BB 100 - april 2017

Page 1

de Brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN APRIL 2017

100


Colofon

redactie-adres: Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Jellie Sinnema verspreiding Theorine Scholte

256 20 31

256 10 42

256 05 98

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: ibAn nl10 rAbO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk.

Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk

Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State.

Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Contactpersonen

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Ysbrand Douma - Voorz. 06 51881887 iisklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Loes Wierdsma 2562400 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Gemma van Nimwegen 06 50630988 bvpF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Wietske v.d. Werff 2561772 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Dorien) 06 53764187 www.oerein.nl

buurtagent: Teake Hogendorp 0900-8844 Servicenummer Milieu en beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511-460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9-12 en 13-15.30 Melding doen via: http://www.t-diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen


Brêgebidler 100

Met deze 100e editie van ‘doarpsblêd de Brêgebidler’ is het bewijs geleverd van de stelling van de groep enthousiaste dorpsgenoten die twintig jaar geleden zei dat er genoeg ‘draachflak’ was voor een dorpskrant. Onder de bezielende leiding van Janny v.d. Mark hebben Jan de Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Theo Spies en Joekje Stegenga destijds de basis gelegd voor een stevig fundament onder de Brêgebidler. Het uitgangspunt dat het een krantsje "foar it doarp, troch it doarp" moest worden is bewaarheid geworden. De afgelopen jaren hebben we allerlei wetenswaardigheden over ons dorp voorbij zien komen: hobby’s, reisverhalen, kennisgemaakt met nieuwe inwoners, uitbreidingsplannen werden beschreven, recepten gedeeld, de kinderen van Sinnehonk namen ons mee op hun "schoolreis", verhalen en foto's van onze dorpsfeesten en nog veel meer. Informatie van dorpsbelang en de activiteiten van de verschillende verenigingen vormen ook al jaren een vast onderdeel van de Bregebidler. Verbazingwekkend dat er uit Aldtsjerk / Readtsjerk toch vaak weer zoveel nieuws en nijsgjirichheden te melden zijn. Via trynwalden.nl zijn alle Brêgebidlers digitaal terug te lezen, met als extra dat je daar de foto’s in kleur kunt bewonderen. Om de Brêgebidler ook de komende jaren goed gevuld in uw bus te blijven ontvangen, krijgt u bij deze bijzondere uitgave een bijpassende pen. Natuurlijk hoopt de redactie dat hiermee veel mooie verhalen geschreven gaan worden, die via de dorpskrant doorverteld kunnen worden. Deze verhalen kunt u opschrijven met de pen, maar u kunt de pen ook gebruiken om de letters / verhalen op uw smartphone of tablet aan te toetsen. Hierbij een bijzonder woord van dank voor de initiatief nemers van de Brêgebidler, alle dorpsgenoten die hun verhalen hebben gedeeld via de Brêgebidler, maar ook de mensen achter de schermen die foto’s aangeleverd hebben, de kinderen van Sinnehonk die de krantjes huis aan huis bezorgen, de buurtgenoten die de krantjes ‘buitenuit’ bezorgen en natuurlijk onze sponsors, alle bedrijven die de Brêgebidler ‘stipen’ met een jaarlijkse bijdrage en alle overige gulle gevers. En last but not least een woord van dank voor de bijdragen aan dit honderste nummer door Jan de Boer, Leonie Sinnema en Jan v.d. Zwaag en natuurlijk onze huisdrukkerij Rekladruk! 1

De redactie.


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Wie hebben de Brêgebidler gemaakt de afgelopen honderd nummers? In 1997 werd in het dorp de roep om een dorps/school-krant gehoord. Op de voorjaarsvergadering in april zou dit besproken worden, om te kijken of hier animo voor was. Een aantal mensen hadden de koppen echter al bij elkaar gestoken en presenteerden tijdens deze vergadering, tot grote verrassing van de aanwezigen, het eerste nummer van de Brêgebidler. De redactie van het eerste nummer bestond uit: Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Theo Spies en Joekje Stegenga. Dankzij deze pioniers, die de krant nog op de originele manier (op een lichtbak) maakten, heeft Aldtsjerk nu al twintig jaar een eigen doarpsblêd. Omdat misschien niet iedereen alle oude Brêgebidlers heeft bewaard (je kunt het je haast niet voorstellen….), heeft de huidige redactie (met hulp van Paul Boelens) alle negenennegentig nummers upgeload op het wereld wijde web. Via de website trynwalden.nl kunt u de link naar ALLE Brêgebidlers vinden.

Hier een overzicht van redactieleden van de Brêgebidler in de afgelopen 20 jaar 1 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Theo Spies, Joekje Stegenga 2 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Theo Spies, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen 3 - 10 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Theo Spies, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Adriaan Biesma, Kees v.d. Kooi 10 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Adriaan Biesma, Kees v.d. Kooi 11 – 13 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi 14 - 19 Jan De Boer, Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda 20 - 21 Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda 22 Tytsje Faber, Jacoline v.d. Galiën, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda – kunstrubriek Gerhild Tóth 23 – 32 Tytsje Faber, Janny v.d. Mark, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda – kunstrubriek Gerhild Tóth 33 Tytsje Faber, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda – kunstrubriek Gerhild Tóth 334 - 36 Tytsje Faber, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Kees v.d. Kooi, Hester Luinstra, Klaas Vijverda, Hermien Holtus – kunstrubriek Gerhild Tóth 37 – 40 Tytsje Faber, Joekje Stegenga, Piet v.d. Meulen, Hester Luinstra, Klaas Vijverda, Hermien Holtus, Diretta Faber, Fokke Veurman – kunstrubriek Gerhild Tóth 40 - 41 Piet v.d. Meulen, Tytsje Faber, Diretta Faber, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Joekje Stegenga, Fokke Veurman, Klaas Vijverda – kunstrubriek Gerhild Tóth 42 Piet v.d. Meulen, Tytsje Faber, Diretta Faber, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Fokke Veurman, Klaas Vijverda 43 - 51 Tytsje Faber, Diretta Faber, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Fokke Veurman, Klaas Vijverda 52 - 53 Tytsje Faber, Diretta Faber, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Fokke Veurman, Klaas Vijverda, Andries v.d. Meer 54 – 56 Diretta Faber, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Fokke Veurman, Klaas Vijverda, Andries v.d. Meer 57 – 58 Coby Suurhof, Hermien Holtus, Hester Luinstra, Andries v.d. Meer, Fokke Veurman, Klaas Vijverda 59 - 60 Coby Suurhof, Hester Luinstra, Andries v.d. Meer, Fokke Veurman, Klaas Vijverda 61 - 63 Coby Suurhof, Hester Luinstra, Andries v.d. Meer, Fokke Veurman 64 – 76 Hester Luinstra, Andries v.d. Meer, Jellie Sinnema 77 – 92 Hester Luinstra, Jellie Sinnema 93 - 100 Hester Luinstra, Jellie Sinnema, Theorine Scholte

Totaal 1. Jan de Boer - 2. Tytsje Faber - 3. Jacoline v.d. Galiën - 4. Janny v.d. Mark - 5. Theo Spies - 6. Joekje Stegenga - 7. Piet v.d. Meulen - 8. Adriaan Biesma - 9. Kees v.d. Kooi - 10. Hester Luinstra - 11. Klaas Vijverda - 12. Gerhild Tóth kunstrubriek - 13. Hermien Holtus - 14. Diretta Faber - 15. Fokke Veurman - 16. Andries v.d. Meer - 17. Coby Suurhof 18. Jellie Sinnema - 19. Theorine Scholte - 20. En iedereen die heeft meegeschreven.

5


Nummer 100 aan de van Sminiaweg

Aan de Van Sminiaweg staat het enige huis in Aldtsjerk met huisnummer honderd. Sinds de bouw van het huis rond 1905 wonen er, bij toeval, drie generaties die familie van elkaar zijn. Reintje Velstra en Feike Doornik verkochten het huis aan neef Eelke Doornik (overleden in 2010) en zijn vrouw Loekie van Slooten. Loekie is weer een nicht van de beppe van Jacob de Vries. In december 2008 kocht hij het huis met Laura van der Ploeg. Het gezin is inmiddels uitgebreid met drie dochters. Door Leonie Sinnema

De gevel van het huis met nummer honderd ziet er al jaren hetzelfde uit. Toch zouden de eerste bewoners, Feike en Reintje, het niet meer herkennen. Toen Eelke en Loekie het pand in de jaren zestig van de vorige eeuw kochten waren er geen slaapkamers boven. Dus vertimmerden ze de boel. Jacob en Laura, die er in december 2008 kwamen wonen, deden dat opnieuw.

In de ruime lichte keuken zitten Laura (31) en Jacob (34) aan tafel. Oudste dochter Jinte (5) zit verlegen bij Laura op schoot. Haar 3-jarige zusje Lise zit stil op de knie van Jacob. Voordat ze het kochten kenden ze het huis niet van binnen. “Toen we hier voor het eerst binnenstapten wisten we meteen: dit is het”, lacht Laura. Laura en Jacob, opgegroeid in Aldtsjerk en Zevenhuizen, zijn al meer dan vijftien jaar samen. Het huis staat voor het jonge stel symbool voor veel mooie momenten. Zo gingen ze hier voor het eerst samenwonen: daarvoor woonden ze allebei nog bij hun ouders. In 2012 werd Jinte in het ziekenhuis geboren. “It wie sa bysûnder om mei syn trijen thús te kommen in ús eigen hûs”, zegt Laura. Haar moeder Gonda en zusje Milou versierden het hele huis en op tafel stond een enorme luiertaart. Ook de thuisgeboortes van dochters Lise en Fenne, waren erg speciaal. Na de geboorte van middelste dochter Lise in 2014 moest er verkast worden. Met zijn viertjes verhuisden ze naar de stacaravan in de achtertuin. Het huis was te klein voor hun 6


grote wens: drie kinderen. Daarom volgde een tweede grote verbouwing. Ze deden alles zelf, met veel hulp van heiten Doede en Andries en buurman Rom. “Rom moatte we ek neame, dy hat ek safolle holpen”, lachen ze. Jinte en Lise weten het niet zo goed meer. “Lachen, gieren, brullen, wie it hi?” Laura kijkt Jinte aan. “Op fakânsje yn ús eigen tún.” Op 31 augustus 2016 kregen Jinte en Lise een klein zusje: Fenne. “Mei syn fiven op ús bêd” is het genieten, maar ook de grote keukentafel is favoriet. “Ik hâld fan besoek”, zegt Jacob. Het huis is af en met de komst van Fenne is het gezin compleet. Laura kijkt grijnzend naar Jacob. “Als het aan hem ligt, verhuizen we weer. Hij zou het liefst weer een nieuw huis bouwen. Jacob kan niet stilzitten. Maar dat verhuizen meent hij niet hoor.” Jacob kijkt bijna verontschuldigend. “Ik tink dan, bin je 34, ha je alles op ‘e rit.” Aldtsjerk is een prachtdorp, dat vinden ze allebei. Bovendien woont alle familie, op Jacobs jongste zusje na, in de buurt. “We krije altyd safolle hulp fan famylje en freonen, se stean altyd foar dy klear. It giet ús allegear foar de wyn.” Ze kloppen het allebei af op tafel. “We wenje op in prachtich plak, en hawwe in superleven. We ha neat mear te winskjen.” Of toch wel: gezond blijven. En Jacob? Die is met drie opgroeiende meiden, die graag een klimrek en een trampoline willen, voorlopig wel zoet. De bestrating moet trouwens ook nog gedaan worden. Oud-bewoonster Loekie is al een paar keer in haar oude huis komen kijken. Ze vindt het prachtig. “Ik bin sa bliid dat jim dit krigen ha, hat se wol in pear kear sein”, lacht Laura.

Loekie Doornik Loekie Doornik woont tegenwoordig in Frisiastate. Loekie werd in 1938 geboren in Aldtsjerk, als dochter van kapper Jaap en Wim van Slooten. Ze heeft een broer, Jelle. Loekie groeide op in het huis aan de Van Sminiaweg 88, waar nu Tsjalling en Tytsje Faber wonen. Eelke Doornik woonde vijf huizen verderop. Als Loekie hem voorbij zag lopen dacht ze: ‘wat een leuke jongen’. Op een dansavond raakte het ‘aan’. Het stel trouwde in 1961. Ze verhuisden naar een klein huisje aan het Eysingapaed, eigendom van freule Tjallinga, een dochter van jonkheer Hobbe van Baerdt van Sminia en de laatste bewoner van de Klinze. Ze mochten er wonen omdat Eelke als timmerman wel voor de freule werkte. Op Van Sminiaweg 100 kwamen ze terecht nadat Feike en Reintje kort na elkaar overleden. Aan de overburen, Douwe en Alie Klompmaker, heeft Loekie goede herinneringen. Als Alie op donderdagavond naar de vrouwenvereniging ging, kwam Douwe bij hen koffiedrinken. Hij vond er niks aan, alleen thuis. Ook Willemke de Vries, die met haar vrijgezelle broers Koert en Klaas het postkantoortje op nummer 101 runde, herinnert Loekie zich nog goed. De dorpsfeesten waren voor Loekie het hoogtepunt van het jaar. Ze spaarde er het hele jaar voor, door bijvoorbeeld thuis te helpen afwassen. Van haar spaargeld ging ze tijdens het feest de hele dag in de zweefmolen, dat vond ze heerlijk. Het dorpsfeest was vroeger niet in juni maar augustus, omdat de boeren dan het hooi van het land hadden. De wagens konden daarna versierd worden voor de optocht. Eelke overleed in 2010 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Loekie heeft recent wat problemen met haar gezondheid gehad, maar begint weer wat op te knappen. 7


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Programma dorpsfeest 8 t/m 11 juni 2017

‘BEROEMD EN BERUCHT VAN NEDERLANDSE BODEM’

In de loop van de week zal het dorp en het feestterrein worden versierd.

