Page 1

Datum: 20.2.2013

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - enota Preddvor OD 1.3.2013 Cene storitev oskrbe so določene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 90/08, 5/09 in 6/12) in po sklepu sveta Doma starejših občanov Preddvor. Vrsta storitve

na dan €

za 30 dni €

STANDARDNE STORITVE OSKRBA I

17,58

527,40

OSKRBA II

22,38

671,40

OSKRBA III/A

27,18

815,40

OSKRBA III/B

31,35

940,50

+10 %

1,76

52,80

+5 % +2,5 % +10 % +5 % +3 %

0,88 0,44 1,76 0,88 0,53

26,40 13,20 52,80 26,40 15,90

dodatek za enoposteljno sobo

NADSTANDARDNE STORITVE povečanje stroškov od najnižje cene standardne storitve

balkon ali terasa pri enoposteljni sobi balkon ali terasa pri dvoposteljni sobi lastna kopalnica v enoposteljni sobi lastna kopalnica v dvoposteljni sobi lastna kopalnica v troposteljni sobi


Po 33. čl. Pravilnika se zaradi podstandardnega bivalnega prostora znižajo stroški oskrbe za:

triposteljno sobo štiri in več posteljno sobo

-5 % -10 %

-

0,88 1,76

-

3,00

-

26,40 52,80

REZERVACIJA NA DAN od oskrbe I se odšteje strošek živil

Rezervacija se zaračuna pred vselitvijo v Dom v skladu z dogovorom. Rok plačila stroškov oskrbe je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru lahko zaračunavamo zakonske zamudne obresti. Opomba: OSKRBA I OSKRBA II

-

OSKRBA III/A OSKRBA III/B

-

za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči za stanovalce z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami za stanovalce z najtežjimi starostnimi in zdravstvenimi težavami

Višine dodatkov za pomoč in postrežbo se uporabljajo po objavljenem SKLEPU o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.1. 2013 (Ur. l. RS št. 9/2013). CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR od 1.3.2013 je potrjen na 2. seji sveta Doma starejših občanov Preddvor z dne 20.2.2013.

Direktorica ANDREJA VALANT

Cenik oskrbe DSO Preddvor  

Cenik oskrbe veljaven od 1.3.2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you