Page 1

Dewch i weld y Wladfa!

2015 YWelshWladfa Patagonia

1


Rhys Meirion Nid yw’n or ddweud ei fod yn ddyletswydd ar bob Cymro Cymraeg sydd a’r modd ganddynt i fynd i Batagonia. Os beidio mynd, byddent yn methu ar un o brofiadau mwyaf bywyd. Mae’r croeso a’r cynhesrwydd yn anhygoel wrth gwrs, ond yn fwy na hyny mae’r balchder rydych yn ei deimlo fel Cymro o sut wnaethom orchfygy amgylchiadau ac anhawsrerau annirnadwy, yn wirioneddol eich taro ac mae’n rhywbeth allwch ond ei werthfwrogi o fynd yno eich hunain. Mwynhewch bori drwy’r deithlen hon ac os bydd cyfle – ewch i ymweld â’r Wladfa.

It’s not an exaggeration to say there’s a duty on all Welsh people that have the means to visit Patagonia to do so. If they don’t, they would miss one of life’s major opportunities. The welcome and warmth is of course incredible, but more than anything the proudness you feel as a Welshman as to how they overcame incomprehensible situations and difficulties really hits home and it is something you can only appreciate by visiting yourself. Enjoy reading through this brochure and if the opportunity arises – visit Welsh Patagonia.

2


Cynnwys / Index 4

Amdanom ni

5

About us

6-7 Patagonia 8-9

Mapiau / Maps

10

Dathliadau 2015

11

2015 Celebrations

12-15 Patagonia Celtica 16-19 Eisteddfod Trevelin / Trevelin Eisteddfod 20-23 Gžyl y Glaniad / The Landings Festival 24-27 Eisteddfod y Wladfa / Chubut Eisteddfod 28-31 Penblwydd Trevelin / Trevelin Anniversary 32-33 Taith yr Ifanc / Young People’s Tour 34-35 Taith Teulu / Welsh Patagonia Family Tour 36-41 Teithiau Teilwredig ac Arbenigol /

Tailor made & Specialised Tours

42-47 Profwch y gorau o Dde America

Experience the best of South America

48

Cwestiynau a ofynnir yn aml

49

Frequently Asked Questions

50-51 Patagonia2015.com 52

Telerau ac Amodau

53

Terms & Conditions

54

Ffurflen Ymholi / Enquiry Form

55

Gwybodaeth bellach / Further information

Croeso

3


Teithiau Amdanom ni

Lleolir cwmni Teithiau Tango yn nghanol tref Aberystwyth. Ein arbenigedd yw teithiau grŵp a theithiau preifat i Batagonia a’r Ariannin ynghyd â llu o fannau eraill yn Ne America. Rydym yn cydweithio’n rheolaidd ag Urdd Gobaith Cymru ac yn falch iawn o fod ymhlith y rhai sy’n noddi Menter Patagonia. Menter yw hon sy’n hyrwyddo’r Gymraeg ym Mhatagonia. Mae staff y Cwmni’n dod o Gymru ac o’r Ariannin ac rhyngom i gyd, rydym yn siarad Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Phortiwgaleg yn rhugl. Mae ambell aelod o’n tîm yn ddigon ffodus i gael byw yn yr Ariannin, felly gallwch fod yn ffyddiog fod Teithiau Tango yn deall eich anghenion ac yn adnabod Patagonia a’r Ariannin yn well na neb. Teithiau Tango yw’r unig gwmni teithio sy’n arbenigo yn yr Ariannin a llefydd o ddiddordeb Cymreig ym Mhatagonia sydd wedi’i ddiogelu gan ATOL. Mae’r drwydded arbennig hon yn rhoi sicrwydd i’n cwsmeriaid fod eu gwyliau, a’u harian, yn ddiogel. Ni fyddai’n ddoeth mentro archebu taith ag asiant heb drwydded, yn enwedig yn y cyfnod ariannol cythryblus hwn.

4

Dros y blynyddoedd mae Teithiau Tango wedi mynd o nerth i nerth, a bellach mae pedwar aelod o staff yn gweithio i’r Cwmni. Rydym bob amser yn barod i roi cymorth arbenigol a phersonol i’n cwsmeriaid un ai dros y ffôn, drwy lythyr, ebost neu yn ein siop yn Aberystwyth.

Staff

Aled Rees Aled yw Rheolwr Gyfarwyddwr Teithiau Tango. Sefydlodd y Cwmni flwyddyn ar ôl priodi ag Angeles. Treuliodd y ddau eu mis mêl yn y Wladfa – gyda 30 o deulu a ffrindiau! Y daith cyntaf i Teithiau Tango ei drefnu oedd taith gerddorol y Tenor poblogaidd Rhys Meirion, gyda 40 o deulu a chyfeillion yn cefnogi. Tyfodd y Cwmni yn gyflym iawn ac ers 2010 mae Teithiau Tango / Tango Tours Ltd. yn arbenigo yn Ne America gyfan. Angeles Santos Rees Mae Angeles yn Rheolwr gyda Teithiau Tango. Ganed yn yr Ariannin lle y bu yn gweithio fel bargyfreithiwr. Symudodd i Gymru yn 2007 ar ôl priodi ag Aled. Gan

nad oedd Angeles yn gallu gweithio fel bargyfreithiwr yma yng Nghymru, meddyliodd pa ffordd well o gadw mewn cysylltiad gyda’i mamwlad na threfnu teithiau i’r wlad y mae hi’n ei charu gymaint.

Alaw Griffiths Ymunodd Alaw â’r tîm yn 2013 fel ein Uwch Ymgynghorydd Teithio. Teithiodd i Buenos Aires a’r Wladfa yn 2007 a chyfarfod ag Aled ac Angeles am y tro cyntaf ym Mhorth Madryn! Yn dilyn ei phrofiadau bythgofiadwy yn yr Ariannin, mae gan Alaw wybodaeth eang o’r Wladfa ac mae wrth ei bodd yn rhoi cymorth i gwsmeriaid gyda’u ymholiadau a threfnu teithiau gwerth chweil.

Kathryn Colling Ymunodd Kathryn â’r tîm yn 2013 fel ein Ymgynghorydd Teithio. Mae ganddi ddiddordeb yng Nghanolbarth a De America a’u diwylliant sydd wedi cael ei fagu wrth iddi deithio o amgylch Mexico, Belize a Guatemala; mae’r diddordeb yma yn cael ei ailgynnau yn ddyddiol wrth iddi ddysgu mwy am y gymdeithasau Cymreig ym Mhatagonia.


u Tango About us

Tango Tours is based in Aberystwyth town centre. We specialises in both group and private tailor-made tours to Patagonia and Argentina, as well as various other destinations in South America. We work regularly with Wales’s main youth organisation, Urdd Gobaith Cymru, and we are proud to be one of the sponsors of Menter Patagonia, who work to promote the use of the Welsh language in Patagonia. The company is made up of Welsh and Argentine staff, and between us we are fluent Spanish, Portuguese, Welsh and English speakers. Some members of our team are lucky enough to live out in Argentina, so you can relax in the knowledge that Tango Tours understands your needs and understands Patagonia and Argentina better than anyone.

Tango Tours is the only ATOL protected tour operator specialising in Argentina and Welsh Patagonia. This special licence allows you to rest assured that your holiday is in the best of hands. Booking your trip of a lifetime with an un-licenced agent, especially in these times of unforeseen financial collapse, is a risk not worth taking.

Over the years Tango Tours Ltd have gone from strength to strength and today four members of staff work for the Company in the Aberyswyth office. We are always ready to assist our customers with personal and specialist advice either over the phone, through a letter or email or in our shop in Aberystwyth.

Staff

Aled Rees Aled is the Managing Director. Aled set up the Company a year after he married Angeles. They had their honeymoon over in Welsh Patagonia – along with 30 friends and family! Tango Tours’ first tour was a musical tour for renowned Welsh tenor Rhys Meirion, with an additional 40 members of his friends and family joining to support. The Company went from strength to strength and since 2010 Teithiau Tango / Tango Tours Ltd. specialise in the whole of South America. Angeles Santos Rees Angeles is Manager at Tango Tours. Argentine born Angeles is a qualified Barrister. She is fluent in Spanish, Portuguese and English and is

learning Welsh. She moved to Wales in 2007 after marrying Aled. As she could not practice law here in Wales, Angeles thought what better way to keep in touch with her homeland than to arrange tours to the country she loves so much. Alaw Griffiths Alaw is our Senior Travel Advisor and joined the team in 2013. Alaw travelled to Buenos Aires and Welsh Patagonia in 2007 and first met Aled and Angeles in Puerto Madryn during their honeymoon!! Following her unforgettable experiences in Argentina, Alaw has a vast knowledge of Welsh Patagonia and thoroughly enjoys assisting customers with their enquiries and organising once-in-alifetime tours.

Kathryn Colling Kathryn is our Content and Marketing Assistant and joined the team in 2013. Kathryn has a keen interest in South and Central America and their subsequent cultures which has only been encouraged by her travels around Mexico, Belize and Guatemala; this interest is renewed every day as she learns more about the fascinating Welsh Patagonian societies.

Matthew Rhys ‘Ma’ rhyw wynt digon oer heddiw’ medde’r hen fenyw. Roedd ei hacen fel ei bod wedi treulio ei bywyd yn Y Bala. Ond yng nghanol y paith gwyntog, estron (i fi) cafodd ei magu. Annodd yw geirio neu cyfleu’r teimlad o glywed y Gymraeg am y tro cyntaf, gweld y Ddraig yn chwifio neu unrhyw arwydd o Gymry yn nhalaith Chubut, Patagonia. Mae’r profiad o weld a chlywed y llwyddiant a oroeswyd arbrawf y Cymry yn un unigryw. Ond nid dim ond i’r Cymry mae’r gornel anhygoel yma o’r byd. Mae hefyd i’r carwr natur, adar, y dearegwr, y Topograffwr.... mae rhywbeth yno i bawb. Mae’r daith car o Rawson (mor yr Iwerydd) i Drevelin (yng nghysgod yr Andes) yn un i syfrdanu pawb, ta beth eich diddordeb. Os camu i’r tir anhygoel yma, dau beth fydden i yn eu hargymell. Camera da, ac arweiniad rhywun â nid dim ond profiad o’r wlad a’r ardal ond gwybodaeth o’r hanes personol yno: Teithiau Tango.

‘Ma’ rhyw wynt digon oer heddiw’ -there’s a chill in the air today- said the old lady. Her accent was as if she had spent her whole life in Bala, North Wales. But she was raised in the middle of the foreign (to me) and windy desert. It’s difficult to put into words or to convey the feeling when you first hear the Welsh language, see the Welsh Dragon waving or notice signs of the Welsh in the Chubut province in Patagonia. The experience of seeing and hearing the success of surviving the Welsh experiment is certainly unique. But this incredible part of the world is not for the Welsh people only. It is also for the lover of nature & birds, the geographer, topographer… there is something there for everyone. The car journey we had from Rawson (the Atlantic Sea) to Trevelin (in the shadows of the Andes) is astonishing, whatever your interest. If you venture out to this incredible place, I would suggest two things. A good camera and the leadership of someone who not only has a vast experience of the place and its people but also information about its personal history: Tango Tours.

5


Patag Patagonia

Mae yna lawer o lefydd ar y ddaear sydd yn iawn i honni fod ganddynt ardaloedd thermol sydd â mwy o fywyd ynddynt, mynyddoedd uwch, gwacterau unicach, cymoedd ffrwythlonach, chwaraeon gwylltach a harddwch mwy rhagorol, ond nid oes un a all eu cyfuno mewn un pecyn. Mae Patagonia yn anferth. Mae’n cynnwys pump allan o’r pedair ar hugain o daleithiau sydd gan yr Ariannin, unarddeg o’i thri ar hugain o Barciau Cenedlaethol, tri o’i wyth o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, ei holl rewlifoedd, olew, morfilod, pengwiniaid, a’r rhan fwyaf o’i golygfeydd ysblennydd. Mae ganddi arwynebedd o 880,000 o gilomedrau sgwâr, sydd yn cyfateb i drydedd rhan o gyfanswm arwynebedd yr Ariannin, sydd ei hun yn wythfed gwlad fwyaf y byd. Mae rhan helaeth o’i hyd yn ffinio â chadwyn mynyddoedd yr Andes, lle mae’r copaon uchaf y tu allan i fynyddoedd

6

yr Himalaia yn ymestyn i fyny i’r awyr. Dim ond tua 1.5 o filiynau o bobl sydd yn byw yno, fwy neu lai 5% o boblogaeth yr Ariannin. Gydag arwynebedd mor fawr a phoblogaeth mor fach, pe bai gan Manhattan yr un dwysedd poblogaeth, fe fyddai llai na 50 o bobl yn byw yno. Mae Patagonia fwy na 40 o weithiau yn fwy na Chymru, tua unwaith a chwarter maint Texas ac unwaith a hanner maint Ffrainc. Mae’n ymestyn o 40 gradd hyd at 55 gradd i’r de (sy’n gyfwerth â’r pellter rhwng yr Iwerddon a’r Eidal) ac yn dod i ben lai na 1000 o gilomedrau i’r gogledd o Antarctica, y mynediad agosaf i waelod y byd. Er ei bod yn un o’r ardaloedd mwyaf anghysbell ar y ddaear, mae Patagonia wedi ei bendithio â bioamrywiaeth ryfeddol ar raddfa eang iawn: moroedd sy’n heigiog gan famaliaid enfawr, mynyddoedd ac afonydd iâ anferthol, fforestydd trofannol deheuol enfawr

yn llawn o goed tal tebyg i secwoia sydd bron yn 4,000 o flynyddoedd oed, amrywiol rywogaethau o adar – y pengwin addfwyn na all hedfan, y fflamingo tlws a’r condor esgynnol, afonydd gwylltion sy’n cynnig un o’r cyfleoedd gorau yn y byd i bysgota â phlu, a phob math o anifail yn crafu byw ar y paith diffaith a’i wyntoedd cryfion sy’n gorchuddio llawer o’r canolbarth. Ychydig iawn o Batagonia sydd wedi cael ei archwilio ac mae llai na hynny hyd yn oed wedi ei ddifetha gan ymyrraeth ‘gwareiddiad’. Bydd ein taith yn mynd â ni i rai o’r llefydd mwyaf diarffordd yn yr Ariannin, ambell waith fe fyddwn nifer o filltiroedd o’r ffordd balmantog agosaf ac mewn ardaloedd sydd heb signal ffonau symudol. Bydd gan ein tywysydd un o’r ffonau lloeren diweddaraf, yn sicrhau bod modd delio ag unrhyw argyfwng meddygol neu ddigwyddiad annisgwyl.


gonia There are many places on earth that can lay claim to more active thermal regions, higher mountains, lonelier emptiness, more fertile valleys, wilder sports and greater beauty, but none can match them all in a single package.

Patagonia is huge. It includes five of Argentina’s twenty four provinces, eleven of its twenty three National Parks, three of its eight UNESCO World Heritage Sites, all of its glaciers, oil, gold, whales, penguins, elephant seals and most of its spectacular views. It has an area of 880,000 square kilometres, a third of the total area of Argentina, which in turn is the eighth biggest country in the World. Much of its length is bordered by the Andes mountain range, where the highest peaks outside the Himalayas reach for the skies. Only about 1.5 million people live there, roughly 5% of the population of Argentina. The area is so vast and the number of people so small, that if Manhattan had the same population density, fewer than 50 people would live there. Patagonia is more than 40 times the size of Wales, about one and a quarter times the size of Texas and one and a half times as big as France. It stretches from 40 degrees to 55 degrees South (equivalent to the distance between

Ireland and Italy) and finishes less than 1,000 km north of Antarctica, the closest access point to the bottom of the World.

Despite the fact that it is one of the most remote regions on earth, Patagonia is blessed with an amazing bio-diversity set on the grandest of scales: sea life teeming with the largest mammals, gargantuan ice fields and glaciers, vast southern rain forests with towering sequoia-like trees approaching 4,000 years of age, bird species varying from the meek flightless penguin, to the dainty flamingo, to the imperial soaring condor; roaring rivers offering some of the best fly fishing in the world, and all manner of animals scratching out a living in the empty windswept steppe which covers much of the centre of the region. Little of Patagonia has been explored, and even less spoiled, by the intrusion of ‘civilisation’. Our itinerary will take us to some of the most remote places in Argentina, sometimes many miles from the nearest paved road and where no mobile phone coverage is available. Our guide will be equipped with the latest satellite phone, ensuring that medical emergency or unforeseen event can be dealt with.

7


Mapiau Maps

8


9


20

Dathliadau 2015 Dathlu 150 o flynyddoedd ers glaniad y Gwladfawyr Cymraeg cyntaf ar y Mimosa Yn 2015 fe fydd yna ddathliadau gydol y flwyddyn ym Mhatagonia i gofnodi fod 150 o flynyddoedd ers y cyrhaeddodd y gwladfawyr cyntaf ar y Mimosa. Trefnir y mwyafrif o’r digwyddiadau sy’n cymryd lle ym Mhatagonia yn 2015 gan y cymunedau Cymraeg eu hunain. Nid dim ond gwyliau diwylliannol fydd y digwyddiadau hyn – mae’r cymunedau yn datblygu cynlluniau ar gyfer llyfrau, stampiau a darnau arian coffaol, ffilmiau, ail-greu teithiau, digwyddiadau athletaidd a dycnwch, rhaglenni arbennig ar gyfer ysgolion a llawer mwy. Bydd cyrff llywodraethol prif drefi Cymraeg Patagonia yn cymryd rhan hefyd – byddant yn trefnu eu gorymdeithiau eu hunain, cofebau a ffyrdd eraill o

10

ddangos parch tuag at y gwladfawyr dewr o Gymru – nhw oedd y cyntaf i ymsefydlu’n barhaol mewn talaith sydd erbyn hyn yn un o’r cyfoethocaf yn yr Ariannin, ac mae’r diolch yn bennaf i’w dycnwch a’u dyfeisgarwch nhw.

Bydd y teithiau sy’n cael eu trefnu yn y Wladfa gan Teithiau Tango yn 2015 yn cael eu cynllunio ar y cyd gyda’r cymunedau Cymraeg eu hunain. Mae gan Teithiau Tango berthynas arbennig â’r Cymry ym Mhatagonia oherwydd fod y cwmni’n gwneud cyfraniad arbennig trwy noddi ymweliad blynyddol aelodau o’r Urdd, yn ogystal â chodi arian bob blwyddyn tuag at Eisteddfod Trevelin ac hefyd trwy hyrwyddo rhai o’r digwyddiadau blynyddol pwysig, gan gynnwys yr Ŵyl Geltaidd (Patagonia Celtica). Teithiau Tango yw’r unig drefnydd teithiau yn arbenigo yn y Wladfa sydd ynghlwm wrth ATOL. Mae manylion

y teithiau bob amser yn cael eu cyddrefnu gan asiant Teithiau Tango ym Mhatagonia, sydd yn byw yn Esquel, yn eistedd ar bwyllgor y gymdeithas Gymraeg yn Nhrefelin ac hefyd yn aelod pwysig o Bwyllgor yr Andes – pwyllgor sy’n swyddogol gyfrifol am drefnu’r holl ddigwyddiadau yng Ngorllewin Patagonia yn 2015. Mae Pwyllgor yr Andes yn gweithio’n agos gyda’r holl grwpiau swyddogol eraill ym Mhatagonia sydd yn trefnu digwyddiadau yn 2015 ac maent wedi creu eu gwefan eu hunain er mwyn darparu gwybodaeth ynglŷn â’r dathliadau - www.patagonia2015.com. Yn y llyfryn hwn fe welwch amcan o ddyddiadau ar gyfer pob taith. Wrth i ddigwyddiadau’r dathlu gael eu cadarnhau, bydd dyddiadau pendant y teithiau yn cael eu cyhoeddi ar wefan Teithiau Tango.


