Issuu on Google+

   

                   

Aleksander  Nowak  

  Król Kosmosu znika King of the Cosmos Disappears

Koncert na orkiestrę, nici i fortepian Concerto for Orchestra, Threads and Piano

Partytura / Full Score


NOTKA PROGRAMOWA W  szkole  podstawowej  znałem chłopaka, który twierdził, że jest Królem Kosmosu. Zwierzył mi się w tajemnicy, że wkrótce przybędzie po niego na Ziemię statek, którym odleci, by objąć władzę nad wszechświatem. Po którychś z kolei wakacjach nie zjawił się w szkole i nigdy więcej o nim nie słyszałem. Jak dotąd.

PROGRAM NOTE In the primary school I knew a guy, who claimed he was the King of the Cosmos. He told me in secret that soon he would be taken from Earth by a spaceship, to take reign over the universe. After one of the holidays he didn’t show up in school and I have never heard from him again. So far.

Czas trwania / Duration: ca 21 min.


UWAGI WYKONAWCZE / PERFORMANCE NOTES: Ogólne / General: Partytura jest transponująca. / The score is transposing. Znaki chromatyczne obowiązują w takcie. / The accidentals are valid within a measure. Notacja ćwierćtonowa / Quarter tone notation: - podwyższa o ¼ tonu / ¼ tone sharp - podwyższa o ¾ tonu / ¾ tone sharp - obniża o ¼ tonu / ¼ tone flat Notacja w ramce oznacza swobodę w wykonywaniu wybranych elementów (jak dynamika, artykulacja lub dokładny rytm). / Boxed notation indicates individual freedom of performance of the chosen elements (like dynamics, articulation, or exact rythm). Poniższe symbole oznaczają / The following symbols mean: „ ---->” stopniową zmianę na danej przestrzeni / gradual change within given space „← →” stopniowe zmiany z jednej na drugą / gradually changing from one to another „ / „ wybór między jedną a drugą / choosing between one another

Fortepian / Piano: Są dwa rodzaje klasterów w partii fortepianu. Klastery “hand” (dłoń)   , które powinny być wykonywane poprzez uderzanie otwartą dłonią tylu białych i czarnych klawiszy ile to komfortowo

możliwe, oraz klastery “arm” (ramię)   , które powinny być wykonywane analogicznie, przy pomocy przedramion, od łokcia do dłoni. / There are two kinds of clusters in the piano part. “Hand” clusters which should be played with open palms hitting as many white and black keys as possible, within comfortable reach, and “arm” clusters, which should be played respectively with arms, from elbows to palms. Dokładne miejsce uderzenia klasteru nie jest określone, powinno być realizowane w przybliżeniu, z uwzględnieniem 3 linii oznaczonych kluczami , traktowanych jako punkty odniesienia. / The exact place on keyboard, where the clusters should be hit is indeterminate, it should be realized approximately, with 3 single lines indicated with clefs treated as points of reference. Notacja w nawiasie oznacza przybliżone miejsce w czasie. / Notation in brackets indicate approximate place in time. Na następujących strunach należy umieścić Nici Szorenkova / Shorenkov Threads are to be placed on the following strings:

Linia umieszczona nad zapisem partii fortepianu oznacza grę na Niciach Shorenkova poprzez pociąganie ich wzdłuż za pomocą palca wskazującego i kciuka. / Line placed above piano notation indicates playing on Shorenkov threads, by pulling them longwise with index finger and thumb. - tłumienie struny palcem, wewnątrz fortepianu, bardzo blisko kołka / muting string by finger inside the piano, very close to the pin


Perkusja / Percussion: W utworze wykorzystany jest standardowy zestaw czterech kotłów, z możliwością strojenia pedałowego. / The score calls for standard set of four timpani, with pitch shift pedals. - oznaczają najniższe dźwięki na każdym / z instrumentów indicate the lowest pitches on each instrument - oznacza przybliżoną wysokość brzmienia / indicate approximate pitch Zmiany instrumentów są zaznaczone w partyturze. Dodatkowo, użyta jest następująca notacja instrumentów perkusyjnych o nieokreślonej wysokości brzmienia / Instrument changes are indicated in the score. In addition, the following unpitched percussion notation is used: Perc. 1:

Perc 2:

Perc. 3:

Smyczki / strings: SP ST ORD norm.

- sul ponticello - sul tasto - ordinario - normale - zwiększony nacisk smyczka na strunę, na określonym odcinku / increased bow pressure on string, within given space

(Nici Shorenkova – Metoda preparacji fortepianu stosowana przez przez ukraińskiego kompozytora Maxima Szorenkowa, polegająca na przywiązywaniu do strun fortepianu żyłek, które pociągane wzdłuż przez pianistę, dzięki sile tarcia pobudzają struny do drgań. / Method of piano preparation used by the Ukrainian composer Maxim Shorenkov, in which plastic threads that are attached to the strings of the piano, when rubbed along by the pianist, thanks to friction, make the strings vibrate.)


Instrumentacja / Orchestra: 2 Flety / 2 Flutes 2 Oboje / 2 Oboes 2 Klarnety B / 2 Clarinets in si 2 Fagoty / 2 Bassoons 4 Waltornie F / 4 Horns in fa 3 Trąbki B / 3 Trumpets in si 3 Puzony (2 Tenorowe, 1 Basowy) / 3 Trombones (2 Tenor, 1 Bass) Tuba 4 Timpani 3 zestawy perkusyjne / 3 Percussion sets: Perc. 1: Triangel. High Suspended Cymbal, 5 Tom-toms, 4 Wood Blocks, Tam-tam (shared with Perc. 2 / dzielony z Perc. 2); Perc. 2: Xylophone, Vibraphone, Bass Drum, Tam-tam (shared with Perc. 1 / dzielony z Perc. 1); Perc. 3: Marimba, Hi-hat, Snare Drum, Low Suspended Cymbal; Fortepian / Piano Skrzypce I / 1st. Violins Skrzypce II / 2nd. Violins Altówki / Violas Wiolonczele / Cellos Kontrabasy / Double Basses


KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Flute 12

° &

44

œ>œ. #œ J‰Œ Ó

2

U ∑

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

U ∑

b>œ. œJ ‰ Œ Ó

U ∑

fff

&

1 Clarinet in Bb 2

q=c.90

fff

&

Oboe 12

Koncert na orkiestrę, nici i fortepian / Concerto for Orchestra, Threads and Piano

3

fff

Bassoon 12

¢

b >œ. œ‰Œ Ó J

B

1 Horn in F 23 4

° &

1 Trumpet in Bb 2 3

&

U ∑

>œ. œ‰Œ Ó J

U ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

U ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

U ∑

U ∑

ff

?

Trombone 12

j bbœœ ‰ Œ Ó b b œœ >. ff >œ. œœ ‰ Œ Ó J

ff

?

Bass Trombone

ff

Tuba

Timpani

¢

?

ff

°?

∑

U ∑

¿b J‰Œ Ó

Percussion 3

Piano

Violin I

>œ. œ‰Œ Ó J

U ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

U ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

U ∑

PU P ∑

U ∑

j bbœœ ‰ Œ Ó b b œœ >. >œ. œœ ‰ Œ Ó J

PU P ∑

>œ. œ‰Œ Ó J

PU P ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

PU P ∑

j œ. ‰ Œ Ó >

PU P ∑

>œ. #œ U 10 J‰Œ Œ

>œ. #œ ® J ®≈ Œ Ó

11

ffff

U ∑

>œ. #œ ‰ Œ Œ J

>œ. #œ ‰ Œ U Œ J

>œ. ® #œJ ®≈ Œ Ó

U ∑

b>œ. œJ ‰ Œ Ó

b>œ. œJ ‰ Œ Œ

b>œ. U œJ ‰ Œ Œ

b>œ. ® œ ®≈ Œ Ó J

U ∑

b >œ. œ‰Œ Œ J

j bbœœ ‰ Œ Ó b b œœ >. >œ. œœ ‰ Œ Ó J

PU P ∑

9

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

b >œ. œ‰Œ Ó J

PU P ∑

>œ. #œ J‰Œ Œ

ffff

ffff

b >œ. œ‰Œ U Œ J

b >œ. ® œJ ®≈ Œ Ó ffff

>. ® bœj bœ bb œœJ >. >. fff j ® œœ œ .>J

j j U bbœœ ‰ Œ Œ bbœœ ‰ Œ Œ b b œœ b b œœ .> >. >œ. >œ. œœ ‰ Œ Œ œœ ‰ Œ U Œ J J

>œ. œ‰Œ Ó J

>œ. œ‰Œ Œ J

>œ. U œ‰Œ Œ J

j œ. ‰ Œ Ó >

j œ. ‰ Œ Œ >

U j œ. ‰ Œ Œ >

j œ. ‰ Œ Ó >

j œ. ‰ Œ Œ >

U j œ. ‰ Œ Œ >

U ∑

®≈ Œ Ó ‰

U ∑

®≈ ‰ Œ Ó

U ∑

>œ. œ J

‰ Œ Ó

U ∑

j œ. >

‰ Œ Ó

U ∑

j œ. >

‰ Œ Ó

U ∑

fff

fff

fff

fff

U ∑

∑

U ∑

U ∑

¿b J‰Œ Ó

U ∑

¿b J‰Œ Ó

PU P ∑

¿b J‰Œ Ó

¿b J‰Œ Œ

¿b J‰Œ U Œ

¿ b ® J ®≈ Œ Ó

U ∑

>b j œ‰Œ Ó

U ∑

>b j œ‰Œ Ó

U ∑

>b j œ‰Œ Ó

PU P ∑

>b j œ‰Œ Ó

>b j œ‰Œ Œ

>b j‰ Œ U Œ œ

> j œ

>œ ‰Œ Ó J

U ∑

>œ ‰Œ Ó J

U ∑

>œ ‰Œ Ó J

PU P ∑

>œ ‰Œ Ó J

>œ ‰Œ Œ J

&

∑

U ∑

∑

U ∑

∑

PU P ∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

° & & B

ff Bass Drum (B.D.), wood mallet

ff

Snare Drum (S.D.)

4

ff

U ∑

q=c.90

>œ. œ‰Œ Ó J

2

U ∑

fff

j‰ Œ Ó œœ >. >œ. œ‰Œ Ó J

U ∑ U ∑

fff

?

j œ‰Œ Ó œ >.

fff

¢

U ∑

b>œ. œJ ‰ Œ Ó

b >œ. œ‰Œ Ó J

U ∑

j bbœœ ‰ Œ Ó b b œœ >. >œ. œœ ‰ Œ Ó J

PU P ∑

8

∑

fff

Contrabass

U ∑

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

>œ. #œ J‰Œ Ó

Aleksander Nowak (*1979)

∑

{4

Violoncello

b>œ. œJ ‰ Œ Ó

PU P ∑

7

44

PU P ∑

¢/

Viola

U ∑

6

34

∑

/

Violin II

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

>œ. #œ J‰Œ Ó

44

U ∑

/

Percussion 2

U ∑

5

34

∑

Suspended Cymbal (Sus. Cmb.), triangle beater Percussion 1

4

b >œ. œ‰Œ Ó J

U ∑

fff

>œ. #œ J‰Œ Ó

44

?

>œ. œ‰Œ Ó J

fff

U ∑ U ∑

U ∑

∑ 3

>œ. œ‰Œ Ó J j‰ Œ Ó œœ >. >œ. œ‰Œ Ó J j œ‰Œ Ó œ >. >œ. œ‰Œ Ó J

4

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ U ∑

44

5

∑ >œ. œ‰Œ Ó J j‰ Œ Ó œœ >. >œ. œ‰Œ Ó J j œ‰Œ Ó œ >. >œ. œ‰Œ Ó J

34

6

PU P ∑ PU P ∑ PU P ∑ PU P ∑ PU P ∑ PU P ∑

44

7

>œ. œ‰Œ Ó J j‰ Œ Ó œœ >. >œ. œ‰Œ Ó J j œ‰Œ Ó œ >. >œ. œ‰Œ Ó J

Copyright © 2009 by Aleksander Nowak Wszystkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

34

8

>œ. œ‰Œ Œ J j‰ Œ Œ œœ >. >œ. œ‰Œ Œ J j œ‰Œ Œ œ >. >œ. œ‰Œ Œ J

b

‰ Œ Ó

U ∑

>œ U ‰Œ Œ J

> ® œ ®≈ Œ Ó J

U ∑

U ∑

∑

U ∑

U ∑ 9

fff

fff

fff

44

>œ. U 10 œ‰Œ Œ J

>. ® œœ ®≈ Œ Ó J

U j‰ Œ Œ œœ >.

j œœ >.

>œ. œ‰Œ U Œ J U j œ‰Œ Œ œ >. >œ. U œ‰Œ Œ J

U ∑

∑ 11

U ∑

ffff

‰ Œ Ó

U ∑

>œ. ® œJ ®≈ Œ Ó

U ∑

ffff

ffff

j œ œ >.

‰ Œ Ó

U ∑

‰ Œ Ó

U ∑

ffff

>œ. œ J

ffff


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

7

Fl.

>œ. ° 12 ® # œJ ®≈ Œ Ó &

Ob.

Cl.

Bsn.

¢

13

>œ. & ® #œJ ®≈ Œ Ó

U ∑

b>œ. ® & œJ ®≈ Œ Ó

U ∑

B

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

¢

b >œ. ® œJ ®≈ Œ Ó

‰ Œ Ó

?

j œ. >

‰ Œ Ó

j œ. >

‰ Œ Ó

/

/

> j œ

Vla.

Vc.

?

b>œ. ® œ ®≈ Œ Ó J

b>œ. ≈ œ ≈ Œ Œ J

b>œ. ≈ œ ≈ Œ Œ J

3 b>œ. ‰ œ ‰Œ J

>œ. ‰‰œ J

b >œ. ® œJ ®≈ Œ Ó

b >œ. ≈ œJ ≈ Œ Œ

b >œ. ≈ œJ ≈ Œ Œ

>. ® bœj ®≈ Œ Ó bœ b œ ‰ b œJ >.

>. ≈ bœj ≈ Œ Œ bœ b œ ‰ b œJ >.

>. ≈ bœj ≈ Œ Œ bœ b œ ‰ b œJ >.

ff

>. j œ ≈ œ ≈ œ ‰ Œ Œ J >.

>œ. œ J

‰ Œ Ó

>œ. œ J

j œ. >

‰ Œ Ó

j œ. >

‰ Œ Ó

3

‰ Œ Œ

j œ. >

‰ Œ Œ

‰ Œ Œ

ff

j œ. >

¿ b ® J ®≈ Œ Ó

¿ b ≈ J ≈ Œ Œ

18

Ó

>œ. #œ ‰ JŒ

Ó

>œ. ‰ #œJ Œ

3

3

3

b >œ. ‰ œJ ‰ Œ

Ó

>œ. ‰ ‰ œJ 3

Ó

3 >. >. j j b œ œ ‰bœ ‰Œ ‰‰œ bœ ‰ ‰ ‰ bœ Œ b œJ b œJ -> >3 3

>. j œ ≈ œ ≈ œ ‰ Œ Œ J >. >œ. œ J

44

>. œj ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰‰ J >3

3

24

Œ

>œ. #œ ‰ JÓ

PU P ∑

Œ

>œ. ‰ #œJ Ó

b>œ. ‰ œŒ J

PU P ∑

Œ

b >œ. ‰ œJ Œ

PU P ∑

19

> Ó ‰ bbœœ. Œ Œ bœ ‰ J b œJ >.

>. œj œ ‰Œ ‰ œ J >3

44

PU P ∑

20

Œ

b>œ. ‰ œÓ J b >œ. ‰ œJ Ó

>. j b œ Œ ‰b œ Ó bœ ‰ Œ b œJ >.

PU P ∑

>œ. Ó œ ‰ œŒ Œ J‰ J >.

PU P ∑

>. j œ Œ ‰ œ œ‰Œ Ó J >.

‰ Œ Œ

>œ. œ J

>. ‰ ‰ ‰ œœ Œ J

>. Œ œœ ‰ Ó J

PU P ∑

>œ. œ‰Œ J

Ó

j œ. >

‰ Œ Œ

j œ. >

3 ‰ ‰ ‰ œj Œ >.

Œ œj ‰ Ó >.

PU P ∑

j œ. ‰ Œ >

Ó

j œ. >

‰ Œ Œ

j œ>

‰ ‰ ‰ œj Œ >-

Œ œj ‰ Ó >-

j œ- ‰ Œ >

Ó

¿ b ≈ J ≈ Œ Œ

3

3

3 b ¿ ‰ J ‰Œ

b

3 ¿ ‰‰J

Ó

PU P ∑

¿b ‰ JŒ

¿b ‰ JÓ

PU P ∑

Œ

PU P ∑

>b j‰ Œ œ

PU P ∑

Œ

> ‰ œJ Ó

Œ

>. ‰ œœ Ó J

ff

b

U ∑

‰ Œ Ó

‰ Œ Ó

U ∑

> j œ

‰ Œ Ó

13

U ∑ U ∑

j œœ >.

U ∑

‰ Œ Ó

14

>. ® œœ ®≈ Œ Ó J fff

U ∑

‰ Œ Ó

> ® œJ ®≈ Œ Ó ff

>œ. ® œJ ®≈ Œ Ó

> ? œœ. Cb. ¢ J

b

> j œ

ff

> ® œJ ®≈ Œ Ó

& œj œ >. B

U ∑

17

>œ. ‰ ‰ œJ

ff

¿ b ® J ®≈ Œ Ó

>œ. œ ‰‰J 3

>œ. ‰ #œJ ‰ Œ

ff

U ∑

>œ. #œ ‰ J ‰Œ 3

>œ. ≈ #œJ ≈ Œ Œ

>. j œ ® œ ®≈ œ ‰ Œ Ó J >.

U ∑

16

>œ. #œ ≈ J ≈ Œ Œ

>œ. ≈ #œJ ≈ Œ Œ

ff

U ∑

>. ° 12 ® œœ ®≈ Œ Ó Vln. I & J

Vln. II

U ∑

>œ. #œ ≈ J ≈ Œ Œ

>œ. ® #œJ ®≈ Œ Ó

fff

>. ? œœ J

¢/

fff

U ∑

U ∑

°

15

fff

>. j œ ® œ ®≈ & œJ ‰ Œ Ó >.

?

14

34

fff

>. ° ® bœj ®≈ Œ Ó Hn. & bœ b œ ‰ b œJ >.

Tpt.

U ∑

>œ. #œ ® J ®≈ Œ Ó

j œœ >.

‰ Œ Ó

15

> j œ

‰ Œ Œ

> ≈ œJ ≈ Œ Œ >. ≈ œœ ≈ Œ Œ J

> ≈ œJ ≈ Œ Œ 16

>. ≈ œœ ≈ Œ Œ J

Œ

> ‰ œJ ‰ Œ

> ‰ ‰ œJ

3> . ‰ œœ ‰ Œ J

>. ‰ ‰ œœ J

3

3

17

> jŒ œ

Ó

>. ‰ œœ Œ J

PU P ∑ PU P ∑

20

j œœ >-

3 ‰ ‰ ‰ œj Œ œ >-

Œ œj ‰ Ó œ >.

PU P ∑

fff

j œœ >.

j œœ ‰ Œ >.

>œ. œ J

>œ. œ J

>-œ œ J

>‰ ‰ ‰ œœ Œ J

>. Œ œœ ‰ Ó J

PU P ∑

>œ. œ‰Œ J

fff

‰ Œ Œ

>œ. ‰ ‰ œJ 3

3

3

Ó

j‰ Ó œœ >.

19

44

j œœ >.

‰ Œ Œ

Œ

24

j œœ >.

3

jŒ œœ >-

> ‰ œJ Œ

>œ. ‰ œJ ‰ Œ

‰ Œ Ó

‰ ‰‰

18

Ó

>œ. ≈ œJ ≈ Œ Œ ‰ Œ Œ

j œœ >-

3

44

>b j‰ Ó œ

>œ. ≈ œJ ≈ Œ Œ

>œ. œ J

‰ Œ Œ

3

‰ ‰‰

>œ. ® œJ ®≈ Œ Ó

‰ Œ Œ

j œœ >.

b

> j œ

‰ Œ Œ

fff

‰ Œ Ó

‰ Œ Œ

b

j œœ >.

fff

U ∑

34

b

>œ. ‰ œJ Œ

PU P ∑

j‰ Œ œœ >. Œ

Ó

Ó

>œ. ‰ œJ Ó Ó

Ó


° 21 Ó &

>œ. #œ J‰Œ

>œ. 22 #œ Œ ‰ JÓ

Ob.

& Ó

>œ. #œ ‰ Œ J

Cl.

& Ó

Bsn.

B ¢ Ó

Fl.

