Page 1

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN FEBREWARIS 2008

54


Colofon

Contactpersonen

Redactie-adres: Fokke Veurman, Freuleleane 12 9064 KT Aldtsjerk 256 36 26 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: T.A. Westra-van Gorkum 2563851 Havencommissie: Jan Westerhof 2561928 Speeltuincommissie: Henk Stielstra 2561043 Alde Kultuer Aldtsjerk: Kees de Vries 2561037 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Jettie Rauwerda 2563550 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Trienke Wiegersma 2562547 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Hennie) 2562859 Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593 Buurtagent: Sander Wijnsma 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte: 0511-460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen 24 uur per dag bereikbaar.

Redactieleden: Diretta Faber agenda/verspreiding Hermien Holtus secretaris Hester Luinstra penningmeester Andries van der Meer correctie Fokke Veurman redactie-adres Klaas Vijverda opmaak

256 32 55 256 36 32 256 20 31 256 15 26 256 36 26 256 17 76

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Drukwerk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.


Foarwurd Winter 2007/2008? Krekt foar de kryst koenen we in middei op de Ryptsjerkster Polder ride en dat wie ûnferjitlik. Bot kreakjend iis, in lyts laachje ryp op de beammen, in lyts skoftke it moaie sinnige waar en fuortendaliks de sfear tusken de minsken op it iis. Skitterend .. en dan mar de hoop dat it wat langer duorje sil. Spitich, it sette net troch … de oare deis wie it wer oer. Winter 2007 / 2008? Wurdt it noch wol wat mei de winters of binne dy folslein oer en feroaret ús klimaat sadanich dat wy de winters út de âlde tiid nea wer werom krije? Ik hoopje mar fan net .. de winters dy’t ik yn Aldtsjerk meimakke ha, kin ik mei noch goed herinnerje, alhoewol ik oan ien fan dy winters, ik miende 96 net sokke goeie herinnerings ha. Ik ha altiten de hoop hân dat it Jeen van der Bergplein nochris fan namme feroarje sil en tenei troch it leven gean sil as it Master Andriesplak om´t ik doe mei myn holle tsjin de brêge oan batst bin. Gefolch… in dûk yn de brêgebalk, in skansearre brêge… 17 hechtings yn ‘e holle .. en twa wiken net nei skoalle kinne. Mar .. dy winters dus .. ride op de baan ..ride op de Ie op nei Ljouwert as nei Dokkum. Sfear op it iis mei minsken ûnder elkoar. It jier derop … de Alvestêdetocht … de minsken … de tariedings … it wurk as frijwilliger.. de dei sels. Ach, it is noch mar alve jier lyn, ik kin my hast net foarstelle dat dat foar altiten ferline tiid is .. wy moatte mar hoop hâlde ! Winter 2007 / 2008? Oergean mar wer nei de deistige gong fan saken, foar jimme leit it nijste nûmer fan De brêgebidler.. De redaksje hat wer in protte drokte hân om foar jimme dit nûmer yn elkoar te draaien. Reageare .. dat kin altiten en makket ús doarpskrante ek wer in stikje ynteressanter. Folle lêsplesier ! Andries F. van der Meer 3


“Is het weer helder op Sint Martijn, zal het winter tot in de kelder zijn” Sa sette de foarsitter útein op de jierfergadering fan “IJsclub Oudkerk” op 22-11-2007 yn kafee “Moarkswâl”. Der hawwe wol faker perioaden west, dat it mar gjin winter wurde woe. De 24 trouwe besikers binne it fansels mei Jan Oostenbrug iens: Tink mar ris oan de jierren ‘70, wy moatte optimist bliuwe, ensf.. ensf. Mar earlik sein, ik hear dat wat te faak, it sil ek fan ‘t jier wol wer op neat útdraaie. Mar .... jo witte it noait......! De iisklub set fansels gewoan troch, noch in pear jier (2015) en de klub is 150 jier âld. En de foarsitter ek hast. It plan foar in iisbaantsje achter it hokje op it lân fan Staatbosbeheer (froeger fan Haring Postma) giet troch. Noch ien fergunninkje fan de gemeente en it kin wurde. Soe it der dit jier noch fan komme kinne? Foaral foar de bern soe it prachtich wêze! De warbere ophellers fan de kontribuusje, Klaas van der Veen en Jan Veenstra wiene hiel tefreden, want der wiene suver gjin opsizzings. Se komme dus gewoan takom jier wer.

spile, is fansels tige nijsgjirrich, mar der is ek in soad gelyk bleaun. Sa moatte de banken en peallen noadich in kear ferve wurde; dat sil heve yn it nije jier. Skriuwer Jan Klompmaker en ponghâlder Arie van de Polder krije in ferstjinne applaus foar har portefeuillebehear. Kees Seinstra fynt wol, dat it rinte-persintaazje mar wat suterich is. Fierders moat noch meld wurde, dat de ûnferwoestbere feimasine wer rûn hat as in klokje. De skoaljeugd fan groep 5/6 sil, as it wer neat wurdt mei in flinke winter, wer sponsore wurde troch de iisklub foar in oantal lessen nei de IJshal yn Ljouwert. Foarsitter makket yn syn slotwurdsje noch even melding fan it 5 km lange keunstiissirkwy Flevonice yn Biddinghuizen. En mocht dat ek neat wurde, dat hat Eric Sinnema noch in moai stikje “Glice” lizzen yn Grou. De rûnfraach smyt neat op, en dan is it wer tiid foar it tradisjonele kaarten en biljerten “op hoog niveau”!