015 2015 Celebrations

150th Anniversary of the Arrival of the first Welsh Settlers on the Mimosa

2015 will see celebrations in Patagonia throughout the year to mark the 150th anniversary of the arrival of the first Welsh Settlers on the Mimosa. The majority of the events taking place in Patagonia in 2015 are being organised by the Welsh communities themselves. These are not limited to cultural festivals. Communities are developing plans for commemorative books, coins and stamps, films, journey re-enactments, endurance and athletic events, special programmes for schools and much more. The governing bodies of all the main Welsh towns in Patagonia aren’t being left out either – they are planning their own parades, monuments and other marks of respect for those brave Welsh settlers who were the first permanent settlers in a province which now, mainly as a direct result of their tenacity and ingenuity, is one of the richest in Argentina.

themselves. Teithiau Tango has a special relationship with the Welsh in Patagonia due to the contributions it makes through programmes such as being a sponsor for the annual visit of members of the Urdd, to raising funds every year for the Trevelin Eisteddfod, to the promotion of some of the key annual events, including the Celtic Fesitval (Patagonia Celtica). It is the only travel agency specialising in Welsh Patagonia which is ATOL bonded. The small detail of the itineraries is always coordinated by Teithiau Tango’s agent in Patagonia, who is a resident of Esquel, sits on the committee of the Welsh society in Trevelin and is a key member of

the group in the Andes, Pwyllgor yr Andes, officially responsible for the organisation of all the events in Western Patagonia in 2015. Pwyllgor yr Andes works closely with all the other official groups in Patagonia who are planning events in 2015 and have set up their own website to provide information about the celebrations www.patagonia2015.com. In this brochure you will find approximate dates for each tour. As the celebration events are finalised, the final dates of the tours will be published on the Teithiau Tango website.

All the itineraries organised in Welsh Patagonia by Teithiau Tango in 2015 are being made in conjunction with the Welsh communities

11


Patagoni Patagonia Celtica

Dathliadau Gwyl Dewi ym Mhatagonia Chwefror 20fed – Mawrth 9fed Yn 2013, daeth grŵp o Batagonia i Gymru i gymryd rhan yn yr orymdaith Dydd Gŵyl Dewi flynyddol yng Nghaerdydd. O 2014 ymlaen fe fyddant yn aros ym Mhatagonia i ymuno yn y dathliadau sy’n rhan o ddigwyddiad Celtaidd newydd a phwysig yn yr Andes. Yn y flwyddyn 2013 fe ddechreuwyd mudiad newydd ym Mhatagonia ar gyfer dathlu nid yn unig y diwylliant Cymreig, ond yr holl ddiwylliant Celtaidd, gyda’r penwythnos agosaf i Fawrth y 1af yn cael ei ddewis fel y dyddiad mwyaf ffafriol ar gyfer yr ŵyl flynyddol gyntaf. Mynychwyd yr ŵyl, a elwid yn Patagonia Celtica, gan nifer fawr o aelodau’r gymuned Gymraeg, o’r Andes ac hefyd o arfordir yr Iwerydd. Cynrychiolwyd diwylliant pob gwlad Geltaidd ac fe berfformiwyd y cyfan mewn lleoliad delfrydol ger yr Afon Fawr, ar gyrion Trevelin. Adeiladwyd cylch cerrig ysblennydd yno, fydd yn cael ei ddefnyddio ym mhob gŵyl yn y dyfydol.

St David’s Day Celebrations in Patagonia February 20th – March 9th In 2013, a contingent from Patagonia came to Wales to take part in the annual St David’s day parade in Cardiff. In 2014 and beyond, they will all be staying at home in Patagonia to join in the celebrations for a major new Celtic event in the Andes. The year 2013 saw the birth of a new organisation in Patagonia to celebrate not just Welsh culture, but all Celtic culture, with the nearest weekend to March 1 being chosen as the most auspicious date for the inaugural annual festival. The festival, called Patagonia Celtica, was attended by large numbers of members of the Welsh community, both from the Andes and from the Atlantic coast. Culture from all Celtic countries was represented and all was performed in an idyllic location next to the river Afon Fawr, just outside Trevelin. A magnificent stone circle has been built at the

12


ia Celtica Patagonia Celtica

With special thanks to the Tango Tours team and their top-notch travel arrangements and excellent guides, my first visit to the Chubut region of Patagonia and the Welsh colony recently was really unforgettable and a trip of a lifetime. I managed to see all the remarkable sights, locations and attend some of the social events that I have only read about in the past. I also had the opportunity and the privilege to meet and spend time with several of my relatives there and fellow descendants of Michael D Jones. Many remarked that I had visited and seen some sights and locations that they themselves had not visited. With good fortunes my wish would be to repeat the whole trip again.

Alun Owen, Ormskirk

13


Patagoni Patagonia Celtica

Crynodeb o’r Daith Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires. Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper. Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero. Diwrnod 4 Hedfan yn hwyr y prynhawn o Buenos Aires i Esquel, taith ymgynefino â’r dre, gwneud eich hunan yn gysurus mewn fflatiau cyfforddus yng nghanol y dref. Diwrnod 5 Gorymdaith barti penblwydd Esquel; taith brynhawnol i Drefelin drwy’r cwm cudd, cipolwg slei o faes yr ŵyl. Diwrnod 6 Trip diwrnod cyfan i Chile ac ymweliad â Melin Nant Fach ger y ffin. Diwrnod 7 Taith foreol o gwmpas Trevelin; derbyniad ar gyfer y Festival Artistes; trên stem yr Old Patagonia Express yn gwneud taith arbennig gyda’r nos. Diwrnod 8 Taith diwrnod cyfan ym Mharc Cenedlaethol Los Alerces gyda gwibdaith mewn cwch i weld hen goeden sydd yn 2,600 o flynyddoedd oed. Diwrnod 9 Diwrnod cyntaf gŵyl Patagonia Celtica.

Diwrnod 10 Ail ddiwrnod gŵyl Patagonia Celtica. Diwrnod 11 Bore rhydd yn Esquel; trosglwyddiad prynhawnol i Gualjaina drwy Nant y Pysgod, lle y llofruddiwyd Llwyd ap Iwan, mab Michael D Jones, gan gyn-aelodau o griw Butch Cassidy. Diwrnod 12 Croesi’r anialwch, yn dilyn trywydd y rhai wnaeth ddarganfod Cwm Hyfryd, o Gualjaina i’r Allorau (Los Altares). Diwrnod 13 Dilyn trywydd y gwladfawyr o’r Allorau (Los Altares) i Gaiman; taith o amgylch Gaiman. Diwrnod 14 Taith foreol yn Nhrelew; taith brynhawnol yn yr ardal wledig o amgylch Gaiman gydag asado (barbeciw) yng nghartref ffermwr lleol sy’n siarad Cymraeg (a Saesneg). Diwrnod 15 Trip diwrnod cyfan i Borth Madryn. Diwrnod 16 Hedfan yn y bore o Drelew nôl i Buenos Aires. Diwrnod 17 Hedfan dros nos o Buenos Aires nôl i’r DU Diwrnod 18 Cyrraedd y DU


ia Celtica Patagonia Celtica

Brief Itinerary Day 1 Overnight Flight from London (or other preferred airport) to Buenos Aires. Day 2 Transfer to 4 star hotel in Buenos Aires city centre; evening tango show and dinner. Day 3 Morning city tour; lunch in the snazzy port area of Puerto Madero. Day 4 Late afternoon flight from Buenos Aires to Esquel; orientation tour of the town; settle in to comfortable apartments in the town centre. Day 5 Esquel’s birthday party parade; afternoon tour to Trevelin via the hidden valley; sneak preview of Festival site. Day 6 All day trip to Chile and a visit to Melin Nant Fach near the Chilean border.

Day 10 Second day of Patagonia Celtica festival. Day 11 Free morning in Esquel; afternoon transfer to Gualjaina via Nant y Pysgod, where Llwyd ap Iwan, the son of Michael D Jones, was murdered by ex-members of Butch Cassidy’s gang. Day 12 Crossing the desert, following the route of the discoverers of Cwm Hyfryd, from Gualjaina to Yr Allorau (Los Altares). Day 13 Following the route of the settlers from Yr Allorau (Los Altares) to Gaiman; tour of Gaiman. Day 14 Morning tour of Trelew; afternoon tour of the countryside around Gaiman with an asado (barbecue) at the home of a Welsh (and English) speaking local farmer. Day 15 All day trip to Porth Madryn.

Day 7 Morning tour of Trevelin; reception for the Festival Artistes; special evening running of the Old Patagonia Express steam train.

Day 16 Morning flight back to Buenos Aires from Trelew.

Day 8 All day in Los Alerces National Park with a boat excursion to see a 2,600 year old tree.

Day 18 Arrive the UK

Day 9 First day of Patagonia Celtica festival.

Day 17 Overnight flight from Buenos Aires to the UK


Eisteddfod Eisteddfod Trevelin

Yr hydref ym Mhatagonia Ebrill 25ain – Mai 10fed Daw’r hydref yn araf i Batagonia. Yn yr Andes, ceir awyr las ddisglair a boreau llwydrewol, a lliwiau hydrefol y fforestydd mynydd yn hudoli unrhyw un sydd yn ddigon lwcus i’w gweld. Ar yr arfordir, gwelir morfilod ac eliffantod y môr yn dechrau dod nôl i Fae Newydd, tra bod bywyd gwyllt y mynydd ar ei brysura, pob un yn ceisio tewhau cyn eira’r gaeaf. Ar ddiwedd Ebrill, cynhelir Eisteddfod Trevelin. Mae’n llai o faint na’i chwaer-ddigwyddiad yn Nhrelew yn y gwanwyn ond dyna sy’n ei gwneud mor ddeniadol. Lleoliad llai o faint, cyfle i gyfarfod a chael sgwrs gydag aelodau o’r gymuned Gymraeg o bob cwr o Batagonia a safle prydferth sydd â mynyddoedd syfrdanol yr Andes o dan eira yn gefndir iddo. Mae safon yr ymgeiswyr ym mhob dosbarth yn debyg i Eisteddfodau yng Nghymru ac mae’r Gymanfa Ganu yng Nghapel Bethel, Trevelin yn sicr o ddod â lwmp i’r gwddf.

16

Rydym hefyd yn dathlu penblwydd Pleidlais 1902 ar y daith hon. Mae’r dathliad hwn yn coffáu y rhan a chwaraewyd gan aelodau’r gymdeithas Gymraeg yn Nhrefelin i ddatrys yr anghydfod rhwng yr Ariannin a’i chymydog Andeaidd, Chile. Cynhelir seremoniau mewn man anghysbell ger Trevelin uchafbwynt fydd band prês Byddin yr Ariannin yn arwain wrth i’r dorf ganu Hen Wlad Fy Nhadau. Yn ogystal â’r gwyliau Cymreig pwysig yma, mae’r daith hon yn ymweld â’r mannau Cymreig mwyaf pwysig ym Mhatagonia ac mae’n rhoi cipolwg i’r ymwelydd ar economi’r ardal drwy ymweliadau â ffermydd ac hefyd ar hanes y Cymry ym Mhatagonia drwy ei thywysyddion arbenigol.


d Trevelin Trevelin Eisteddfod

Autumn in Patagonia April 25th – May 10th Autumn arrives slowly across Patagonia. In the Andes, we have sparkling blue skies and frosty mornings, with the autumn colours of the mountain forests enchanting all who are lucky enough to see them. On the coast, whales and elephant seals start to slip back to Bae Newydd, while the wildlife in the mountains is at its busiest, fattening up before the winter snows. At the end of April, the Trevelin Eisteddfod takes place. It is smaller than its sister event in Trelew in the spring. But that is what makes it so attractive – a smaller venue, a chance to meet and talk to members of the Welsh community from across Patagonia and a beautiful setting, with the backdrop of the stunning, snow-capped Andes. The the quality of entries in all classes being comparable to Eisteddfodau in Wales and the Cymanfa Ganu in Bethel Chapel in Trevelin is guaranteed to bring a lump to your throat.

We also have the anniversary of the 1902 Plebiscite. This remembers the role played by the Welsh community in Trevelin in helping resolve the border dispute between Argentina and it Andean neighbour, Chile. Ceremonies take place in a remote location near Trevelin culminating in the Argentinean Army’s brass band leading the singing of “Mae Hen Wlad Fy Nhadau”. As well as these important Welsh festivals, this tour visits the most important Welsh locations in Patagonia and gives the visitor an insight into the economy of the region through visits to farms and into the history of the Welsh in Patagonia through its expert guides.

17


Eisteddfod Eisteddfod Trevelin

Crynodeb o’r Daith Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires. Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper. Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero. Diwrnod 4 Hefan amser cinio i Esquel; cwrdd y tywysydd; sesiwn cwestiwn ac ateb dros baned yng nghanol y dref; gweddill y prynhawn yn rhydd i siopa a cerdded o amgylch y dref. Min nos, ymweld ag Ysgol Gymraeg yr Andes yn Esquel. Diwrnod 5 Gwylio’r eryr a’r condor mewn cwm anghysbell ger Esquel; llwybr gwreiddiol i Drefelin; taith o gwmpas Trevelin. Diwrnod 6 Taith i Barc Cenedlaethol Los Alerces; ymweld ag Ysgol Gymraeg yr Andes yn Nhrevelin yn y prynhawn; asado (barbeciw Patagonia) min nos ar fferm teulu Cymraeg lleol. Diwrnod 7 Dathlu Pleidlais 1902 mewn ysgol Gymraeg tu allan i Drevelin; cinio picnic wrth argae Amatui Quimei; ymweld ag Ian Fraser, crefftwr gemwaith Patagonia lleol. Diwrnod 8 Amser rhydd yn Esquel yn y bore; Eisteddfod yn y prynhawn a gyda’r nos. Diwrnod 9 Cymanfa Ganu yng Nghapel Bethel Yn Nhrevelin; brechdan a choffi yn Esquel; teithio draw i

18

Gualjaina trwy Nant y Pysgod Diwrnod 10 Croesi darn cyntaf y Paith yn dilyn trywydd y gwladfawyr cyntaf Diwrnod 11 Ail ran o groesi’r Paith, ac ymweld â sawl man o ddiddordeb hanesyddol Gymraeg. Diwrnod 12 Teithio i a thaith o gwmpas Trelew, gan gynnwys Ysgol yr Hendre a Chapel Moriah; cinio ysgafn yn nghanol y dref; Amgueddfa Palaeontoleg MEF; Amgueddfa Gymraeg; teithio i Gaiman ar hyd ffyrdd y ffermydd; cwrdd cymeriadau Cymraeg lleol dros swper. Diwrnod 13 Taith gyrru yn y bore yn Gaiman, gan gynnwys Cerrig yr Orsedd, Capel Bethel, y fynwent Gymraeg, a Tŷ Te Caerdydd; cinio yn yr Hen Ffactri Gaws ger Dolavon; taith dywys ar droed yn Gaiman; ymweld â Chapel Glan Alaw wedyn taith ac asado ar fferm wartheg teulu Cymraeg. Diwrnod 14 Taith dywys trwy’r dydd yn Peninsula Valdés; ymweld ag Amgueddfa’r Glaniad. Diwrnod 15 Bore rhydd ym Mhorth Madryn; teithio i faes awyr Trelew ar hyd ffordd y Paith; hedfan i Buenos Aires yn y prynhawn. Diwrnod 16 Trosglwyddo o’r gwesty i faes awyr rhyngwladol Buenos Aires, Ezeiza, ar gyfer hediad dros nos yn ôl i Lundain. Cyrraedd Llundain y diwrnod canlynol. Diwrnod 17 Cyrraedd Llundain.


d Trevelin Trevelin Eisteddfod

Brief Itinerary Day 1 Overnight flight from London to Buenos Aires. Day 2 Transfer to 4 star hotel in the city centre; evening tango show and dinner. Day 3 Morning city tour; lunch in the snazzy port area of Puerto Madero. Day 4 Lunchtime flight to Esquel; meet the guide; question and answer session on the tour over coffee in the town centre; rest of the afternoon free to shop and explore the town; in the early evening, a visit to Ysgol Gymraeg yr Andes in Esquel. Day 5 Condor and eagle spotting in remote valley near Esquel; original track to Trevelin; Welsh tea in Trevelin. Day 6 A trip to Los Alerces National Park; afternoon visit to Ysgol Gymraeg yr Andes in Trevelin; early evening asado (Patagonian barbecue) at the farm home of a local Welsh family. Day 7 Celebration of the 1902 Plebiscite at a Welsh school outside Trevelin; picnic lunch at the Amatui Quimei dam; a visit to Ian Fraser a local Patagonia gem stone craftsman; Eisteddfod in the afternoon and evening. Day 8 Free time in Esquel in the morning; Eisteddfod in the afternoon and evening. Day 9 Cymanfa Ganu at Capel Bethel in Trevelin; sandwich and coffee lunch in Esquel; transfer to Gualjaina via Nant y Pysgod.

Day 10 First part of crossing the desert following the route of the first explorers and settlers. Day 11 Second part of crossing the desert with stops in many places of Welsh historical interest. Day 12 Transfer to and tour of Trelew, including the Welsh School, Ysgol yr Hendre and the Moriah Chapel; light lunch in the town centre; MEF Palaeontological Museum; Welsh Museum; transfer to Gaiman on the farm roads; meeting over dinner with local Welsh personalities. Day 13 Morning driving tour of Gaiman, including the Gorsedd Circle, Capel Bethel, the Welsh cemetery, and Ty Te Caerdydd; lunch in the Old Cheese Factory near Dolavon; guided walking tour of Gaiman; late afternoon, visit to Capel Glan Alaw followed by a tour and an asado at the cattle farm of a Welsh rancher. Day 14 All day tour of Peninsula Valdes; visit to Welsh landings museum. Day 15 Free morning to explore Porth Madryn; transfer to Trelew airport via the featureless track in the desert; afternoon flight to Buenos Aires. Day 16 We will be transferred from our hotel to Buenos Aires international airport, Ezeiza, for our overnight flight back to London. We will arrive in London the following morning. Day 17 Arrive London.

