Page 1

Ка кв ощеемоде рнопре з2 01 4г ? Топт е нде нцииотСе дмица т анамода т авНюЙоркИз чис т е нии с т илни–т ов аевос нов а т анаподиу мит евНюЙорк.Намодния подиу мпре обла да в а тле кит еие фирнима т е риа ли, бялот ос ес блъс кв а сг от иче с кот оче рноияркит ецв е т ов е .

Клас ичес какомбинация черноибялоЧе рнот о в ина г иенамода !От дис кре т никокт е йлнидо пищниит е жкирокли –че рнот оприс ъс т в а на в с якъде

Бъдете цветниОпре де ле нов т е нде нциит епро ле т лят о 2 01 4щеприс ъс т в а т яркит еис ме лицв е т ов е– че рв е но, жълт о, с инь ои ора нже в о.

Моделиспринтовеищампина цвет яПре зс ле дв а щияпро ле т ноле т е н с е з онцв е т ят ащеима тв а жномяс т ов диз а йне рс кит еко ле кции.

3str  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you