Page 1

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN FEBREWARIS 2013

79


Colofon

Contactpersonen

Redactie-adres:

Doarpsbelang: Margje Tjeerdsma 2562645 Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Sietse Kaastra 2563750 Feinteboun: Ysbrand Douma - Voorz. 0651881887 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Jettie Rauwerda 2563550 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Bea Flaton 2562590 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Niet bereikbaar? dan: 06-57164563 Boekingen (Dorien) 2562712 www.oerein.nl Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593 Buurtagent: Teake Hogendorp 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511-460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen

Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Jellie Sinnema verspreiding

256 20 31 256 10 42

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina halve pagina éénmalige advertentie Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x)

135,00 67,50 25,00 11,34

Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.


Voorwoord Voor u ligt de 1e Bregebidler van 2013, een jaar dat door een grote groep dorpsgenoten werd begonnen met een (zonovergoten) Nieuwjaars duik. Er is tot op heden geen oorzakelijk verband aangetoond met griep- en/of verkoudheidsverschijnselen in de eerste weken van januari.

Even later konden we weer gebruik maken van de prachtige ijsbaan, waarop zelfs het Friese kampioenschap is verreden. Het volkslied kwam door de gure wind (?) wat vervormd door, maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Met de verhalen in deze Bregebidler kunt u nog even terug denken aan de afgelopen winter-/kerst-/ijs-periode. Nog wat sneeuwbuien (tegenwoordig garant voor veel files en weinig treinen) later kunnen we ons nu hopelijk weer opmaken voor een mooie lente. Zoals altijd treft u op de laatste bladzijde weer de (goed gevulde) agenda aan, genoeg te doen en zien de komende maanden! 3


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


Voorwoord

3

Verslag ledenvergadering

7

Hoe ”groen” zijn wij in Aldtsjerk?

13

Ut ’e skoalle klapt . . . . .

15

Winterwille jannewaris 2013

25

Nieuws van Oerein

29

Ingezonden reactie n.a.v. de verbouwing van Oerein

31

Uitslagen klaverjassen

33

Sinterklaasintocht

35

Bedankt

37

Kerst-inn 2012

39

De man en syn motor

40

Noardpoal-iis en het Hellman-Getal

43

Kerstconcert Bazuin

48

Help mee met het verminderen van fietsongevallen!

48

Appeltaart van de plaat

49

Lopen voor Livebuild

50

5


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Verslag ledenvergadering Doarpsbelang Aldtsjerk 15-11-2012 f. 60 km zone Van Sminiaweg: nog steeds de toezegging dat dit in 2012 gereed zal zijn (borden geplaatst). g. Zwemtrapjes bij haven en Moarkswal: mag vooralsnog niet van de gemeente. h. Er wordt door 6 gemeenten in Noord-Oost Friesland een waterrecreatie visie opgesteld. i. Plan Wetterwâlden Bûtenfjild: nadere info in maart. j. Waarschuwing: er zijn veel inbraken in Trynwâlden, graag iedereen alert zijn. k. Omrop Fryslân, programma “Doch it foar dyn doarp”. Indien dit in 2013 weer komt, is er dan interesse voor? Dorpsbelang heeft het te druk om dit te organiseren, dan graag liefhebbers gezocht. l. Oud jaar: n.a.v. brief gemeente is er overleg weest over gezamenlijke viering van oud/nieuw met gemeente, horeca-ondernemers en dorpsbelangen. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft aangegeven eerst niet me te doen. m. Kerstboom wordt 15 december geplaatst. n. Slechte paden in bossen: dhr. Paul Palmboom van dorpsbelang Oentsjerk heeft namens Trynwâlden hierover contact met Staatsbosbeheer.

1. Opening Han Westerhof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor mevr. Wys de Jong (FNP), dhr. Jos Marcus (CU) en dhr. Henk Siegers (CDA). Gryt Veenstra, Jan Oostenbrug, Margje Tjeerdsma en Jacob de Vries hebben zich afgemeld. 2. Mededelingen: a. Terugkijkend op 2012: voor dorpsbelang (Akke) was het privé een zeer moeilijk jaar. b. Bericht van zakenclub: ieder dorp zal zelf Sinterklaasviering regelen. In Aldtsjerk is al een enthousiaste groep opgestaan. c. Kerst-inn: er zijn nieuwe leden tot het bestuur toegetreden, hopelijk zal het feest voor de komende jaren hiermee weer verzekerd zijn. d. Parkeren Stania State: er komen extra parkeerplaatsen tussen Stania State en Oentsjerk (achter It Buthus). e. Een aantal delegaties heeft Aldtsjerk in 2012 bezocht: - afvaardiging PVDA gemeente Tytsjerksteradiel - dhr. Guus van den Berg, algemeen directeur provincie Fryslân - dhr. John Jorritsma, Commissaris van de Koningin Fryslân

3. Verslag voorjaarsvergadering 4 april 2012: - Punt 2: Vervangen lantaarnpalen Van Sminiaweg: nog niet bekend. - Punt 10: Parkeren rond de kerk: er zijn 7


Landgoed

Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor

n i e u we nb o u w onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


-

twee plekken gereserveerd voor invalidenparkeerplaatsen, zoals afgesproken. Er zullen vooralsnog geen extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Punt 13: Kapot bord: hierover zal overleg zijn tussen dhr. Eric Sinnema, Oerein en dorpsbelang.

Op het scherm wordt het plaatje getoond waarop de veranderingen zijn te zien. Meest in het oog springend zijn enkele gazons die omgevormd voor naar extensief gras: - Grasveld voor de Sminia flat - Grasveld bij kerk (Eysingapad) - Grasveld Freuleleane (waar papiercontainers staan)

4. Haven Aldtsjerk: Havencommissie, dhr. Jan Zijlstra: Er zijn 30 boten geweest in de haven met één of meer overnachtingen. De passanten zijn zeer tevreden. Enige opmerking passanten: doucheruimte spat nat. Daarnaast is er geconstateerd dat de wc’s smerig worden als er geen gasten zijn. Havencommissie, dhr. Sjerp Tolsma: Nagenoeg alle vaste ligplekken zijn toegekend. Er waren in 2012 drie opzeggingen, die vanuit de wachtlijst meteen weer zijn aangevuld. Er is alleen nog één grote ligplaats vrij. Aanvullend: In 2013 wordt de 11-steden vaarroute geopend. Hierdoor worden 2013 en 2014 belangrijke jaren voor onze haven!

In 2013 zullen de heesters worden verwijderd, in 2014 zal het nieuwe maaischema ingaan. Vanuit de zaal wordt met onbegrip gereageerd. Afgesproken wordt om een brief naar de gemeente te sturen. Daarnaast spreken we af om te verkennen met aanwonenden en belangstellenden of we het ook anders kunnen gaan doen. Eventueel zelf onderhouden van heesters, zelf maaien. Kortom een inventarisatie van de mogelijkheden in goed overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel. Een werkgroep zal zich hier mee bezig gaan houden. Spontaan melden de volgende aanwezigen zich aan: Jan Klompmaker, Piet Hoekstra, Peter Busscher, Tjalling Faber, Ate van der Ploeg.

5. Omvormen groenstroken in Aldtsjerk: In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeente het besluit genomen om het groenbeheer in de gemeente aan te passen. Voor Aldtsjerk betekent dit: - Heesters zullen worden verwijderd en vervangen door gazon of extensief gras. - Gazon zal worden omgevormd naar extensief gras.

6. Aldtsjerk Foar(r)út: De laatste aanpassingen aan de stichtingsstatuten zijn doorgevoerd, met bijzondere dank voor de inbreng van Hester Luinstra. Het overleg met VOF Eeltjemeer over de zandtransactie heeft vooralsnog geen concrete resultaten opgeleverd. De exploitatiebegroting is nog eens extra gecontroleerd door Gerk Dijkstra. We zijn bezig om de vergunningstrajecten met gemeente en provincie in werking te zetten.

Toelichting: Gazon wordt wekelijks gemaaid. Extensief gras wordt twee keer per jaar gemaaid. 9


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Het onderzoek dat door de studenten van de universiteit Wageningen is uitgevoerd heeft geen verdiepingsslag gegeven, daarvoor was de tijd tekort. De samenwerking met de studenten was wel plezierig en het heeft wel een aantal inzichten bevestigd.

Een mogelijke doelstelling zou op langere termijn kunnen zijn: gezamenlijke groene energie inkoop voor heel Trynwâlden middels een coöperatie. Meer informatie is te krijgen via e-mailadres: info@groenkerk.nl 8. Rondvraag: Vraag Lammert Agema: Kan de snelheid op de provinciale weg naar Oentsjerk ook meer geleidelijk geremd worden? Dit geeft een betere doorstroming bij binnenkomst van Oentsjerk. Antwoord Han Westerhof: evt. aanpassingen zullen er pas komen na de realisatie van de Centrale As.

Piet Hoekstra stelt de vraag hoelang dorpsbelang denkt met dit plan door te gaan, aangezien het een zeer lang en moeizaam traject is. Antwoord: het is geen plan van dorpsbelang, dorpsbelang treedt op als vertegenwoordiger van het dorp. We hebben als bewoners van dit dorp met elkaar afgesproken dat we dit plan met elkaar zouden proberen uit te voeren. Zolang dorpsbelang denkt dat het nog steeds een goed plan is en dat het kans van slagen heeft, zal men haar best doen om door te zetten. Mocht dorpsbelang het niet meer zien zitten, dan zal dat aan de leden gemeld worden. En andersom, als de leden het niet meer zien zitten en het anders willen, dan zullen we daar met z’n allen over beslissen.

Vraag Piet Hoekstra: kan het paaltje op het pad naar het Skoallelân verlichting krijgen? Antwoord: de vraag is al vaker gesteld, wie een goede oplossing heeft mag het melden. Rein Hagenaars inzake burgerparticipatie: dorpsbelang Aldtsjerk heeft twee voorstellen naar de gemeente gedaan waarin voor Aldtsjerk burgerparticipatie zou kunnen plaatsvinden: - Aldtsjerk Foar(r)út: de samenwerking tussen dorp/gemeente/provincie - Het groenbeheer

7. Grientsjerk: Mevrouw Corien van der Linden spreekt namens de beweging Groenkerk. Een aantal mensen in Oentsjerk (Groenkerk/ Grientsjerk) heeft zich opgeworpen om duurzame doelstellingen na te streven, om te beginnen in Oentsjerk, maar van daaruit ook voor de streek Trynwâlden. Mevrouw Van der Linden stelt een aantal vragen aan Aldtsjerk: - Wie wil er mee doen aan de terugkerende zonnepanelenactie? - Wie wil er meedoen in een werkgroep duurzame energie voor Aldtsjerk?

9. Sluiting Han sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar/zijn komst. Volgende ledenvergadering: 10 april in Café Moarkswal!!!

11


• maandag: streetdance/freestyle aerobics/battle • dinsdag: cycle • woensdagochtend: cycle en woensdagavond: cycle • donderdagochtend: groepsfitness en donderdagavond: cycle • vrijdagavond boksen Boerfinne 9 9064 DG Oudkerk Telefoon: 058-2561107 www.fitnesscentrumgetinshape.nl

Openingstijden: Ma t/m vr.: Ma t/m vr.: Zaterdag:

09.00 - 12.00 14.00 - 22.00 09.00 - 12.00

Get in shape is een natural fitnesscentrum dus zonder gebruik en gebruikers van anabole steroïden of andere stimulerende middelen.


Hoe ”groen” zijn wij in Aldtsjerk? Tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang in november 2012 heeft Corien van der Linden een presentatie gegeven over duurzaamheid. Over hoe we de wereld door willen geven aan komende generaties. Een aantal Oentsjerkers hebben samen de Grienskipsrie opgericht en willen daarmee fungeren als het groene wiel in de regio, onder het motto: mondiaal denken, lokaal doen.

Bij de haven en het café staan al laadpalen voor elektrische vervoermiddelen. En ook zijn we thuis al bezig met allerlei energiebesparende maatregelen. Onder het motto: samen staan we sterker, is het een mogelijkheid dat Aldtsjerk zich aansluit bij de initiatieven die al in Oentsjerk genomen zijn. Een ieder, die mee wil werken aan het opzetten van een werkgroep duurzaamheid in Aldtsjerk en hiermee aansluiting zoeken bij de Grienskipsrie in Oentsjerk, wordt opgeroepen zich aan te melden bij:

Als we vervolgens rondkijken in eigen dorp, dan komen we tot de conclusie dat we al erg goed bezig zijn: we scheiden glas en oud papier, we verbouwen zelf groente op de volkstuinen, zien op verschillende daken al zonnepanelen, hebben genoten van de zonnebootjes van de Sinnehonk-kinderen en de solarrace met professionele boten.

Marja de With, tel. 06-37341110, of via marjadewith@upcmail.nl

B rêg e pra a tje s Set alfêst yn jo aginda, Foarjiers konsert Mingd Koar Aldtsjerk, op 14 april 2013 om 15.30 yn de Paulus tsjerke fan Aldtsjerk. Solist Evelien Bonnema Pianist Oeds Wijnsma. Dirigint Renilde Duif. Tagongspriis € 7.50. Het thema van het dorpsfeest komt in de week 9 a 10 op www.feinteboun.nl Thema’s komen weer bij de schoolkinderen vandaan en worden uitgekozen door de feinteboun. In de volgende bregebidler komt het programma en uiteraard het thema aan de orde.

Tetsje van der Kooi (sopraan) treedt op in het Roodkerkje. Samen met Inez Carsauw (mezzosopraan) Jacco Lamfers (piano) Yulia Kharitonova (cello) Zondagmiddag 17 maart 2013 Aanvang: 15.00 uur De kaartverkoop (€ 12,50) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres “Roodkerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd! Voor verdere informatie: Wim Bok, 058 2562821 of wimbok@telfort.nl 13


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Ut ’e skoalle klapt . . . . . KERSTFEEST Op donderdagochtend 20 december begon het kerstfeest met een sfeervol kerstontbijt. De ouders hadden voor lekkere broodjes en beleg gezorgd.

den de kinderen een omgekeerde bloempot met daaronder een vetbol en twee cup cakes. We kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest mede dankzij de vele hulp van de ouders. Daarna werden de kinderen van groep 1 t/m 8 verdeeld in vier groepen. In het lokaal van gr. 7/8 hebben de kinderen kerstballen gemaakt van papier. In het lege lokaal hebben de kinderen met plankjes een kerstfestoen gemaakt: een leuke variant van de kerstkrans. In het lokaal van gr. 3/4/5 maakten de kinderen een mobile. In het kleuterlokaal versierSINTERKLAASFEEST Eindelijk was het dan 5 december. De kleuters met de muizenpetten op en alle kinderen van Sinnehonk lopend richting de brug. Daar nog even liedjes zingen en wel in canon. In de verte hoorden de kinderen een sirene. Daar kwam een brandweerauto met zwaailichten en sirene. Maar hij reed door. Even later kwam hij 15


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


terug. Alle kinderen gingen opzij zodat de brandweerauto er door kon. Moest hij toch bij school zijn? De kinderen er achteraan. Wat was er bij Sinnehonk aan de hand? Allemaal rook en een Piet zwaaiend op het dak. De brandweermannen sprongen uit hun auto; klommen supersnel de ladder op; maakten het vuur uit en brachten Piet naar beneden. Sinterklaas en Piet waren met de brandweerauto meegereden, want zij moesten ook op Sinnehonk zijn.

Het bezoek van Sinterklaas en de Pieten was sfeervol. De kinderen hebben Sinterklaas laten zien wat ze allemaal goed kunnen. De kleuters konden al goed tellen en buiten hebben ze de Pieten laten zien hoe je over de evenwichtsbalk gaat. Sinterklaas vond dat de kinderen van groep 3/4/5 heel goed kunnen lezen en rekenen. De Pieten genoten van het dansen. Sinterklaas vond de gedichten en de surprises in groep 6/7/8 heel mooi. Sinterklaas had ook nog even tijd voor de peuters, die zich op de mat in het speellokaal vermaakten. Op onze site staan de foto’s. We bedanken hierbij alle ouders die meegeholpen hebben. 17


SCHAATSWEDSTRIJD Er kon dit jaar weer op natuurijs geschaatst worden! Op vrijdagmiddag 18 januari hebben we op de ijsbaan geschaatst. Onder leiding van de Feinteboun zijn er schaatswedstrijden gehouden. Finn, Femke en Jorn eindigden op de eerste drie plaatsen bij de kleuters. Lola en Bert werden eerste en tweede van groep 3/4. Reinder, Guus en Koos eindigden op de eerste drie plaatsen van groep 5/6. Jens, Thom en Lavinia waren de snelste schaatsers van groep 7/8. De foto’s staan op de site.

dingen. Maar ik ga sinnehonk heel erg missen!! Lavinia Groep 8 Schaatsen en priksleeën Eindelijk was het ijs dik genoeg. Toen konden we schaatsen. Vaak ’s middags en ’s avonds. Daar speelden we 20 tellen in de rimboe of tikkertje. We hadden ook schoolschaatsen . Jammer dat we geen prijs hebben gewonnen. Er was ook een koek en sophie. Zaterdag was priksleeën. Daar hebben we ook niet gewonnen. Het was heel leuk om mee te doen. Van Nalyssa en Harmina Groep 6

Cito-toets Ik ben best zenuwachtig voor de cito. Het begint 5 februari tot 7 februari. 3 Dagen dus. groep 6 en 7 moeten naar een andere klas met een invaljuf. We hebben al een oefencito gehad best moeilijk. Op marktplaats werden de cito vragen verkocht voor € 450 euro. We weten ongeveer welk niveau we hebben, ik heb havo en wil heel graag naar Dockinga college. Iedereen wil naar een andere school ik wil naar Dockinga. Isabel naar Tjalling Koopmans college. Kim naar Stedelijk gymnasium. Anne ook naar Tjalling koopmans college. Maybritt naar leeuwarder lyceum. Ik wil later nagelspecialiste worden. En kapster.

Wat is Minecraft Ik heet Henk Jan en mijn hobby is Minecraft. Minecraft is een spel waar alles vierkant is. Het doel is een groot huis te bouwen. Ik speel al 2 en een half jaar Minecraft. Je moet er bouwen met blokjes bijvoorbeeld een diamanten`. Je kunt met creative kun je vliegen, creative, servival en hardcore zijn spelmodussen. Henk Jan Muziek Ik hou heel erg van muziek. Mijn oom en mijn gezin doen allemaal iets met muziek. Ik zing en dans heel graag. Mijn broer speelt een beetje piano. Mijn zus speelt piano en zingt. Mijn andere zus zingt en speelt viool. Mijn oudere broer zingt en speelt gitaar. En mijn vader speelt in een band. En Mijn oom schrijft liedjes. Dat vind ik heel leuk. Hester

Als je kapper(ster) wil worden kun je dat op 2 manieren doen. Eerst moet je een vmbo opleiding doen. En daarna een kapster opleiding. Alle 2 opleidingen duren 3 jaar je leert dan knippen, kleuren en vlechten en zulke 19


Schaatsen Op een vrijdagmiddag met de klas geschaatst. Eerst konden we warm worden. Toen gingen we wedstrijdschaatsen. Eerst moest Jacob tegen Jasmina daarna Jens tegen Maartje daarna moest Thom tegen maybritt. We hebben allemaal een bon waarmee we een koek en chocolademelk konden krijgen. In de finale moesten Thom tegen Jens dat had jens net gewonnen. Jens was eerste Thom was tweede Lavinia derde Jacob vierde.Het was heel leuk. Thom groep 8 Jacob groep 7 Jens groep 7

kopter landing mee maken. Het was erg leuk. Sigrid Oostenbrug Gr:7 De cito en Voortgezet onderwijs Op 5 , 6 en 7 februari is voor ons de eind cito. Dat bepaalt wat voor niveau je hebt. Wij groep achters zijn er heel zenuwachtig voor. want het hangt van je toekomst af. De niveau ’s zijn vmbo-basis, vmbokader, vmbo-gemengd, vmbo-t, havo, havo-vwo en tot slot gymnasium. We vinden het spannend om naar de hogere school te gaan. Sommige weten misschien al wat ze later willen worden zoals: kapper, juf, zakenman of ontwerper. We gaan natuurlijk de klas en meester heel erg missen want het was altijd wel gezellig met de klas en meester. Verslag van Jasmina & Isabel

PriksleeĂŤn 27januari 2013 We begonnen om 1 uur. In de eerste ronde moest ik tegen Lotte. Ik dacht dat het makkelijk was maar er was tegen wind Dus het was moeilijk. Ik won toch. je moest 2keer heen en terug. De tweede rond moest ik tegen Reinder. Ik won twee keer van Reinder. De derde rond moest ik tegen Joran. Daar won ik ook twee keer van. In de finale moest ik tegen Laurens. Ik werd eerste. Wessel

Sociale vaardigheden Op school zijn we bezig met sociale vaardigheden. Dat is oplossingen vinden voor problemen. De vorige les moesten we eerst een strip lezen. Toen verdeelde meester ons in groepjes van 4 of 5 kinderen. De opdracht was dat je een toneelstukje maakte van een situatie die op een briefje stond. Wij hadden een situatie van een meisje dat van klassieke muziek houdt, maar op het schoolfeest draaiden ze alleen popmuziek. We hebben 1 keer per week p-kring. Daar kun je dingen in kwijt die goed gaan of niet goed gaan. De lessen zijn heel leuk en het gaat al veel beter. Melissa Lotte en Maartje

Wat ik heb mee gemaakt. Ik heb de laatste tijd veel mee gemaakt. Er zijn sommige overleden. Als eerst ging mijn beppe dood, Toen kwam mijn hond, als laatste ging mijn paard dood. Er zijn niet alleen stomme dingen gebeurt, ook leuke dingen. Ik mocht op wintersport. Ik mocht ook op de tafel dansen. Ik ging ook een heli21


Voortgezet onderwijs. Kim: Ik wil graag naar het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Als dat niet lukt dan weet ik het nog niet. Voor de Cito-toets ben ik helemaal niet zenuwachtig. Wat ik later wil worden weet ik nog niet. Maybritt: Ik wil graag naar het Leeuwarder Lyceum. Als ik gymnasium kan ga ik naar het Stedelijk Gymnasium. Ik ben niet zenuwachtig voor de Citotoets. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Anne: Ik wil graag naar het Tjalling Koopmans College in Hardegarijp. Als dat niet lukt ga ik naar het Leeuwarder Lyceum. Ik ben een beetje zenuwachtig voor de Cito-toets. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden.

maar liefst rond de 8cm ijs ingevroren. Alleen was het op de buiten wateren nog lang niet vertrouwd. Blijkbaar dachten die hollanders er anders over, want ja die hadden het natuurlijk weer over de elfsteden tocht. Wij als nuchtere friezen wisten wel dat dit niet zou gebeuren. Aangezien er nog een ontzettend groot wak in de Aldtsjerkster mar lag. Mooi open gehouden door de watervogels. En de eerste rijders de rit niet konden volbrengen van de bonkevaart tot aan cafe Moarkswal om zo op de bekende balk te komen. Niet alleen de mar was nog niet vertrouwt ook de vaart achter het cafe was nog lang niet begaanbaar. Dat werd zelf ondernomen door een wel bekende ijsmeester, althans hij dacht dat hij ijsmeester was. Maar al met al dit mocht de pret niet drukken, want op 18 januari klonk het startschot om 13.30 uur. De eerste rijders gingen van start op het mooie strakke zwarte ijs op de ijsbaan met barre omstandigheden, want die wind maakte het er niet aangenamer op.

Wij gaan alle drie naar het Leeuwarder Lyceum, de open dag. Ook gaan we alle drie naar de open dag van het Stedelijk Gymnasium. We gaan Meester Folkert en Sinnehonk missen. Maybritt, Anne en Kim Schaatswedstrijden voor de schoolkinderen van Sinnehonk Zoals ieder jaar probeert de Feinteboun een schaatswedstrijd te organiseren voor de schoolkinderen van Sinnehonk mits het weer en het ijsdikte het toelaten. Zo ook dit jaar hadden we het vertier om weer op de ijsbaan te mogen rijden, want koning winter had er 22


Om de eerste plaats in ontvangst te nemen werd er hard gestreden door de groepen 1 t/m8.

De volgende namen zijn in de prijzen gevallen met het schaatsen.

Ze werden goed aangemoedigd door supporters langs de baan die het naar mijn mening niet al te warm hadden. Na een spannende en bovenal sportieve middag werd er afgesloten met een lekkere kop “poeiermolke” om weer lekker op tempratuur te komen, aangeboden door de Feinteboun.

Groep 1&2: 1. Finn 2. Femke 3. Jorn

Groep 3&4: 1. Lola 2. Bert 3. Koos

Groep 5&6: 1. Reinder 2. Guus

Groep 7&8 1. Jens 2. Thom 3. Lavinia

Groeten namens de Feinteboun

B rêg e pra a tje s In maart organiseert de griffie van de gemeente Tytsjerksteradiel een cursus ‘Politiek actief’. Deze cursus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente die geïnteresseerd zijn in de gemeentepolitiek. Tijdens de cursus vergroot de deelnemer de kennis over de politiek in zijn algemeen, de gemeentelijke politiek en wordt er geleerd hoe je moet debatteren. Gratis voor inwoners Tytsjerksteradiel! Aanmelden Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen. Aanmelden kan tot 25 februari, bij Sytze Dijkstra, via griffie@t-diel.nl of 0511 460 508. De Himmeldei 2013 vindt plaats op 16 maart ! Voor Aldtsjerk vindt de start wederom plaats bij de fam. Koopmans om 9.00 uur. Graag aanmelden op tel.nr. 2562129. Na afloop zijn er voor de kinderen weer poffertjes.

Tijdens de opnamen van het weerbericht door Piet Paulusma, tilde het op van de bekende mensen. Er was een jongetje dat namelijk niet alleen Piet Paulusma herkende van de TV, maar ook Jan O. werd door ditzelfde jongetje herkend: ja hoor u ken ik ook, u bent de ijscoman. Zorgt Aldtsjerk rond de troonswisseling ook voor een ludieke actie om onze oranjekoek etende prins / koning welkom te heten? Wordt er op 30 april iets gedaan in het dorp? Bijvoorbeeld een grote troon voor Sminiastate op de plek van de jaarlijkse kerstboom? We zijn benieuwd.... Zijn er ook mensen in Aldtsjerk die al ideeën hebben voor een ludieke actie met betrekking tot het ‘glazen huis’ wat dit jaar in Leeuwarden komt?

23


Winterwille jannewaris 2013 (Fan ús spesjale iisklubredaksje)

leveret in aardich ynstruierke op. It bliuwt friezen en de tongersdeitejûn is it noch drokker mei riders fan bûten. Resultaat ferskate nije leden en in aardich poepke entreejild. Arie is yn ‘e wolken.

Dan is it wer safier: Kening Winter wurdt stikje by bytsje baas yn Aldtsjerk. Mei stilwaar leit er in prachtich stikje iis …njonken de Mar. It liket hast wol at de nije iisbaan der altyd west hat, mar hy leit der wier noch mar fiif jier. Ein novimber 2012 is de iisbaan folpompt en 8 jannewaris 2013 nochris op peil brocht. Der sit echt winter yn ‘e loft, de apparatuer wurdt test en it iishokje wurdt opred. Koartsein, elk is yn ’t spier foar de kommende iiswille. Op tiisdei 15 jannewaris 2013 mjit iismaster Jan Klompmaker al 5 cm moai swart iis. De woansdeis leit der 7 cm en it bestjoer beslút de baan iepen te stellen foar publyk. De ferljochting wurdt oanlein en as ien fan de earsten yn Fryslân kin de iisbaan yn Aldtsjerk de jûns iepen. De nije banken wurde tankber yn gebrûk naam, de flaggen wapperje feestlik:: elk wa’t wol, kin ride. En dat is gau bekend. Net allinne leafhawwers út en om Aldtsjerk, mar oeral komme se wei: út Burgum, Dokkum, Hallum, Ljouwert, Mûnein, Gytsjerk, ensf.. Der wurdt besluten steandewei entree te heffen foar net-leden fan de “IJsclub Oudkerk”. It

Op freed 18 jannewaris organisearret de Feinteboun neffens tradysje hurdriden foar bern fan ús eigen iepenbiere basiskoalle “OBS Sinnehonk”.

Lykas yn de jierfergadering ôfpraat wie, fynt it Frysk Kampioenskip Pupillen Koartebaan plak op sneon 19 jannewaris. It falt op hoe “professioneel” dizze jonges en famkes fan 9 oant 11 jier de 120 m oergiselje. Uteinlik sjocht de útslach der sa út: Famkes: 1e Myrthe de Boer, Skarsterbrêge, 2e Frauke Douma, Sint Nyk, 3e Luna Terra, Jirnsum en 4e Vera Lou Gemser, De Gerdyk. Jonges: 1e Edgar Feenstra, Terherne, 2e Dyon Talsma, Grou, 3e Sven Mollema, Terherne en 4e Michel de Jong, Fryske Peallen. Op moandei 21 jannewaris soe ”OBS De Opstap” út Oentsjerk komme te skoalhurdriden, mar dat kin fanwege de hurde 25


J VAN DER MEER TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

DOUWELAAN 86 OENTSJERK

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL

GLASZETTEN BADKAMERS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: [06] 46 218 460


wyn, stosnie en de “Sibéryske” kjeld net trochgean. Ynstee fan skoalbern komme bestjoer, karmasters en frijwilligers yn aksje. De middeis fan 13.00 oant 17.30 oere ha sy mei in man as acht yn tou west mei hânen moterskowers. De jûns is it kerwei ôfmakke, mar dan leit der ek in sûkerskjinne en supersnelle baan.

de weinen te plakbrocht yn it (moai op tiid!) fernijde materiale-hok oan de Klaas Douweswei.

“OBS De Opstap” kin dan op tongersdei 24 jannewaris mar raak hurdride. It is in moaie riderij mei prachtich winterwaar. De Koek en Zopie draait as in tierelier; de dames achter de “tap” hawwe alles goed op oarder.

It hat wer moai west, dit earste winterke. Elkenien dy’t op de iene as de oare wize meiholpen hat om dizze winter slagje te litten, sizze wy hiel hertlik tank.

Mar …sa as sa faak, de ein fan de winter kundicht him oan. It bestjoer hat lykwols besluten de tradysjonele prikslydwedstriden op sneontemiddei te hâlden. It is dan noch fiis kâld mei snie en hurde wyn. De froulju litte it dan ek ôfwitte (!).

Wy neame gjin nammen; wa’t de reed past, lûkt him oan.

Der bliuwe 3 kategoryën oer, wêrfan de útslach uteinlik is:

Graach oant in oare lytse of grutte winterwille-kear!

Jeugd o/m 10 jier: 1e + wikselbeker Wessel Hoogcarspel, 2e Lourens Haantjes, 3e Joran Blauw. Jeugd 11-14 jier: 1e + wikselbeker Maybritt Oostenbrug, 2e Hiske Admiraal, 3e Myriam de With. Manlju: 1e + wikselbeker: Auke Visser, 2e Wouter Hooghiemster, 3e Jacob de Vries. Nei ôfrin fan it prikslydzjen wurdt fuortendaliks begjin makke mei it opromjen fan al it it losse materiaal, wat in hoekje lâniis ta IISBAAN makket. De oare deis wurde de lêste grutte saken, werûnder de útslachte Koek en Zopie-tinte mei gean27


Nieuws van Oerein

Na de opening van het vernieuwde Oerein zijn de “inlopen” op zaterdagmiddag begonnen. Het is een succes! Dorpsbewoners die nog niet zijn geweest; u heeft iets gemist, kom maar gauw een keer binnen op die zaterdagmiddag. Een kopje koffie voor een prikje en meestal heeft er wel iemand iets lekkers meegenomen. Een frisje/biertje/borreltje erachteraan en je weekend kan niet meer stuk. Er wordt druk gewerkt aan de boekenkast, zodat u binnenkort meteen ook een leuk leesboek kunt meenemen of terugbrengen. Voor de kinderen staat er een film te draaien, maar in de praktijk komen zij ook liever bij de stamtafel en zij horen er ook bij. Gespaard wordt er nog voor een nette afscheiding tussen zaal en keuken, bij sommige gelegenheden is het fijn dat de keuken aan het zicht kan worden onttrokken. Het systeem dat we op het oog hebben is vrij prijzig: sparen dus.

De nieuwjaarsreceptie was goed bezocht en gezellig en in februari gingen de deuren open om uw foto’s te scannen/digitaliseren. Deze bijeenkomst wordt later nogmaals gehouden. Via de site werden er schaatsen verkocht of onderling geruild. Voor de komende tijd staat er op het programma: • Klaverjassen op 23 februari en 30 maart. • Inloop op 16 maart, 20 april, 25 mei en inloop mét barbecue op 29 juni. Iedereen van harte welkom! Kijk ook eens op site: www.oerein.nl, daar vindt u alle informatie. U kunt zich daar ook opgeven voor het ontvangen van een nieuwsflits, zodat u een herinnering van de activiteiten in uw mailbox ontvangt. Namens bestuur en beheer: Rita van der Meulen (secr.)

De lijst van vrijwilligers is groeiende, er zijn allerlei activiteiten waarvoor u zich op kunt geven: horecataken, klussen, schoonmaken, activiteiten begeleiden, bestuursfunctie, het organiseren van activiteiten of cursussen. Maak uw keuze maar. In maart komen we met alle vrijwilligers bij elkaar om tot een goede afstemming van taken te komen. 29


Ingezonden reactie n.a.v. de verbouwing van Oerein Het gezegde “better let as net”is van toepassing op het volgende. De verbouwing van Oerein was mij niet ontgaan. De grote borden waarop de namen van het bouwbedrijf en de toeleveringsbedrijven en de beoogde datum van oplevering te lezen waren konden je niet ontgaan wanneer je door de dorpskern reed of wandelde. De dag na de feestelijke oplevering bracht ik een bezoekje aan mijn moeder en tijdens haar middagdutje maakte ik een ommetje. De deur van Oerein stond open en omdat ik nieuwsgierig was naar de restyling van het interieur ging ik voorzichtig naar binnen. Daar trof ik enkele mannen aan die onder het genot van een pilsje de openingsdag, zoals dat tegenwoordig heet, aan het evolueren waren. Ik stelde me voor en het bleek dat alleen Sietse de Vries en Verduyn enig idee hadden wie ik was. De andere twee, Hoekstra en Peter Busscher kende ik niet. In het gesprek dat volgde bleek vooral de inbreng van de laatste heel groot te zijn geweest in fundraising en planning van de verbouwing. Het knusse pleintje dat de overgang vormt naar het schoolland bleek zijn naam te dragen. Een heel leuk idee om iemand die veel voor de gemeenschap heeft gedaan zo te eren.

in je hoofd van start, want in Oerein liggen mijn vroegste herinneringen. Aan de kleuterschool waar ik als 4-jarige naar toe ging, aan Juf Sinnema, aan het verstoppertje spelen tussen de bestofte boeken die achter het podiumgordijn in de stellingen stonden, aan het spelen in de zandbak bij “het slot”. Wij vormden als kinderen dan een lange ketting om, al zingend, van Oerein naar de voormalige tennisbaan van de Klinze te lopen. Hand in hand met mijn schoolvriendinnetje Fetsje Douma. Later ging ik in Oerein naar de zondagschool en luisterde er naar de bekende verhalen uit de Kinderbijbel. Eigenlijk kan ik zo nog wel even door gaan, maar jullie zitten misschien niet te wachten op de verhalen uit de oude doos. Het verschil met het interieur van toen en nu ligt lichtjaren uiteen. Toen mijn vader in 1999 overleed hebben wij de uitvaart in een “sûterich” Oerein gehouden. Nu, anno 2013, kan de hele Oudkerker bevolking gebruik maken van een prachtig multifunctioneel gebouw, voor de realisatie hiervan hebben zich velen belangeloos ingespannen. Het gevoel dat je het met z’n allen voor elkaar hebt gekregen om dit te realiseren is een gevoel om trots op te zijn. Dat gevoel noem ik gemeenschapszin!! Oudkerk, PROFICIAT.

Ondertussen konden mijn ogen niet genoeg krijgen van het werkelijk schitterende interieur van Oerein, zo smaakvol ingericht en in mooie lichte tinten gehouden. Ja en dan gaat de tijdmachine

Lies Rinkema-Velstra, Vledder 31


Uitslagen klaverjassen Bij het klaverjassen in Oerein op 24 november waren 20 deelnemers.

Nog een klaverjasuitslag en wel die van 26-01-2013. Er waren 14 deelnemers.

De uitslag is als volgt : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sikke v.d. Meer Tjitte Talsma Jan Zijlstra Rom Veenstra Oetzen Hooghiemster Henk Oud Sietske Hooghiemster Alie v.d. Pol Germ Koopmans Anne Tjeerdsma Gerrit v.d. Pol Geartsje Hoekstra Harrie v.d. Mark

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5694 punten 5246 punten 5234 punten 5140 punten 5013 punten 4947 punten 4719 punten 4652 punten 4636 punten 4579 punten 4551 punten 4435 punten 4217 punten

Brê g ep ra at sje

Harrie v.d. Mark Henk Oud Alie v.d. Pol Rom Veenstra Gerrit v.d. Pol Marja de With Jaap Faber Nellie v.d. Meer Sietske Hooghiemster Klaas v.d. Veen Jan Zijlstra Jan Westerhof Anne Tjeerdsma Teatske Westerhof

5621 punten 5524 punten 5242 punten 5235 punten 5206 punten 4843 punten 4784 punten 4618 punten 4508 punten

BOB Club Yellow, een gezellig frisfeest in de Trynwâlden voor jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar. Op vrijdag 15 maart wordt er voor de 1e keer een Club Yellow feest georganiseerd. De voorbereidingen en de uitvoering van het feest wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers gedaan. Het is de bedoeling dat Club Yellow dé uitgaansavond wordt voor jongeren in bovenstaande leeftijdsgroep. Via twitter, facebook en alle andere (sociale) media zal het feest onder de aandacht worden gebracht. Hierdoor hoopt de organisatie op een grote opkomst. Club Yellow is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Tytsjerksteradiel in het kader van drugs- en alcoholpreventie. Vrijdag 15 maart, Wynzerdyk 3 te Oentsjerk. Aanvang 20:00 uur.

Op 22-12-2012 werd er weer geklaverjast in Oerein, deelnemers: 20. De uitslag: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Klaas v.d. Veen Jan Zijlstra Gerrit v.d. Pol Wiebe Spinder Hotske v.d. Kooi Ekke de Vries Anne Tjeerdsma Tjitte Talsma Sikke v.d. Meer

5496 punten 5141 punten 5136 punten 5122 punten 5013 punten 4862 punten 4791 punten 4609 punten 4520 punten 4404 punten 4389 punten 4386 punten 4366 punten 4350 punten 33


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


Sinterklaasintocht Zaterdag 24 november was het dan eindelijk zover….Sinterklaas kwam met een klein bootje, want ja de grote stoomboot was kapot, via de Mar naar Aldtsjerk. Hij doemde letterlijk op uit de mist, een mooi gezicht! Een aantal pietjes was al vooruit gesneld in heftige motorbootjes om het parcours te verkennen. Zowel Sinterklaas als de pieten waren aangenaam verrast door het feestelijke onthaal. De brug was versierd met pakjes en jutezakken en een vlag waarop stond “van harte wolkom in Aldtsjerk” Er werd gedrumd en getoeterd door Ate en Leonard en Sinterklaas werd luidkeels toegezongen. De kinderen hadden speciaal voor deze gelegenheid een mooie feesthoed gemaakt. Eenmaal aan wal (nog een hele toer) werd Sint welkom geheten door Griet Veenstra. Zij troonde Sint gelijk het café in waar een bijzonder mooie stoel voor hem klaar stond. Het dreigde even mis te gaan toen Sinterklaas zijn grote boek open sloeg. Het bleek het dierenplaatjes boek van AH te zijn. In plaats van verhaaltjes over de kinderen zag hij plaatjes van een zebra en een gorilla. Daar kan je natuurlijk ook wat over vertellen, het verschil is in sommige gevallen niet eens zo groot… maar was niet de bedoeling. Gelukkig was daar de hoofdpiet die ook het goede boek mee had. Zo wist Sinterklaas dat veel kinderen zwemles hebben in Burdaard en hebben een paar voorgedaan wat je daar zoal leert. De pieten, acht stuks in totaal, waren onder de indruk van alle tekeningen en het gezellige sfeertje in het café. Pietje verliefd was er ook, hij wist alleen niet op wie hij

verliefd was, sneue boel. Later op de middag gingen de pieten helemaal los op het liedje Gangnam style. Toen vond het Sinterklaas het tijd om op te stappen, hij wordt tenslotte ook een dagje ouder. Wieger Bouma stond hem al op te wachten met de boot…op naar Dokkum. Dit jaar is de intocht van Sinterklaas in Aldtsjerk georganiseerd door een spiksplinternieuw opgericht sinterklaascomitee, bestaande uit Eline Wind, Inge Adema, Marian Sieswerda, Jose Giesing, Carla Oostenbrug (penningmeester) en Alie Talsma. Voorheen organiseerde zakenclub Trynwalden de intocht (en dan ook voor alle andere dorpen), maar bij gebrek aan voldoende sponsoren zijn ze hiermee gestopt. Het zelf organiseren biedt een hoop mogelijkheden de intocht naar eigen wens vorm te geven. Zo zijn we vrijer in het bepalen van de aankomsttijd en de bezoekduur. Maar ook voor onze eigen intocht geldt dat we een en ander niet hadden kunnen organiseren zonder de financiële bijdragen van het bedrijfs- en verenigingsleven in Aldtsjerk en de belangenloze inzet van vele dorpsgenoten. Door tijdsdruk hebben wij niet alle bedrijven kunnen benaderen voor een financiële tegemoetkoming. Mochten er bedrijven zijn die ook een bijdrage willen leveren aan de intocht van Sinterklaas (bijvoorbeeld voor volgend jaar) dan is dat van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met één van de commissieleden. Op de site van Oerein/ Trynwalden.nl staan leuke foto’s van de intocht. 35


Jan Hooghiemster Bouw- en onderhoudsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


Onze hartelijke dank voor het mogelijk maken van deze intocht gaat uit naar: Mini Kraanverhuur S. Castelein, Installatiebedrijf Harke van der Meulen, Timmer en onderhoudsbedrijf Sape Visser, EastEmbedded, M. van Kammen Cateringservice, Dorenbos Architecten, Schildersbedrijf Westra, Dijkstra Kraanverhuur, H. Oegema Metselbedrijf, De Haan Loonbedrijf B.V., Bouwbedrijf Kingma V.O.F. , Agri Service R. van der Ploeg, Fitnesscentrum Get in Shape, Jan Hooghiemster Bouw en onderhoudsbedrijf, Servicebedrijf Johan van de Polder, Atema Onderhoudsschilder en schoonmaakservice, Café Moarkswâl, Novy Joustra, Sinnehonk, Feestcommisie, Feinteboun, Sinterklaas, Ate en Leonard, Griet, Pieten, Wieger Bouma, Iris Faber, Dorpsbelang, Gina Hooghiemster

Brê g ep ra at sje Opvallend verschijnsel. De zondag tussen kerst en oud en nieuw waren onze kinderen en kleinkinderen bij ons op bezoek. Nadat we gezellig met elkaar gegeten hadden even de zinnen verzetten, door een flink blok om te lopen. Uiteindelijk komen wij naast het menpad te lopen tussen de Freuleleane en de van Sminiawei. Wat schetst onze verbazing, als we één derde deel gelopen hebben, ligt het pad bezaaid met zaagsel en allemaal paardenvijgen. Ons kleinkind maar op de arm meegenomen, want die laat je daar echt niet doorheen lopen. Hoe haal je het in je hoofd om die viezigheid te dumpen in en op een openbaar pad en groen. Iedere boer wordt verplicht op het eigen erf de mest en de gier opvang te realiseren en dit afval van een hobbypaardhouder daar mag iedereen maar doorheen sjouwen??? Dit roept “oan de protters”.

Bedankt Lieve mensen, Tijdens en na mijn onverwachte ziekenhuisopname in augustus vorig jaar werd ik en mijn gezin blij verrast met kaarten, bloemen, fruit en veel belangstelling. Het was hartverwarmend en heeft me veel gesteund in mijn herstel. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken hiervoor.

Andere paardenmensen gooien toch ook niet hun mest in de bermen om hun heen. Wij hebben dit nog nooit zo meegemaakt, en er zijn nog al wat paarden enthousiaste situaties om ons heen. Laat diegene die hier het pad vanaf de van Sminiawei zo verziekt heeft, de boel opruimen zodat een ieder met schone onderdanen weer thuis kan komen.

Ook namens Marten, Thiald en Jesmer, Annie Pietersma 37


Kerst-inn 2012 In septimber wurdt der al risselwaasje makke mei it opsetten fan de 29ste Kerst-inn. Twa doarpsgenoaten fersterkje ús kommisje mei nije ynspiraasje: Theorine Scholte en Alco Hoogcarspel. Dêrneist biede Sanne Bakema en Ruben Westerhof harren oan. Se moatte in maatskiplike staazje dwaan en kieze de Kerst-inn dêrfoar út. Mear dan wolkom eltsenien.

toetere harren doe yn de earen. Dan moatte se sels foar it fuotljocht mei harren krystspul om de krêbe hinne. Dêrnei it ferske fan de ezel dy’t him der earst foar skamme om ezel te wêzen. In wille dat se der oan belibbe ha en sjonge! Wat dan wer sa knap en ek wol spannend is, is dat twa jonge muzikanten, Pauline v.d. Werf en Ruben Westerhof in intermezzo op de piano fersoargje. Tusken beide optredens troch in wol tige moai gedicht fan Theorine. Ida Verburg hat ferwurde wat it Krystfeest foar har betsjut, we koenen ús dêr wol yn fine. Sjerp Tolsma wurdt bedankt foar syn krewearjen fan in protte krystjûnen. Fan Suze en Jelte wie al ôfskie naam. Mei it sjongen fan “Stille Nacht” fynt elts it paad werom nei de smûkens fan syn of har hûs. Alles mei elkoar hat der foar soarge dat Krystjûn yn Aldtsjerk fiert wurdt mei de doarpsminsken ticht om de tsjerketoer hinne. Sa wolle we dat graach hâlde. Takomme jier wurdt it de 30ste Kerstinn, we hoopje der wat moais fan te meitsjen. Miskien kin ien fan jimme der ek in oandiel yn ha? Tink der ris oer nei.

It koar, de Bazuin, de skoallebern, twa solisten, twa sprekkers en de organist, se binne allegearre yn it spier. De tsjerke wurdt fersierd, de generale repetysje wurdt hâlden en it kearseljocht yn de lantearnen jout it waarme skynsel oer it tsjerkepaad: elts is der klear foar! It waar is bluisterich, de opkomst falt wat ôf, mar mei elkoar meitsje we der wer wat moais fan. It koar û.l.f. Renilde Duif sjongt der op los en Jan Kobus de organist, fynt it in pree om op it Aldtsjerkster oargel spylje te meien. Dát èn de muzyk klinkt ús beide as muzyk yn de earen. Dat jildt ek foar de minsken fan it koperensemble fan de Bazuin. De skoallebern wisten it noch fan foarich jier, it

De Kerst-inn kommisje 39


De man en syn motor Naam: Huishouding: Kinderen: Werk: Hobby: Merk motor: Mooie vrouw: Eten: Vakantie: Drankjes: Muziek:

Jaap Faber 55 jaar oud. met Diretta 2, Martijn en Iris medewerker M.O.D. ENEXIS netwerkbeheerder elektrisch en gas. motorrijden reizen fotografie wandelen Suzuki V-Strom black rhino 650cc o.a Doutzen en nog veel meer vanzelf eigenlijk alles maar vooral de snert van Diretta als het maar warm is en met zee bier, wijn en whisky of b.b. the Beatles, Eagles, Steely Dan, Doobie Brothers en Yes.

Toen ik 13-14 jaar oud was kreeg ik van een kennis een oude NSU brommer nou ja brommer,alleen een frame met wielen en een motorblok verder niets. handels remmen kabels e.d. zaten er niet op of aan,zelfs de carburateur ontbrak. Een buurman vertelde mij dat ik maar wat benzine in de inlaatpoort van de cilinder moest gooien om hem vervolgens aan moest te duwen,en dat gebeurde dan ook. Ik geloofde het eerst niet maar toch even proberen natuurlijk,het gevolg was dat het vehikel met een noodgang vooruit vloog om er vervolgens weer mee op te houden .Kon je niet uitrollen dan maar de sloot in of de berm opzoeken om af te remmen. Vaak kwam ik dan onder het bloed thuis wat bij mijn moeder een enorme schrikreactie teweeg bracht, maar ik zei dan dat het wel mee viel en met wat pleisters hier en daar weer sleutelen en crossen. Toen ik 16 werd en begon te zeuren dat ik een brommer wilde kon ik van Omke Pieter uit Stiens een oude Sparta

voor 25 gulden en een rijksdaalder voor neef Jaap want die bracht hem en moest weer met de bus terug naar Stiens. In het begin wou het ding maar net 45 km per uur halen maar met behulp van wat maten kon hij al snel naar een top van 55 wat natuurlijk een sensatie was , de helm(duurder dan de brommer 60 gulden) die nog niet verplicht was voor de wet maar wel van mijn ouders hing dan vaak aan het stuur vooral in de zomer. Na enkele weken vakantiewerk kocht ik in 1973 een Tomos met een zeer hoog stuur wat in die tijd enorm stoer was en ook geweldig reed , en men zag mij dan ook vaak met famke’s achterop rijden. Maar van al dat vrouwelijk schoon werd de Tomos zo slap dat het achterwiel bijna naast het voorwiel reed en ik heb hem toen maar ingeruild voor een racefiets. In de jaren negentig heb ik nog een Puch Maxi gehad om naar het werk te rijden , maar het duurde nog tot 2000 voor ik met motor lessen begon, 40


want dat leek me toch wel fantastisch ook omdat buurman Jaap er mee reed. Ik slaagde gelukkig voor alles in een keer en diezelfde middag ging ik met mijn Yamaha Virago die ik al klaar had staan een blok om. Deze motor viel enorm tegen en ik heb er veel onkosten aan gehad voor ik hem weer voor het aankoopbedrag kon verkopen, daarna kocht ik een Suzuki Intuder 1400 VS wat wel even andere koek was want hij was veel zwaarder in gewicht en inhoud en het duurde vrij lang voor ik deze een beetje in bedwang had , maar hij reed echt fantastisch mooi en zag er ook heel mooi uit. Op deze motor heb ik dan ook mooie tochten gereden en vooral de reis naar Schotland met 4 buurmannen zit bij mij nog zeer goed in het geheugen , wat een prachtig land is dat en vooral als het weer meezit kun je hier prachtig toeren. Later zijn we nog naar Duitsland geweest en ook dat was erg mooi, vooral de bergen met al zijn bochten is heerlijk voor een motorrijder. De Intruder heb ik inmiddels ingeruild voor een Suzuki V-

Strom 650 (Black Rhino) ook omdat de rug op een Chopper toch behoorlijk op zijn donder krijgt en de Intruder er na al die jaren ook niet beter op werd en de reizen met de buurmannen soms behoorlijk lang werden. Met deze (fiets) zijn we naar BelgiÍ en Frankrijk geweest en toen merkte ik hoe lux deze motor reed , de bochten gingen veel soepeler en over het geheel reed alles een stuk rustiger ook nog met 2 koffers en een topkoffer. In 2013 is het de bedoeling dat we weer met de buurmannen een grote tocht gaan rijden, dit keer in het gebied Duitsland Oostenrijk waar je heerlijk over de bergpassen in het grens gebied van deze 2 landen kunt toeren. Motorrijden is echt fantastisch en ja, ik heb wel het gevoel van vrijheid op zo’n machine waarmee je even heerlijk kunt uit waaien en naar plekjes rijdt waar je met een auto vaak niet komt. De volgen man en zijn motor, wordt een vrouw en haar motor want ik geef de pen door aan Ludo v/d Meer. Groeten van Jaap Faber.

41


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: h.dijkstra31@chello.nl


Noardpoal-iis en het Hellman-Getal

Iepening en jieroersjoch Wylst de kofje en tee rûngeane, iepent foarsitter Jan Oostenbrug de gearkomste. Hy hat neffens de easken fan dizze tiid syn Powerpoint yn stelling brocht (yn ‘e tiid fan master Biesma neamden wy dat in dia-foarstelling). Elk kin op it grutte skerm it ”Jaaroverzicht” yn byld folgje. Jan syn plaatsjes binne historysk en nostalgysk, natûrfreonlik of saaklik, mar altyd bysûnder. Sa’n 30 man genietsje fan prachtige foto’s. Under mear komme foarby ús findel fan 1896, de houten iistinte fan 1920, mar ek Hindrik syn einekuorren, de koek en zopie-tinte by it hurdriden, de drokte op it iiskrúspunt by Bartlehiem, it manlju’s hurdriden mei doarpsfavoryt Erwin Brans (krekt net!)

Ferslach fan de jierlikse ledefergadering fan de “IJsclub Oudkerk” op 29 novimber 2012 yn kafee “Moarkswâl” te Aldtsjerk Hoewol ’t de winter 2012-2013 nei alle gedachten allang wer foarby is, as dit stikje de achte Brêgebidler-lêzer ûnder eagen komt, hjirby dochs noch mar in lyts ferslachje fan in hiele noflike iisklubjûn.

43


en it ôfbrekken fan de iistinte. Koartsein in kleurike ympressy fan in geweldige winter.

bestjoer. Fansels binne der blommen en wurden fan tank foar dizze noflike stille werker. Jacob de Vries, dy’t al in jier staazje rûn hat, wurdt syn opfolger.

Us Ryksmonumint Altyd moai om te sjen is it stiennen iishokje yn ‘e mar út 1925. It is in Ryksmonumint en moat nedich renovearre wurde. De begrutting is rûsd op € 40.000. Sa ’t it liket, komt dat jild der wol, út ferskate fûnsen. Mar dan moat de klub sels ek it nedige dwaan. No hoecht dat gjin probleem te wêzen. Fan ‘t hjerst hawwe inkelde betûfte bestjoersleden it op ynstoarten steande âlde berchhok oan de Klaas Douweswei (Gaastra’s hokje) opknapt. Se ha dat fantastysk dien, it is no wer as nij!

By de karmasters (keurmeesters) komt ek feroaring, Tamme Klompmaker is net werkiesber. Sape Doeije Visser en Henk Theunis Oostenbrug, ôfrûne winter al bekend fan harren foartreflike aksjes mei de snieskower, nimme syn plak yn. It finansjele ferslag mei útlis fan ponghâlder Arie van de Polder krijt in positive beoardieling fan de kaskommisje. Ek it foarlêzen fan de punktuele notulen en it jierferslach fan skriuwer Jan Klompmaker rint as in trein. Jo soene ek net sizze dat foarsitter Jan Oostenbrug al 40 jier mei de foarsittershammer swaait, mar de sifers lige net. Ek foar him binne der wurden fan tank

Ferslaggen, bestjoer en karmasters It ôfhandeljen fan de offisjele wurklist ferrint flot. Ate van der Ploeg ferlit it

44


en blommen . Foar dizze gelegenheid lit Jan de lúkse foarsittershammer efkes rûngean, dy’t 100 jier lyn skonken waard troch “weldoener” de hear Joh. Enthoven, Wat in getallen!

likse ynbarren fan de kontribuusje. Arie tefreden.

Aktiviteiten De tarieding fan in eventuele Trynwâldentocht yn gearwurking mei Iisklub Gytsjerk wurdt op in sacht sin set. Mocht de mooglikheid him foar dwaan, sil Iisklub Aldtsjerk û.m. 40 à 50 frijwilligers leverje moatte. Ek is de regeljouwing hiel wat stranger wurden sûnt de lêste Trynwâldentocht yn 1997. Mar skrast wurdt de tocht net.

Ta beslút De grutte fraach: krije wy winter? Leo Schuil c.s. hawwe al wer te gersriden west op ‘e Ryptsjerster polder, mar op dit stuit is der noch gjin hege drukgebiet te besjitten. Dochs hoege wy neffens Hâns en my nergens oer yn te sitten: it Noardpoaliis raant en de skossen komt dizze kant út. It Hellman-getal sil dan omheech fleane! (It Hellman-getal jout oan hoe strang in winter is: bygelyks yn 2011-2012 wie it getal 101, de alvestêdewinter fan 1962-1963 helle 423! )

It kommende 150- jierrige jubileum yn 2015 sil op passende wize fierd wurde, mei (ijs en weder dienende) de Fryske Kampioenskippen foar manlju.

As wy no ris útgeane fan in Hellmangetal fan sa’n 300 foar de kommende winter, kin “IJsclub Oudkerk” de jildpûdsjes mar wer boppe de baan hingje.

Kontribuusje It bestjoer fynt, dat de kontribuusje ek yn de takomst net automatysk fia de bank ynbard wurde mei. It persoanlik opheljen fan de iisklub-kontribuusje hat nammentlik ek in wichtich sosjaal aspekt. Der sit lykwols ien lytse maar by…Inkelde froulju, Gry en Margry (net har echte nammen!) nimme harren sosjale taak sa serieus, dat de bedriuwsfiering fan ús ponghâlder yn ‘e knipe komt. Gry docht nammentlik ien kaartsje per dei en nei’t se sizze komt Margry mei in sliepsek by de doar omdat se in wike foar elk kaartsje rekkent..

Kees van der Kooi 19-12-2012

Brê g ep ra at sje

Op de site van Stichting Cultureel Erfgoed Trynwalden kunt u oude foto’s vinden o.a. van Aldtsjerk, met daarop nog een heleboel ‘onbekende’ mensen. Nou ja, onbekend, de Stichting kent niet iedereen bij naam en is dus op zoek naar mensen die kunnen helpen om de ontbrekende namen in te vullen. Via www.trynwalden.nl kunt u de link vinden naar de foto’s.

