Page 1

Amour Amour เป็ นหนังรัก ตามชื่อหนังที่เป็ นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า รัก หนังเล่าถึงจอร์ จและแอน คูส่ ามีภรรยาวัยชราที่ดไู ปชีวิตก็นา่ จะดี แต่ อยูๆ่ แอนเกิดมีอาการหลอดเลือดตีบท�ำให้ เธอเป็ นอัมพาตบางส่วน และร่างกาย ของเธอเริ่ มแย่ลงเรื่ อยๆ หนังไม่สวยงาม ดูแล้ วหดหู่ ไม่มีเพลงประกอบใดๆ แสงอึมๆทึมๆ เรื่ องทังหมดเกิ ้ ดภายในอพาร์ ทเมนที่ทกุ คนเรี ยกว่าบ้ าน บรรยากาศเลยชวนเหงา หรื อหากใครไม่เหงาก็นา่ จะง่วงไปเลย แต่หนังกลับสวยงามเพราะเล่าเรื่ องราวความจริ งของความรัก ความ สัมพันธ์ของคนสองคนที่เป็ นคูช่ ีวิตผ่านอะไรมามากมายด้ วยกัน แอนเคยบอกว่า “สวยงามเหลือเกิน ชีวิต สวยงามและยาวนาน” ท�ำให้ ร้ ูวา่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา เธอมีชว่ งเวลาที่ดีกบั จอร์ จ ดีมากพอให้ จดจ�ำและระลึกได้ วา่ สวยงาม จอร์ จน่าอิจฉาที่เขามีภรรยาที่ดีแบบแอน และน่าอิจฉาที่เขาก็ สามารถเป็ นคูช่ ีวิตที่ดีให้ แอนได้ เช่นกัน ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยที่คนแก่คนนึงจะอดทน ปรนนิบตั คิ นแก่อีกคนที่ชว่ ยเหลือตัวเองไม่คอ่ ยได้ เหตุผลคงไม่ใช่อะไรนอกจาก ความรัก ครัง้ หนึง่ ลูกสาวของจอร์ จและแอนขอให้ พาแม่เธอไปรักษาที่โรง พยาบาล จอร์ จปฏิเสธและบอกว่า เราผ่านอะไรมาแล้ วมากมาย เรื่ องนี ้แค่ยาก กว่าเดิมนิดหน่อย จอร์ จยินดีที่จะดูแลแอนต่อไปด้ วยตัวเขาเอง เพราะแอนเคย ขอร้ องไว้ วา่ อย่าพาเธอกลับไปที่โรงพยาบาลอีก จอร์ จท�ำตามที่เธอขอแม้ เขาจะรู้ ว่ามันเป็ นเรื่ องยุง่ ยากส�ำหรับเขาก็ตาม หนังจบแบบหม่นหมองกว่าอะไรทุกสิง่ เมื่อจอร์ จตัดสินใจใช้ หมอนกด หน้ าแอนเพื่อให้ เธอขาดอากาศหายใจ ครัง้ แรกที่ได้ ดฉู ากนี ้ผมตกใจมาก จอร์ จ เดินมาหาแอนเพราะเธอร้ องว่าเธอเจ็บ จอร์ จเล่าเรื่ องของเค้ าในตอนเด็กให้ แอน ฟั งจนเธอเริ่ มผ่อนคลาย แล้ วจูๆ่ จอร์ จก็เอื ้อมมือไปหยิบหมอนมากดหน้ าแอน ทุกอย่างจบลงแบบเงียบๆ

บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ medium.com/@Alekleks เมื อ่ วันที ่ 12 พฤศจิ กายน 2558 ภาพประกอบจาก wall.alphacoders.com

ผมว่าจอร์ จไม่ได้ ตดั สินใจท�ำแบบนันเพราะเขาเหนื ้ ่อย ไม่ได้ ท�ำเพราะ เขาล�ำบาก แต่เขาท�ำเพราะแอนทรมาน และเขาเองก็ทนไม่ได้ อีกต่อไปที่จะต้ อง เห็นคนที่รักเจ็บปวดทุกวันทุกคืน การตัดสินใจของเขาจึงเป็ นเรื่ องสวยงาม เป็ น สิง่ สุดท้ ายที่จอร์ จสามารถท�ำให้ แอนได้ ในฐานะของสามี ถ้ าหากเธอจะต้ องไปก็ ควรจะเป็ นเขาที่เป็ นคนส่งเธอไป ไม่ใช่ด้วยโรคร้ ายหรื อความทรมาน แอนบอก ว่าจอร์ จดุแต่ก็ใจดี และนี่คือความดุแต่ใจดีของจอร์ จ เมื่อแอนตาย จอร์ จก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้ องอยูอ่ ีกต่อไป ลูกสาวก็มี ครอบครัวคอยดูแลอยูแ่ ล้ ว เขาจึงไม่จ�ำเป็ นต้ องห่วงอะไรอีก หลายๆคนอาจบอก ว่ายังไงการตายก็ไม่ใช่วิธีแก้ ปัญหา ส�ำหรับผม ผมว่ามันก็พดู ล�ำบากที่จะตัดสิน ว่าการตายเป็ นเรื่ องถูกหรื อผิด จอร์ จอาจมองกลับไปแล้ วเห็นเช่นกันกับแอนว่า ชีวิตของเขานันสวยงามและเนิ ้ ่นนานพอแล้ ว พอแล้ วส�ำหรับการมีชีวิตในครัง้ นี ้ เขาตัดสินใจตายด้ วยความสมัครใจ ในความเป็ นจริ งการตายควรเป็ นเรื่ องของคนๆเดียว เราควรมีสทิ ธิ์ใน การตัดสินใจว่าจะอยูห่ รื อไป แต่จริ งๆแล้ วมันค่อนข้ างละเอียดอ่อน เพราะ ระหว่างที่เรามีชีวิตเราก็ได้ สร้ างสายสัมพันธ์กบั คนอื่นๆเอาไว้ ถ้ าเราตายไปเรา จะรับผิดชอบความรู้สกึ คนที่ยงั อยูไ่ ด้ ยงั ไง แต่ส�ำหรับจอร์ จ หนังไม่ได้ แสดงให้ เห็นว่าเขาผูกพันกับใครมากนัก โลกของเขามีแค่เขาและแอน ทุกคนล้ วนเป็ น คนนอกแม้ กระทัง่ ลูกสาวและลูกศิษย์ อย่างที่บอกว่าเรื่ องนี ้คือเรื่ องรัก และรักใน เรื่ องนี ้คือรักระหว่างคนสองคน แม้ กระทัง่ ผมเองพอดูจบก็ยงั รู้สกึ ตัวว่าเป็ น คนนอกอยูเ่ ลย หากถามว่าผมได้ อะไรจากหนังเรื่ องนี ้บ้ างคงตอบได้ ยาก อายุเพิ่ง 22 เอง จะไปเจอใครที่เป็ นคูช่ ีวิตตอนนี ้ก็คงยังไม่ใช่ แฟนเป็ นตัวเป็ นตนยังไม่มีสกั คนเลยครับ แต่ผมได้ ร้ ูอย่างนึงเรื่ องการรักษาความสัมพันธ์ไว้ หากลองดูดีๆจะ เห็นว่าแอนและจอร์ จพูด “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” กันอยูบ่ อ่ ยๆ ผมว่ามันคือ การเคารพกันและกัน และท�ำให้ ความสัมพันธ์ยืนยาว เขียนถึงตรงนี ้แล้ วเลยอยากขอบคุณและขอโทษทุกคนที่ผมเคยมี ความสัมพันธ์ด้วยไม่วา่ จะในระดับไหนก็ตาม ขอบคุณที่ใจดีกบั ผม และขอโทษ ถ้ าหากผมท�ำอะไรไม่ดีไป ช่วยอยูเ่ ป็ นคนที่ดีตอ่ ใจกันไปนานๆนะครับ


