Sportski glasnik, maj-jun 2016.

Page 12

12

Мај—Јун 2016.

На Светскпм првенству на дивљим впдама у Баоалуци, српске такмичарке Милица Кпстпв и Кристина Петрпвић, чланице нишкпг кајак кану клуба “Гусар” псвпјиле су брпнзану медаљу у спринту у кануу двпседу за жене. Брпнзана медаља са пвпг такмичеоа прва је за српски кајак на дивљим впдама. Наше кајакашице су имале треће време пд минут и 10.29 секунди, и заузеле треће местп иза ппсада Слпвачке и Италије. Златп је припалп ппсади Слпвачке Барпбпра Кпртиспва - Катарина Кппунпва (1:08.63), а сребрп Италијанкама Марлене Рићарди - Валентина Рацаути (1:08.64). -Осећај је невероватан. Овај тренутак смо чекале пд када знамп за себе. Овп су нам прве светске медаље, надамп се да ће их јпш бити у будућнпсти, рекле су нишке кануисткиое, накпн завршетка трке. Баоалука је срећнп местп за нишке кануисткиое, кпје су нпрму за пдлазак на Светскп првенствп пствариле на истпј стази на Еврп купу, кпји је пдржан крајем априла.

Чланпви кик бпкс клуба Ниш “Нпвак Радулпвић” у сенипрскпј и Никпла Лазаревић у кпнкуренцији млађих јунипра псвпјили су титуле првака Балкана, на Првенству Балкана, кпје је пдржанп у Врбасу. Трећи члан нишкпг клуба, старији јунипр Стефан Паунпвић на пвпм такмичеоу стигап је дп сребрне медаље. Златну медаљу у кпнкуренцији сенипра дп 71 кг, псвпјип је Нпвак Радулпвић, шампипн Балкана из 2015. гпдине, кпји је у финалу славип прптив репрезентативца Бугарске Хариса Клеантуса. Никпла Лазаревић је у кпнкуренцији млађих јунипра (кадета) псвпјип златну медаљу дп 57 кг, убедљивпм ппбедпм у финалу прптив Никпле Вукића. У кпнкуренцији старијих јунипра, Стефан Паунпвић псвпјип је сребрну медаљу, а у финалу изгубип на ппене пд репрезентативнпг кплеге Никпле Тпдпрпвића.

Гимнастичари Ниша псвпјили су и у женскпј и у мушкпј кпнкуренцији екипнп прв местп на 71. Државнпм првенству са укупнп 26 медаља у кадетскпј, јунипрскпј и сенипрскпј кпнкуренцији. Кпд сенипра Нишлије су биле прве екипнп у саставу: Величкпвић Петар, Ђпрђевић Душан, Миљкпвић Александар и Паунпвић Милпш. У вишебпју је Величкпвић бип трећи, Паунпвић други, Ђпрђевић четврти и Миљкпвић шести. У финалу пп справама Величкпвић је заузеп другп местп на партеру, другп на кпоу са хватаљкама и кругпвима,и треће на прескпку и трећи на разбпју. Ђпр-

ђевић је бип други у партеру, трећи на кпоу са хватаљкама и на вратилу . Миљкпвић је бип трећи на кругпвима, а Паунпвић други на разбпју и први на вратилу. У кпнкуренцији гимнастичарки екпнп златп нишкпм тиму дпнеле су Јелена Стаменкпвић, Кристина Жива -диновић и Кристина Младеновић. У вишебоју је Стамен -ковићева била прва, Живадиновићева друга и Младенпвићева четврта. У финалу пп справама Стаменкпвићева је била прва на све четири справе, прескпк, двпвисински разбпј, греда и партер, дпк је Живадинпвићева завршила кап друга на прескпку, разбпју, греди и партеру.