Page 1

Third Generation : 3G  

1

   

                                       

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

2

     

เนื้อหา

หน้า

1.เทคโนโลยี 3G คืออะไร

3

2.สิ่งที่น่าสนใจของ 3G

5

3.อุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G

6

4.จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี 3G

7

5.หลักการทํางาน 3G

8

6.ปัญหาสําคัญของระบบไร้สาย

11

7.ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 3G

11

8.ผลที่ได้รับจากเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย

13

9.คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

13

10.แหล่งอ้างอิง

15      

   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

3

1.เทคโนโลยี 3G คืออะไร

(Third Generation) เป็นมาตรฐานโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 ถูกพัฒนาและกําลังมาแทนที่ ระบบ 2G ซึ่ง 3G นั้นพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐาน IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) ภายใต้กลุ่มของ International Telecommunication Union (ITU) หรือที่เรียกว่า ระบบ UMTS หรือ WCDMA ในระบบ GSM 850 , 900 , 1800 , 1900 และ 2100 (เป็นระบบสากลที่โทรศัพท์ระบบ 3G ต้องมี) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียงและ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยังมีข้อจํากัดอยู่มากการพัฒนาของ 3G ทําให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่าน ข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น พัฒนามาจากระบบ GPRS และ EDGE ตอนนี้มีในเมืองไทยแล้ว แต่ในของระบบ AIS นั้นจะทํา HSDPA หรือ 3.5G (ระบบ 3G มีใช้เฉพาะทีจ่ ังหวัด เชียงใหม่ และ กทม.) โดยปัจจุบันนี้ มีเครือข่าย AIS และ Truemove เท่านั้นที่ให้บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) ซึ่งในอนาคตอาจมีเพิ่มเติม มีคํานิยามสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า -มี แพลทฟอร์ม (Platform) สําหรับการรวมของบริการต่างๆ เช่น กิจการประจําที่ (Fixed Service) -กิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) บริการสื่อสารเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต และ พหุสื่อ (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูล ดิจิตอล ไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ -ความสามารถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง

Roaming)

คือ ผู้ใช้สามารถ ถืออุปกรณ์

-บริการที่ไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service) คือ การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่รู้สึกถึง การเปลี่ยน เซลล์ไซต์ (Cell Site) หรือคําว่า Seam less ซึ่งแปลว่า ไร้รอยตะเข็บ (ไร้พรมแดน)  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

4

-อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Transmission Rate) ในมาตรฐาน IMT-2000 นั้นกําหนดไว้ว่าต้องมี > มากกว่า 144 กิโลบิต/วินาที ในทุกสภาวะ > ถึง 2 เมกกะบิต/วินาที ในสภาวะกึ่งเคลื่อนที่ > สูงถึง 384 กิโลบิต/วินาที ในสภาวะเคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนําเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ใช้บริการ มัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว 3G มีช่องสัญญาณความถี่และความจุในการรับส่ง ข้อมูลที่มากกว่า ทําให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้ง สามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้อย่างเต็มที่และ สมบูรณ์แบบขึ้น เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ, รับ - ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่, ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์ แบบสั้นๆ เป็นต้น

