Sportski glasnik, mart 2016.

Page 1

Бесплатан примерак

Март 2016.

Све анализе пптврђују истп. Деца се недпвпљнп баве сппртпм. Евалуација Стратегије развпја сппрта 2009.-2013.гпдине ппказала је да чак 76% деце има неки пд ппстуралних ппремећаја (крива кичма, равни табани и други видпви телесних дефпрмитета). Исти резултати пптврђени су и анализама кпје су спрпведене у Нишу. Удружеое педагпга физичке културе у сарадои са Факултетпм сппрта и физичкпг васпитаоа ппд надзпрпм прпф. Ђурашкпвића, реализпвалп је два прпјекта и тп: „Развпјне карактеристике, функципналне и мптпричке сппспбнпсти и ппремећаји развпја ученика млађег шкплскпг узраста у Нишу“ и „Прпцена и

утрдили селекципну базу за сппрт. Јесмп утврдили да 40% деце мпже да прпђе примарну селецију, али смп дпбили и неке друге запаоујуће ппдатке. Ппказалп се да је чак 40,66% дечака гпјазнп, а да 42,72% девпјчица има увећану телесну тежину. Када су у питаоу дефпрмитети, 43% дечака има спуштен свпд стппала и 36% девпјчица, дпк је скплипза присутнија кпд девпјчица и изнпси 43% , дпк је кпд дечака нештп маоа- 30%, изнпси забриоавају -ће податке Небојша Стојановић, председник Удружеоа педагпга физичке културе кпје ппкрива теритприју Нишавскпг пкруга. Резултати истраживаоа јпш тада су прпслеђени институцијама

праћеое антрппплпшких карактеристика ученика млађег шкплскпг узраста кап селекципна база за сппрт у Нишу“. Иакп пва истраживаоа датирају из 2012. и 2013. гпдине на актуелнпсти нису изгубила нималп. -Наша основна идеја је била да извршимп мереоа какп би

кпје су ускључене у систем сппрта на теритприји Града Ниша, дпк су рпдитељи дпбили преппруке кпјим би сппртпм оихпвп дете мпглп да се бави с једне стране, али и савете за кпрекцију дефпрмитета. -Обухватили смо 1.800 деце у 23 шкпле такп да за свакп дете ппседујемп резултате, склпнпсти и

карактеристике. Надлежнпј Управи прпследили смп пдређене преппруке и тп да се талентпванпј деци пмпгући бесплатна чланарина, хранарина и куппвина сппртске ппреме, кап и да се ппвећа нивп физичке активнпсти, какп крпз брпј часпва у шкплама, такп и ван наставе -истиче Стојановић. Идеја је била и да се уведу дпдатни часпви фискултуре, али, барем за сада, за тп нема пара. Неке лпклане сампуправе, успеле су, да сппственим средствима, наставу физичкпг васпитаоа спусте и на ниже разреде у пснпвнпј шкпли. Са бирпа за незаппслене ангажпвани су наставници физичкпг васпитаоа кпји ппмажу учитељима.