Page 1

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN NOVIMBER 2012

78


Colofon

Contactpersonen

Redactie-adres:

Doarpsbelang: Margje Tjeerdsma 2562645 Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Sietse Kaastra 2563750 Feinteboun: Ysbrand Douma - Voorz. 0651881887 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Jettie Rauwerda 2563550 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Bea Flaton 2562590 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Niet bereikbaar? dan: 06-57164563 Boekingen (Dorien) 2562712 www.oerein.nl Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593 Buurtagent: Teake Hogendorp 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511-460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen

Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Jellie Sinnema verspreiding

256 20 31 256 10 42

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina halve pagina éénmalige advertentie Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x)

135,00 67,50 25,00 11,34

Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.


VOORWOORD Voor u ligt alweer de laatste Bregebidler van 2012. Ook dit jaar is weer omgevlogen. Het voor de kinderen drukke seizoen is weer van start gegaan met Sint Maarten. Deze keer gelukkig droog en niet al te verwaaid / koud. Bij 1 van de redactieleden in de buorren kwamen wel 33 kinderen aan de deur, bij een ander redactielid op de Geitepolle kwam niet 1 lichtje voorbij...... Het kan verkeren. De pepernoten liggen al sinds augustus in de winkel, maar nu komt dan toch echt Sinterklaas aan, gevolgd door de Kerst-Inn, de kerstman en dan natuurlijk de sterretjes en knallers om het nieuwe jaar in te luiden. Vanaf 1 januari keert de ‘rust’ weer terug, tenzij er natuurlijk een vorstperiode langs komt, dan stoken we het vuur weer op (al dan niet met het Singel-hout). De opbrengst van dit hout is ten goede gekomen van Oerein, waar inmiddels al de eerste inloopmiddag is geweest, gezellig ‘bieproate’ met dorpsgenoten aan de lange tafel. In de agenda staan de data van de volgende inloopmiddagen vermeld. De redactie wenst jullie allemaal alvast fijne feestdagen en een mooi 2013 toe, vol mooie gebeurtenissen / reizen / optredens / acties / foto’s / verhalen, waarover we in de Bregebidler graag willen berichten. Voor een mooie start van 2013: begin het nieuwe jaar niet met oud

zeer ☺

3


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


CdK Jorritsma op bezoek in Tytsjerksteradiel

Commissaris van de Koningin (CdK) in Fryslân, dhr. J.A. Jorritsma, bracht op donderdag 20 september 2012 een bezoek aan de gemeente Tytsjerksteradiel. De CdK werd om half 10 ‘s ochtends door het college van B&W ontvangen op het gemeentehuis in Burgum. Daarna bracht hij een bezoek aan Aldtsjerk, waar dorpsbelangen vertelde over de aanpak van ‘Aldtsjerk Foarút’.

CdK over de initiatieven en eigen aanpak van het dorp om ‘Aldtsjerk Foarút’ te helpen. Het dorp gaat zelf zorgen voor de bouw van woningen voor jongeren. Om geld te genereren wordt een meertje gegraven voor zandwinning en voor het stimuleren van watersport en toerisme. De opbrengst van het hele project komt ten goede aan de dorpsgemeenschap. Aansluitend op het bezoek aan dorpsbelangen vond een wandeling door Aldtsjerk plaats.

Gespreksonderwerpen college van B&W De CdK sprak met het college van Tytsjerksteradiel over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld de samenwerking met de gemeente Achtkarspelen, de deelname aan Netwerk Noordoost en de Stadsregio Leeuwarden.

Afsluiting werkbezoek Als afsluiting van het werkbezoek sprak de CdK met het college van B&W en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De gemeente Tytsjerksteradiel kan terugkijken op een geslaagd werkbezoek van de Commissaris van de Koningin.

Aldtsjerk Foarút Dorpsbelangen Aldtsjerk vertelde de

5


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


B rêg e pra a ts jes Wist u dat de Provincie Fryslân een regeling voor funderingsherstel van woningen met funderingsproblemen door paalrot (die vóór 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden en waarvan de WOZ-waarde niet hoger dan € 236.607 ligt - peildatum 2010), heeft getroffen? De regeling bestaat uit een laagrentende lening van 2%. Hiermee kan men het funderingsherstel financieren. Kijk op www.fryslan.nl/funderingsherstel.