It wie te merken dat foarsitter wat rommer yn ‘e tiid sit, want hy hie de âlde notulen-boeken spesjaal út it Skipfeartmuseum yn Snits helle, wêr’t se foar ús bewarre bliuwe. Dat der yn 1906 foar 25 gûne nije flaggen kocht binne en dat K.S. Miedema doe 25 jier foarsitter wie en dat it fanfarekorps “Trijnwouden” op ‘e baan

Kees van der Kooi 25-11 2007

5


Bregepraat F December; Het is de maand, die

voor te bereiden. Vrede op Aarde ? F Op het Eysingapaad werd een tent neergezet door onze eigen ,,piraten”. Helaas was er een dikke sanctie op gezet als ze gingen zenden. Toch was het feest een succes! F De kerst-inn was ook een succes. De kerk zat weer helemaal vol en de kinderen uit het dorp stalen de show. Vooral de jonge koperblazers verdienen een compliment, volgend jaar maar weer!!! F Er gebeuren altijd dingen in een dorp waar iedereen stil van wordt … het overlijden van Tjipke Bloemhof heeft een enorme schok in het dorp veroorzaakt. F Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen …. wist u dat twee 80-jarige bewoners, een echtpaar, met klaverjassen beide met een dikke prijs naar huis gingen. Gefeliciteerd. F Nog een opmerkelijk feit … weet u dat we een nieuwe klokkenluider in het dorp hebben? Hierover komt vast binnenkort wel een stukje in de Bregebidler. F En toen was het alweer 31 december, wat een vreselijke mist overal, jammer van al dat prachtige vuurwerk dat afgestoken werd..….. Gelukkig werd de troep op de meeste plaatsen de volgende dag met man en macht werd opgeruimd. F Tenslotte …….iedereen maar een goed 2008 toegewenst!

altijd in het teken staat van drukte en feestelijkheden. F Het start in begin december al, dan is Sinterklaas aangekomen en worden groot en klein onrustig. Dit is altijd goed te merken bij school. Op het moment dat de ouders voor de school groepéren om hun kroost te halen, worden er vele wijsheden uitgewisseld. Zo worden de ene keer de eetproblemen uitvoerig doorgesproken en tips uitgewisseld. Het begin van de vijf decemberkoorts. Een volgende keer wordt er gepraat over cadeaus; hoeveel, het verschil in waarde en het aantal. Waar wordt alles verstopt. Er worden lijstjes uitgewisseld en zo voor elkaar cadeaus gekocht. Dat velen in tijdnood zitten is ook een algemeen probleem. Het is erg vermakelijk om naar deze gesprekken en discussies te luisteren als je staat te wachten. F Er zijn ook andere stressmomenten. Er moeten feesten gevierd worden, warm, huiselijk of chique. Ook dan is de tijdfactor weer een gegeven. Bekend is dat iemand uit het dorp in één uurtje een complete outfit moest zien te scoren. En natuurlijk hing er nog wat in de kast maar ja … er moet wat nieuws komen! Toch? Uiteindelijk met 3 setjes thuis gekomen en nog net niet weten wat aan te trekken. Als het haar maar goed zit. Het is vast en zeker goed gekomen. F Vermakelijk was het ook als je naar de winkels ging. Het leek wel of er oorlog verwacht werd, zoveel werd er mee naar huis genomen. Het viel mij op dat op de dag voor het kerstweekeinde het winkelend publiek erg korte lontjes had ….en dat terwijl we bezig waren Kerst 7


Bregepraat F Januari: Geen winter, geen sneeuw,

niet iedereen weet is dat je soms niet weet met wie je aan het (onder)handelen bent. Uit betrouwbare bron is vernomen dat pas bij de overdracht van een via internet aangeschaft meubel, bekend werd dat de handel met de buurman van 3 huizen verderop in de straat gedaan was..... Je zou je overtollige huiswaar dus ook in de ‘bak’ kunnen aanbieden?! F Techniek staat voor niets..... dit bleek wel weer tijdens de dorpsbelangvergadering. Hier waren op een gegeven moment niet 1, niet 2 maar wel 3 laptops actief om een presentatie te laten zien! Het mocht alleen niet baten, de verbinding met het grote scherm haperde, zodat de aanwezigen knus bijeen rondom het beeldscherm van 1 van de laptops de presentaties konden bekijken.

geen ijs. Wat een saaie maand is januari toch als die winter er maar niet komt. F Weer is er droevig nieuws te melden Bakker Doede is niet meer. We misten hem natuurlijk allang in het dorp, maar zagen hem met zijn vrouw nog in de krant met hun huwelijksjubileum. Ook Taetske van Baerdt van Sminia- Hempenius overlijdt op 9 januari. F op 3 januari hebben Jesper, Laura en Jesse in en om de ‘buorren’ gecollecteerd voor KIKA (Kinderen Kankervrij). Zij hebben een totaal bedrag van ¼ RSJHKDDOG 'LW EHGUDJ LV RYHUJHmaakt op girorekening 8118, namens KIKA: bedankt! F Natuurlijk wist u al dat er veel verhandeld wordt via Marktplaats.nl Wat

Raden maar. Wie kan vertellen waar en voor wie deze ladder met Friese vlag stond te wapperen? Uw antwoord kunt u sturen naar de Bregebidler@hotmail.com In de volgende Bregebidler volgt het juiste antwoord. 9


Werkgroep Traverse Trynwâlden De tijd gaat snel. Het is al weer een jaar geleden dat in nauw overleg met het Gemeentebestuur en de Verenigingen van Dorpsbelang in de Trynwâlden de Werkgroep Traverse Trynwâlden is geinstalleerd. De Werkgroep heeft als opdracht gekregen een visie uit te werken, hoe de traverse door onze dorpen er in 2015 (na het gereedkomen van de Centrale As) uit moet gaan zien. Op kortere termijn (voor 2011) mag een bedrag van 2 miljoen euro worden besteed om de verkeerssituatie op de traverse veiliger te maken. Het streven is om de op kortere termijn uit te voeren werkzaamheden zoveel mogelijk af te stemmen op de door de werkgroep te presenteren eindvisie 2015, zodat er geen sprake zal zijn van onnodige geldverspilling. Ook over deze investering zal de Werkgroep een advies uitbrengen. Na afstemming van de door de Werkgroep geïnventariseerde knelpunten in de Traverse met alle geledingen uit de bewoners van de Trynwâlden, is de Werkgroep aan de slag gegaan met het zoeken naar oplossingen. Daarbij streeft de werkgroep naar oplossingen waarbij verkeer, verblijf en andere openbare functies in de toekomst op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verband worden gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat het doorgaande verkeer door en langs onze dorpen met meer dan de helft wordt teruggebracht. Inmiddels heeft de Werkgroep van alle gesignaleerde knelpunten schetsen gemaakt van hoe de Traverse er in 2015 uit zou kunnen komen te zien. Het is