54

>œ. #œ J

>œ. œ ‰Œ ‰J Œ

>œ. Œ ‰ #œJ Ó

>œ. #œ J

>œ. ‰ Œ ‰ œJ Œ

b>œ. œJ ‰ Œ

b>œ. Œ ‰ œÓ J

b>œ. œJ

>œ. ‰Œ ‰œ Œ J

b >œ. œ‰Œ J

b >œ. Œ ‰ œJ Ó

b >œ. œ J

>œ. ‰ Œ ‰ œJ Œ

23

>. >. ° Ó bœj ‰ Œ bœj Ó Œ ‰ Hn. & ≈ b œ ≈Œ b œŒ ‰ œ Ó b œ ≈ b œ ≈Œ b œJ œJ b œJ >. >. >. >. œj œ‰Œ Ó Œ ‰ & ≈ œJ ≈Œ Œ ‰ œJ Ó >. >.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Perc. 1

Perc. 2

¢

A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Œ

44

24

Œ

Œ

Œ

>. œj Ó œ œ ≈ J ≈Œ >.

>œ. #œ ≈ J

>œ œ ≈‰ ≈ R Œ

>œ. 5 4 25 œ J‰ ‰

>œ. ≈ #œJ

>œ ≈‰ ≈ œR Œ

>œ. œ‰ J

>œ. ‰ #œJ Œ

>œ. >œ. >. œ œ ‰ œ #œ Œ J

>œ. œ. œ. œ. œ. >œ # œ œ œ œ ‰ J J ‰ ‰ #œ ≈ #œ Œ J R

b>œ. ≈ œ J

>œ ≈‰ ≈ œ Œ R

>œ. œJ ‰

b>œ. ‰ œŒ J

>œ. >œ. >. œ ‰ œJ œ #œ Œ

j r bœ. œ. >œ. >œ. ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ≈ œ Œ #œ. J J > >œ

b >œ. ≈ œJ

>œ ≈‰ ≈ œR Œ

>œ. œ‰ J

b >œ. ‰ œJ Œ

>œ. >œ. >. œ ‰ œ œœ Œ J

b œ. œ. >œ. ‰ œJ œJ ‰ œJ ‰

> >. >. ≈ bœj ≈ ‰ ≈ bœr Œ œj ‰ b œ bœ bœ œ ‰œ ‰ Œ b œJ œJ Œ >. >.

>. >. bœj ‰ Œ ‰ œj Œ Œ b œ bœ œœ ‰ bœ ‰ œ‰ J. J > >.

>œ. #œ JŒ

>œ. œ J‰

>œ. >. œ œ œ Œ

26

‰ œ .>J

>. >. >. . œj Œ œj ‰ œ #œ ‰ œ œ œ œ œ# œ‰ œ ‰ ‰ ≈ R ‰ ≈ R Œ ‰J > > >-

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

>œ. >œ œ ≈ #œ Œ J R

.j .j >. >. . >. œœ bbœœ ‰ œœ œœ ‰ œj ≈ œr Œ ‰ Œ œœ ‰ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ ≈ J J J J >. >. >. >.

>. ‰ œœ Ó J

>. ≈ œœ ≈Œ J

>œ. œŒ Œ J

>œ. œ‰Œ J

>œ. œ Œ J

>œ. œ‰Œ J

>œ. > œ ‰ ‰ ≈ œœ ‰ J R

> ≈ œœ Œ R

>‰ œœ J

>œ. œ ‰ J

? ≈ j ≈Œ Œ œ >.

‰ œj Ó >.

≈ œj ≈Œ >.

j œ. Œ Œ >

j œ. ‰ Œ >

j œ. Œ >

j œ. ‰ Œ >

j r r œ. ‰ ‰ ≈ >œ ‰ ≈ >œ Œ >

‰ œj >-

j œ. Œ >

j j œ. ‰ ≈ œ. > >

≈ œj ≈ œr ‰ >. >.

? ≈ j ≈Œ Œ œ >-

‰ œj Ó >-

≈ œj ≈Œ >-

j œ- Œ Œ >

j œ- ‰ Œ >

j œ- Œ >

j œ- ‰ Œ >

j r r œ- ‰ ‰ ≈ >œ ‰ ≈ >œ Œ >

‰ œj >-

j œ. Œ >

j j œ. ‰ ≈ œ> >

≈ œj ≈ œr ‰ > >-

/ Ó

¿b J‰Œ

>j b ≈ ≈Œ Œ / œ

¿b Œ ‰ JÓ

> b ‰ j Ó œ

≈

¿ J >j b ≈Œ œ

b

¿b ‰Œ ‰J Œ >jb Œ Œ œ

¿ ≈ J

Œ

>jb ‰Œ œ

b

¿ b ¿b ≈‰ ≈ J ≈‰ J ‰

>j b Œ œ

¿b ‰ JŒ

>j b ‰Œ œ

¿b ¿ b J‰ J ‰Œ

>j b >b >b ‰ ‰ ≈ r ‰ ≈ r Œ œ œ œ

¿ b ‰ J Œ >j b ‰ œ

> ‰ j œ

> ‰ œŒ J

o + >œ ¿œ ¿œ ‰ Œ J >

Ó

>œ ‰Œ J

° 21 Ó &

>œ. œ‰Œ J

¢/

& ≈ œj ≈Œ Œ œ >. B Ó

> Œ ‰ œÓ J 22

>. Œ ‰ œœ Ó J

‰ j Ó œœ >.

>œ. œ‰Œ J

54

≈

23

j ≈Œ œœ >.

>œ. Œ ‰ œJ Ó

? ≈ j ≈Œ Œ œ œ >.

‰ œj Ó œ >.

≈ œj ≈Œ œ >.

> ? ≈ œœ. ≈Œ Œ ¢ J

>. ‰ œœ Ó J

>. ≈ œœ ≈Œ J

>œ J

> ‰Œ ‰œ Œ J

Œ

>œ. œ J

>. ‰ Œ ‰ œœ Œ J

Œ

jŒ Œ œœ >.

>œ. œ J

>œ. ‰ Œ ‰ œJ Œ

j œŒ Œ œ >.

j œ‰Œ œ >.

>œ. œŒ Œ J

>œ. œ‰Œ J

j‰ Œ œœ >. Œ

44

24

> ≈ œ J

> ≈‰ ≈ œ Œ R

>œ ‰ J

>. ≈ œœ J

≈Œ

>œ. 25 œ‰ J

‰ >œ. ≈ œJ ‰

jŒ œœ >. ≈Œ

Œ

j‰ Œ œœ >. Œ

>œ. œ‰ J

54

>. ‰ œœ Œ J

>œ. >. . œ ‰ œœ œœ Œ J

j ‰ ‰ ≈ r ‰ œœ œ .> >œ >œ. ‰ œJ Œ

≈ r Œ œ >œ

‰ j œœ >-

>œ. >œ. œ. œ‰ œ œŒ J

>. >. > ‰ œœ ‰ ≈ œœ ‰ œœ J R J

>. r œœ Œ œ ≈ J ≈ >.

>. ? ≈ œœ ≈Œ Œ J

°

¿ b J ‰

b > ‰ j ‰ ≈ j œ œ

>. ≈ œœ ≈ J

¿ b ≈ J ≈ Œ > b > ≈ j ≈ r ‰ œ œ

++ ¿œ ¿œ ‰ ‰

oj +r ¿œ ≈ ¿œ Œ J ≈ R >

. . . >. ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰

>. >œ œ ≈ œœ Œ J R

o ¿œj ‰ Œ J > 26

44

>œ. > œ ≈ œœ Œ J R

.j .j >. >. . ‰ nnœœ œœ ‰ œœ œœ ‰ #œj ≈ œ ‰ Œ œ ‰ ≈ œ # œ ≈ œ J J J J >. >. >. >.

Hi-hat (H.-h.)

Perc. 3

œ. œ. œ. œ. #œ œ œ œ ‰ J J ‰ ‰

>. >. >. . j œj ‰ œ œ Œ ‰ bbœœ Œ ‰ b œ ‰ ‰ ≈ œ œ‰ ≈ œ œŒ œ ‰ œ b œ b œJ œ œ œJ b œJ R R >- >. >. > >

>r >. >. j j ≈ œœ ≈ ‰ ≈ œœ Œ œœ ‰ œ Œ œ‰Œ ‰ .>J .>J

>. >. œj ‰ œj Œ œ œŒ ‰œ œ Œ ‰ J ‰ J‰ >. >.

8

j ‰ œœ >.

‰ j ‰ ≈ j œœ œœ .> >.

œ. œ. œ. >œ. ‰ œ œ ‰ œ œ‰

j œ Œ œ >.

j œ‰Œ œ >.

j r œ ‰ ‰ ≈ œ ‰ œ >œ >.

≈ œr Œ >œ

‰ œj œ >-

j œ ‰ œ >.

>œ. œ Œ J

>œ. œ‰Œ J

>œ. > œ ‰ ‰ ≈ œœ ‰ J R

> ≈ œœ Œ R

>‰ œœ J

>œ. œ ‰ J

Œ

Œ

≈ j ≈ j ≈ œœ œœ .> >. >œ. >œ. œ ≈ œ Œ J R

‰ ≈ œr ≈ œj ≈ ≈ œj ≈ œ >œ >œ. >. >. > >. ‰ ≈ œœ ≈ œœ ≈ ≈ œœ ≈ R J J

44


9

44

Fl.

° 27 &

&

Ob.

&

Cl.

Bsn.

¢

B

?

Tba.

¢

>œ. œ

>œ. œ

>œ 28 #œ ‰ ≈ R

>œ. >. > œ. >œ. œ œ. #œ #œ #œ œ œ ‰

>œ. œ J

>œ. œ

>œ. œ

>œ ‰ ≈ #œR

b>œ. >œ. œ œ œ œ #œ œ œ. œ. ‰ > >.

œj œ œ >. >œ.

œ œ >.

b>œ ‰ ≈ œ R

>œ. œ

b >œ ‰ ≈ œR

Œ

?

B. Tbn.

>œ. œ J

>. . . . bœ œ œ b œ œ b œœœ œ Œ b œ‰ J >. >. . . . œ #œ œ œ # œ œœœ œ Œ J‰ >.

&

Tbn.

>œ. >. > œ. œ . # œ œ #œœ œ

>œ. œ

b >œ. >œ. >. œ. >œ. œ œ œ œ œ ‰ œ

° Hn. &

Tpt.

A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Œ

?

Œ

>œ. œ J

>. >. œ ‰ œj œ bœ œ ≈ b œ ≈ J >. >. >. j œ œ œ ‰ œœ ≈ J ≈ >.

>œ. œ

œ œ œ >œ. >œ. #œ ≈ œ œ œ œ

>. œ œ 30 # œœ ™™ >œ. œ œ ≈ J #œ

>œ. >œ. œ >œ. >œ. ≈ œ #œ ≈ ≈ #œ ≈ œ œ J

>-œ œ . œ ≈ #œ œ #œ

œ œ œ >œ. >œ. #œ ≈ œ œ œ œ

. œ œ œ œ

>-œ ™ > œ. ≈ #œJ ™ #œ

j >œ. œ >œ. œ ≈ œ ≈ ≈ ≈ œ #œ œ. >

>œ. œ

b>-œ œ œ ≈ œ œ #œ.

œ œ œ œ.

b>-œ ™ ≈ œ ™ J

>œ. >œ. œ >œ. >œ. œ œ ≈ ≈ œ ≈ œ œ ≈ J

b >-œ œ œ. ≈ œ œ œ

œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ > >.

>r ‰ ≈ bbœœ ≈ bœ Œ b œJ >. .r œ ≈ ‰ œ ≈œ Œ J >.

>. >. œ œœ b œ œ b œ ≈ b œ b œ >. >. . . œ œœ œ œ œ ≈ >. >.

>œ. œ ‰ J

>. >. ≈ œœ ≈ ≈ œœ J J

≈ Œ

j œ. ‰ >

≈ œj ≈ ≈ œj >. >.

≈ Œ

j ‰ œ. >

≈

j ≈ ≈ j œ. œ > >.

≈ Œ

°? Timp.

>œ. œ . œ #œ œ œ ≈ J R

œ >œ. >œ. œ œ ≈ ≈ ≈ #œJ ≈

>œ. œ

>. >. >. œ œ ≈ ≈ œj ≈ œ œ œ œ œœ ≈ œœ ‰ œ œ œ .> >.J >. >. >. œ #œ ≈ ≈ œj ≈ œ œ # œ œ œœ œ ‰ ≈ œJ >. >.

>œ. œ J

j œ. >

j œ. >

∑

>œ. œ

29

>. œ œ‰

>. ≈ bœj ≈ bœ b œ œ bœ œ .> .> >. j ≈ œœ ≈ œ œ .> .>

>. œ œ ‰

œœ >œœ. ≈ >œœ. ‰ J

>œ. œ

j œ œ. ≈ œ. ‰ > >

œ >.

œ >.

≈ j ‰ œ >.

œ >.

œ >.

œ œ. >

>œ. œ

œ œ >œ. >œ. œ œ œ œ ≈ œ œ

. >œ œ ‰ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ .>J >.J >œ #œ œ œ # œ ‰œ œœ ‰ J J >. >.

∑

b >-œ ™ ≈ œJ ™

. œ œœ œ

>œ. œ

≈ œ œ œ œ œ ‰ œ bbœœ. >œ. œ > .>J

>. œ ≈ œœ œ œ œ œ œ ≈ R J ‰ >.

>œ. #>œ. œ#œ

>œ. œ J

>. ≈ œœ œœ R J

Œ

j œ. Œ >

j œ. >

j Œ œ. >

j œ. >

>œ. œ J

>. œœ ≈ œœ R

œ œ >.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Vln. I

/

/

Œ

¢/

44

° 27 &

>j b œ ‰

o + + o ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ > >

Vla.

B

>-œ >-œ œ ‰ ‰ œ J J

?

Œ

Cb.

¢

+ ¿ œ

≈

Œ

Œ

j ‰ œœ >.

¿ J

b

o ¿ œ > >-œ œ J

>-œ œ J

+ ¿ œ

>-œ œ J

j ‰ œœ >.

≈

j ≈ ≈ œœ œœ >. >.

>œ. œ ‰ J

>. >. ≈ œœ ≈ ≈ œœ J

¿ ‰ ≈ R

> b œ Œ

+ ¿ œ

j ≈ ≈ œœ œœ .> >.

b

¿ J

> b > ≈ œj ≈ ≈ œ

&

?

>-œ >œ ‰ ‰ œœ J J

Vln. II

Vc.

b

>-œ œ J

b ¿ ≈ J >j œ

b

b

> b >j b œ œ ≈ œ ‰

or + + o + ¿ ¿j ¿ ¿ ‰ ‰ ≈ œR ≈ œJ ‰ ≈ œJ ‰ œ ¿ > > > > 28

œœ >.

œœ >.

> ‰ ≈ œœ R

>≈ œœ J

Œ

j œœ >.

>œ ‰ ≈ œ R

>-œ ≈ œ J

Œ

j œœ >.

>œ. œ Œ

>œ. œ J

>. ≈ ≈ œœ ≈ J ‰

œœ >

œœ >.

≈ j ‰ œœ >.

>œ. >-œ ≈ ≈ œ ≈ œ ‰ J J ‰

> œ

o + ¿ œ > ¿

>-œ œ ‰ J

b ¿ ≈ J

¿ ≈ J

29

> b œ ‰

(I)

Œ

>j b œ Œ

¿ b J ‰

≈ Œ >j œ

b

+ + o + + + + o ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ¿ ≈ > > > >

>-œ œ J

Œ

œœ >.

œœ >.

>-œ œ J

œœ >.

œœ >.

>œ >œ. >. œ œ ≈ œœ ‰ J

>œ. œ

>œ. œ

œœ >.

b

¿ ‰ ≈ J

+¿ > ¿o œ

≈ j ‰ œœ >.

œœ >

b

Œ

>-œ œ J

j Œ œœ >.

>-œ œ J

j œœ >.

>œ. œ Œ J

>œ. œ J

>œ. . œ œœ ≈ œ œ >œ. œ œ œ J

œœ .

>œ. ≈ œJ

>œ. >. ≈ œ œœ ≈ œœ

œœ.

bœ bœ

gliss.

o

bœ >

gliss.

j œ. >

ææ g >

ææ

(circa)

b

o

Œ

(lowest pitch, loose membrane) l.v.

ææ -

Œ

¿ b ≈ J ‰

¿

gliss.

b

¿ ≈ J

Œ

Ó

b

> œ

>-œ œ ‰ J

¿

Ó

Œ

Œ

>-œ œ ‰ J

Œ

j œœ >.

Œ >œ œ

Œ

> œ sffz

>-œ œ J

>-œ œ ‰ J

>-œ œ J

œ œ

Œ

Ó

gliss.

o

sffz

+ o + + + + o + + + + ≈ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ææ ¿ ¿ > >

>-œ œ ‰ J

Œ

j Œ œœ >.

Œ

30

Œ

j œœ >.

j œ œ ≈ œ œ œ œ œ #œ. >. œ >œ.

sffz

∑ ¿ b ¿ b ≈ ≈ J ≈ J ‰

≈ bbœœ. bœ ≈ œ œ> b >œ.

> bbœœ

Œ

>. . œ œ œ œ >œ. œ #œ ≈ #œ œ œJ

sffz

Œ

>œ. >. œ œœ œœ J

>. ≈ bbœœ J

f

¿ b ¿ J ‰ ‰ J

. œ œ œ œ ≈

gliss.

œ

o

Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Fl.

>œ. ° 31 #œ &

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

>œ. -œ œ œ >œ. œ >œ. œ. >œ. œ œ >œ. œ 32 œ ≈ œ œ œ # œ ≈ œ œ œ ‰ #œ ≈ œ œ # œ œ ‰ J J

∑

∑

& œ œ >.

>. >. . œ ≈ œ œ œ bœ ≈ œ œ œ œœ œ #œ. œ œœ œ >

j j œ ≈ œ œ bœœ œ ‰ œ œ #œ >œ. >.

j j ≈ œ ≈ ‰ œ Œ œ œ >>.

Ó

∑

∑

∑

>. >≈ œœ ≈ ‰ œœ Œ J J

Ó

∑

∑

∑

>œ. œ ‰ J

>. >. ≈ œœ ≈ ‰ bbœœ Œ J J

Ó

∑

∑

∑

>œ. œ ‰ J

>œ. >œ. œ ≈ J ≈ ‰ œJ Œ

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

>. >œ. œ >œ. œ. œ œ œ b œœ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

b>œ ‰ bœ J

? Œ ? Œ

? Œ

‰ ‰

b

>œ. >-œ œ ‰ œ J

>œ. >œ. œ ‰ œ J J

ff

ff

j bœ >

o

/ Œ

Perc. 2

/ Œ

>j b œ Ó

{

› &

b>œ ‰ bœ J

Ó

o

¿ b J ‰

l.v.

Ó ¿ b J ‰

¿ J

‰ ‰ ¿ ≈ J

Ó

+ > + > + +¿ ¿o +¿ +¿ +¿ +¿ ¿o œ œ œ œ œœ ¿ ¿ ¿ ≈

+ +¿ ¿o œ œ ¿

Œ

gliss.

o

j Œ œ >.

Ó

>œ p

Ó

˙

‰ jŒ b œ-

∑

l.v.

& Œ >-œ B œ J ? Œ

j Ó œ œ. > >-œ œ J

Œ > ‰ œœ J ‰

> œ J sffz

32

>-œ >-œ œ œ ‰

>-œ œ J

>-œ ‰ œ ‰ J

gliss.

gliss.

œ œ

o

œ

o

>-œ >-œ œ œ ‰

∑

∑

>j b œ Œ

∑

∑

∑

∑

Ó

Ó

˜

>6 6

˜

fff

Œ Œ

¿.

Ó

>-œ >-œ >œ ™ œ œ ≈ œ ™ J

˙ ˙

33

˙ ˙

f

¿ æ

pp

mf

Œ

Ó

j Œ œ œ. >

Œ

f

> ‰ œœ J ‰

> œ J sffz

free bowing, legatissimo

œ bœ

˙ ˙

mp

>-œ >-œ > œ œ ≈ œœ ™™ J

34

->œ ™ œ™ fff

œœ Ó J

sffz

˙ ˙

f

˙ ˙

f

Ó

∑

‰ >.j ˜ 66 6

>6. 66 66 6J ‰ Œ

˙ ˙ ->

Œ

p

35

˙ ˙

->

>66 6

˜

ff

mp

°

fff

Ó Ó ° ˙ ˙

36

˙ ˙

ff

˙ ˙

ff

˙ ˙ >-

free bowing, legatissimo

w w

mf

gliss.

œ ˙ œ ˙

Œ

mp

bœ bœ

˙ ˙

œœ ˙˙

mp

˙˙

b˙ >˙

Ó >> 66 66 ‰ Œ 66

˙ ˙ f

˙ ˙

˙ #˙

w w

˙ ˙

ff

mf

˙ ˙

˙ ˙

mf

->

bw bw

free bowing, legatissimo

gliss.