Nieuws van SWIM: Door alle acties en steun heeft de gemeente toegezegd dat het zwembad tot en met 2015 open blijft. Hartelijk dank aan alle donateurs voor hun toegezegde financiële bijdrage voor het behoud van het zwembad! Natuurlijk zijn we er nu nog niet, daarom buigt de stichting zich over een activiteitenprogramma voor het volgende zwemseizoen en daarbij de inzet van vrijwilligers. Zeker is dat we de scholen in de Trynwâlden er meer bij willen betrekken. Helpt u ons “De Sawn Doarpen” weer op de kaart te zetten?! Misschien vanuit een (sport)vereniging waarbij u bent aangesloten. Graag horen we van u suggesties/ opmerkingen om voor een goede invulling te zorgen of eventueel wervingsacties op touw te zetten! Dit kan via www.laattrynwaldenzwemmen.nl of Freerk van der Werff 058 – 2561772.

Wist u dat u nog steeds thuisbezoek van een ouderenadviseur kunt krijgen? Dit om bijvoorbeeld mee te denken op het gebied van wonen, zorg, administratie, mobiliteit, bezigheden of contacten? U hiervoor contact op kunt nemen met KEaRN, telefoonnummer 0511 – 46 52 00 of via www.kearn.nl.

7


Landgoed

Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor

n i e u we nb o u w onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


In lyts 23 jier Âldtsjerk, 1967/89 It sil jim ek sa gean mar as jo âlder wurde ha jo wat meer tiid om nei te tinken. En sa bedarje jo dan ek gauris yn eardere tiiden. Foarfallen ût it ferline komme dan wêr yn byld. Ûndersteand stikje hat him ôfspyle doe 't ik " Piet fan Jaap smid " hjitte.

ferfolge myn rit mei in bokje yn 'e mûle. No wie it sa dat wy om 9 ûre kofje dronken mar it wurde by de bakker altyd wat letter. Gjin punt Doede rêdde der mei, hy skodde in pear mopkes ût de mouwe en prate sa syn te let kommen wêr rjocht. Der wurde ris in film opnommen yn it doarp. Sake Woudstra syn herberg spiele der in rol yn. Ût it finster fan de boppeseal hong de jongfeam Ansjeliek mei net al te folle klean oan. In diel fan it doarp wie omfoarme nei eartiids. Oer de brêge ryd in hynder en wein mei molk bussen mar de foarman kriemde te koart om fansels by it sjin fan it frommes mei fan gefolgen dat de bussen oer de wei rôllen en in tsjil it bejoeg. Dat barde troch in foefke mei in ein touw. Dûmny Gietema die ek mei as bestjoerder fan in âlderwetske auto. Heal Âldtsjerk slikke him om 'e mûle en de eagen rôllen har hast ût de holle by it sjen fan it heal neaken fanke Âldtsjerk wie krekt Hollywood. Ek yn die tiid stie der by boer Seinstra noch in boerd op it hiem mei it opskrift: Veewagens hier parkeren. Hy wie foarhinne in bekind feefokker. Nei in stoarm kladdere myn baas yn de pealen om ljocht yn it tsjuster te bringen en dan woe it ek wol ris barre dat der sinken leien fan it tsjerkedak op en tusken de grêfstienen belânnen. Fan myn baas moast ik ris op it tsjerkhôf sjen hoe en wat. Dêrnei moast ik nei in âld wyfke die 't har man ferlên hie en slim ûnwennig fan him wie. Begryplik fansels en hy lei ek op it hôf. Har kachelpiip wie ferstoppe en dêr moast wat oan dien wurde. It ferhaal gie fansels oer it hoe en