een eindvisie geworden waarmee wij als volledige Werkgroep tevreden zijn. In onze voorstellen komt de Traverse er wezenlijk anders uit te zien dan vandaag de dag. Dorp en traverse gaan in de voorstellen een natuurlijk geheel vormen. Graag hadden wij de door ons voorgestelde eindvisie vóór het eind van het jaar 2007 aan u willen presenteren. Een presentatie waarbij uiteraard ook een gedachtenwisseling hoort. De reden dat wij onze voorstellen niet aan u kunnen voorleggen, is dat we vooraf een aantal deskundigen (waaronder de wegbeheerder) willen laten oordelen of de door ons gewenste aanpassingen technisch haalbaar zijn. De Werkgroep is van mening dat onze voorstellen niet gebaseerd zijn op luchtkastelen, maar een toetsing op realiteitswaarde vóór we u onze plannen laten zien, achten wij gewenst. Zodra de Werkgroep van de deskundigen te horen heeft gekregen, dat onze voorstellen uitvoerbaar zijn, zullen wij de bewoners uit de Trynwâlden uitnodigen over de voorstellen met ons van gedachten te wisselen. Indien de inwoners van onze dorpen zich kunnen vinden in onze voorstellen, dan zullen we deze aan ‘de politiek’ voorleggen. Als Gemeente en Provincie instemmen met de plannen dan kan daarna aan verdere uitwerking worden begonnen. Namens de Werkgroep Traverse Trynwâlden. Voor Aldtsjerk Dineke Lei en Wichger Helmholt. 11


Vanaf januari 2007 ook groepslessen Cycle &\FOHLVKHWLGHDOHLQGRRU多HWVSURJUDPPD voor iedereen die wil afslanken en/of wil werken aan conditie


Dorpsfeest 2008 op do. 12, vr. 13, za. 14 en zo. 15 juni Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn volop aan de gang.. Daarnaast is het nieuw voor mij, een stukje voor de Feinteboun in de Brêgebidler zetten. Doordat de eerst volgende Brêgebidler eind april pas uitkomt, in dit nummer een concept van de planning van het dorpsfeest 2008, op basis van gegevens die er op dit moment zijn. Eén ding is wel zeker, dat het net als andere jaren weer een fantastisch en gezellig feest wordt. Dit willen wij graag als Feinteboun en Feestcommissie stimuleren door het algemene thema aan het feest te geven voor 2008, “Jeugdherinneringen aan Aldtsjerk”. Dit zal tevens het thema zijn voor de optocht. De reden voor dit thema is het jubileum jaar van de Feinteboun én de Feestcommissie.

Johan Romke van der Polder (penningmeester) en Arjen van der Meer (secretaris). Dit doe ik niet alleen als voorzitter maar namens de gehele Feinteboun.

Aandachtspunten van de Feinteboun met betrekking tot het feest: * Lijstlopen vanaf 19 Mei * Onderwerp feest 2008 Jeugdherinneringen aan Aldtsjerk * U kunt zich opgeven bij de nieuwe voorzitter, Stefan van der Mark tel. 06 – 22 79 54 82. Gaarne niet tussen 09.00 en 15.00 i.v.m. studie

Zaterdag 10.00 Spelletjes 55+ morgen 11.30 Matinee met “Die Twa” Het matinee moet verkleed!! Prijs voor best geklede, “De Moaiste fan Aldtsjerk/Readtsjerk”. middag Spelletjes…. 12- 55 jr. namiddag / avond Optocht avond De band Papa Di Grazzi en drivein show.

Programma 2008 Donderdag Mar tot mar-tocht grotendeels georganiseerd door Piet v.d. Polder. Meer info in de volgende BB. 19.00 Viswedstrijd & Klaverjassen 21.00 ??? Voorfeest in Café Moarkswâl Vrijdag Optocht morgen/middag Spelletjes voor de schoolkinderen avond Avondprogramma van Feestcommissie aansluitend de feestband Lays.

De bestuursfuncties zijn vrijwel allemaal overgenomen door de nieuwe kandidaten, daarom wil ik ook via deze weg de oude bestuursleden bedanken voor hun inzet: Joast de Boer (voorzitter),

Zondag morgen 12.00 Spelletjes voor Jong & Oud “oud Hollandse spelen” middag / avond 16.00 – 20.00 “Kleintje” Matinee m.m.v. De Esperando’s 13


Het volledige programma op de zondag is nog niet bekend.

Thema feest 2008

Jeugdherinneringen

Namens de Feinteboun, Stefan van der Mark Voorzitter

aan Aldtsjerk

Krystmiel foar in mûzebiter (buizerd / buteo buteo)

Okkerdeis, flak foar de kryst, hie ik yn in koart winter skoftsje de hinnen los op it hiem rinnen. It binne âlde hinnen en in like âld hoarne, by Jaap Sikma wei. Op in gegeven eagenblik stjoerde Ali de hûn nei bûten want it wiene yn ienen allegearre krieën en roeken te razen. Ik hie it wol heard mar gjin oandacht oan jûn. Op ‘e neimiddei kaam ik thús en seach de hoarne dea efter op ‘e tún lizzen. Wat feare guod der omhinne mar fjirder mankearde der neat oan. Krekt fierder lei in protsje fearen yn in krânse dat ik tocht fuortdaliks oan dy bulte krieën earder op e’ dei. Der hat in rôffûgel (hauk of mûzebiter?) west, in hin plôke en de hoarne hat it bestoarn troch in hertoanfal. Spytich, in hin minder en gjin hoarne mear. It meast spitige is noch dat ik dy aksje fan de rôffûgel net sjoen haw. Ik soe de hoarne bedobje mar de grûn wie hurd fan ‘e froast en it bist op it hiem omtoarkje litte mei in stabijhûn yn ‘ e buert wie ek neat. As dy rôffûgels dan dochs sa gek op hinnen binne moasten hja de hoarne ek mar hawwe.

Dat ik tôge it deade bist in ein it lân yn mar wol sa dat ik út de hûs wei it sicht der op hie. En ja hear, op twadde krystdei, iterstiid , der siet in mûzebiter yn de deade hoarne om te skuorren. Koest sjen dat it in taai âld kring wie want it bist hie der noch in bealich fol wurk fan. In dei letter hie ik al wer in jonge hoarne fan Jan O., ruile tsjin in flesse wyn. In moai jong bist, stiet noch heech op syn jonge puberpoaten mar raast noch wat ûnwennich heas op it hiem om. Twa dagen letter melde de ferlerne tochte hin har ek wer op it apél. Hat nea dea west mar hat in pear dagen ferskûle sitten fan de skrik. Ik koe der ek neat oan sjen, dat de hûn hat it bist ek noch it libben rêden. Hawar, de mûzebiter hie in krystmiel. No sille der fest in kloft minsken wêze dy’t sizze; ‘hoe krigest it yn e’ plasse om dy rôffûgels te fuorjen. Hoe minder fan dy dingen hoe better’. No tink ik der oars oer, ik fyn dat wy mei-elkoar troch de tiid moatte en ek de rôffûgels hearre der by om de krystdagen hinne. Pyt fan de Polder 15