Œ

°

free bowing, legatissimo

sffz

Ó

->

mp

Sus.Cmb., yarn mallet l.v.

>j 6 ‰ 666 Ó 6

°

free bowing, legatissimo

‰ >-œ œ J

∑

∑

+ ++ l.v. ¿ ¿o ™ > œ œ œ œ œ ‰ Œ J ¿ ¿

Ó

sffz

? Cb. ¢ Œ

>-œ œ ‰ J

Ó

˙

‰ j - >- - - - - - - - - -

f

ff

>-œ œ J

‰ jÓ œ-

∑

Œ

Œ

Œ

j‰ Œ ->

mp

mp

Œ

b

ææj ææ ææ ææ ææ ææ ‰ j g - - - - - - - - - - - > gliss.

Ó

>-œ œ J

Ó

mp

B ‹

° 31 Vln. I &

Vc.

j bœ >

b ¿ b ¿ b ¿ ™ l.v. ≈ R ≈ R ≈ ≈ J ‰

? ‹

Vla.

o

sffz

Ó ææ ææ gliss.

bœ bœ

gliss.

sffz

j Ó œ >.

Perc. 1

Ó

bœ bœ

gliss.

ææj ææ g >

b œ >. >œ. œ œœ œ œœ ‰ ≈ œ œ J J

>. >. bbœœ ‰ œœ J J

gliss.

¿ b J ‰

Perc. 3 / ¢ ‰

>œ. >œ ‰ œœ J

sffz

°? Œ Timp.

Vln. II

∑

∑

sffz

Pno.

36

∑

Ó

#œ >œ. >œ. >œœ œœ # œœ œ ≈ &

¢

35

∑

>œ. >-œ ≈ œ ≈ ‰ #œ Œ J J

ffmp

Tba.

34

>. >œ. œ œ #œœ œ ‰ #œ ≈ œ #œ œ ‰ J J

ffmp

B. Tbn.

Ó

>. >œ. œ >œ. œ. œ œœ œ #œ ≈ œ œ œ #œ ≈ œ œ œ

>. b>œ œ ° & ≈ œœ œœ. œœ b œ œ >

Tbn.

>-œ #œ Œ J

>œ. & #œ

>. B œœ ¢

Tpt.

>œ. 33 ≈ œJ ≈ ‰

10

˙ ˙

w w

ff

˙ ˙

f

w w

->


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

11

Fl.

° 37 &

∑

&

∑

Ob.

38

54

˙ #˙

Ó

39

pp

Ó

Œ

∑

&

˙ ˙

mf

bœ œ

œ œ

pp

Cl.

˙™ ˙™

∑

œ #œ

mf

˙ b˙ p

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

¢

B

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

? Ó

‰ j >œ œ mp

? Ó Tba. ¢ b

Œ

œ

j‰ Œ b œ-

Œ

j ‰ Ó - - >-

Ó

Perc. 2

- - - -

Perc. 3

{

¿.

¿ ææ / ¢

› & Ó

Pno.

p

mf

66 6 ? ‰™ R ‹

l.v.

Ó

° 37 w Vln. I & w Vln. II

Vla.

& ˙ ˙ w B w ff

Vc.

? w bw mf

Cb.

? w ¢ w mf

‰ Œ

Ó

œ œ œ œ >.

Ó

Ó

j œ ‰ Œ œ >.

Ó

Ó

Ó

‰ Œ

Ó

j ‰ œœ Ó bb œœ. >

Ó

œj ‰ Œ œ bb œœ. >

Ó

Ó

41

Ó

ff

ff

ff

œ >œ. œ œ ff

‰ jŒ b œ-

j‰ œ-

∑

∑

∑

. . . 3. . 66 66 66 66 6 666 6 666 6 666 ˜ 6

Œ

‰ Œ

Ó

Œ

j ‰ bbœœ Ó >.

Ó

j bœ ‰ Œ b œ. >

Ó

U bœj Œ bœ ‰ >.

j Ó œ >.

Ó

j ‰ Œ œ >.

Ó

U Œ

j Ó œ >f b Ó - - - -

Ó

j ‰ Œ >œ b j ‰ Œ -

Ó

U Œ

b

Œ

¿ ‰ J

Œ

> ‰ j Ó œ

Ó

f

Ó

°

Ó™

38

˙˙

˙˙ ˙˙ mf

w w

mf

˙ ˙

f

39

>66 66 6

Ó

Ó

> j ‰ Œ œ

Ó

>o ¿ œ ‰ Œ J >¿

->

˙ ˙

ff

b˙ ˙

mf

˙˙

˙ ˙ ˙ ™™ ˙

Œ

40

gliss.

œœ >œ #œ

ff

mf

mp

˙ >˙ bœ >œ mf

‰ Œ

b

Ó

U ¿J Œ

Ó

U >j Œ ‰ œ

Ó

>o U ¿œ Œ J ‰ >¿

œ œ b˙ ˙

bœ >œ b >œœ

œœ

ff

>. j ‰ 666 Ó 66 6 œœ >

Ó

Ó

41

Ó

Ó

j œ ‰ Œ œ # œ. >

42

Ó

fff

œœ > ff j ‰ œœ Ó # œ. >

Ó

j ‰ Œ œœ >.

Ó

fff

j œ ‰ Œ # œœ. >

U j 43 Œ œ ‰ # œœ. > U Œ

Ó

U œj Œ œ ‰ # œ. >

‰ œj Ó œ >.

Ó

j œ ‰ Œ œ >.

Ó

‰ œj Ó œ >.

Ó

j œœ ‰ Œ >.

Ó

fff

U 6>.j Œ 6 ‰ 66 66

Ó

fff

fff

œ œ

fff

>. j 66 ‰ Œ 66 66

poco rall.

ff

Ó

gliss.

f

#>˙ ™ ˙™

j ‰ œ >. b Œ j ‰ ff

b

¿ J

j ‰ œ >.

Œ

44

œ #œ mf

˙ ˙

˙ ˙

54

>o + ¿ ‰ œJ Ó >¿

Ó

Ó

ff

mf

ff

fff

˜

Œ

U bœj Œ bœ ‰ b b œœ >.

Ó

Œ

f

->

˙ ˙

> 66 6

U œj Œ ‰ œ. > U >œ. Œ œ ‰ J

Ó

ff

43

Œ

mf

∑

U >œ. Œ #œ J

>. U bbœœ Œ œ J

Œ

- >- - - >- - - >- - -

Ó

>œ. U #œ Œ J

bb>œœ. œ J

œ

Œ

>œ. œ J

‰ Œ

42

bb>œœ. ‰ œ J

ff

Œ

>œ. #œ J

poco rall.

(H.-h. S.D.)

>. 66j ‰ Ó 6

->

>œ. #œJ

Œ

‰ Ó

o

∑

Œ

f

Ó

œ œ

∑

mp

B ‹

Ó

˙ ˙

l.v.

pp

∑

/

Œ

œ #œœ œ >.

bœ bœ

j gliss. œ œ

Ó

‰ jÓ œ-

∑

/

mp

œ œ œ œ

∑ j ‰ bbœœ

œ œ

˙ ˙

∑

Ó

f

Perc. 1

œ œ œ œ œ œ

mf

Ó

40

>. œ œ œ #œ

œ œ

∑

&

°? Timp.

œ œ

mf

° &

44

j ‰ œœ >.

U j Œ œ ‰ œ >. U j Œ œ ‰ œ >.

√ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑

tune I to F#

√ ∑

To Wood Blocks

√ ∑

To Vibraphone

&

To Marimba

√ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑ √ ∑

&


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Perc. 1

°

/

45

46 Œ ‰ œJ œ ‰ œJ Ó

Ó

47

mf Vibraphone (Vibr.), medium yarn mallets (node) (center) motor off (l.v.)

? Uæ ˙æ

ppp

° U ∑

¢&

54

Wood Blocks (W.Bl.), hard/medium yarn or rubber mallets

U ∑

44

& Ó

Perc. 2

Perc. 3

q=c.80

>

æ wæ

œ

Œ

‰ œœŒ œ Œ 3

48

mp

Ó

Marimba (Mar.), hard yarn mallets

Œ ‰ j ‰ jÓ œ œ œ mp

49

U Œ Œ Ó

∑

50

∑ ? æ ˙æ

Ó

3

œœ

p

Œ

Œ

œ

b

œ

°

U Œ Ó

œ ‰ œJ ‰ Œ œ œ ‰ Œ J

51

∑

52

mf

æ wæ

ppp

mf use half pedal to make single attacs audible

Ó

œ Œ U Ó

> (l.v.) Œ Ó œ

53 U Œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œJ Œ Œ Ó

44

54

∑

∑

mp

Œ

? æ wæ

U ‰ ‰ Œ Œ Ó

∑

ppp

°

mf

∑

12

j‰ j‰ Œ ‰ Œ œ œ œœ

Œ

mp

œ œœ

p

‰ Œ ‰

b U ‰ jŒ Œ Ó œœ œ

∑

=

°?

wood or shemois (leather) mallets

55

Timp.

∑

57

∑

∑

/

Perc. 1

56

∑

? 3 3 æ & œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ wæ >

Perc. 2

? Perc. 3 & æ ¢ wæ

œ

œ œ ‰ J

œ mp

>3

° >

mp

pp

p pp

œ ≈ œ Œ

œ

p pp

mp

pp

59

> œ œ‰

œ

œ œ

> 60 > > > œ œ ‰ œ œ ‰ ≈ œ ‰ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ R

œœœŒ 3

pp

p

œœœ

>3

3

mp p

œ œ œ œœœ ≈ R ‰ ≈ ≈ ≈

œ

œ

Œ

mp p

mf

> æ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ wæ

p

? 3 3 3 ææ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ w

ppp

> > œœ‰ œ œ ‰

Œ

? 3 3 æ œ> œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ wæ

pp

mp

∑ Œ

>3

58 (III)

° >

mf

mp

pp

3

3

° >

? 3 3 3 ææ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ w

œ

3

3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ

mp

=

Fl.

Bsn.

° 61 &

∑

B

∑

¢

p

?

3

3

3

3

3

3

3

& œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

? Perc. 3 & æ æ ¢ w pp

° 61 Ó & &

Vln. II

B

Vla.

Vc.

¢

?

Œ ∑

solo SP 62

> ‰ œJ

mp

œ

f

p

> bœ œ

œ œ

mf

mp

∑

∑ ∑

˙ ˙

+ ˙ b˙

Πo

3

mp

œ

œ

j j j ‰ bœ ‰ œ ‰ œ Œ œ œ œ mp

°

3

œœœ

63

œœ

Œ

j Œ b>œ

°

Ó ∑ ∑

solo SP

> ‰ œ Œ J

p

°

‰ j Œ œ œœœ ∑

Ó

mp

∑

Œ

pp

‰™ œ œ R

j j ‰ bœœ ‰ œœ Œ

∑

+ ˙ ˙

p

Œ

65

Œ

> > > œœœ œœœœœœ‰ Œ

œ œ

∑

mp

p

œ

p

˙ ˙

+ ˙ ˙

mp

œ

œ œ

˙ ˙

˙™ ˙™

œ bœ œ œ œ œ

œœ Œ

‰ j ‰™ r œ œ œ œœ

œ 64

∑ solo SP

œ bœ

Œ

66

pp

ppp

‰ œ Ó J

bœ œ

Œ

+ b˙ ˙

+ ˙ ˙

> > œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œ w ææ

mp

∑

1 2

œ œ

mp

‰ j ≈ Œ œ œœ

∑

˙ ˙

pp

Œ

˙ ˙

∑

œ bœ

Ó

ppp

œŒ J

65

p

w ææ

mf p

w w

p

∑ > œ œ‰ Œ

mf p

° > œ

64

Œ

∑

p

Vln. I

˙ ˙

mp

∑

3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ ‰ /

Perc. 2

œ bœ

Πbw w

w bw

°? ‰ 3œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ ‰ Œ

Perc. 1

63

∑

pp

° Hn. & ¢ Timp.

62

54

œœ

‰ œ œ J

‰ œ œœ J

˙ b˙

Œ

‰™

3

r œœ

≈

p 66

bœ œ

°

œœœ

‰ j œ (SP)

Ó

Œ

‰ œ J

∑

Ó

Œ

‰ #œj

∑

Ó

Œ

‰ œJ

Ó

Œ

‰ bœj

solo SP

> ‰ bœJ Ó mp

pp (SP)

pp (SP)

pp (SP)

pp

54


13

54

Fl.

° 67 &

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

¢

A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

œ œ

œ bœ p

˙™ ˙™

&

∑

&

∑

mf

° &

+ œ œ

˙™ ˙™

˙ ˙

69

mp

˙™ ˙™

70

∑ Œ™

˙™ b˙™

b˙˙

+ Œ b˙ ™ ˙™

+ ˙ ˙

pp

Ϫ Ϫ

+ ˙™ b˙™

+ ˙™ ˙™

mp

Ϫ

˙™ œ ‰

bœ ™

˙™™ Œ

o

Ϫ Ϫ

p

o

71

Ϫ o

Ϫ Ϫ

pp

˙™ ˙™

Ϊ Ϊ

∑

∑

˙™ b˙ ™

b˙ ˙

B

68

34

p

Œ

pp

o

o o

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ œj œ™ œ ‰ œj

œœœ œ™ œ Œ

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Ϫ

œœ>

mp

/

≈ œœ≈‰ ™ œœ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ J

&

j ‰ bœ Œ œ

¢&

mp

54

° 67 & Vln. I

& Vln. II

Vla.

œ ≈‰ Œ R

mp

Œ

Ó

68

Œ

3

j œ Œ œ

œœ

≈

(SP)

œ

pp

œ œœ

œ Œ

mp

r œ ≈‰ Œ

mp

Œ

mp

Œ

Ó

(SP)

Œ bœ

pp

œ Œ

mp

Œ ∑

œ

œ œ

Œ

œ bœ

‰ j œœ œ

≈

Ó

3

34

69

Ó

Œ

œ

(SP)

pp

œ Œ

mp

œœœœœ œœ

Œ

(SP)

œ

pp

œ Œ

mp

‰ œJ

Œ

pp

70

œ mp

∑ Ó

Œ

pp

œ

mp

∑ Ó

Œ

pp

œ mp

∑ Ó

Œ

∑

71

Πo

Πo

pp

œ Œ mp o

∑

Œ

#˙ ™

3

o

Œ

68

73

∑ ∑

‰ ‰ ‰ Œ™

j‰ j‰ œ œ

b

To Sus. Cmb. (dead stroke)

j ‰ ‰ Œ™ œ

ppp

< q = iq >

(q.=c.53)

˙™

∑

74

∑

o ∑

∑

norm.

˙™ o

˙™ ∑

˙™ o

˙™

norm.

˙™ o

∑

∑ ˙™

∑

∑ ∑

o ∑

∑

solo

j #œ œ œ

pp

mp

mf

∑

o

˙™

mf

norm.

∑

˙™

mf

∑ Œ

∑

Œ

tune II to A

mf

∑ Œ

∑

˙™

∑ Œ

∑

œœœ œ œ

72

∑

o

∑

pp

norm.

∑ ‰ bœj

Œ

p

œ œœœœ

∑ ‰ bœJ

Œ

Œ

mp

∑ ‰ œj

Œ

Πo

mf

b˙ ˙

Ϫ

j ‰ ‰ Œ™ b œæ #˙æ™

∑

Œ

j ‰ ‰ Œ™ b œmp

p

To Tam-tam

‰ œœœ J

j ‰ ‰ Œ™ b œmp

æ #˙æ™

p

‰ j Œ œœ

mp

Œ

æ #˙æ™

Œ bœ Œ œ

p

∑ Ó

bœ œ

Œ

∑

∑ r œ ≈‰ Œ

≈œ œ ‰ ≈œ ™ ‰ J

∑

∑ œ ≈‰ Œ R

æ ˙æ gliss. #œææ

ppp

œ œ ‰ œœœ

∑

mp

?

j œœ bœ œ °

Œ

pp

B ?

Œ

≈ j ≈ j ‰ ™ r œ œ œ™ œ™ œ œ

& B

œ œ

3

&

Vc.

æ ˙™æ

o

∑

Tbn.

3

∑ ∑

∑

(II)

∑

∑

∑

°? Timp.

∑

∑

∑

¢

∑

∑

∑

Tba.

∑

∑

˙™ ˙™

mp

&

Tpt.

74

∑

o

˙™ ˙™

˙ b˙

< q = iq >

(q.=c.53)

73

˙™ ˙™

pp

+ ˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙˙ ™™

bœ ™

˙™ ˙™

∑

72

68

∑

∑

˙™ div.

˜œ ™

ppp

? Cb.

¢

?

∑ ∑

∑ ∑

solo

#>˙ p

œ

pp

∑

˙™ ˜œgliss. #œ œ pp

#˙ ™

˙™

p

í ™™

j‰ #>œ ˙ ppp

œ

™™î

pp

˙™

˙™

œ gliss.


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

14

° 75 &

∑

Ob.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ϊ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Bsn.

¢

° Hn. &

∑

∑

ppp

?

∑

78

∑ œ

∑

j

79

∑

+ b˙ ™ b˙ ™ o

∑

˙™

solo

Tbn.

∑

∑

‰ bœj œ ™

? ‰

77

∑

∑

&

Tpt.

76

+ Ϫ Ϫ

p

∑

∑

+ Ϫ Ϫ

+ Ϫ Ϫ

˙™ ∑

81

∑

∑

˙™

gliss.

80

∑

∑

82

∑

o

83

∑

Ϫ

‰ bœj

∑

pp

˙™ Œ™

∑

bœ ™ pp

? ‰

B. Tbn.

Tba.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Vln. I

Vln. II

¢

?

°

j ‰ Œ™ b œ-

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

&

j ‰ ‰ Œ™ b œ-

∑

˙™

∑

∑

∑

j‰ b œ-

mp

∑

j ‰ j ‰ ‰ j Œ™ œ b œœ-

j‰ ‰ ‰ j ‰ b œb œp

Ϫ

∑

ppp

p

æ ˙æ™ o ? æ ˙æ™ o °

æ ˙æ™

Tam-tam (T.-t.)

∑

∑

j‰ ‰ j œ >œ >-

Ϊ

° 75 &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

76

∑

77

∑

78

/

79

∑

∑

80

∑

j ‰ ‰ Œ™ œ

∑

∑

> j ‰ ‰ Œ™ œ>

∑

∑

¿ l.v. J ‰ ‰ Œ™

∑

∑

mf

∑

∑

mf

81

∑

82

∑

Ϊ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vc.

#˙ ™

˙™

p

? í ™™

#>˙

pp

? Cb.

¢?

#˙ ™

œ œ œ. > ppp p

#˙ ™ pp

œ

∑

#˙ ™

j

œ

˙™

˙™

‰ ‰ j #œ œ™ o

p

Œ ™™î ˙™

gliss.

˙™

Ϫ

#œ ™

#>œ

j j >œ œ >œ

mp

˙™

˙™

p

œ

œ

í ™™

˙™

í ™™

pp

˙™

#œ œ œœœœœœœ ˙ pp

˙™

˙™ í ™™

j‰ j‰ j‰ # œ- œ- œ- >˙

pp

solo

∑

gliss.

p

unis.

î

∑

solo

pp

?

∑

∑ ‰

Vla.

83

∑

∑

pp

B

j Œ™ œ-

mf

Y™ æ

¿ ‰ æ o

j b œ-

∑

l.v.

¢&

∑

o

æ ˙æ™

Sus. Cmb., felt mallets

∑

œ

Ϊ

p

pp

™™î ˙™

p

pp

r ≈ œ> œ p

™™î

mp

™™î


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

15

34

< iq = q >

Fl.

° 84 &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

j œ Œ™ œ >-

œj ‰ ‰ œj ‰ œj œ œ œ >>>-

Ob.

Cl.

Bsn.

¢

85

+ ° b˙ ™ Hn. & b˙ ™ o

86

∑

+ œ™ œ™ ∑

&

Tpt.

+ Ϫ Ϫ

87

∑

+ ˙™ ˙™

mp

+ Ϫ Ϫ

∑

88

∑

Ϊ

o

∑

89

∑

∑

a2

‰ ‰ œJ œ™

Ϫ

œ

mf

mp

‰ ‰ œJ. Œ ™

Ϊ

Œ

œ. J

‰ ‰ œJ œ ™

Ϫ

œ

mf

mp

œ J

90

mp a2

p

a2

mp

j ‰ œ ‰ Œ™ œ >-

∑

Ϊ

? ‰

bœ p

Tbn.

?

¢

Vln. I

Ϫ

mp

Ϊ

j‰ ‰ b œmp

¢/

∑

&

∑

˙™

pp

Vla.

Ϊ

∑

° 84 &

B

? æ b˙æ™ o °

∑

85

j ‰ j ‰ j b œœœ-

p

æ ˙æ™

j ‰ ‰ Œ™ œ

∑

> j ‰ ‰ Œ™ b>œ

∑

¿ J ‰ ‰ Œ™

∑

l.v.

mf

Vc.

