Page 1

Què
són
els
nous
mitjans?
 
 • Es
classi(iquen
en
funció
de
la
seva
 distribució,
no
en
funció
de
la
seva
 producció
 El
cinema
o
fer
una
fotogra(ia
no
els
 dóna
la
categoria
de
Nous
Mitjans.
 Importar‐los,
enmagatzemar‐los,
 reproduir‐los
per
mitjà
de
les
noves
 tecnologies
si
que
els
dona
aquesta
 categoria.



 
 • A
diferència
d’altres
avenços,
com
el
 cimena
o
la
fotogra(ia,
els
Nous
 Mitjans
afecten
a
totes
les
fases
de
la
 comunicació
(els
procesos
de
 producció,
enmagetzament
i
 distribució)
 
 • Els
Nous
Mitjans
tenen
el
seu
origen
 en
diverses
tecnologies
descobertes
 entre
el
segle
XIX
i
principis
del
XX.



Tecnologia
mediàtica









Tecnologia
informàtica



Procés
de
conversió/digitalització



 



1
Representació
numèrica
 
 Tots
els
nous
mitjans

 
 • es
creen
de
zero
 
 • Són
representacions
numèriques



 • es
poden
descriure
en
termes
 matemàtics
 
 
 • estan
sotmesos
a
manipulacions
 algorítmiques
 
 



2
Modularitat
 


• L’objecte
dels
Nous
Mitjans
té
sempre
 la
mateixa
estructura
modular


 • Els
elements
mediatics
són
 representats
per
mostres
discrtetes
 que
s’agrupen
en
objectes
a
una
 escala
més
gran
 



• Els
elements
mediatics
mantenen
la
 seva
independència
per
separat



3
Automatització
 
 • Els
Nous
Mitjans
permeten
 automatizar
en
tres
fases:
 ‐
Creació
 ‐
Manipulació
 


‐
Accés



 • El
nivell
més
avançat
 d’automatització
és
la
intel·ligència
 arti(icial
(possible
gràcies
als
 algoritmes)
que
al
meteix
temps
 també
te
diferents
nivells.



4
Variabilitat
 
 • Els
productes
dels
Nous
Mitjans
 poden
tenir
in(inites
versions



 • Existeixen
diversos
casos
de
 variabilitat
 


‐
Diferents
experiencies
de
l’usuari
amb
un
mateix


producte



 ‐
Creació
de
diverses
interfaces
a
partir
d’unes
 dades
concretes
 
 ‐
Adaptació
d’un
mateix
producte
en
funció
de
les
 capacitats
de
l’usuari
 
 ‐
Interactivitat
de
tipus
arbori
que
permet
 diferents
recorreguts
en
un
mateix
producte
 


‐
Hipermedia




‐
Actualitzacions
 ‐
Escalabilitat




 
 
 
 
 
 
 
 



5
TranscodiAicació
 • La
digitalització
crea
de
zero
els
 productes
dels
Nous
Mitjans
i
permet
 a
les
persones
gaudir‐ne
gràcies
a
la
 representació


 • A
un
altre
nivell,
els
mateixos
 prodcutes,
funcionen
com
un
conjunt
 d’arxius
que
entren
en
dialeg
amb
 altres
arxius
informàtics.
 



• Són
un
producte
aliè
a
la
cultura
 entesa
per
l’home
 Capa
cultural
 Capa
informàtica
 la
capa
informàtica
afecta
a
la
 cultural



• La
Transcodi(icació
abraça
una
de
les
 característiques
o
trets
distintius
més
 importants
dels
Nous
Mitjans,
la
 programació

Llenguatge Medis Comunicacio  

Llenguatge Medis Comunicacio