19


Gwyl y ^

Gwyl y Glaniad ^

Profiad gaeafol ym Mhatagonia Gorffennaf 22ain – Awst 7fed Dychmygwch y Gymru wledig yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg: roedd y teimladau cryf iawn a oedd ymysg pobl lleol fod yr ormes wedi ei anelu atyn nhw, eu hiaith, eu crefydd a’u diwylliant wedi ei greu gan lywodraeth anghydnaws gannoedd o filltiroedd i ffwrdd yn Llundain. Ym mis Mai 1865, wedi eu hysbrydoli gan freuddwyd Michael D Jones, pregethwr o’r Bala, a chryfder ei bersonoliaeth a’i ymrwymiad crefyddol, hwyliodd tua 160 o bobl o Lerpwl ar long y Mimosa. Ar yr 28ain o Orffennaf 1865, glaniwyd ym Mhenrhyn yr Ogofâu, sydd

The Winter experience in Welsh Patagonia July 22nd – August 7th This itinerary takes in all the drama of Patagonia, as well as a healthy sprinkling of Welsh culture and meetings with our Welsh-speaking local people. Imagine deepest rural Wales in the middle of the nineteenth century: tensions ran high among local people due to the repression they felt was directed towards them, their language, their religion and their culture was caused by an unsympathetic government located hundreds of miles away in London. In May 1865, inspired by the dream of Michael D Jones, a preacher from Bala, and fortified by the strength of his personality and religious commitment, about 160 settlers set sail from Liverpool aboard the tea clipper Mimosa. On July 28 1865, they landed at Penrhyn yr Ogofâu, which lies today on the outskirts of Porth Madryn in

20

heddiw ar gyrion Porth Madryn yn Nhalaith Chubut yn yr Ariannin. Gwelodd y daith galedi sylweddol gyda gorlenwi ar y cwch, 5 marwolaeth, 2 enedigaeth, sawl digwyddiad a daeth yn agos at ffrae fawr a salwch eang iawn. Pan gyrhaeddant o’r diwedd a chael eu cyfarch gan dir diffrwyth Patagonia wedi ei waethygu gan dywydd gaeafol Patagonia, mae’n hynod o anodd dychmygu pa mor siomedig ac isel yr oeddent yn teimlo. Er hyn, fe wnaethant oroesi a thrawsnewid y tir diangen yn llwyr. Nid dim ond dathliad cyrhaeddiad y Cymru yw Gorffennaf 28ain, ond hefyd dathliad penblwydd tref Porth Madryn a Thalaith Chubut. Hwn yw un o’r dyddiadau pwysicaf yng nghalendr Patagonia.

the Argentinean province of Chubut. The voyage had witnessed considerable hardship, with 5 deaths, two births, several near mutinies, desperate overcrowding and widespread sickness. When they finally arrived to be greeted with the enormous barrenness of the Patagonia steppe, made even more inhospitable by their arrival in the middle of the harsh Patagonian winter, it is hard to imagine how desperate and disappointed they must have felt. However, they survived and flourished and transformed an unwanted wasteland into a jewel. July 28 is not only the anniversary of the arrival of the first Welsh immigrants, it is also the birthday of the town of Porth Madryn and of the Province of Chubut. It is one of the most important dates in the Patagonian calendar.


Glaniad Gwyl y Glaniad ^

21


Gwyl y ^ Gwyl y Glaniad ^

Crynodeb o’r Daith Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires.

Diwrnod 9 Taith o amgylch y cymoedd a’r capeli, cinio yn Nolafon; trosglwyddo i Los Altares yn y diffeithwch.

Diwrnod 2. Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper.

Diwrnod 10 Croesi’r diffeithwch o Los Altares i Gualjaina, yn dilyn trywydd anghysbell y gwladfawyr cyntaf, swper yng Ngualjaina.

Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero. Diwrnod 4 Hedfan yn gynnar yn y bore i Drelew; trosglwyddo i Beninsula Valdes am 2 noson, cinio ym Mhuerto Pyrámides, gwylio morfilod (dewisol); traeth preifat gydag eliffantod y môr. Diwrnod 5 Taith ym Mhenínsula Valdés, picnic i ginio, traeth preifat gydag eliffantod y môr a marchogaeth, os y dewiswch. Diwrnod 6 Gwylio morfilod o El Doradillo; taith ym Mhorth Madryn, nythle morloi anghysbell; aros dros nos (2 noson) mewn gwesty 4 seren ar lan y môr. Diwrnod 7 Dathliadau Gŵyl y Glaniad ar Safle’r Glanio 1865 yn ogystal â dathliadau eraill yn y dre. Diwrnod 8 Taith o gwmpas Trelew: Capel Moriah, Amgueddfa Baleontolegol yn Nhrelew; Clwb Teithio; taith o gwmpas Gaiman yn y prynhawn.

22

Diwrnod 11 Trosglwyddo i Esquel; ymweld ag Estancia gyda phicnic; saffari condor; swper yng nghartref Jeremy yn Esquel. Diwrnod 12 Trip ar draws y ffin i Chile; picnic yn yr Andes; ymweld â Melin a fferm frithyll – y ddau le yn dal i weithio a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Diwrnod 13 Gwibdaith i Barc Cenedlaethol Los Alerces Diwrnod 14 Diwrnod yn rhydd i ymlacio yn Esquel, cyfle i roi seibiant i gymalau blinedig ac i brynu’ch holl gofroddion. Diwrnod 15 Hedfan nôl i Buenos Aires o Esquel amser cinio. Diwrnod 16 Hedfan dros nos o Buenos Aires i’r DU Diwrnod 17 Cyrraedd y DU


Glaniad Landings Festival

Brief Itinerary Day 1 Overnight Flight from London (or other preferred airport) to Buenos Aires.

Day 9 Valley and chapels tour; lunch in Dolavon; transfer to Los Altares in the desert.

Day 2 Transfer to 4 star hotel in Buenos Aires city centre; evening tango show and dinner.

Day 10 Crossing the desert from Los Altares to Gualjaina, following the remote track of the first settlers; dinner in Gualjaina.

Day 3 Morning city tour; lunch in the snazzy port area of Puerto Madero. Day 4 Early morning flight to Trelew; transfer to Peninsula Valdes for 2 nights, lunch in Puerto Pyrámides, whale watching (optional); private elephant seal beach. Day 5 Península Valdés tour, picnic lunch, private elephant seal beach, horse riding included, if required. Day 6 Whale watching from El Doradillo; tour of Porth Madryn, remote seal rookery; overnight (2 nights) in 4 star hotel on sea front. Day 7 Gwyl y Glaniad celebrations at the 1865 Landing Site & other celebrations in the town. Day 8 Trelew tour: Moriah Chapel, Palaeontological Museum in Trelew; Touring Club; afternoon tour of Gaiman.

Day 11 Transfer to Esquel; Estancia visit with picnic; condor safari; dinner at Jeremy’s home in Esquel. Day 12 A trip across the border to Chile; picnic in the Andes; visit working Welsh Mill and trout farm; Day 13 Excursion to Los Alerces National Park; Day 14 A relaxing day off in Esquel to rest weary limbs and do all your souvenir shopping. Day 15 Lunchtime flight back to Buenos Aires from Esquel. Day 16 Overnight flight from Buenos Aires to the UK Day 17 Arrive the UK

23


Eisteddfod Eisteddfod y Wladfa Gwanwyn ym Mhatagonia Hydref 24ain – Tachwedd 10fed Mae eira yn dal ar y mynyddoedd ac mae’r cyfyniad o ddŵr tawdd o’r rhewlifoedd a glaw’r gwanwyn yn paentio’r tirlun yn wyrdd. Mae’r adeg hon o’r flwyddyn hefyd yn amser gŵyl Gymraeg bwysig ac mae yna nifer sylweddol o forfilod, eliffantod y môr a phengwiniaid ar arfordir yr Iwerydd. Eisteddfod Chubut yw’r digwyddiad mwyaf ar hynaf o’r digwyddiadau iaith Gymraeg ym Mhatagonia. Cynhelir yr Eisteddfod yn Nhrelew ac mae’n cyfateb â’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru. Ers 1965, mae wedi bod yn ddigwyddiad dwyieithog (Sbaeneg/Cymraeg) gyda’r prif gystadlaethau i gyd yn cael eu cynnal yn y ddwy iaith.

Os ydych am gael dogn espresso-dwbl go iawn o’r iaith Gymraeg, yna dyma’r digwyddiad i chi. Yn ogystal â’r 4 diwrnod o ddigwyddiadau Eisteddfodol, mae’r daith yn ymweld â rhai o’r llefydd Cymreig pwysicaf ym Mhatagonia ac yn rhoi cipolwg i’r ymwelydd ar economi’r ardal drwy ymweld â ffermydd a cheir hefyd gipolwg ar hanes y Cymry ym Mhatagonia gan y tywysyddion arbenigol. Fel gyda’n holl deithiau, fe fyddwn yn croesi’r paith eang (dros 400 o filltiroedd) rhwng Gaiman ar yr arfordir ac Esquel yn yr Andes yn y ffordd draddodiadol – o’r dwyrain i’r gorllewin ac yn dilyn trywydd yr arloeswyr Cymreig cyntaf. Dyma un o uchafbwyntiau’r trip – 3 diwrnod o olygfeydd anhygoel a hanes Cymraeg cyfoethog a dim twristiaid eraill.

We first met Teithiau tango at their stall at the National Eisteddfod at Cowbridge in 2012 and were sufficiently enthused by TT’s enthusiasm that we went to Argentina in autumn 2013. Following a brief sightseeing visit to BA we flew south to Trelew on the arid coast and then followed the route taken by the original welsh settlers inland to the beautiful Cwm Hyfryd in the foothills of the Andes. Visiting an Eisteddfod in Gaiman, a Gymanfa ganu a number of assadas (BBQ) Welsh cafes, B+B’s and farmsteads and the Patagonian express, and Welsh language schools made for an enthralling visit.

Alun & Jean Davies, South Africa

Spring in Patagonia October 24th – November 10th The mountains are still covered in snow and the combination of the melted waters from the glaciers and the spring rains paint the landscape green. This time of the year also sees an important Welsh festival, as well as a significant presence of Southern Right whales, elephant seals and penguins on the Atlantic coast. The Chubut Eisteddfod is the biggest and oldest Welsh language event in Welsh Patagonia. The Eisteddfod is held in Trelew and it is the equivalent to the National Eisteddfod in Wales. Since 1965, it has been a bilingual (Spanish/Welsh) event with all the major competitions being held in both languages. If you want a real double-espresso shot of the Welsh

24

language, then this is the event for you. In addition to the 4 days of Eisteddfod events, the tour visits the most important Welsh locations in Patagonia and gives the visitor an insight into the economy of the region through visits to farms and into the history of the Welsh in Patagonia through its expert guides. In common with all our tours, we will cross the vast steppe region (400+ miles) between Gaiman on the coast and Esquel in the Andes in the traditional way – from east to west and following the route of the first Welsh explorers. This is one of the highlights of the trip – 3 days of incredible scenery and rich Welsh history with no other tourists.


y Wladfa Chubut Eisteddfod

25


Eisteddfod Eisteddfod y Wladfa

Crynodeb o’r Daith Diwrnod 1. Hedfan dros nos o Lundain i Buenos Aires.

ag Amgueddfa’r Glaniad.

Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper.

Diwrnod 9 Trip diwrnod cyfan i Benínsula Valdés i weld morfilod“Southern Right”, eliffantod y môr a phengwiniaid.

Diwrnod 3. Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero. Diwrnod 4 Hedfan yn gynnar yn y bore i Drelew; ymweld ag Ysgol yr Hendre a Chapel Moriah; cinio yn Shopping Portal; trosglwyddo i Gaiman ar hyd lôn fferm, taith gerdded o ganol y dref; swper ym mwyty Gwalia Lân yng Ngaiman. Diwrnod 5 Seremoni’r Orsedd a the yng Nghapel Bethel wedyn; amser rhydd tan 16.00, yna asado ac ymweliad â fferm Ricardo Irianni yn hwyr y prynhawn. Diwrnod 6 Amser rhydd tan 16.30, pryd y gobeithiwn fod yn ein seddau cadw yn barod ar gyfer dechrau’r Eisteddfod. Ymweld â llefydd diddorol yn ac o amgylch Gaiman a Threlew. Byrbryd wedi ei baratoi ar gyfer yr Eisteddfod. Diwrnod 7 Taith foreol o gwm Gaiman, gan gynnwys capeli San David a Glan Alaw; cinio yn La Antigua Queseria, Dolafon; trosglwyddo i’r Eisteddfod ar ôl cinio Diwrnod 8 Asado amser cinio gyda gwin, Terrazas de Mar, Porth Madryn; Cymanfa Ganu yng Nghapel Bethel, Gaiman, ac yna asado gyda’r gymuned Gymraeg; trosglwyddo yn y prynhawn i Buerto Madryn; ymweliad

26

Diwrnod 10 Yr hen ffordd o Fadryn i Rawson; trosglwyddo i Los Altares gyda chinio ar y ffordd yn y Felin yn Nolafon gyda’r bobl leol; croesi’r rhan gyntaf o’r Paith, yn aros mewn llefydd o ddiddordeb Cymreig. Diwrnod 11 Croesi ail ran y Paith a dilyn rhan uchaf afon Chubut i Fapuche, tref Indiaidd Gualjaina; picnic ar y ffordd ger yr afon Chubut. Diwrnod 12 Trosglwyddo i Esquel; diwrnod rhydd. Diwrnod 13 Diwrnod cyfan yn PN Los Alerces gyda phicnic i ginio, cyfle i groesi llyn a cherdded mynydd os ydych yn dewis; te Cymreig yn Nhrevelin am 18.00. Diwrnod 14 Gwylio’r eryr a’r condor mewn cwm anghysbell ger Esquel; llwybr gwreiddiol i Drefelin; taith o gwmpas Trevelin. Diwrnod 15 Bore rhydd yn Esquel; trosglwyddo ar ôl cinio i faes awyr Esquel i ddal awyren i Buenos Aires yn y prynhawn. Diwrnod 16 Hedfan dros nos nôl i Lundain. Diwrnod 17 Cyrraedd Llundain.


d y Wladfa Eisteddfod y Wladfa

Brief Itinerary Day 1 Overnight flight from London to Buenos Aires.

to Puerto Madryn; visit to the Landings Museum.

Day 2 Transfer to 4 star hotel in the city centre; evening tango show and dinner.

Day 9 An all day trip to PenĂ­nsula ValdĂŠs to see Southern Right Whales, elephant seals and penguins.

Day 3 Morning city tour; lunch in the snazzy port area of Puerto Madero.

Day 10 Old road from Madryn to Rawson; Transfer to Los Altares with lunch en route at the Mill in Dolavon with locals; cross the first part of the Paith with stops at places of Welsh interest.

Day 4 Early morning flight to Trelew; visit Ysgol yr Hendre and Capel Moriah; lunch at Shopping Portal; transfer to Gaiman via farm road; walking tour of the town centre; dinner at Gwalia Lan in Gaiman. Day 5 Eisteddfod Gorsedd ceremony followed by tea in Capel Bethel; free time until 16.00, then asado and farm visit at the farm of Ricardo Irianni in the late afternoon. Day 6 Free time until 16.30, when we should be in our reserved seats ready for the start of the Eisteddfod. Visit places of interest in and around Gaiman and Trelew. Packed snack for the Eisteddfod. Day 7 Morning tour of the Gaiman valley, including the chapels of San David and Glan Alaw; lunch at La Antigua Queseria, Dolavon; transfer to the Eisteddfod after lunch. Day 8 Lunch time asado with wine; Terrazas de Mar Porth Madryn Cymanfa Ganu in Capel Bethel, Gaiman, followed by an asado with the Welsh community; afternoon transfer

Day 11 Cross the second part of the Paith and follow the upper Chubut River to the Mapuche Indian town of Gualjaina; picnic by the River Chubut en route. Day 12 Transfer to Esquel; free day Day 13 All day in PN Los Alerces with picnic lunch; optional lake crossing and mountain walk; Welsh tea in Trevelin at 18.00. Day 14 Condor and eagle spotting in remote valley near Esquel; original track to Trevelin; tour of Trevelin. Day 15 Free morning in Esquel; transfer after lunch to Esquel airport for afternoon flight to Buenos Aires. Day 16 Overnight flight back to London. Day 17 Arrive London.

27


Taith Penblw Taith Penblwydd Trevelin Gwanwyn ym Mhatagonia Tachwedd 13eg – Tachwedd 30ain Yr adeg hon o’r flwyddyn yn ceir gŵyl Gymraeg bwysig ac mae yna nifer sylweddol o forfilod, eliffantod y môr a phengwiniaid ar arfordir yr Iwerydd. Mae Penblwydd Trevelin yn un o’r wythnosau mwyaf Cymreig yng nghalendr Patagonia, yn un o’r llefydd prydferthaf yn Ne’r Amerig.

28

Mae’r daith hon ar gyfer y rhai hynny sydd yn caru’r iaith Gymraeg ond sydd hefyd yn caru byd natur, golygfeydd a bywyd gwyllt. Mae’r daith yn ymweld â rhai o’r llefydd Cymreig pwysicaf ym Mhatagonia ac yn rhoi cipolwg i’r ymwelydd ar economi’r ardal drwy ymweld â ffermydd a cheir hefyd gipolwg ar hanes y Cymry ym Mhatagonia gan y tywysyddion arbenigol. Fe fyddwn yn cyfarfod â Chymry lleol sydd yn ymwneud â nifer o wahanol agweddau bywyd a diwylliant Cymreig ac fe gawn fwynhau eu croeso Archentaidd nodweddiadol.


wydd Trevelin Trevelin Anniversary Tour Spring in Patagonia November 13th – November 30th This time of the year sees an important Welsh festival, as well as significant presence of Southern Right whales, elephant seals and penguins. Trevelin’s birthday is one of the most Welsh weeks in the Patagonian calendar in one of the most beautiful locations in South America.

This tour is for those who love the Welsh language, but who also love nature, scenery and wildlife. The tour visits the most important Welsh locations in Patagonia and gives the visitor an insight into the economy of the region through visits to farms and into the history of the Welsh in Patagonia through its expert guides. We will meet local Welsh people involved in many aspects of life and Welsh culture and enjoy their hospitality in typical Argentinean style.

Daeth ein breuddwyd yn wir yn Nhachwedd 2013 pan aethom ar daith gyda Teithiau Tango i Batagonia. Cawsom groeso arbennig, roedd y profiad yn anhgoel ac wedi ei drefnu gyda touch bach personol. Roedd pob profiad gawsom yn werth y byd ac nid anghofiwn byth.

Liz a Dei Jones, Carno, Powys

29


Taith Penblwydd Trevelin Taith Penblwydd Trevelin

30


d

Crynodeb o’r Daith Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires. Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper. Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero Diwrnod 4 Hedfan o Buenos Aires i faes awyr Trelew yn gynnar yn y bore; trosglwyddo i Borth Madryn; taith o amgylch Porth Madryn ac ymweliad ag Amgueddfa’r Glaniad; gwylio morfilod o’r lan ar draeth cyfagos Doradillo.

ffordd ger yr afon Chubut. Diwrnod 10 Trosglwyddo i Esquel. Diwrnod rhydd yn Esquel. Diwrnod 11 Gwylio’r eryr a’r condor mewn cwm anghysbell ger Esquel; llwybr gwreiddiol i Drefelin; taith o gwmpas Trevelin. Diwrnod 12 Asado amser cinio gyda chymdeithas y Rifleros yn Ysgol 18; taith gerdded neu gael eich cludo i Graig Goch.

Diwrnod 5 Trip diwrnod cyfan i Benínsula Valdés i weld morfilod “Southern Right”, eliffantod y môr a phengwiniaid.

Diwrnod 13 Gorymdaith benblwydd Trevelin; ymweld â chronfa ddŵr leol; ymweld â gof arian a gwneuthurwr gemau lleol; te gyda’r gymuned Gymraeg leol; cyngerdd gyda’r hwyr.