Elk is djip ûnder de yndruk fan dit sosjaal prestearjen. Op de fraach fan de ponghâlder om de froulju dochs wat te ûntlêstigjen binne dan ek samar seis man ree om de froulju by te stean by it jier45


B rêg e pra a ts jes Beste inwoners van Aldtsjerk, Afgelopen zomer is de Buorren in Lekkum heringericht. Het wegdek is van een nieuwe aangepaste laag voorzien, er zijn nieuwe lantaarnpalen geplaatst en als laatste zijn (nieuwe) bomen geplant. Dit alles is gebeurd om de weg er meer als een straat uit te laten zien (wat het voor ons als Lekkummers ook is) en minder als een doorgaande weg. Ook is hierdoor de inrichting van de straat aangepast aan de 30 km. zone die het al was. De aanpassing aan de eisen van een 30 km. zone zijn echter niet alleen optisch, ook praktisch. Dit betekent dat rechts voorrang heeft. Wij snappen dat de nieuwe situatie voor degenen die “onze” Buorren als doorgangsweg gebruiken verwarrend is; voorheen had doorgaand verkeer hier voorrang. Nu is dit veranderd en heeft verkeer van rechts voorrang. Dus auto’s die vanaf de zijstraten de Buorren oprijden, hebben voorrang als u vanaf Gytsjerk komt. De enigen die altijd voorrang hebben, zijn de fietsers e.a. op het fietspad. De nieuwe voorrangssituatie heeft al een fiks aantal keren tot bijna-botsingen geleid, omdat Lekkummers vanaf de zijstraten er terecht van uit gaan dat zíj voorrang hebben en niet auto’s op de Buorren. Voordat er echt ongelukken gebeuren met serieuze gevolgen, willen wij u er dus rechtstreeks op wijzen: OP DE BUORREN IN LEKKUM HEEFT VERKEER VAN RECHTS VOORRANG! Wij willen alle weggebruikers vriendelijk doch

dringend verzoeken zich aan deze (nieuwe) regel te houden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Gerda Bakker Namens dorpsbelang Lekkum, Miedum, Snakkerburen Aanmelding Karakteristykpriis 2012. Ook dit jaar kunnen er weer panden voor de Karakteristykpriis worden aangemeld. De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent deze prijs toe als aanmoediging voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze gemeente. Voor de Karakteristykpriis 2012 kan men in aanmerking komen, indien men zijn pand gerestaureerd of weer in originele staat heeft terug gebracht. De gehele verbouwing zowel van binnen als van buiten dient voor 1 januari 2013 te zijn voltooid. Aanmeldingen voor de Karakteristykpriis 2012 kunt u voor 1 maart 2013 richten aan het secretariaat van de stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Voor nadere inlichtingen kunt u hier ook terecht. Het aangemelde pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury welke een advies voor de winnaar zal voorleggen aan het bestuur van de stichting. De prijswinnaar ontvangt een gevelplaquette en een geldbedrag van € 500,-- welke beschikbaar wordt gesteld door onze sponsor Wijmenga Makelaars en Taxateurs te Burgum. Correspondentieadres secretariaat Karakteristyk Tytsjerksteradiel: julius.jansen@hetnet.nl. 47


Kerstconcert Bazuin Al vele jaren werden wij op eerste Kerstdag om circa 6 uur ‘s morgens gewekt door het traditionele concert van de Bazuin aan de van Sminiaweg tegenover de woning van Dijk /hoek Wilhelminaboom. Dit concert is ooit ontstaan als tegenprestatie voor de ruime financiële bijdrage van de Baron van Sminia aan de Bazuin bij de tot stand koming van dit korps. Weer zo`n prachtige traditie in de Trynwalden. Tot afgelopen jaar kwam men met instrument te fiets of per auto naar Aldtsjerk. Op verschillende plaatsen in het dorp werd dan een drietal nummers gespeeld.

De uitvoering is anno 2012 verschoven van 6 uur ‘s morgens naar 24.00 uur Kerstavond, en is er voor een nieuwe variant, namelijk gezeten op een huifkar gekozen. Bijgaand een sfeerplaatje Eric Sinnema

Help mee met het verminderen van fietsongevallen! De komende maanden worden de fietsknelpunten in de provincie Fryslân in kaart gebracht. Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân! Foto's van gevaarlijke situaties worden digitaal verzameld en per gemeente in een themakaart geplaatst. De inventarisatie van de knelpunten moet eind mei 2013 afgerond zijn.

Brê g ep ra at sje

Het afhalen van goederen t.b.v. het kinderhuis Samuel is gewijzigd. De goederen kunnen op uw verzoek worden afgehaald, door: dhr. G. Kingma, dr. Kylstrawei 74, Oenkerk, tel. 2562108 en dhr. F. de Vries, dr. Kylstrawei 55, Munein, tel. 2562577. Bij voorbaat hartelijk dank, het bestuur van kinderhuis Samuel (tel. 2562017).

Wilt u mee doen? Meld u dan via Jetty de Vries | 06 - 52 102 331 j.devries@fietsersbond.nl 48


Appeltaart van de plaat De bakplaat invetten met (room)boter. Deeg voor de onderlaag: - 375 gr. zelfr. Bakmeel - 250 gr. Boter - 125 gr. (basterd)suiker - 1 ei - mespuntje zout Deze ingredienten door elkaar kneden. In hoopjes op de bakplaat leggen. Met de muis van de hand over de plaat verdelen. Vulling: - 1.5 kg. Goudreinetten - 1 bl. Ananas - 1 borrelglaasje rum - ev. wat kaneel. Dit alles in een grote kom mengen. In een vergiet laten uitlekken. De vulling verdelen over de onderlaag. (Ananas kan natuurlijk vervangen worden door b.v. rozijnen of abrikozen.) Bovenlaag: - 125 gr. zelfr. Bakmeel - 3/4 pakje roomboter - 250 gr. suiker (kristal) - 2 pk. Vanillesuiker - 2 eierdooiers Dit alles mengen en in hoopjes op de vulling leggen. Door de warmte vloeit het vanzelf uit. Op de 2e richel van onder -op 175 gr. C- ca. 1 uur in de oven. EET SMAKELIJK. De pollepel wordt doorgegeven aan Anja Atema

49


Lopen voor Livebuild Inschrijving: Inschrijven kan via de mail m_vd_ploeg@hotmail.com

Beste wandelaar/ hardloper, Dit is DE kans om je ontspanning/sport te combineren met het steunen van een goed doel. Loop een van de afstanden en steun ons vrijwilligerswerk in het ziekenhuis in Afrika.

Of geef je op bij fitnesscentrum Get in Shape

Wie zijn wij? Wij zijn Milou van der Ploeg en Joriene Baks, beide doktersassistente. Wat gaan we doen? We gaan in het ziekenhuis in Kameroen gewonde mensen verplegen, assisteren bij operaties en onze handen uit de mouwen steken op de kraamafdeling. Wanneer gaan we? Eind augustus 2013 vertrekken we en eind september zijn we terug. Wanneer: 13-04-2013 Waar: Fitnesscentrum Get in Shape Boerfinne 9 9064DG Aldtsjerk Aanvang: • 2.5 km (kidsrun) • 5 km hardlopen • 10 km hardlopen • 5 km wandelen • 10 km wandelen

Inschrijfgeld

Starttijd

5 euro

13.30 uur

5 euro

14.00 uur

5 euro

14.00 uur

5 euro

14.30 uur

5 euro

14.30 uur

Brê g ep ra at sje Grote schoonmaak is dit jaar vroeg, maar wel rigoreus gestart... half februari waren ineens de lei-lindebomen gesnoeid, de lantaarnpalen vernieuwd en de bushokjes verdwenen.

50


MAART 2 8

9 15 16 16 16 17 20 30

maart – oud papier maart - KRITE Toniel 19.30 oere yn “Stania State” Oentsjerk It Hantumer Plochje mei: Gjin bern ha wolle, mar wol krije” maart - spokentocht BOB maart – 20.00 CLUB Yellow in BOB maart inloop v.a. 16.00 uur Oerein maart Selleconcert met euphoniumsolist David Thornton (UK); DeBazuin(B) in Ontmoetingskerk te Oentsjerk maart - Himmeldei Aldtsjerk – start 9.00 bij fam. Koopmans maart – Tetsje van der Kooi (sopraan) in het Roodkerkje 15.00 uur maart om 20.00 uur Soos in café Muorkswal maart klaverjassen Oerein

MEI 4 mei – oud papier 25 mei inloop Oerein

JUNI 1 juni – oud papier 29 juni inloop met barbecue Oerein

APRIL 6 april – oud papier 10 april – dorpsbelangvergadering in café Moarkswal 12 april "MUZIEK út de TRYNWALDEN" . AANVANG ca. 21.00 uur Cafe Moarkswal 13 april – Looptocht door Trynwalden, start bij Get in Shape – start 13.00 uur 14 april 2013 om 15.30 oere yn de Paulus tsjerke fan Aldtsjerk, Foarjiers konsert Mingd Koar Aldtsjerk 17 april om 20.00 uur Soos in café Muorkswal 20 april inloop Oerein 21 april - KRITE Kofjemoarn 10.30 oere yn “de Trochreed” Readtsjerk Fiskwivenkoar “Grietje Sprot” 27 april t/m 5 mei - mei vakantie

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

kopij 6 april kopij 6 juni kopij 6 sept.

uit 20 april uit 20 juni uit 20 sept.


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 79 - februari 2013  

BB 79 feb 2013

BB 79 - februari 2013  

BB 79 feb 2013

Advertisement