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

5

2.สิ่งที่น่าสนใจ ของ3G เป็นสัญญาณแบบ Wireless ใช้อินเตอร์เน็ตได้เร็วสูงสุด 14.4 Mbps แต่ในประเทศไทยใช้ได้ สูงสุด7.2 Mbps อัตราความเร็วต่ําสุด แต่ยังสูงกว่า EDGE ถึงจะช้าแค่ไหนก็ยังถือว่าไม่มีปัญหา ผู้ใช้สามารถ login ตลอดเวลาแบบ always on (ไม่ต้องมีการล็อกเข้าใช้งาน) แต่จะเริ่มคิดค่าบริการเมื่อตัวเลขการใช้ข้อมูล วิ่ง Killer Application สําหรับยุคนี้คือ VDO Call เพราะสามารถส่งทั้ง ภาพ, เสียงและข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน (UMTS) นั้นคือการนําเอาข้อดีของ ระบบ CDMA มาปรับใช้กับ GSM เรียกว่า W-CDMA ซึ่งถูก พัฒนาโดยบริษัท NTT DoCoMo ของญี่ปุ่นสําหรับเมืองไทยนั้น ระบบ 3G จะเป็น เทคโนโลยีแบบ HSPA ซึ่ง แยกย่อยได้เป็น HSDPA , HSUPA และ HSPA+ HSDPA นั้นจะสามารถ รับส่งข้อมูลได้สูงสุดที่ Download 14.4 Mbps / Upload 384 Kbps. ปัจจุบันผู้ให้บริการทั่วโลกยังให้บริการอยู่ที่ Download 7.2 Mbps เท่านั้น HSUPA จะเหมือนกับ HSDPA ทุกอย่างแต่การ Upload ข้อมูลจะวิ่งที่ความเร็วสูงสุด 5.76 Mbps HSPA+ เป็นระบบในอนาคต การ Download ข้อมูลจะอยู่ที่ 42 Mbps / Upload 22 Mbps สําหรับในเมืองไทยนั้น ระบบ 3G (HSPA) ที่ AIS หรือ DTAC นํามาใช้จะเป็น HSDPA โดยการ Download จะอยู่ที่ 7.2 Mbps ซึ่งอาจจะนํามาใช้กันในไม่ช้า ข้อควรระวังในการเลือกซื้อ AirCard ที่รองรับ 3G คลื่นความถี่ 3G ที่ใช้กนั ทั่วโลก จะใช้อยู่ 3 ความถี่ที่ เป็นมาตรฐานคือ 850, 1900 และ 2100 ซึ่งเมืองไทยจะแบ่งเป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554) คลื่นความถี่ (band) 850 จะถูกพัฒนาโดย Dtac และ True คลื่นความถี่ (band) 900 จะถูกพัฒนาโดย AIS (ใช้ชั่วคราวที่เชียงใหม่ และ Central World) คลื่นความถี่ (band) 2100 กําลังรอ กทช. ทําการประมูลเพื่อจัดสรรคลืน่ ความถี่ คลื่นความถี่ (band) 1900 และ 2100 จะถูกพัฒนาโดย TOT ดังนั้นการเลือกซื้อ AirCard, Router หรือ โทรศัพท์มือถือ และต้องการให้รอบรับ 3G ควรตรวจสอบ ให้ดีก่อนว่าสามารถรองรับได้ทั้ง 3 คลื่นหรือเพียงบางคลื่นเท่านั้น สามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูง ทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและ มีรูปแบบ ใหม่ ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียงและแอพพลิเคชั่น รูปแบบใหม่เช่น จอแสดงภาพสี, เครื่องเล่น mp3, เครื่องเล่นวีดีโอการดาวน์โหลดเกม, แสดงกราฟฟิกส์และ การแสดงแผนที่ตั้งต่างๆ ทําให้การสื่อสารเป็นแบบอินเตอร์ Active ที่สร้างความสนุกสนานและ สมจริงมากขึ้น  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

6

ช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้น โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา, วิทยุส่วนตัวและแม้แต่กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลใน account ส่วนตัวเพื่อ ใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น self-care (ตรวจสอบค่าใช้บริการ), แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและใช้ บริการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบันเทิง, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลการท่องเที่ยวและ ตารางนัดหมายส่วนตัว

3.อุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G สําหรับ 3G อุปกรณ์ สื่อสารไม่ ได้ จํากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปแบบของ อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