Woensdag 7 juni 19.00 Versieren feesttent door kinderen van de basisschool o.l.v. Feestcommissie

Donderdag 8 juni 18.45 Klaverjassen in cafe Moarkswal 19.00 Start Mar tot Moark tocht junior en senior met spetterend slotstuk, i.v.m. het laten vervallen van de Klaas Snoek viswedstrijd zal er voor de jongere kinderen van de basis school een mini Mar tot Moark tocht worden georganiseerd. 21.30 Voorfeest in café Moarkswâl

Vrijdag 9 juni 08.30 Opstellen optocht op de Miedemawei en Eysingapad 09.00 Vertrek optocht 13.00 Spelletjes voor de basisschool kinderen georganiseerd door de Feestcommissie 20.00 Toneelstuk opgevoerd door de Snieskeppers út Jistrum 21.30 Muziek vrijdag avond ‘Dé feestband van het noorden BAMM BAMM’

Zaterdag 10 juni 10.00 Spelletjes in team verband levend tafelvoetbal, opgave in teams van 6 tal opgave kan bij Huub Westerhof 06-29886321 10.00 Spelletjes 55+ met koffie en gebak 12.00 Verkleed matinee m.m.v. Orkest Butterfly 18.30 Opstellen kleintje optocht op de Miedemawei en Eysingapad 21.30 Muziek zaterdag avond ‘de drie musketiers van het feestcircuit ‘THE EUROS’ en DJ EPPIE met de Flashback Roadshow Zondag 11 juni 13.00 Aanvang spelletjes, nader informatie hier over volgt nog 16.00 Live muziek met Van Geef’m en BBQ, voor de opgave van de BBQ volgt er meer informatie tijdens het lijstlopen Op vrijdag, zaterdag en zondag is er kermis op het feestterrein 9


Optocht dorpsfeest 2017 Inmiddels zijn de eerste de eerste feestwagens en fietsploegen zich al weer opgegeven voor de optocht tijdens het dorpsfeest 2017, de opgave tot nu toe is veel belovend! Het is nog steeds mogelijk om jullie op te geven bij Wouter Hooghiemster via 0646072611. Voor de feestwagen en fietsploegen gelden de volgende regels: – Maximale breedte 2.50 meter – Maximale hoogte 4.00 meter – Opbouw/schut aan achterzijde wagen zodat chauffeur volledig zicht over de wagen heeft – Goede houvast op feestwagen – Trekker dient verzekerd te zijn – Trekker niet versierd en geen bijrijders een bloemstuk is wel toegestaan – Chauffeur dient nuchter te zijn – Niet lopen door de optocht – Aansluiten op voorligger

Lijst lopen Binnenkort kunt u de leden van de Feestcommissie met de inteken lijsten van de vrijdag langs de deur verwachten. Na de meivakantie zullen de leden van de Feinteboun langs de deuren gaan met de intekenlijst voor de zaterdag. Naast dat er dan entreekaartjes van de vrijdag- en zaterdagavond worden verkocht, zijn wij ook altijd blij met eventuele (extra) vrijwillige bijdragen/donaties. Met behulp daarvan kunnen we het complete feest organiseren o.a. het dorp versieren, de spellen inhuren en prijzen voor de optocht, bekostigen we het matinee alsmede het programma op de vrijdagavond voor het dorp en ga zo maar door. Tijdens het lijstlopen zal het programma worden uitgedeeld en zal er meer informatie worden verschaft over de BBQ op zondagmiddag. Houdt voor tussentijdse nieuwtjes ook onze facebook pagina ‘Feinteboun doapsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk’ in de gaten. We hopen jullie allemaal te treffen op het dorpsfeest 2017.

Met vriendelijke groet namens de Feinteboun en Feestcommisie Wouter Hooghiemster

10


Wisselingen in Bestuur Oerein Bijgaand een foto van het bestuur van Oerein. Er zijn een aantal bestuurswisselingen geweest vandaar even een foto van het bestuur van Oerein. We dachten dat het goed zou zijn om ons weer eens even opnieuw voor te stellen. Op de foto van links naar rechts: Jacob de Vries, Annestien Andela, Joukje Kaastra, Thea Westerhof, Edith Brunsting, Ynskje Zijlstra - Hoekstra, RenĂŠ Bremer en Anne Tjeerdsma. Edith en Ynskje delen samen het voorzitterschap, Thea is secretaris, Joukje penningmeester, Anne doet de technische zaken en Jacob, RenĂŠ en Annestien zitten in de activiteitencommissie.

Nieuw in het bestuur: Edith Drie jaar geleden ben ik hier in Aldtsjerk samen met mijn zoon Jurre komen wonen bij Theo Spies aan de Miedemaweg 22. Ik heb een volwassen dochter die met haar vriend in Amersfoort woont. U ziet mij regelmatig lopen in het dorp met onze stabij Tjibbe. Ynskje Mijn naam is Ynskje Zijlstra-Hoekstra, 28 jaar jong en werkzaam als kandidaatnotaris in Surhuisterveen. Ik ben opgegroeid in Readtsjerk en woon sinds 2013 samen met Hendrik op het Eysingapad 38 in Aldtsjerk. Vorig jaar ben ik met Hendrik in het huwelijksbootje gestapt en begin mei verwachten wij ons eerste kindje. Anne Mijn naam is Anne Tjeerdsma. ik woon nu alweer 18 jaar in Aldtsjerk aan de Van Sminiawei 22 samen met mijn vrouw Margje en onze jongste dochter Ankje. De andere drie kinderen zijn al uitgevlogen. Binnen het bestuur van Oerein ben ik verantwoordelijk voor de technische zaken. Jacob Mijn naam is Jacob de Vries en ik woon samen met Laura en onze drie dochters Jinte, Lise en Fenne aan de Van Sminiawei 100 te Aldtsjerk. 11


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


Boeldag Jellie Sinnema kwam bij ons met het idee om een boeldag te organiseren. Wat is een boeldag vroegen wij ons af. Een boeldag is een soort van openbare verkoopdag in het dorp, waar iedereen zijn overbodig geworden dingen kan verkopen vanuit de tuin, garage of hok. Zoals de Amerikanen dat noemen een garagesale. Heerlijk door het dorp slenteren van de ene tuin naar de andere of eindelijk die zolder een opruimen, het kan allemaal. Deze boeldag zal gehouden worden op zaterdag 23 september aanstaande, noteer hem alvast in de agenda! Heb je hier vragen over of zou je graag mee willen doen kun je je wenden tot Jellie Sinnema via haar mailadres jelliesinnema@hotmail.com

Koningsdag - Uiteraard vieren we met elkaar weer de koningsdag op 27 april aanstaande met net als voorgaande jaren van 10:00 uur tot 14:00 uur vrijmarkt voor jong en oud. Springkussens voor de kinderen zijn alweer gereserveerd net als de poffertjesbakplaat. Oerein is de gehele dag open en vanaf een uur of vijf 's middags zal er shoarma gebakken worden en uiteraard staat er een oranjebitter voor u klaar!

Van bibliotheek naar boekenkast Oerein heeft een prachtige grote boekenkast, die we altijd bibliotheek noemden.. Samen met de vrijwilligers van de bibliotheek hadden we het erover, is 'bibliotheek' eigenlijk niet een te groot woord voor onze mooie boekenkast? Willen we eigenlijk wel een echte bibliotheek zijn? Al pratende kwamen we er met elkaar achter dat dat eigenlijk niet is wat we willen of kunnen bieden én kwamen we er achter dat we met elkaar wel trots zijn op onze goed gevulde boekenkast! Dat het voor ons dorp wel bijzonder is dat er elke donderdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur, behalve de laatste donderdag van de maand dan van 19:00 uur tot 20:00 uur, twee vrijwilligers zijn die met een kopje koffie en thee klaar zitten. De laatste weken zijn er heel veel nieuwe boeken bij gekomen waarmee er voor ieder wel weer wat wils is.doDus kom eens sneupen in de boekenkast je bent van harte welkom! Agenda: 27 april koningsdag 28 april klaverjassen (in plaats van in café Moarkswal) 29 april reguliere klaverjasavond voor dorpsgenoten 21 mei koffiemorgen (zondag) 27 mei klaverjassen voor dorpsgenoten (zaterdag) ** Alle activiteiten staan ook te lezen op de site van Oerein!

Bibliotheek: Iedere donderdag is de Bibliotheek van 15.00 - 17.00 uur open. De laatste donderdag van de maand van 19.00 – 21.00 uur – ´s middags niet!

13


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


Les yn Oerein Troch de ynset fan Anneke de Vries en Trienke Wiegersma dy’t it Frysk “Fan ûnderen Op” wer ûnder de minsken bringe woenen, wie der it ôfrûne winterskoft in kursus “Skriuw mar Frysk” module 1 yn Oerein. Mar even 16 man/frou hienen harren opjûn en ûnder lieding fan Oatske van der Zwaag ha we neist in soad wille ek in protte leard. Der wie wol ferskaat wat learling oan belange: fan nea Frysk skreaun oan’t “noch net sa lang” Frysk praten ta en alles wat der omhinne sit. It reade lesboek en it blauwe boek mei de oersjoch fan regels ha gauris iepen lein om de les te bepraten en it húswurk te meitsjen. Oatske hat it ús allegearre mei in protte geduld útlein, ek wolris twa of trije kear. It Frysk is in prachtige taal, mar it hat noch wol wat fuotten yn de ierde. De lessen binne moai opset, der komt fan alles oan de oarder. Sa as de terminology: wat is in grûnwurd en wat ferstiest ûnder twa- en trijelûden? De stavering: in g of in ch, is it andyvje mei in v of dochs mei in f?

De wurdfjilden goed leare, want dat draaide altyd út op in diktee. Flaters út teksten helje, puzelje en boadskipbriefkes meitsje, skiednis en dialekten. Woest noch mear of hiest tiid oer, dan koest thús ek noch moai oefenje mei EduFrysk op de kompjûter. It Frysk is in prachtige taal en we realisearje ús eins net altyd yn wat foar befoarrjochte posysje we sitte mei ús meartaligens, ús twa talen. Jonge minsken appe faak wol yn it Frysk, dus skriuw ek ris in stikje yn it Frysk. Skytskoarje der no mar net tsjin oan. It is better it te dwaan dan it te litten. En mocht der yn de Brêgebidler aanst mear Frysk stean, dan witte jimme wêr’t dat wei komt. It hat ús allegearre sa goed foldien, dat der de kommende hjerst in ferfolch op de kursus komt mei yn elts gefal al alve kursisten en wèr mei Oatske, dat wolle we net oars fansels. Ut namme fan alle kursisten, Gryt van de Polder. 15


Klaverjassen Bij de klaverjaswedstrijd op 25-02 in Oerein was met 24 deelnemers de uitslag als volgt: 1. Sikke v.d.Meer 5656 2. Joast de Boer 5394 3. Kees Seinstra 5301 4. Jitske de Boer 5236 5. Tjibbe Lei 5074 6. Rom Veenstra 4978 7. Harrie v.d.Mark 4840 8. Dineke Lei 4835 9. Evert de Jong 4786 10. Marten Pietersma 4741 11. Jacob de Vries 4627 12. Germ Koopmans 4599 13. Jan Veenstra 4594 14. Mies Bentum 4534 15. Hiltsje de Boer 4517 16. Klaas v.d.Veen 4399 Opgetekend door Klaas en Rom.

Bij het klaverjassen in Oerein op 25-03 was de uitslag met 18 deelnemers als volgt: 1. Anne Tjeerdsma 6121 2. Klaas v.d.Veen 5784 3. Evert de Jong 5397 4. Jan Zijlstra 5228 5. Rom Veenstra 4918 6. Hiltsje de Boer 4868 7. Jitske de Boer 4849 8. Johannes v.d.Kooi 4758 9. Hotske v.d.Kooi 4738 10. Sikke v.d.Meer 4724 11. Jacob de Vries 4642 12. Marten Pietersma 4532 13. Kees Seinstra 4531 Opgetekend door Klaas en Rom.

Spreekwoorden met honderd

Vrienden in den nood, honderd in een lood dat wil zeggen in den nood zijn de vrienden meestal van weinig gewicht, van weinig waarde; goede vrienden zijn dan zeldzaam.

Dat zal in geen 100 jaar (nooit) gebeuren In het 100 lopen (helemaal mislukken) de boel in het honderd sturen (=in de war maken/verstoren)

Een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden (= op gekke of onverwachte vragen weet men meestal het antwoord niet)

16

Een knuppel in het honderd gooien (=kritiek geven zonder namen te noemen)


Op fertoan fan pake en beppe …. “Op fertoan fan pake en beppe”, dat kin allinne yn de foarjiersfakânsje, oars kinst dy eins net mei pake en beppe fertoane. Of dochs wol miskien, allinne dan is it fergees foar de bern. Dizze beppe hat hjoed gjin pake- en beppesizzers, mar wol in museum en dêr sil se hjoed sels ris efkes goed yn om reagje. Folmer fan seis frege foarige wike noch wêrom't beppe fan alles bewarret en eins wit er dat wol. Hy liket sels ek wol wat op beppe en op Bartele Bûse, dy jonge út dat boek. Bartele en Folmer sjogge ek wearde yn alles wat se tsjinkomme en kinne eins alles wol brûke. Beppe is fierstente wiis mei alles en kin soks net sa goed fuortgoaie. Beide moaie tsjinhingers fan ús weismytmaatskippij. Tegearre mei Remmert kofjemealle mei de âlde kofjemûne. Sitte op de stoel, de mûne tusken de knibbels. Folmer draait en Remmert docht foarsichtich it laadsje iepen, hy rûkt it al en ropt: “Ja, it komt der oan.” Wat se beide ek sa moai fine, dat is de Lehmann Sedan, dat stiet op de moaie griene blikken auto. Se meie der allinne op de hege tafel mei ride en dat is eins wol spitich. Earder wie der ek noch in auto en in garaazje. Dêr hienen dy oare bern wol wat suniger op wêze kinnen. Doutzen wit pake en beppe ek wol te finen as der ferklaaiersklean komme moatte en Jildou boartet krekt sa as de oare bern graach mei it sân dat bewarre wurdt yn de gimmelearden hantsjettel en sinken wektsjettel. Dêr kinne de katten net by komme. En se boartsje graach yn de tinte fan de beide waskrakken dy't pake al jierren yn't paad steane. Ik tikje op it waarglês sa't ús heit ek gauris die. It stiet op stoarm. Sels it stoarmglês lit it blauwe wetter rinne. Wol goed dat der in frisse wyn troch it lân raast. Ek goed foar de holle en myn museum. Ik stofje de foto’s fan de oerpaken en -beppen ôf, wriuw de listjes op, krekt sa as de list dêr't de âlde merklape efter it glês pronket. It teeljochtsje en de sjerppot meie wol even troch in griene sjippe sopke. De beide kofjekopkes fan beppe, it griene gimmelearden kofjepotsje en it goatstienbakje glimme ek net sa as earder. De griffeldoaze en de laaikes, de blokkedoaze en de dominystiennen mei ivoar, de bikkels en de bak mei healrûne klaaiknikkerts, de top en de jojo. Wat ha se moai boarte mei in ferrekt lyts bytsje. Yn de âlde blokkedoaze ha fêst in pear blokken mist. Der binne trije bymakke, sjochst it mar mear ek net. De dominostiennen binne goed brûkt, krekt sa as it boerekwartet. Gânzebrievje mei knopen en damje op in fersliten kartonnen damboerd. Ik lit de stofdoek it wurk dwaan. Ho, it houten doaske mei de Tombolahoutsjes, allegearre oer de flier. It bakje wat wrak, it papier op de doaze oanfretten troch de tiid. It sûpenbrijbuske kaam werom mei de molkrider fan de molkfabryk en stie neist de lege molkbussen. Simmers kaam der yn guon molkbussen waai werom. It wie kealledrinken, mar we dronken der sels graach fan en dan út it lid, sa lekker. Ik priuw it as ik der oan tink. As ik de swingel mei de ielshûd fan’t plak helje, sjoch ik pake ûnder de oes oan de westkant fan de pleats weikommen. De beantsje binne dêr drûge en kinne no yn de jutesek. De swingel soarget der foar dat de beantsjes út de hulen falle. As it goed waait, wurde 17


