Page 1

ap

Al ej andr aPér ez Cot er oBar r os.

Ar chi t ect Age Nat i onal i t y Phone Emai l Locat i on

25 Mexi can +5215583357337 al epcot er o@gmai l . com Mexi coCi t y

educat i on

wor kexper i ence

sof t war e

20112016.Bachel orofar chi t ect ur e Cr i s t óbal Col ónUni v er s i t y ,Ver ac r uz Mex i c o.

Jul .2017-Cur r ent .Col onni eryAsoci ados “ Par queHundi do”pr oj ect :i nt er i ordes i gn, t ec hni c al dr awi ngs ,3dmodel i ng.

Wi ndowsOS MACOS

Jan.2015-Jun2015.Academi c ExchangePr ogr am LaSal l eUni v er t i s y ,Mex i c oCi t y

“ Tor r eCoyoacán”pr oj ect :i nt er i ordes i ng, c ons t r uc t i ondet ai l i ng,t ec hni c al dr awi ngs ,3d model i ngandr ender i ng.

2012.Aut ocadWor kshop( 20hr s ) TEET .Ar q.I s mael Lar a

20162017.Bot t onAr qui t ect s. Res i dent i al pr oj ec t s ,i nt er i ordes i gn. ex ec ut i v epr oj ec t s ,3dmodel i ng andr ender i ng.

exhi bi t i ons Jun.2016.Sust ai nabl eDevel opment Tecnol ogi eFai r . Ret i r ementhous ef or“ Moz omboa” c hapel pr oj ec t . Oct .2013.St af fASI NEA90. Commi t t eeandmoder at orof r oundt abl es .

exper t i se I nt er i ordes i gn Ar c hi t ec t ur edes i gn Lands c apedes i gn

Dec.2015-Jun2016.Ner vadur aAr chi t ect s Ex ec ut i v epr oj ec t s ,ac hi t ec t ur al s ur v ey .

Revi t Aut ocad Rhi nocer os VRay Lumi on Phot os hop I l l us t r at or

l anguages s pani s h.nat i v e engl i s h.f l ui d

Sep2015Nov .2015BocadelRí o,Ver acr uz Ci t yHal l .I nt er n. Ar c hi t ec t ur al des i gnf orCi t yHal l pr oj ec t s . Sep2015Mar .2016.BocadelRí o,Ver acr uz Ci t yHal l .Soci alSer vi ce. Ar c hi t ec t ur al dr awi ngs ,quot at i ons . . Jun2015Jul2015.I nt er nshi p.I mpact o Ar qui t ect ur a,Mexi coCi t y . 3Dmodel i ng,Rhi noc er oss of t war e. Feb.2015May .2015.LaSal l eUni ver si t y ,CDMX. Ar c hi t ec t ur al s ur v eyi nLaRomanei ghbor hood, Mex i c oCi t y .

Profile for Alejandra Cotero

Cv_  

Cv_  

Advertisement