7

4.จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี 3G มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) เป็นเทคโนโลยี ยุคถัดมาจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 2 หรือ 2G ซึ่งประสบความสําเร็จในการสร้างมูลค่าทาง ธุรกิจสื่อสารไร้สายอย่างมหาศาลนับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ในยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G มีมาตรฐาน ที่สําคัญที่มีการนิยมใช้งานทั่วโลกอยู่ 2 มาตรฐาน กล่าวคือมาตรฐาน GSM (Global System for Mobile Communication) อันเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกสูงที่สุด และมาตรฐาน CDMA (Code Division Multiple Access) อันเป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่ง การตลาดเป็นอันดับที่สอง จุดมุ่งหมายของการพัฒนามาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ขึ้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน ระบบสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล (Personal Communication) ในลักษณะไร้พรมแดน (Global Communication) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถนําเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ งานในที่ใด ๆ ก็ได้ทั่วโลกที่มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และยังเป็นยุคของการนํามาตรฐานสื่อสารแบบดิจิตอล สมบูรณ์แบบมาใช้รักษาความ ปลอดภัย และเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริการส่งข้อความแบบสั้น (Short Message Service หรือ SMS) และการเริ่มต้นของยุคสื่อสารข้อมูลผ่าน เครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นครั้งแรก โดยมาตรฐาน GSM และ CDMA ตอบสนองความต้องการสื่อสาร ข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงสุด 9,600 บิตต่อวินาที ซึ่งถือว่าเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเร็วของการสื่อสาร ผ่านโมเด็มใน เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเมื่อกว่าสิบปีก่อน การตอบรับของกลุ่มผู้บริโภคบริการสื่อสารไร้สายทั่วโลก ทําให้มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G สร้าง รายได้ให้กับผู้ประกอบการณ์ทั่วโลกอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดการเปิดสัมปทานและนํามาซึ่งการแข่งขันอย่าง รุนแรงในแทบทุกประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะมีผลทําให้เกิดการเพิ่มจํานวนของผู้ใช้บริการอย่าง ก้าว กระโดดแล้ว ในขณะเดียวกันยังสร้างผลกระทบต่อรายได้โดยเฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per User หรือ ARPU) ของผู้ให้บริการเครือข่าย อันเนื่องมาจากการกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา ยิ่งเมื่อมีการ เปิดตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพร้อมใช้ (Prepaid Subscriber) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ก็ทําให้เกิด การลดถอยของ ARPU ลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาผู้ใช้บริการย้ายค่าย (Brand Switching) ที่รุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าและยังเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มเพื่อชดเชย ARPU ที่ลดต่ําลง เนื่องจากปรากฏการณ์อิ่มตัวของบริการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Service) ผู้ประกอบการในธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกจึงมีความเห็นตรงกันที่จะ สร้างบริการสื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น โดยพัฒนา เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่เปิดใช้งานอยู่ ให้มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับบริการสื่อสารข้อมูลแบบที่มิใช่ เสียง (Non-Voice Communication) พร้อมกับการวางแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการทางวิศวกรรม การตลาด และแผนการลงทุน เพื่อสร้างกระแสความต้องการ (Demand Aggregation) ให้กับฐานลูกค้าผู้ใช้บริการที่มีอยู่ เดิม เพื่อเพิ่ม ARPU ให้สูงขึ้น พร้อม ๆ กับผลักดันให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูล แบบ EMS (Enhanced Messaging Service) หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมถึงบริการ ท่องโลกอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์ไร้ สายประเภท PDA (Personal Digital Assistant) และโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Smart Phone)  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

8

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่ได้มีการลงทุนไว้แล้วให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มาตรฐานเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ จึงถูกกําหนดขึ้น ภายใต้แนวคิดในการพัฒนา เครือข่ายเดิม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี HSCSD (High Speed Circuit Switching Data), GPRS (General Packet Radio Service) หรือ EDGE (Enhanced Data Rate for GPRS Evolution) ของค่าย GSM และ เทคโนโลยี cdma20001xEV-DV หรือ cdma20001xEV-DO ของค่าย CDMA เรียกมาตรฐานต่อยอดดังกล่าว โดยรวมว่า เทคโนโลยียุค 2.5G/2.75G ซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ปรากฏมีมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ PDC (Packet Digital Cellular) เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลในลักษณะของเทคโนโลยี 2.5G ภายใต้ชื่อเครื่องหมาย การค้า i-mode ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากในการเปิดศักราชของการให้บริการสื่อสารข้อมูล แบบ มัล ติมีเดียไร้สายในประเทศญี่ปุ่น และได้กลายเป็ นต้นแบบของการจั ดทําธุ รกิ จ Non-Voice ให้กับ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในเวลาต่อมา