Een opgeleukte boom Het is niet meer heel vroeg in de morgen als ik door mijn wekker gewekt wordt. Toch hebben mijn luiken de neiging weer dicht te vallen. Na een enkele minuut stoot er een elleboog in mijn rug die aangeeft dat ik nu toch echt uit bed moet. Met enige tegenzin verlaat ik mijn warme bed en probeer er in de badkamer, met behulp van diverse cosmetische- en verzorgingsproducten, nog iets van de maken. Het mag niet baten, want aangekomen bij het grasveld voor Van Sminiastate val ik door de mand, “Wel vroeg hè, zo op de zaterdagmorgen?” roepen mijn mede doarpsbelangbestuursleden mij toe.

op tijd klaar staat voor de officiële onthulling van het bord. Hiervoor zijn de sponsoren van het bord uitgenodigd. Om 11.00 uur kunnen Fedde Kingma van Bouwbedrijf Kingma en Bouwe Westra van Schildersbedrijf Westra het bord officieel onthullen. Na afloop zijn we allemaal verkleumd en kunnen we ons bij Jan en Coby Holtkamp opwarmen met een kop koffie en een glühwijn. Het was een hele gezellige ochtend en ik bedank daarom thuis mijn man voor de gegeven elleboog in mijn rug. Doarpsbelang wil graag bedanken voor deze ochtend: Machiel Westerhof, Fedde Kingma, Bouwe Westra en Jan en Coby Holtkamp.

Vandaag gaan we, volgens traditie, de kerstboom opzetten, die dit jaar is opgeleukt met een bord met een wens. Iedereen is bepakt en bezakt met materiaal en gereedschap. Ondanks de kou is iedereen van goede wil en beginnen we aan de klus. We komen vrij snel tot de conclusie dat we binnen ons bestuur te maken hebben met kantoorklerken, VUT-ers, vertegenwoordigers en meer van dat spul dat goed kan praten en koffiedrinken en dat we behoefte hebben aan kracht en timmermansinzicht. Dus wordt de hulp ingeroepen van Machiel Westerhof. De hulp van deze spierbundel is zeer welkom, waardoor alles 17


Gretha Galama, Van Sminiaweg 25/B, 9064 KC Aldtsjerk gretha.galama@weethoejeeet.nl of bel: 058.2562217 www.weethoejeeet.nl, begeleider kenmerk: gretha.galama


Klaverjassen Oerein 24 nov. 20 deelnemers uitslag: 1 Tjitte Talsma 2 Auke Talsma 3 Jan Veenstra 4 Marten Jellema 5 Sietske Hooghiemster 6 Alie v.d. Pol 7 Oetzen Hooghiemster 4786 8 Geertsje v.d. Kooi 9 Klaas v.d. Veen 10 Teatske Westerhof 11 Anne Tjeerdsma

22 dec. 24 deelnemers uitslag: 1 Anne Tjeerdsma 2 Kees Seinstra 3 Tjitte Talsma 4 Rom Veenstra 5 Tjibbe Lei 6 Anneke v.d. Heide 7 Jochem de Vries 8 Sietske Hooghiemster 9 Johannes v.d. Kooi 10 Nellie v.d. Meer 11 Ype Douma 12 Sietske Bakker

5510 5435 5222 4941 4924 4919 4673 4626 4593 4505

5767 5337 5249 5168 5117 4609 4593 4507 4479 4444 4439 4433

De volgende wedstrijden zijn op: 02-02 en op 23-02.

Aldtsjerkster penning

Wist u dat ….. F de enige buurtvereniging die ons dorp nog rijk is, een eigengereid feestje gaat vieren in Oerein ? F alle groene paaltjes in het dorp op 08-01-08 geboend zijn. F er zeer binnenkort een nieuw gemaakte en geverfde publicatiebak op ‘t Amelân komt. F U heeft ze misschien al opgemerkt, de rode bordjes die op de plaatsnaamborden fan Oentsjerk zijn geplaatst. Wat het zijn? Millenniumborden!! Wat dat inhoudt? Kijk op www.millenniumgemeente.nl of vraag de buurman die wel een computer heeft.

Wie o wie wint dit jaar de prestigieuze Aldtsjerkster penning? U bepaalt!!!! Ook dit jaar willen we, tijdens de ledenvergadering in april, de doarpspriis “de Aldtsjerkster penning” uitreiken aan een dorpsbewoner of groep dorpsbewoners die zich buitengewoon heeft/hebben ingezet voor ons dorp. Er kunnen tot 1 maart 2008 dorpsbewoners worden aangedragen bij Tea Westra via de mail “bouwe.tea.westra@hetnet.nl” of gewoon ouderwets een briefje in de brievenbus op Rhaladijk 5, met daarin de voorgedragen dorpsbewoner of groep dorpsbewoners en een motivatie waarom deze persoon of groep de prijs verdient. 19


Mingd koar Aldtsjerk 25 jaar Alle Aldtsjerksters kennen it Mingd Koar, opgericht in 1983 door Alie van der Pol en bestaat in 2008 dus: 25 jaar! ……Reden voor een feestje……

JUBILEUMCONCERT zaterdag 19 april in de Pauluskerk te Aldtsjerk aanvang 20.00 uur. Vrije entree

Het koor staat sinds ruim 5 jaar onder de enthousiaste leiding van Renilde Duif uit Enumatil. Het repertoire varieert van Mozart en Händel tot the Beatles en Herman van Veen. We zingen oude muziek uit de 16e eeuw, maar ook hedendaagse muziek. Er wordt Engels-, Duits-, Frans- en Nederlandstalig gezongen en we zingen graag en veel in het Frysk. Wekelijks wordt op maandagavond gerepeteerd in dorpshuis “Oerein” van 20.30 tot 22.00 uur. Jaarlijks leveren we een bijdrage aan de Kerst Inn en geven we zo’n 4 à 5 concerten. U kent het koor wellicht ook van de tweejaarlijks terugkerende “VIOOLTJESACTIE” Ook dit voorjaar zullen we op vrijdagmiddag 7 maart en zaterdagmorgen 8 maart bij u langs de deuren komen met kwaliteitsviolen. We nodigen u, inwoners van Aldtsjerk en oudleden van het koor in het bijzonder, van harte uit voor het