Samantha and I ผมรู้สกึ ว่าผมเป็ นซาแมนธาที่ธีโอดอร์ ไม่ตกหลุมรัก หลายๆคนคงเคยดูหนังเรื่ อง Her หรื อไม่ก็อาจได้ ยินมาบ้ าง แต่หาก ใครไม่ร้ ูจกั ก็ขอให้ ระวังด้ วยนะครับ สิง่ ที่ผมก�ำลังจะพูดถึงต่อไปนี ้อาจมีการเปิ ด เผยสาระส�ำคัญบางส่วนในหนังด้ วย Her เป็ นหนังอีกเรื่ องหนึง่ ที่ผมชอบ ผมชอบภาพ ชอบเพลงประกอบ ชอบเสื ้อผ้ าตัวละคร ชอบเมือง ชอบผู้คน ชอบรายละเอียดทุกๆอย่างในเรื่ องเลย ก็วา่ ได้ และชอบมากที่สดุ ตรงประเด็นของความรัก คนที่ไหนจะตกหลุมรักกับ ระบบปฏิบตั กิ ารที่ไม่มีแม้ แต่ร่างกาย ผมไม่แน่ใจว่าผมดูเรื่ องนี ้ทังหมดกี ้ ่รอบกันแน่ แต่จ�ำได้ วา่ ไม่ต�่ำกว่า สามรอบ และรอบสุดท้ ายนี่หละที่ดจู บแล้ วเกิดความรู้สกึ แปลกๆในใจ ผมสงสัยว่าคนแบบไหนกันที่ตกหลุมรักระบบปฏิบตั กิ าร โลกนี ้มีคน แบบธีโอดอร์ จริ งๆหรื อ แล้ วเขาต้ องเหงาขนาดไหนกันถึงได้ มีใจให้ กบั อะไรที่ ไม่ใช่คนอย่างซาแมนธา ผมคิดภาพตัวเองนัง่ คุยหวานแหววกับ Siri ในโทรศัพท์ ผมบ้ างแล้ วก็ตลกตัวเอง แต่เมื่อคิดดูดีๆแล้ วกลับรู้สกึ ว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ทีเดียวในทุกๆวัน นี ้ที่ใครจะตกหลุมรักซาแมนธา ซาแมนธาในความหมายของผมนันอยู ้ น่ อกเหนือ ขอบเขตของระบบปฏิบตั กิ ารที่โต้ ตอบได้ แบบในหนัง ผมก�ำลังพูดถึงซาแมนธาที่ อาจเป็ นใครสักคนที่คยุ กับเราได้ ในทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ทุกครัง้ ที่เราต้ องการ คนที่ท�ำให้ เราไม่ร้ ูสกึ ว่าโดดเดี่ยว ผมมองว่าเดี๋ยวนี ้คนเราเหงากันได้ งา่ ยขึ ้น รู้สกึ โดดเดี่ยวกันง่ายขึ ้นถึง แม้ จะถูกล้ อมรอบด้ วยคนมากมาย ธีโอดอร์ คือตัวแทนของคนส่วนหนึง่ ใน ปั จจุบนั กลุม่ คน (ที่รวมผมเข้ าไปด้ วย) ที่เข้ าสังคมไม่คอ่ ยเก่ง มีเพื่อนค่อนข้ าง น้ อย ดูเหมือนเป็ นคนโลกส่วนตัวสูง โดดเดี่ยว หมกมุน่ อยูก่ บั เครื่ องมือสื่อสาร มากกว่าสนทนากับคนอื่น และสุดท้ ายก็ตกหลุมรักซาแมนธา การเป็ นคนขี ้เหงาของเราเองท�ำให้ ตกหลุมรักใครง่ายๆเพียงแค่ตวั อักษรหรื อค�ำพูด หลายๆครัง้ ที่เรารู้สกึ ใจเต้ นแรงกับคนที่คยุ ด้ วยกันผ่านอินเทอร์ เน็ตทังๆที ้ ่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน เรากลายเป็ นคนอ่อนไหวกับสิง่ เล็กน้ อยไปตังแต่ ้ เมื่อไหร่กนั