Diwrnod 6 Trosgwlyddo i Drelew ar hyd yr hen ffordd, taith o gwmpas Trelew, gan gynnwys yr Ysgol Gymraeg, Ysgol yr Hendre a Chapel Moriah. Yn y prynhawn, taith ac asado ar fferm wartheg ranshwr Cymreig.

Diwrnod 14 Bore rhydd yn Esquel; ymweliad ag Ysgol Gymraeg yn Nhrefelin; Taith ac asado ar fferm teulu Cymraeg yn Nhrefelin gydag aelodau o’r Gymdeithas Gymraeg.

Diwrnod 7 Yr Amgueddfa Baleontolegol a’r Amgueddfa Gymreig yn Nhrelew, gyda chinio yng nghanol y dref; taith gerdded gyda thywysydd o amgylch Gaiman; cyfarfod â Chymry lleol dros swper.

Diwrnod 15 Trip diwrnod cyfan i Barc Cenedlaethol Los Alerces; swper dathliadol y daith gyda’r nos.

Diwrnod 8 Taith o gwmpas cwm Gaiman; cinio yn Nolafon; croesi rhan gyntaf y Paith. Diwrnod 9 Croesi ail ran y Paith a dilyn rhan uchaf afon Chubut i Fapuche, tref Indiaidd Gualjaina; picnic ar y

Diwrnod 16 Taith ddewisol am ddim i Laguna La Zeta yn Esquel; hedfan yn hwyr y prynhawn nôl i’r gwesty 4 seren yn Buenos Aires. Diwrnod 17 Hedfan dros nos nôl i Lundain. Diwrnod 18 Cyrraedd Llundain

Brief Itinerary Day 1 Overnight Flight from London (or other preferred airport) to Buenos Aires. Day 2 Transfer to 4 star hotel in Buenos Aires city centre; evening tango show and dinner.

Day 9 Cross the second part of the Paith and follow the upper Chubut River to the Mapuche Indian town of Gualjaina; picnic by the River Chubut en route. Day 10 Transfer to Esquel. Free day in Esquel.

Day 3 Morning city tour; lunch in the snazzy port area of Puerto Madero.

Day 11 Condor and eagle spotting in remote valley near Esquel; original track to Trevelin; tour of Trevelin.

Day 4 Fly from Buenos Aires to Trelew airport on early morning flight; transfer to Porth Madryn; tour of Porth Madryn and visit to Landings Museum; whale watching from the shore at nearby Doradillo beach.

Day 12 Lunchtime asado with the Rifleros Society at School 18; optional walk or ride to Craig Goch.

Day 5 An all day trip to Península Valdés to see Southern Right Whales, elephant seals and penguins. Day 6 Transfer to Trelew via the old road; tour of Trelew, including the Welsh School, Ysgol yr Hendre and the Moriah Chapel. In the afternoon, a tour and an asado at the cattle farm of a Welsh rancher. Day 7 Palaeontological Museum and Welsh Museum in Trelew, with lunch in the town centre; guided walking tour of Gaiman; meeting over dinner with local Welsh personalities. Day 8 Tour of the Gaiman valley; lunch in Dolavon; cross the first part of the Paith.

Day 13 Trevelin birthday parade; visit to local dam; visit to local silversmith and jewellery maker; tea with local Welsh community; evening concert. Day 14 Morning free in Esquel; visit to Welsh school in Trevelin; Tour and an asado at the farm of a Welsh family in Trevelin with members of the Welsh society. Day 15 All day trip to Los Alerces National Park; celebratory tour dinner in the evening. Day 16 Optional free trip to Esquel’s Laguna La Zeta; late afternoon flight back to Buenos Aires 4* hotel. Day 17 Overnight flight back to London. Day 18 Arrive London.

31


Taith y Taith yr ifanc

Y gaeaf yw un o’r adegau gorau i ymweld â Phatagonia. Ar yr arfordir, ni chewch well adeg i weld morfilod a morloi eliffant, a bydd y dyddiau’n heulog a ffres yn yr Andes lle cewch eich hudo gan olygfeydd godidog y mynyddoedd dan eira. Mae’r daith arbennig hon i bobl ifanc yn sicr o fod yn hwyl, yn emosiynol, yn addysgol ac yn llawn dop o antur. Bydd y daith yn hon yn rhoi cyfle i chi deithio drwy’r Wladfa gyda phobl eich oed chi ac sydd â’r un awch i gael profiadau newydd a gwahanol iawn. Ychydig fel gwyliau 18-30 wrth Fôr y Canoldir, ond â mwy o ddillad! Bydd y daith yn mynd â chi i’r holl lefydd ym Mhatagonia sydd â chyswllt hanesyddol pwysig â

32

Chymru, yn ogystal â llawer o leoliadau a ddewiswyd yn arbennig am eu bod yn brydferth ac anghysbell. Cewch gwrdd ag aelodau o’r Gymuned Gymreig ym Mhatagonia o amryw gefndiroedd, yn ffermwyr a dynion tân, yn gerddorion a glowyr. Os ydych yn dipyn o wdihŵ, rydym wedi dewis tywysydd personol arbennig ym mhob tref a fydd yn mynd â chi i’r lleoedd mwyaf gwyllt ac yn eich cyflwyno i gymeriadau ifanc mwyaf diddorol yr ardal. Ac erbyn i chi gyrraedd yr Andes, bydd y tymor sgïo yn ei anterth!


yr ifanc Young People’s Tour

Winter is one of the loveliest times to visit Patagonia. On the coast, there is not a better time to see whales and elephant seals, while in the Andes, we have crisp sunny days where the beauty of the snow-capped mountains will take your breath away. This special tour for young people is guaranteed to be fun, emotional, educational and filled with adventure. This tour will give you a chance to travel through Welsh Patagonia with people of your own age and who share the same thirst for a new and very different experience. A bit like a Club Med 18-30 holiday, but with more clothes on!

The tour will explore all the places in Patagonia with an important Welsh history, as well as many locations which have been selected purely for their stark beauty and remoteness. You will come into contact with members of the Patagonian Welsh community from all backgrounds, from farmers to firemen, from musicians to miners. For night owls, in each town, we have hand-picked your own personal Guide who will take you to the craziest places and introduce you to some of the region’s more interesting young characters. And when you reach the Andes, the ski-season will be in full flow!

33


Taith Taith teulu

34

Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau ym Mhatagonia i dwristiaid o Gymru wedi’u llunio ar gyfer oedolion. Maent yn dueddol o gynnwys amserlen brysur sy’n mynd â chi i weld y rhan fwyaf o’r lleoedd pwysig, llawer o’r Cymry mwyaf diddorol, blas ar y gwyliau, digon o wybodaeth am y cyswllt hanesyddol â Chymru a chymaint o olygfeydd a bywyd gwyllt ag y gallwch ymdopi â nhw. Yn anffodus, mae pob un o’r teithiau hyn wedi eu trefnu i gyd-daro â gwyliau Cymreig Patagonia, nad ydynt fel arfer yn cyd-daro â gwyliau ysgol yn y Deyrnas Unedig.

Batagonia (ond heb anwybyddu’r rhieni’n llwyr!). Bydd digon o gyfle i weld y bywyd gwyllt a’r golygfeydd gwahanol iawn (ar y tir a fry yn yr awyr) sydd gennym fan hyn, yn ogystal â llawer o gyswllt â phlant ysgol o dras Gymreig a chefndiroedd eraill. Bydd tua thraean o’r gweithgareddau wedi eu teilwra at eich dewisiadau chi ac yn amrywio yn ôl adeg y flwyddyn. Gallwch gynnwys rafftio dŵr gwyn, llithrennau antur, sgïo, gwylio morfilod a phengwiniaid, panio am aur, marchogaeth ceffylau a llawer mwy.

Mae ein taith deuluol newydd yn rhedeg ddwywaith y flwyddyn – ym mis Awst ac yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae wedi ei llunio ar gyfer rhieni a neiniau a theidiau sydd â phlant sy’n 5 oed neu’n hŷn. Mae’n canolbwyntio ar yr hyn yr hoffai’r plant weld a dysgu ar eu taith gyntaf i

Ac wrth gwrs, cewch eich cyflwyno yn ofalus i hanes rhyfeddol y Cymry ym Mhatagonia drwy ymweld â’r safleoedd pwysig gydag thywyswyr arbenigol sydd yn llawn o hwyl. Nid yw’n bosib diflasu ym Mhatagonia!


Teulu Welsh Patagonia Family Tour Most tours of Patagonia for Welsh tourists are designed for adults. They tend to include a hectic itinerary which covers most of the important places, many of the more interesting Welsh people, a taste of the festivals, plenty of information about Welsh history and  all the scenery and wild life you can handle. Unfortunately, all of these tours are timed to coincide with Patagonian Welsh festivals, which never seem to be aligned to school holidays in the United Kingdom. Our new Family tour runs twice a year - in August and in the Easter break. It is designed for parents and grandparents with children of 5 years old and upwards. It focuses on what the children would like to see and learn during their first visit to Patagonia (but without

totally ignoring the parents!). There will be plenty of exposure to the very different wildlife and scenery we have down here- on the ground and in the heavens- as well as much interaction with Welsh and non-Welsh school children. About one third of the activities are tailored to your specification and vary according to the time of year the tour takes place. You can include white water rafting, death slides, skiing, whale and penguin watching, panning for gold, horse riding and much more.Â

And, of course, it will carefully cover the amazing history of the Welsh in Patagonia by visiting the important sites with expert guides imbued with a great sense of fun. It is not possible to be bored in Patagonia!

35


Teithiau Teilwredig a Teithiau Teilwredig a Theithiau Arbennig Yn ogystal â dewis un o’n teithiau sydd wedi eu pecynnu yn barod i ymweld â’r Wladfa, gallwch archebu gwyliau wedi ei deilwra i siwtio eich gofynion chi yn benodol. Y dyddiau hyn, mae teithwyr am wneud y gorau o’u hamser prin i ffwrdd – ac felly maent yn chwilio am gyrchfannau wyliau a rhaglenni i siwtio eu dyheadau yn berffaith. Rydym yn arbenigwyr mewn trefnu teithiau peronsol ar gyfer unigolion a grwpiau mawr (ee corau, grwpiau ifanc / ysgolion, timoedd chwaraeon) yn ogystal ag ar gyfer grwpiau gyda diddordebau arbennig (cerdded, ffotograffiaeth, pysgota, sgïo ayyb). Beth bynnag yw’ch gofynion arbennig, eich dewis o westai neu faint bynnag yr hoffech ei wario gallwn drefnu taith i’ch siwtio chi. Gallwch adeiladu ar daith sydd wedi ei drefnu yn barod neu drefnu taith arbennig o’r newydd, o’r dechrau i’r diwedd. Cefnogi’r Gymraeg yn y Wladfa Mae Teithiau Tango wedi bod yn noddi Menter Patagonia ers 2010. Mae’n brosiect sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Mentrau Iaith Cymru ac Urdd Gobaith Cymru. Rydym yn falch iawn ein bod yn medru noddi’r cynrychiolwyr sy’n teithio i’r Wladfa yn flynyddol i hybu’r iaith. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Urdd yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru Yn ystod 2014 am y tro cyntaf, bydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn teithio draw i’r Wladfa ac maen nhw wedi dewis Teithiau Tango i drefnu eu taith arbennig. Cafodd y deithlen ei wneud yn arbennig ar gyfer y criw yma o bobl ifanc er mwyn sicrhau mwynhad o’r mwyaf i’r criw.

36

Bywyd gwyllt y môr Mae Península Valdés ar ei orau yn ystod y gaeaf, o fis Mehefin i fis Hydref. Mae’n dda hefyd ym misoedd Mai, Tachwedd a Rhagfyr ond mae’n llai tebygol y gwelwch y morfilod mwyaf. Mae gweld dau eliffant môr cyfrwys sy’n pwyso tua chwe thunnell yr un yn ymladd â’i gilydd yn brofiad bythgofiadwy. Mae’n eithaf posib mai dyma’r lle gorau un i wylio morfilod o’r lan: mae’r morfilod “Southern Right” enfawr a’i lloi yn nofio’n hamddenol mor agos â 10 metr o’r lan yn El Doradillo ger Puerto Madryn. Fe fydd nofio gyda morfilod yn cael ei ffilmio gan y dalaith yn ystod y gaeaf sydd i ddod gyda’r bwriad o’i droi yn atynfa ar gyfer twristiaid yn y dyfodol os yw’n ddiogel. Mae hi eisioes yn bosib nofio gyda morloi o Buerto Pirámides ar Benínsula Valdés. Mae Península Valdés yn cynnig cyfle i weld pengwiniaid, morloi, morfilod a morlewod i gyd yn yr un man a gellir gweld y cyfan o bellter o ychydig o droedfeddi. Nid yw rheolau iechyd a diogelwch caeth wedi cyrraedd mor bell i’r de â hyn! Ymweld â’r traeth – hoff beth twristiaid o’r Ariannin ond o ychydig o ddiddordeb i ymwelwyr o dramor. Paleontoleg Ceir ffosiliau o ganol y cyfnod Jurasig (tan yn ddiweddar, hwn oedd y cyswllt coll) ym mhobman. Gyda digon o rybudd, mae’n bosib ymuno ag un o baliadau Amgueddfa Baleontolegol Egidio Feruglio (MEF) yn ystod misoedd yr haf.


a Theithiau Arbennig Tailor Made & Specialised Tours Treuliodd ein grwp dair wythnos yn Ne America fis Medi 2013. Uchafbwynt ein taith oedd wythnos yn y Wladfa – popeth wedi ei drefnu yn berffaith. Cawsom brofiad Cymreig gyda ein tywyswraig ffantastig Clare. Cymdeithasu gyda phobl lleol, ymweld ag Eisteddfod yr Ifainc, ac roedd y daith o dri diwrnod dros y paith yn rhyfeddol.

Dr Sue James, Y Fenni

As well as choosing from one of our ready-made tours to Welsh Patagonia, you can book a holiday customised to suit your exact requirements. These days, many travellers want to make the most of their precious time away – and so they are looking for holiday destinations and programmes to perfectly suit their aspirations and desires. We are experts in arranging tailor made tours for individuals and large groups (eg choirs, youths / school groups, sports teams) as well as for groups with special interests (walking, photography, fishing, skiing etc). Whatever your special requirements, hotel choices or budget, we can tailor a trip to suit you. You can build on tours already mentioned or specifically customise a holiday from start to finish. Supporting the Welsh in Patagonia Teithiau Tango have sponsored Menter Patagonia since 2010. The project is run by Mentrau Iaith Cymru (Welsh Lanuguage Initiatives in Wales) and Urdd Gobaith Cymru. We are proud to be able to sponsor the representatives who travel to the Welsh Patagonia annually to promote the Welsh language. For more information, please contact the Urdd directly.

put together especially for this group of young people to ensure they have the best possible trip. Sea life Península Valdés is at its best in the winter months from June to October. The months of May, November and December are also good, but with a slimmer chance of seeing the very large whales. Seeing a couple of shrewd 6 ton elephant seals squaring off against each other is an unforgettable sight. Whale watching is probably the best whale watching from the shore anywhere: the giant Southern Right whales and their calves cruise no more than 10 metres from the shore at El Doradillo near Puerto Madryn. Swimming with whales will be filmed by the province this winter with a view to making it, if safe, a tourist attraction in the future. Swimming with seals is already possible from Puerto Pirámides on Península Valdés. Whether it’s penguins, seals, whales or sea lions, Península Valdés offers them all in a single package- and all can be seen from a distance of a few feet. Strict health and safety regulations haven’t made it this far south! Palaeontology Fossils from the mid-Jurassic period (until recently, the missing link) are everywhere. It is possible, subject to plenty of notice, to join one of the digs of the Egidio Feruglio Palaeontological Museum (MEF) in the summer months.

Young Farmers Clubs Wales During 2014 for the first time, YFC Wales will travel to Welsh Patagonia and they have chosen Teithiau Tango to organise their special, tailor-made tour. Their itinerary was

37


Teithiau Teilwredig a Teithiau Teilwredig a Theithiau Arbennig

Rygbi Mae yna glybiau rygbi gweithredol yn Nhrelew, Gaiman, Rawson a Phuerto Madryn ac fe fyddai’r rhain yn falch o groesawu timai o ymwelwyr, yn enwedig o ysgolion yng Nghymru. Chwaraeir rygbi hefyd yn yr Andes, ond nid yn ystod misoedd caletaf y gaeaf, pryd y mae’r meysydd chwarae wedi rhewi. Teithiau Amaethyddol Mae’r ffermydd lleol erbyn hyn yn eithaf bach felly does dim llawer o ffermio defaid na gwartheg ar raddfa fawr. Fodd bynnag, ar gyfer ymwelwyr o Gymru, mae’n ddiddorol iawn ymweld ag un o’r unig ffermydd gwartheg sydd ar ôl a chael siarad Cymraeg gyda’i pherchennog a chlywed sut y bu i’r gwladfawyr cyntaf wneud bywoliaeth yn yr anialwch yma.

Mae ambell i fferm fawr ym Mhatagonia yn dal i fodoli – o tua 10,000 o erwau i dipyn dros filiwn. Mae yna bedwar o arwerthiannau mawr defaid a gwartheg ar ffermydd preifat lle mae twristiaid bob amser yn cael croeso. Cynhelir sioeau amaethyddol ar draws y dalaith yn ystod yr haf. Mae ymweliadau â ffermydd ac aros ar ffermydd yn boblogaidd iawn. Rafftio dŵr gwyn Yr afon Corcovado yw’r ffefrun yn lleol, ond mae’r Futaleufu (Afon Mawr), sydd yn tarddu yn Nhrefelin, yn troi mewn i un o’r 5 o afonydd rafftio gorau yn y byd, yr ochr draw i’r ffin yn Chile. Sgïo Mae La Hoya yn Esquel yn un o’r canolfannau sgïo mwya deheuol yn y byd ac mae’n enwog am safon ei llwch eira. Mae’r tymor yn rhedeg o fis Gorffennaf hyd at fis Hydref.

38

Canopi Mae taith gerdded ganopi ger Parc Cenedlaethol Los Alerces yn boblogaidd iawn.

