Page 1

ใบงานที่ 3.8 หน่วยที่ 3 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ 4 ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง วัตถุประสงค์ หลังจากเรี ยนจบใบงานนี้ นักศึกษาต้องสามารถ 1. สามารถใช้คาสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรี ได้ 2. สามารถใช้คาสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรี ได้ วิธีดาเนินการ 1. การเขียนวงรีด้วยคาสั่ ง Ellipse เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการเขียนวงรี แบบเปิ ดและวงรี แบบปิ ด หรื อวงรี ไอโซเมตริ ก สามารถเรี ยกใช้งาน ได้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกที่แถบเครื่ องมือ ดังรู ปที่ 3.8.1 ซ้าย วิธีที่ 2 ที่เมนูบาร์ คลิกที่คาสั่ง Draw> Ellipse ดังรู ปที่ 3.8.1 กลาง วิธีที่ 3 ที่บรรทัด Command Line พิมพ์ el ดังรู ปที่ 3.8.1 ขวา วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

พิมพ์ el กด Enter

รู ปที่ 3.8.1 การเรี ยกใช้งานคาสัง่ ellipse

3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์


ใบงานที่ 3.8 หน่วยที่ 3 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ 4 ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง 1.1 การสร้ างวงรีโดยกาหนดจุดศูนย์ กลาง 1.1.1 เปิ ดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมา เปิ ดจุดกริ ด(กดปุ่ มF7)แล้วขยายมุมมองให้เต็ม หน้าจอ โดยกดที่คาสั่ง Zoom All ที่แถบเครื่ องมือ Zoom 1.1.2 คลิกที่คาสั่ง Draw>Ellipse>Center ดังรู ปที่ 3.8.2 1.คลิก

2.คลิก

2.คลิก

รู ปที่ 3.8.2 คาสั่งเขียนวงรี แบบกาหนดจุดศูนย์กลาง 1.1.3 ที่ Command Line: ปรากฏข้อความ ให้ป้อนจุดศูนย์กลางของวงรี ในที่น้ ีป้อน 70,80 แล้วกด Enter ดังรู ปที่ 3.8.3 รู ปที่ 3.8.3 ป้ อนจุดศูนย์กลางวงรี 1.1.4 เลื่อนเมาส์ไปด้านขวา ขนานกับแกน X (เปิ ด ORTHO ช่วยโดยกดปุ่ ม F8 ) แล้วป้ อนความยาวของแกนแรก ในที่น้ ีป้อน 30 จากนั้นกด Enter ดังรู ปที่ 3.8.4 รู ปที่ 3.8.4 ป้ อนความยาวแกนแรก 1.1.5 เลื่อนเมาส์ข้ ึนด้านบน แล้วป้ อนความยาวแกนที่สอง ในที่น้ ีป้อน 60 แล้วกดปุ่ ม Enter 1 ครั้ง ดังรู ปที่ 3.8.5 รู ปที่ 3.8.5 คลิกที่จุด2 ถึงจุดที่ 5 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์


ใบงานที่ 3.8 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี 1.1.6 จะได้รูปวงรี ดังรู ปที่ 3.8.6

หน่วยที่ 3 สอนครั้งที่ 4 จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.8.6 รู ปวงรี ที่เขียนจากคาสั่ง Ellipse 1.2 การเขียนวงรีโดยการกาหนดความยาวแกน และจุดสุ ดท้ าย 1.2.1 เปิ ดไฟล์ Ellipse.dwg ใน CD 1.2.2 คลิกที่คาสั่ง Draw>Ellipse>Axis, End ดังรู ปที่ 3.8.7 1.คลิก

2.คลิก

3.คลิก

รู ปที่ 3.8.7 คาสั่งเขียนวงรี แบบกาหนดแกนและจุดสุ ดท้าย 1.2.3 เลื่อนเมาส์คลิกที่จุดที่ 1,2 และ 3 ตามลาดับ ดังรู ปที่ 3.8.8

รู ปที่ 3.8.8 พิกดั ในการเขียนวงรี

3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์


ใบงานที่ 3.8 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี 1.2.4 จะได้รูปวงรี ดังรู ปที่ 3.8.9

หน่วยที่ 3 สอนครั้งที่ 4 จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.8.9 รู ปวงรี ที่เขียนจากคาสั่ง Ellipse แบบกาหนด Axis และ End 2. การเขียนเส้ นโค้ งวงรี เป็ นคาสั่งเขียนเส้นโค้งวงรี ที่แยกออกมาจากคาสั่ง Ellipse เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิง่ ขึ้น สามารถ เรี ยกใช้งานได้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกที่แถบเครื่ องมือ ดังรู ปที่ 3.8.10 ซ้าย วิธีที่ 2 ที่เมนูบาร์ คลิกที่คาสัง่ Draw> Ellipse >Arc ดังรู ปที่ 3.8.10 กลาง วิธีที่ 3 ที่บรรทัด Command Line พิมพ์ el กด Enter แล้วพิมพ์ a ดังรู ปที่ 3.8.10 ขวา วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

รู ปที่ 3.8.10 คาสั่งเขียนเส้นโค้งวงรี

3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์

วิธีที่ 3


ใบงานที่ 3.8 หน่วยที่ 3 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สอนครั้งที่ 4 ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง 2.1 เปิ ดไฟล์ Ellipse Arc.dwg ใน CD 2.2 เลือกคาสั่ง Ellipse Arc ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ใน 3 วิธีขา้ งต้น 2.3 คลิกที่จุดที่ 1 ถึง 4 ตามลาดับโดยใช้ Snap to Center ช่วยในการกาหนดจุด ดังรู ปที่ 3.8.11

ก) คลิกจุดที่ 1

ค) คลิกจุดที่ 3

ข) คลิกจุดที่ 2

ง) คลิกจุดที่ 4 รู ปที่ 3.8.11 คลิกที่จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4

2.4 เลื่อนเมาส์ให้ได้ขนาดเส้นโค้งวงรี ที่ตอ้ งการ แล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้ง ตามรู ปที่ 3.8.12 ซ้าย จะได้เส้นโค้งวงรี ตามรู ปที่ 3.8.12 ขวา

รู ปที่ 3.8.12 เส้นโค้งวงรี ที่เขียนจากคาสัง่ Ellipse Arc 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์


ใบงานที่ 3.8 ชื่อวิชา เขียนแบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ ชื่อหน่วย เครื่ องมือในการเขียนวัตถุ ชื่อเรื่ อง คาสั่งในการเขียนวงรี และเส้นโค้งวงรี 3. มอบหมายงาน 3.1 จงเขียนรู ปวงรี ตามรู ปด้านล่าง

3.2 จงเขียนรู ปทรงกระบอก ตามรู ปด้านล่าง

3.3 จงเขียนเส้นโค้งวงรี ตามรู ปด้านล่าง

3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์ ....................สิทธิเดช ไชยทองพันธ์

หน่วยที่ 3 สอนครั้งที่ 4 จานวนชัว่ โมงรวม : 8 ชัว่ โมง จานวนชัว่ โมงรวม : 1 ชัว่ โมง

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้

ใบงานที่ 3.8  

1. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse ในการเขียนวงรีได้ 2. สามารถใช้คำสั่ง Ellipse Arcในการเขียนเส้นโค้งวงรีได้