Issuu on Google+

RAN G E J O T OUT SU U I C U E H N O T S I H H INE T W I A DAY W AY IS LIKE A D


A D AY WITHOUT ORANGE JUICE IS LIKE A D AY WITHOUT SUNLIGHT


Ad a

e juic

e is lik

sh ine

t o u o r ang h t i w e y

ad n u ay w s t u itho


e ic ju

is

l i k e a

d

a

y

w i t h o u t

w

n

A d ay

su

h t i

sh

t u o

in e


A day without orange juice is like a day w i t h ou t s u n shineOrange is Sunshine