Hirdeithio Mae Club Andino yn Esquel yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn croesawu ymwelwyr. Mae yn yr ardal nifer o heiciau sydd â digon wedi ei ysgrifennu amdanynt ac mae llochesau mynydd ar gael i bawb. Mae dwy heic rewlif yn sefyll allan: un i Rewlif Torrecillas ym Mharc CenedlaetholLos Alerces, sydd yn dechrau gyda cherdded mewn coedwig drofannol. Dilynnir hyn gan daith mewn cwch ar draws llyn sydd wedi ei amgylchynu gan goedwig drofannol Valdivian sydd heb ei harchwilio, ac yna mae’n rhaid dringo at y rhewlif cyn cerdded unwaith eto mewn fforest drofannol at goeden alerce sydd tua 2,600 o flynyddoed oed. Mae’r heic arall yn dechrau gyda thaith ddramatig mewn 4x4 ar hyd llwybrau peryglus at Lago Bagillt. Yna, rhaid cerdded trwy goedwig ffawydd deheuol brydferth nes cyrraedd golygfan y rhewlif. Mae yna lwybr hir newydd, Huella Andina (540 km) ac un byrrach (125 km), sy’n daith gerdded gyda chefnogaeth, Llwybr Chinchillon, Fofocahuel, ac mae’n pasio trwy gallor hen losgfynydd enfawr. Ceir adnoddau gwersylla gwych ym mhobman. Beicio mynydd Beicio, waeth pa fath, yw’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd yn yr Andes. Mae yna rai llwybrau beicio mynydd, ond mae’n faes sydd yn dal i fod yn datblygu. Fodd bynnag, mae modd trefnu beicio mynydd ardderchog ar ddechrau neu ddiwedd unrhyw daith ym Mariloche, lle mae’r lifftiau sgïo ar agor yn yr haf i gario beicwyr a’u beiciau i’r llwybrau uchel a lle mae’n rhwydd dod o hyd i dywysyddion arbenigol a beiciau da.


a Theithiau Arbennig Tailor Made & Specialised Tours

Rugby There are active rugby clubs in Trelew, Gaiman, Rawson and Puerto Madryn who would welcome visiting teams, especially from Welsh schools. Rugby is also played in the Andes, but not during the high winter months, when the pitches are frozen. Agricultural tours The local farms are now quite small, meaning that there is little in the way of large scale sheep and cattle farming. However, for Welsh visitors, it is intriguing to visit one of the remaining cattle farms, talk in Welsh to its owner and hear about how the original Welsh settlers turned this desert into an industry. Some of the Patagonian farms are still big – they start at 10,000 acres and go up to well over a million. There are 4 major sheep and cattle auctions on private farms to which tourists are always made to feel welcome. Agricultural shows are held throughout the province in the summer. Farm visits and farm stays are very popular. White water rafting The Corcovado river is the local favourite, but the Futaleufu (Afon Mawr) River, which rises in Trevelin, becomes one of the top 5 rafting rivers in the World just across the border in Chile. Skiing Esquel’s La Hoya is one of the most southerly ski resorts in the World and is famous for the quality of its powder. The season runs from July to October.

Canopy A canopy walk near to Los Alerces National Park is very popular. Trekking Esquel’s Club Andino meets regularly and welcomes visitors. The region has numerous well-documented hikes, with mountain shelters available to all. Two glacier hikes stand out: one to the Torrecillas Glacier in Los Alerces National Park, which starts with a walk in the rain forest, followed by a boat trip across a lake surrounded by unexplored Valdivian rainforest, followed by the ascent to the glacier and topped off with another walk through the rain forest to an alerce tree of 2,600 years of age. The other starts with a dramatic 4x4 trip on perilous tracks to Lago Bagillt. Then a walk through the beautiful nothofagus beech forest to the glacier viewpoint. There is a new long distance trail, Huella Andina (540 km) and a shorter (125 km), supported walk, the Chinchillon Trail, Fofocahuel, which passes through the caldera of an extinct mega volcano. There are excellent facilities for camping everywhere. Mountain biking Cycling, in all its forms, is the most popular activity in the Andes. There are some mountain biking trails, but it is a sport which is still under development. However, excellent mountain biking can be arranged at the beginning or end of any tour in Bariloche, where ski lifts are open in the summer to carry bikes and cyclists to the high trails and where expert guides and good bikes can be easily found.

39


Teithiau Teilwredig a Teithiau Teilwredig a Theithiau Arbennig

Ogofeydd Iâ Fffurfir ogofeydd iâ pan fo rhewlifoedd yn toddi yn ystod misoedd yr haf. Maent yn anodd i’w cyrraedd ond yn werth y drafferth. Tango Mae gan Esquel gymuned dango fywiog iawn ar gyfer dawnswyr o bob safon. Maent yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos. Marchogaeth Darperir rhywbeth ar gyfer pob lefel, hyd yn oed farchogwyr eithafol. Mae’r gatrawd filwrol sydd wedi ei lleoli yn Esquel yn uned gafalri ac mae’r pennaeth milwrol bob amser yn agored i’r syniad o adael i dwristiaid o dramor ddefnyddio’i offer neidio a pholo. Yn ei dyb ef, ei faes polo ef yw’r un mwyaf deheuol yn y byd. Mae e hyd yn oed wedi cynnig ei ddefnyddio ar gyfer twrnament criced! Mae cynlluniau i groesawi tîm polo cenedlaethol Cymru yn hwyrach eleni yn dod ymlaen yn dda. Pysgota plu Mae’n debygol mai dyma’r atyniad twristaidd sydd yn talu orau i’r dalaith. Rhed y tymor o fis Tachwedd tan fis Ebrill. Ceir adnoddau ar gyfer pob cyllideb, gan gynnwys cludiant hofrennydd i fannau diarffordd. Mae’r rhan fwyaf o bysgota yn cael ei wneud ar gychod ar lynnoedd ac afonydd anghysbell. Mae digonedd o frithyll ac maent yn enfawr. Prydferthwch naturiol Mae ardal Andeaidd Chubut yn gartref i fforest drofannol Valdivian ym Mharc Cenedlaethol Los Alerces. Mae yno hefyd eang-

40

derau maith sydd wedi eu torri fan hyn a fan draw gan hafnau mawrion, hen losgfynyddoedd, fforestydd petraidd a diffeithwch helaeth ac mae awyr y nos mor glir ag y gall fod. A hyn i gyd heb son am fynyddoedd rhagorol yr Andes yn y cefndir, na’r rhwydwaith o afonydd a llynnoedd anllygredig na’r rhewlifoedd a’r fforestydd mynydd. Mae’r harddwch naturiol yma i gyd ar raddfa eang iawn. Mae twristiaid o dramor yn cael eu syfrdanu’n llwyr wrth weld prydferthwch mor eang ac mor amrywiol. Anifeiliaid gwyllt Mae’r llew mynydd (pwma) yn dal i fynd ag ambell ddafad yn y gaeaf ac mae’r condor yn dal i ddilyn y llew mynydd yn edrych am ambell damaid i’w fwyta. Mae eryrod hefyd yn bwyta’r sgwarnogod anferth sydd yn byw ym Mhatagonia ac yn dwyn ŵyn bach diymadferth. Ceir fflamingos fesul miloedd yn bridio yn y llynnoedd lleol ac mae’r rhea a’r gwanaco yn rhydd i grwydro’r mynyddoedd gan eu bod yn rywogaethau dan warchodaeth. Mae’r fforest law hefyd yn gartref i amrwyiaeth syfrdanol o anifeiliaid, gan gynnwys carw bach iawn ac un anifail bolgodog. Yn wir, mae’n rhaid gweld adar ac anifeiliad yr ardal Andeaidd cyn gallu credu fod yna gymaint i’w cael. Un o’r anturiaethau mwyaf cyffrous sy’n cael ei drefnu yn y Wladfa yw mynd ar ôl y “Patagonian Killer Bunny” (neu’r chinchillon) sydd yn anodd iawn i ddod o hyd iddo. (Mae hanes yr antur yma ar fin ymddangos yn y cylchgrawn Metro yn Llundain). Dau antur cyffrous arall yw chwilio am y broga troed-oren Patagonaidd sydd hyd yn oed yn fwy prin na’r chinchillon, ac hefyd mynd ar drywydd y Dylluan Gorniog Fagelanaidd enfawr.


a Theithiau Arbennig Tailor Made & Specialised Tours Ice Caves Ice caves are formed when the glaciers melt in the summer months. They are difficult to get to, but well worth the effort. Tango Esquel has a very active tango community for all levels of dancers. They meet at least 3 times per week. Equestrian All levels are catered for, even extreme riders. The Army regiment stationed in Esquel is a cavalry unit and the commanding officer is always open to the idea of allowing foreign tourists to use his show jumping and polo facilities. The polo field is, he tells me, the most southerly in the world. He has even offered it to be used for a cricket tournament! Plans are well advanced to host the Welsh National Polo team later this year.

aback by the vastness and variety of its beauty. Animal life Pumas still take sheep in the winter; condors still shadow pumas, looking for a few scraps; eagles take the giant Patagonian hares and helpless lambs; flamingos still breed in their thousands in local lakes; rheas and guanacos roam the mountains safely as protected species; the rainforest houses an amazing range of animal life, including a midget deer and a marsupial. Bird and animal life in the Andean region has to be experienced to be believed. Tracking and finding the elusive “Patagonian Killer Bunny” (the chinchillon) is one of the most exciting of all adventures organised by Welsh Patagonia (about to be featured in London’s Metro magazine), as is searching for the even more rare Patagonian orange-footed frog and the enormous Magellanic Horned Owl.

Fly fishing This is probably one of the province’s biggest tourism earners. The season runs from November to April. Facilities are available for all budgets, including helicopter transport to remote locations. Most fishing is done from boats on remote lakes and rivers. The trout are plentiful and enormous. Natural beauty The Andean region of Chubut contains Valdivian rain forest in Los Alerces National Park, vast areas fractured by the grandest of canyons, ancient volcanoes, petrified forests, extensive desert and the clearest night skies, not to mention the Andean backdrop, the network of unpolluted rivers and lakes and its glaciers and mountain forests. All this beauty is set on a grand scale. Foreign tourists are completely taken

41


De Am Profwch y gorau o Dde America

42


merica Experience the best of South America

Teithiau gorau yr Ariannin a De America yw’r pethau sy’n gyrru Teithiau Tango. Mae gan bob aelod o staff wybodaeth helaeth a chariad tuag at ein cyrchfannau gwyliau yn Ne America - yr Airannin, Brasil, Periw, Chile, Uruguay, y Wladfa ac hyd yn oed Antarctica. Mae gennym adnabyddiaeth bersonol o’r Ariannin a’r gwledydd eraill yr ydym yn trefnu gwyliau iddynt ac rydym wedi byw dramor neu deithio’n helaeth. Rydym wedi dewis yn ofalus ac yn drylwyr bob gwesty, gweithgaredd a thrip felly gallwn fod yn hyderus y byddwch yn mwynhau gwyliau gorau’ch bywyd ar ein teithiau ni. Pan fo mynd ar wyliau yn fater o wireddu breduddwydion, ni ddylai fod yna gyfaddawd o unrhyw fath, fe ddylech gael popeth fel y breuddwydioch amdano, a dyma pam yr ydym hefyd yn cynnig nifer o wyliau aml-leoliad i Dde America. Mae gwyliau aml-

The best tours of Agentina and South America are our passion at Tango. Every member of staff has a huge knowledge and love for our South American holiday destinations, such as Argentina and Brasil, Peru, Chile, Urugua, Welsh Patagonia or even Antarctica. We are intimately familiar with Argentina and all the featured countries have either lived overseas or travelled extensively. We have carefully and rigorously handpicked every hotel, activitiy and excursion so that we can be confident that you will enjoy the holiday of a lifetime on our tours. Dream holidays should not be a compromise; they should be everything you ever wanted, which is why we also offer a range of multi-destination trips to South America. Multi-destination holidays are the ideal way to see a number of different countries, taking in a breadth

leoliad yn ffordd ddelfrydol o weld nifer o wahanol wledydd, amrywiaeth o dirweddau, diwylliannau a llefydd o ddiddordeb o fewn yr un trip. Rydym wedi cynllunio’r gwyliau yma ein hunain fel bod modd lapio’r teithio a’r lleoliadau gyda’i gilydd yn dwt er mwyn i chi fwynhau’r gorau sydd gan bob gwlad i’w gynnig. Felly, a fydd hwn yn wyliau i’r Ariannin, Brasil a Pheriw? Yr Ariannin a Chile? Neu’r Ariannin ac Antarctica? Mae eich opsiynau yn ddi-ben-draw! Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar am gyngor, fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu. Ein sicrwydd ansawdd a’n cariad tuag at yr Ariannin a De America yw’r hyn sydd yn ein gwneud yn wahanol i drefnwyr teithiau eraill. Nôd Teithiau Tango yw darparu mwy nag yr oeddech yn ei ddisgwyl o’ch gwyliau, o ran gwelediad, cyffro, ansawdd ac atgofion. Ac mae’n cwsmeriaid yn aml yn dweud wrthom ein bod yn sgorio’n uchel iawn o ran bodlonrwydd gwyliau cyfan.

of landscapes, cultured and hotspots, in one trip. We have personally planned these trips so that travel and destinations can be smoothly packaged together and so that you can experience the best that each country has to offer. So will is be a holiday to Argentina, Brazil and Peru? Argentina and Chile? Or perhaps Argentina and Antarctica? Your options are endless! Contact our friendly team for advice; we would be delighted to assist you. Our quality assurance and passion for Argentina and South America is what makes us different from other tour operators. Tango Tours aim to exceed your holiday expectations on insight, excitement, quality and memories. And our customers frequently tell us that we score extremely high on all-round holiday satisfaction.

43


Estiyniadau Estiyniadau De America IGUAZÚ

3 diwrnod, 2 noson | 3 Day, 2 nights

Mae Parc Cenedlaethol Iguazú yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, ac wedi i chi ymweld â’r lle, byddwch yn deall pam! Mae gweld y rhaeadr odidog hon yn brofiad bythgofiadwy, a chewch ymweld ag ochr Brasil ac ochr yr Ariannin fel rhan o’r daith.

IGUAZÚ + EL CALAFATE

6 diwrnod , 5 noson | 6 Days , 5 nights

Byddai ymweld â dim ond un o dirnodau naturiol rhyfeddol Rhaeadr Iguazu neu Rewlif Perito Moreno yn brofiad unwaith mewn oes, ond mae’r daith wych hon yn cynnig y ddau! Byddwch yn treulio dwy noson yn agos at y rhaeadr, gan fynd i weld ochr Brasil ac ochr yr Ariannin, ac wedi hyn cewch dair noson yn El Calafate gan ymweld â’r Parc Cenedlaethol enwog.

44

Yn cychwyn o / From £319

Iguazú National Park is a UNESCO World-Heritage site and, once you visit, you will be in no doubt as to why! The sight of these spectacular falls is unforgettable, and our excursion includes a visit to both the Brazilian and the Argentinian sides.

Yn cychwyn o / From: £805

A visit to just one of the remarkable natural landmarks of Iguazu Falls or the Glacier Perito Moreno would be a once-in-a-lifetime experience, and this fantastic excursion offers both! Spend two nights close to the falls, experiencing both the Brazilian and Argentinian sides, followed by three nights in El Calafate with a visit to the famous National Park.


De America South America Extensions

EL CALAFATE + USHUAIA

7 diwrnod, 6 noson | 7 days, 6 nights

El Calafate, home of the awe-inspiring Perito Moreno glacier, is a must-see on many visitors’ lists! Our extension gives you three nights here, before taking you down for a further three nights to Ushuaia, the southernmost city of the world. The dramatic scenery of the Tierra del Fuego National Park at the edge of the world is sure to captivate all who see it.

MENDOZA

4 diwrnod, 3 noson | 4 days, 3 nights

Mae talaith Mendoza yn adnabyddus am ei gwin da, a byddwch yn siŵr o ddeall pam ar y daith ychwanegol hon! Rydym yn cynnwys taith i weld dinas fyrlymus Mendoza, sydd â rhesi o goed yn cysgodi’r strydoedd a ffynhonnau’n tasgu ar bob plaza, a chewch ymweld â rhai o’r gwinllannoedd gorau sy’n sicrhau y caiff y ddinas hon ei hystyried yn un o’r naw o ‘Brifddinasoedd Gwin’ y byd.

Yn cychwyn o / From £960

Mae El Calafate yn gartref i rewlif rhyfeddol Perito Moreno, ac mae’n flaenoriaeth ar restr llawer o deithwyr! Mae’r estyniad hwn yn rhoi tair noson i chi yno, cyn mynd â chi am dair noson wedyn i Ushuaia, dinas mwyaf deheuol y byd. Bydd golygfeydd Parc Cenedlaethol Tierra del Fuego ar ymyl y byd yn siŵr o hudo pawb a gaiff ei weld.

Yn cychwyn o / From £400

The province of Mendoza is synonymous with great wine, and you are sure to find out why for yourself on this extension! We include a tour of the bustling city of Mendoza, where the streets are lined with trees and fountains burst into life in each plaza, and visits to some of the top wineries that make this city one of the nine ‘Great Capitals of Wine’ in the world.

45


Estiyniadau Estiyniadau De America IGUAZÚ + RIO

Rhaeadr Iguazú yw un o raeadrau mwyaf y byd, ac ar y daith hon cewch y cyfle i’w gweld o ochr Brasil ac ochr yr Ariannin! O’r fan hon, byddwch yn teithio i ddinas gyffrous Rio de Janeiro ble byddwch yn treulio tair noson. Dyma’r ‘ddinas ryfeddol’, a bydd y daith hon yn cynnwys diwrnod cyfan yn ymweld â Mynydd y Dorth Siwgr, un o dirnodau naturiol enwocaf y byd, a mynydd Corcovado, sydd â’r cerflun enfawr o Iesu Grist ar ei gopa yn gwylio dros y ddinas.

Yn cychwyn o / From £1240

The stunning Iguazú Falls is one of the world’s largest waterfalls, and on this excursion we include the opportunity to see it from both the Brazilian and the Argentinian sides! From here you will journey on to the sensational Rio de Janeiro where you will spend three nights. Known as the ‘marvelous city’, this trip will include a full day visit to Sugarloaf Mountain, one of the world’s most famous natural landmarks, and Corcovado Mountain, recognizable by its colossal statue of Jesus Christ overlooking the city.

GOGLEDD-ORLLEWIN YR ARIANNIN / ARGENTINA’S NORTH WEST 7 diwrnod, 6 noson | 7 days, 6 nights

46

Wrth ymweld â’r gogledd-orllewin, cewch brofi ardaloedd mwyaf brodorol yr Ariannin a’u golygfeydd garw. Mae’r daith yn cynnwys taith o amgylch dinas hanesyddol Tucumán , ble y cafodd datganiad annibyniaeth yr Ariannin oddi wrth Sbaen ei lunio a’i lofnodi, a noson yn y ddinas; un noson yn nhref win brydferth Cafayate; a phedair noson yn ninas drefedigaethol Salta. O’r fan hon, cewch fwynhau taith i Humahuaca i weld y ceunant sy’n Safle Treftadaeth y Byd, a’r enwog ‘Cerro de los Siete Colores’- Bryn y Saith Lliw.

Yn cychwyn o / From £875

A visit to the North West will allow you to experience Argentina’s most indigenous regions and rugged scenery. It includes a night and city tour in historic Tucumán, where the declaration of Independence from Spain was formed and signed, one night in the picturesque wine town of Cafayate, and four nights in the the colonial city of Salta. From here, enjoy a trip to Humahuaca to explore the Gorge World Heritage site, and see the famous ‘Cerro de los Siete Clolores’- the Hill of Seven Colours.


De America South America Extensions LIMA + MACCU PICCHU

7 diwrnod, 6 noson | 7 days, 6 nights

Ar y daith hon, cewch y cyfle i brofi Lima, prifddinas liwgar Periw, cyn teithio yn eich blaen i weld adfeilion hynod y Machu Picchu. Dyma ddinas golledig yr Inca, 7000 o droedfeddi uwch lefel y môr yn ddwfn ym mynyddoedd trawiadol yr Andes, ac un o safleoedd archeolegol mwyaf adnabyddus y cyfandir.

Cyrchfannau Eraill

Yn cychwyn o / From £1275

On this excursion you will have the chance to experience Lima, the colourful capital of Peru, before journeying on to the mysterious ruins of Machu Picchu. This lost Incan city, nestled in the striking Andean mountains, is located 7000 feet above sea level and is one of the continent’s most wellknown archaeological sites.

Other Destinations Antarctica

Uruguay Chile

A llawer mwy! And many more! Mae pob un o’r estyniadau yn cynnwys tocynnau hedfan oddi mewn i’r wlad, llety a theithiau yn ystod y dydd. | All of our extensions include internal flights, accommodation & excursions.

47


Cwestiynau a ofynnir yn aml Pa arian fydd ei angen arnaf? Arian cyfredol yr Ariannin yw’r Pesos Archentaidd. Mae’n anodd iawn cael gafael ar Besos Archentaidd yn y DU. Fe fydd yn rhaid newid eich Punnoedd Sterling am Ddoleri’r Unol Daleithiau ac yna gyfnewid eich Doleri UD ar ôl cyrraedd Buenos Aires. Mae hi hefyd yn bosib cael Pesos o’r peiriannau arian sydd ar gael mewn llawer o lefydd, hyd yn oed yn y trefi lleiaf. Pa bynnag ddull y dewiswch, fe fydd ein tywyswyr yn yr Ariannin yn barod i’ch cynorthwyo. Beth yw’r lwfans bagiau? Mae’r lwfans bagiau ar gyfer hedfan rhyngwladol yn amrywio, gan ddibynnu ar ba gwmni awyrennau a ddewisir. Unwaith y caiff eich trip a’ch taith awyren eu cadarnhau, fe allwn eich cynghori ymhellach. Ar gyfer hedfan o fewn yr Ariannin gyda Aerolineas Argentinas (AR), mae’r lwfans bagiau fel arfer yn 15kg, ond mae’n bosib talu ychydig yn ychwanegol os yw eich bagiau’n rhy drwm. Fodd bynnag, os ydych yn hedfan gyda AR yn rhyngwladol yn ogystal ag yn fewnol, yna fe fydd eich lwfans yn uwch. Faint o bobl fydd ar bob taith? Mae Teithiau Tango yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth dethol a phersonol, felly rydym yn cyfyngu nifer y bobl ar y tripiau sydd â dyddiadau penodol i uchafswm o 15. Oherwydd eu bod yn boblogaidd, rydym ambell waith yn gwneud dau drip ar yr un pryd – un yn Gymraeg a’r llall yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Fodd bynnag, mae’n bosib i ni gynllunio tripiau ar gyfer grwpiau mwy neu lai, trwy drefnu tripiau sydd wedi eu teilwra’n arbennig ar eich cyfer chi a’ch grwp. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Beth os nad ydw i’n siarad Cymraeg? Mae ein teithiau a’n tywyswyr yn y Wladfa yn dair-ieithog (Cymraeg-Saesneg-Sbaeneg) felly nid oes angen medru’r Gymraeg i fwynhau unrhyw un o’n teithiau.

Beth sydd wedi ei gynnwys ym mhris y daith? Mae’n teithiau i gyd yn cynnwys: • Hedfan yn rhyngwladol ac yn fewnol • Opsiwn i brynu eich teithiau awyr eich hunan • Teithiau trosglwyddo mewnol • Lle i aros gyda brecwast • Nifer o brydau ychwanegol (cinio/swper – un y dydd ar gyfartaledd) • Taith dywys o amgylch Buenos Aires, a sioe dango drawiadol gyda swper • Yr holl dripiau a digwyddiadau a nodir ar restr manylion y daith • Cyfle dewisol i wylio morfilod – yn ddibynnol ar y tywydd • Tywyswyr a thrafnidiaeth trwy gydol y gwyliau • Diogelwch ATOL (gweler isod)

48

Beth yw ATOL? Mae Teithiau Tango/Tango Tours Ltd. yn gwmni sydd â thrwydded ATOL (Rhif y drwydded: 10002), ac mae hyn yn golygu os y byddwch yn trefnu gwyliau gyda ni y gallwch ymlacio gan wybod fod eich arian yn ddiogel. Mae yswiriant ATOL yn orfodol ar gyfer cwmnïau teithio yn y DU sydd yn cynnig pecyn teithio. Gwnewch yn siwr eich bod yn gofyn i’ch cwmni teithio am brawf o drwydded ATOL. Ni fydd eich taith yn ddiogel yn ariannol heb yr yswiriant hwn. Cofiwch drefnu’ch teithiau awyr yr un pryd a’ch gwyliau i gael bod yn siwr. Am fwy o wybodaeth ar ATOL, ewch at wefan www.atol.org.uk. Am gyngor, cysylltwch â ni ar unwaith. O ba faes awyr y byddwn yn hedfan? Fel arfer, rydym yn hedfan o Heathrow, Llundain. Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda phob cwsmer unigol ar drefniadau ei daith ac mae modd i ni drefnu teithiau awyr o unrhyw faes awyr yn y DU. Medrwn fod o gymorth hefyd i gwsmeriaid sydd am deithio i Dde America o lefydd y tu allan i’r DU. A fydd angen Fisa arna i? Os yn aros am lai na 3 mis, nid oes angen Fisa ar bobl sydd yn dod o wledydd sy’n gyfagos i’r Ariannin, nac ychwaith ar bobl o Orllewin Ewrop (gan gynnwys y DU), Siapan, De’r Affrig na’r Unol Daleithiau. A fydd angen i mi gael unrhyw frechiadau cyn trafaelu? Nid oes unrhyw ofynion iechyd gorfodol ar gyfer yr Ariannin. Does dim perygl o ddal malaria ym Muenos Aires nac yn bellach i’r de. Dylid cael manylion llawn ynglŷn â’r gofynion iechyd diweddaraf o ffynhonnell feddygol megis eich meddygfa leol neu glinig teithio. Pa fath o dywydd fydd hi, a pha fath o ddillad fydd eu hangen arnaf? Mae’r tymhorau o chwith i’r rhai yn Ewrop a Gogledd America. Mae hi bron bob amser yn gynnes ym Muenos Aires. Yn Esquel a Threfelin, mae hi bron bob amser yn sych gyda gaeafau oer a hafau cynnes. Yn Nhrelew, Gaiman a Phuerto Madryn, mae hi’n gynnes y rhan fwyaf o’r flwyddyn ac yn boeth iawn yn yr haf (o fis Rhagfyr hyd at fis Chwefror). Fodd bynnag, ym mhob rhan o Batagonia, gall y tywydd fod yn anrhagweladwy. Fe allech fod angen dillad cynnes ar unrhyw adeg ac fe ddylech ddod â het, sgarff a menyg. Y peth gorau yw gwisgo sawl haenen o ddillad ac fe ddylech ddod ag esgidiau sydd yn addas ar gyfer cerdded. Cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o gyngor ynglŷn â hyn, fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu. Gallaf deithio unrhyw adeg o’r flwyddyn – pa un yw’r daith orau? Ceir profiadau tebyg ym mhob taith, er y bydd pob un ychydig yn wahanol o ran y prif ddigwyddiadau ac, wrth gwrs, y tywydd. Cysyllwch â ni am gyngor personol fel y gallwn roi eglurhad manwl am bob taith yn unigol.


Frequently asked questions What currency do I need? The currency in Argentina is Argentine Pesos. It is extremely difficult to get hold of Argentine Pesos in the UK. You will need to exchange sterling money to US Dollars, and exchange your USD when you arrive in Buenos Aires. You can also withdraw Pesos from ATMs that are widely available, even in the smallest towns. Whichever option you choose, our guides in Argentina will help you when you arrive. What is the luggage allowance? The luggage allowance for international flights vary, depending on which airline you choose. Once your tour is booked and the flights are booked, we will advise you. The allowance for the domestic flights with Aerolineas Argentinas (AR) is usually 15kg, although you are able to pay a small fee if you have overweight luggage. However if you travel with AR internationally as well as internally, you will have more allowance. How large is each Tour group? At Teithiau Tango / Tango Tours Ltd we pride ourselves on our exclusive & personal services, therefore we keep the fixed dates tours to a maximum of 15 people per tour. Due to popularity, we occasionally run two concurrent tours – one in Welsh, the other bilingually (Welsh & English). However, we can cater for larger groups, or smaller, by organising tailor-made Tours especially for you and your group. Please contact us for more information. What if I don’t speak Welsh? Our tours and tour guides in Welsh Patagonia are trilingual (Welsh-English-Spanish) therefore you do not need to be able to speak Welsh to enjoy any of our Tours.

What does the Tour price include? All of our Tours include: • International and internal flights • An option to purchase your own flights • Internal transfers • Accommodation with breakfast • A number of additional meals (lunch / supper – one per day on average) • Guided tour of Buenos Aires, and a spectacular tango dinner show • All of the excursions and events included in the itinerary • An optional whale watching trip – depending on the weather

What is ATOL? Teithiau Tango / Tango Tours Ltd. is a company with an ATOL licance (Licence No: 10002), which means if you book a holiday with us you can relax in the knowledge that your money is safe. ATOL insurance is compulsory for tour companies in the UK who offer a travel package. Make sure that you ask your tour company for evidence of their ATOL licence. Your tour will not be financially secure without this insurance. Remember to book your flights along with your tour to be sure. For more information on ATOL, please visit www.atol.org.uk. For any advice, please do not hesitate to contact us. From which airport will we fly? Our usual base is London Heathrow. However, we work with each individual customer on their tour arrangements and can arrange flights from any airport in the UK. We can also assist customers that wish to travel to South America from outside the UK. Will I need a VISA? Nationals from neighbouring countries, Western Europe (including the UK), Israel, Japan, South Africa and the USA to not need a visa for stays of up to 3 months. Will I need to have any injections before travelling? There are no mandatory health requirements for Argentina. There is no malaria risk in Buenos Aires or further south. Full details of the latest health requirements should be obtained from a medical source such as your doctor’s surgery or travel clinic. What’s the weather like, and what clothing should I bring? Seasons are opposite to those in Europe and North America. Buenos Aires is nearly always warm. In Esquel and Trevelin, it is nearly always dry, with cold winters and warm summers. In Trelew, Gaiman and Puerto Madryn it is warm most of the year and very hot in the summer (from December to February). But the weather everywhere in Patagonia is unpredictable. You could need warm clothes at any time and should bring a hat, scarf and gloves. Layers always work best, and you should also bring shoes suitable for walking. Please do contact us if you would like more advice on this, we would be delighted to assist you. I can travel any time of the year – Which tour is the best one? You will gain similar experiences in each tour, although each one will differ depening on the main events and, of course, the weather. Contact us for personal advice and we will take you through each tour in detail.

• Guides and transport throughout the tour • ATOL protection (see below)

49


Patagonia2015.com

Mae Teithiau Tango yn falch i fod yn brif noddwyd i Patagonia2015.com Tango Tours is proud to be the the main sponsors for Patagonia2015.com


Amcanion Patagonia2015.com Nid goroesi yn unig y mae’r iaith Gymraeg a’r traddodiadau Cymreig yn ngodre’r Andes ym Patagonia, ond ffynnu. Mae cymdeithasau Cymraeg-Ariannin yn Esquel a Threvelin wedi ymuno i gydlynu eu gweithgareddau ar gyfer 2015 i ddathlu 150 mlwyddiant ers i’r Cymry cyntaf gyrraedd Patagonia a 130 o flynyddoedd ers darganfod Cwm Hyfryd. Mae Patagonia2015. com yn wefan tairieithog sydd wedi ei chynhyrchu gan y cymdeithasau Cymreig yn yr Andes ac i’w defnyddio gan unrhywun â diddordeb yn y Cymry ym Mhatagonia. Ond nid yw Patagonia2015.com yn rhoi gwybodaeth am ŵyliau Cymreig a Cheltaidd yn yr Andes yn unig, mae hefyd yn sôn am yr holl ddigwyddiadau ar hyd a lled yr Ariannin yn ystod blwyddyn ein dathliad. Bydd hyn yn cynnwys eisteddfodau yr arfodir yn y Wladfa, dathliadau Gŵyl y Glaniad ar draws Patagonia ym mis Gorffennaf, nifer o Gymanfaoedd Canu, yn ogystal â’r gwyliau arbennig a gynhelir ym Mhatagonia ac mewn lleoliadau eraill yn yr Ariannin.

The Patagonia2015.com Objective The Welsh language and Welsh traditions not only survive, but also thrive in the Patagonian Andes. The Andean Welsh communities of Esquel and Trevelin have joined forces to coordinate all their activities to celebrate in 2015 the 150th anniversary of the arrival of the first Welsh immigrants in Patagonia and the 130th anniversary of the discovery of our beautiful “Cwm Hyfryd”. Patagonia2015.com is a tri-lingual website which has been produced by the Welsh communities in the Andes for use by anyone interested in the Welsh in Patagonia. But Patagonia2015.com does not just give information about Welsh and Celtic Festivals in the Andes, it also reports on all events taking place in Argentina during our anniversary year. This will include the eisteddfodau on the coast in Y Wladfa, Gŵyl y Glaniad celebrations across Patagonia in July, numerous Cymanfaoedd Canu, plus all the special festivals being held in Patagonia and elsewhere in Argentina.


Telerau ac Amodau Tango Tours Ltd (Teithiau Tango) – Telerau ac Amodau Contract sydd gennych â Tango Tours Ltd (Teithiau Tango), cofrestredig yng Nghymru a Lloegr, rhif 06488315, deiliad rhif ATOL 10002.

3. Canslo eich gwyliau gan dderbyn ad-daliad llawn. Os bydd yn rhaid i ni ganslo neu wneud newidiadau sylweddol i’ch gwyliau o fewn 70 diwrnod i adael, ac eithrio mewn achos o force majeure (gweler yr adran isod), bydd hefyd hawl gennych i iawndal ar y lefelau canlynol:

Contract Gwyliau Mae’r amodau hyn yn berthnasol i bob Gwyliau ac yn pennu eich perthynas â Tango Tours Ltd (a elwir yn Teithiau Tango o hyn ymlaen yn y ddogfen hon). Darllenwch hwy’n ofalus cyn i chi archebu gwyliau. Bydd contract yn bodoli pan fyddwn yn derbyn eich archeb ac yn rhoi ein hanfoneb gadarnhau. Rhaid i chi fod dros 18 oed i archebu gwyliau Teithiau Tango. Bydd y contract ac unrhyw fater sy’n codi ohono yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr. Mae’n bwysig gwirio’r manylion ar eich anfoneb pan fyddwch yn ei derbyn, neu wrth archebu os ydych yn archebu’n hwyr, gan wirio bod yr holl fanylion yn union fel yr hyn y gofynnwyd amdanynt. Os bydd unrhyw anghysondeb, cysylltwch â ni ar unwaith oherwydd efallai na fydd yn bosibl i ni wneud newidiadau yn nes ymlaen.

Iawndal Newidiadau (y pen)

Prisiau a chywirdeb y wefan Gallai’r wybodaeth a’r prisiau sydd i’w gweld ar y wefan hon ac yn y llyfryn fod wedi newid erbyn i chi archebu eich trefniadau. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a’r prisiau ar y wefan wrth eu llwytho, ond yn anffodus mae camgymeriadau’n digwydd o bryd i’w gilydd. Rhaid i chi felly wneud yn siŵr eich bod yn gwirio pris a holl fanylion eraill eich dewis drefniadau gyda ni wrth i chi wneud eich archeb. Ar ôl i chi wneud eich archeb, ac wedi i ni roi anfoneb gadarnhau, yr unig ffordd y gall y pris newid yw os bydd cynnydd sylweddol yn ein costau neu gynnydd mewn taliadau, ffioedd, trethi neu eitemau tebyg o ganlyniad i benderfyniadau llywodraeth. Yswiriant Ystyriwn fod yswiriant teithio digonol yn hanfodol i gwmpasu costau cymorth, gan gynnwys dychwelyd i’ch gwlad mewn argyfwng, petaech yn dioddef o salwch neu broblemau eraill yn ystod eich gwyliau. Darllenwch eich polisi ac ewch ag ef gyda chi ar eich gwyliau. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod yr yswiriant a brynwch yn addas ac yn ddigonol at eich anghenion penodol. Eich diogelwch ariannol Pan fyddwch yn prynu tocyn hedfan neu wyliau sy’n cynnwys tocyn hedfan gennym sydd wedi ei ddiogelu gan ATOL, byddwch yn derbyn Tystysgrif ATOL. Mae hon yn rhestru’r hyn a ddiogelir yn ariannol, o ble y cewch wybodaeth ar beth mae hyn yn ei olygu i chi ac â phwy i gysylltu os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Byddwn ni, neu’r cyflenwyr a nodir ar eich Tystysgrif Atol, yn darparu’r Gwasanaethau i chi a restrir ar Dystysgrif ATOL (neu ddewis arall addas). Mewn rhai achosion, lle na allwn ni na’r cyflenwr wneud hyn am resymau methdalu, gallai deiliad ATOL arall ddarparu’r gwasanaethau a brynwyd gennych neu ddewis arall addas (heb gost ychwanegol i chi). Yn yr amgylchiadau hynny, rydych yn cytuno i dderbyn y bydd y deiliad ATOL arall yn ymgymryd â’r rhwymedigaethau hynny ac rydych yn cytuno i dalu unrhyw arian sy’n ddyledus gennych o dan eich contract i’r deiliad ATOL arall hwnnw. Er hynny, rydych hefyd yn cytuno na fydd yn bosib penodi deiliad ATOL arall mewn rhai achosion, ac os felly cewch wneud hawliad o dan gynllun ATOL (neu ddyroddwr eich cerdyn credyd os yw’n berthnasol). Os nad ydym ni, neu’r cyflenwyr a nodir ar eich tystysgrif ATOL, yn gallu darparu’r gwasanaethau a restrir (neu ddewis addas arall, drwy ddeiliad ATOL arall neu fel arall) am resymau methdalu, gallai Ymddiriedolwyr yr Air Travel Trust wneud taliad (neu roi budd) i chi o dan gynllun ATOL. Rydych yn cytuno eich bod, yn gyfnewid am daliad neu fudd o’r fath, yn trosglwyddo yn gyfan gwbl i’r Ymddiriedolwyr hynny unrhyw hawliadau sydd gennych neu a allai fod gennych yn codi o’r ffaith nad yw’r gwasanaethau wedi eu darparu, neu’n ymwneud â hynny, gan gynnwys unrhyw hawliad yn ein herbyn ni, yr asiantaeth deithio (neu ddyroddwr eich cerdyn credyd os yw’n berthnasol). Rydych hefyd yn cytuno y gallai unrhyw hawliadau o’r fath gael eu trosglwyddo i gorff arall, os yw’r corff hwnnw wedi talu symiau a hawliwyd gennych o dan gynllun ATOL. Diogelu gan ATOL Mae llawer o’r tocynnau hedfan a’r gwyliau sy’n cynnwys tocynnau hedfan ar y wefan hon wedi eu diogelu’n ariannol gan gynllun ATOL. Ond nid yw pob gwasanaeth gwyliau a theithio a restrir ar y wefan hon wedi eu diogelu gan ATOL. Gofynnwch i ni gadarnhau beth sydd wedi ei ddiogelu fel rhan o’ch archeb. Os nad ydych yn derbyn Tystysgrif ATOL, ni fydd eich archeb wedi ei diogelu gan ATOL. Os ydych yn derbyn Tystysgrif ATOL ond nad yw pob rhan o’ch taith wedi eu rhestru arni, ni fydd y rhannau hynny wedi eu diogelu gan ATOL. Gweler yr amodau archebu i gael gwybodaeth, neu i gael mwy o wybodaeth am ddiogelu ariannol a Thystysgrif ATOL, ewch i: www.atol.org.uk/ATOLCertificate Taliadau - Prisiau Er mwyn cadarnhau eich dewis drefniadau, rhaid i chi dalu blaendal o 100% o gost y tocyn hedfan rhyngwladol, yn ogystal ag 20% o weddill y pecyn sy’n ddyledus ar gyfer pob person. Mae gweddill cost eich trefniadau yn ddyledus 70 diwrnod cyn gadael. Os na fyddwn yn derbyn y gweddill hwn yn llawn ac ar amser, cadwn yr hawl i ystyried eich bod wedi canslo eich archeb a chadw eich blaendal. Derbyniwn daliadau drwy siec, cerdyn credyd, cerdyn debyd, cardiau credyd personol Visa a Mastercard, gyda ffi drafod o 2%. Nid oes ffi am daliadau â cherdyn debyd. Gellir cymryd arian parod drwy drefnu ymlaen llaw. Mae’r prisiau ar y wefan hon yn gywir adeg cyhoeddi’r wefan, ond mae Teithiau Tango yn cadw’r hawl i godi neu ostwng ei brisiau ar unrhyw adeg. Cyn i chi archebu gwyliau, byddwn yn rhoi pris diweddaraf eich dewis Wyliau i chi, gan gynnwys cost unrhyw ychwanegiadau tymor brig, uwchraddio neu gyfleusterau ychwanegol y gofynnoch amdanynt. Ar ôl i chi wneud eich archeb, ac wedi i ni roi anfoneb gadarnhau, yr unig ffordd y gall y pris amrywio yw os bydd cynnydd sylweddol yn ein costau neu gynnydd mewn taliadau, ffioedd, trethi neu eitemau tebyg o ganlyniad i benderfyniadau llywodraeth. Er hyn, ni fydd cost eich gwyliau yn newid o fewn 10 diwrnod i adael. Newidiadau gennych chi Os ydych yn dymuno newid eich trefniadau teithio mewn unrhyw ffordd ar ôl i ni roi anfoneb gadarnhau, gwnawn bob ymdrech i wneud y newidiadau hyn, ond efallai na fydd bob amser yn bosibl. Rhaid i unrhyw gais am newidiadau gael ei wneud gan y ‘prif enw’. Bydd gofyn i chi dalu ffi weinyddol o £50 am bob person ac unrhyw gostau pellach a ddaw i’n rhan wrth wneud y newid hwn. Dylech fod yn ymwybodol y gallai’r costau hyn gynyddu po agosaf at y dyddiad gadael y gwneir y newidiadau. Dim ond unwaith y caniateir newid y dyddiad gadael ar gyfer un archeb. Bydd unrhyw newid yn y dyddiad gadael yn cael ei ystyried yn achos o ganslo, a bydd ffioedd canslo llawn yn berthnasol. Bydd gofyn i chi dalu ffi weinyddol o £50 am bob person a blaendal newydd am bob person i sicrhau’r dyddiadau gadael newydd. Ond byddwn yn tynnu swm y blaendal gwreiddiol a dalwyd oddi ar yr archeb newydd. Gall unrhyw newidiadau pellach gael eu hystyried fel eich bod wedi canslo gan olygu bod ffioedd canslo yn berthnasol. Noder: Bydd rhai trefniadau na ellir eu newid wedi iddynt gael eu cadarnhau a gallai unrhyw newid arwain at ffi ganslo o hyd at 100% o’r rhan honno o’r trefniadau. Mewn rhai achosion, gallai unrhyw newidiadau a wneir olygu y bydd yn rhaid i chi dalu am y trefniadau a ganslwyd a phrynu’r rhai newydd ar gost lawn. Trefniadau’n cael eu canslo gennych chi Gallwch chi, neu unrhyw aelod o’ch parti, ganslo eich trefniadau teithio ar unrhyw adeg. Rhaid i lythyr drwy’r post neu ffacs (nid e-bost) oddi wrth y ‘prif enw’ sy’n dwyn llofnod llofnodwr yr archeb gael ei dderbyn yn ein swyddfeydd. Tango Tours Ltd, 7 Heol y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY. Bydd cansladau yn effeithiol ar y diwrnod y bydd Teithiau Tango yn eu derbyn. Gan y daw costau i’n rhan wrth ganslo eich trefniadau teithio, bydd y ffioedd canslo canlynol yn daladwy, yn dibynnu ar sawl diwrnod cyn dyddiad gadael y gwyliau y bydd y cwmni yn derbyn eich hysbysiad canslo. Ffioedd Canslo Gwyliau (y pen) Pryd yr hysbysir Mwy na 75 diwrnod cyn gadael 50 – 75 diwrnod cyn gadael 25 - 50 diwrnod cyn gadael O fewn 25 diwrnod i adael

Ffioedd (% o gost y gwyliau) Colli’r blaendal yn unig 50% 75% 100%

Trefniadau’n cael eu newid neu eu canslo gennym ni Gwnawn drefniadau gofalus gyda chwmnïau hedfan, gwestai a darparwyr gwasanaeth i sicrhau y gallwn ddarparu’r gwyliau i chi fel a ddisgrifir. Ond mewn achosion eithriadol, gallai fod angen i ni wneud newidiadau i’ch gwyliau (gan gynnwys y cwmnïau hedfan, tocynnau hedfan, llety, cludiant neu wasanaethau) o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Syniad yn unig yw’r amserau hedfan a roddir, a bydd yr amserau terfynol i’w gweld ar eich tocynnau. Pan fydd angen gwneud mân newidiadau, gwnawn ein gorau i sicrhau nad ydynt yn effeithio ar eich gwyliau. Os bydd angen gwneud newid mawr (a ddisgrifir fel newid yn amserlen y gwyliau sy’n golygu na allwch ymweld â chyrchfan penodol dros nos neu gyrchfan priodol arall, newid y llety i un o ansawdd neu gategori is sy’n effeithio ar ran sylweddol o’ch gwyliau, neu newid amser yr awyren i Dde America gan fwy na 12 awr) neu os bydd yn rhaid i ni ganslo eich gwyliau, byddwn yn cysylltu â chi i gynnig y dewis canlynol: 1. Derbyn y newidiadau i’ch gwyliau; 2. Prynu gwyliau arall sydd ar gael gan Teithiau Tango;

52

Pryd yr hysbysir Mwy na 75 diwrnod cyn gadael 50 - 75 diwrnod cyn gadael 25 - 50 diwrnod cyn gadael O fewn 10 diwrnod i adael

Iawndal £25 £50 £75 £100

Newidiadau neu gansladau gennych chi neu gennym ni mewn achos o force majeure Mae force majeure yn golygu amgylchiadau anarferol neu anrhagweladwy y tu hwnt i reolaeth y cwmni neu reolaeth ein cyflenwyr, na allai’r cwmni na’i gyflenwyr osgoi’r canlyniadau hyd yn oed â phob gofal dyladwy, gan gynnwys rhyfel, bygythiad o ryfel, terfysg, cythrwfl sifil, gweithgarwch terfysgol, anghydfod diwydiannol, problemau technegol na ellir eu hosgoi gyda chludiant, peiriannau neu offer, diffyg pŵer, newidiadau a orfodir yn sgil cwmni hedfan yn ail-drefnu neu’n canslo awyren, trychineb naturiol neu niwclear, tân, llifogydd, sychder, epidemig neu achosion o salwch yn cychwyn, a lefel y dŵr mewn afonydd, ond heb fod yn gyfyngedig i hyn. Os bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’ch gwyliau neu ei ganslo o ganlyniad i force majeure, byddwn yn cysylltu â chi a chynnig y dewisiadau uchod i chi. Ond ni chaiff iawndal ei dalu. Pe byddem, mewn achos o force majeure, yn dal i allu bwrw ymlaen â’ch gwyliau ond eich bod yn dymuno canslo, cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau. Gwnawn bob ymdrech i adennill oddi wrth gyflenwyr a thalu i chi unrhyw arian a dalwyd am eich gwyliau, ond pe na allwn wneud hynny, efallai y gallech hawlio costau anadferadwy gan eich cwmni yswiriant. Hedfan Cofier nad oes gennym unrhyw reolaeth dros gwmnïau hedfan rhyngwladol na chenedlaethol, ac felly gall amserlenni newid heb fod unrhyw fai arnom ni. Gwnawn bopeth a allwn i sicrhau bod eich holl gysylltiadau cludiant yn llifo’n esmwyth, ond eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r union amserau hedfan a’u cadarnhau eto. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn achos hedfan yn fewnol yn Ne America, gan y gall amserlenni gael eu haildrefnu ar fyr rybudd. Nid yw Teithiau Tango yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ganlyniadau achosion o fethu â dal awyren yn sgil methiant y cleient i gadarnhau eto. Pan fyddwch yn teithio gyda chwmni hedfan, Amodau Cludo y cwmni hwnnw fydd yn berthnasol, a bydd rhai ohonynt yn cyfyngu neu’n ymwrthod ag atebolrwydd. Mae’r amodau hyn yn amodol ar Gytundebau Rhyngwladol rhwng gwledydd. Mae hedfan i Dde America yn golygu hedfan am bellter hir a gallai fod gofyn newid mewn meysydd awyr eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw cyrraedd y maes awyr ar yr amser priodol a chofrestru (check in) ar gyfer eich taith ryngwladol, a newid awyrennau os bydd angen mewn meysydd awyr ar hyd y daith. Os ydych yn dymuno eistedd mewn sedd neu adran benodol o’r awyren, neu’n dymuno eistedd gyda phobl eraill ar yr awyren, argymhellir eich bod yn cofrestru’n gynnar neu’n gwneud hynny ar-lein. Weithiau, gall fod yn bosibl cadw seddau yn uniongyrchol gyda’r cwmni hedfan dros y ffôn neu ar-lein cyn teithio. Nid yw cwmnïau hedfan yn caniatáu mwy nag un archeb i un teithiwr ar awyren, a gall ganslo seddau yn awtomatig os ydynt yn cael eu cadw gan fwy nag un cwmni. Y cleientiaid sy’n gyfrifol am sicrhau nad ydynt yn cadw lleoedd ar awyren gyda chwmni arall. O dan Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd, mae gennych hawliau mewn rhai amgylchiadau i ad-daliadau a/neu iawndal gan y cwmni hedfan mewn achosion lle y gwrthodwyd ichi fynd ar yr awyren, achosion gansladau neu pan fo awyrennau yn cael eu hoedi. Bydd manylion llawn yr hawliau hyn ar gael yn gyhoeddus ym meysydd awyr yr Undeb Ewropeaidd a byddant ar gael hefyd gan y cwmnïau hedfan. Mewn achosion o’r fath, cyfrifoldeb y cwmni hedfan fydd eich ad-dalu, ac ni fydd yn rhoi hawl awtomatig i chi dderbyn ad-daliad o bris eich gwyliau gennym ni. Ymddygiad Pan fyddwch yn archebu gwyliau gyda Teithiau Tango, rydych yn derbyn cyfrifoldeb am eich ymddygiad chi ac ymddygiad eich parti tra eich bod ar y Gwyliau. Os ydym ni, neu unrhyw berson arall mewn awdurdod, o’r farn resymol eich bod chi neu unrhyw aelod o’ch parti yn ymddwyn mewn ffordd sy’n achosi neu’n debygol o achosi perygl neu ofid i unrhyw berson arall neu ddifrod i eiddo, bydd gennym yr hawl i ddod â gwyliau’r person(au) dan sylw i ben. Bydd gofyn i’r person(au) dan sylw adael y llety neu’r gwasanaeth ac ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb pellach tuag atynt gan gynnwys unrhyw drefniadau teithio adref. Ni wneir unrhyw ad-daliadau ac ni fyddwn yn talu unrhyw dreuliau na chostau a gwyd yn sgil dod â’r gwyliau i ben. Byddwch yn gyfrifol am dalu’n llawn am unrhyw ddifrod neu golled a achoswyd gennych chi neu unrhyw aelod o’ch parti yn ystod eich amser i ffwrdd. Rhaid i’r taliad gael ei dalu’n uniongyrchol ar y pryd i’r darparwr gwasanaeth dan sylw, ac o fethu â gwneud hynny byddwch yn gyfrifol am ymgymryd ag unrhyw hawliadau a wneir yn ein herbyn ni wedi hynny (ynghyd â’n costau cyfreithiol llawn ni a chostau cyfreithiol llawn y parti arall) o ganlyniad i’ch gweithredoedd. Cwynion Mewn achos annhebygol lle byddai gennych unrhyw reswm i gwyno neu petaech yn cael unrhyw broblemau â threfniadau eich gwyliau tra eich bod i ffwrdd, rhaid i chi hysbysu ein cynrychiolydd a darparwr y gwasanaeth(au) dan sylw ar unwaith. Gall y rhan fwyaf o broblemau neu gwynion gael eu datrys tra eich bod i ffwrdd, ond pe byddech yn dal i fod heb eich bodloni, rhaid i chi ysgrifennu atom o fewn 30 diwrnod i ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig gan roi eich cyfeirnod archeb a manylion llawn eich cwyn. Cadwch eich llythyr yn fyr ac i’r pwynt. Bydd hyn yn ein helpu i nodi eich pryderon yn gyflym a chyflymu ein hymateb i chi. Pe na byddwch yn dilyn y weithdrefn hon, ni fyddem wedi cael y cyfle i ymchwilio i’ch cwyn a’i hunioni. Gallai hyn effeithio ar eich hawliau o dan y contract hwn. Eich cyfrifoldebau Y cleientiaid sydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl ofynion mewnfudo ac iechyd wedi eu bodloni, am sicrhau dogfennau teithio, gan gynnwys pasborts, teithebau (visas), a thystysgrifau brechiadau, ac am sicrhau bod y rhain i gyd yn eu lle, gan gynnwys ar gyfer unrhyw arosiadau ar hyd y daith wrth hedfan yn rhyngwladol. Os nad yw’r enw ar eich tocyn hedfan yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar eich pasbort, rhaid i chi ein hysbysu yn syth wedi i chi dderbyn y tocyn. Gallai costau ychwanegol godi wrth newid enw, yn dibynnu ar y cwmni hedfan. Mae angen manylion eich pasbort arnom er mwyn i chi gael rhai o’r tocynnau. Os bydd y rhain yn newid wedi i chi eu rhoi i ni, rhaid i chi roi gwybod i ni. Eich cyfrifoldeb chi yw ymddwyn yn gyfrifol, yn gymedrol a sobr wrth ymwneud ag awdurdodau lleol, cyd-deithwyr a’n cynrychiolwyr lleol. Drwy fynd ar wyliau Teithiau Tango, rydych yn cytuno i dderbyn awdurdod a phenderfyniadau ein cyflogeion a’n cynrychiolwyr. Os yw eich ymddygiad neu eich iechyd cyn gadael ar daith, ym marn pobl o’r fath, yn debygol o beryglu diogelwch, esmwythdra neu gynnydd y daith honno, gellir gwrthod i chi barhau ar y daith heb ad-daliad nac iawndal. Eich cyfrifoldeb chi yw ufuddhau i gyfreithiau lleol, neu fel arall gellir gwrthod ichi barhau ar y gwyliau a bydd unrhyw gyfrifoldeb sydd gennym tuag atoch yn darfod. Cofiwch nad yw teithio yn Ne America (a gwledydd eraill a allai fod yn amserlen eich taith) yr un peth â theithio yn y Deyrnas Unedig, a gall mân anghyfleusterau ac achosion o oedi ddigwydd yn sgil tywydd, streiciau, protestiadau a chyflwr gwael y ffyrdd ac am resymau eraill. Wrth deithio gyda Teithiau Tango, rydych drwy hynny yn derbyn y ffordd hon o fyw yn ein cyrchfannau. Ein cyfrifoldebau tuag atoch chi Mae Teithiau Tango yn ymrwymedig i sicrhau bod eich gwyliau yn unol â’r hyn a ddisgrifiwyd. Os bydd rhan o’ch gwyliau heb ei darparu yn ôl yr hyn a addawyd, a bod hyn yn effeithio ar fwynhad rhesymol eich gwyliau, talwn iawndal ichi sy’n briodol i’r amgylchiadau, yn gyfyngedig i bris y gwasanaeth dan sylw. Mae Teithiau Tango yn derbyn cyfrifoldeb am salwch, anaf personol neu farwolaeth a achosir o ganlyniad uniongyrchol i weithredoedd a/neu esgeulustra uniongyrchol ein cyflogeion, asiantau, cyflenwyr neu is-gontractwyr wrth iddynt weithredu yng nghwrs eu cyflogaeth i ddarparu gwasanaethau neu drefniadau ar gyfer eich gwyliau a archebwyd gennych gyda ni yn y Deyrnas Unedig. Nid ydym ym derbyn cyfrifoldeb am salwch, anaf personol neu farwolaeth lle na fu bai ar ein cyflogeion, asiantau, cyflenwyr neu ein his-gontractwyr ni, neu o ganlyniad i gymryd rhan mewn gweithgaredd nad yw’n rhan o’r gwyliau a drefnwyd drwom ni yn y Deyrnas Unedig. Os bydd salwch, anaf personol neu farwolaeth yn digwydd tra’n hedfan, tra’n teithio ar reilffordd neu ar y môr, neu mewn gwesty, mae swm yr iawndal y gallech dderbyn yn gyfyngedig yn unol â darpariaethau unrhyw Gonfensiwn Rhyngwladol. Os bydd salwch, anaf personol neu farwolaeth yn digwydd o ganlyniad i gymryd rhan mewn gweithgaredd lle mae trydydd parti ynghlwm wrth hynny, byddwn, yn ôl ein disgresiwn, yn cynnig cyngor a chymorth i helpu i ddatrys y mater, cyhyd â’ch bod yn ein hysbysu o fewn 90 diwrnod i’r digwyddiad. Lwfans bagiau Mae gan y rhan fwyaf o gwmnïau hedfan rhestredig lwfans bagiau rhwng 20kg a 46kg i bob teithiwr (wrth hedfan yn rhyngwladol). Wrth hedfan yn fewnol yn Ne America, mae cyfyngiad o 15kg i bob teithiwr (oni bai eich bod yn hedfan gyda’r un cwmni hedfan yn rhyngwladol, ac os felly bydd gennych yr un lwfans). Gall ffi gael ei godi os yw eich bag yn pwyso mwy na hyn. Holwch ni ynglŷn â’r lwfans sy’n briodol i’r cwmni/cwmnïau hedfan a drefnwyd, ynghyd â’r ffioedd bagiau trwm, cyn i chi adael. Cadwch hyn mewn cof wrth i chi bacio, gan y bydd mynd â bagiau dros bwysau fel arfer yn gost ychwanegol drud i’w dalu wrth gofrestru (check in). Hefyd, gallai fod lwfans cyfyngedig ar fagiau ar rai o teithiau penodol. Os felly, fel arfer cewch adael gweddill eich bagiau mewn lle storio. Nid yw Teithiau Tango yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am achosion o fagiau’n cael eu hoedi, eu colli neu eu difrodi.


Terms & Conditions Tango Tours Ltd - Terms & Conditions Your contract is with Tango Tours Limited registered in England and Wales, number 06488315, ATOL holder number 10002. Holiday Contract These conditions apply to all Holidays and govern your relationship with Tango Tours Ltd. Please read them carefully before making a booking. A contract will exist when we accept your booking and issue our confirmation invoice. You must be over 18 to book a Tango Tours holiday. The contract and all matters arising from it shall be governed by English & Welsh law. It is important to check the details on your invoice when you get it, or if booking late at the time of booking, that all the details are exactly as you requested. In the event of any discrepancy, please contact us immediately as it may not be possible to make changes later. Prices and website accuracy The information and prices shown on this website and brochure may have changed by the time you come to book your arrangements. Although we make every effort to ensure the accuracy of the website information and prices at the time of loading, regrettably errors do occasionally occur. You must therefore ensure you check the price and all other details of your chosen arrangements with us at the time of booking. Once you have made a booking and we have issued our confirmation invoice, the price can only be varied due to a significant increase in our costs or an increase in charges, fees, taxes or similar items as a result of governmental action. Insurance We consider adequate travel insurance to be essential to cover the cost of assistance, including emergency repatriation, in the event of illness or other problems occurring during your holiday. Please read your policy and take it with you on holiday. It is your responsibility to ensure that the insurance cover you purchase is suitable and adequate for your particular needs. Your financial protection When you buy an ATOL protected flight or flight inclusive holiday from us you will receive an ATOL Certificate. This lists what is financially protected, where you can get information on what this means for you and who to contact if things go wrong. We, or the suppliers identified on your ATOL Certificate, will provide you with the Services listed on the ATOL Certificate (or a suitable alternative). In some cases, where neither we nor the supplier are able to do so for reasons of insolvency, an alternative ATOL holder may provide you with the services you have bought or a suitable alternative (at no extra cost to you). You agree to accept that in those circumstances the alternative ATOL holder will perform those obligations and you agree to pay any money outstanding to be paid by you under your contract to that alternative ATOL holder. However, you also agree that in some cases it will not be possible to appoint an alternative ATOL holder, in which case you will be entitled to make a claim under the ATOL scheme (or your credit card issuer where applicable). If we, or the suppliers identified on your ATOL certificate, are unable to provide the services listed (or a suitable alternative, through an alternative ATOL holder or otherwise) for reasons of insolvency, the Trustees of the Air Travel Trust may make a payment to (or confer a benefit on) you under the ATOL scheme. You agree that in return for such a payment or benefit you assign absolutely to those Trustees any claims which you have or may have arising out of or relating to the non-provision of the services, including any claim against us, the travel agent (or your credit card issuer where applicable). You also agree that any such claims may be re-assigned to another body, if that other body has paid sums you have claimed under the ATOL scheme. ATOL Protection Many of the flights and flight-inclusive holidays on this website are financially protected by the ATOL scheme. But ATOL protection does not apply to all holiday and travel services listed on this website. Please ask us to confirm what protection may apply to your booking. If you do not receive an ATOL Certificate then the booking will not be ATOL protected. If you do receive an ATOL Certificate but all the parts of your trip are not listed on it, those parts will not be ATOL protected. Please see our booking conditions for information, or for more information about financial protection and the ATOL Certificate go to: www.atol.org.uk/ATOLCertificate Payments - Prices In order to confirm your chosen arrangements, you must pay a deposit of 100% of the international flight cost, plus 20% of the remaining balance of the package per person. The balance of the cost of your arrangements is due 70 days prior to departure. If we do not receive this balance in full and on time, we reserve the right to treat your booking as cancelled by you and retain your deposit. We accept payment by cheque, credit card, debit card, personal Visa and Mastercard credit cards, subject to a handling charge of 2%. There is no charge for debit card payments. Cash may be taken with prior arrangement. The prices on this website are correct at time of website publication, however, Tango Tours reserves the right to raise or lower its prices at any time. Before you make a booking we will give you the up-to-date price of your chosen Holiday, including the cost of any peak-season supplements, upgrades or additional facilities which you have requested. Once you have made a booking and we have issued our confirmation invoice, the price can only be varied due to a significant increase in our costs or an increase in charges, fees, taxes or similar items as a result of governmental action. However, there will be no change to the cost of your holiday within 10 days of departure. Amendments by you If, after our confirmation invoice has been issued, you wish to change your travel arrangements in any way, we will do our utmost to make these changes, but it may not always be possible. Any request for changes to be made must be from the ‘lead name’. You will be asked to pay an administration charge of £50 per person and any further cost we incur in making this alteration. You should be aware that these costs could increase the closer to the departure date that changes are made. Only one change of departure date, per booking may be permitted. Any change in departure date will be treated as a cancellation and full cancellation charges will apply. You will be asked to pay an admin fee of £50 per person and a new deposit per person to secure the new departure dates. However, we will discount the new booking with the original deposit amount paid. Any further changes may be treated as a cancellation by you and result in cancellation charges being applied. Note: Certain arrangements may not be amended after they have been confirmed and any alteration could incur a cancellation charge of up to 100% of that part of the arrangements. In some cases, any changes made may mean you having to pay for the cancelled arrangements and purchasing new ones at full cost. Cancellation by you You, or any member of your party, may cancel your travel arrangements at any time. Written notification by mail or fax (not e-mail) from the ‘lead name’ and signed by the signatory of the booking form must be received at our offices. Tango Tours Ltd, 7 Bridge St, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY. Cancellations are effective on the day they are received by Tango Tours. Since we incur costs in cancelling your travel arrangements, the following cancellation charges will be payable, depending upon the number of days prior to departure the company receives your notice of cancellation. Holiday Cancellation Charges (per person) When Notified More than 75 days before departure 50 - 75 days before departure 25 - 50 days before departure Within 25 days of departure

Charges (% of holiday cost) Loss of deposit only 50% 75% 100%

Amendments or cancellations by us We make careful arrangements with airlines, hotels and service operators to ensure that we are able to provide you with the holiday as described. However, in exceptional cases, it may be necessary to make changes to your holiday arrangements (including airlines, flights, accommodation, transport or services) due to circumstances beyond our control. Flight times are given only as indications, and finalised times will be shown on your tickets. When minor changes are necessary, we will do our best to ensure that they do not affect your holiday. If a major change is necessary (defined as a change of itinerary so that you are no longer able to visit a designated overnight destination or an appropriate alternative destination, a change of accommodation to a lower standard or category affecting a significant part of your holiday, or a change of flight time of more than 12 hours to your flights to South America) or if we have to cancel your holiday, we will contact you and offer you the choice of: 1. Accepting the changes to your holiday; 2.Purchasing another available Tango Tours holiday; 3.Cancelling your holiday with a full refund. If we have to cancel or make major changes to your holiday less than 70 days before departure, other than in the event of force majeure (see section below), you will also be entitled to compensation at the following levels:

Amendment Compensation (per person) When Notified More than 75 days before departure 50 - 75 days before departure 25 - 50 days before departure Within 10 days of departure

Compensation £25 £50 £75 £100

Alterations or cancellations by you or us in the event of force majeure Force majeure means unusual and unforeseeable circumstances beyond the company’s control or the control of our suppliers, the consequence of which neither the company nor its suppliers could avoid even with all due care, including, but not limited to, war, threat of war, riot, civil strife, terrorist activity, industrial dispute, unavoidable technical problems with transport, machinery or equipment, power failure, changes imposed by rescheduling or cancellation of flights by an airline, natural or nuclear disaster, fire, flood, drought weather conditions, epidemics or outbreaks of illness and level of water in rivers. If we have to make alterations to, or cancel, your holiday in the event of force majeure, we will contact you and offer you the above choices. However, compensation will not be paid. If, in the event of force majeure, we are still able to operate your holiday but you wish to cancel, please contact us to discuss the options. We will endeavour to recover from suppliers, and refund to you, monies paid for your holiday, but where we are unable to do so, you may be able to claim for irrecoverable costs from your travel insurance. Flights Please bear in mind that we have no control over international or national air carriers, and therefore schedules may change due to no fault of our own. We will do all we can to ensure the smooth flow of all your transport connections, but it is your responsibility to check exact times of flights and reconfirm these. This is particularly important for internal flights within South America, which can be rearranged at short notice. Tango Tours accepts no responsibility for the consequences of flights missed due to the client’s failure to reconfirm. When you travel with an airline, the Conditions of Carriage of that airline apply, some of which will limit or exclude liability. These conditions are the subject of International Agreements between countries. Flying to South America involves long flights and may require changes in other airports. It is your responsibility to arrive at the departure airport at the appropriate time and to check in for your international flight, and to change aeroplanes if necessary at intermediate airports. If you wish to sit in a specific seat or section of the plane, or wish to sit with other people on the flight, it is recommended that you check in early or check in online. It is sometimes possible to reserve seats directly with the airline by telephone or online prior to travel. Airlines do not allow more than one booking per passenger on a flight and may automatically cancel seats if they are held by more than one operator. Clients are responsible for ensuring they are not holding flights with another operator. Under EU Law, you have rights in some circumstances to refunds and/or compensation from the airline in cases of denied boarding, cancellation or delay to flights. Full details of these rights will be publicised at EU airports and will also be available from airlines. Reimbursement in such cases is the responsibility of the airline and will not automatically entitle you to a refund of your holiday price from us. Behaviour When you book a Holiday with Tango Tours Ltd you accept responsibility for the proper conduct for yourself and your party whilst on Holiday. If we or any other person in authority is of the reasonable opinion that you or any member of your party is behaving in such a way as to cause or be likely to cause danger or upset to any other person or damage to property, we will be entitled to terminate the holiday of the person(s) concerned. The person(s) concerned will be required to leave the accommodation or other service and we will have no further responsibility to them including any return travel arrangements. No refunds will be made and we will not pay any expenses or costs incurred as a result of the termination. You will be responsible for making full payment for any damage or loss caused by you or any member of your party during your time away. Payment must be paid direct at the time to the service supplier concerned failing which, you will be responsible for meeting any claims subsequently made against us (together with our own and the other party’s full legal costs) as a result of your actions. Complaint In the unlikely event that you have any reason to complain or experience any problems with your holiday arrangements whilst away; you must immediately inform our representative and the supplier of the service(s) in question. Most problems or complaints can be resolved while you are away, however if you remain dissatisfied, you must write to us within 30 days of your return to the UK giving your booking reference and full details of your complaint. Please keep your letter concise and to the point. This will assist us to quickly identify your concerns and speed up our response to you. If you fail to follow this procedure we will have been deprived of the opportunity to investigate and rectify your complaint. This may affect your rights under this contract. Your responsibilities Clients are responsible for ensuring that all immigration and health requirements are fulfilled, for obtaining travel documents, including passports, visas and vaccination certificates, and for ensuring that these are all in order, including for any intermediate stops on international flights. If the name on your airline ticket does not match that on your passport, you must inform us as soon as you receive the ticket. Change of name may incur additional costs, dependent on airline. We require your passport details to issue some tickets. If these change after you have given them to us, you must inform us. It is your responsibility to behave in a responsible, restrained and sober manner when dealing with local authorities, fellow travellers and our local representatives. By taking a Tango Tours holiday, you agree to accept the authority and decisions of our employees and representatives. If, in the opinion of such people, your behaviour or health before the departure of a tour is likely to threaten the safety, comfort or progress of that tour, then you may be excluded from the tour without refund or compensation. It is your responsibility to obey local laws, otherwise you may be excluded from the holiday and we will cease to have any responsibility for you. Please bear in mind that travel in South America (and occasionally other countries within your tour itinerary) is not the same as travel in the UK, and minor inconveniences and delays may arise due to weather conditions, strikes, demonstrations, the poor state of roads or for other reasons. By travelling with Tango Tours, you are implicitly accepting this the way of life in our destinations. Our responsibilities to you Tango Tours is dictated to ensuring that your holiday is as described. If a part of your holiday is not provided as promised, and this affects the reasonable enjoyment of your holiday, we will pay compensation appropriate to the circumstances, limited to the price of the service concerned. Tango Tours accepts responsibility for illness, personal injury or death caused as a direct result of the direct acts and / or omissions of our employees, agents, suppliers or sub-contractors while acting in the course of their employment to provide services or arrangements for your holiday that you have booked with us in the UK. We do not accept responsibility for illness, personal injury or death where there has been no fault of our employees, agents, suppliers or sub-contractors, or as a result of taking part in any activity which does not form part of the holiday booked through us in the UK. Where illness, personal injury or death arises in the course of air travel, rail travel, sea travel or hotel accommodation, the amount of compensation you may receive is limited in accordance with the provisions of any International Convention. If illness, personal injury or death is suffered as a result of taking part in an activity where a third party is involved, we shall, at our discretion, offer advice and assistance to aid in the resolution of the issue, provided you inform us within 90 days of the occurrence. Baggage allowance Most scheduled airlines have a baggage allowance of between 20kg & 46Kg per passenger (international flights). Internal flights within South America carry a restriction of 15kg per passenger (unless you fly with the same airline internationally, where you will have the same allowance). Baggage excess may be charged if this weight is exceeded. Please check with us for allowance appropriate to the booked airline(s) as well as excess baggage charges prior to departure. Please bear this in mind when packing, as carrying excess baggage will normally incur an expensive additional cost payable at check in. Additionally, certain excursions have a limited baggage allowance. Where this is the case, you will usually be able to leave the rest of your luggage in storage. Tango Tours accepts no responsibility for the delay, loss or damage of luggage.

53


Ffurflen ymholi Enquiry form Enw / Name: Cyfeiriad / Address:

Ebost / Email: Rhif ffôn / Tel No: Symudol / Mobile:

Mae gen i ddiddordeb mewn ymuno â thaith grwp i Batagonia I’m interested in joining a group tour to Patagonia. Mae gen i ddiddordeb mewn trefnu taith breifat i Batagonia I’m interested in arranging a private tour to Patagonia. Mae gen i ddiddordeb yn y teithiau / estyniadau i weddill yr Ariannin a De America I’m interested in the tours / extensions to the rest of Argentina and South America. Sawl person fyddai’n teithio?

Oedolion

Plant

How many people would be travelling?

Adults

Children

Os oes gennych ddiddordeb yn y Taith Deuluol i’r Wladfa, faint oed yw’r plentyn/plant? If you are interested in the Family Tour to Welsh Patagonia, how old are the children? Pryd fyddech chi am deithio? When would you like to travel? Ydych chi’n siarad Cymraeg? / Do you speak Welsh?

Ydw/Yes

Nac YdwNo

Dwi’n dysgu Cymraeg/I’m learning Welsh

Ym mha iaith hoffech dderbyn manylion? / In which language would you like to receive information?

Cymraeg

English

Oes gennych unrhyw gwestiynau eraill? / Do you have any other questions? Ble wnaethoch dderbyn ein llyfryn teithio? / Where did you pick up our brochure?

Torrwch y dudalen a gyrrwch atom os gwelwch yn dda: Teithiau Tango, 7 Heol y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY Please cut out this page and send to: Tango Tours Ltd., 7 Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY

54


Gwybodaeth bellach

Further Information

ATOL

ATOL

Mae Teithiau Tango / Tango Tours Ltd. yn gwmni sydd gan drwydded ATOL, sy’n golygu os fyddwch yn archebu gwyliau gyda ni, gallwch ymlacio gan wybod fod eich arian yn ddiogel. Rhif y trwydded yw 10002.

Teithiau Tango / Tango Tours Ltd. is a company with a ATOL insurance, which means if you book a holiday with us, you can relax in the knowledge that your money is safe. Our ATOL insurance number is 10002.

Mae trwydded ATOL yn ofynnol ar gyfer cwmnïau teithio yn y DU sy’n gwerthu pecyn teithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn holi eich cwmni teithio am dystiolaeth o’u trwydded ATOL Ni fydd eich taith wedi cael ei ddiogelu yn ariannol heb y drwydded yma. Cofiwch archebu eich taith a’ch hediad ar yr un pryd bob tro er mwyn bod yn hollol sicr. Am fwy o wybodaeth am ATOL, gweler www.atol.org.uk. Am unrhyw gyngor, peidiwch ag oedi cysylltu â ni.

ATOL insurance is compulsory for tour companies in the UK who offer a travel package. Make sure that you ask your tour company for evidence of their ATOL insurance. Your tour will not be financially secure without this insurance. Remember to book your flights along with your tour to be sure. For more information on ATOL, please visit www.atol. org.uk. For any advice, please do not hesitate to contact us.

Nosweithiau’r Wladfa

A Taste of Welsh Patagonia evenings

Rydym eisoes wedi cynnal ambell noson ar hyd a lled Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r Wladfa ac o ddathliadau 2015. Mae’n gyfle gwych i ddysgu am y man arbennig yma o’r byd, ac glywed hanesion a straeon am bobl y Wladfa, eu hanes, eu iaith a’u diwylliant. Peidiwch poeni os nad ydych wedi cael cyfle i ymuno â ni eto, mae ambell dyddiad eto i ddod a bydd croeso cynnes i bawb.

We have already held a number of evenings across Wales to raise awareness of Welsh Patagonia and the 2015 celebrations. It is an excellent opportunity to learn more about this amazing part of the world and to hear tales and stories about the people, their history, their language and their culture. Don’t worry if you haven’t been able to join us yet, there are still some dates left and there will be a warm welcome to you all.

Medi 17eg 7.30pm Cartws, Llandudoch

September 17th 7.30pm Coach House, St Dogmaels

Hydref 8fed 7.30pm, Chapter, Caerdydd

October 8th 7.30pm Chapter, Cardiff

Byddwn hefyd yn ymweld à’r Drenewydd - dyddiad i’w drefnu

We will also be visitng Newtown - date to be confirmed

Ymweld â ni

Os hoffech drafod eich taith wyneb yn wyneb, mae pob croeso i chi ymweld â ni yn ein siop / swyddfa yng nghanol tref Aberystwyth. Mae sawl un o’n cwsmeriaid yn gwneud hyn, ac yn dewis cael gwyliau bach ac aros am gwpwl o nosweithiau yn y dref hyfryd hon hefyd! Os ydych chi yn dewis aros ac angen cymorth i archebu llety neu unrhyw weithgareddau yn ystod eich arhosiad, byddwn wrth ein boddau yn rhoi cymorth i chi. Ein cyfeiriad yw 7 Heol y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY.

Visit us

If you would like to discuss your tour with us in person, you are more than welcome to visit us at our shop / office in Aberystwyth town centre. Many of our customers decide to make a holiday of it and spend a couple of nights at the seaside town too! If you decide to stay and would like our help in booking accommodation or any activities during your stay, we would be delighted to assist you. Our address is 7 Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PY.

Summer Events 2014 Digwyddiadau’r Haf 2014

Or how about visit us at our stall at one of these summer events:

Neu beth am alw draw i’n stondin yn un o’r digwyddiadau yma:

Urdd Eisteddfod Meirionnydd May 26 – 31

Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd Mai 26 – 31 Tafwyl Caerdydd Gorffennaf 12 Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd Gorffennaf 21 – 24 Eisteddfod Genedaethol Sir Gâr Awst 1 – 9

Tafwyl Cardiff July 12 Royal Welsh Show Builth Wells July 21 – 24 National Eisteddfod Carmarthenshire August 1 – 9 We would be delighted to meet you!

Byddwn wrth ein boddau yn eich cwrdd!

55


Dewch i weld y Wladfa!

01970 631737 gwybodaeth@teithiautango.co.uk | www.teithiautango.co.uk info@tangotours.co.uk | www.tangotours.co.uk 56

Teithiau Tango / Tango Tours Patagonia 2015 Brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you