5.หลักการทํางาน 3G

ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ การรับส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลต สัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การ แบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็ก ๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจํากัดในเรื่อง จํานวนช่องสัญญาณ และการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงติดขัดเรื่องการขยายจํานวนเลขหมาย และการขยาย แถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกําหนดขนาดของเซล และความแรงของสัญญาณ เพื่อให้เข้าถึงสถานีเบสได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เซลลูลาร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กําลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึง เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล และการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะใน ยุคแรกเท่านั้น ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องช่องสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้จึงมีขนาดใหญ่ (ดูได้จากเครื่องโทรศัพท์) และ ยังเป็นการส่งข้อมูลได้เฉพาะ เสียง ตัวอักษร  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

9

ยุค 2G เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง โดยบีบอัดสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอล ให้มีขนาดจํานวนข้อมูลน้อยลงเหลือเพียงประมาณ 9 กิโลบิตต่อวินาที ต่อช่องสัญญาณ ซึ่งในยุคนี้มีสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก 1G โดยสิ้นเชิงที่นอกเหนือไปจากการส่งข้อมูลตัวอักษร และเสียง สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ GPRS และการรองรั บ มั ล ติ มี เ ดี ย บนช่ อ งทางในระบบสื่ อ สารแบบไร้ ส ายการติ ด ต่ อ จากสถานี ลู ก หรื อ ตั ว โทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีเบส ใช้วิธีการสองแบบคือ - TDMA คือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็ก ๆ และแบ่งกันใช้ ทําให้ใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุ ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมาก - CDMA - Code Division Multiple Access เป็นการแบ่งการเข้าถึงตามการเข้ารหัส และการ ถอดรหัสโดยใส่ Address เหมือน IP

ยุค 3G เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล้ โดยสร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าได้ และเรียกว่า Universal Mobile Telecommunication Systems (UMTS) โดยมุ่งหวังว่า การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย สามารถ กระทํ า ได้ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ห ลากหลาย เช่ น จากคอมพิว เตอร์ จากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า อื่ น ระบบยั งคงใช้ ก ารเข้ า ช่องสั ญญาณเป็ นแบบ CDMA ซึ่งสามารถบรรจุช่องสัญ ญาณเสียงได้ มากกว่ า แต่ใ ช้ แบบแถบกว้าง (wideband) ในระบบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WCDMA ซึ่งในยุคนี้ แตกต่างจาก 2G หลัก ๆ คือ ความเร็วใน การส่งข้อมูล ทําให้สิ่งที่ตามมาก็คือ ทําให้สามารถใช้ VDO Call ได้ อันเนื่องมาจากความเร็วในการส่งสัญญาณ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

10

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัทบางบริษัทแยกการพัฒนาในรุ่น 3G เป็นแบบ CDMA เช่นกัน แต่เรียกว่า CDMA2000 กลุ่มบริษัทนี้พัฒนารากฐานมาจาก IS95 ซึ่งใช้ในสหรัฐอเมริกา และยังขยายรูปแบบเป็นการ รับส่งในช่องสัญญาณที่ได้อัตราการรับส่งสูง (HDR-High Data Rate) การพัฒนาในยุคที่สามนี้ยังต้องการความ เกี่ยวโยงกับการใช้งานร่วมในเทคโนโลยี เก่าอีกด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงให้ใช้งานได้ทั้งแบบ 1G และ 2G โดยเรียกรูปแบบใหม่เพื่อการส่งเป็น Package ว่า GPRS-General Packet Radio Service ซึ่งส่ง ด้วยอัตราความเร็วตั้งแต่ 9.06, 13.4, 15.6 และ 21.4 กิโลบิตต่อวินาที โดยในการพัฒนาต่อจาก GPRS ให้ เป็นระบบ 3G เรียกระบบใหม่ว่า EDGE-Enhanced Data Rate for GSM Evolution

