Page 1

Хрис тоБотев 2Ю ни, деннаХрис тоБотевиназ аг иналитез ас вободатаинез авис имос тта наБълг ария.От1 95 3г . до1 988г .праз никътс ечес твакато ДеннаБотевиназ аг иналитевборбатапротивтурс которобс тво, капитализ маифашиз вмаиОтечес твенатавойна,от1 988г . до1 990г .като ДеннаБотевиназ аг иналитез анационалноис оциалноос вобождениена Бълг ария,от1 991г . до1 993г .катоДеннаБотевиназ аг иналитез ас вободата наБълг ария. ДенятнаБотевиназ аг иналитез ас вободатаинез авис имос тта наБълг арияеобявенсрешениенаМинис терс кияс ъветот3 1май1 993г .

Ре да кт ор:Ва с иле наЦо лов а Г ра фиче ндиз а йн: Але кс а ндърЛа ков Ху дожник:Ма ринЦонков

Ав т ори: Йоа нМу т а фчие в Нико ле т аХрис т ов а Ив а йлоБоров с ки Цв е т е линЦв е т ков

7str