de beantsjes fan heech ôf fan de iene yn de oare amer rûgele en kinne se útwaaie. It lêzen kin wol op in reinige dei. De griene panne mei "Eigen haard is goud waard", ik woe it wol leauwe. Fûn beppe har kachel ek moaier as ús eigen. Oh ja, ús mem har houten waskkniper. Utfretten fan alle waskpoeier, polke en it siedend hite wetter. Ik wit noch hoe oft ús mem de wask troch de wringer helle. De mouwen opstrûpt en de holle read fan ynspanning boppe it gleonhite wetter. Persil, Henco, Radion en Presto wast witter, it stiet ek allegearre op it naaitaffeltsje yn myn museum mei de naaimasine derûnder op. Dat taffeltsje is in ferhaal apart . It is byinoar garre troch pake Albert. By’t maitiid gie er sneons nei Ljouwert nei de poelier mei de ljipaaien fan dy wike. Pake Albert wie syn tiid foarút, hy hie al in aaipet en nei in moai protte loopkes nei de stêd, brocht de frachtrider it naaitafeltsje by beppe Doutzen thús. De naaimasine kaam der op te stean en beppe wie sa grutsk as in pau. Pake Albert en beppe Doutzen koenen doe noch net witte dat de Doutzen fan fjouwer generaasjes letter de kâns net iens krije soe om in naaitaffeltsje byinoar te garjen mei ljipaaisykjen. De hiele wrâld leit oan har fuotten, mar it briltsje mei de rûne glêzen fan har âlde beppe leit yn de brilledoaze op myn taffeltsje. Ik lis de strikel ek mar wer te plak. Dêr hat pake wat mei op de seine omstrutsen. Ik sjoch him plat op’t gat yn it gers sitten. Us heit miste de goed harre seinen doe’t pake der net mear wie. Dat wie ek sa mei de egale frissels yn de kowesturten. Alle sneontemoarnen sturtwaskje en dan frisselje. We holpen mei it waskjen, mar it frisseljen wie foar pake. De wosken en úttize sturten oan de sturtline boppe in leechskode groppe. Dien wurk. De biezems fan it eigen kappe biezemriis fan de jonge bjirkeloaten, leinen ek net mear op foarried boppe de hynstestâl. Want dat gie sa: de nije biezem wie earst foar de kowerêgen, dan skode de biezem troch om it hea foar de kij te feijen, de rûchte derûnder en foar in sûkerskjinne mielling. As lêste waard de biezem in strontbiezem. Wie dy oanein dan bûn pake wer nij rys om de brûkte stôk. Nije biezems feie skjin. De grutte koperen wettertsjettel stiet al omtrint 40 jier op de houtkachel foar krûkje- en ôfwaskwetter en foar de gesellichheid. De beide oare koperen wettertsjettels, de stektsjettel en de krûk steane neist it Prentenboek. Alle blêden binne mar oan ien kant bedrukt, it is dan ek fan 1898. It fertelt oer "de Geschiedenis van den Wreeden Jan en van den Wilden Jager". De ferware spegel hinget der boppe. De spegel en de hollen dy't harren dêryn spegelen, ha allegearre te lijen hân fan de tiid. It âlde houten bakje en de ets fan Joh. Elsinga, de tinnen grôtpot en de kraantsjekofjekanne. Moat ik no sa stadichoan net ris wat opromje? Leaver noch weijaan? Dit is allinne noch mar it stikje museum yn de gong. Yn de "katakomben" fan dit hûs wurdt noch mear bewarre en de bern ha der wier gjin ferlet fan. Noch net tenminsten, ik hoopje se noch wol 25 jier de tiid te jaan om der ek fan te hâlden. De skiednis mei de ferhalen fan ús famylje waret troch it hûs en ús hollen. It fertelt wêr't we weikomme. Akke har mem sei it altyd al: "We sitte der mei beide hannen om hinne en dat deade guod oerlibbet ús allegearre." Mar ja, sjoch no dy Belgyske brander wat ferlern yn de houten tabakspot stean. It is foar my as heart it sa, want sa stie it ek by beppe ûnderyn de keukenkast foar it gefal it nije ljocht it sitte liet. Soks kin ik dochs net fuortsmite, ik rûk de peteroale noch. Ik ha der alris in gedicht oer makke op in nijjierskaart mei in knipsel fan dy Belgyske brander foarop. 18


'n Ald skuorde tabakspot en in Belgyske brander kamen by ús beppe wei. Se steane sa moai byinoar en it seit my mear as nij.

Ek mar wer op it âlde plak as de wriuwwaaksfodde der in slach omhinne west hat. It stiet der no allegearre wol wer kreas foar oars.

Dieke en Ynthe komme hjoed by ús. Dieke alhiel optein oer de moaie draaitop, krigen fan Tineke foar har rapport. It is ien mei ljochtsjes, it flikkert allegearre. Dêr kin beppe harres net oan tippe. By de iene mist it swypke, by de oare draait it toutsje (touke) automatysk op. Dieke mist de flikkerjende ljochtsjes. De middeis komt Silde ek noch te boartsjen. De beide fammen jojo'je mei help fan pake en ek de âlde en nije top fleane troch de keamer. Jong en âld, nij en âlderwetsk, wat past it moai bijinoar. It widske mei de poppen moat ek fan it sliepkeammerke komme, de poppememmen kinne der omraak mei boartsje. Ja, beppe giet wer foar de bile, ik wit it. Se wolle graach teedrinke mei it âlde teeservyske. In waksineljochtsje yn de têst ûnder it teeljochtsje, mei ranje yn it teepotsje. Se meie sels ynjitte, de porsleinen kopkes en pantsjes mei dûnsjende jonkjes en famkes derop. It sûkerpotsje moat al goed brûkt wurde en de iene moat krekt net wat mear nimme as de oare. Waarme ranje mei sûker, it alderlekkerste watst mar betinke kinst en snútsjes om op te fretten.

De wekflessen mei skiepfleis fan út de oarloch dy't by Omme Jaap en Muoie Anne op de souder stienen, binne nei it museumwinkeltsje yn Ljouwert gien. Ien fan de wekflessen is ûndersocht op it laboratoarium. Der mankearre werklik neat oan, no stie der fansels ek net in hâldberheidsdatum op. "Zonder enig gevaar voor de menschheid" kin der nei sjoen en foaral oer praat wurde. De measte minsken dy't doe skiepfleis iten ha, grize der no noch fan. Se sille de kâns dêr ek net krije om it te priuwen.

"Op fertoan fan pake en beppe" en al dat âlde guod mei de ferhalen, de leafde dy't der fanút giet, krije ús bernsbern hoopje ik de kâns om te boartsjen sa as se wolle. Gryt fan Rom en Syts.

19

23ste fan de sellemoanne 2017


Kunt u reanimeren? Meldt u dan aan als burgerhulpverlener en kom in actie bij een hartstilstand in uw buurt. Elke minuut telt.

Enkele jaren geleden zijn er in Tytsjerksteradiel een aantal Automatische Elektrische Defibrillatoren (AED) geplaatst. Op een lijst staan de vrijwilligers die opgeroepen kunnen worden bij een reanimatie. De AED van ons dorp is (bij mijn weten), twee maal ingezet door vrijwilligers van deze lijst.

Aangezien er steeds meer burgerhulpverleners worden opgeroepen met de mobiele telefoon, wil ik iedereen die BHV heeft gedaan of die reanimeren kan vragen om zich in te schrijven als burgerhulpverlener. Dit kan via www.Hartslagnu.nl of via www.hartstichting.nl/word-burgerhulpverlener

Door je hier aan te melden kun je jezelf registreren en aanmelden. Je kan hier zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent en ook waar je beschikbaar wilt zijn.

Indien er een alarmering via 112 komt, dan worden er door de centralist instructies aan de melder gegeven. Ook gaat er een bericht naar de geregistreerde hulpverleners waarbij (op postcode niveau) om de patiĂŤnt een alarm uitgezet naar de geregistreerde hulpverleners. Hierdoor wordt een alarm, via een SMS, naar de geregistreerde hulpverleners verzonden die daar in de buurt zijn.

Ook als je niet kunt reanimeren is de inzet van een AED belangrijk. Indien iemand bewusteloos is en 112 is gewaarschuwd, kan er door de meldkamer van de ambulancedienst om een AED worden gevraagd. Het apparaat is zo ontwikkeld dat de instructies door ook niet getrainde hulpverlening kan worden uitgevoerd.

Voor onze geregistreerde hulpverleners zal er binnenkort weer een herhalingscursus georganiseerd worden met de laatste inzichten. Indien u een reanimatie instructie wil volgen dan zijn hiervoor verschillende manieren mogelijk. Voor meer informatie over bovenstaande, graag een bericht naar t.b.a.m.spies@gmail.com - Theo Spies 20


Verslag vergadering 22 maart 2017

Aanwezig: De Brêgebidler – Hester van Delft en Jellie Sinnema • Sinnehonk – Annestien Andela • Feestcommissie – Hendrik Oostenbrug en Kees de Vries • Feinteboun - Afwezig • Oerein – Annestien Andela en Dorien de Vries • Havencommissie – Theo Spies • Speeltuincommissie – Afwezig • Ysclub – Jacob de Vries • Kerst-Inn – Gryt v.d. Polder, Marja de With • Sinterklaascommissie- Afwezig • PGT – Bart van der Steege • Klokkenluiders – Theo Spies • Koar – Trynke Wiegersma en Anneke de Vries • AED – Theo Spies • Doarpsbelang – Marja de With, Hester van Delft, Marten Pietersma • Fan ûnderen Op – Trynke Wiegersma en Anneke de Vries • Bibliotheek – Anneke de Vries

Opening: Hester van Delft opent de vergadering en heet allen welkom. Een uur later dan gewoonlijk ivm de open dag op obs Sinnehonk. Protestantse Gemeente Trynwâlden Er is een nieuwe bevochtiger voor het orgel aangeschaft. Het komende jaar zal de binnenkant van de kerk een schilderbeurt krijgen. Ook de borden in de kerk worden gerestaureerd.

Oerein Er wordt jaarlijks diverse gegevens bijgehouden, waaruit bijvoorbeeld naar voren komt dat er afgelopen jaar 7000 bezoekers aanwezig zijn geweest bij de diverse activiteiten.

Haven Het is een goed jaar geweest waarin alle ligplaatsen bezet waren. Uit het aantal incidentele overnachtingen komt niet naar voren dat de Noordelijke Elfsteden Vaarroute tot veel grotere vaarbewegingen lijdt. Wel komt er zo nu en dan een camper gebruik maken van de faciliteiten op het haventerrein. Overleg is er oa met de gemeente om het talud aan te passen zodat schade voorkomen kan worden en met de stichting Electrosloep Aldtsjerk. Ook in 2017 zijn er weer opstapdagen in april en het najaar.

IJsclub We hebben geen strenge winter gehad, dus alle aanwezige materieel kon in de schuur blijven. Wel is er 1 middag gelegenheid geweest voor de schooljeugd om te schaatsen en heeft de IJsclub 1x de schooljeugd getrakteerd op een dag schaatsen in de IJshal Leeuwarden.

Kerst Inn Wederom een geslaagde kerstavond gehad in de Pauluskerk, met oa medewerking van schoolkinderen, De Bazuin, Mingd Koar. Organist Ivo van Hijum zorgde voor moderne klanken op het kerkorgel.

21


Mingd Koar Men is momenteel druk aan het oefenen voor het concours van 8 april in Joure, nu mét choreografie. Verder staan er nog een aantal concerten in de planning. Mochten er nog sopranen zich willen aanmelden voor het koor, dan zijn ze meer dan welkom.

Feestcommissie In 2016 hebben we een mooi dorpsfeest gehad en ook voor 2017 is het programma zo goed als rond met diverse artiesten en activiteiten. Dit jaar 3 dagen feest t/m de zondag. Dit jaar zal het voor de 40e keer zijn dat de zweefmolen van Johny Kooistra in Aldtsjerk staat. Vanaf april komen de commissieleden weer bij de inwoners langs met de bijdragelijsten.

Speeltuin Jacob de Vries weet te melden dat in maart de speeltuinen geïnspecteerd worden. Een aantal zaken zal aangepakt worden, zoals de loopbrug en ook het bordje van de Sinnetún mag in ere hersteld worden. Actie voor dorpsbelang: Het grasmaaien in de speeltuin van het hofje verloopt niet naar behoren. Er wordt met een te grote machine vanaf het Eysingapad de speeltuin ingereden, en daarbij gebeurt dit niet goed. Hierover contact met gemeente opnemen.

AED Er is een nieuw onderhoudscontract afgesloten. Vanaf 2017 zal er 2x per jaar een instructie voor vrijwilligers georganiseerd worden, waarin ook de vrijwilligers van Oerein meegenomen worden. NB ook mensen die geen instructie hebben gehad kunnen de AED bedienen: het apparaat geeft zelf de juiste instructies wel aan. Aldtsjerk zal zich aansluiten bij Hartslag.nu. De vrijwilligers zullen dan dmv een sms-bericht een oproep voor hulp ontvangen. Brêgebidler Binnenkort zal de 100e editie verschijnen, dit in het 20e jaar van het bestaan van onze dorpskrant. Het zal een collectors item worden!

Sinnehonk 2x per jaar is er een open dag, vandaag was dit in het thema verkeer, in het najaar is het in het thema van de kinderboekenweek. Er zijn 2 nieuwe leerkrachten aangetrokken op school. Door de ziekte van juf Martha moet er geschoven worden met de groepen. Invoering van continurooster: was aanvankelijk wennen, maar bevalt nu goed. De klusjesman is gestopt, Annestien verricht nu hand- en spandiensten. Doordat er elders in de gemeente scholen worden samengevoegd, is er momenteel in de Trynwalden geen sprake van clustering. Momenteel zitten er 43 kinderen op school. De resultaten zijn erg positief, de scores van Sinnehonk behoren al jaren tot de top 3 van OPO Furore! Nieuw is de proef met Snappet, een nieuwe digitale leermethode waarbij de kinderen op eigen tablets in eigen tempo de basisvakken kunnen maken/leren.

Feinteboun Nieuw bestuur: Voorzitter Wouter Hooghiemster, secretaris Sytze Tjeerdsma en penningmeester Tim Luinstra.

Fan ûnderen op Projekt fan 'e Fryske Beweging om brûk fan de fryske taal te promoatsje. Anneke en Trienke hawwe in pear jûnen organisearre yn dit kader, mar troch swierrichheden yn 'e organisaasje is it hiele projekt stop set.

22


Bibliotheek Deze is een paar weken geleden flink opgeschoond. Dozen oude boeken zijn verruild voor dozen nieuwe boeken om de aantrekkelijkheid van de bibliotheek te garanderen. De enthousiaste vrijwilligers hopen dan ook dat vele inwoners op donderdag langs gaan komen. Klokkenluiders Er is een nieuw mechaniek geplaatst voor de vlaggenmast. Het probleem is nu dat er hierdoor alleen een kleine vlag in de mast kan worden gehesen. Hierover is overleg met de gemeente

Dorpsbelang De enquêtes voor het opstellen van de nieuwe dorpsvisie worden momenteel uitgedeeld tegelijk met het ophalen van de jaarlijkse contributie. Dorpsbelang is de afgelopen tijd weer met diverse partijen/organisaties om tafel geweest: B&W, Dorpsbelangen Trynwâlden, Wetterwalden, Gigantenfestival. Voor wat betreft Aldtsjerk Foarut: de ontwikkelingen kunnen gevolgd worden op de website. Momenteel worden de laatste stappen genomen voordat de belangstellenden kunnen gaan intekenen op de kavels. Er is nog druk overleg over de volgorde bouwen woningen versus afgraven meer, dit heeft alles te maken met geluidsoverlast.