Oud-leden van het Mingd Koar: Ter gelegenheid van dit jubileum maken we een jubileum-programmaboekje, waarin ook uw herinneringen, anecdotes, foto’s en dergelijke gewaardeerd zullen worden. U kunt uw eventuele bijdrage mailen naar: marjan.van.der.meer@hetnet.nl Op schrift gestelde bijdragen kunt u sturen naar: Anneke de Vries Rhaladyk 9 9064 DD Aldtsjerk Mocht u er, na deze kennismaking(en) voor voelen om mee te zingen in het koor, dan bent u van harte welkom op één van de repetitieavonden. Zing eerst gerust eens een paar avonden mee om te kijken of het koor u bevalt. Wij zijn blij met nieuwe en jonge leden! Vooral sopranen zijn momenteel van harte welkom. Wanneer u belangstelling hebt kunt u contact opnemen met: Anneke de Vries (secretaresse) tel. 058-2561593 of Marjan van der Meer (voorzitter) tel. 2561598 21


Sinnehonk De vrijmarkt op 30 april gaat dit jaar niet door Dit komt omdat het midden in de meivakantie valt. Echter‌ het schoolplein wordt in het voorjaar grondig aangepakt, er zullen nieuwe toestellen moeten komen. Daarvoor willen we vanuit school een aktie opzetten om wat extra geld in te zamelen. Dit als vervanging voor de vrijmarkt. Nadere informatie volgt Sytze Kaastra. het leukste van 2007. Bodil: Ik vond het leukste in 2007 om mee te doen aan een turn wedstrijd en toen was ik ook nog eerste. Jeldou; dat mijn neefje Sven is geboren en dat ik op vakantie ben geweest. Ayla: Dat we Roxy hebben gekregen. Sanne: dat we mee mochten doen aan de Nederlandse (helaas ging het niet door). Rutger: Ik vond het leukste in 2007 dat we met zijn allen op vakantie zijn geweest. Patrick: ik vond het leuk toen mijn vriendje bij mij sliep. Thom: ik vond mijn verjaardag heel leuk toen kreeg ik een mobiel, een Nokia 5200. Antoon; dat ik een hele middag op een mini kraan mocht graven, ik was de paardenbak aan het uit graven. Het was op de kraan van Henkie, op een catapilar. Patrick ik vond het leukste in 2007 dat ik veel kadootjes heb gekregen voor mijn verjaardag.

Wat vond ik het leukst in 2007? Rienk : Dat mijn feestje naar Duinezathe ging. Jesper: ik vond het leukste van  GDW PLMQ QHHI ]·Q YHUMDDUGDJ vierde. Berber: het leukste vond ik dat ik op Suger de pony van Jildou heb gereden. Marije: het leukste in 2007 vond ik dat sinterklaas er was. Hanneke: het leukste in 2007 vond ik dat ik een nieuw tennisracket kreeg. Ilse: Het leukste in 2007 vond ik mijn verjaardag. Ankje: Het leukste in 2007 vond ik mijn verjaardag en feestje. Richard: dat sinterklaas er was. Tim; Dat ik heb geschilderd op doek, ik heb 2 schilderijen geschilderd en 1 aan mijn opa gegeven. Ruben: toch wel de zomervakantie. Klaas: het leukste in 2007 vond de meivakantie en mijn verjaardag. Menno: Ik vond de zomervakantie 23


Remmert: ik vond het leukste in 2007 dat we met ons hele gezin op vakantie naar Frankrijk zijn geweest.

ga doen. Ayla: mijn goede voornemens van 2008 zijn: dat iedereen een gezellig 2008 heeft. Sanne: dat ik mijn contract vaker inlever… Rutger: Mijn goede voornemen voor 2008 is dat ik die volgend jaar wel kan bedenken. Patrick: dat iedereen een gelukkig nieuw jaar heeft. Thom: dat iedereen in harmonie leeft. Antoon: dat iedereen een goed leven heeft. PatrickZ dat er minder oorlog komt Remmert: mijn goede voornemens van 2008 is dat ik iedereen een gelukkig nieuwjaar wens en dat ons voetbalteam kampioen wordt.

Mijn goede voornemens voor 2008 zijn: Rienk: mijn goede voornemens zijn: dat wij kampioen worden met korfbal en geen oorlog. Jesper: Mijn goede voornemens zijn: dat ik minder word gepest en dat er niet meer gevochten wordt. Berber: mijn goede voornemens voor 2008 zijn dat ik een beugel moet voor mijn gebit. Marije: mijn goede voornemens voor 2008 zijn dat we op vakantie gaan en dat vind ik leuk. Hanneke: mijn goede voornemens voor 2008 zijn dat ik met tennis steeds beter word. Ilse: mijn goede voornemens voor 2008 zijn: dat het een gezellig jaar is en geen oorlog meer. Ankje: Mijn goede voornemens voor 2008 zijn: Dat er geen oorlog meer komt. Van Richard geen rellen meer. Van Tim; meer schilderen en er nog geld mee verdienen. Ruben: dat iedereen goed te eten en te drinken krijgt. Klaas: mijn goede voornemens zijn dat er geen oorlog meer is. Menno: Ik heb geen goede voornemens voor 2008. Bodil: mijn goede voornemen van 2008 is dat ik niet meer ga zeggen dat ik het niet snap. Jeldou: mijn goede voornemens zijn dat ik nog liever tegen mijn moeder

Wat vond ik de belangrijkste gebeurtenis van 2007… Rienk: mijn belangrijkste gebeurtenis van 2007 is dat mijn oma in het ziekenhuis lag maar toch weer beter werd. Jesper: ik vond het belangrijkste in 2007 dat mijn opa en oma 50 jaar getrouwd zijn. Berber: het belangrijkste in 2007 is dat ik naar Tunesië ben geweest met mijn vader. Marije: het leukste in 2007 vond ik dat ik jarig was. Hanneke: het belangrijkste in 2007 vond ik dat ik jarig was en een sjoelbak kreeg. Ilse: Het belangrijkste in 2007 vond ik de zomervakantie in Croatie. Ankje: Het belangrijkste in 2007 25


In de visie van Skewiel

Trynwâlden, dêr’st er wêze meist!

Trynwâlden horen ouderen, kinderen en mensen met beperkingen midden in de samenleving. Om dat te bereiken hebben vele partijen in het werkgebied de handen ineen geslagen, om vanuit één organisatie en één dienstencentrum het wonen, het welzijn, de dienstverlening en alle zorg aan huis te realiseren. Daarvoor functioneert per dorp een ‘doarpstal’.