œ

œ

mp

gliss.

mp

œ

Cb.

¢

unis.

#>œ >œ >œ œ™ mf

˙™

p

gliss.

r í™ ‰ j‰ œ ™ #œ œ œ œ œ- ˙ mp

mf

‰ œœ ˙

l.v.

bœ ™

˙™

∑

Œ

˙™

p

j ‰ œj œ™ œ >

˙™

˙™

˙™

j j‰ j œ #œ œ œ

˙™ ˙™

Œ

fmp

œ

fmp

Œ

∑

90

->˙ ™ ˙™

æ œæ™ o °

91

˙˙™™

p

mf

>˙˙ ™™

˙˙ ™™

mf

< iq = q >

92

o

o

∑

(q=c.80)

Œ

-> ‰ œœ œœ J

Œ

>‰ j œœ œœ

p

mf

unis

˙™

˙™

˙™

‰ j #œ œ œ œ œ

j j æ bœ ‰ œ ‰ œæ

f

b˙ ™

˙™

˙™

j j œ bœ œ œ bœ œ œ

˙™

˙™

bœ ™

34

æ ˙æ

p

˙™

p

æ œæ

∑

mp

unis.

î œ™

‰ j bœ œ f

j œ œ™

divisi a 2

œ˙™™

mp

Ϊ

¿ l.v. J ‰ ‰

˙™

œœ™ gliss. n œœ™™

mf

™™î

∑

˙™

f

¿™

p

∑

bœ ™

gliss.

f

∑

∑

¿™ æ

89

mf

‰ œj œ

Œ

mp

Ϊ

∑

Œ

j ‰ ‰ Œ™ œ

∑

˙™

mf

mf

#œ ™

Ϫ

Œ

fmp

æ ˙æ™

∑

˙™

œœ ™™

mp

?

Ϫ div.

#œ ™

88

∑ ∑

˙™

î

?

87

∑ j œ

Ϫ

mp

mf

b˙ ™

p

l.v.

∑

. . ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰

∑

∑

‰ œœ ˙

œ. ‰ ‰ J

œ

mf

92

Ϊ

œ

Ϫ mf

˙™

Ϫ

mf

pp

#˙ ™

˙™

Ϫ

j œ bœ œ œ œ

∑

mf

∑

î

Ϫ

∑

mp

86

Ϫ

iss.

∑

˙™

Y™ æ

¿ ‰æ o

mf

91

mf

æ ˙™æ

B ?

mp

bœ œj

Ϫ

bœ gl

‰ Œ™

b >œ

˙™

œ

∑

#œ ™

pp

∑

æ ˙æ™ o

∑

˙™

p

pp

/

Ϫ

˙™

mp

Ϊ

Ϊ

˙™

˙™

gliss.

∑

&

Vln. II

gliss.

∑

?

°

Perc. 2

Perc. 3

œ

?

B. Tbn.

Perc. 1

œ

œ J

j ‰ œ‰ œ >-

mp

Tba.

(q=c.80)

#œ œ œ œ™ mf

Ϫ

p

f


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

° ˙™ & 93

Fl.

94

&

Cl.

Bsn.

¢

œ bœ œ

B

Perc. 2

Perc. 3

° &

∑

&

∑

? ˙™

œ

? œ b˙

˙™

?

Œ

˙™

? ¢ Œ #˙

Œ

∑ Œ Œ™ 94

˙˙™™ ˙˙ ™™

f

f

Ϫ

>œ. >œ. >-œ #>-œ Œ ™ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œœ #œJ œ

˙

˙

œ

Œ

fmp

> bœ ˙

> œ Œ J

æ #˙æ™ o ° ¿ ææ

o

o

j ‰ bœ ˙ bœ ˙

99

>-˙

Œ

Œ

œ

œ

∑

∑

˙

œ

˙

Œ

æ œ bœ œæ

œ œ

œ

Œ

> ‰œ‰œ J

æ ˙æ

æ ˙æ

p

æ ˙™æ Œ™

¿ J‰Œ l.v.

mf

->˙ ˙

96

-> ˙˙

˙˙™™ ˙˙ ™™

mp

Ϫ

> nœ ‰ J

Œ

œ

œ J

> ≈ #œ ≈ Œ J

-œ -œ Œ

l.v.

To Tom toms

f

∑

101

fff

˙™

œ œœ

To T.-t.

o ¿ ‰ ææ o

¿ ææ 97

˙˙™™

f

˙˙ ™™

f

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

b˙ ™

∑

? Cb. ¢ ˙™

n˙ ™

#˙ ™ ˙™

˙™

fff

˙™

∑

˙™ ˙™

ff

˙ ˙ ∑

∑ Œ

b˙ ™ b˙ ™ mf

˙™ ˙™

∑

>-œ >œ >œ >œ œ œ b ˙ ™ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ b˙ ™

mp

˙™ ˙™

ba˙2™ f

ff

3

#œ œ œ œ œ

œ #œ œ

œ æ˙ æ

˙™

œ >œ ˙

˙™

ff

> ˙

œ #œ ˙

ff

œ œ bœ ˙

œ nœ œ

#œ ‰ Œ J

3

∑

∑

˙™

˙™

œ b˙

˙™

ff

#œ œ

œ

˙

Œ

∑

∑

∑

¿ J ‰ Œ l.v.

æ ˙æ™ o

∑

/

∑

mf

98

˙˙™™

ff

æ œæ

Tom-toms (Tms.), hard yarn mallets

˙ æ

99

>œ œ

>˙ ˙ 7

irregular

˙™

j œ bœ >

b˙˙ ™™ ˙™

100

irregular

˙˙

œœ7

ff

b>œ œ

b˙˙ ™™

˙˙™™ 7 ˙˙7™™

>œ irregular b˙ ™ œ b ˙™ J 7 b˙˙ ™™ 7

irregular

ff

˙

˙™

˙™

˙™

æ ˙æ™

Y™ ææ o

∑

˙˙ ™™

ff

æ ˙æ™

T.-t., felt mallets

ff

101

˙˙™™ 7 ˙˙7™™

˙™ ˙™ 7 ˙˙ ™™ 7

˙™

b˙ ™ ff

Œ Œ

œ

ff

Y™ ææ

¿

To Mar. l.v.

ff 102

˙˙™™ 7 f

˙˙7™™

f

˙™ ˙™ 7 f

˙˙ ™™ 7 f

˙ ™™ ˙ 7

˙˙™™ 7

˙˙™™ 7

˙˙™™ 7

b˙7™ ˙™

˙7™ ˙™

˙7™ ˙™

irregular

ff

b˙ ™

l.v.

irregular b>œ ˙ ™™ bœ ˙ 7 7 ff

˙™

œ b˙

ff

˙™

n˙ ™

ff

mf

b˙ ™

#˙ ™

˙™

fff

bœ bœ

œ

102

˙™

∑

œ

˙™

b˙™

˙™

œ

Œ

˙ ˙

œ bœ ˙

˙

j ‰ œ

mf

mp

Œ

œ

œ

> ‰ œJ Œ

˙™

∑

>œ. >-œ >-œ œ œ œ œ œ œœ

>œ J‰

100

ff

mf

3

Œ

95

+ ˙ ˙

f

mf

¿ ‰ ææ o

∑

>- > . >. ‰ ##œœ ‰ œœ œœ ‰ ‰ ##œœ œœ ‰ J œ

fmp

∑

f

∑

˙

‰ j bœ œ

æ bœ œ œ œ œ

B ˙™

?

mp

b˙ ™ æ

f

& ˙™ ˙™

Vc.

>œ >œ

œ

+ œ œ

f

∑

∑

? ˙™

‰ œ

œ

+ + j ‰ bœ œ bœ œ

∑

∑

& œææ Œ o

B æ™ #œ

+ œ œ

f

>‰ œœ ‰ Œ ™ J

¢/

œ œ œ

œ #œ œ

∑

+ ˙™ ˙™

∑

93

Vla.

œ

œ œ œ bœ œ b˙

œ

∑

mp

/

98

3

+ b˙ ™ b˙ ™

œj œj & ‰ œ œ Œ™ >- >.

°

œ

˙

∑

° ˙™ Vln. I & ˙™

Vln. II

œ nœ

∑

fmp

Perc. 1

bœ œ ˙

f

f

Tba.

œ n˙

œ œ œ œ œ™ œ

3

˙

Tbn.

B. Tbn.

97

mf

Hn.

Tpt.

˙™ œ œ œ˙

œ nœ ˙

p

œ

96

ff

bœ ˙ & ‰J

Ob.

œ bœ œ

œ

95

16

irregular

˙ ™™ ˙ 7 f

f

f

Œ Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

17

b˙™

Fl.

° 103 & &

Ob.

&

Cl.

Bsn.

Hn.

˙™

¢

104

˙™

œ ˙

˙™

˙™

o

ff

B

∑

∑

?

o

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

& ˙˙ ™™

mf

& b˙ ™

˙™

˙™

Tba.

Perc. 1

¢

°

mp

æ / œæ æœ æ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ ˙ b˙

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

ff

˙ ˙

112

mf

mf

+ ˙™ ˙™

mf

œ b˙ œ >˙ mp

f

œ œ

œ ˙ œ ˙

mp

˙ >˙

p

∑

∑

f

mf

˙™ b˙™

˙™ ˙™

mp

˙˙ ™™

115

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

mp

˙™ ˙™ bœ œ œ œ œœ œœ

˙™ ˙™

p

œœ b˙˙

mf

mp

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

Pno.

¢/

{

˙˙™™ 7

104

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

æ œæ

3 æ 3 œæ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

> œ

mp

∑

∑

∑

p

Œ

∑

∑

Œ ∑

∑

˙˙™™ 7

˙˙™™ 7

∑

˙7™ ˙™

˙™ 7 mf

o

mp

˙™ 7

o

mp

˙™7

o

mp

∑

107

3

˙7™ ˙™

˙7���

∑ œœœ˙ #œ œ œ ˙

106

o

mp

o

∑

mf

˙™ 7

? ˙™7

mp

105

˙™ 7

? ˙7™

˙7™

∑

˙7™ ˙™

B ˙™ 7

¢

o

∑

o

æ ˙æ™

∑

∑

∑

∑

∑

æ ˙æ™

∑

o

U ∑

∑

∑

™ B 7˙

Cb.

o

∑

∑

& ˙7™ ˙™

?

U ∑

∑

∑

∑

° 103 ˙ ™ Vln. I & ˙™ 7

Vc.

U ∑

To Vib.

œ

mp

∑

Œ Œ U ∑

sffz

?

Vla.

o

o

U ∑

B ‹

Vln. II

U ∑

∑

mf

∑

U ˙˙ ™™

∑

ppp Perc. 3

116

˙™ ˙™ o ˙™ U ˙™ ˙™ ˙™

f

˙™ ˙™

mf

˙˙ ™™

p

mf

˙˙ ™™

mp

114

bœ œ œ œ œœ œœ

mp

˙˙ ™™

˙˙ ™™

mp

˙ bœ ˙ bœ ˙ b Œ ˙

mf

˙™ ˙™

113

mp

˙ bœ ˙ œ

˙˙ ™™

œ b˙ œb ˙

œœ

Œ b˙˙

∑

mf

+ ˙™ ˙™

mp

æ œæ œœœœ œœ œ æ˙ æ

∑

/

Perc. 2

∑

˙ bœ ˙ œ

∑

∑

æ œæ

111

∑

Πo

? œ Œ Œ

Œ b˙˙

∑

∑

+ Œ ˙ b˙

˙™

˙

mf

∑

rall.

110

∑

mp

mf

?

109

42

œ Œ Œ o ∑

˙™

∑

108

∑

+ Œ ˙ b˙

˙™ ˙™

mf

107

p

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

? b˙ ™

∑

mf

mf

B. Tbn.

∑

f

? ˙™ Tbn.

106

˙™

f

° ˙™ & ˙™

Tpt.

105

˙™

∑

œ œ ∑ ∑ ∑

œ œœ œ œœ ∑ ∑ ∑

∑ œœ œ œ œ #œ œ œ œ œ

108

œ œ

3

œœœ œ œ œœœ œ œ

mp

∑ ∑ ∑

∑

∑ ˙ ™™ ˙

rall.

œ ˙ œ #˙

109

110

mp

˙ ˙

œ œ

p

∑ ∑ ∑

∑ ˙™ #˙ ™

∑ ˙ ™™ ˙

111

112

p

˙™ ˙™ ∑ ∑

o

∑

∑

113

∑

o ∑

∑

114

∑

∑

∑

U

∑

115

∑

‹ “‘ °

116

con sordino

b˙™ o ˙™ o

∑

con sordino

∑

∑

∑

∑

∑

∑

con sordino

∑

∑

∑

∑

∑

∑

con sordino

˙™ o ˙™ o

˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™

˙™

mp

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mp

mp

mp

˙™

mp

˙™

˙™

U ∑ U ∑

∑

con sordino

˙™ o

Œ Œ

o o o o o

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ U ∑

42


{

=

{

Vc.

118

127

w “‘

w

˙

128

–h; <S— ? ù ˙ œœ˙ œ œ ˙ <“> 3 3 ∑

ff >

128

mp

w

œ- ˙-

=

{

134

Pno.

Vla.

?

Vc.

f

135

=

pp div. á 2

∑

Pno.

? ¢ œ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ ˙

{

–; <— ù & <n>w 140 Sh

?

ff

°B140 w mf

Vla.

? w ? ? Cb.

mf

w

w

pp

∑

mp

mp

œ œ œœœ œœœ

˙

œ œ œœœ œœœ

3

p

° 141

œ œ ˙

w ° > 131˙ ˙

w

132

w

mf

o

3

œ ˙ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ ˙

˙

˙

˙ 137

∑ o

Ó

w

œ Œ o

w

Ó

mp

˙

mf > j œ

3

138

∑ Ó

–h; <S— ù #˙

Ó

#˙ o

° >˙

˙

Ó

Ó

138

˙ #˙ œ œ œ ˙

w

3

˙

œœœ ˙

œœœ œœœœ˙

œ œ ˙

–h; <S— ù w

3

˙

f

#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

∑ o

Ó

#˙ æ o

˙ æ

˙ æ

Ó o

mp

#œ ˙ œ #œ #œ

? œ œ œ œ œœœœ˙ ¢

œœœœ˙

Ó

œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ

#w æo

∑

˙

œœœ œœœ

∑

œ œ #œ œ œ Ó 139

∑ o

#w o w

#w

mp

3

3

œ

œ

˙

3

3

œ

œ

˙

œœœ œ œ œœœ ˙

œ œ

mf

œœœ œ œ œœœ ˙

3

˙

3

˙

˙

-> ˙

˙

-> ˙

> j œ

f 3

œ Œ

œ #˙

mf

p

3

œ œ ˙

mf

œ œ œ œœœ œ ˙

˙

3

œ œ œ œœœ œ ˙

–; <— ù ˙

144 Sh

Ó

˙

˙

#œ nœ ˙

∑

˙ æ

3

–h; <S— ù ˙

mf

f

mf

œ #œ ˙

œ œ

œ #œ œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ

#œ #œ

˙

œœœœ ˙

∑

#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

w

œœœ œœœ

>j œ

œ œ ˙

˙

mf

˙

3

œ œ œœ œœ ˙ æ

œœœœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ™ œ

p<>mp

w

mp

139

143

˙

Ó

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ™ œ

mp

Ó

∑

143

142

œ œ œœ œœ

œ œ

j œ

∑

133

3

∑ 3

f

w w

œ œ ˙

∑

>

3

#˙ o

œœœ œœœœ˙

∑

f

œœœ ˙

w

3

–h; <S— ù

∑

3

˙

> j œ f

j œ

133

3

œ œ ˙

p

œ œœœ

∑

˙

137

˙

Œ

∑

j œ

œ œ ˙

pp

œœœœ˙

mp<>mf

>

˙

∑

>

mf

œ œ œ œ œœœœ˙

mf

–h; <S— ù

∑ mf

∑

œ œ ˙

142

S.P.<>ORD.

132

∑

p

œ œ ˙

j œ

–h; <S— ù

Ó

œ ˙ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ ˙

w

˙

w

>

œ œ ˙

Ó #˙ o o

˙

Ó

131

w o

mp

˙

126

∑

˙

f

3

∑ #˙

136

#w o w

–h; <S— ù ˙

w

125

∑

˙

–h; <S— ù Ó #˙

mp > j œ

w

141

div. á 2

B ∑

Vc.

> j œ

∑

w “‘ °

j œ

Ó

18

œ œ ˙

136

w

˙ #˙

w

? œ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ ˙

Cb.

pp<>mp

∑

°

-> ˙

?

œ œœœœ œ ˙

p

∑

–h; <S— ù

p

mp >

legato<>non legato 3

œ- ˙-

–h; <S— ù #w

∑

> ? ˙-

3

œ œœœœ œ ˙

p

∑

°B134

détaché

–h; <S— ù

p

∑

130

124

∑

∑ ∑ o

w

135

∑

&

130

∑

129

mp espressivo div. á 2

∑

w

∑

j œ

123

√ ∑

∑

ppp

Cb.

¢

w

129

w

ppp

∑

>

∑

j œ

√ ∑

122

∑ mp

w “‘

∑

w

∑

?

–h; <S— ù

j œ

121

∑

pp

>

f

?

120

√™ ∑

pp poco ad libitum

∑

°?127

√ ∑

119

∑

–h; <S— ù

√ ∑

?

&

Pno.

√ ∑

117

&

Pno.

42q=c.100

A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

3

144

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ 3

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ æ ˙

w æ ˙

∑ o

3

˙

3

Œ #œ #œ #œ

˙

œ œœœ˙

˙

˙

˙

œ œœœ˙

˙

˙

unis.

˙

˙

˙

˙

œœœœœ œ ∑


19

{

A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

–h; <S— ù œ <n>œ ˙

145>

& ∑

Pno.

j œ

?

Vla.

B

146

#˙ æ o

∑

œœœœ œ

#œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

˙ #˙

œœœœ œ

Œ #œ ˙ æ æ o

mf

–h; <S— ù ˙

151

f

?

° 151ww &

œ #œœ œœ

∑

˙ o

˙

152

unis.

o

œ #œ

=

˙

mp

Pno.

{

Vln. II

Vla.

Vc.

B í ™™ ?

? Cb. ¢

–h; <S— ù #œ

legato<>non legato

œ #œ

œ

–h; <S— ù ˙

> j œ

˙

>j œ

˙

mf / f

–h; <S— ù

>

∑

˙ œ œ ˙

#œ œ œ œ œ

œ

˙

˙ œ œ ˙

#œ œ œ œ œ

œ

˙

#œ œ œ œ æ

w æ

mf

œ œ ˙ œ #œ #œ #˙

mp

3

ff

j œ

Ó

∑ div.

˙ #˙˙

p

mf

w

mf

p unis.

œœ œ

w

œœ œ

w

#œ œ #œ œ

#œ œ #œ #œ #œ œ ˙ œ #œ #œ œ

3

>

˙

#w

mp 3

˙

∑

˙ #œ œ œ w

unis.

mf

œ #œ

˙ œ #œ ∑

3

æ W

œ ˙

j œ

> j œœ

Ó

153

æ W

–h; <S— ù w ° ff

∑ bww

˙˙

sim. 153

˙

mp

∑

Œ

o

œ ˙

> j œ

(ff) > j œ

Ó

154

Ó o œ #œ œ

˙

p

–h; <S— ù > Œ nœ œ œj Œ –h; <S— –h; ù > <S— ù j Œ #œ #˙ œ

–; <— ù #˙

154 Sh

∑

∑

˙ #˙div. ˙ ˙˙

Ó

–h; > <S— ù Œ Œ œ œj –h; > <S— ù j #˙ œÓ

158

Ó œ œ

158

legato<>non legato

˙

mp / mf

f

œ bœœ ˙˙

#w

#œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ ˙ mp

œ #œ #œ œ

150

pp

p

–h; <S— ù

mf

w

#œ œ œ œ œ œ œ w æ

œ œ

∑

æ W

Œ

æ W

œ

j œ

Œ

–; <— ù Ó ˙ œj

155 Sh >

∑

155 œ œ #œœ œœ œ œ bœœ ˙˙ #˙ b˙˙

mf

#œ œ œ œ œ mp

æ W

°

156 œœ œ œ bœœ œœ #œ ˙˙

mp

Œ

3

˙

–h; <S— ù n˙ –h; <S— ù #˙

–h; <S— ù > ‰ #œj œ œj Ó –h; <S— ù > j ˙ œÓ °

156

∑

>j œ

˙

p

˙

mf

–h; <S— ù>

˙

> j œ

Ó ˙ ˙

mf 3

œ œ # œ #œ #œ œ œ ˙

œ # œ #œ ˙

mf

æ W

æ W

mf

f

™™î

mf

Œ

& Ó

w æ

mf

149

#˙ ˙

Ó

150

™™î

f

–h; > <S— ù Ó œ œj

° 157 ˙ Vln. I &

œ b˙˙

˙

f

f

? >œj Ó

w æ

æ W

U ? í ™™ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ¢ >- >- - - - - - - - >

& Œ

–h; <S— ù b˙˙

f

w

˙ ? í ™™ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ U œ œ œ

157

3

p

mf

æ B #W

mp

Cb.