Rondvraag: * Theo Spies: Tjalling Faber is gestopt met het plaatsen van boeien in de mar. Hoe vangen we dit op? - Actiepunt Dorpsbelang: Overleg met gemeente en provincie over opvolging. * Gryt vd Polder: Zij heeft de organisatie van Tsjerkepaed overgenomen van Coby Holtkamp. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor rondleidingen op de zaterdagen de komende zomer vanaf 1 juli.* Thema dit jaar is Rome en de reformatie. * Bart vd Steege: In de enquête voor de dorpsvisie wordt niet gesproken over de Pauluskerk. Vanuit de PGT is de vraag echter wel hoe de Aldtsjerksters staan tegenover het gebruik van de kerk. Wellicht dat dit alsnog meegenomen kan worden in een onderdeel van de dorpsvisie? Hester van Delft sluit om 22.20 uur de vergadering

23Ut ’e skoalle klapt . . . . .

ALLEREERST DE FELICITATIES VOOR DEZE BIJZONDERE UITGAVE: NR. 100 Namens Sinnehonk van harte gefeliciteerd en ga zo door.

Open dag Sinnehonk 22 maart Woensdag 22 maart hebben we een geslaagde Open Dag gehad op Sinnehonk. Het was prachtig weer en we hadden dan ook een prachtig parcours buiten, rondom het thema VERKEER. De weken ervoor is er in alle groepen gewerkt aan het thema en de kinderen van groep 3 t/m 5 zijn in de trein naar Leeuwarden geweest in het kader hiervan. ’s Morgens kon men in de klassen kijken.

25

Hier hebben de ouders kennis kunnen maken met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren in de groepen 4 t/m 8 “Snappet” (https://snappet.org) Zoals u kunt lezen: we zijn een “kleine” school, maar we zijn constant in ontwikkeling en zorgen ervoor dat onze kinderen onderwijs krijgen op het beste niveau en waar we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van de individuele leerling.OPEN DAG 2017

Binnenkort hopen we ook van onze eigen tuin te kunnen oogsten, dankzij Theo is er een mooi moestuintje aangelegd.

Voor alle bezoekers van ons plein blijft natuurlijk. Jullie zijn van harte welkom, maar laat onze spullen heel a.u.b.

Veel leesplezier,

Astrid Landman Directeur obs Sinnehonk 06-20006238

Mocht u informatie over onze school willen hebben, maak gerust een afspraak.

27


Groep 3/4/5 In het kader van het thema verkeer zijn we met groep 3/4/5 met de trein naar Leeuwarden geweest. Daar hebben we het Natuurmuseum bezocht. Dinsdag 22 maart hadden we een open dag op school. De kinderen hebben een verhaal geschreven over deze open dag of over de treinreis en het museumbezoek. Ook zijn er verhalen over de lente.

Lente Het is weer lente. De vogels zingen hun liedje. De dieren komen uit hun hol. De spin maakt zijn web. De eekhoorn verzamelt noten voor de volgende winter. De rups kruipt uit zijn cocon en dan is de lente bijna afgelopen. Feije Friso

Lente De lente is een beetje warm en de bloemen bloeien weer. De lammetjes en de schaapjes komen weer en de bladeren komen aan de bomen en je kunt buiten spelen zonder jas. Amber Dorenbos

Thys: Ik vond het keuren van de fietsen wel mooi. Ik had lampjes in mijn banden. Het fietsen bij de kleuters op het plein vond ik ook leuk.

Douwe: Wij zijn naar de krokodil geweest. In het museum. Dat vond ik leuk. Ik heb een groot skelet gezien.

Open dag Het was leuk op de open dag. We hadden heel veel mooie dingen gemaakt. We hadden het thema verkeer. We hadden een auto gemaakt en een raket mocht ook. We hebben ook een verhaaltje gemaakt. En iedereen vond het mooi. Je kon ook je fiets keuren. En mijn fiets is goedgekeurd. De ouders vonden het ook leuk. Mirte Andela

Djurra: Ik vond het eerst heel spannend om in de trein te gaan maar later vond ik het wel leuk. Ik vond het leuk bij de uil en de draak te kijken.

Tess: Ik vond het ijsje op het terras erg leuk en het verhaal bij de draak. In het museum heb ik een uil en een schildpad gezien. Vroeger had ik een schildpad als huisdier.

Twan: In de trein weg was heel erg leuk want er waren geen riemen. In het weeshuisschooltje was ook erg leuk en verder vond ik eigenlijk alles leuk.

Lente Als de lente komt zie je vaak vlinders een eekhoorns, vogels,wespen,bijen,hommels,mieren, jonge vogels en nog veel meer jongen. Sietse.

Natuurmuseum.

28


Er is ook een draak en een weeshuisschooltje. Er was ook een man die dieren opzette. Er was ook een potvis. Er was een piraat en die had heel veel schatten. Jorn Sikma

Lente In de lente wordt het steeds warmer. En dan gaan de bloemen bloeien, bijvoorbeeld de narcissen of krokussen. De lente duurt drie maanden. De lente begint na de winter. En dan worden de lammetjes geboren Bodil Dijkstra

We stapten in Leeuwarden uit. Daar moesten we uitstappen. De trein was van binnen wel mooi. En we gingen met groep 3/4/5. Nick Westra.

Lente Het is weer lente dus lekker weer. En de bloemen bloeien en de vogels leggen eieren. De paashaas komt wat later in de lente en verstopt heerlijke paaseieren. Haal de tuinstoelen maar uit het hok. Gido Koopmans TREIN

Het was dinsdag 22 maart 2017. We stapten op bij het station bij Hardegaryp. En toen kwam de trein er aan. We gingen naar het Natuurmuseum met de trein. Het was best nog wel leuk.

De Lente Is het warm ik ga dan vaak naar buiten ik werk dan in de tuin dat vind ik heel leuk in de lente ben ik vaak vrolijk in de lente groeien de blaadjes aan de bomen Groeten Anne Mare 29Sponsors vanaf het eerste uur

In de allereerste Brêgebidler die in april 1997 verscheen stonden slechts 3 adverteerders. In de jaren die volgden wilde vanzelfsprekend iedere lokale ondernemer zichzelf presenteren in dit veelgeprezen blad. Zoals het gaat in het leven is het soms een komen en gaan, zo ook bij onze adverteerders. Wie had in 1997 kunnen bedenken dat een lokale ondernemer de Friesland Bank zou ‘overleven’? De waarheid overtreft regelmatig de verwachtingen, en daarom is het heel bijzonder dat de Brêgebidler 20 jaar na de eerste uitgave nog steeds kan rekenen op deze adverteerder van het eerste uur.

Omdat dit bijzondere feit natuurlijk niet onopgemerkt kon bljiven, ging de redactie, gewapend met een mooie bos bloemen naar Gerhard en Lia Jullens van de Trochreed. Op dat moment was de verbouwing van de bekende feestzaal in volle gang. Ondanks de vele werkzaamheden die bij zo’n verbouwing naar voren komen (fan wurk komt wurk) hadden Gerhard en Lia alle tijd om te vertellen hoe het allemaal zo gekomen is.

De ouders van Gerhard, Roel en Durkje Jullens, hebben jarenlang de Pleats in Burgum uitgebaat. In deze grote boerderij werden vele grote feesten gevierd. Er waren jaren bij met 125 bruiloften. Menigeen ziet Roel nog voor zich, slaande op de grote trom – vooraan in de polonaise. Minder in het oog springend maar op de achtergrond zorgde Durkje als stille motor ervoor dat alles in goede banen werd geleid. In die tijd werkte Lia als kapster in een salon. Gerhard heeft zo’n 13 jaar als kelner en later als bedrijfsleider gewerkt in de Pleats. 31


In 1989 zijn Roel en Durkje gestart in de Readtsjerker Trochreed. Gerhard heeft zich in die tijd gespecialiseerd in het koksvak door zich in het tuinhuisje op te sluiten en daar een studie van 3 jaar in anderhalf jaar naar binnen te ‘stampen’. Na ervaring opgedaan te hebben in het Theehus in Grou kwamen Gerhard en Lia ook naar de Trochreed. Het plan was om samen met zwager Freark de Trochreed uit te gaan baten, Freark als gastheer en Gerhard in de keuken (en Lia niet te veel in de spotlights maar op de achtergrond drok dwaande). In die tijd werden vele feesten / bruiloften / jubilea in de Trochreed gevierd. Het à la carte restaurant Fjildsicht werd hieraan toegevoegd. Helaas heeft het ongeluk wat Freark is overkomen deze mooie plannen doorboord. Kenmerkend voor de familie Jullens hebben ze ondanks deze grote tegenslag, alleemaal de ‘kop derfoar’ gehouden!

Opgegroeid in een horeca-gezin weet Gerhard niet beter dan dat er tijdens lange dagen hard gewerkt moet worden. Als hij niet aan het werk is maakt hij tijd voor zijn hobby’s: The Cure, PSV en het uitbreiden van zijn wijnkennis. Er worden zowel reizen naar muziekoptredens van the Cure gemaakt, als reizen naar wijngebieden in bijvoorbeeld Italie waar verschillende wijnen en gerechten genuttigd worden. Als een gerecht in de smaak valt kan het maar zo zijn dat het in Readtsjerk op het menu komt. Het bezoeken van voetbalwedstrijden lukt helaas niet zo vaak, omdat PSV vaak op zaterdagavond speelt en het restaurant dan vol zit. Toch is Gerhard een dermate grote fan, dat er enkele jaren geleden een tv-crew naar de Trochreed kwam om de friese fan te interviewen. Op YouTube is dit diepte interview nog steeds te zien. Vol bewondering wordt door Gerhard over de visie van Frits Philips gesproken die veel voor de sport in zijn algemeenheid heeft gedaan. Dit onder het motto: door te sporten krijgen mensen een heldere geest – en zijn daardoor gezonder en productiever.

In de loop der jaren is het aanbod in de Trochreed meegegroeid met de wensen van de klant, met dien verstande dat je er altijd een ‘goed miel’ krijgt (geen 5 sterren liflafjes). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van biologisch vlees, streek- en fair-trade producten. Met de huidige verbouwing waait er een nieuwe wind door de Trochreed. Met het frisse nieuwe interieur en een vernieuwd team kan de Trochreed er weer jaren tegen. Onveranderd blijft de gastvrijheid, voor diners, thema-avonden, feestavonden voor groepen van 20 tot 250, maar ook voor een kopje koffie op het gezellige terras waar u even uit kunt rusten terwijl uw (electrische?) fiets wordt opgeladen.

Bedankt voor de gezellige ontvangst, jullie verhalen en het lekkere recept. De redactie wenst jullie veel succes met de vernieuwde Trochreed!

De verbouwing van de Trochreed viel samen met de verhuizing van Roel en Durkje Jullens uit Aldtsjerk. Hiernaast leest u hoe het nu met hen gaat.

32


Bêste minsken,

Hjir in lyts berjochtsje fan ús. Sa as jimme witte is Roel lêst 2016 ferhuze nei it Talma hûs te Feanwâlden. It gie thús net langer en dan moatte jo in dreech beslút nimme. Mar ik kin sizze dat Roel it sa foar it each goed nei it sin hat. De fersoarging is tige soarchsum en leafde fol. Dat makket it gefoel fan loslitten en net mear by inoar libjen in bytsje nofliker. Wy stiene al in moai skoft ynskreaun by Woon Friesland en as der dan safolle feroaret en jo te plak kinne dan is dat ek it momint om foar jo sels troch te setten.

Jo moatte fierder en it plak stie my altyd al oan. Nei de earste wiken fan feroaring kin ik my better rêde dan yn Aldtsjerk.

Roel en ik wennen tige nei it sin oan it Jonkerspaed. Mei-inoar mar dochs in protte frijheid. Myn plak oan’e grutte tafel. Noflike oeren mei in moai boek. Roel koe omstrune, de tún, fiskje, de karavaan en de loopkes nei de Trochreed hawwe ús moaie jierren jûn. Doe it mei Roel folle minder gie seagen we de help fan út Aldtsjerk en de Trynwâlden.

It meilibjen en de soarch om Roel hat my bysûnder goed dien. In kaartsje, in blomke. Sa no en dan in telefoantsje mei de meidieling :,,Wy hawwe Roel fytsen sjoen.” Sa kin ik noch wol efkes trochgean! Nei myn “flits ferhuzing” wol ik ôfslute mei dag te sizzen. De hertlike groetnis fan Durkje Jullens,Frisiastate 4, Oentsjerk

33Pollepel ‘special’ van de Trochreed Lamskoteletjes met asperges

Ingrediënten voor vier personen: * 8 dikke lamskoteletjes * 2 bundels asperges * 250 ml. bruine lamsfond * 1 soeplepel gehakte tijm * 50 gram boter * 1 soeplepel mosterd * 1 soeplepel fijngehakte peterselie * 20 gram broodkruim * 1 preiblad * Gemalen peper en zout

Snij uit het preiblad vier smalle, lange stroken en blancheer deze in gezouten water en spoel ze af. Schil de asperges en kook ze ‘al dente’ in gezouten kokend water gedurende 2 a 3 minuten. Laat de asperges uitlekken. Smelt een klontje boter in een braadpan en bak de asperges kort en kruid deze met gemalen peper. Verdeel de asperges in vier bundeltjes en bind deze samen met de reepjes prei. Houd de asperges warm. Kruid de lamskoteletjes met gemalen peper en zout. Laat een braadpan goed heet worden, smelt een klontje boter en braad de lamskoteletjes aan weerszijden. De lamskoteletjes moeten mooi rosé blijven. Bestrijk een kant van de lamskoteletjes met mosterd en strooi de fijngehakte peterselie en het broodkruim er overheen. Plaats de lamskoteletjes even onder de salamander, of de grill van uw oven, tot het broodkruim een knapperig goudgeel korstje vormt. Ontvet de braadpan en deglaceer met lamsfond. Voeg de gehakte tijm toe en laat het vocht inkoken, voeg vervolgens een klontje boter toe en breng de saus op smaak. Schik de bundeltjes asperges met gesneden preiblad in het midden van de voorverwarmde borden en leg hier tegenaan twee lamskoteletjes. Garneer met een takje tijm en nappeer (*) met de saus. (*) napperen = mooi en gelijkmatig bedekken / overgieten van een koud of warm gerecht (vlees, vis, wild, gevogelte of groenten) met een dun laagje saus, crème of gelei. 35De man en syn motor Naam: Leeftijd: Huishouding: Motor: Werk:

Ekkie Luinstra 54 jaar getrouwd met Hester, zonen Tim en Jesse BMW R 1150 RT Werkbegeleider bij de gemeente Dongeradeel in de buitendienst.

