Termografija

Page 1

IZVEDENIŠKA MNENJA S POMOČJO TERMOGRAFIJE S termogrami, ki so sestavni del termografske analize, si lahko ogledate marsikatero pomanjkljivost ali napako, ki s prostim očesom še ni vidna. Infrardeče kamere nam zaradi svoje napredne tehnologije omogočajo vidnost srednjih in dolgih valov infrardečega spektra. Temperaturna razlika, ki jo kamera zazna je 0,08°C. Termografska analiza je nepogrešljiva informacija o dejanskem stanju tistega dela zgradbe, ki ga s prostim očesom na moremo zaznati. Za tak pregled se odločimo kadar hočemo podati mnenje o kvalitetni izdelavi zgradbe ali pa odpraviti napake, ki so se pojavile med uporabo stavbe. To storimo takrat, kadar dvomimo o kvaliteti izdelave, lahko pa se za pregled odločimo tudi zato, da dokažemo doseženo kvaliteto. Iz zapisanega sledi, da dober gospodar naroči tak pregled pred nakupom nepremičnine, saj se tako prepriča, ali je nepremičnine res dobra zgrajena in ali niso toplotne oz energijske izgube zaradi nestrokovne gradnje večje, kot bi smele biti. Preglede pogosto naročijo investitorji pred prevzemom objekta oz. če ugotavljajo, da je poraba energije večja od načrtovane. Strokovni pregled s termokamero in termografska analiza omogoča izvedencu, da na osnovi pridobljenih rezultatov lahko izdela strokovno mnenje, ki omogoča črpanje sredstev iz naslova garancije!

PRIMER IZ PRAKSE : DOKAZOVANJE NEKVALITETNO OPRAVLJENEGA DELA S POMOČJO TERMOGRAFIJE Osnovni podatki Naročnik izvedeniškega mnenja je izvajalcu del naročil izdelavo ravne strehe nad pritličnim objektom. Strop nad pritličjem je bila armiranobetonska plošča, ki je segala še 50 cm izven zidov. Na to ploščo je bila v primernem naklonu nameščena kritina – TRIMO pločevina. Kvadratni žleb, ki odvaja vodo iz strehe je bil le cca 0,5 cm oddaljen od vertikalnega robu armiranobetonske plošče. Na to ravno streho so iz sosednjega objekta napeljali odtočno cev iz strešnega žlebu sosednjega objekta. Tako je v žleb pritličnega objekta, ob ekstremnih padavinah, pritekalo toliko vode, da je leta ni mogel več odvajati. Jasno je , da se je voda iztekala preko roba žlebu. Ko je izvajalec kritine opazil, da ta voda zateka tudi na zid, je na spodnjem robu pravokotnega žlebu prostor širine cca 0,5 cm zaprl s silikonom. Mislil je, da je problem s tem rešen. To je bila napaka, saj je s tem silikonom dosegel, da je v tem cca 0,5cm širokem prostoru ustvaril bazen te širine in višine pravokotnega žleba. Voda je tako na tem mestu zastajala in prodirala v notranjost previsnega dela armiranobetonske plošče in naprej do zidu ter vse namočila. Izvedenec sem bil na kraj dogodka povabljen potem, ko je bila zadeva že sanirana. Pri sanaciji so nastali veliki stroški, katerim se je izvajalec želel izogniti, saj svoje napake ni priznal. Ob ogledu na kraju samem sem ugotovil, da vzroka, zaradi katerega je prišlo do zamakanja v notranjosti, ne morem ugotoviti. Zadeva je bila sanirana in do novega zamakanja ni več prihajalo. Naročniku mojega izvedeniškega mnenja sem predlagal, da opravimo še pregled s termografijo. S tem se je strinjal. Odločitev je bila na mestu, saj je ta pregled pokazal, da je v previsnem delu armiranobetonske plošče in tudi v zidu še vedno določena količina vode. Ta voda se zazna še po nekaj mesecih. Potrditev, da je v konstrukciji voda, zaradi napačno izvedenih žlebov pa je tudi v tem, da je voda zaznavna le v zgornjem delu zidu in v previsnem delu armirano betonske plošče.


ANALIZA POSNETKOV Digitalna slika

IR slika s trmokamero

Temperaturna razlika vzdolž linij L1 in L2 je na razdalji 0,5m več kot 2°C, znotraj večkotnika pa celo 3°C, kar kaže na prisotnost vlage na zelo ozkem označenem področju, kar je posledica puščanja žlebu oz. prelitja meteorne vode preko njega. Tudi na spodnji sliki vidimo vlago, ki se zadržuje predvsem v predelu prehoda plošče na steno objekta. IR slika istega vogala z druge strani

Zaradi debele izolacije je vpliv vlage viden predvsem na stiku plošče s steno. Ob steni navzdol vlaga prodira med plastmi in se tudi suši, tako da je v spodnjem delu ni več videti. Zaradi stalne prisotnosti vlage le v označenem delu, kjer pride tudi do lokalne podhladitve obstaja velika nevarnost razvoja plesni in sčasoma tudi do slabšanja izolativnosti toplotne izolacije


Pripis : Zgornje fotografije so le manjši del posnetkov opravljenih na kraju samem! K slikam niso dodani diagrami o izmerjenih temperaturah. V originalu termografskih poročil so slike in diagrami narejeni v barvah. Tudi na črno-belih slikah se pozna razlika v prehodu toplote. V primerih, da je slika posneta od znotraj je največji prehod tam, kjer je temna barva, če pa je posneto od zunaj je največji prehod tam, kjer je svetlejša barva (v črno-beli tehniki pa bela). To je le del enostavnega izvedeniškega mnenja, ki sem jih s pomočjo predhodnega poročila o pregledu s termokmero izdelal v letošnjem letu. Termografska poročila je izdelal Rus Gorazd, s.p. Termografija, nadzor in projektiranje ( tel 070 898 638 ). V primeru, da izvedenci želite njegovo sodelovanje ga lahko pokličete. V kolikor želite pase lahko vključim in izvedeniško mnenje izdelam avtor tega prispevka !

Povzetek teksta iz Vestnika za sodne izvedence in cenilce 10 letnik 2010/VII združenja SICGRAS avtor članka Milan Rus