∑ Œ

Ó o

& Ó

> j œœ

SP<>ORD.

Vc.

3

o

æ W

152

°

mf

3

3

3

˙˙

Œ

∑

∑

œ #œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ #˙

æ W

acc.<>rit.

Vla.

mp 3

Œ #œ œ ˙ æ

œ #œœ

> j œœ

mf

& ∑

Vln. II

Ó o

148

w æ

œ #œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ ˙ œ œ

? œ Œ #˙ #˙ #˙ ˙

mp

˙ æ

#˙ æ o

149

°

œ #œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ #˙

3

w æ

SP<>ORD.

Vln. I

3

∑

∑

∑ Ó

˙ #˙

3

{

Ó o

–h; <S— ù ˙

∑

147

˙ æ

mp

3

> j œœ

b˙˙

˙ ˙

˙

°

#œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

æ ? W Cb. ¢

Pno.

˙ æ

148

∑

acc.<>rit.

=

œ nœ ˙

˙

∑

∑

? ∑ Vc.

°

& B

147

∑

° 145 Vln. I & Vln. II

146

–h; <S— ù œ ˙

>

j œ

Ó ˙˙

Ó

–h; <S— ù Œ œ Ó

3

˙ # ˙ #˙

–h; <S— ù œ # œ Œ

159

–h; <S— ù >j œ œ Œ Œ Ó

Ó

–h; > <S— ùj Œ & <n>œ œ Ó

–h; <S— ?ù

˙

#˙˙

p

f

>j œ

159

>j œ

œ

°

˙

˙

mf / f

# œ #œ #œ ˙

™™î

–; <— ù #˙

160 Sh

> j œ 160

mf

œ

œ œ œ ˙

j œ

–h; –h; > <S— <S— ù ùj œ œŒ ˙

Ó

–h; > <S— ù Œ bœ œj Ó

∑

œœ œ ˙ -> ˙

°

œ bœœ ˙˙ mp

˙

œ #œ œ œ ˙

˙

f

mf

˙

>

˙

˙

mp

3

œ œ œ w

161

&

˙

œ

> œj

Œ Ó

–h; <S— ù #˙

> j œ

Ó

–h; <S— ù ? ˙

> ˙-˙

˙˙

Œ

161

f

–h; <S— ù b˙ > j œ

Œ

–h; <S— ù œ

mp

œ ˙ mp

œ œ œ # œ œ #œ #œ œ œ # œ #œ

˙ w

w ˙

˙


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

°?162 Timp. Perc. 1

∑

{

¢/

> j œ

?

∑

∑

∑

–h; > <S— ù

˙

°

j œ

>

w “‘

w

° 162#˙˙ œœ œ œ œ ˙ Vln. I & &

œ #œ œ œ ˙

B

Vla.

˙ #˙

Vc.

? #W

Cb.

?

¢

=

Timp.

mf

-> œ bœœ ˙˙ ww

w

mp

Tpt.

p

#> ˙ æ

Ó

œœœ ˙

∑ sffz

Œ

¢&

pp

> æ ˙

Ó

pp

Ó

œ #œ ˙ w

‹ “‘ °

mf

˙

˙

mp

∑ ˙

œ œ˙

f

171

172

œ Œ Œ œ Ó >

Ó

˙

w

W

W

w

W

W

w

173

174

175

176

œ Œ Œ œ œ Œ Ó >

∑

U ∑

∑

U ∑

∑

o ∑ o ∑ o

pp

p

mp

w æ

? Ó o

˙ æ

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

U ∑

pp

Œ

179

Ó

Ó

ppp

æ w

æ ˙

? Ó

∑

∑

∑

∑

∑

#>œ. œ

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° & ¢&

& Œ ¢& Œ

b œ

Œ Œ

183

∑

œ œœœ Œ

œ ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ

/ œ œ œ b #œ

Œ œ œ Œ

b

mf

œ b œ

œ

∑

Ó

∑

Ó

mf

184

185

∑

186

∑

Œ

188

∑

∑

189

b

Ó

œ

pp

∑

190

b

Œ Œ

œ

191

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ Ó # œ. > mf b>œ. Œ œ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

œ Ó œ >. mp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ Œ œ ‰œ J

œ

‰œŒ œ Œ J

Œ œ Œ œ

œ œ œ mp

bœ œ

187

œ

∑

œ œ

bœ œ œ mp

b

Œ

Œ œ

Œ

Œ

b

pp

pp

mf

mf straight mute 1 2

œ Ó œ >.

straight mute

Œ

1 2

mp

‰ œj ‰ œj œ Ó p

œ œ™ œ œ œ œ ™ œ œ™ œ œ ‰ œj œ

<n>œ œ

mf

Ó

p

œ œ Œ œ™ œ œ œ b b #œ Œ Œ #œ Ó

pp

œ œ œ œ

ppp

>œ. Œ bœ Ó

∑

Œ

o

∑

182

Ó

p

œ œ Œ ‰ jŒ #œ

p

#œ œ œ œ Ó

°

180

œ ‰ #œj Œ

p

Œ #œ

fff

U ∑

pp

∑

U ˙ w>-

U -> j3 j œ œ œ œ˙ w

∑

178

44

fff

f / ff

Œ œ œ œ œ œ

ppp

3

>- <>norm. œ œ ˙ œœ ˙

œ œw

U æ wæ

ppp (Tms.), yarn mallets

-> <>norm. 168 œ œ œ œ ˙ œœ œ œœ œ

177

Ó

U w æ

167

SP<>ORD.

W

Œ œ ‰ œj Œ Ó

∑

f / ff

#W f

fff

f

œ œ œ ˙ #˙

#w

> j œœ

166 SP<>ORD.

mf

° 181 &

¢

mf

∑

∑

–h; <S— ù b˙˙ ww ™™

44

168 medium felt mallets

∑

∑

165

p

∑

Mar., hard yarn mallets (on all instruments)

mp

Perc. 3

Œ ∑

∑

pp

mp

Perc. 2

–h; <S— ù> œ œj Œ Ó –h; > <S— œù œj Œ Ó

Œ ∑

ff

W

Ó

°? Œ œ ‰ j Œ Timp. œ Perc. 1

w

170

mp

&

Cl.

Hn.

Œ

∑

167

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œœ™ œ œ œ™ œœ œ œ œ

/

Ob.

Bsn.

œ œœœœœ ˙

f

=

Fl.

>w

w

> j œœ

œœ #œ ˙ mf

w

Vibr.

Perc. 3

164

œœ

Ó

ff

œ œ ˙

∑

166

f

°?169 >œ ‰ j Ó œ

Perc. 2

>j œ

W

44 q=c.140

Perc. 1

j œ

163

mf / f

Vln. II

–h; <S— ù #˙ #˙

165

∑ –h; <S— ù #˙

fff

ff

˙

164

∑

∑

&

Pno.

163

20

œ

b b ‰ œJ Œ b

‰ jŒ œ

Ó

Œ œ Œ œ Ó

œ

Œ œ œ œ œ

Œ

œ Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

p

/

œ ‰ œj Ó

Œ

¿ b

mp Sus. Cmb.

f

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

œ œ œ œ œ œ œ mf

Œ bœ œ Œ &

Œ

p Mar.

œ œ

p

Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

21

° &

192

Fl.

Tpt.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Ó

Œ

194

>œ. bœ Œ

Ó

&

∑

Ó

?

∑

Ó

∑

° &

b>œ. œ Œ

∑

Ó

œ Œ œ >.

∑

¢&

∑

Ó

¢

°?

œœ

¢&

œ œ

œ

∑ ∑

b>œ. œ Œ Œ

Œ œ Ó œ >. p

∑

œ Œ Œ œ >.

œ™ œ œ™ œ œ Œ o pp

Ó /

Ó

¿

> ? Œ æœ æ˙ o mp Sus. Cmb. o ¿ H.-h. ¿ ∑ Ó ¿

˙ æ

mf

p

? Ó o

Sus. Cmb.

Œ

mf

>œ. œ Œ 199 J

f

œ Œ œ ‰ œj Œ œ # œ. # œ >. > >. f >œ. b>œ. œj Œ œ œ ‰ bœ. Œ > f œ Œ œ >.

œ Œ Œ œ >.

œ Œ œ >.

∑

œ ‰ #œj Œ œ >. #>œ. mf ∑

œ œ œ œ œ œ œ mf

∑

mp

>œ. >. bœ ‰ œœ Ó J

>œ. 202 ‰ œJ Ó

p

pp

mp

+¿ l.v. ¿

¿

f

f mf

œ œ >.

Œ

mp

> œ œ œ œ

> ? œ Œ #œ œ Œ œ

+¿ l.v. +¿ +¿ ¿o ¿ ‰J Œ

œ œ >.

Œ

Œ œ œ œ™ œ

> œ œ œ œ œ œ œ œ ? Œ #œ Œ

œ # œ. > b>œ. Œ œ Œ

œ ‰ #œj Ó œ #œ >. >.

p

p

>œ. b Œ œ

œ ‰ œj Ó œ bœ. >. >

œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ

#>œ. œ

Œ

œ ‰ œj Ó # œ. > #>œ. b>œ. œj Ó ‰ œ bœ. > f

Œ œœ Œ #œ Ó # œ. >. > mp

∑

? œ Œ Œ œ Œ œ ‰ #> œœ ˙ Ó ææJ ææ ææ p mp mf o +¿ ¿ +¿ l.v. ¿ ¿ ¿o ¿ Œ ‰J ‰J Œ ∑ ¿

∑

>œ. œ Ó

Œ œ Œ œ Ó œ bœ. >. > mp

∑

œ œ œ œ œ

b

>œ. b Œ œ Œ

mf

Œ œ Œ œ Ó # œ. # œ. > > mf > bœ. Œ œ Œ bœœ Ó >. mf

∑

Ó

#>œ. œ

mf

∑

œ ‰ œj Œ œ >. b>œ. mf

#>œ. œ

Œ

∑

f

Œ

>œ. œ 201Ó

200

∑

>œ. >œ. >. œ Œ bœ ‰ œœ Œ J

œ Œ Œ # œ. >

∑

∑

pp

> >˙ æ

Œ Œ

Œ œ Ó # œ. > mp b>œ. Œ œ Ó

Œ œœ Ó >. p

>œ. #>œ. œ 198 œ Œ ‰

>œ. bœ Œ Œ

∑

mp

∑

#>œ. œ

197

∑

mp

∑

œ Œ œ >.

mp

Ó

196

>œ. b Œ œ Ó

∑

œ Œ # œ. >

#>œ. œ

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ Œ bœ Œ

Œ

æ œæ œ œ œ œ œ Ó

œ œ™ œ œ™ œ

/ œ œ œ œ &

195

∑

∑

Cl.

Hn.

∑

#>œ. œ

&

Ob.

Bsn.

193

> Œ #œ œ™ œ œ

+¿ ¿o

¿

+¿ +¿ +¿ ¿o æ æ mp

f

=

>œ. ° ‰ œ &

b >œ. b >œ. 204 ‰ œ Œ Œ œ

203

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

>œ. & ‰ œ

b >œ. ‰ œ Œ

& ‰ œ # œ. >

‰ œ Œ # œ. >

? ‰ œ ¢ bœ. >

° œ Hn. & ‰ bœ. > Tpt.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

#œ ¢& ‰ # œ >. °?

/ œ

œ

Œ

œ # œ. >

Ó Ó Ó

‰ #œ Œ œ >.

Œ #œ œ >.

Ó

‰ #œ Œ œ >.

Œ #œ œ >.

Ó

‰ bœ Œ œ >.

œ™ œ œ

b >œ. Œ œ

Œ

Œ bœ œ >. Œ

>œ. œ Œ

b >œ. œ Œ

>œ. œ Œ

œ Œ # œ. > #œ Œ œ >. #œ Œ œ >.

Ó

œ™ œ œ #œ œ

> œ œ œ œ

b >œ. œ Œ

205

œ

? & Œ #œ ™ œ Œ #œ Œ #œ œ œ œ 3

œ

bœ Œ œ >. Œ

œ Œ œ >. œ Œ œ >. œ Œ œ >. œ Œ œ >.

b >œ. >œ. œ œ

206

ff

b >œ. >œ. œ œ ff

œ œ Œ #œ œ Œ œ œ

œ œ # œ. œ. > > ff

mf

+¿ +¿ +¿ +¿ 3

¿o +¿ +¿ ¿o +¿ ¿o

Œ

#œ œ œ œ >. >.

Œ

#œ œ œ œ >. >.

Œ

ff

f

bœ œ œ œ >. >. f

Œ

œ œ >. œ œ >.

fmp

5

œ œ >.

5

¿ ¿o l.v.

Œ

¿

˙ ˙

Ó

pp

5

Ó

Œ bœœ ˙˙

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

˙ ˙

Ó

pp

5

Œ

>œ ™ œ >œ ™ œ œ #œ ™ œ œ ™ œ œ

bœ œ œ. œ.

˙ ˙

œ. œ. bœ œ

˙ ˙

œ œ bœ. œ.

˙ ˙

œ œ bœ. œ.

pp

>™ >™ Œ bœœ ™ œœ œœ ™ œœ œœ mp

Œ bœœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ > >

Œ bœœ ˙˙

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

˙ ˙

Ó

Œ æœ æ˙ æ æ

Œ œ™ œ œ™ œ œ

Œ œ

œ œ™ œ œ™ >œ >œ Œ

> œ Œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

æ > œæ œ œ œ œ

∑

bœ Œ bœœœ

b> œœ bœœ Œ Ó °

∑

mf Mar. (hard yarn)

#œ Œ œœ Œ œœ Ó œ # œœ (f)

bœ bœ

Œ

#œ œœ œ

p

ppp

Œ bœœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ > > p

j ‰ œœ Ó #œ œ

°

bœ bœ

Œ

ppp

œ™ œ

Ó

# œ. œ. œ œ p

pp

5

p

mp

˙ ˙

pp

Ó

mp

œ. œ. #œ œ

Œ bœ ™ œ œ ™ œ œ >œ ™ œ >œ ™ œ œ

mp

˙ ˙

ppp

˙ ˙ ˙ ˙

pp

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

ppp

211

#>œ ™ œ >œ ™ œ œ Œ œ™ œ œ™ œ œ mp

mp

pp

5

210

Œ bœœ ˙˙

mf

&

Ó

˙ ˙

mf

non-l.v.

˙ ˙

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

fp

œ™ œ œ ™ œ

209

Œ bœ ˙ œ ˙

fp

œ œ >.

pp

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

fmp

3

f

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

208

fmp

? Œ #œ œ œ œ™ œ œ™ œ

¿

Œ

œ ˙ #œ ˙

#œ ˙ Œ œ ˙

œ œ ‰ œj œ œ

pp

+¿ ¿o +¿ +¿ ¿o +¿ +¿ +¿ ¿o +¿ æ Perc. 3 / ¢

Œ

>œ. œ

207

fmp

œ œ Œ œ™ œ Œ #œ

> > œœœ œ œ

Œ

>œ. œ

p

p

pp

pp

œ œ ‰ œœ J œ œ œ œ

b

∑

#œ œ œœ œœ ‰ Œ >œ œ

œ Œ Œ # œœ œ bœ bœ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Fl.

° 212 Œ &

Œ

213

#œ œ œ œ Œ & Œ

Ob.

œ œ #œ œ ‰ J Œ

œœ œ œ 214

#œ œ ‰ œJ œ Œ

œœ œœ

bœ œ & Œ œ œ Œ

j ‰ bœ œ Œ œ œ

œœ œœ

œ œ ? ¢ Œ bœ œ Œ

œ œ ‰ bœ œ Œ J

œœ œœ

Cl.

Bsn.

œ œ #œ œ

° Œ œ œ Œ & bœ œ

j ‰ œ œ Œ bœ œ

∑

Tpt.

°? œ Timp.

Œ

/ œ œ œ œ

Perc. 1

r œ ‰ ≈ bœ œœ Œ œœ ™™ œœ bœœ ™™ œœ œœ > . > . > >. mf

œœ œœ

Œ

œ™ œœ™ œ œ

mf

œ œ™ œœ

3

œ™ œœ œ™ œ

œœœ œ

p

bœ Œ Œ bœœœ Œ Ó Perc. 2 & Ó ° j #œ œ #œ Œ œ Œ ‰ œœ œ Perc. 3 & œ œ œ ¢ #œ #œ œ œ bœ œ œ bœ bœ bœ

œ

mp

mf

bœ Œ bœœœ Ó ° j #œ œ‰ œ œœ #œ œ bœ œ bœ

œ

œ œœ œ

bœ bœ

w w

˙ ˙

˙ ˙

o

∑ ˙ ˙

o

218

∑

o

219

Ó

˙

solo

220

o

p

œ ˙

#w

ppp solo

p

221

∑

∑

Œ

∑

∑

Œ œ ˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

o

pp

mp solo

B

œœ‰ œ ‰ œ œ‰ œœ‰ œ œ Œ œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œ œ Œ J J J J J

œ

œ œ

mp

œ™ œ œ œ œ mp

œ œ œ œ œ ™ œœ œ œ

∑

∑ œœ œ œ

mf

œœ œ œ

Œ #œœ œ œ

œœ œ œ

ff

Ó

œ œ œ œ p

To Xylophone

Œ Œ

b To S.Dr. œœ Œ Ó œ œ œ pp œ

∑

o

#w

œ ææ

#œœ œ >œ <n>n œœ

Ó o

∑

Ó o

o

˙

solo

217

mp

œœ Ó œœ ° œ œ‰ Œ œ œœ # œœ œœ œœ œ

Œ

w w w w

˙ ˙

mf

f

216

˙ ˙

r ‰ ≈ œ œ Œ œ ™™ œ œ ™™ œ œ bœ œ. >œ œ. b>œ œ. >œ > mf ∑

œ™ œ œ œ

mf

˙ ˙

mf

>œ ™ œ. >œ ™ œ. >œ œ >œ. ‰ ≈ bœ œ Œ œ ™ œ bœ ™ œ œ R mf

œœ œœ

j ‰ bœœ œœ Œ

œ œ œ

>œ ™ œ. #>œ ™ œ. n>œ # œ >œ. œ œ ‰ ≈ R Œ œ ™ œ œ ™ œ #œ

Œ

mf

∑

œ œ ¢ & Œ bœ œ Œ

˙ ˙

>œ. œ

r ‰ ≈ bœ œ Œ œ ™ œ bœ ™ œ bnœœ œ œ. > >œ ™ œ. >œ ™ œ. mf >

Hn.

&

>œ ™ œ. 215 >œ ™ œ. >œ œ ™ œ #œ ™ œ #œ

œ #œ ‰ ≈ R

22

œœ ˙ ‰J o p

Œ

o

∑ œ

Œ Ó o

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ™ œœ ™ œœ Ó ppp

> œœŒ

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mp

=

Fl.

° 222Ó &

Ob.

Cl.

Bsn.

¢

223

˙

œ œ #œ ˙

p

&

∑

& Ó

Œ

B

∑

mf

˙ o

Œ

˙

˙

˙

p

œ ˙™

p

224

œ

˙

pp

#œ w mp

œ

Œ

pp

225

Ó o o

w

o

p

226

∑

227

∑

228

∑

229

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

Hn.

Tpt.

¢&

∑

°? œ œ œ œ œ Timp. œ œ œ™ œ œ œ pp

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

/

∑

&

∑

¢&

∑

∑

˙

solo

pp

œ œ œ œ œ œ œ >œ. ‰ Œ J

œ ™ œ œ œœ œ œœ > >

> To W.Bl. œ Œ

mp

mf

solo (3) (no mute)

‰ œJ œ

∑

Ó

>. ‰ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ

Ó

˙

Ó

‰ œJ œ

˙

œ #>œ œ mp

œ

mp

‰ œ J

œœ

#>œ f

mp

pp

o

œœ œœ œœ

pp

mf

œ œ œ œ œ œ >œ. Ó

mf

mp

Œ

f

˙

Ó o

œœ #>œ f

mfp

œ

mp

‰™ œ œ R

œ œ œ œ >œ. ‰ J

mp

mf

Ó

>œ œ œ œ œ œ R‰ R

Œ

‰ œJ

˙

Ó

œ

∑

‰ œœœœœœœ Œ

Ó

Œ

œœœœ œœœ Œ Ó

> ‰ œœœœœœÓ

∑

∑

/

? > > ‰ œœœœœœœ Œ

Ó

Œ

> ? > œœœœ œœœ Œ Ó

? > > ‰ œœœœœœÓ

∑

∑

/

> ‰ œ œ œ œ œ œ -œ -œ -œ ™ œ -œ

> œœŒ

W. Bl., hard rubber mallets

mf Xylophone (Xyl.), wood mallets

mf p S. Dr., brushes

mf

p

mf

>-œ œ œ œ œ œ œ -œ -œ >œ ™ œ -œ

p

-œ œ œ œ œ œ œ Œ

> œ™ œ mf

mp

#>œ œ mp

Œ

œ™ œ

f

> > ‰ ™ œR œR ≈ œ œ œ œ œ Œ ?> > ‰ ™ œR œR ≈ œ œ œ œ œ Œ

mp

f

œ™ œ œ ≈ œ œ œ œ œ -œ R


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

23

° 230 &

231

∑

232

∑

Ó

>œ œ

Œ

mf

Hn.