Frisiastate 23 9062 GX Oentsjerk T (058)2564141 F (058)2564142 W www.skewiel-trynwalden.nl E post@skewiel-trynwalden.nl


vond ik de zomervakantie in Croatie Van Richard dat we naar Emmen gingen. Van Tim; Prinsjesdag. Ruben: ik vond de troonrede wel goed. Klaas: Het belangrijkste in 2007 vond ik de meivakantie in Portugal. Menno: Het belangrijkste in 2007 vond ik de zomervakantie. Bodil: Mijn belangrijkste gebeurtenis van 2007 vond ik dat ik mijn tante heb gezien uit Saoedie-ArabiĂŤ. Jeldou; Mijn belangrijkste gebeurtenis 2007 is dat onze kamer geverfd is en dat we nieuwe meubels hebben. Ayla: Dat we dit jaar voor het eerst tegen meisjes konden voetballen!! Sanne: dat we op de friese kampioenschappen 1ste waren geworden!! Rutger: Mijn belangrijkste gebeurtenis in 2007 is dat ik dit jaar voor het eerst op een bruiloft ben geweest. Patrick: Mijn belangrijkste gebeurtenis in 2007 is dat ik

naar kroatiĂŤ ging. Thom: mijn belangrijkste gebeurtenis in 2007 is dat ik in Turkeije ben geweest. Antoon: mijn belangrijkste gebeurtenis in 2007 is dat mijn pony is overleden. Patrick Z: mijn belangrijkste gebeurtenis van 2007 mijn cavia het niet goed heeft. Remmert: mijn belangrijkste gebeurtenis van 2007 is dat het leger naar Afghanistan ging.

27


¼-"** ½Ê /Ê9*"/ Ê -*,/Ê1Ê6 Ê  t 6iiÊ“i˜Ãi˜Ê}>>˜]Ê>ÃÊâiÊii˜Ê…Þ«œÌ…iiŽÊ ˜œ`ˆ}ʅiLLi˜Êœvʅ՘ÊÀi˜ÌiÊÛ>ÃÌÊ܈i˜Êâi̇ Ìi˜]ʼ}iܜœ˜½Êˆ˜ÊâiiʓiÌʅ՘Êiˆ}i˜ÊL>˜Ž°Ê >““iÀ]ÊÜ>˜ÌÊÛ>>ŽÊˆÃʅiÌʓœ}iˆŽÊyʈ˜ŽÊÌiÊ Lië>Ài˜Ê`œœÀʜœŽÊii˜Ãʜ“ÊÕʅii˜ÊÌiʎˆ‡ Ži˜° Û>˜ÊÕÜÊL>˜Ž]ÊLië>>ÀÌÊÕÊ ÜiÊ Ê £ää]‡Ê «iÀÊ “>>˜`Ê ­ÕˆÌ}>>˜`iÊÛ>˜Êii˜Ê…Þ«œ‡ ̅iiŽÊÛ>˜ÊÊÓ{ä°äää]‡®°ÊÊ "   Ê Ê 6- 1,Ê -*,/Ê/

/ ,"6

1Ê ŽÕ˜ÌÊ âivÊ LˆÊ `ˆÛiÀÃiÊ L>˜Ži˜Ê i˜Ê ÛiÀâiŽiÀ>>ÀÃÊ œvviÀÌiÃÊ >>˜ÛÀ>}i˜°Ê <œÊ âˆiÌÊÕÊ>ÊØiÊ܈iÊ`iʏ>>}‡ ÃÌiÊ Ài˜ÌiÊ i˜]Ê Ê Li>˜}ÀˆŽ]Ê `iÊۜœÀÊÕʓiiÃÌÊ}՘Ã̈}iÊ ÛœœÀÜ>>À`i˜Ê Lˆi`Ì°Ê iÌÊ i˜ˆ}iÊ`>ÌʅiÌÊÕʎœÃÌʈÃÊ̈`Ê i˜Ê i˜ˆ}iÊ “œiˆÌiÊ œ“Ê `iÊ ÛœœÀÜ>>À`i˜Ê ÌiÊ ÛiÀ}iˆ‡ Ži˜°Ê >>ÀÊ >ÃÊ ÕÊ œ«Ê `ˆiÊ “>˜ˆiÀÊ ii˜Ê …Þ«œÌ…iiŽÊ ۈ˜`ÌÊ “iÌÊ ii˜Ê Ài˜ÌiÊ `ˆiÊ ä]x¯Ê >}iÀÊ ˆ}ÌÊ `>˜Ê `ˆiÊ

1ʎ՘ÌʜœŽÊii˜Êœ˜>v…>˜‡ ŽiˆŽiÊ >`ۈÃiÕÀÊ ÛœœÀÊ ÕÊ >Ìi˜ÊâœiŽi˜°Ê<ˆÊ…iLLi˜Ê “iiÃÌ>Ê Vœ“«ÕÌiÀ«Àœ‡ }À>““>½ÃÊÜ>>À“iiʓiiÀ‡ `iÀiÊ}i`ÛiÀÃÌÀiŽŽiÀÃʓiÌÊ iŽ>>ÀÊ ÜœÀ`i˜Ê ÛiÀ}ii‡ Ži˜°Ê ŽâivÊ }iLÀՈŽÊ ii˜Ê «Àœ}À>““>Ê Ü>>À“iiÊ ˆŽÊ ˆ˜Ê jj˜Ê œœ}œ«Ã>}Ê Ž>˜Ê âˆi˜ÊÜiŽiÊÛ>˜Ê`iʜ˜}i‡ ÛiiÀÊ ÓäÊ }i`ÛiÀÃÌÀiŽŽiÀÃÊ ÛœœÀÊ܈iʈŽÊLi“ˆ``i]ÊÕÜÊ …Þ«œÌ…iiŽÊ ܈Ê ¼`œi˜½Ê i˜Ê Ìi}i˜Ê ÜiŽiÊ Ài˜Ìi°Ê

>>À˜>>ÃÌÊ âiÌÊ ˆŽÊ >iÊ ÛœœÀÜ>>À`i˜Ê ii˜ÛœÕ`ˆ}Ê ÛœœÀÊ ÕÊ œ«Ê ii˜Ê ÀˆÌi]Ê âœ`>ÌÊ …iÌÊ Žˆiâi˜Ê Û>˜Ê `iÊ “iiÃÌÊ >>˜ÌÀiŽŽiˆŽiÊ …Þ«œÊÊ̅iiŽÊii˜ÊyÊՈ̍iÊÛ>˜Ê ii˜Ê Vi˜ÌÊ ÜœÀ`ÌtÊ œÛi˜‡