In mijn jeugd woonde ik op een boerderij in Gytsjerk, hier was alle ruimte om je uit te leven met brommers, oude auto’s en crossmotors. Het begon met een JLO, hier werden de spatborden en de uitlaat afgehaald en: crossen maar! Veel brommers zijn gesloopt en de vernieling in geholpen. Na een tijdje werd het professioneler aangepakt, Kreidlers met een super Breitwand-cilinder en een Gebben frame. Toen was het tijd om mee te doen aan de grasbaanraces bij de MCCO - Motor Cross Club Oostrum. Hier gingen we naar toe met de Volkswagen Transporter T3 met een aanhanger van Bouwbedrijf v.d. Meer uit Oentsjerk. Dat waren Anne v.d. Meer, Arnold Hellinga en ik – wij deden voor het eerst mee aan een wedstrijd. We kregen een goede tip mee van buurman Klaas Sikkema: asto net mei komme kist, dan draaist de benzine kraan mar ticht, dan falst ut mei een technisch probleem. Dat is folle better as op een ronde riden wurre. Dit waren leuke tijden, ik heb nooit een prijs gewonnen, maar de olympische gedachte telde: meedoen is belangrijker dan winnen! Ondanks dat we thuis veel op motoren gereden hadden, wat het er nooit van gekomen om het motorrijbewijs te halen. Maar dat veranderde in 2015 – toen heb ik lessen genomen en het rijbewijs gehaald. Dan volgt de keuze: wat voor soort motor moet er komen? Peter Busscher heeft mij raad gegeven: koop een mooie toermotor met een groot scherm! Hij had namelijk de ervaring dat, wanneer er een toertocht was en het begon een beetje te regenen, blijf je meestal te lang doorrijden voordat de regenkleding aan wordt getrokken. Als je dan op een motor zonder kuip rijdt (zoals Bus) wordt je dus kleddernat, terwijl Alco en Jaap dan gewoon door rijden en nagenoeg droog blijven. De keuze van de motor is gevallen op een BMW R1150RT, hier rij ik ongeveer 2.500 km mee per jaar. Ik gebruik hem zo nu en dan voor woon-/werkverkeer. Maar het meeste om met mooi weer een blokje te toeren. Qua eten lust ik eigenlijk alles wel, maar de Thai is toch wel favoriet. Als mooiste motor kies ik de Ducati Multistrada 1200 Enduro. Auto’s zeggen mij niet zoveel, als ik kon kiezen zou het een VW Transporter T6 worden. Vakantie: de mooiste vakantie was de rondreis die we met z’n vieren door Thailand hebben gemaakt in 2015. Verder gaan we bijna elk jaar op wintersport (in Frankrijk – les trois Vallées). 37


De preekstoel in de Pauluskerk De oudste kansels in Friesland zijn in de 16e en 17e eeuw gemaakt, in de periode vlak na de Reformatie. In die tijd kreeg de woordverkondiging de grootste aandacht en kreeg de preekstoel een centrale plek in de kerk. De meeste Friese kansels hangen tegen een muur, vaak tegen de zuidmuur en veelal los van de grond. Een oud symbolisch bedoeld gezegde luidt dat een preekstoel los van de aarde moet hangen, dit vanwege het feit dat hij dient voor de verkondiging van de hemelse boodschap. De voorganger moest ook goed verstaanbaar zijn en om de verstaanbaarheid te vergroten werden de kansels vaak voorzien van grote klankborden. In die tijd waren er natuurlijk nog geen geluidsinstallaties, maar een dubbelwandig en hol klankbord werkt goed. Het stemgeluid wordt op die manier de kerk in gedreven. Wie de Pauluskerk in Aldtsjerk binnenkomt ziet eigenlijk direct dat de fraaie eikenhouten preekstoel versierd is met veel ornamenten en symbolen. De kansel is vervaardigd in de stijl van de Vlaamse Renaissance. Naast de uitgesneden schelpen, die in het vorige nummer zijn beschreven, zien we een grote verscheidenheid aan versieringen. Volgens de deskundigen heeft deze prachtige kansel recht op bewondering, maar vormen de verschillende onderdelen van de versiering geen echte eenheid. Volgens het boekje ‘Friese Preekstoelen’ zou dit gekomen zijn door een restauratie die rond 1900 is uitgevoerd door Hindelooper houtsnijders. Toen zijn er verschillende neo-renaissance versieringen aangebracht. Welke dit precies zijn heb ik niet kunnen achterhalen, maar misschien is er een lezer die er meer van weet. De kansel zelf is al bijna vier eeuwen oud, hij da-teert uit 1630. Dit jaartal staat gegrift onder de kuip. De maker is niet bekend, maar wel is duidelijk dat deze vakman met degelijk materiaal er een prachtig pronkstuk van gemaakt heeft. De mooie panelen komen ook nog uit die tijd. Ze 38


hebben een boogversiering, waarbinnen schelpen en vazen met bloemboeketten zijn ge-sneden. Bloemvormige ornamenten komen op 17e eeuwse preekstoelen veel voor. De hoekversieringen wor-den gevormd door atlanten, die dragen en ondersteunen als het ware het bovenste deel van de preekstoel. Het paneel bij de trap is voorzien van het rijmstuk dat heironder is beschreven.

Veel preekstoelen in de voormalige hervormde kerken zijn rijk versierd met prachtig snijwerk en vaak voorzien van veel symboliek. Wat dat betreft hebben vooral de oude kansels van de Mariakerk en de Pauluskerk veel te bieden, maar ook de anderen hebben natuurlijk hun charme en historie. In enkele bronnen is hier aandacht aan geschonken, dus hoop ik hier in de komende afleveringen iets over te schrijven. Nu eerst alvast iets over de tekstpanelen op de kansels van de Pauluskerk en ’t Roodkerkje. In beide kerken betreft het een schilder-stuk met een duidelijke Bijbelse boodschap. Het sierlijke tekstpaneel op de preekstoel van de Pauluskerk, direct naast het trapje, is beschilderd met een berijmd gebed. Volgens de gegevens dateert deze fraai bewerkte preekstoel ongeveer uit het jaar 1630.

Het schilderstuk met de hierbij gebruikte vertaling komt vermoedelijk ook uit die tijd, daardoor is de tekst mogelijk wat moeilijk te lezen. Als we de letter V echter vervangen door een U zijn we al een heel eind op weg. Het betreft de volgende tekst: OCH GODT LAET VAN DEES PLAETS V WOORT RYCKLICK VOORVLIETEN EN WILT DAER BY V GEEST OOCK CRACHTELIK VVTGIETEN OP DAT DAER DOOR VEEL VOLCK TOT V WERDE BEKEERT EN VWEN HEYL’GEN NAEM VAN HERTEN RECHT GEÉÉRT O GROTE GOETHEYT GODS DIE TOT ONS SENT SYN BODEN EN DOET ONS VV SYN NAEM RYCKELICK TOT HEM NODEN WELSALICH IS DAT VOLCK DAT OP GODT VAST BETROVT EN AL SYN HEYL EN TROOST IN CHRISTVM ALLEEN BOVVT

Jan van der Zwaag

39Van 13+ tot 20Ze past wat leeftijd betreft niet meer in de rubriek “tussen 13+ en 20- maar in dit honderdste nummer van de Bregebidler een speciaal interview met Bodil Veenstra. Waarom juist Bodil? Bodil was in 2001 de honderdste leerlinge van Sinnehonk.Voor en na haar zijn er geen honderdste leerlingen meer geweest. Van haar moeder weet ze, dat toen Bodil op school kwam, alle leerlingen werden getrakteerd op een bokkepoot. Bodil bewaart goede en leuke herinneringen aan de tijd op de basisschool. De schoolreisjes zijn haar zeker bijgebleven, vooral die van groep 7/8. En ze verbaast zich nu over bijvoorbeeld de lengte van de gang: vroeger was dit in haar kinderogen een enorme lengte, maar nu blijkt de gang toch van heel normale afmetingen te zijn. Bodil woont met haar ouders Gelt en Grace aan de van Sminiaweg en is nu twintig jaar (= even oud dus als de Brêgebidler). Zus Shanon is al een paar jaar de deur uit. De familie wordt aangevuld met twee huisdieren. Na de basisschool ging Bodil naar het Dockinga College te Dokkum. Omdat ze wel wist wat ze wilde worden hield ze het op de HAVO na drie jaar voor gezien en stapte over naar het MBO om doktersassistente te worden. Deze studie ronde ze in drie jaar af. Nu is Bodil bezig met de opleiding HBO-V, dat is verpleegkunde en zit ze alweer in hat derde jaar. Momenteel loopt ze stage in het Medisch Centrum Leeuwarden op de afdeling Intene Geneeskunde. Bodil vindt dat best wel pittig, maar er werkt een erg leuk team op die afdeling en de sfeer is ook prima, dat scheelt een hoop. Volgend jaar gaat ze afstuderen in de richting van Maatschappelijke Gezondheidszorg, gericht op de thuiszorg. Daarin werkt ze nu ook al, bij het Friese Land, maar dan als bijbaan. Voor het afstuderen moet ze werken bij een andere “zorginstantie”. Als ze klaar is met haar opleiding wil ze nog doorstuderen als praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Dat wordt dan in Groningen omdat je in Friesland eerst twee jaar praktijk ervaring moet hebben voordat dat mogelijk is. Met al deze diploma’s en ervaring straks op zak is Bodil er zeker van een baan te vinden, het liefst ergens in deze omgeving. Bodil doet drie keer in de week aan turnen, dat doet ze al vanaf jonge leeftijd bij turnvereniging Dwarres. De turngroep heeft nog steeds ongeveer dezelfde samenstelling en ook al studeert nu bijna iedereen, ze komen nog allemaal, zeker op vrijdag. Ook wandelt Bodil graag door de bossen met de hond. Naast al die drukte gaat ze graag op vakantie. Er is geen land wat een speciale voorkeur heeft, Europa heeft zoveel mooie plekjes... Haar muzieksmaak is breed, en wat eten betreft vindt ze ook van alles lekker. Regelmatig kookt ze thuis en mag ze dan ook graag nieuwe recepten uitproberen. Hier moet dan natuurlijk wel de tijd voor zijn. Bodil, heel erg bedankt dat je mee wilde werken aan deze Brêgebidler “special” . 41


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Buorkje by de buorlju: Klaas en Nienke Sikma

In deze rubriek stellen we aan de hand van een aantal vragen Klaas Sikma en Nienke de Vries aan u voor. Klaas en Nienke Sikma, zijn na een lange verbouwing op ‘alde maaie’ 2016 (= 12 mei) in het compleet verbouwde Amelân getrokken. De verhuizing was niet meer zoals vroeger met de ‘boerenwein’. Klaas komt uit Giekerk en heeft daar Nienke leren kennen, die via Stiens ook in Giekerk kwam wonen. De boerderij is destijds in 1864 gebouwd. Op bijgevoegde foto die als verhuisbericht is gebruikt is duidelijk het verschil tussen oud en nieuw te zien.

Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk als woonplaats? Klaas en Nienke wilden graag in de Trynwâlden wonen, maar er was weinig vrij. In Burdaard hebben ze toen een kavel kunnen kopen en een huis laten bouwen waar ze in 2002 zijn gaan wonen. Dit beviel prima, maar toch bleven de wâlden trekken, dus toen ze de tip over ‘it Amelân’ kregen was de keuze snel gemaakt. Aldtsjerk is een mooi authentiek dorp en een stuk smûker als Burdaard. Bijzonder is dat de boerderij vroeger al door familie van Nienke is bewoond. Nu wonen Klaas en Nienke er, zonder dieren in huis, maar wel met de electrische geit Jesse buiten.

Wat zijn jullie hobby’s? Nienke houdt van tennis, schaatsen (oefenend voor DE tocht) en skiën. Klaas zijn hobby’s zijn: tennis, skiën, lezen (vakliteratuur zoals de Boerderij en kranten). Jaarlijks gaan ze met een bus vol vrienden een skigebied intensief testen op alle mogelijkheden. Per gebied hebben ze dit na een jaar of twee, drie wel ‘gezien’ en wordt een

43


Schuif ook eens aan voor 3W‫ ٻ‬M 4]VKP ,QVMZ WN kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl

n i e u we nb o u w onderhoud voor

Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


nieuw gebied opgezocht. Dit zijn heerlijke vakanties, door de combinatie van actief bezig zijn in de natuur en lekker bijpraten met de vriendengroep. Op deze manier zijn ze al in veel skigebieden geweest. Dit jaar hebben ze de Dolomieten en Sellaronde in Zuid Tirol bezocht.

Welk boek ligt er op je nachtkastje? Nienke leest op dit moment Judas van Astrid Holleeder en Klaas een boek van Henning Mankell, de zweedse misdaadromanschrijver. Hoe drinken jullie je koffie? Klaas staat op en gaat naar bed met zwarte koffie, thee alleen als hij (errug?) ziek is . Nienke wisselt tussen thee en koffie met melk & suiker.

Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Klaas wilde als klein jongetje graag vrachtwagen chauffeur worden, en is dit ook geweest, zelfs internationaal. Daarnaast heeft hij hogere landbouwschool gedaan en is gaan werken in het ouderlijk bedrijf. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor de logistiek van een veevoedergrondstoffen-bedrijf (mooi scrabblewoord). Nienke zag voor zichzelf een toekomst in de zorg, en dat heeft ze ook waargemaakt. Na jaren als doktersassistente gewerkt te hebben is ze nu (3 dagen per week) werkzaam als praktijk ondersteuner in een huisartsenpraktijk.

Welke auto rijd je en welke zou je willen rijden? Voor Klaas is hier als echte ‘audifiel’ maar 1 antwoord op mogelijk: Audi dus. Voor Nienke maakt het niet zoveel uit, komende uit een Suzuki Jimmy bevalt elke auto beter dan de Jimmy, en is ze dus heel tevreden met haar VW Beetle.

Ochtend of avond-mens? Nienke is een ochtendmens, vaak nog voor de wekker wakker en dan ook direct ‘aan’ om de dag te starten. Dit akkedeert niet altijd even goed met avondmens Klaas, die ‘s morgens vroeg de snoozeknop van de wekker liefst een paar keer in drukt. Als hij dan opstaat helpt de koffie met verder opstarten. Nienke heeft s’avonds om een uur of 8 op de bank wel eens een ‘inkak’ momentje, maar hoort dan gelukkig nog steeds wel wat Klaas verteld.

Welke gebeurtenis heeft veel indruk op je gemaakt? Natuurlijk het verlies van dierbaren, maar ook gebeurtenissen als 9/11, beelden van oorlogen / vluchtelingen en rampen.

Favoriete vakantiebestemming? Geen favoriet die er uitspringt, als het maar warm is en rond de middellandse zee. Zij gaan dan met de camper en hebben zo Italië, Frankrijk en Spanje al bezocht. In Spanje brengen ze dan ook vaak een bezoekje aan Mark en Tiny. In de toekomst staan mogelijk verre reizen naar Canada / USA op de ‘to-do’-lijst.

Zelf koken? Beiden kunnen lekker koken, maar Nienke kookt het vaakste en dan van alles, het repertoire van Klaas is beperkt tot nasi en natuurlijk pasta’s. Favoriete menu? Voor Klaas is dit pasta en Nienke houdt het op Hollandse kost.

Klaas en Nienke, veel plezier in jullie prachtige huis in Aldtsjerk en bedankt voor de gezellige ontvangst.

45


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton

Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: dijkstrahjh@gmail.com


Kampioen fierljeppen

Schaatsen, varen, kanoën: op de Moark kan het allemaal. Maar Aldtjserk is ook ‘in fan âlds ferneamd ljeppersdoarp.’ Eén van de huidige inwoners heeft meer dan honderd prijzen op zijn naam, waaronder het meervoudig Fries en zelfs het Nederlands Kampioenschap: Catharinus Hoekstra. Door Leonie Sinnema

De twee schansen in het dorp, net over de brug aan de Moark, waren ’s zomers het domein van een clubje fanatieke ljeppers. Mannen als Sake Woudstra, Evert Wilstra en Dick en Sander Maurits, Anne Veenstra trainden er fanatiek. Als ze goed sprongen kwamen ze terecht in de tuin van het ouderlijk huis van Catharinus Hoekstra, van Sminiaweg 116 (Kupershoeke). Als peuter zag Catharinus de mannen springen. Dat wilde hij ook! Als 2-jarige maakte hij –met een hengelstokje- in de tuin zijn eerste kleine sprongetjes. Echt ljeppen mocht hij van zijn ouders pas als hij kon zwemmen. Catharinus was zeven toen trainer Evert Wilstra hem voor het eerst een pols in handen gaf. “No moatst springe”, zei de trainer. “No, dat gong wol aardich”, zegt Catharinus nuchter.