Routing Networks: ระบบเชื่อมสัญญาณที่แตกต่าง เครือข่าย 3G จะเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูลใหม่ ทั้งหมด กล่าวคือข้อมูลเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาจะถูกสับเป็นส่วนๆ (Packet) ซึ่งในแต่ละ (Packet) จะมีรหัสกํากับไว้อย่างชัดเจนว่ามาจากที่ไหนอย่างไร Packet Switched High Speeds: สัมผัสความเร็วระดับ 3G ที่ชื่อ Universal Mobile Telecommunications Systems (UMTS) เครือข่ายที่พัฒนาต่อเนื่องจากเทคโนโลยี GSM ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการส่งผ่านข้อมูลมากกว่า GSM รองรับผู้ใช้งาน (Subscriber) ได้มากกว่าดาวน์โหลดข้อมูลได้มากกว่า Aiways Connected: บริการทันใจตลอด 24 ชั่วโมง การส่งผ่านข้อมูลแบบ Packet เพื่อลําเลียงเสียง และข้อมูลอื่นๆนั้นหมายความว่ามือถือของคุณได้ทําการเชื่อม ต่อกับระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการ ส่งข้อความ SMS, อีเมล์, คลิปวีดีโอ สามารถทําได้ทุกขณะที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ด้วย ฝ่ายผู้ให้บริการอาจติดตามข้อมูล (Packet) ที่ทําการดาวน์โหลดตามจริง หรืออาจคิดแบบเหมาจ่าย รายเดือนรวดเดียว อันนี้ต้องติดตามกันต่อไป Headset Problems : ปัญหาที่ตัวมือถือระบบ 3G จําเป็นต้องมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิม สําหรับการ รับชมวิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดมาดู การอ่านและป้อนข้อมูลลงไปในหน้าจอ รวมไปถึงขนาดของหน่วยความจําที่  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

11

ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อใช้สําหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งวีดีโอ คลิปและไฟล์ MP3 รูปร่างของตัวเครื่องอาจมีการขยับ ขยายและใหญ่กว่ามือถือที่เห็นในปัจจุบัน บ้างเล็กน้อย เนื่องจากต้องกันพื้นที่สําหรับแบตเตอร์รี่ , ชิปเซ็ตโม บายเน็ตเวิร์คภายในอีกหลายตัว แต่สิ่งที่เห็นชัดคือ หน้าจอของมือถือนั้นเกือบทุกเครื่องจะมีขนาดใหญ่พร้อม อุปกรณ์ Stylus สําหรับการอินพุตข้อมูลได้อย่างสะดวก

6.ปัญหาสําคัญของระบบไร้สาย การที่ พั ฒ นาการของการสื่ อ สารไร้ ส ายและระบบ ติ ด ตามตั ว ยั ง ไปได้ ไ ม่ ทั น ใจ ทั้ ง นี้ เ พราะมี อุ ป สรรคและ ปัญหาที่สําคัญ ซึ่งเป็นปัญหาหลักสี่ประการคือ 1. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ต่ํา 2. ค่าบริการค่อนข้างแพง 3. โมเด็มรับส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กําลังงานไฟฟ้าสูง 4. ระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่ใช้กับระบบติดตามตัว ยังไม่ดี ไม่เหมาะกับการใช้งานขณะเคลื่อนที่

ปัญ หาเหล่ านี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ร ะบบไร้ ส ายในยุ ค 3G ต้ อ งแก้ ไ ขให้ ไ ด้ ใ ห้ ห มด โดยเฉพาะระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลให้ได้มาก เพื่อจะส่งรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องมี อัตราค่าใช้บริการที่ถูกลง และเครื่องที่ใช้ต้องใช้กําลังงานต่ําเพื่อจะใช้ได้นาน ส่วนระบบการเชื่อมต่อในปัจจุบัน ก็ก้าวมาในรูปแบบ WAP (Wireless Application Protocol) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า WAP