`œœÀʈiÃLi̅Ê-ˆŽŽi“>

`ˆi˜Ê LÀi˜}Ê ˆŽÊ ۜœÀÊ ÕÊ ˆ˜Ê Ž>>ÀÌÊ …œiÊ ÕÊ wʘ>˜ÊVˆliÊ «>>̍iÊiÀՈÌÊâˆiÌÊLˆÊœÛiÀ‡ ˆ`i˜]Ê>ÀLiˆ`ܘ}iÃV…ˆŽÌ‡ …iˆ`Ê œvÊ «i˜Ãˆœ˜iÀˆ˜}°Ê œÀ̜“]Ê ii˜Ê iV…ÌÊ œ˜>v‡ …>˜ŽiˆŽÊ >`ۈiÃÊ œ«Ê “>>Ì° ˜vœÀ“>̈i\ ˆiÃLi̅Ê-ˆŽŽi“>ʈ˜>˜VˆliÊ

ˆi˜ÃÌi˜ ˆiÕÜiÊ-ÌÀ>>ÌÜi}Ên™ ™äÈ£Ê ÊʈiŽiÀŽ “>ˆ\ ˆiÃLi̅°ÃˆŽŽi“>J}“>ˆ°Vœ“ /iivœœ˜\ÊäxnʇÊÓxÈ£äÈ{ /iivœœ˜Ê“œLˆi\Ê äÈʇÊÓn£™£nÎn

ˆiÃLi̅Ê-ˆŽŽi“>  Ê 

-/


AIRCO

inbouw en reparatie in auto, caravan enz.

AUTO- en MOTORFIETSTECHNIEK DIESELTUNING

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 Fax: 058 - 256 33 23


Persbericht

Souldada treedt op in het Roodkerkje Zondagmiddag 16 maart 2008 Aanvang 15.00 uur

Zanger, gitarist, toetsenist en componist Herman Woltman heeft samen met bassist Wytze van der Meer onderdeel uitgemaakt van de band van de Friestalige fadozangeres Nynke Laverman. 'H NDDUWYHUNRRS Âź SS  EHJLQW vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje, Kerkweg 17 te Roodkerk.

Souldada mengt wereldmuziek uit Zuidoost-Europa en Zuid-Amerika met de Friese taal. De groep neemt het publiek mee op een muzikale reis naar ZuidAmerika en Zuid-Europa met Friesland als â&#x20AC;&#x2DC;vertrekpuntâ&#x20AC;&#x2122;. Afscheid, verlangen en weemoed worden tijdens deze reis door beeldende teksten en composities weergegeven. Teksten over het Wad en de Friese eilanden dragen bij aan dit beeld. De Friese taal leent zich zo goed voor deze muziek, dat pas gaandeweg doordringt dat het geen Braziliaans is! De groepsnaam is een verbastering van het Portugese saudade, een woord dat verwijst naar gemis, verlangen en heimwee. De muziek van deze Friese band zit daar vol mee. Op het repertoire staan verder Braziliaanse liedjes gemengd met funk en soul.

Oudkerkervaart GEMEENTEHUIZE te Bergom alwaar voorwaarden ter inzage liggen en verkrijgbaar baar zijn worden v r 28 Juni 1907 inachrgyingen yingen ingewacht op het verbeteren der OUDTen

de

KERKERVAABT machine

over

Aanwgzing

door baggeren met eene eene lengte van â&#x20AC;&#x201C; 3475 meter Juni 1907 â&#x20AC;&#x2122;s middags 12 uur

25

Plaats van samenkomst Oudkerk Dt burgemeester van Tietjerksteradeel

DRIJBER

Gevonden in â&#x20AC;&#x2DC;Digitaal archief Leeuwarder Courantâ&#x20AC;&#x2122; 33


Specialist in serrebouw

Andringasingel 15 9062 GJ Oenkerk Telefoon 058-256 23 32

Bezoek onze website: www.deboer-serrebouw.nl


Chili con carne fan wâldbeantsjes Benodigdheden (4 pers.): ongeveer 550 - 600 gr. gare waldbeantsjes 1 pakje bruine bonenmix 1 klein blikje tomatenpuree 1 pak soepgroente 1 pak taugé 3 grote uien 4 ons gehakt op smaak (gekruid) 1 paprika 1 blik ananas Kruiden: chilipoeder, paprika Week de waldbeantsjes (250 - 400 gr gedroogd) in ruim water Kook ze gaar in het weekwater met 8 tot 10 gr. zout Maak het pakje br. bonenmix volgens gebruiksaanwijzing Roerbak het gerulde gehakt, soepgroente, taugé, de fijngesneden grote uien en de in blokjes gesneden paprika Voeg de br. bonenmix en de tomatenpuree toe Daarna voeg je alles bij de uitgelekte gare waldbeantsjes en roer je dit goed door elkaar. Je brengt de massa op smaak met de kruiden (chilipoeder en paprika) Als laatste doe je de in blokjes gesneden ananas erdoor. Eventueel serveren met rauwkost of komkommer

Zuurkool uit de oven ( 4 personen) Neem een pan met een dikke bodem (event. juspan) Leg hierin 300 tot 400 gr in plakjes geneden rookspek, een paar gesnipperde uien met een klontje boter en bak dit even. Voeg toe 1 pak losgemaakte zuurkool, een paar kruidnagels en een laurierblaadje en stoof dit zachtjes. Maak aardappelpuree (voor 4 pers.) van gare aardappelen. Vul een ovenschotel met de zuurkool, afdekken met de aardappelpuree en daarna een laagje verkruimelde beschuit of paneermeel. Doe enkele klontjes boter bovenop de paneermeel en laat er in de oven een zachtbruin korstje opkomen. eet smakelijk Klaske geeft de pollepel door aan Ypie Bruning

35


Twee Valentijnscadeaus van De Bazuin beide partijen goed en een uitnodiging aan Gezina voor een optreden tijdens het Valentijnsconcert was dan ook vlot verstuurd. Gezina heeft een gevarieerd repertoire van Friese, Engelse en Franstalige nummers. De brassbandbegeleiding van De Bazuin Oenkerk zorgt voor een uniek geheel. Het Valentijnsconcert kent ook dit jaar twee uitvoeringen, die op de zaterdagen 9 en 16 februari 2008 plaatsvinden in de Gereformeerde kerk te Oentsjerk. De aanvang is 20:00 uur. Vooraf reserveren is gewenst. Reserveren is mogelijk via het online reserveringsformulier op www.debazuinoenkerk.nl. Telefonisch via telefoonnummer 058 2562034. De toegangsprijs voor het concert bedraagt 11 euro. Dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie in de pauze.

