Page 5

ใบงานที่ 3.8 หน่วยที่ 3 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ 4 ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง 2.1 เปิ ดไฟล์ Ellipse Arc.dwg ใน CD 2.2 เลือกคาสั่ง Ellipse Arc ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ใน 3 วิธีขา้ งต้น 2.3 คลิกที่จุดที่ 1 ถึง 4 ตามลาดับโดยใช้ Snap to Center ช่วยในการกาหนดจุด ดังรู ปที่ 3.8.11

ก) คลิกจุดที่ 1

ค) คลิกจุดที่ 3

ข) คลิกจุดที่ 2

ง) คลิกจุดที่ 4 รู ปที่ 3.8.11 คลิกที่จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4

2.4 เลื่อนเมาส์ให้ได้ขนาดเส้นโค้งวงรี ที่ตอ้ งการ แล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้ง ตามรู ปที่ 3.8.12 ซ้าย จะได้เส้นโค้งวงรี ตามรู ปที่ 3.8.12 ขวา

รู ปที่ 3.8.12 เส้นโค้งวงรี ที่เขียนจากคาสัง่ Ellipse Arc 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้