Page 1

Datum: 21.7.2011

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR OD 1.8.2011 Cene storitev oskrbe so določene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 90/08 in 5/09) in po sklepu sveta Doma starejših občanov Preddvor. na dan €

Vrsta storitve

za 30 dni €

STANDARDNE STORITVE OSKRBA I

17,57

527,10

OSKRBA II

22,34

670,20

OSKRBA III/A

27,11

813,30

OSKRBA III/B

31,20

936,00

+10 %

1,76

52,80

+5 % +2,5 % +5 % +3 %

0,88 0,44 0,88 0,53

26,40 13,20 26,40 15,90

dodatek za enoposteljno sobo

NADSTANDARDNE STORITVE povečanje stroškov od najnižje cene standardne storitve

balkon ali terasa pri enoposteljni sobi balkon ali terasa pri dvoposteljni sobi lastna kopalnica v dvoposteljni sobi lastna kopalnica v troposteljni sobi


Po 33. čl. Pravilnika se zaradi podstandardnega bivalnega prostora znižajo stroški oskrbe za:

triposteljno sobo štiri in več posteljno sobo

-5 % -10 %

-

0,88 1,76

-

3,00

-

26,40 52,80

REZERVACIJA NA DAN od oskrbe I se odšteje strošek živil

Rezervacija se zaračuna pred vselitvijo v Dom v skladu z dogovorom. Rok plačila stroškov oskrbe je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru lahko zaračunavamo zakonske zamudne obresti. Opomba: OSKRBA I OSKRBA II

-

OSKRBA III/A OSKRBA III/B

-

za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči za stanovalce z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami za stanovalce z najtežjimi starostnimi in zdravstvenimi težavami

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR OD 1.8.2011 je potrjen na 14. /korespondenčni/ seji sveta Doma starejših občanov Preddvor z dne 21.7.2011.

Cene storitev oskrbe II, III/A in III/B so od 1.8.2011 povišane zaradi upoštevane spremembe višine dodatkov za pomoč in postrežbo po objavljenem SKLEPU o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.7. 2011 (Ur. l. RS št. 57/2011).

Direktorica ANDREJA VALANT


Cenik oskrbe  

Cenik oskrbe v okviru Doma starejših občanov Preddvor, veljaven s 1.3.2012.

Cenik oskrbe  

Cenik oskrbe v okviru Doma starejših občanov Preddvor, veljaven s 1.3.2012.

Advertisement