Ook in 2008 is de Gereformeerde kerk in Oenkerk begin februari weer het toneel van twee spetterende Valentijnsconcerten van brassband De Bazuin. Tijdens de 21e editie op zaterdag 9 februari en zaterdag 16 februari 2008 verwelkomt de band twee bijzondere gasten: Steve Sykes (tuba) en Gezina van der Zwaag (zang). Al sinds het vroege begin kent het Valentijnsconcert van De Bazuin Oenkerk een ijzersterke formule: een zeer gevarieerd programma uitgevoerd door één van de beste brassbands van Nederland, in combinatie met een gastsolist van internationale allure. Ook dit jaar belooft deze formule weer een geweldige concertavond op te leveren. Tubaspeler Steve Sykes was al een aantal keren eerder te gast. Sykes wordt genoemd als de meest revolutionaire tubaspeler die de brassbandwereld ooit heeft gekend. Afgelopen jaar heeft hij samen met De Bazuin Oenkerk zijn nieuwe solo-cd Basso Cantante opgenomen. Zangeres Gezina van der Zwaag komt uit Oentsjerk en kent De Bazuin dan ook goed. Dit jaar studeerde zij af aan het conservatorium van Zwolle in de richting Zang Lichte Muziek, en brassband De Bazuin Oenkerk verzorgde tijdens haar eindexamen in De Harmonie in Leeuwarden een groot deel van de begeleiding. De samenwerking beviel

Brass4Kids Op woensdag 13 februari vindt om 19:00 de 6e editie plaats van Brass4Kids. Een bijzonder muziekprogramma voor de jeugd van de basisscholen, muziekscholen en jeugdorkesten. Gedurende één uur maakt de jeugd op humoristische wijze kennis met verschillende stijlen en facetten van de blaasmuziek. De presentatie van Brass4Kids is in vertrouwde handen van clown Brassie. Brassband De Bazuin Oenkerk produceert Brass4Kids in samenwerking met Keunstwurk. Het concert is hierdoor gratis toegankelijk, maar reserveren is wel gewenst. Dit kan via het speciale Brass4Kids-reserveringsformulier op de website van De Bazuin Oenkerk.

37


Vooraankondiging De Seniorenraad Tytsjerksteradiel en de Ouderenbonden organiseren een middagsymposium met als titel

- EEN NIEUWE LEVENSFASE het inzetten van kennis, kunde en levenservaring Centraal staat de gedachte dat het zo lang mogelijk inzetten van kennis, kunde en levenservaring de beste manier is om zo gezond mogelijk oud te worden. Deze gedachte wordt zowel benaderd vanuit de visie van “de ervaren senior” als “de werkgever”. De middag start met twee boeiende lezingen over dit thema. Na deze inleidingen kunt u verschillende praktische workshops volgen. Het symposium is bedoeld voor iedereen vanaf 55 jaar die kennis en ervaring

heeft en een rol wil blijven spelen in de maatschappij, bij instellingen en/of in het bedrijfsleven. Daarnaast richt het symposium zich op personeelsfunctionarissen en directies. Deze middag vindt plaats in het Grand Café van Berchhiem te Burgum. Noteert u de datum alvast in uw agenda: vrijdagmiddag 14 maart 2008 Meer informatie volgt begin februari in de diverse media.

38


a d n e g A

FEBRUARI 2 Ă&#x201A;LD PAPIER. 2 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00 7 JAARVERGADERING, Vrijz. Herv. Vr. Ver. Oerein 19.30 8 MOAI WARK, de kaartverkoop ia al begonnen, Moarkswâl. 15 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 20.00. 17 SNERTWANDELTOCHT. Afstanden: 5 en 10 km. Start: Oerein, aanvang: 10 km - 15.00 HQNPX.RVWHQÂź p.p. Na afloop snert eten. 20 SOOS. 21 TONEELAVOND, Vrijz. Herv. Vr. Ver. Oerein, 19.30 u. 22 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 20.00. 23 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00. 23 VOORJAARSVAKANTIE T/M 2 MAART. 27 FILM: Groep 1 t/m 4: 13.30. Groep 5 t/m 8: 15.30. 29 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 20.00.

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com)

voor het volgende nummer kopij komt uit Âą 6 april 2008 april 20 6 juni 2008 juni 20 6 sept. 2008 sept. 20 6 nov. 2008 nov. 20 6 febr. 2009 febr. 20

M A A R T. 1 Ă&#x201A;LD PAPIER. 6 BOEKBESPREKING, met mv. BAKKER, Vrijz Herv. Vr. Ver. Oerein, 19.30. 8 EXPOSURE, Moarkswâl, 21.30. 14 DOMME JĂ&#x203A;N, Oerein, 21.00. 19 SOOS. 20 EENDAGSBESTUUR, Vrijz. Herv. Vr. Ver. Oerein 19.30. 21 GOEDE VRIJDAG. 21 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 20.00. 23 1e PAASDAG. 23 Vanaf 14.00 PRIJSBILJARTEN, Moarkswâl. 24 2e PAASDAG. 24 Vanaf 14.00 KLAVERJASSEN, Moarkswâl. 28 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 20.00. 29 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00. APRIL 2 REISJE, Vrijz. Herv. Vr. Ver. 5 Ă&#x201A;LD PAPIER. 23 SOOS. 25-JARIG BESTAAN VAN DE SOOS WORDT GEVIERD.


8 februari

MOAI WARK

De kaartverkoop in het cafĂŠ is begonnen 8 Maart - 21.30 uur

EXPOSURE KLAVERJASSEN is er op: 15, 22 en 29 februari; 21 en 28 maart De SOOS avonden zijn op: 20 februari; 19 maart; 23 april (slotavond) 1e paasdag 23 maart vanaf 14.00 uur

PRIJSBILJARTEN 2e paasdag 24 maart vanaf 14.00 uur

KLAVERJASSEN

BB 54 - februari 2008  
BB 54 - februari 2008  

Bregebidler 2008 54

Advertisement