Het mocht allemaal Iedere week trainde de jonge ljepper. Op zaterdagmiddag kwam het erop aan: dan waren de wedstrijden, in heel Friesland. Met een busje gingen de ljeppers uit de Trynwâlden samen naar de schansen in Westergeast, Burgum, Gytsjerk, Drylts, Idskenhuzen, Toppenhuzen, Winsum en Himmelum. In de jaren ‘70 ging dat er nog vrij

47


48


amateuristisch aan toe, vertelt Catharinus. “We hadden onze eigen kleren aan. Met of zonder schoenen, het mocht allemaal. Later werd dat allemaal heel anders”, herinnert hij zich. Alleen in Winsum ging het er anders aan toe. Daar werden de atleten in tenue verwacht: een witte blouse en een zwarte korte broek. Op een wedstrijd kwamen zo vijfduizend man af. “Dan sieten de tribunes fol. Dat wie in moai gesicht, mei fan dy moaie beammen derefter”, vertelt Catharinus. Het was zijn favoriete plek om te ljeppen. “It hie gewoan wat.” Het toeval wil dat zijn oudere broer nu woont in het huisje waar de ljeppers zich vroeger moesten omkleden. Verliefd geworden op de dochter van de lokale kroegbaas.

Droomcomeback In 1974 werd Catharinus voor het eerst Nederlands kampioen bij de jongens. Hij sprong zelfs verder dan de kampioen bij de senioren. Maar niet lang na zijn kampioenssprong sloeg het noodlot toe: op de brommer kregen hij en dorpsgenoot Bonne Lei een ernstig ongeluk. Vanuit de kroeg in Mûnein zouden ze nog even patat halen. Catharinus en Bonne, samen op één brommer, werden geschept door een automobilist. Bonnes verwondingen vielen mee, Catharinus was zestien dagen bewusteloos. “Ik had helemaal geen conditie meer. Door keihard trainen kwam ik er weer bovenop”, vertelt hij. In 1975 won hij de titel opnieuw. Een droomcomeback.

Relletjes De titel van 1979 (bij de junioren werd Catharinus algemeen Fries kampioen) kreeg nog een wat zure bijsmaak. In die tijd organiseerde de Frysk Ljeppers Boun (FLB) demonstraties. Vanuit Japan kwam de vraag of de Fries Kampioen daar een demonstratie kon verzorgen. In plaats van Catharinus vroeg de Boun de winnaar bij de senioren, die nota bene minder ver sprong dan hij. De argumenten van de Boun: Catharinus was te jong en zijn Engels niet goed genoeg. “Leuk fûn ik dat net”, zegt hij. De reden: de constante wrijving tussen de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de ljeppers uit “de Walden”. Waarom die er was, Catharinus weet het niet. Hoewel hij maar wat graag naar Japan wilde legde hij het besluit naast zich neer. Maar de meervoudig Fries kampioen veroorzaakte ook eens een relletje. In 1984 weigerden Catharinus en Gerhard Vlieger, grote concurrent maar ook ljepmaat, in Makkum te springen. Het zandbed was volgens hen veel te hard. Hoewel ze veel medestanders hadden reageerde de wedstrijdleiding furieus. De namen van topljeppers Hoekstra en Vlieger zorgden voor publiek en dus geld in het laatje van de club. Er werd gedreigd met schorsing. De mannen hielden voet bij stuk en vonden medestanders bij het bestuur van de Boun. De uitspraak om de rest van het seizoen niet meer in actie te komen hoefden ze niet na te komen. Ze kregen gelijk, het was niet veilig om te springen.

Bijzondere prijzen In 1983 bereikte Catharinus het hoogste podium. In Grijpskerk werd hij Nederlands Kampioen bij de senioren. “Normaal wie Aart de With út Benschop de bêste. Doe wie ik 49


dat”, vertelt hij, met een grijns van oor tot oor. De prijs ligt op tafel in de woonkamer van Catharinus en Geartsje. “Ik ha oan it ljeppen neat oerhalden, it kostte my allinnich mar sinten”, zegt hij met een grijns. Geld heeft het misschien niet opgeleverd, wel een mooie racefiets. Na het winnen van het Fries Kampioenschap in 1979 vond Aldtsjerkster Rindert Meijer dat Catharinus een beloning verdiende. Tamme Klompmaker en ‘master’ Biesma’s dochter (Mientje) gingen in het dorp de deuren langs om geld in te zamelen. Na de prijsuitreiking dronk Catharinus een biertje in het café van Woudstra. “Ik wist fan niks. Ynienen kamen se mei in racefyts binnen.” Al die jaren later denkt Catharinus nog steeds met veel plezier aan de actie van het dorp terug. “Dat fernim je dan wol even.” Een andere bijzondere prijs is de zeldzame Kennedymunt, die ook op tafel ligt. Gewonnen in Hallum. Nou ja, gewonnen.. “In Hallum kregen de ljeppers met de mooiste sprong zo’n munt. Ik vond mijn sprong ook wel mooi, dus ik ben in het rijtje gaan staan”, grinnikt Catharinus. In de uitgebreide collectie mist wat Catharinus betreft één prijs: de zilveren pols. Daarin staan de namen van al zijn sportieve voorbeelden, waaronder fierljepfenomeen Roel Bokke Span uit Stiens. Die sulveren pols staat op de schoorsteenmantel bij vriend Gerhard Vlieger. “Gerhard hat ‘em wûn, klear. Dêr moatst dy by dellizze”, zegt Catharnius nuchter.

‘It wie in kear ho’ Op een gegeven moment kwam Geartsje in the picture. Hoewel ze vaak meeging naar de wedstrijden was dat voor haar niet altijd even leuk. “Ik koe it net sjen at ien my foarbei gong. It twadde plak, ik ha der faak stien mar ik hie der in hekel oan. Je komme om te winnen.” Bij verlies kon hij dan ook behoorlijk chagrijnig zijn. “Eins net sa sportief”, fyn ik no. Het is duidelijk, hier spreekt een sportman pur sang. Het einde van zijn ljepperscarrière kwam vrij plotseling. “It befûl my net mear. It wie in kear ho.” In de loop der jaren komen er steeds meer regels bij kijken. Geljept wordt niet meer met houten, maar met aluminium polsen. Aan het ljeppen in Aldtsjerk kwam net zo plotseling een einde. Eind jaren ’70 was het ineens gedaan met de trainingen, er was geen animo meer voor.

De sport volgen doet hij niet meer, op een enkele keer kijken in Winsum na. Voor toekomstige Aldtsjerkster ljepkampioenen heeft Catharinus nog wel een tip: “Guont kin der net mear útkomme. Dan sjuch ik dat en tink ik: jongens, jongens, jongens. It publyk wol in moaie sprong sjen – een goeie loop, een goeie sprong en een goeie afsprong.” 50


To v e r f a i r Herbergier Bartlehiem

Op 10 juni houden wij van 10.00 – 16.00 uur op het terrein van Herbergier Bartlehiem een TOVERFAIR. Een Fair met gezelligheid, hobby’s, grote en kleine rommeltjes, lootjes, springkussen, kinderkleedjes, lekkere hapjes en… een goed doel. We sparen voor een TOVERTAFEL. Dit is een speels product met interactieve spellen die door middel van lichtprojecties op de eettafel plaatsvinden. Mensen erom heen kunnen reageren op het beeld wat ze op de tafel zien. Het brengt ontzettend veel plezier, activiteit en gezelligheid.

Wat kunt u doen? Gezellig komen op 10 juni! Zelf een kraampje bezetten. Heeft u een leuke hobby, verzameling of oude spullen van de zolder en wilt u hier best iets van verkopen? Meld dit bij bartlehiem@herbergier.nl . *)

Oude spullen of boeken inleveren die wij mogen verkopen. Kinderen zijn met een kleedje en spulletjes ook van harte welkom! Ook graag even aanmelden op bartlehiem@herbergier.nl

Wij hebben veel zin in een gezellige dag en nodigen u van harte uit om te komen! *) Voorwaarden eigen kraampje: Van uw opbrengst vragen wij de helft als donatie voor de TOVERTAFEL, met een maximum van € 20,00. De rest is voor uzelf. Er zijn verder geen startkosten verschuldigd, als u uw eigen tafel meeneemt. Als wij voor een tafel moeten zorgen, vragen wij daar de huurprijs voor. Voor de kinderen geldt dat zij zelf hun bijdrage mogen bepalen. 51


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Adverteerders in het zonnetje

In het eerste nummer in april 1997 begon de Brêgebidler met slechts 2 adverteerders. Dit waren de Trochreed en de Friesland bank. De advertentie van de Trochreed is de enige die er nu, in het honderdste nummer nog in staat. Waren eerst Roel en Durkje Jullens de sponsor, nu zijn dat al een flink aantal jaren Gerhard en Lia Jullens. In het tweede nummer kwamen er al flink wat adverteerders bij, waarvan de meesten nu nog steeds adverteren. We noemen: de A-Markt (nu Spar), bakkerij Braaksma, Slagerij Rijpma, tweewielercentrum Joustra, Cateringsbedrijf van Kammen, Cafe Moarkswal, slijterij/wijnhandel Klunder (later ook met de supermarkt Klunder) en Bakkerij Beetstra (nu v.d. Berg). Op dit moment hebben we veel meer adverteerders en zijn we zelfs genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. Om al die mensen achter de advertentie te bedanken voor hun trouw aan de Brêgebidler zetten we ze voor u op een rijtje, in willekeurige volgorde.

Denkt u aan hen bij een feestje, klus of uw boodschappen? 1. Aircotech auto en motor techniek, 20. J. v.d. Meer timmerwerken, Oenkerk Aldtsjerk 21. Jan Hooghiemstra bouwbedrijf, 2. Albert Heyn, Castelein, Giekerk Aldtsjerk 3. Ate Atema, Schilder- en schoonmaak22. Joustra 2 wielercentrum, Aldtsjerk service, Aldtsjerk 23. Karinscreaties, Aldtsjerk 4. Autobedrijf Ype Algra, Aldtsjerk 24. Loodgieters- en installatiebedrijf D.de 5. Bakker Braaksma, Oenkerk Vries, Aldtsjerk 6. Bakkerij vd. Berg, Giekerk 25. Loonbedrijf de Haan, Giekerk 7. Bauke Damstra autobedrijf, Giekerk 26. M. Jellema, klus- en onderhoudsbe8. Bood advocatuur, Aldtsjerk drijf, Aldtsjerk 9. Bouwbedrijf Kingma, Aldtsjerk 27. Onderhoudsbedrijf Siebrand Maat, 10. Bouwbedrijf v.d. Meer, Oenkerk Aldtsjerk 11. Café Moarkswal, Aldtsjerk 28. Patyna, zorg – welzijn – wonen, 12. Cateringservice van Kammen, Oenkerk Aldtsjerk 29. Rabobank 13. de Boer Serrebouw, Oenkerk 30. Slagerij Rypma, Giekerk 14. De Herbergier, Bartlehiem 31. Stania State, Oenkerk 15. De Spar, Oenkerk 32. Tij uitvaart, Hardegarijp 16. Dijkstra Kraanverhuur, Aldtsjerk 33. Tjitte Talsma klokkenmaker, Aldtsjerk 17. Dorenbos architecten, Giekerk 34. Vakgarage v.d. Meer, Giekerk 18. Erik de Vries, bestrating en hout35. Westra schilderwerken, Aldtsjerk bouw, Giekerk 36. Zalencentrum de Trochreed, 19. Fitnesscentrum Get in Shape, Readtsjerk Aldtsjerk 37. Zorggroep de Friese Wouden

53


54


ALDEMIEDWEI ALDTSJERK AMELAN BARGEKOP BLOEMRIJKVERTROUWEN BOERFINNE BREGEBIDLER BUORLJU DEBREGE DEHAVEN DEMUNE EYSINGAPAD

FEINTEBOUN FJILDWEI FREULELEANE FREULELEANE GEITEPOLE HEALBIRD HEALEMOANNE JONKERSPAED KERSTINN KLINZE KLINZEBOS MARWEI MIEDEMAWEG

MINGDKOAR MOAIDOARP MOARK MOARKSWAL OEREIN PAULUSKERK PETERBUSSCHERPLEIN POLLEPEL POMPEBLED PUNDYK READTSJERK READTSJERKJE RHALADIJK

55

SAKEWOUDSTRATUNNEL SINNEHONK SINNETUN SKOALLELAN SMIDSHOEKE SMINIASTATE TROCHREED TRYNWALDEN VANSMINIAWEG WIEREWEI YSBAAN ZEVENHUIZENUitslagen stembureau Uitslag van de tweede kamer verkiezingen van 2017 in Aldtsjerk Totaal aantal stemgerechtigden: 497 Aantal uitgebrachte stemmen : 431 Opkomstpercentage : 86,7 % Partij 2017 VVD 96 CDA 62 PVDA 51 D66 49 PVV 47 SP 45 Groen Links 30 Christen Unie 13 Partij v.d. Dieren 12 Forum Democratie 12 Staatkundig Ger. Partij 4 50 Plus 4 Voor Nederland 4 Nieuwe Wegen 1 Ondernemers Partij 1

Percentage 22,3 14,4 11,8 11,4 10,9 10,4 6.9 3 2,8

2,5

4 v. --

0,2

--

0,9 0,9 0,9 0,2

De voorlopige uitslag in Tytsjerksteradiel: Partij Aantal 2017 Aantal 2012 CDA 5.099 3.343 VVD 3.099 3.392 PVV 2.216 1.231 SP 2.130 1.714 D66 1.808 822 PvdA 1.611 6.049 GroenLinks 1.526 348 ChristenUnie 1.350 1.205 50Plus 557 193 Partij voor de Dieren 511 243 Forum voor Democratie 347 SGP 234 191 VNL 95 NIEUWE WEGEN 65 Piratenpartij 47 48 Ondernemers Partij 40 De Burger Beweging 18 Lokaal in de Kamer 14 Vrijzinnige Partij 9 7 Libertarische Partij 8 8 DENK 5 GeenPeil 2 Blanco Stemmen 25 33 Totaal stemmen 20.853 19.038 Opkomstpercentage 84,42% 77,54%

2012 99 39 159 27 29 40 9 5

-2 ---

De rest van de deelnemende partijen hadden geen stemmen kunnen bemachtigen in Aldtsjerk.