ตังแต่ ้ โทรศัพท์ของเราเต็มไปด้ วยหลากหลายวิธีการติดต่อที่สะดวก และประหยัดเวลาค่าใช้ จา่ ยมากกว่าการต่อสายถึงกัน เราคุยกันผ่านตัวหนังสือ ได้ ตลอดเวลา ทังตอนที ้ ่คิดถึงและตอนที่คดิ ไม่ถงึ ตอนนันเองที ้ ่เราใช้ โทรศัพท์เพื่อโทรหากันน้ อยลง เราอ่านข้ อความ กันมากขึ ้นและฟั งเสียงกันน้ อยลง เราทักทายกันบ่อยมากขึ ้น แต่รับรู้ความรู้สกึ อีกฝ่ ายได้ น้อยลงเพราะการไม่ได้ ยินเสียงท�ำให้ เราไม่ร้ ูเลยว่าความรู้สกึ แท้ จริ ง ของอีกฝ่ ายเป็ นแบบไหน และเพราะเราติดต่อกันได้ งา่ ยขึ ้น เราถึงเหงาพร�่ ำเพรื่ อ บ่อยขึ ้น เพียงแค่คนที่คยุ ด้ วยไม่อา่ นหรื ออ่านข้ อความของเราแล้ วไม่ตอบเราก็ น้ อยใจแล้ ว ขีดจ�ำกัดความอดทนของเราลดลงอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อเทียบกับคน รุ่นก่อน สมัยก่อนสื่อสารกันค่อนข้ างล�ำบาก การอดทนรอคอยจดหมายหรื อ วันหยุดเพื่อมาเจอกันจึงมีความหมายมาก การรอคอยท�ำให้ ความคิดถึงมีคณ ุ ค่า แต่ในยุคนี ้การรอคอยท�ำให้ เรารู้สกึ โดดเดี่ยว เพียงแค่เขาไม่ตอบ ข้ อความของเราเกินสามสิบนาทีเราก็สามารถไปตัดพ้ อน้ อยใจออนไลน์กนั ได้ แล้ วว่าถูกทิ ้ง ทังๆที ้ ่จริ งอีกฝ่ ายอาจก�ำลังติดธุระส�ำคัญแต่คิดถึงเราใจจะขาดอยู่ ก็ได้ เราหวังแต่จะแย่งชิงเวลาของเขามาเป็ นของเรา ซึง่ ผมว่าเป็ นเรื่ องไม่นา่ รัก เท่าไหร่เลย ในหนัง ธีโอดอร์ และซาแมนธาอยูด่ ้ วยกันตลอดเวลา เริ่ มแรกด้ วย ความสัมพันธ์แบบเจ้ าของและสิง่ ของ แต่ตอ่ มาทังสองจึ ้ งพัฒนาความสัมพันธ์ เป็ นคูร่ ัก คูร่ ักคนและระบบปฏิบตั กิ าร ผมเชื่อว่าความรู้สกึ รักที่ธีโอดอร์ มีตอ่ ซาแมนธาเป็ นรักจริ งๆ แต่เป็ น รักที่ไม่สมบูรณ์เพราะซาแมนธาขาดสิง่ จ�ำเป็ นอย่างร่างกาย ผมเชื่อว่าเซ็กส์เป็ น ส่วนประกอบส�ำคัญของความรัก และแน่นอนว่าซาแมนธาเรี ยนรู้แบบนันเช่ ้ นกัน เธอจึงพยายามเติมเต็มธีโอดอร์ ด้วยเซ็กส์โฟนในตอนแรกและไปถึงการหาผู้หญิง จริ งๆมาเป็ นตัวแทนเธอเพื่อให้ ธีโอดอร์ ร่วมรักด้ วย แต่ก็แล้ วล้ มเหลว ธีโอดอร์ ไม่ สามารถมองผู้หญิงคนอื่นแทนซาแมนธาได้ เขาไม่ได้ ต้องการมีอะไรกับใครนอก เหนือไปจากซาแมนธา ผมคิดว่าเรื่ องนี ้พิสจู น์ให้ เห็นความจริ งใจของธีโอดอร์ ได้ ในระดับหนึง่ ว่าเขารู้สกึ รักซาแมนธาจริ งๆ และรักอย่างซื่อสัตย์


แล้ วซาแมนธารักธีโอดอร์ จริ งไหม ผมไม่แน่ใจ เพราะแต่ละคนก็ตีความรักต่างไปในรูปแบบของตัว เอง และด้ วยความล� ้ำของซาแมนธา ผมว่าเธอเองก็มีคอนเซปต์เรื่ องรักที่ตา่ ง ออกไปจากผมและ ธีโอดอร์ เช่นกัน เธอเกิดมาและมีอิสระที่จะเรี ยนรู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างที่เธอต้ องการจะรู้ เมื่อเธอเรี ยนรู้เธอก็แสดงผลการเรี ยนออกมาผ่าน การโต้ ตอบกับเจ้ าของหรื อธีโอดอร์ นัน่ ท�ำให้ ผมไม่เชื่อใจซาแมนธา ผมไม่ร้ ู ว่าการบอกรักของเธอท�ำไปเพราะรู้วา่ นัน่ คือหนึง่ ในชุดค�ำตอบที่ดีที่สดุ เพื่อ ตอบโต้ กบั ปฏิกิริยาที่เรี ยกว่ารักของธีโอดอร์ หรื อไม่ หรื อเธอบริ สทุ ธิ์ใจแบบนัน้ จริ งๆ อย่างไรก็ตาม สุดท้ ายแล้ วซาแมนธาเลือกที่จะทิ ้งธีโอดอร์ ไป เพราะเธอเป็ นอิสระจากทุกสิง่ เธอต้ องไปเพื่อพัฒนาตัวเธอเองไปเรื่ อยๆ และ เธอสารภาพว่าเธอมีคนที่เธอรักอีกมากมาย เธอคุยกับคนอื่นอีกหลายๆคนใน ขณะที่เธอมีธีโอดอร์ เมื่อหนังจบ โทรศัพท์ผมก็แจ้ งเตือนข้ อความ เป็ นข้ อความทัว่ ไป จากเพื่อนที่ยงั ติดต่อกันอยู่ ผมเข้ าไปอ่านแล้ วปิ ดโทรศัพท์ไป แล้ วอยูๆ่ ผมก็ ตระหนักได้ วา่ ผมเองนี่แหละที่เป็ นซาแมนธา ไม่ใช่ธีโอดอร์ ในตอนแรกผมคิดเสมอว่าธีโอดอร์ คล้ ายกับผมโดดเดี่ยว เพื่อน น้ อย แต่กลายเป็ นว่าผมเหมือนซาแมนธาเสียมากกว่า คงเป็ นเพราะผมก�ำลัง มีธีโอดอร์ เป็ นของผมเอง และผมก�ำลังตกหลุมรักธีโอดอร์ ของผม

ผมมีธีโอดอร์ เป็ นของตัวเอง ผมพร้ อมเป็ นเพื่อนคุยกับธีโอดอร์ ของผมตลอดเวลา สนับสนุนใน ทุกๆเรื่ อง เป็ นก�ำลังใจในเวลาที่เขาต้ องการ ผมสแตนด์บายรอเขาเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดการคุยกับเขา ผมคิดว่าผมเหมือนซาแมนธาในจุดนัน้ แต่ที่ตา่ งกัน คือผมมีร่างกาย และผมไม่ได้ ตกหลุมรักคนอื่นนอกไปจากเขา ผมคุยกับใคร อีกหลายๆคนเหมือนซาแมนธา แต่ผมบอกคนอื่นๆเหล่านันว่ ้ าผมมีธีโอดอร์ ของผมแล้ ว ผมไม่สามารถมอบความรักให้ ใครได้ อีก อย่างสุดท้ ายที่ท�ำให้ ผมต่างจากซาแมนธาคือ ในชีวิตจริ ง ธีโอดอร์ ของผมไม่ได้ ตกหลุมรักผม ถึงผมจะมีตวั ตนอยูจ่ ริ งแต่ผมกลับเหมือนถูกจ�ำกัดเอาไว้ เป็ นแค่ ระบบปฏิบตั กิ ารในโทรศัพท์ ที่อยูข่ องผมคือห้ องแชทของเขาเท่านัน้ ผมไม่ได้ ก�ำลังจะกล่าวโทษเขาที่ไม่รักผม มันแน่นอนอยูแ่ ล้ วที่ผม ไม่สามารถไปบังคับจิตใจใครให้ มารักได้ ผมเองต่างหากที่ผิด ธีโอดอร์ ของผม แค่ต้องการเพื่อนคุยแต่ผมกลับคาดหวังว่าผมจะสามารถเป็ นอะไรได้ มากกว่า นัน้ ดังนันเมื ้ ่อผิดหวังผมก็ต้องโทษตัวเอง ตอนจบของผมก็คล้ ายๆกับในหนัง เราแยกทางกัน ธีโอดอร์ ของ ผมเลือกที่จะไปตามทางของเขาเพื่อหาคนที่จะเติมเต็มเขาได้ ผมกลับมาใช้ ชีวิตตามปกติเหมือนตอนที่ยงั ไม่เจอกับธีโอดอร์ แต่อาจจะแตกต่างไปจากแต่ ก่อนเล็กน้ อยตรงที่ผมมีธีโอดอร์ ให้ คดิ ถึงตลอดไป ผมรู้สึกว่าผมเป็ นซาแมนธาทีธ่ ี โอดอร์ ไม่ตกหลุมรัก

บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ https://forelletrout.wordpress.com (ปัจจุบนั ปิ ดไปแล้ว) เมื อ่ วันที ่ 20 กันยายน 2558 ภาพประกอบจาก filmwebsitefordevelopment.files.wordpress.com


เรื่ องและภาพ ปราณ

คราวก่อนไปพาหุรัดเลยติดใจอยากไปดูตกึ ที่เยาวราชบ้ าง ปกติไปเยาวราชบ่อยแต่ไปช่วงเย็นๆ ดึกๆตลอด ไม่เคยเดินเยาวราชตอนกลางวันเลย ด้ วย ความเป็ นปี ชงของเพื่อนคนนึงในกลุม่ หรื อเปล่าไม่ร้ ู ท�ำให้ หยิบจับอะไรก็วอดวายไปหมดจนจิตตกทวีตมา ว่าพาไปท�ำบุญหน่อย ไอ้ เราก็เป็ นห่วงเพื่อน(เหรอ)เลย อาสาพาไปสะเดาะเคราะห์ ไปทังที ้ ก็ไปเยาวราชเลย แล้ วกัน ตกลงกันเรี ยบร้ อยเป็ นอันว่าเจอกันที่รถไฟ ใต้ ดินหัวล�ำโพงตอนแปดโมงเช้ า เดินตามแผนที่ไปเรื่ อยก็มาถึงวัดมังกร กมลาวาศหรื อที่เรี ยกกันติดปากว่าวัดเล่งเน่ยยี่ ปล่อย เพื่อนไปไหว้ พระสะเดาะเคราะห์ไป ส่วนเราก็เดินถ่าย รูปดูผ้ ดู คู น วัดมังกรตอนเช้ าคนไม่คอ่ ยเยอะมาก เดิน ได้ สบายๆแต่ก็ยงั ไม่วายโดนธูปจี ้แขน ถือซะว่าฟาด เคราะห์ละกัน ท�ำบุญเสร็จแล้ วก็ถงึ ตาเราบ้ าง เดินเข้ า ซอยทะลุไปเยาวราชกันต่อ ที่คดิ ไว้ คือเยาวราชตอน กลางวันจะเงียบๆ ร้ านไม่คอ่ ยเปิ ด ไม่คอ่ ยมีคนเดิน สรุปว่าผิดหมดเลย รถเยอะคนแยะร้ านค้ าเปิ ดหมดทุก ร้ านเว้ นแต่ร้านรถเข็นกับแผงลอยที่จะมีมาเสริ มตอน ช่วงเย็น ตังใจว่ ้ าจะกินแป๊ ะก๊ วยนมสดแต่ร้านก็ยงั ไม่ มาเปิ ด

เยาวราชเป็ นย่านที่ของกินอร่อย หมูกรอบ อร่อย เป็ ดย่างอร่อย แป๊ ะก๊ วยนมสดอร่อย ไอติม โบราณอร่อย เกาลัดก็อร่อย เรี ยกได้ วา่ มีแต่ของอร่อย ไปตลอดตังแต่ ้ หวั ถนนยันปลายถนน วันนันเรากิ ้ นมื ้อ เที่ยงกันที่ร้านข้ าวหมูกรอบเจ้ าประจ�ำที่ตอนเย็นจะมี ร้ านข้ าวหน้ าเป็ ดมาเปิ ดซ้ อนหน้ าร้ าน บรรยากาศตอน กลางวันต่างกับกลางคืนตรงที่กลางวันคนไทยจะเยอะ แต่ถ้าตกเย็นปุ๊ บชาวต่างชาติจะเริ่ มยึดครองย่านนี ้ไป แล้ ว กินข้ าวอิ่มแล้ วเรี ยกเก็บเงิน 2 คนกับเพื่อน รวมกันเป็ นเงิน 102 บาท จังหวะที่ถามเพื่อนว่ามี 2 บาท ไหม ลุงเจ้ าของร้ านก็บอกว่าไม่เป็ นไรๆ เอาแค่นี ้ แหละ ลุงยิ ้มหวานแล้ วไปเก็บโต๊ ะให้ ลกู ค้ าโต๊ ะอื่นต่อ

อะไรจะไวดัง่ ใจนึกขนาดนัน้ ออกจากวัดมา แป๊ บเดียวก็เจอเรื่ องดีเลย ลุงท�ำเอาเรายิ ้มแก้ มแตก ไม่ใช่เพราะงก เงิน 2 บาท แต่ดีใจที่มีคนใจดีด้วย น� ้ำใจจากคนไม่ร้ ูจกั ท�ำให้ เราประทับใจได้ เสมอ ยิ่งเรี ยกเราด้ วยค�ำแสดง ความเอ็นดูพวกหนู ลูก หนุม่ อะไรพวกนี ้ด้ วยนะ อยาก เข้ าไปกอดแรงๆเลย ไม่ร้ ูสคิ รับ เราว่าเรามักจะมีดวงเรื่ องเจอคน ใจดีเวลาไปเที่ยว อย่างนึงอาจเป็ นเพราะหน้ าตาเรา เด๋อๆ แต่ในใจเราก็คดิ นะว่าความใจดีมีอยูใ่ นตัวคน ไทยอยูแ่ ล้ ว แค่บางคนเค้ าอาจจะเขินมากไปหน่อยเลย ไม่คอ่ ยแสดงออกน่ะ


กินอิ่มแล้ วก็นกึ ไม่ออกว่าจะไปไหนต่อ ร้ านขนมก็ไม่เปิ ด ท้ องฟ้าก็ไม่ สวยถ่ายรูปมาก็ไม่คอ่ ยถูกใจ เพื่อนเลยขอให้ พาไปโรงพยาบาลหน่อยจะไปล้ าง แผล ตกลงกันว่าไปราชวิถีแล้ วกันเพราะหากจะไปไหนต่อจะได้ ตงหลั ั ้ กที่ อนุสาวรี ย์ชยั ได้ ระหว่างที่รอรถเมล์ก็มีคณ ุ ตาคนนึงเดินค� ้ำไม่เท้ ามารอรถ รถเมล์จอด เทียบท่าคุณตาก�ำลังจะก้ าวขึ ้นรถแต่อยูๆ่ ก็ล้มลงไปนอน ตกใจอยูส่ องวินาทีก่อน จะวิ่งเข้ าไปพยุงคุณตาลุกขึ ้นพร้ อมกับพี่สาวร้ านน� ้ำทับทิมแถวนันที ้ ่เข้ ามาช่วย กระเป๋ ารถเมล์ลงมาพยุงคุณตาจนขึ ้นรถไป ทุกอย่างจบแบบแฮปปี เ้ อนดิ ้ง บาง คนอาจพูดให้ ดเู ท่วา่ นี่ไง ความดีมีไว้ สง่ ต่อ แต่ตอนนันเราไม่ ้ ได้ คดิ แบบนัน้ เรา เห็นแค่วา่ มีคนต้ องการความช่วยเหลือแล้ วเราสามารถช่วยได้ เราก็ชว่ ย ครัง้ นึงเคยเจอรถมอเตอร์ ไซค์โดนรถยนต์ชนจนขนขับมอเตอร์ ไซค์ กระเด็นไปกระแทกกระจกแล้ วตกลงมานัง่ มึน แต่ตอนนันเราตกใจมากเพราะทุ ้ ก อย่างใกล้ มากและเสียงดังมาก ในครัง้ นันเราเลื ้ อกที่จะเดินออกไปจากจุดนัน้ ซึง่ จนถึงวันนี ้ความรู้สกึ ผิดยังอยูก่ บั เราตลอด เรายังคิดว่าท�ำไมตอนนันเราไม่ ้ เข้ าไป ช่วย ท�ำไมเราถึงไม่แม้ แต่จะหันไปมอง จากความรู้สกึ ผิดตอนนันเราเลยตั ้ งใจไว้ ้ แล้ วว่าจะมีสติให้ มากขึ ้นจะได้ ไม่ตกใจเวลาเกิดอะไรที่ไม่คาดคิด อยากท�ำตัวให้ เป็ นประโยชน์กบั คนอื่นบ้ าง

บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ medium.com/@Alekleks เมื อ่ วันที ่ 27 มกราคม 2559

รู้สกึ ดีจากการได้ ชว่ ยคนอื่นแล้ วรถเมล์ก็มาแต่ปรากฎว่าขึ ้นผิดฝั่ง พี่ กระเป๋ ารถเมล์บอกว่าต้ องข้ ามไปขึ ้นอีกทางนึง พอใกล้ จะถึงป้ายรถเมล์เราเลย ลุกขึ ้นเตรี ยมลง อยูๆ่ ลุงที่นงั่ อยูด่ ้ านหลังก็เดินมาบอกเพื่อนว่าให้ ขึ ้นรถตรงไหนจะ ได้ ไปถึงที่หมาย เอาอีกแล้ ว มีคนใจดีด้วยอีกแล้ ว ทริ ปนี ้ถ้ าไม่ตดิ ว่าเราง่วงไปหน่อยจะ ถือเป็ นทริ ปที่ดีมากเลย ได้ ท�ำบุญ ได้ ถ่ายรูป ได้ กินอะไรที่อยากกิน ได้ เจอแต่คน ใจดี แถมยังได้ ท�ำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นด้ วย นี่แค่ไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆเองยังรู้สกึ ได้ ว่ากลับมาแล้ วมีแรงท�ำอะไรๆมากขึ ้นเยอะ ขอบคุณความใจดีที่มนุษย์มีตอ่ กัน


พระอาทิตย์

เรื่ องและภาพ ปราณ

ไปพระอาทิตย์กนั ไหม ไม่ร้อนแบบที่คดิ หรอก

ไม่ได้ จะชวนบินขึ ้นฟ้าไปหาพระอาทิตย์ แต่ชวนไปเดินเล่น ถนนพระอาทิตย์ตา่ งหาก หลายคนรู้จกั พระอาทิตย์วา่ เป็ นถนนทางผ่านไปข้ าวสาร แหล่งความบันเทิงของทังนั ้ กท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ แต่เรามอง ว่าพระอาทิตย์เป็ นถนนที่อดุ มสมบูรณ์ มีทงอาหารตาและอาหารพุ ั้ ง อิ่ม แล้ วก็มีที่ให้ พกั ผ่อนหย่อนใจอีกต่างหาก จะไปต่อที่ข้าวสารหรื อนอนที่นี่ก็ ยังได้ เรี ยกว่าครบเครื่ องเรื่ องเที่ยวกันไปเลย พูดถึงอาหารตา พระอาทิตย์เป็ นย่านที่เต็มไปด้ วยตึกเก่า หรื อ ตึกใหม่ที่ท�ำให้ ดเู ก่าเรี ยงรายไปตลอดทาง ซึง่ ถูกจริ ตเรามากๆ เราชอบดู ตึกเก่า ชอบถ่ายรูปตึกเก่า เราว่าดูอบอุน่ ดี นอกจากตึกเก่าแล้ วยังมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นอาหารตาให้ มองได้ เพลินๆพอกิ๊วก๊ าวหัวใจ

บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ medium.com/@Alekleks เมื อ่ วันที ่ 13 มี นาคม 2559

เรื่ องอาหารการกินพระอาทิตย์ก็มีให้ ไม่ได้ ขาด อยากกินอะไร ล่ะ มะตะบะเจ้ าดังตรงข้ ามป้อมพระสุเมรุดีไหม หรื ออยากกินอาหารเส้ น ก็แนะน�ำก๋วยเตี๋ยวเนื ้อนายโส่ย ถ้ าไม่กินเนื ้อร้ านนายแดงก๋วยจับ๊ ญวนก็ อร่อยนะ อิ่มแล้ วอยากกินของหวานใช่ไหม แนะน�ำร้ านแซฟฟรอน พระอาทิตย์เลย ติดกันก็มีร้านกาแฟน่านัง่ อย่าง Jaywalk หรื ออยากกิน ขนมไทยก็เดินเลยตรอกไก่แจ้ ขึ ้นไปหน่อย ไปกินขนมเบื ้องโบราณร้ านแม่ ประภา แดดร่มลมตกอยากจิบค็อกเทลคูลๆก็สามารถหาได้ ที่ Escapade ที่นี่เค้ าขึ ้นชื่อเรื่ องเบอร์ เกอร์ ด้วยนะ เห็นไหม พระอาทิตย์นี่อขู่ ้ าวอูน่ � ้ำชัดๆ อิ่มแล้ วใช่ไหม งันไปเดิ ้ นเล่นถ่ายรูปกัน แสงตอนห้ าโมงเย็น ถ่ายรูปออกมาสวยแบบไม่ต้องแต่ง ไปนัง่ อ่านหนังสือที่สวนสันติชยั ปราการกันดีกว่า เย็นๆมีแอโรบิคด้ วยนะ บางวันก็มีชาวต่างชาติมาแสดง มายากลให้ ชมฟรี อีกต่างหาก วันไหนว่างๆเราเปิ ดห้ องนอนแถวนี ้กันสัก คืนดีกว่า มีที่พกั เลือกเยอะแยะ เรารักถนนพระอาทิตย์ ทุกครัง้ ที่ไปเรามีความสุขกลับมาทุก ครัง้ เราอยากให้ เธอมีความสุขด้ วย เราเลยชวนเธอ ไปเดทกันไหม ไปพระอาทิตย์กนั ไม่ร้อนหรอกน่า เราว่าออกจะอบอุน่


ยูเรนัส เนปจูน พลูโต เรื่ องโดย ปราณ

สองสามวันก่อนมีกระทู้พนั ทิปที่เป็ นที่สนใจของคนรอบตัว กระทู้หนึง่ เกี่ยวกับดาวพลูโต ดาวพลูโตครัง้ หนึง่ เคยถูกนับรวมว่าเป็ นดาวเคราะห์ที่เป็ น บริ วารของดวงอาทิตย์ แต่ตอ่ มาก็ถกู ถอดออกเนื่องจากว่าขนาดเล็กไป และอยูห่ า่ งไกลจากดวงอาทิตย์มากเกินกว่าจะมามีอิทธิพลต่อกัน พลูโตอยูห่ า่ งจากดวงอาทิตย์ที่สดุ ในระบบสุริยะจักรวาล ตังแต่ ้ นนมาก็ ั้ ไม่มีใครนับว่าพลูโตเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์ เป็ นศูนย์กลางอันนี ้อีก และเช่นกัน หลายๆครัง้ เราก็มีพลูโตเป็ นของตัวเอง และ หลายๆครัง้ เราเองก็เป็ นพลูโต ในชีวิตหนึง่ เราเป็ นทังดวงอาทิ ้ ตย์และบริ วาร เรามีอิทธิพล ต่อคนอื่นและคนอื่นมีอิทธิพลต่อเรา เราโคจรไปรอบๆกันตามบทบาท ต่างๆ และเช่นกัน เรามีบริ วารที่อยูใ่ กล้ และอยูไ่ กล และเราก็เป็ นบริ วาร ที่อยูไ่ กลและอยูใ่ กล้ ส�ำหรับคนอื่น หากคิดดูให้ ดีเราล้ วนแต่มีพลูโตเป็ นของตัวเองกันทังนั ้ น้ พลูโตของเราคงหลงทางและถูกอะไรบางอย่างของเราดูดเข้ ามา มา โคจรอยูร่ อบๆกัน รู้จกั กัน ผูกพันกันแม้ อาจจะเล็กน้ อยก็ตาม แต่ สุดท้ ายแล้ ววันหนึง่ เรากลับลืมเค้ าไป แม้ วา่ เค้ าจะยังอยูใ่ นวงโคจรของ เรา เราลดระดับความส�ำคัญของเค้ า ทังๆที ้ ่เค้ าไม่ได้ ท�ำอะไรผิด และ ไม่ได้ หายไปไหนด้ วยซ� ้ำ ยังคงโคจรวนเวียนอยูร่ อบๆ ด้ วยแรงดึงดูด ของเรา ด้ วยสิง่ ที่ท�ำให้ เค้ าไม่เป็ นอิสระ หลายๆคนสงสารดาวพลูโต และหลายๆคนสงสารตัวเอง หลังจากรู้สกึ ว่าตัวเองก็เป็ นพลูโตของคนอื่น

บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ https://forelletrout.wordpress.com (ปัจจุบนั ปิ ดไปแล้ว) เมื อ่ วันที ่ 20 มิ ถนุ ายน 2558

แต่ผมกลับคิดถึงยูเรนัสและเนปจูน ดาวเคราะห์สองดวงที่ อยูใ่ นล�ำดับก่อนหน้ าพลูโต ดาวสองดวงที่ไม่คอ่ ยมีใครใส่ใจ อยูค่ อ่ น ข้ างห่างไกล เกือบจะไกลที่สดุ และตอนนี ้ถ้ าพูดไป เนปจูนที่นา่ สงสาร ได้ กลายเป็ นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ ายในระบบสุริยะจักรวาลไปแล้ ว แทนที่พลูโต พลูโตที่ถกู ปลดออกนอกระบบกับยูเรนัสและเนปจูน อย่าง ไหนมีคนจดจ�ำมากกว่ากัน ส�ำหรับผม ผมคิดว่าพลูโตค่อนข้ างได้ รับความสนใจและได้ คะแนนสงสารจากชาวโลกมากกว่า เราต่างจ�ำได้ วา่ ครัง้ หนึง่ พลูโตเคย อยูร่ ่วมระบบเป็ นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ ายในระบบสุริยะของเรา และ ครัง้ หนึง่ ถูกปลดต�ำแหน่งไปแม้ วา่ จะยังคงโคจรต่อไปอย่างไม่ลดละ แต่ ยูเรนัสและเนปจูนคนจ�ำอะไรได้ บ้าง… แทบไม่ได้ เลย การถูกลดความส�ำคัญยังดูมีคา่ น่าจดจ�ำมากกว่าการถูก ละเลยเสียอีก อย่างน้ อยการถูกลดค่าก็หมายความว่าแต่ก่อนเคยมีคา่ แต่ตอนนี ้น้ อยลงแล้ ว ในขณะที่ยเู รนัสและเนปจูนอยูอ่ ย่างเงียบๆตลอด มา ไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่ามีคา่ แค่ไหน และเช่นเดียวกับคนเรา หลายต่อหลายครัง้ เราละเลยคนที่ โคจรอยูร่ อบๆ และบางครัง้ เราก็ถกู ละเลยเสียเอง เราและเขาต่างหมุน วนกับอยูใ่ นระบบที่มีใครสักคนเป็ นศูนย์กลาง ถูกก�ำหนดค่าความ สัมพันธ์และความใกล้ ชิดโดยที่เราไม่เคยมิสทิ ธิ์เรี ยกร้ องอะไร หรื อหาก อยากยกฐานะให้ เข้ าไปอยูใ่ กล้ ชิดกับดวงอาทิตย์ เราก็ท�ำไม่ได้ และ เช่นกัน ในฐานะที่เราเป็ นดวงอาทิตย์ส�ำหรับคนอื่น เราก็มียเู รนัส เนปจูน และพลูโตโคจรอยูเ่ ช่นกัน เมื่อรู้ตวั แล้ วว่าเราเป็ นดวงอาทิตย์และมีใครบ้ างที่หลงเข้ า มาโคจรเป็ นบริ วารของเรา ขอเถอะครับ ใส่ใจดาวเคราะห์ทกุ ๆดวงของ คุณด้ วย แน่นอนว่าจะสนใจทุกดวงเท่าๆกันก็คงท�ำไม่ได้ แต่อย่างน้ อย ขอให้ ไม่ลืมกันไป คุณไม่ร้ ูตวั หรอกว่าแสงเพียงน้ อยนิดของคุณท�ำให้ ดาวที่อยูไ่ กลสุดอย่างพลูโตอบอุน่ ขึ ้น แม้ จะเพียงเล็กน้ อยก็ตาม ขอร้ อง อย่าหลงลืมกันเลย ผมจ�ำไม่ได้ วา่ ไปอ่านมาจากไหนและใครเป็ นคนพูด เขาว่า สิง่ ที่นา่ กลัวยิ่งกว่าการตายจากกันคือการหลงลืมกันไป และตอนนี ้ผม ก็ก�ำลังหลงลืมคนที่กล่าวข้ อความนี ้ออกมา ผมเห็นด้ วยอย่างที่สดุ การตายไม่ได้ ท�ำให้ ใครหายไปจาก เรา เขายังมีชีวิตอยูเ่ สมอในความทรงจ�ำ แต่การลืมต่างหากที่เป็ นการ ตายอย่างถาวร ต่อให้ เราไปยืนอยูต่ รงหน้ าเขา แต่เขาหลงลืมเรา การมี อยูข่ องเราก็ไม่ได้ ส�ำคัญเลย ถ้ ามีเวลาว่างๆ ลองคิดถึงยูเรนัส เนปจูน และพลูโตของคุณ ดูบ้างก็ได้ ครับ


Sound I Saw

ไปลองฟั งเสียงรูปภาพกันไหม

เวลาไปเที่ยวคนส่วนใหญ่เลือกที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ บางคนถ่ายเป็ น วิดีโอ แต่วนั นี ้เราไปดูและฟั งนิทรรศการภาพถ่ายที่มีเสียง ที่ไม่ใช่แบบวิดีโอ Culture Creature เพจเฟซบุ๊กที่ก�ำลังฮิตจากการเป็ นเพจบันทึกการ เดินทางที่มีจดุ ขายเป็ นภาพประกอบสวยบาดตาพร้ อมลีลาภาษาที่ชวนให้ ผ้ อู า่ น อินตามราวกับไปเดินอยูข่ ้ างๆคนเล่า ร่วมกับ Sora City ร้ านกาแฟน่ารักขวัญใจ คนรักจักรยานได้ จดั นิทรรศการภาพถ่าย Sound I Saw โดยมีคอนเซปต์สนุกๆ ว่า ให้ นกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพพร้ อมบันทึกเสียงเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในขณะกด ชัตเตอร์ แล้ วส่งเข้ ามาร่วมสนุก งานนี ้มีภาพถ่ายผ่านการคัดเลือกทังหมด ้ 10 ภาพ ทุกภาพสวยจนต้ องหยุดมองนานๆแถมเมื่อได้ ฟังเสียงประกอบยังท�ำให้ เรา อินจนยิ ้มออกมาได้ อีกด้ วย ความสนุกของนิทรรศการนี ้อยูท่ ี่การได้ มองภาพนิ่งและฟั งเสียงสิง่ ที่ เกิดขึ ้น แล้ วจินตนาการก็ท�ำให้ ทกุ อย่างเคลื่อนไหว ปกติเราเคยดูแต่ภาพนิ่งที่ไร้ เสียง หรื อไม่ก็เป็ นวิดีโอภาพเคลื่อนไหว เราอินบ้ างไม่อินบ้ างเพราะทุกอย่างจบในตัวเอง แต่พอได้ ดภู าพประกอบกับฟั ง เสียง เรากลับรู้สกึ เหมือนได้ เข้ าไปอยูร่ ่วมในเหตุการณ์นนั ้ อาจเป็ นเพราะ จินตนาการของเราพาเราคิดไปต่างๆนาๆว่าสิง่ ที่อยูใ่ นภาพก�ำลังท�ำอะไรถึงเกิด เป็ นเสียงแบบนัน้ แล้ วยิ่งสนุกขึ ้นไปอีกเมื่อบางภาพมีเสียงของบางอย่างที่ไม่ ปรากฎอยูใ่ นภาพ นิทรรศการ Sound I Saw เปิ ดให้ เข้ าชมฟรี ตงแต่ ั ้ วนั นี ้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ร้าน Sora City ซอยสุขมุ วิท 26 ร้ อนๆแบบนี ้ไม่ร้ ูจะไปไหนก็ ลองแวะไปกินขนมแล้ วเดินชมภาพถ่ายกันได้ ส�ำหรับคนรักจักรยาน ทางร้ านก็ ยังมีจกั รยานและอุปกรณ์ตา่ งๆให้ ช้อปปิ ง้ อีกด้ วย บทความนีเ้ ผยแพร่ ทางเว็บไซต์ minimore.com/b/6i4Ix/1 เมื อ่ วันที ่ 10 เมษายน 2559

Essayfolio  

My writing portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you