∑

&

Tpt.

Timp.

∑

∑

3 4

grawl ˙ >œ. 5 œ >œ œ ‰ œ œœ œœœ ‰ œœ ≈ œœœ ≈ œœœœ œœ œ œ ˙ ™ ‰ ‰ ≈ ææ & J R mf

œ œ ¢& ‰ J

‰ œJ œ

°? œ ™ œ œ™ œ #œ œ Œ >

Perc. 2

‰ œJ œ

‰ œj œ™ œ œ mp

f

Perc. 1

> ‰ œ

>œ œ™ œ

#>œ

˙˙

mf

œœ œœ œœ œœ

˙˙

mf

p

mf

mp

f

mp3

˙

mf

œœ ™™ œ œ

œœ

p

œ

Œ

œ œ œ >œ œ 3

f

œœœ œœ ‰ œœœœ J

> > œœ‰ œœ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

œ ‰ ‰ œ œ ‰ ≈ œ œ™ œ œ J R

œœœ œœ ‰ œœœœ J

œœ ‰ œ œ ‰ -œ

œ ‰ ‰ œ œ ‰ ≈ œ œ™ œ œ -œ œœœ œœ ‰ œœœœ J R J

/ ‰ œœœœ ‰ Ó

Ϫ

œ

œœ œœ œœ œœ

mp

bb˙˙

˙˙

235

w w

w w

œœ™™ œœ ˙˙

œœ

w w

f

œ œœ œœ œ œ w ‰J

œ œ ‰ J

œ œ œ™ œœ

w w

236

f

f

mf

˙

mf

mp

f

œœ œœ œœ œœ ‰ ‰

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œ ‰ ‰ œ œ ‰ ≈ œ œ ™ œ œ J R

œœ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

œœœœ ‰ -œ ™ œœPerc. 3 / ‰ ¢

f

3

œ œ

p

˙˙

234

(no mute)

œœ œœ œœ œœ ˙˙

œ œ ‰ œ œ œœœ œ ‰ J

>œ J

œœœœ ‰ Ó / ‰

mf

mp

œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ

˙˙

233

#œ œ

f

‰ œj œ œ œ œ #œ

œ™ œ œ œ >œ ff

œ œœ ≈ ‰ œ œ ‰ œœœ œ œœ œ œ œ ‰ ™ œ œ œ œ Œ R

œ œ œ œœ

œ œœ ≈ ‰ œ œ ‰ œœœ œ œœ œ œ œ ‰ ™ œ œ œ œ Œ R

œ œ œ œœ

mf

mp

mp

mf

mp

mp

mf

mp

∑

245

f

3

3

3

3

œ œœ ≈ ‰ œ œ ‰ œœœ œ œœ œ œ œ ‰ ™ œ œ œ œ Œ R f

f

3

3

p

œ œ œ œœ

3

3

p

3

p

=

>˙ ˙

237 ° ˙˙ &

& Tpt.

Timp.

¢&

o

w w

w w

˙˙

>˙ ˙

w w

take out mute w w

˙

w

w

o o o

∑

241

° &

∑

&

∑

~ & ~ II III

&

mf

ppp<>p

˙

B

& I ~~

∑

˙

mp

∑

~~

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

241

˙

p

∑

œ œ œ

œ

œ ˙

˙

˙

~~

p

œ 242

~~ w

œ #œ œ œ œ

œ

243

3

#˙ #˙

mf

mf

˙

~~

œ #œ ˙ ˙

œ 244

#œ #œ

˙™

mp

œ

~~

œœ˙

w #œ

œ

œ #œ ˙

˙

245

œ ˙ ~~

Ó ∑

w

246

~~

˙

∑

Ó

~~

∑

248

˙

p

˙

p

w

˙

~~

œ Œ b˙

˙

w w

w w

w w

w w

˙˙

~ ~ ? (suono reale)

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

w

w

w

w

w

w

w

w

mf

?

∑

∑

p

w

≥≤∑e<>h w

mf

pp<>mp

mp

˙

mp

œ #œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ > p

œ œ œ #œ ˙ ~~

œ œ

w

w w

free bowing, molto legato

~~

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 247

∑

w

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #˙

œ

w w

0

~~

œ œ œ œ œ œ œ

w w

pp<>mp

~~

œ œ

œ œ #œ œ #œ œ œ

w

œ #œ œ ~~

œ œ œ œ

w w

mf

~~

˙

œ œ

œ #œ œ #˙

w

˙

œ

w w

(div.)

~~

∑

∑

#œ œ œ ˙ p

248

∑

˙™

˙

∑

∑

w

˙

247

∑

∑

w

Ó

246

w w

≥≤∑e<>h

& w

¢

∑

∑

∑

240

Ó

244

∑

~~

free bowing, molto legato

II mf

Cb.

~~

∑

243

∑

p

0 0

~~

239

pp

≥≤∑e<>h w

mf

Vc.

~~

∑

> w

B bw Vla.

∑

free bowing, molto legato

0 0

f

Vln. II

238

242

∑

∑

°? ¢ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf p mf p 237

Vln. I

w w

239 take out mute 240

>˙ ˙

˙ & ˙

Hn.

w w

238

~~

b ˙˙

~~


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

24

° 249 &

∑

Ob.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

Fl.

Bsn.

¢

250

251

∑

∑

252

∑

253

∑

254

255

∑

256

∑

257

∑

258

∑

259

∑

∑

Hn.

Tpt.

Tba.

Timp.

¢

°?

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

Perc. 1

/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Perc. 2

/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Perc. 3

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° 249 & ˙

250

& #œ œ œ œ œ œ ˙ ~ & ~

mf

w

w

&

¢

252

œ œ ˙ Ó

œ #œ œ œ ˙ ~ ~

~ ~

w

w

253

∑

254

255

Ó

˙

p

~ ~

∑

w

~ ~

∑

˙

˙ 3

˙ ˙ #˙ ~ ~

p

w

w

256

257

˙

3

˙ ˙ ˙ mp

œ

˙™ ~ ~

w

˙

~ ~

˙

mp

258

259

#œ œ œ œ #œ œ bœ œ 3

3

˙ #˙

œ

˙ ˙ #˙ mp

w

B œ bœ

œ œ

œ bœ œ

œ bœ œ œ bœ ˙

B ˙

˙

mf

mp

3

œ bœ œ w

˙ 3

˙

œ œ œ bœ œ ˙

œ bœ ˙

bœ œ ˙ mp

˙

mf

˙

mp

œ #œ ˙

œ œ ˙

˙

˙

3

w

˙

œ œ b˙ ™

œ 3

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

& w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

?

~

~

~

~

˙ #˙ 3

œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ ˙

~ ~

~

5

mf

œ #œ ˙

~ ~

~

œ œ œ #œ

œ bœ

& ~~

~

˙

œ b˙ œ œ #œ

˙

mp

? ~ Cb.

3

œ œ

~ ~

Vla.

Vc.

˙ ˙ #˙

mf

Vln. I

Vln. II

251

œœ˙

œ

~

~

~


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

25

Fl.

° 260 &

∑

&

∑

Ob.

Cl.

Bsn.

¢

261

262

∑

263

∑

∑

&

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

&

∑

Timp.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

bbww

ww

∑

∑

∑

bww w

?

∑

∑

∑

w w

∑

∑

∑

Perc. 3

?

∑ œ

∑

œ œ

ww w

mp

w w

w

w

∑

bw

w

œ

œ

p

œ œ™ œ æ œ

œ œ ‰ œœ ≈ œœœœœ ≈ œR œœœœ œœ œœ æ J ‰ æœ

/

∑

‰ œœ ≈ œœœœœ ≈ œR œœœœ œœ œœ #œæ œj ‰ œæ

¢/

∑

‰ œœ ≈ œœœœœ ≈ œR œœœœ æœ æ

mp

261

mf

Vln. I

& ˙

mf

f

œ

&

œ œ œ #œ

mf

B b˙

œ

˙

œ œ

f

œ œ œ #œ œ b˙

œ

3

263

bw æ

#œ ˙

œ b˙ œ ˙ 3

f

œ ææ

œ œ æ ææ

b˙ æ

˙ ææ

bw æ

bœ ˙ æ

œ œ >œ Ó æ æ

˙ æ

bw æ æ wæ

b˙ æ

œ æ

œ™ œœ œ æ

mf 264

bw ææ bw ææ

bw ææ bw ææ æ wæ

w

w

æ bwæ

æ bwæ

& ~~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

& w w

w w

w w

w w

w w

? ~ ?

w

mf

~

f

w

mf

~

w

p

w

œ

mf

p

mf

p

¿ œ Œ Ó

~

w

~

To Cb.

w

f

j Œ œœ ‰ #œ. > f >œ. Œ œJ ‰

˙˙

p

>. ‰ bœœ Œ J >. ‰ œœ Œ J j ‰ œœ ‰ bbœœJ >. mp f

j ‰ œœ ‰ #œ. > f >œ. ‰ œJ ‰ f

˙

æ æ œ œ

˙

Ó

¿ œ

Œ

Ó

œ æ

œ œ æ æ

œ æ

æ œ bæœ æœ æœ

266

Ó Ó

f

j œ‰ Œ #œ. >

267

Ó Ó

œ

>. ‰ #œœ Œ J j ‰ #œœ Œ >.

Ó

Ó

>œ. œ‰Œ Ó J

Ó

>œ. œ‰ Œ J

Ó

>œ. ‰ œŒ J

j œ‰Œ Ó #œ. >

Ó

j œ‰ Œ #œ. >

Ó

j ‰ œŒ #œ. >

ff

>œ. œ‰Œ Ó J

ff

Ó

>œ. œ‰ Œ J

Ó

p

¿ ‰ œ

b >œ. ‰ œJ Œ

ff

œœ J

p

b >œ. œ‰ Œ J

ff

mp

f

‰ œJ œ™ œæœ æœ

>œ. #œJ ‰ Œ

bœœœ J

‰ j ‰ œj #œ. > p f b>œ. œ ‰ J‰ J

æ æ œ #œæ œæ œ

ff

b >œ. œ‰Œ Ó J

œœ

>œ. ‰ #œ Œ J

æ œ

œ æ

ff

j œ‰Œ Ó #œ. >

mp

>œ. ‰ #œ Œ J

p

3

>œ. #œJ ‰ Œ Ó

˙˙˙

Œ j‰ œ #œ. > p f b>œ. œ Œ J‰

> > œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ æ æ ææ

265

bœœœ

b >œ. ‰ œJ Œ

f

ff

œ ææ

Ó

j Œ œœ ‰ bbœœ ˙˙ >. mp

f

œ

Sus. Cmb. (cord mallets) Tms.

f

w

mf

mf

œœ

f

œ™ œœ œ œ

262

mp

w

f

w

mf

¢

œ

f

œ æœ œ œœ œœ æœ æœ œ œæ œ æ æ æ æ

œ

Vla.

Vc.

f

3

5

B ˙

œ

bw

˙

œ #œ œ œ œ #œ œ b œ œ & Vln. II

œ

œœœ

œœ œ œ œœœ #œ œæ œæ œ œœ œœ #œæ #œæ œæ œ œ æ æ æ æ

(Xyl.), wood mallets

p

æ æ œ œ

œœ œ œ œ æ æ

mp

(S.D), snare sticks

œ æ

mp

w w

Ó

>œ. œ‰ Œ J

œœ

ww w

p

(W.Bl.), hard rubber mallets (on all instruments)

° 260 & w

Cb.

œ™ œ œ

œ

ww

Ó

b>œ. ‰ Œ œJ

Ó

f

no mute

∑

Perc. 2

>œ. œ‰Œ Ó J

∑

Ó Ó

>œ. #œ ‰ Œ J

Ó

ff no mute

267

>œ. #œ ‰ Œ J

Ó

b>œ. ‰ Œ Ó œJ

mp

/

Perc. 1

Ó Ó

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

∑

∑

&

°?

b >œ. œ‰ Œ J

f

? ¢

>œ. #œ ‰ Œ Ó J

∑

p

Tba.

ff

∑

∑

Hn.

B. Tbn.

∑

266

ff

∑

Tbn.

∑

b >œ. œ‰Œ Ó J

265

ff

° &

Tpt.

264

>. ‰ œœ Œ J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Fl.

b >œ. ° 268 Œ ‰ œ Ó & J >œ. & Œ ‰ #œJ Ó

Ob.

>. B Œ ‰ bœ Ó œJ ¢ >. ° & Œ ‰ œœJ Ó

Hn.

f

?

B. Tbn.

œ ‰ #œj Œ >. f

>. ? œ ‰ bœJ Œ ¢ f

°? œ œ œ æ æ æ ¿ Œ ‰ œ /

Perc. 1

f

bœ / æœ æœ æ

Perc. 2

Ó Ó

>œ. #œJ ‰ Œ

>. Œ bœœ ‰ Ó J

Ó

>. Œ œœ ‰ Ó J

Ó

f

p

f

p

œ Œ #œj ‰ Œ >. p œ

p

f

b>œ. Œ J ‰ Œ f

œ

œ

p

>œ. #œ ‰ Œ J

p

¿ Œ œ

Ó

>œ. œ‰ Œ J

>œ. œ‰Œ J

Ó

Vln. I

œj & Œ ‰ #œ. Ó > b >œ. œÓ Œ ‰ & J

Vln. II

Vla.

¢

nœœj ‰ bœœœ #œ. > mf f

>œ. œ œ‰ œ J

f

mp

œ #œj ‰ œ >. mp mp

f

p

j‰ Œ #œ. >

œ™ œ œ™

f

b>œ. J ‰Œ f

b>œ. ‰ >œ. ‰ Œ œJ œJ

>. >. ‰ bœœ Œ œœ ‰ Œ J J

b>œ. ‰ >œ. ‰ ‰ >œ. Œ œJ œJ œJ

>. ‰ œœ Œ Œ J

>. ‰ œœ J

Œ

>œ. >œ. œ‰ œ‰ Œ J J

>. ‰ œœ Œ J

>œ. >œ. >. œ ‰ œ ‰ ‰ œœ Œ J J J

>. œœ. j œœ Œ J ‰ ‰ œœ >. mf

Œ

j œœ ‰ >.

f

œ

p

mf

b>œ. >œ. f

mf

¿ œ

¿ ‰ œ ‰ Œ

bœ œ œæ æ æ

> œ™ œ œ

> œœœ œ 3

Ó

>œ. #œ ‰ Œ J

Ó

œj ‰ Œ #œ. >

œ œ æ ææ

>œ. #œ ‰ Œ J

Ó

œj ‰ Œ #œ. >

Ó

271

æ œ

æ œ œæ

œ æ

> œ œœ œ ææ ææ

b >œ. ‰ œJ Œ Œ

>œ. Œ ‰ œÓ & J

>œ. Œ œ‰ Ó J

Ó

>œ. œ‰ Œ J

>œ. œ‰Œ J

Ó

j B Œ ‰ #œœ Ó >.

j Œ #œœ ‰ Ó >.

Ó

j œ‰ Œ #œ. >

j œ‰Œ #œ. >

Ó

? Œ ‰ Ó j œ. > ? Œ ‰ jÓ œ >. ff

j‰ #œ. >

j ‰ œj ‰ œ. . > f

b>œ. >œ. œ. J ‰ J‰ J ‰ f

æ æ œ œ

j j œœ ‰ ‰ œœ Œ >. >.

‰ jŒ j‰ œ j‰ #œ. œ. #œ. > > >

j‰ ‰ jŒ œ. œ > >.

j ‰ œœ Œ #œ. > >œ. ‰ œJ Œ

œœj ‰ bœœœ œœj ‰ œ #œ. >. > >œ. œ >œ. œ‰ œ œ‰ J J

œœj ‰ ‰ œœj Œ œ œ >. >. >œ. >œ. œ‰ ‰ œŒ J J

>œ. >œ. b>œ. œ b>œ. >œ. ‰ J Œ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J Œ

œ æ

œ œ œ æ æ æ

œ æ

æ œ œ œ æ æ #œæ ¿ œ

¿ ¿ ‰ œ ‰ œ

Œ

æ œ

bœ œ æ æ æ œ

œ æ

œ bœ æ æ œæ

æ æ æ œ bœ œ

> ‰ œ J

> œ œœœ 273

> œ

> > œ™ œ œ œ œ œ æ ææ

Œ

>œ. >œ. #œ ‰ œ ‰ Œ J J

Œ

œj ‰ #œ. >

œ

¿ œ

> > œ œ ææ ææ

¿ ‰ œ ‰ æ æ œ œ

> ‰ œ œœ

275 > >. >. >. . >. ‰ #œœ Œ œœ ‰ Œ #œœ ‰ œœ ‰ ‰ œœ Œ J J J J J

274

œj ‰ Œ œ >.

j j ‰ #œœ Œ œœ ‰ Œ >. >.

œj ‰ #œ. >

œj ‰ ‰ œj Œ œ œ >. >.

>œ. b >œ. ‰ œJ Œ œJ ‰ Œ

>œ. b >œ. >œ. œ‰ œ‰ ‰ œŒ J J J

>œ. ‰ œJ

Œ

b >œ. >œ. œ‰ œ‰ Œ J J

>œ. ‰ œŒ Œ J

>œ. ‰ œ J

Œ

>œ. >œ. œ‰ œ‰ Œ J J

>œ. >œ. ‰ œŒ œ‰ Œ J J

>œ. >œ. >œ. œ‰ œ‰ ‰ œŒ J J J

j ‰ #œœ Œ Œ >.

j ‰ œœ >.

Œ

j œ‰ #œ. >

j œ‰ Œ œ >.

j j ‰ #œœ Œ œœ ‰ Œ >. >.

j œ‰ #œ. >

j j œ‰ ‰ œŒ œ œ >. >.

>. Œ œœ ‰ Ó J

Ó

Œ

j‰ Ó œ. >

Ó

j‰ Œ œ. >

j‰ Œ œ. >

Ó

‰ jŒ Œ œ >.

‰ j œ >.

Œ

j‰ œ. >

j‰ Œ œ. >

‰ jŒ j‰ Œ œ œ >. >.

j‰ œ. >

j‰ ‰ jŒ œ. œ > >.

Œ

j‰ Ó œ. >

Ó

j‰ Œ œ. >

j‰ Œ œ. >

Ó

‰ jŒ Œ œ >.

‰ j œ >.

Œ

j‰ œ. >

j‰ Œ œ. >

‰ jŒ j‰ Œ œ œ >. >.

j‰ œ. >

j‰ ‰ jŒ œ. œ > >.

ff

>œ. œ‰Œ J

f

j œœ ‰ >.

Œ

j ‰ œœ >.

Ó

>œ. >œ. œ. œ‰ œ‰ œ‰ J J J

j j ‰ œœ Œ œœ ‰ bbœœ >. >.

¿ œ

j ‰ #œœ Œ Œ >.

b >œ. œ‰Œ J

æ #œ

œœj ‰ bœœœ. ‰ J œ >. f

>œ. œ‰ Œ J

>œ. >œ. >œ. #œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ Œ

¿ ¿ J ‰ œ

>. ‰ œœ J

b >œ. œ‰ Œ J

Œ

œœj ‰ #œ. >

. j œœ ‰ bbœœJ ‰ >. f

>œ. >œ. ‰ #œ Œ œ ‰ Œ J J

¿ ‰ œ J

>. ‰ #œœ Œ Œ J

Ó

>œ. œ‰ Œ J

Œ

f

œ œ æ æœ æ

œœœœ

272

f

>œ. œ. Œ J‰ ‰ J

Œ

Ó

Œ

f

œ æ

Œ

Œ

j œ. #œ Œ œ. ‰ ‰ œj > >. >. mf f

æ œ #œæ œæ æœ

œ æ

j Œ #œœ ‰ Ó >.