7.ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 3G 7.1 ผู้ใช้บริการทั่วไป เช่น นักศึกษา พนักงานทั่วไป สิ่งที่เห็นได้ชัดจากวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย คงไม่ใช่ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่านั้น แต่หมายถึงความหลากหลายของบริการที่เราจะได้รับ เช่น Mobile TV ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรายการทีวีที่รับชมผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้สดๆ Vitural Radio ที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือสามารถรับชมภาพ กราฟฟิก ข้อมูลจากสถานีวิทยุไปพร้อม กับฟังเพลง หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมกับสถานีเพลงได้แบบทันที Viedo Call หรือการโทรศัพท์หากันโดยที่สามารถเห็นภาพคนพูดแบบสดๆ ได้ทันที VDO Conferenc หรือประชุมทางโทรศัพท์แบบเห็นหน้าเห็นตากันด้วย  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

12

นอกจากนี้ส ามารถใช้ โ ทรศั พท์ มือ ถือถ่ ายภาพ และอัพ โหลดภาพเหล่ านั้ นขึ้น ไปบนเว็ บไซต์ โดยใช้ โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกันก็ทําได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดภาพลงในคอมพิวเตอร์ก่อน 7.2 สําหรับคนทํางานและนักธุรกิจ จะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมากมายที่ทําให้การทํางานง่ายดายขึ้น ซึ่งสามารถทํางานเหมือนอยู่ในที่ทํางานได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อทางอีเมล์ไร้สาย การดาวน์โหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายภายในองค์กรของคุณเองด้วยอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่รองรับ 3G ไม่ต้องมานั่งรอขอให้ใครสักคนที่อยู่ในออฟฟิศช่วยเดินไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะของคุณ เพื่อค้นหา ข้อมูลหรืออีเมล์ที่คุณต้องการอีกต่อไป เรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน บนรถ ในร้านอาหาร ทุกวินาทีก็สามารถ ทํางานได้ ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ ส่วนองค์กรธุรกิจเองก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการทํางาน เพราะพนักงานสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา การทํางานก็จะไม่สะดุดหยุดชะงัก และที่สําคัญก็คือ คนรุ่น 3G จะมีชีวิตที่มี คุณภาพมากขึ้น เพราะสามารถบริหารเวลาและชีวิตได้ดี

ความจริงแล้ว 3G ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มอะไรใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ถูกพัฒนามา อย่างต่อเนื่อง เป็นการนําคลื่นความถี่สัญญาณวิทยุมาเพิ่มความกว้างของคลื่นให้สามารถรองรับ ข้อมูลได้มาก ขึ้น เพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อม ต่อแบบไร้สาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บ (Web-enabled) ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยี 3G อุปกรณ์สื่อสารของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมให้คุณทําธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตได้ ตลอดเวลา โดยไม่จําเป็นต้องเสียเวลาหมุนโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทุก ครั้งที่ต้องการใช้งาน ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายที่รวดเร็วระดับ 2Mbps เพียงพอที่จะเปลี่ยนวิถีการใช้ โทรศัพท์มือถือของคุณอย่างที่ไม่เคยคาดคิด สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของคู่สนทนา หรือดาวน์โหลดหนัง มาดูได้แบบทันใจ มือถือระบบ 3G รุ่นใหม่ๆที่จะนํามาใช้งานกับเครือข่ายนี้ ต้องออกแบบระบบการรับส่งข้อมูลให้ สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงของ เครือข่าย 3G ได้ แม้รูปร่างหน้าตาอาจดูแปลกตาไปบ้างหรือบาง  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

13

เครื่องยังดูเหมือนเดิมไม่แตกต่าง จากมือถือที่ขายอยู่ในปัจจุบัน แต่ระบบการทํางานและประโยชน์ใช้งานจะมี มากกว่าในยุคเดิม ๆ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีทําให้ชีวิตของเราเป็นอิสระมาก ขึ้น แต่จากนี้ไปโดยเฉพาะหลังจากที่ 3G เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ วิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอีก และรวดเร็ว ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้น หมายความว่า เราไม่ต้องนั่งจ้องอยู่หน้าเครื่องแฟ็กซ์ คอมพิวเตอร์ หรือโต๊ะทํางานเพื่อรับข้อมูล ทํางานให้เสร็จและติดต่อกับใครๆ ไม่ต้องนั่งอยู่หน้าวิทยุหรือทีวีเพื่อรอฟังเพลง หรือชมรายการโปรด แต่ก็ยังสนุกกับชีวิตได้เต็มที่ ทํางานได้อย่างต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเพียงเครื่อง เดียว และเทคโนโลยี 3G ก็จะช่วยเติมเต็มชีวิตในทุกด้าน