57Wat gebeurde er nog meer in de wereld in 1997, het jaar dat de eerste Brêgebidler uitkwam: a. Elfstedenkoorts: Sinds 11 jaar is het ijs weer dik genoeg: op 4 januari kan voor de vijftiende keer de elfstedentocht geschaatst worden, met als winnaar de spruitjeskweker Henk Angenent b. Het ‘sigaar’-schandaal: Bill Clinton & Monica Lewinski

c. De film “de Titanic” gaat in Los Angeles in première

d. Diana, princess off Wales, komt bij een auto ongeluk in Parijs om het leven

e. De Britse kolonie Hongkong wordt na 99 jaar Brits gezag overgedragen aan China f. Viering / herdenking 50 jaar Marshall Hulp

g. Doodstil, een plaatsje in Noord Groningen, wordt op internet verkozen tot mooiste plaatsnaam van Nederland

h. Uitbraak van varkenspest in Noord Brabant

i. In Schotland is het gelukt om voor het eerst een volwassen schaap te klonen: “Dolly”

j. Zware overstromingen in Midden Europa

k. In Leeuwarden wordt een stille tocht gehouden voor Meindert Tjoelker, die door “zinloos”geweld om het leven kwam terwijl hij met vrienden zijn vrijgezellenavond vierde. l. Voetbalclub PSV wordt landskampioen

m. De laatste details van de Deltawerken worden uitgevoerd n. Invoering in Nederland van algemeen alarmnummer 112 o. Eerste Paarse Kabinet Kok regeert (van 1994 - 1998) p. Invoering van het “Poldermodel”

591. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

Honderd

100 (getal): het getal 100 100: het jaartal 100 na Christus 100 jaar noemt men ook wel een eeuw of centennium Honderd is een streek in de gemeente Loppersum ten oosten van Garsthuizen in de Nederlandse provincie Groningen. De streek wordt ook wel 't Honderd of De Honderd genoemd. Er staan twee huizen. Het huis ten noorden van de weg draagt sinds 1952 een bordje met de naam 't Honderd. Honderd ligt aan de gelijknamige Hondersterweg. De naam verwijst naar de oppervlaktemaat hont of honderd. Een hont stond gelijk aan 100 Groningse roeden en omvatte dus 16,72 are. Volgens Abrahamse verwijst Honderd echter naar het Romeinse woord 'hundredum' (honderd), die volgens hem voor het eerst in Groninger oorkonden voorkomt in 1328. Volgens hem zou een 'hundredum' verwijzen naar een 'groot honderd': Een maat die in Stitswerd en Kantens werd gebruikt en 300 roeden omvatte van 16 voeten, ofwel ongeveer 65,70 are.[1] Ten noorden van Honderd lag vroeger namelijk een stuk land ter grootte van ongeveer 65 are, waarnaar Honderd zou verwijzen. Dit stuk land werd aan noordzijde begrensd door het Maarvliet. De Maarvliet stroomde vroeger ook langs het Honderd, maar bij de ruilverkaveling van 1987 is deze weggehaald. Alleen de noordgrens van het perceel waarop het noordelijke huis staat volgt nog de oude loop. Door de streek stroomt ook de watergang de Honderdstertocht 100 - een oude inhoudsmaat, overeenkomend met 18.000 tot 20.000 liter 100 = stuksmaat, 1 (groot)honderd = 120-144 stuks, 1 (kleine) honderd = ca. 96-101 stuks 100 = inhoudsmaat voor zout, ca. 18500-20000 ltr en vroeger voor graan, ca 1300017000 ltr. 100 (honderd) is het natuurlijk getal dat na 99 en voor 101 komt. 100 - De Romeinen schreven hiervoor een C, een afkorting van Centum. Honderd is een Harshadgetal of Nivengetal - is, in een gegeven talstelsel, een geheel getal dat deelbaar is door de som van zijn cijfers. Het woord harshad komt uit het Sanskriet en betekent 'grote vreugde'

Honderd is de som van de eerste negen priemgetallen, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23. Honderd is het kleinste positieve gehele getal dat niet meer met twee decimale cijfers te schrijven is. Honderd is het kwadraat van 10. Per honderd – pour cent – percentage. Delen van een geheel worden vaak afgemeten aan een op honderd gestelde referentiewaarde. We spreken in dat geval van een percentage (naar het Frans pour cent: 'per honderd'). Bij het hanteren van de (minder bekende) decimale graad komen 100 decimale graden overeen met een rechte hoek. 100 = het atoomnummer van Fermium (Fm). 100 = het aantal jaren in een eeuw. 100 = (bij afronding) het aantal graden Celsius waarbij water bij een luchtdruk van 1,0 atmosfeer zijn kookpunt bereikt.

61


19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31.

100 = in België is het nummer 100 naast het nummer 112 het alarmnummer voor dringende brandweer- of medische hulp dat een beller doorverbindt met een Hulpcentrum 100/112. 100 procent betekent geheel of helemaal af. 100 meter is de kortste sprintwedstrijd tijdens het hardlopen. 100 = het aantal gram in een ons. 100 = het aantal centen in een voormalige Nederlandse gulden. 100 = het aantal eurocent in een euro. 100 = het aantal are in een hectare. 100 = het aantal jaren dat wordt aangeduid bij een ivoren jubileum. 100 = de maximumsnelheid in km/uur op een groot aantal autowegen. 100 = de vergrotingsfactor die wordt aangeduid door 20 decibel. 100 = het aantal dagen dat het Honderddagenoffensief duurde in de Eerste Wereldoorlog Koningsnummer schaatsen : 100 meter Nummer 100 – toilet - De oorsprong van deze term voor het sanitaire meubel zou de Franse kreet "regardez l’eau = kijk uit voor het water" kunnen zijn, die werd geroepen door middeleeuwse personeelsleden als ze de kamerpotten vanuit de bovenramen op straat leeggooiden. L’eau klinkt als ‘loo’, en lijkt dus op 100. Diverse andere theorieën circuleren er, waarbij ook verwijzingen zitten naar genummerde deuren. In kastelen en landhuizen zaten (en zitten nog steeds) veel kamers. Om voor iedereen duidelijk te maken waar de badkamer te vinden was bedacht men dat het handig was voor heel Europa om die kamer nummer 100 te geven

Agenda voor de maand april 2017: Maandag 24 Heksenhoedjes maken Geertje Dupon 13.30 uur Agenda voor de maand mei Dinsdag 9 Fietsclub 13 uur vertrek Vrijdag 19 Kijk op Kunst Vakwerk Burgum 13.00 uur Vertrek Parkeerplaats winkelcentrum Gytsjerk Maandag 22 Fietsclub vertrek13.00 uur Agenda voor de maand juni Vrijdag 9 Fietsclub Vertrek 13.00 uur Dinsdag 13 Provinciale tuindag VvN in Oentsjerk Donderdag 22 Kijk op Kunst Galerie Achterom .Vertrek 13.15 uur P winkelcentrum Gytsjerk 62


Een tuin met honderd planten??

De redactie was al een tijd bezig met de voorbereiding van de 100ste BrĂŞgebidler. Het getal honderd kwam vaak voorbij. Op een gegeven moment zat Jellie in haar tuintje en sloeg ze automatisch aan het tellen. En wat denk je?? Hieronder een overzicht van wat er zoal in hun tuin voorkomt. Bomen: 1. Krentenboomje 2. Krulhazelaar 3. Taxus (haag)

Struiken en Heesters: 4. Aucuba 5. Bamboe 6. Bamboe 7. Blauwe Regen 8. Boeren Hortensia 9. Boerenjasmijn 10. Buxus 11. Cornus (Gele Kornoelje) 12. Gouden Regen 13. Hypericum (Hertshooi) 14. Japanse Azalea 15. Kerria Japonica 16. Laurierkers 17. Sering (2) 18. Skimnia 19. Spirea (spierstruik) 20. Viburnum Tinus 21. Weigelia

Klimplanten: 22. Akebia 23. Clematis (4) 24. Hedera(klimop) 25. Kamperfoelie (2) 26. Klim Hortensia 27. Rozen (4)

Bloembollen: 28. Allium (sierui) 29. Blauwe Druifjes 30. Bosanemoon 31. Hyacinten 32. Irissen 33. Narcissen 34. Sneeuwklokjes 35. Sterhyacintjes (Scilla) 36. Tulpen 37. Vogelmelk Vaste planten: 38. Achillea 39. Agapanthus 40. Akelei 41. Amstonia

42. Astilbe 43. Astrantia (zeeuws knoopje) 44. Bergenia (schoenlappersplant) 45. Cimicifuga (Zilverkaars) 46. Coreopsis (meisjesogen) 47. Fazantenbes 48. Geitebaard 49. Gele Wederik 50. Geranium 51. Geum (nagelkruid) 52. Gewone vergeetmijniet 53. Goudsbloem 54. Helenium (zonnekruid) 55. Hemerocallis 56. Herfstaster 57. Heuchera 58. Hosta 59. Japanse anemoon 60. Judaspenning 61. Kattenstaart 62. Kaukasische vergeetmijniet 63. Koekoeksbloem 64. Lamium (dovenetel) 65. Lampepoetsersgras 66. Lathyrus (vaste) 67. Lavendel 68. Maagdenpalm 69. Malva (kaasjeskruid) 70. Margriet 71. Monarda 72. Monnikskap 73. Oost Indische Kers 74. Pachysandra 75. Papaver(vast) 76. Phlomis (etageplant) 77. Phlox (vlambloem)

63

78. Polygonum (Duizendknoop) 79. Pulmonaria (Longenkruid) 80. Rode pimpernel 81. Rode Valeriaan 82. Roodbladige wederik 83. Saxifraga (schidersverdriet) 84. Scabiosa 85. Sedum 86. Slaapmutsje 87. Solidago (Guldenroede) 88. Varen 89. Verbena (2 soorten) 90. Vrouwenmantel Kruiden: 91. Basilicum 92. Bieslook 93. Peterselie 94. Rozemarijn 95. Thijm Zomerbollen: 96. Dahlia 97. Gladiolen

Jaarlijks zaaigoed: 98. Cosmea 99. Dille 100. Lathyrus

Samen met gras en het onkruid komen we er zelfs boven! Nu maar hopen dat het zo’n mooie zomer wordt dat er zelfs honderd boeketten van gemaakt kunnen worden. Jellie


Motor (club) nieuws Voorjaarsrit van de MC Aldtsjerk 2017 Ook dit jaar is het de bedoeling dat de motorrijders(sters) uit Ald- en Readtsjerk weer een tochtje gaan maken met zijn allen. De datum voor deze rit is zondag 14 mei a.s. De rit gaat deze keer richting Lemmer en dan via Emmeloord naar Schokland. Vandaar via Rampspol en IJsselmuiden naar Genemuiden waar we op de pont gaan naar de andere kant van het Zwarte Water en dan weer omhoog naar Blokzijl, Kuinre en Echtenerbrug om dan via Joure weer op huis aan te gaan. De rit is iets langer dan we gewend zijn maar als de weergoden ons weer een beetje goed gezind zijn wordt het wel weer een mooie dag. Verzamelen doen we, zoals gewoonlijk, weer bij de Motorherberg om 9 uur en we starten dan met de rit om ongeveer 9.30 uur. Tot ziens op 14 mei. Groeten, TegengaS.

It giet oan! Op zaterdag 6 mei opent zwembad De Sawn Doarpen haar baden weer! Vanaf 10 tot 16 uur is iedereen van harte welkom de eerste baantjes te trekken. De toegang is deze dag gratis. In de openingsweek is er speciaal voor de jeugd elke dag een wateractiviteit. Nadere informatie over de openingsdag, het aanschaffen van abonnementen en andere activiteiten vindt u in april op de websites, de gemeentelijke pagina in de Actief, in de huis-aan-huis folder en op de posters.

Ook dit jaar wordt het zwembad weer schoongemaakt door vrijwilligers op zaterdag 29 april. Wilt u/ wil jij ook helpen met de schoonmaak en/of de activiteiten in het voor- en naseizoen of tijdens de zomervakantie (bijvoorbeeld in het kader van de maatschappelijke stage)? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag! Opgave kan via info@laattrynwaldenzwemmen.nl of via Meta Ebbers tel: 058-2563430 Tot ziens in het zwembad!Badpersoneel De Sawn Doarpen en bestuursleden SWIM!

64


Sabearre speelde: Wa fan `e twa?

Op 17 en 18 maart 25 en 26 maart speelde Sabearre het stuk Wa fan ‘e twa? Hier onder een korte terugblik op de tot standkoming van zo’n toneeluitvoering. Het is iedere keer weer dikke pret, vooraf, bij Sabearre. Onder de regie van Anneke Hogeveen komt er steeds weer een kleurrijk geheel op de planken. Dit jaar hebben we toneel spelers op het water gespot, er werd duidelijk een scene opgenomen. Wat een pret had de ploeg! Ook in Aldtsjerk weer er een delegatie van de ploeg gespot. Rennend achter de bus aan en hem toch niet nemen. Nog eens een keer en dan de andere bus,…. Het was prachtig weer en dus kon het shot niet meer stuk. Repeteren in ’t Wapen fan Fryslan en Pro Rege. Op door de weekse avonden en op zondagmiddag. Ook een feestje om mee te maken. De spelers hebben dan de toneel kostuums al aan, maar zijn niet geschminkt en gekapt en dat ziet er tegen een decor dat nog afgebouwd moet geestig uit. Hier zie je dat het toneelspelers zijn. Ze kunnen enorm improviseren. Onder de regie van Anneke word er gezongen, gelopen, gepraat, gelachen, gezweet en gezwoegd. Er word verzonnen hoe het nog smeuïger kan, een ander loopje, trapje of een ander toneel. Petje af wanneer je in 1 toneelstuk op 6 podia kunt spelen !! Mamma Mia een bekende film, maar toneel is toneel en daarvoor moet je ernaar toe geweest zijn om te zien dat het dan iets totaal eigens word. Wie niet is geweest heeft weer wat moois gemist. Liedjes van Stef Bos, Abba en Claudia De Breij in het frysk is een uitdaging om te performen. Hier moet de naam van Stessie Stormer even hardop genoemd worden. Loepzuiver zong ze haar lied alleen op dat grote podium. (het publiek noemde haar natuur talent; ”Première.”) Tijdens zo`n repetitie op een door de weekse zondagmiddag zie je hoe belangrijk de rol van de souffleuse is. Alice was hier dit jaar, verantwoordelijk voor. En ook het bestuur heeft het druk; In de pauzes overleg en afstrepen wat al geregeld is. Geen enkele club kan zonder bestuur. Fijn dat er nog enthousiaste mensen zijn die dit op zich nemen. Ook de donateurskaarten moeten elk jaar weer uitgeschreven worden en bij de donateurs langs. Daarmee is het bestuur en vrijwilligers ook altijd weer een paar avonden zoet. De middenstand die elk jaar weer gul cadeaus schenkt voor de loterij mogen ook eens in het zonnetje. Hartelijk dank! Het toneelstuk is om van te smullen, lekker veel actie, muziek en afwisseling. Overal word er gespeeld en dat met mooie muziek eronder. Maar er is ook ruimte voor verdieping. Het verhaal speelt in de jaren van de seksuele revolutie. De baby boom. Jonge mensen die niet meer de mening van ouders zonder meer overnemen. Het publiek word er heerlijk meegenomen doordat er in de zaal ook een podium is en een catwalk. Zaterdag avond; De zaal is uit verkocht en er is ruim 100 man publiek. Ook zijn er in ieder geval twee andere toneel verenigingen komen kijken. Van hen hoorde ik zeer positieve reacties. Vooral het lef om zoveel te zingen vonden ze prachtig. En het ging geweldig. De souffleuse hebben we niet gezien of gehoord. Het tempo lag hoog en er waren veel kleuren sfeer en muziek. Sabearre jullie hebben weer wat prachtigs neer gezet. Inhoudelijk ga ik niets erover vertellen. Iedereen die het gezien heeft weet het zelf wel. En wie niet is geweest,… jammer, volgende keer komen hoor!

65


Monument

Als je honderd keer zegt dat je het druk hebt‌‌ wordt het natuurlijk ook niet rustig.

