Page 2

ใบงานที่ 3.8 หน่วยที่ 3 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ 4 ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง 1.1 การสร้ างวงรีโดยกาหนดจุดศูนย์ กลาง 1.1.1 เปิ ดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมา เปิ ดจุดกริ ด(กดปุ่ มF7)แล้วขยายมุมมองให้เต็ม หน้าจอ โดยกดที่คาสั่ง Zoom All ที่แถบเครื่ องมือ Zoom 1.1.2 คลิกที่คาสั่ง Draw>Ellipse>Center ดังรู ปที่ 3.8.2 1.คลิก

2.คลิก

2.คลิก

รู ปที่ 3.8.2 คาสั่งเขียนวงรี แบบกาหนดจุดศูนย์กลาง 1.1.3 ที่ Command Line: ปรากฏข้อความ ให้ป้อนจุดศูนย์กลางของวงรี ในที่น้ ีป้อน 70,80 แล้วกด Enter ดังรู ปที่ 3.8.3 รู ปที่ 3.8.3 ป้ อนจุดศูนย์กลางวงรี 1.1.4 เลื่อนเมาส์ไปด้านขวา ขนานกับแกน X (เปิ ด ORTHO ช่วยโดยกดปุ่ ม F8 ) แล้วป้ อนความยาวของแกนแรก ในที่น้ ีป้อน 30 จากนั้นกด Enter ดังรู ปที่ 3.8.4 รู ปที่ 3.8.4 ป้ อนความยาวแกนแรก 1.1.5 เลื่อนเมาส์ข้ ึนด้านบน แล้วป้ อนความยาวแกนที่สอง ในที่น้ ีป้อน 60 แล้วกดปุ่ ม Enter 1 ครั้ง ดังรู ปที่ 3.8.5 รู ปที่ 3.8.5 คลิกที่จุด2 ถึงจุดที่ 5 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้