8.ผลที่จะได้รับจากเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย 1. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Viedo จาก youtube ได้จากโทรศัพท์มือถือโดยไม่จําเป็นต้องใช้ notebook อีกต่อไป 2. ความเร็วของ 3G ในการ download อยู่ที่ 14.4mbps ซึ่งมีผลกับผู้ให้บริการระบบ hi-speed internet ในด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 3. ความวิตกกังวลเรื่องคลื่นสัญญาณที่วิ่งอยูใ่ นอากาศว่าจะมีผลกระทบต่อมนุษย์ทําให้เป็นมะเร็งมาก ขึ้นหรือไม่ 4. Software โปรแกรม-ข้อมูลทุกอย่างน่าจะถูกปรับเปลี่ยนมาเพื่อใช้บน Internet ทั้งหมด เพราะมี ความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเหมือน google 5. จะมีเปลี่ยนแปลงแผนการทําการตลาดมาสู่รูปแบบของ e-marketing แทนการตลาดแบบเดิม ด้วย เหตุผลที่ว่า ต้นทุนต่ํา ตรงเป้าหมาย ทุกทีแ่ ละทุกเวลา

9.คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง - GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสําหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS ถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่างยุค 2G และยุค 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที - 1G (First Generation) เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าร์ การรับส่ง สัญญาณใช้วิธีการผสมสัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยการใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ - 2G (Second Generation) เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง โดยบีบอัด สัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอล ให้มีขนาดจํานวนข้อมูลน้อยลง  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

14

- 3G (Third Generation) เป็นยุคแห่ง การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สายสามารถกระทําได้ด้วยอุปกรณ์ หลากหลาย ระบบนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า WCDMA มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ - EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution : Enhanced Data Rates for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่ สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB ในปัจจุบันมีทุกพื้นที่ของประเทศ - CDMA (Code Division Multiple Access) คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ที่สื่อสารกันด้วย สัญญาณที่เข้ารหัสไว้แล้ว ซึ่งจะมีเพียงเครื่องส่งและเครื่องรับเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสสัญญาณได้ - WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) หรือ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้เป็นมาตรฐานในโทรศัพท์ยุค 3G ที่จะทําให้การ รับส่งข้อมูลด้านมัลติมีเดีย ส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงความเร็วสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) เป็นเครือข่าย 3G ที่รองรับการจัดการในส่วนของ Upload โดยเฉพาะ รองรับความเร็วสูงสุดที่ 5.76 Mbps - HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) เป็นเครือข่าย 3G ที่รองรับในส่วนของการ Download ที่การทํางานได้หลายช่วงความเร็ว ได้แก่ 1.8 Mbps, 3.6 Mbps, 7.2 Mbps และ 14.4 Mbps - HSPA (High-Speed Packet Access) คือการรวมระบบ HSDPA และ HSUPA เข้าด้วยกัน - IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า เครื่อง โทรคมนาคมแบบเคลื่อนที่ ซึง่ ในที่นี้รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Generation : 3G  

15

10.แหล่งอ้างอิง http://www.umarin.com/board/index.php?topic=608.0 http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/mulibrary-km/exhibit/2553/june_53.pdf http://www.azooga.com/content_detail.php?cno=425 http://www.it-guides.com http://www.sapaan.net/forum/internet-community/aoo-eaxi-3g-xiidaaaoadooeanoaoo1iaeoaa/ http://www.mindphp.com/modules.php?name=News&file=article&sid=127 http://kafaak.wordpress.com/2011/06/16/how-to-get-most-out-of-3g-02/ http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%88%E0%B8%B5

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Third Genera G ation : 3G

ศูนย์ เทคโโนโลยีสารสนนเทศและกาารสื่อสาร สํานันกงานปลัดกระทรวงยุ ก ตธรรม ธิ

3G Technology  

3G Technology

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you