Voor diegenen die dit nog niet weten: we hebben dus een echt monument in ons dorp! Op de site van rijksmonumenten.nl staat het: ijzeren geklonken ophaalbrug over de Murk in Aldtsjerk. http://rijksmonumenten.nl/monument/512573 /ijzeren-geklonken-ophaalbrug-over-demurk/aldtsjerk/

66


67


Swellen yn de Trynwâlden

Der komme yn de Trynwâlden en omkriten fjouwer soarten swellen foar. Om te begjinnen hawwe wy de grûnswel (oeverzwaluw), dizze soarte komt foar by Stienendaam yn de bulten sân. Hja wurde ringe en de oantallen wurde fêstlein troch Harrie de Boer fan Damwâld. Hjir dogge wy fan de fûgelwacht Trynwâlden neat mei. Dan hawwe wy de wytgatswel (huiszwaluw). Dizze soarte sit by de huzen mei in geskikte oerstek as dakgoaten. Hja plakke harren nêsten fan modder tsjin de gevel oan ûnder de oerstek. Guon minsken binne der net sa wiis mei want hja kinne wol wat oerlêst besoargje troch de stront dy’t hja efterlitte. Mar dat kin opfongen wurde troch der in planke ûnder de nêsten oan te bringen. As de minsken dat net wolle dan wurde faaks de nêsten fan de gevel ôf rêge en moatte hja oar plak sykje. Hjir hat de soarte wol fan te leien. Der wurde ek keunstnêsten fan spesy brûkt foar minsken dy’t se wol hawwe wolle mar wêr’t se út harren sels net komme. De boereswel (boerenzwaluw) sit altyd binnendoar yn skuorren, hynstestâlen en ûnder oerkappingen. Ek dizze soarte makket de nêsten fan modder. Mar troch it ferdwinen fan de âlde skuorren en de opkomst fan de nijmoadrige molkfeebedruiwen hawwe hja minder plak krigen om harren jongen grut te bringen. Gelokkich binne der in protte minsken mei hynders en sitte se yn de hynstestâlen. As lêste is dêr de toerswel (gierzwaluw) In gruttere swel mei hiele koarte poatsjes (1 sintimeter) dy’t nea oan de grûn komt. As dat al ris bart komt hy net wer omheech. Dizze soarte makket syn nêst dan ek op in heech dak ûnder geskikte dakpannen en hat te meitsjen mei de ûngeskikte dakken troch de nijmoadrige dakpannen wêr’t gjin romte foar de fûgel is. Dêr komt noch by dat de isolaasje ûnder de pannen te waarm is foar de jongen yn de simmer as de sinne der op stiet te brânen. Hja wolle dêrtroch te gau út it nêst wei en falle fan de dakken om it net te oerlibjen. No binne der ek foar dizze soarte keunstnêsten makke om op it dak as tsjin de gevel oan te bringen sadat hja wer mear nêst gelegenheid hawwe.

Oan’t safier in koarte útlis oer de in de Trynwâlden foarkommende soarten. No binne der leden fan de Fûgelwacht Trynwâlden dwaande om foar els doarp de soarten en oantallen fêst te lizzen mei in app op de smartphone of op de kompjûter. Fan ôf april oant heal juny kinne jo de toerswel waarnimme. Nei heal juny is dizze swel al wer op trek rjochting it suden, nei Afrika. De oare soarten bliuwe oant augustus /septimber. Dan geane hja ek nei Afrika om te oerwinterjen. Wy dogge fia dit skriuwen in berop op de minsken út de Trynwâlden om oandacht oan de swellen te jaan en de boppe neamde soarten sa folle mooglik fan nêstgelegenhied te fersjen sadat de soarten minder hurd efterút geane as de lêste tiid oan de oarder is.

Wolle jo mear witte oer dizze bysûndere fûgels sjoch dan op ús webside: Fugelwacht-trynwalden.nl Hjir kinne jo ek meldingen kwyt foar it gefal jo ien as mear soarten witte te sitten by jo thús of yn de buert. Meldingen kinne mei de mail op educatie@fugelwacht –trynwalden.nl Wy nimme dan kontakt mei jo op. Yn’t foar tige tank foar de meiwurking. Pyt fan de Polder Fûgelwacht Trynwâlden

68


Lieve hondenliefhebbers,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw hond gedurende de maanden half april tot half juni aangelijnd te houden. Dit is de periode dat er weer reetjes worden geboren. Omgeving: Boskein, bos van Turkije en Griekenland

Mistsluiers in de vroege nacht, geven zomerdagen in volle pracht. Terugkoppeling Oprop Brêgebidler 99

Op myn oprop yn de leste Bregebidler oer in gedicht fan D. Terpstra Wesselius oer har besykjes as bern oan har onke (omke) en tante, die tusken Aldtsjerk en Burdaard op it Holbrandsje wennen, ha ik hiele ferskillende reaksjes hân, dy't yn moai ferhaal meitsje, in stikje skiedskriuwing. Wannear ik alles op in rychje ha sil ik jo fia de Brêgebidler ynformearje. - Sjerp Tolsma

20 jaar ervaring zegt helemaal niets, je kan het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben…

·

Bregepraatje:

100 jaar geleden, in oktober 1917 overleed (door executie) Margaretha Zelle oftewel Mata Hari.

Journaliste in de dop

In het derde nummer uit oktober 1997, dus nu bijna 20 jaar geleden, ontdekte de redactie in de rubriek ut de Skoalle klapt een stukje dat geschreven is door onze gast journaliste. Onze kabelbaan is afgekeurd. Ik vind het heel erg jammer want het was juist zo'n leuk ding. Het kraaiennest was ook niet veilig. Ik zou graag willen dat er schommels waren en een veilige kabelbaan. De doelen op het schoolland moeten ook gerepareerd worden want er zitten hele grote kuilen. Ik zou ook graag een basket aan school willen hebben. Leonie Sinnema uit groep 5.

Een glimlach is een gesprek zonder woorden 69


De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1997 Aqua - Barbie girl Barbra Streisand & Celine Dion - Tell Him Elton John - Candle In The Wind Frans Bauer & Marianne Weber - De regenboog Freek de Jonge & Stips - Leven na de dood Hero - Toen ik je zag Janet Jackson - Together Again Jantje Smit - Ik zing dit lied voor jou alleen No Mercy - When I Die Puff Daddy & Faith Evans Featering 112 I'll Be Missing You R. Kelly - I Believe I Can Fly Run DMC Vs. Jason Nevins It's Like That

Ook vanaf 1997: Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden

Op 23 oktober 1997 werd de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden opgericht, met als doelstelling het cultureel erfgoed van de Trynwâlden( Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Munein, Wyns en Ryptsjerk) en Toutenburg en Vijversburg te Tytsjerk bijeen te brengen en te bewaren. De activiteiten van de Stichting richten zich met name op: • het digitaliseren van foto’s, dia’s, tekeningen e.d. Op dit moment zijn er al zo’n kleine duizend foto’s, dvd’s, etc. gedigitaliseerd. • het inventariseren van al het aanwezige materiaal, en het veilig opbergen in brand- en zuurvrije opslagen • het aanleggen van knipselmappen over de Trynwâlden en de Trynwâldsters. Hiertoe wordt door enkele dames elke woensdag (behalve in juni, juli en augustus) tussen 9 en 11 uur in It Skewiel de aanwezige kranten e.d. doorgenomen. De artikelen die betrekking hebben op deze onderwerpen worden door hen opgenomen in de map van het betreffende dorp. Bij het samenstellen van de Brêgebidler hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt van dit mooie archief. 70


Wist u dat . . . de Froulju’s (Fyts-) Ploech al heel lang bestaat?!

Niet specifiek als fietsploeg, maar wel een groep gehuwde vrouwen uit Aldtsjerk, die altijd voor een bijzonder optreden zorgden tijdens de optocht van het dorpsfeest. De herinnering gaat terug naar het jaar 1959. Een groepje huisvrouwen had bedacht zich uit te dossen met dikke buiken en kinderwagens. Dit tegen de achtergrond van de seksuele revolutie die het arbeidersvolk had bereikt. Zij wilden een statement maken: “Baas in eigen buik ”. Een paar namen uit die begintijd zijn ons bekend: Klaasje Faber Ferwerda (Jan’e Klaasje), Anneke van der Heide Hempenius (Folkerts’ Anneke), Griet Hempenius (Tseerd’s Griet), Berber de Vries Venema, (Kees’ Berber) , Wim Postma, ( Foppe’s Wim), Berber Douma Oostra, Teake Westerhof van der Meulen (Jan’e Teake) en Wijke Lageveen de Boer (Freerk’s Wijke). Een verhaal dat bij ons bekend is, gaat over de gigantische rollade die zij hadden gemaakt. Griet liep voorop met een groot mes en had de rollade aan het touw. De vrouwen liepen eronder. Na een tijd onder deze rollade te hebben gelopen, moesten een aantal dames plassen. De rollade ging naar de grond en de dames hadden even hun eigen privé. De straaltjes water kwamen onder de rollade vandaan, tot groot vermaak van het publiek. Uit het publiek kwam toen de opmerking ”een sappige rollade“! Andere onderwerpen die gebruikt zijn waren o.a. Fanfare: Geleende muziekinstrumenten en de dames hadden aparte brilletjes, met neuzen en zwarte snorretjes op. Dames voetbal: In Trynwâldster tenue: ”De manlju degradere, no it de froulju leare”. Vanaf 1986 zijn de vrouwen op zwarte weduwe’s gaan fietsen, op die manier ontstond een mooie eenheid in de optocht. Deze traditie is er nog steeds en er vindt rond het feest heel wat fietsenruil plaats om allemaal op een zwarte oude fiets te kunnen rijden. Er is wel eens van het fietsen afgeweken omdat de dames op vakantie in een beauty resort waren en stonden de fietsen op een kar in de parkeerstand. Ook zaten de dames een keer op een heuse bierfiets om een breicafé uit te beelden. In 1997 kwam ik bij de ploeg. Jan’e Eelkje kwam bij mij met een blauwe rok, haarband en een paar ballet schoentjes. Of ik haar plaats in de groep wilde innemen, want zij wilde ermee stoppen. Er werd een boek uitgebeeld: balletclub De Zwaantjes. We hebben zelfs balletles gehad om een mooi optreden op straat uit te kunnen voeren. De groep bestond toen uit: Hiltsje de Boer, Henny Veenstra, Eise’s Anneke, Tiny Oostenbrug, Dineke Lei, Jaap’e Joekje, Janke Fennema en Hieke Havinga. Later kwamen Gerk’ Alie, Janny v.d. Mark, Jellie Sinnema, Sietske Seinstra, Suze Boon, Harmke Vijverda, Geartsje Hoekstra, Thea Westerhof, José Westerhof, Theorine Scholte en Marja de With. In het jaar 2001 is er vanwege de MKZ geen optocht geweest. Het feest ging gelukkig wel door. We hebben toen als fietsploeg een fiets-act opgevoerd op het toneel in de tent met alleen fietssturen. We deden de klompendans van Rowwen Hèze . We hebben onszelf toen de originaliteit-prijs gegeven. Dineke Lei is even in haar foto-archieven gedoken en kwam met de volgende opsomming van creatieve uitspattingen:

71


1986 Sport: Zwemmers met medewerking van Jan Dorenbos (als badmeester) 1987 Flearmuzen. 1988 Circus: de dames waren uitgedost als beren 1989 Film: allemaal ouvreuses op de fiets 1990 De jaren 80: in de luiers 1991 Tradities/ gewoontes: Op skoalle reiske mei meester Biesma 1992 Jaren 60/70: Politieke Partij de Kabouters 1993 Europese landen: wij vertegenwoordigden Holland als Volendamse dames en hebben geheel in stijl zelfs vis geserveerd in de lijnbus 51. 1994 Reclame: ???? 1995 50 jaar vrij: mode 1996 Historische gebeurtenissen: een meters lange step, allen gekleed in een fryske vlagtrui 1997 Boeken: balletclub de Zwaantjes 1998 Carnaval: geheel in Rio-stijl, we hebben gelukkig een van deel van de route in de Pipo wagen van Readtsjerk mee mogen liften. We gingen namelijk dansen zonder de fietsen en op hoge hakken!! 1999 Millennium: Euro’s 2000 Reclame: l’Oreal – omdat ik het waard ben 2001**************** Optreden in de tent i.v.m. MKZ crisis 2002 Landen en hun specialiteiten: de Koningspinguïn 2003 Films: Schaakstukken 2004 Guiness book of records: de Waslijn 2005 Beroepen: ………….logen (denk hierbij aan een uro-, gynoco-, psycho-…..) 2006 Olympische spelen: winter- en zomerspelen. 2007 Popgroepen: Les Humphrey Singers 2008 Jeugdherinneringen: schoolreisje met cabaret waarbij meester Andries meedeed 2009 T.V Programma: Postcode Miljoenen jacht, allemaal Linda’s met gouden koffertjes. 2010 Omrop Fryslân programma’s: lekker ite mei Reitse, Dankert & Dankert, Hea 2011 Berucht in Trynwâlden: Roeken 2012 Kinderspelen: Poppenkast 2013 Vakantie - Op een wagen en de fietsen op een kar erachter 2014 Ter land, ter zee en in de lucht: Loftfytsers 2015 Hobby’s: Op de bierfiets zijn we het breicafé. 2016 Hits uit de jaren 80: André van Duin 2017 De froulju zijn alweer twee keer bij elkaar geweest om ook dit jaar weer orgineel voor de dag te komen in de optocht. Het onderwerp hadden ze al vóór de 1e vergadering geclaimd bij de Feinteboun! Onder het genot van een diner wordt de uitvoering bedacht en er wordt heel wat gelachen. April ’17 Tytsje Faber Postma.

*Wanneer u nog aanvullingen of een mooi verhaal weet over de damesfietsploeg vertel het mij, dan kom ik erop terug in een volgende Brêgebidler. Alle informatie hierover is welkom om het verhaal compleet te krijgen en te bewaren.

72


April

22 – 30 april – schoolvakantie 27 april - Koningsdag

Mei mei – Bevrijdingsdag mei – oud papier mei – opening zwemseizoen mei – Samen Gestelde Menwedstrijd mei - Voorjaarsrit van de MC Aldtsjerk 2017 20 mei – Statentocht Oentsjerk 23 mei – schoolreisje groep 1 en 2 23 t/m 27 mei – Wandelelfstedentocht 25 en 26 mei – kinderen Sinnehonk vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 27 mei - Elfsteden Roeimarathon 27 mei - TRYN's ROCK vanaf 14:00 uur IJsbaanterrein Gytsjerk 30 mei – schoolreisje groep 3, 4 en 5 31 mei – schoolreisje groep 4 en 5

5 6 6 13 14

Juni 3 juni – oud papier 4 en 5 juni - Pinksteren 5 juni – Fietselfstedentocht 8 t/m 11 juni - Dorpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk 10 juni – Toverfair de Herbergier, Bartlehiem 21 juni – schoolreisje groep 6, 7 en 8

Juli juli – oud papier juli – musical Sinnehonk juli – afscheid groep 8 Sinnehonk juli – 1 september – zomervakantie Sinnehonk

1 12 20 21

SepteMber 9 september – oud papier 23 september – boeldag Aldtsjerk

INLEVEREN KOPIJ

(bregebidler@hotmail.com) voor de volgende nummers 6 februari 6 april 6 juni 6 september 6 november


Terras/serre aan het water Agenda Moarkswâl 29 april: Opening vaarseizoen Noordelijke Elfsteden Vaarroute Opstapplaats voor praamvaren en E-sloep bij het café vanaf 10.00 uur. 8 Juni: Voorfeest met live muziek vanaf 21.00 uur. Entree gratis! Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl