Page 1

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Banjaluka

26.06.2006.

Katedra za Računarsku tehniku RAČUNARSKE MREŽE 1.Koja je osnovna razlika između connectionless komunikacija i connection-oriented komunikacija? 2.Šta predstavlja ''negotiation'' kada razmatramo mrežne protokole? Dajte primjer.

3.Koja je osnovna razlika između TCP i UDP protokola? 4.Slika je 1024 x 768 piksela sa 3 bajta po pikselu. Pretpostaviti da slika nije kompresovana. Koliko dugo će trajati prenos ove slike preko 56 [kb/s] modema? 5.

E0 192.168.5.33/27

Koje od sljedećih ponuđenih IP adresa bismo trebali dodjeliti PC – u? a) 192.168.5.5 b) 192.168.5.32 c) 192.168.5.40 d) 192.168.5.63 e) 192.168.5.75 6. Koji su slojevi TCP/IP modela i koje su funkcije koji oni obavljaju? Dati uporednu analizu sa OSI slojem. 7. Koje su to logičke topologije računarskih mreža? Objasniti! 8. Izvršiti podmrežavanje klase C IP adrese 172.16.20.0 ako trebamo subnete u kojoj će biti najviše 28 hostova. Napisati svaki subnet, dati opseg host adresa za svaki subnet, te odgovarajuće broadcast adrese svakog subneta.

1-2


9.

Posmatrajte tekuću konfiguraciju na slici. Kancelarije u New York-u kompanije ABC su nedavno nadogradili računare u adminstrativnoj kancelariji. Nedugo poslije nadogradnje, host A u kancelariji Clerical je pao i bio zamjenjen sa jednim od povučenih računara koji su ranije bili u kancelariji administracije. Međutim, ne može da pristupi mreži kompanije u novoj lokaciji. Šta je najvjerovatnije uzrok ovog problema koji se tiče hosta A? a) MAC adresa je nekorektno unesena b) default gateway nekorektno unesen c) subnet maska nekorektno unesena d) IP adresa nekorektno unesena 10. Koje od sljedećih izjava su tačne kada se radi o CSMA/CD? (Izaberite tri odgovora.) a) To je metod za pristup mediju korišten u LAN-ovima. b) To je metod za pristup mediju korišten u FDDI WAN-ovima. c) Kada uređaj treba da šalje, on provjerava da vidi da li je medij dostupan. d) Uređaj šalje podatke bez provjere da li je medij dostupan jer svi uređaji imaju jednak pristup. e) Više uređaja može uspješno slati istovremeno. f) Samo jedan uređaj može uspješno slati u jednom trenutku. 11. Ruter ima sljedeće ulaze u tabeli rutiranja: Adresa/mrežna maska

Sljedeći hop

135.46.56.0/22 135.46.60.0/22 192.53.40.0/23 Default

Interface 0 Interface 1 Router 1 Router 2

Šta će ruter uraditi kad primi pakete sa sljedećim IP adresama: i) ii) iii) iv) v)

135.46.63.10 135.46.57.14 135.46.52.2 192.53.40.7 192.53.56.7

2-2

Test  
Test  

Test dokument.