œ™ œ œ™

>œ. >œ. >œ. #œ ‰ œ ‰ ‰ œ Œ J J J

Œ

œ æ

æ æ œ œ

270

p

>œ. >œ. ‰ #œ Œ œ ‰ Œ J J

>. ‰ œœ J

f

œ

>œ. >œ. #œ ‰ œ ‰ Œ J J

>. ‰ bœœ Œ Œ J

œœj ‰ Œ bœœœ ™™œœœœœ™ œ ™™ œœœ bœ>œœ. n>œœ. Œ bœœœ. ‰ ‰ nœœj J #œ. #œ œ > >. mp mf f f f >œ. >œ. >œ. >œ. œ™ œ œ™ œ œ. œ ‰ Œ œ™ œ œ™ œ œ œŒ œ‰ ‰ œ J J J

œ æ æ æ æ bœ æ œ #œ œ œ æ

>. Œ #œœ ‰ Ó J

Œ

>œ. >œ. b >œ. b >œ. >œ. 275 ‰ œ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ Œ

274

Œ

f

f

Œ

b >œ. >œ. œ‰ œ‰ Œ J J

>œ. >œ. #œJ ‰ œJ ‰ Œ

b >œ. Œ œJ ‰ Ó

>. B Œ ‰ œœ Ó J

Vc.

f

273

>œ. ‰ œ J

>. j œœ ‰ Œ bbœœ ™™œœœœ ™™ œœ bbœœ >. mp

¿ œ

269

>œ. ‰ œ J

b>œ. ‰ Œ œJ

Ó

œ

>œ. ‰ #œ Œ Œ J

b>œ. ‰ Œ œJ

f

Ó

Ó

>œ. ‰ œJ

Ó

œ œ œ œ œ œ æ æ æ æ æ œ #œæ æ æ ‰ Œ

Ó

b >œ. ‰ œJ Œ Œ

>œ. ‰ #œ Œ Œ J

œ bœ >œ. œ J ‰

œ

272

>œ. #œJ ‰ Œ

f

> 3 > œ ‰ œ ‰ œœœ œ œ œ œ æ æ æ ææ ¢ / ææ J ° 268 Œ ‰ >œ. Ó & #œ J

Cb.

>œ. #œ ‰ Œ J

j j œœœ ‰ œœ Œ bœœœ Œ œœ ‰ Œ bœœœ œœœ bœœœ & #œ. #œ. > > mp mp f f >œ. œ >œ. œ œ œ œ ? œ ‰ œŒ œ Œ œ‰ Œ œ œ œ J J

Tbn.

Perc. 3

Ó

b >œ. œ‰Œ J

271

œœ ‰ œj Œ bbœœ Œ œj ‰ Œ bbœœ œœ bbœœ œj ‰ œœ & œ œ œ >. >. >. mf mp mp

Tpt.

Timp.

b >œ. œ‰ Œ J

>œ. Œ #œ ‰ Ó J

f

Tba.

270

>œ. Œ #œ ‰ Ó J

>œ. & Œ ‰ #œJ Ó

Cl.

Bsn.

b >œ. Œ œJ ‰ Ó

269

26

Ó

>. ‰ œœ Œ Œ J

>. ‰ œœ J

Œ

>œ. >œ. œ‰ œ‰ Œ J J

>. >. ‰ œœ Œ œœ ‰ Œ J J

>œ. >œ. >œ. œ‰ œ‰ ‰ œŒ J J J


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

27

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

b >œ. ° 276 Œ œ ‰ Ó & J >œ. & Œ #œJ ‰ Ó >œ. Œ & #œJ ‰ Ó ¢

B

° & Hn.

Tbn.

?

B. Tbn.

Tba.

Timp.

¢

?

°? /

Perc. 2

Perc. 3

Pno.

{

/

¢/

› &

ff

∑

ff

j bœ œ. ‰ ‰ j j‰ Œ Ó > b œ œ b œ. >

¿ Œ œ Ó

æ æ œ #>˙æ ff

æ ˙æ

¿ œ Œ Ó

ff

æ æ ææ œ œ ˙

œ >œ œ æ

Vln. II

& B Vla.

B ?

Vc.

¢

?

281

∑

w

283

∑

284

∑

∑

285

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

3

f

282

∑

œ œ ˙

∑

˙

∑

˙

∑

˙

˙™

Œ

∑

œ ˙

˙

∑

˙

œ

∑

œ ˙ ∑

˙

∑

˙

>œ >œ

fff

Œ

Œ Ó Œ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

æ ˙

Ó

mf

∑

æ æ j‰ Œ œ œ œ >œ

j‰ Œ ˙ >œ Ó

Œ

b >œ f

œœœœœœœ ˙

f

-

∑

l.v.

Œ

Ó

fff T.-t., hand l.v.

œ

B.D.

œ

Ó

ff

∑

Ó

∑

ææ ææ æ Œ æ >œ gliss. -

l.v.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

∑ Ó

66 arms 66 Œ Ó 66 6 °

Œ

œ

f

∑

æ ˙

Ó Œ

p

œœœœ œœ˙

Œ

˙

b >œ

œ

∑

œœœœœœœœ ˙

Ó

˙

æ j‰ Œ œ >œ œ

gliss.

f

˙

Œ

>œ >œ >œ

æ œ œ ˙

∑

∑

p

œœœ œ œœ œ œ œœ œœœ œœ œ

∑

∑

∑

Œ æ ææ ææ Œ >œ gliss. -

mp

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

mf

ff Sus. Cmb., (snare stick) l.v.

¿

œ

gliss.

Ó

œ œ œ

Ó

l.v.

˙

˙

˙

Œ

˙

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

œ

∑

ff

>œ. ° 276 Œ & #œJ ‰ Ó

&

280

∑

á2

∑

j œ #œj ‰ ‰ œ œ #œj ‰ Œ Ó .> >.

æ æ æ #œ œ œ

?

279

∑

fff

B ‹

&

Cb.

>œ. œ‰Œ Ó J

j œ‰Œ Ó œ >. fff b œ œ œœj ‰ Œ Ó œ œ œ œ ‰ J #œ. > fff ‰ œj œ œj ‰ Œ Ó œ œ œ. >

? ‹

Vln. I

fff

‰ œœJ œœ

ff

Perc. 1

b>œ. œJ ‰ Œ Ó

>. Œ œœ ‰ Ó J

?

278

fff

b>œ. Œ œ‰Ó J

bœ j & b œ œœ ‰ >. bœœœ nœœj ‰ & #œ. > ? œ œj ‰ œ œ. >

Tpt.

b >œ. œ‰Œ Ó J fff >œ. #œ ‰ Œ Ó J fff >œ. #œJ ‰ Œ Ó

277

j Œ #œœ ‰ Ó >. b >œ. Œ œJ ‰ Ó >œ. Œ œ‰Ó J j Œ #œœ ‰ Ó >.

>œ. #œJ ‰ Œ Ó

277

278

∑

279

280

∑

281

∑

∑

282

283

∑

∑

284

∑

285

∑

fff

œj ‰ Œ Ó #œ. > fff b >œ. œ‰Œ Ó J fff

>œ. œ‰Œ Ó J

fff

>. Œ œœ ‰ Ó J

j œ‰Œ Ó #œ. > fff >œ. œ‰Œ Ó J

Œ j‰ Ó œ >. Œ j‰ Ó œ >.

j‰ Œ Ó œ. > fff j‰ Œ Ó œ. >

fff

fff

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ æ w

f

Ó >˙

SP / ST

Œ bœ ff

gliss.

æ w

mp

Œ

∑ æ ˙

>œ >œ

Ó ˙

SP / ST

Œ bœ ff

˙

gliss.

æ w

mp

3

>˙ >˙

œ œœ˙

œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

28

° 286 &

∑

Ob.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Bsn.

Hn.

¢

?

° &

œ

&

Tpt.

? Tbn.

Œ

Œ

287

œ

w

?

Tba.

Timp.

¢

?

˙

w

Œ

œ

ff

˙

mf

∑

˙™

œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

œ

b >œ

œ œ œ

æ æ æ œ œ œ

j‰ Œ œ. >

œ

˙

∑

∑

∑

œ

œ

f

˙

mf

∑

w

ææ ææ ææ Ó g >gliss. -

bœ >

∑

œ œ œ œ œ >˙ ™

∑

Œ

∑

œ ˙

mp

∑

∑

Ó

Πmp

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

¿ œ Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

ff

B ‹

ff

>j . 66 66j 66 66 66 6 66 ‰ 66 Œ ‰ 666 66 66 66 6 6 6 °

f

˜ ˜ ˜˜

æ æ œ w

Œ

mf

œ

gliss.

Œ

∑

∑

mp

œ

ff

l.v.

ff (Sus. Cmb. S.D.) l.v.

? ‹

o

œ œ œ œ >œ >œ >œ ˙

ff

œ

∑

˙

w

l.v.

œ

∑

f

ff

Ó

3

œ œ œ œ œ œ œ œ >˙ >˙

∑ Œ

∑

f

ff

Ó

ff

p

˙ Œ

j‰ Œ œ. >

mf

∑

œ

gliss.

æ w

ff

ææ ææ ææ ææ ææææ g > gliss. - g >g - gliss.

/ Ó

› &

w

295

∑

∑

œœœœœœœ

¢/

˙

294

∑

∑

Perc. 2

Ó

w

o

mf

ææ æ Ó gæ æ æ > gliss.

æ gæ

˙

f

l.v.

˙

w

˙

w

mp

∑

Ó

Œ

f

mp

∑ œ

f

Œ

Ó ∑

ff

> 66 66 66 Œ 66 6 °

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

° 286 &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> Œ bœ œ ™ œ œ

˙

œ œ ˙ >- >-

æ œ œæ

æ ˙æ

Vla.

? Ó

Vc.

Cb.

˙

293

∑

∑

∑

Vln. II

mf

292

∑

∑

/

Vln. I

w

ff

291

3

°? Ó

{

Ó

∑

∑

Perc. 1

Pno.

290

∑

∑

mf

Perc. 3

w

289

∑

f

B. Tbn.

∑

∑

œ œ œ >˙

? Ó

288

∑

¢

?

287

∑

288

∑

289

∑

290

∑

291

292

∑

∑

SP / ST

bœ ff

œ œ ˙

gliss.

æ œ œ œ ˙æ

mp

fff

æ ˙

æ ˙

f

˙

˙

æ ˙æ

293

294

∑

mf

ff

gliss.

f

295

∑

bœ Œ

∑

mp

œ >œ ˙ f

∑

w

æ gæ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

29

Fl.

° 296 &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

¢

?

° &

˙

? ? ? ¢

?

Perc. 3

Vla.

Vc.

Cb.

œ >œ

fff

w

ff

mp

Œ

w

f

¢/

œ ˙

w

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ œ >

3

œ œ œ œ

gliss.

f

œ

mp

Œ

mf

Œ æ æ œ ˙

œ

˙

˙

j‰ Œ œ. >

æ œ

æ ˙

Ó

Œ

mf

Œ

˙

œœœœœœœ

f

œ

˙

mp

æ _æ

Ó

∑

˙

œ

æ æ ggæ liss

æ -

f

gliss.

p

f

.

∑

æ j‰ æ œ œ. ˙ >

j‰ Œ œ. >

ff

f

æ ˙

œ >˙

j‰ Œ œ. >

ff

æ œ œ œ w

w

w

w

w

mf

ff

f

Œ

mp

œ

Πmf

æ -ægliss.

œ >œ >œ >œ

f

œ

æ æ æ ggæ - -æ liss

∑

. mf

f

˙

˙

œ >˙

æ gægl

w >

˙™

œ

ff

Œ

w

ææ æ æ æ ggæ -æ >g gliss. æ - -æ liss. > mf

æ -æ iss.

ff

∑

∑

œ ˙

Œ

œ

˙

w

f

l.v.

Œ

w

f

ff

˙™

œ

˙

˙ Œ

˙

Œ

∑

∑

∑

l.v.

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

l.v.

∑

∑

∑

ff

Ó

œ

ff

Œ

Ó ∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

mf

297

66 66 Œ 66 66 6 °

298

∑

∑

∑

B

∑

∑

? Ó

bœ >œ ™ œ ˙

mf

f

? ¢ wææ

w

∑

B ‹

&

˙

∑

w

/ œ

˙

∑

> 66 6 ? 666 Œ Ó ‹ 666 ° 296 ° ∑ Vln. I & Vln. II

∑

∑

gliss.

/

{

w

∑

∑

á2

Ó

304

∑

∑

3

› &

Pno.

303

∑

∑

f

Perc. 2

œ

302

∑

∑

l.v. °? æ ææ ææ Ó g > gliss. -

Perc. 1

˙

301

∑

∑

f

Timp.

300

∑

∑

f

B. Tbn.

Ó

299

∑

∑

j‰ Œ œ. >

bœ >

298

∑

mf

ff

Tbn.

Tba.

Œ

œ

&

Tpt.

297

3

Ó ∑

299

66 66 Œ Œ 66 66 6 ° ∑

∑

bœ Œ mp

˙

æ ˙æ

mf

>. > 66 66 Œ 666 Œ 6 66 ‰ 666 666 6 6 °

300

∑ ∑

∑ - > ‰ bœJ bœ ™ œ œ ˙ mf

æ wæ

ff

¿ œ ff

Œ

>. 66 6 66 6 ‰ Œ 66 6

fff

∑

∑ gliss.

> 66 66 66 66 6 °

œ

Ó div.

Ó

æ ˙æ

w ~w

˙

˙

˙

w

mf

fff

w

#œ œ œ #œ œ div.

w ~w

304

˙ O˙

w w

˙ ˙

w w

˙ ˙

div.

mp

bœ w mp

æ œæ >œ

303

mf

gliss.

3

302

mf

Ó

bœ œ œ œ >œ ff

˙ O˙

301

Ó

∑

3. . 66 66 Œ 6 66 ‰ Œ 6 66 ‰ 666 666 6 6

f

æ wæ

ff

∑

o 3

>˙ >˙

Ó Ó o Ó o Ó o ∑

˙

f

˙

˙


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Fl.

° 305 &

∑

&

∑

Ob.

306

Hn.

¢

?

° &

?

∑

∑

o

310

∑

∑

311

∑

∑

312

∑

∑

∑

∑

Ó

œ œ

Œ

w

∑

∑

∑

∑

∑

œ

˙

∑

˙

∑

∑

1 2

+ bw bw o

∑

˙

‰ j œ œ ˙

w + w w

+ w w

mf

∑

Œ

w ∑

o

∑

Ó

æ ˙

˙

œ

œ

œœ˙

˙

Œ

∑

æ ˙

œ

œ ˙

w

œ ˙

∑

œ ˙

œ ˙ + b˙ b˙

˙

2

Œ

˙

bw bw

œ

œ œ

mf

˙

˙

+ w w

mf

3

˙

b˙ b˙

Ó

f

Œ

&

Tpt.

309

∑

f

mp

Bsn.

308

∑

∑

& w

Cl.

307

∑

30

œ œ

œœ œ

1

˙˙ ˙

œ

f

œ œ ˙

Tbn.

? ?

B. Tbn.

Tba.

Timp.

¢

?

œ œ

˙

æ -æ

Œ

Perc. 3

{

/

∑

/

∑

Vln. II

¢/

B ‹

° 305 &

gliss.

œ ˙

˙

Œ

œ

l.v.

w

˙

˙

∑

w

Œ

˙

œ

∑

Ó

œ ˙

æ _

mp

Ó

œ

∑

Œ

∑ ∑ ∑

Vc.

?

∑

Cb.

?

œ œ

Œ

Ó

œ

∑

ff

¿ œ

∑

l.v.

Ó

œ

æ -

Œ

ff

æ ˙æ

f

306

Œ Œ Œ

>. 66 .j 66 Œ Œ ‰ 66 66 ‰ 66 66 w ~w

˙

˙

˙

mf

mp

mf

ff

w ~w

>. 66 66 66 66 66 666 66 66 66 66 66 6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 fff

˙

œ #œœ ˙˙

w w

˙˙

œ

˙

œ

w w

˙˙

mf

œœ ˙˙

. 66 6 . Ó 66 Œ 6 Œ 66

˙ O˙

309

Ó o

mf

3

∑

˙

˙

f

∑ æ œ œ ˙æ

f

310

Ó

Ó o

Ó

Ó o

Ó

∑ 3

œ œ œœ œ ˙

ff

˙ O˙

mf

œ Œ

311

œ

Ó

b ¿ œ Œ

. 66 66

. . 66 66 66 . 66 . 66 66 66 66 3

3

œ

mf

308

b ¿ œ Œ

f

˙ O˙

307

f

Ó

æ wæ o

b

Ó

w ~w

œ

æ >_

∑

œ Œ

˙

œ

æ æ - -æ >_æ

b

Ó

∑

œ Oœ

∑

. . 66 66 66 . 66 66 66

j œ

ff

˙

∑

∑

∑

3

˙

w

æ -æ >_æ

∑

∑

∑

œœœ ˙

œ œ ˙

f

l.v.

œ ˙

œ

3

3

ææ ææ ææ ææ æ Œ µ >g æ gliss.

>. 66 66 66 66 66 666 66 66 66 66 66 6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

B

¢

œ

Œ

fff

&

Vla.

˙

∑

. 66 6 ? Œ 66 6 66 ‹

Vln. I

Œ

Œ

ff

› &

Pno.

ææ

Œ

w

w

p

Perc. 2

w

w

°? Ó

Perc. 1

j œ

¿ œ

b

b

˙ ˙

æ >-

æ >-

Œ

œ

œ

Œ

¿ œ

¿ œ

>. . . . . . 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 fff

ff

3

˙ O˙

312

˙ O˙

ff

˙

w

˙

#˙˙

˙

w

˙

˙˙

mf

mf

ff

∑

˙

f

ff

∑

3

∑

>œ >œ

>œ >œ

æ œæ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

31

Fl.

° 313Ó &

Ob.

Cl.

b˙ b˙

314

˙ ˙

b >˙ b˙

w w

w w

315

˙ ˙

316

ff

317

f

& w w

w w

ff

w w

˙ ˙

w & w

w w

w w

w w

w w

w w

Ó

? ¢ ˙ ˙

3

˙ ˙

° w+ Hn. & w ff

?

b˙ n˙ ˙ Œ

Tba.

Timp.

¢

Perc. 3

œ œ œ ff

?

˙

/ ˙ææ

{

b

B ‹

? Ó ‹

° 313w ~ Vln. I & w Vln. II

& ˙˙ B

Vla.

˙˙

?

Vc.

œ

fff

¢/ Ó

œ ˙

w

œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó o

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ j‰ j‰ j‰ œ- œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œmf

œ œ œ Œ

œ

¢

Œ

œ œ

fff

œ-

œ œ-

˙-

œ-

œ œ œ

˙

mf

Œ

œ œ ˙

Œ

mf

œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ-

Œ

˙ œ

Œ

>˙ œ œ-

œ œ-

œ- œ-

‰ j Œ œœœœœœœœ œœ œ œ

>˙ Œ

Œ

mf

œ

œ œ œ œ

œ œ ˙ ˙

˙

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

R œ œ œ œ œ

mf

¿ l.v. œ Œ

∑

fff

> 666 66 Œ 66 66 °

#˙ >˙ >˙ ˙

R W W R W etc. œ œœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ

(center) (rim)

œ Œ

∑

? æ ˙

œ œ œ œ

f

∑

∑

œ >-

œ

Œ Œ

∑

œœœœ

ff

∑

∑

∑

314

w ~w

w ~w

315

w w

w w

w w

w w

∑

316

o o o æ ˙

Ó

œ- œ- œ- œ- œ> f

Œ

œ >-

317

∑

Œ

mf

> ˜ ˜ ˜ ˜

318

∑

319

∑

Ó

320

∑

Œ

Ó 321

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ >-

Œ

æ ˙

f

œ >-

Œ

œ >-

œ œ Œ

œ >-

Œ

œ œ œ >-

Œ

æ ˙

˙ œ >-

œ- œ- œ- œ-

mf

mp

Œ

œ >-

Œ

œ >-

Œ

œ >-

Œ

æ ˙

f

œ >-

> 666 66 66 66

∑

∑

mf

œ >-

∑

∑

œ- œ- œ- œ-

Œ

R W R W etc. œœœœ œœœœ

∑

> ˜ ˜ ˜ ˜

Ó

∑

R W R W R W etc. œœœœ œœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ

mf

mp Cb.

‰ j Œ j‰ j‰ j‰ j‰ œ- œ- œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf

w

œ

œ œ ˙

ff l.v.

l.v.

ff

/ Ó

j œ-

∑

∑

o

o

mp

321

∑

∑

o

+ ˙ ˙

320

∑

ff

b

› &

Pno.

Œ

Œ

°? æ æ ææ ææ ææ ææ ææ -æ ægliss. >œ gliss. -

Perc. 1

Perc. 2

Œ

w

?

w w w

w

ff

Tbn.

B. Tbn.

œ

o

+ w w

w w w

ff

˙

?

+ bw bw ff

& ˙˙ ˙

Tpt.

˙ ˙

319

∑

∑

ff

Bsn.

318

Ó o

Œ

œ >-

Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

32

° 322 &

∑

Ob.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

Fl.

Bsn.

Hn.

¢

Tpt.

? Tbn.

?

Tba.

Timp.

¢

Perc. 2

Perc. 3

œ >-

Œ

? Œ

°?

{

œ >-

œ >œ œ

Œ

Œ Œ

Vln. II

326

∑

327

∑

328

∑

œ >œ >-

œ >-

∑ Œ

Œ

>˙ Œ

œ >-

œ >-

Œ

Œ Ó

œ >œ >-

∑

Œ

œ >-

>œ œ Œ Œ

œ >-

∑ Œ Œ Œ

Ó

Œ

˙

œ >œ >-

∑

∑

œ >-

˙ >œ

Œ Œ

∑

329

∑

œ >-

œ >Œ Œ

Ó

∑

Ó

œ >œ >-

∑

Œ

œ >>œ

Œ

œ >-

∑

330

∑

Ó

Œ

œ >-

Œ Œ Œ

œ >-

∑

œ >-

>œ >œ

˙

Œ Ó

∑

Œ

Œ

œ >-

∑ Œ Œ Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

œ >œ >-

∑

∑

œ >-

∑

œ >>œ

Œ Œ

œ >-

Ó Œ Œ Œ

Ó

œ >-

b˙˙˙ ˙

˙˙ ˙˙

˙ b˙˙

˙ ˙˙

p

Œ

Ó

œ >œ >-

∑

∑ œ

∑

œ

œ >>œ

Œ Œ

œ >-

∑

œœj ‰ bœœj ‰ œœ œœ >. f œ œ œ. œ œ œœ bœœ œœ ≈ œœ œœ f

Œ

œ >-

Œ

Œ

Ó

Œ

œ >-

Ó

œ >-

∑

∑

R W R W R W etc. R W R W R W etc. R / œœœœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ

¢/

Œ

> 66 66 Œ 66 Ó 66

>. 66 66 Π66 66

Ó

Œ

>. 66 66 66 Ó 66

. 66 66 66 66

f

. > 66 66 66 Œ 66 66 66 66 66 °

Œ Ó

∑

œ Œ œ

66 6 66 6 66 6 66 6 6 66 6 6 66 >6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6

Œ

> > > > œ œ œœ œœœ œ

˙ æ

∑

mf

hands

Œ

∑

R W R W etc. œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

Œ

œ >-

∑ W œ

Œ

œ >>œ

p

B ‹

mf

f

>. 66 Œ Ó

° 322 &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

?

Vc.

Cb.

Œ

∑

? ‹

Vln. I

œ >Ó

∑

› &

Pno.

325

∑

∑

/

Perc. 1

324

∑

p

? Ó

B. Tbn.

323

¢

?

323

œ œ œ œ œ >-

Œ

œ >-

Œ

˙ >œ >-

324

∑

˙ >Œ

œ >-

œ >Œ

œ >-

325

∑

Œ Œ

˙ >œ >-

œ œ œ >- >- >Œ

œ >-

326

∑

Œ

œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

327

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

328

∑

Œ Œ

˙ >œ >-

œ >Œ

œ >-

329

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

330

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

33

° 331 &

∑

Ob.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

Fl.

Bsn.

¢

332

° œ œœ ‰ Hn. & ≈ bœ œœ œœ .

œœ œœ œœj œœ œœ œœ >. œ. œ œ œ œ œ. b & œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰

Tpt.

? Tbn.

œ >-

Œ

œ >-

? Ó ?

B. Tbn.

Tba.

Timp.

¢

?

°?

œ >œ >-

/

Perc. 2

/ œ

{

¢/

› &

Pno.

Œ

œ >-

Œ

‰ bœœœ œœœ œœ

œœ œœ >.

œœ œœ -

Œ

œ >-

Œ

Œ

œ >-

Ó

Œ

œ >œ >-

∑

Œ

œ >-

Œ

œ

Vln. II

Œ

œ >-

Œ

Œ

œ >-

Ó

Œ

∑

Œ

Œ

œ >-

œ

Œ Ó

œ œ œ >- >- >-

œ œ ˙ >-

œ >-

∑

œ Œ

Œ Œ

œ >œ

œ >-

Œ

Ó

336

∑

> >>>> > > > >> œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ Jæ

>. œ Œ

Œ

Ó

œ >-

Œ Œ

> 66 Œ 666 Ó 66 6 °

>6 ‰™ 6 6 ™ 66

œ >-

Œ

Œ

>œ Œ

Ó

œ >-

337

∑

Œ

œ >-

Ó

œ >œ >-

∑

>œ Œ

œ >-

Œ

Œ Œ Œ

Ó

œ >-

∑

Œ

Ó

œ >œ >-

∑

∑ R œ

œ

∑

œ >>œ

Œ Œ

œ >-

œ

W œ

R W R W etc. œ œ œœœ œ œ œ

∑

∑

mf >. >. 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 >66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 ‰ 66 66 J ‰ 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 66 6 6

66 66 66 66 66 66 66 66 6 6 6

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Vc.

¢

?

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

333

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

334

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

335

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

336

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

337

∑

Œ Œ

Œ

∑

∑

∑

Œ

Ó

° 331 &

332

Œ

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

f

œ >-

Ó

∑

R W R W R W etc. œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ Œ

œ >-

œ >-

∑

∑

B ‹

Vla.

Cb.

œ >-

œ œ œ œ œ œ œ œ >œ

? ‹

Vln. I

Œ

∑ œ

335

∑

ff

Ó

Œ

œœ œœ œœ œœ >. -

334

∑

j bœœœ ‰ Œ œ >. ff >œ. œ œ ™ œ œ ™ œ œgrawl œ >œ. œœ œœ™™ œœ bœœ ™™ œœ œœ œœ œœ ‰ bœœ ‰ Œ J J æ ææ J 3

∑

Perc. 1

Perc. 3

j ‰ ‰ œœœ œ >.

333

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

° &

338

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

¢

339

∑

∑

341

∑

342

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

j ‰ bœœœ œœœ œœ >. >

b˙˙˙ ˙

f

>œ. >. bœœœ ‰ ‰ œœ J J

˙ b˙˙ p

f

‰ j œ œ

j j j j j ‰ œœœ ‰ œœœ œœœ bœœœ ‰ œœœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œ. œ >. > >.

>œ. ™ œ >œ >œ œœ ™™ œœ œœ œœ

>. . > bœœ œœ œœ œœ œœ nœœ ‰ bœœ œœ œ œœœ œ # œ n œ œ J

∑

bœœ œœ -

æ r œœj ≈ œœ œœ œœ œœ ‰ œœj bœœj ‰ œœæ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ >. > >.

grawl

ff grawl

mp

bœœ bœœ œœ œœ œ œ œœ

œ œœ ˙ ‰ bœœ œœ œœ ˙˙ ææ J

∑

? Ó ? ?

Perc. 3

{

Vln. II

œ

Ó

œ-

Œ

∑

Œ

œ

Œ

œ

mp

Œ

∑

∑ ‰ œj Œ

Œ

> >>> œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ

œ æ

Œ

Œ

∑

∑ W œ

œ

Ó

Œ

‰ œj Œ

œ

Œ

∑

∑

œ

œ

mp

Ó

œ

Ó

œ

mp

mp

Œ

œ

¿

Ó

Œ

œ

> œœœœœ

mp

1

1 1111 1111

Sus. Cmb., triangel beater Triangel (Trg.)

¿

f

mp

∑

> œ

∑

f

ff

Œ

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ¢

?

Œ

∑

° 338 &

Vc.

œ

∑ œ

> œœœ œœ œ œœœœœ œ æ ææ

œœœœ œœœœœ

∑

Ó ∑

œ

ff

˙-

∑

Œ

∑

ff

˙

∑

> œœœ œœ œ œ æ

mf

œ

œœj ‰ œœ >.

-œ >œ. œœ bnœœ

mp

ff

∑ Œ

∑

œ

Ó

Œ

Ó

∑

B ‹

Vla.

Cb.

∑

6 6 6 6 6 >. ? 6 66 6 66 6 6 66 6 66 6 6 6 6 ‹

Vln. I

Ó

∑

R / œ

› &

Pno.

/

¢/

Œ

Ó

°?

Perc. 1

Perc. 2

mf

æ œœæ œœ

. œœœ œœ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ. ≈ œ œ ≈ ≈ œ œ

∑

Tbn.

Timp.

solo b œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œœ œ

∑

& Ó

¢

f

œ ™ #œ œ œ #œ œ œ ™ œ b œ œ œ bœ

∑

? Ó

Tba.

Œ

343

∑

p

B. Tbn.

Ó

œ bœ

&

° Hn. & Ó

Tpt.

340

34

œ >œ >-

Œ Œ

339

œ >œ >-

Œ Œ

340

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

341

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

342

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

343

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

∑

j‰ œ> mf œ >-

mf

j œ> Œ

j ‰ j ‰ œœ > >œ >-

Œ


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

35

Fl.

#œ œ œ #œ œ œ œ #œ ° 344 œ b œ œ œ œ bœ ≈ œ œ # œœ ≈ œœ bœœ345 & b œ. & œ

Ob.

œ œ œ. œœœ

¢

b œ. œ ‰ Œ Ó J

>œ œ

?

∑

∑

∑

∑

œ

Ó

œ

Timp.

Ó

˙

? ¢

?

°?

˙

1 111 1

1

∑ Œ

∑

¢/

∑

› &

Vln. II

1 æ

>+1

œ

œ œ œ œ œœ œ #œ #œ #œ ≈ œ œ ‰

r j j ‰ bbœœœ œœœ œœœ ≈ œœœ œœœ ‰ œ œ œ. œ œ.

œ œ

œ

mf

˙ b˙˙

œœ. œœ. bœ œ ‰

f

mf

Œ

> 66 66 6

œœ. œ J

œ. ‰ J

Œ

∑

Œ

j ‰ œ.

Œ

j ‰ œ.

œ-

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

∑

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ Œ

mf

Œ

Ó

Œ

Ó

œ. ‰ J

Œ

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

1 æ

>> > >> >> > œœœœœœœœ œ œ œœœœ

> œ

mf

f

Œ

Ó

ff

&

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

¢

?

j œ>

˙ >-

œ >-

j œ> Œ

346

∑

˙ >œ >-

œ >Œ

Œ

6 6 6 6 6 6 >6 6 6 6 > >6 6 6 6 6 6 6 66 >6 6 6 6 6 6 6 66 6. Π66 66 66 66 66 66 66

345

˙ >-

Œ

∑

∑

?

Œ

1111111111

° 344 &

Vc.

œ. ‰ J

∑

∑

˙ æ

Ó

œ œœœœ œ œ œœœœ œ

ff

Œ

mp

f

œœ œœ bœœj œœ œœ b œœ >. ff > œœ œœ œœ œœ œœ œœ. ≈ œ œ ≈ œ œ œ bœ J œœ œœ .

œœœœœœ œœœœœœ

œ. œ ‰ J

bœ œ J

mf

œ. ‰ J

œ-

Œ Ó

Œ

˙

∑

B ‹

Vla.

Cb.

∑

∑

mp

∑

? ‹

Vln. I

∑

∑

Ó

∑ 1

/

Ó

Œ

œ

∑

Perc. 2

{

/

Pno.

∑

˙ b˙˙˙

∑

Perc. 1

Perc. 3

∑

Ó

∑

Tbn.

Tba.

∑

∑

∑

∑

? Ó

B. Tbn.

348

∑

∑

f

&

?

347

∑

f

° Hn. &

Tpt.

œ. œ

∑

&

Cl.

Bsn.

œœ œ œœ œ

346

∑

œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

347

∑

Œ Œ

œ >œ >-

Œ Œ

348

∑

œ >œ >-

Œ Œ

œ >œ >-

Œ

∑

œ >-

Œ

f

Œ

œ >-

f

Œ

œ >œ >-

Œ Œ

1


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

Fl.

° 349 &

¢

∑

b œ. ? œ

bœœj ‰ Œ b œœ >. >œ. bœœ ‰ Œ J

œ. œ

œ. œ

mf

?

B. Tbn.

Tba.

Timp.

¢

?

°? /

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Œ

œ-

œ-

Œ

œ-

œ-

1

1

1 æ ∑

¢/

∑

{

>œ œ bœ œ‰ Œ

mf

Ó

b œ œ œ >œ. œ œ œ œŒ

b >œ œ œ œ‰ Œ

B ‹

ff

Œ

ff

>œ. #œJ ‰ Œ

∑

Œ

b -œ œ >œ >œ. ‰ œJ œ œ œJ ‰ bœœj ‰ Œ b œœ >.

∑

>œ. >œ. œ ‰ ‰ œœ œœ bœœ Œ bœ bœ œ J J

>œ œœ

∑

ff

Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ. ‰ j Œ œJ ‰ Œ œ.

Œ

œ

œ >œ f

œ ∑

œ >œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

mp

f

Ó

>œ. bœœ ‰ Œ J

Ó

>œ. bœœ ‰ Œ J

b>œ. œ‰Œ J

Ó

Œ

bœ b œœœ >-

œœj ‰ Œ bœœ œœ œœ Œ œœ œ œœ >œ >œ >œ. >.

Œ

Œ

Œ

>œ. œJ ‰ Ó

∑ b >˙ ˙

Ó

b˙˙ ˙ >˙

œœ bœœj ‰ Ó œœ œœ >.

Œ œ Ó œ >.

j œ œ‰Ó œ œ. >

Ó

>œ. >œ >œ. œ œ >œ. œ ‰ bœ Œ bœœ œœ ‰ Œ œœ bœœ #œœ ‰ Ó ææ ææ J J J

f

∑

>œ. >œ Œ bœ ‰ Œ nœ J ∑

∑

Œ œ œ œŒ œ œ >œ

Ó

b >œ. Œ œJ ‰ Ó

j‰ >œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b œ œ >œ

Œ

∑

j‰ Ó b œ œ. >

f

f

∑ œ Œ

∑

Ó Ó

œ

Œ Œ

∑

>6. 6 66 66 66 66 66 66 66 6 >6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6

f

Ó

b >œ œ >œ. Œ œ œ œŒ

>œ. œœ ‰ Ó J

∑

>œ #œ

∑

f

∑

>66 6 66 66 66 66 66 >66. 66 6 66 6 6 66 6 66 6 66 6 Π6

Œ

b >œ. ‰ œJ Œ

356

∑

∑ œ

œ œ >.

>œ. œ‰ Ó J

>œ. 355 ‰ bœ Œ J

j‰ œ>

∑

∑

>6 >6 66 66 6 6 66 66 66 6666 6 6 6666 6 6 6 6 6

mp

∑ œ

Ó

Ó

>œ. 354 œ‰ Ó J

>-œ œ

b >œ. œ ‰ Œ J

∑

ff

ff

ff

? Œ ‹

mf

-œ œ >œ >œ. ‰ #œ œ œ œ ‰ J

bœœj ‰ ‰ œœj œœ œœ Œ b œœ œœ œœ œœ >. >.

œœ œ >œ

+ 1 >1 ‰ J

/

Œ

∑

∑

› &

Pno.

Ó

œ œ œ >œ. 353 bœ œ œ œ Œ Œ

ff

f

Œ

Ó

ff

∑

œ >œ. œ œ œ œ >œ. œ œ ‰ œœœœœ ‰ J J

& Œ

Tbn.

Ó

b >œ. œ ‰ Œ J

∑

f

?

352

ff

° Hn. & Œ

Tpt.

>œ. bœ ‰ Œ J

351

∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ. & œ #œ #œ #œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ J

Cl.

Bsn.

∑

&

Ob.

350

36

fff

f

Œ

Ó

œ

∑

>6. > 6 66 66 66 6 66 6 66 6 6 66 Œ

f

Œ

¿

fff

f

¿ ‰ JŒ

Œ

∑

Œ œ Ó

Sus.Cmb., cord mallet

¿

∑

66 6 6 6 6 >6 66 66 6 66 66 6 66 6 66 6 6 6 6 6 6 66 >

>6. 66

fff

Ó

Œ

Ó ∑

Œ œ Ó

∑

>6. . 66 66 Ó 6

6. Œ 6. ‰ 66 Œ 66 J

¿

>6. 66 Œ 66 Ó 6

° 349 &

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. I

?

Vc.

Cb.

¢

?

œ >œ >-

Œ Œ

350

œ >œ >-

Œ Œ

351

∑

œ >œ >-

Œ Œ

Ó Ó

∑

352

353

∑

w >

Œ

Œ

ff

w >

bœ. Œ >

Œ

œ >.

ff

œ

354

∑

œ >.

bœ bœ. >

Œ

Œ

Œ

Œ

œ >. œ >.

∑

355

356

∑

Ó

‰ jŒ œ >.

Œ

Ó

‰ bœj Œ >.

Œ

œ >. œ >.

∑

Ó

Œ j‰ Ó œ.

Ó

Œ j‰ Ó œ.


A. Nowak - KRÓL KOSMOSU ZNIKA / KING OF THE COSMOS DISAPPEARS

37

Fl.

Ob.

>. >. ° 357 œ ‰ Œ œ œ & #œJ b >œ. & œJ ‰ Œ Œ & Ó

Cl.

Bsn.

b >œ. ? œ‰Œ J ¢

U Œ

>œ. U #œ Œ >œ. œ U Œ

° bœj œ U Hn. & œ œœ ‰ Œ œœœ Œ >. >. >œ. U œ Œ Tpt. & #œ ‰ Œ Œ J Tbn.

B. Tbn.

Tba.

¢

? œj ‰ Œ Œ U Œ œ. > ? j‰ Œ Œ U Œ bœ U ? ∑

°? Timp. /

Perc. 1

Perc. 2

{

/

U ∑ ¿

Œ

359

b >œ Œ œ Ó Ó

fff

∑ Ó

bœœ œœ >. grawl > œ œ. Œ bœœ bœœ ææ

Œ ‰ j ææ >œ ˙

grawl

mp

Œ ‰ j æ b >œ ˙æ ∑

œ >.

ff

grawl

b œ. > ff

œ >.

¿ U Œ U ∑

∑

Ó

U ∑

&

U ∑

&

U ∑

B

U ∑

Vln. II

Vla.

B

358

bœ Œ Œ bœœ ææ

grawl

Cb.

¢

Œ

ff

j Œ œœ ‰ Œ >. ff >œ. Œ œ‰Œ J ff

j œœœ ‰ Œ œ >. >œ. œœ ‰ Œ J

U ∑

?

U ∑

?

U j‰ Œ j‰ Œ œ. œ. U ∑

>œ. 362 b >œ. b >œ. nœJ ‰ Œ nœJ ‰ Œ nœJ ‰ Œ >œ. >œ. >œ. ‰ Œ ‰ Œ #œJ œJ #œJ ‰ Œ

>œ. nœJ ‰ Œ

363

p

>œ. 364 b >œ. nœJ ‰ Œ nœJ ‰ Œ

Ó

p

#œj ‰ Œ œ. > mf b >œ. œ‰Œ J j œœœ ‰ Œ œ >. >œ. bœœ ‰ Œ J

Ó

Ó

>œ. œ‰Œ J

>œ. œ ‰ Œ J

b>˙

˙

Ó

Ó

mp

p

j j œœœ ‰ Œ bbœœœ ‰ Œ œ œ >. >. mp >œ. Ó bœœ ‰ Œ J

j œœœ ‰ Œ œ >. >œ. œœ ‰ Œ J

p

365

∑ >œ. œJ ‰ Œ

∑

Ó

j œ‰Œ bœ. > mf >œ. œ‰Œ J

j j œ‰Œ œ‰Œ bœ. œ > >. >œ. œ‰Œ Ó J

mp

p

p

Ó >œ. œJ ‰ Œ

#>œ. œ‰ Œ J mp

>œ. œJ ‰ Œ

j œ‰Œ bœ. >

Ó

p

> w

p

j j j ∑ bbœœœ ‰ Œ œœœ ‰ Œ bbœœœ ‰ Œ Ó œ. œ. œ. > > > pp >œ. >œ. b>œœ. b>œœ. œ b b œ‰ Œ ‰ Œ Ó Ó ‰ Œ ‰ Œ bœ œJ œJ œJ J pp p >œ. >œ. bsolo ˙ w Ó J‰Œ J‰Œ

∑

∑

∑

Œ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Y ææ

Y ææ

mp

¿ ff

> Œ œ

T.-t. l.v.

∑

Ó

Œ

Ó

ppp

pp

ff

œ‰ Œ Ó J

∑

∑

6 6 6 6 6 etc. ad lib. >6 66 66 6 66 6 66 66 66 66 66

>6 6 66 Œ Ó ° ∑

359

∑

∑

ff

SP etc.

ST

f

∑

SP

∑

SP

w 7

˙ 7

˙7

mf

∑ ∑

Ó

˙7

f

∑

Ó

˙7

∑ ∑

œ >.

fff

Œ Ó ∑

SP etc.

ST

w7

SP

bw7

w7

w7

ST

SP etc.

∑

œ >.

fff

Œ Ó

363

>œ > > > > > œ œ œ364 œ µœ œ œ365 œ µœ ‰ œ œ ‰ J J

w7

w7

w7