Ik wol net sizze dat eartiids alles folle better wie mar wol wie dy tiid gemoedlik en sa wrimpen net as no. Men hat wol ris it idee dat de minsken harsels oer de kop rinne. Alhoewol alear moast men soms ek poat oan. Jaap smid wie 23 jier myn baas mar ek myn maat. Yn it doarp wiene doe noch de winkels fan Sape Siene, Eadse van Dyk, Coba en de griente winkel fan Folkert en Anneke, de timmerwinkel fan Eelke en Loeki, fytsmakker Arnold Hoekstra en Rypkema, kapper van Slooten, skilder Tsjirk Velstra, slachter Velstra, in kleanmakker, brânstofman, leanbedriuw, in molkkarre en gean sa mar troch. No mat ik de bakker net ferjitte. Doede en Trijn hiene foar elts wol in praetsje klear en Doede hie in omthâld fan komsa. It wie de gewoante dat ik mei myn jierdei in oranjekoeke by him bestelde dy 't op de feestlike dei moarns ûnder de kofje ôflevere wurde by de smid. Nei ferrin fan jieren wie it fêste prik dat Doede in pear dagen foar myn jierdei, as ik moarns troch de buorren fytste rjochting de smid, foar de bakkerij mei syn skelk stie te wapperjen. Syn begroeting wie dan: moarn Piet wat giet de tiid hurd net, bist ek al hast wêr in jier âlder. Ik wist dan hoe let it wie en rekke yn 'e winkel. Trijn skriuw dan de bestelling op in stik gebaksdoaze en ik 9


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


wat op it tsjerkhôf en dat der neat skansearre wie. Och jonge gûlde it âld minske wat wol ik graach nei myn mantsje ta, ik bin sa allinne. En hoe giet it dan as jo jong binne. Myn reaksje wie: dan gean ik mar wêr en lit de piip de piip. Dan binne jo binnenkoart wêr by him. Efternei healwys praat fansels it hie net moatten. Klaas weinmakker makke foar de Frico lytse kroaden ( kruiwagen kaas ) en ûnder it fiskjen rekken de fiskjes yn 'e bûse. Hy iet se letter rauw op sei men. Somstiiden moast ik de brêge draaie mar dat wie myn sterkste punt net as ik de oanwizings fan de âlde garde op de feartskant leauwe mocht. Wat ha wy ek in wille belibbe yn it âldereinhûs yn de âlde pastorij mei de susters. De kleuren giene ûs soms op in ôf ûnder it kofje drinken. Menear Martens wênne yn de Klinze. Ienris moasten myn maat en ik dêr oan it wurk. Op in moarntiid ryden wy de leane op en hearden wat knappen. Ik ferjit it nea wêr, mefrouw har auto stie foar it gebouw en dêr bejoeg in dikke beam it om 't er ferrotte wie. Hiel statig foel de beam op mevrouw har Fiat 850 en dy gie fansels troch de knibbels. It bliuw in telmannig stil en doe ferskynde menhear op it bordes. It begrutte my om syn frou want die wurde it leksum lêzen. De auto wie WA fersekere ha wy doe begrepen. Letter ha wy der smakelik om lake want wy gunden him de skea wol. Ek ha ik ris stjêrrende benauwd wêst by Tsjirk en Froukje yn de keuken. Om 't Froukje net thûs wie dronken Tsjirk en ik togjêrre kofje, bêst genôch. Mar doe kaem der in klant. De skilder rekke nei de winkel en ik bliuw allinne efter mei in grutte herdershoun njonken my. Tsjirk fergeat syn lêste kofje en begoan wêr te

skilderjen. As ik oerein soe liet de herder syn tosken sjen. Ik koe wol yn de broek skyte. Lokkig fytste Froukje nei ferrin fan tiid it hiem op. Dat wie myn rêdding. Fansels barde der folle meer yn dy jieren dat kinne jim fan tinken wol ha . It doarp is feroare, men kin de Geitepôlle net werom en der is in doarp by bouwd. Ûndertusken libje wie mar foart en wei yn ûs moaie Trynwâlden. Lit ûs der mar wiis mei wêze ek yn de takomst. P. Hovinga - Readtsjerk.

Brê g ep ra at sje

Kaarten reserveren Valentijnsconcert van De Bazuin met Wouter Hamel? Brassband De Bazuin Oenkerk kijkt er naar uit om het Valentijnsconcert op 16 februari 2013 samen met u mee te maken. Wilt u zeker zijn van een plaats tijdens het Valentijnsconcert van Brassband De Bazuin Oenkerk? Reserveer dan alvast uw kaarten via www.debazuinoenkerk.nl Try Out Festival De Bazuin Oenkerk te Burdaard Op vrijdag 23 november organiseert Brassband De Bazuin Oenkerk een try-out festival ter gelegenheid van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen een week later. De try-out vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum ‘Het Spectrum’ te Burdaard (Schoolstraat 12). In totaal doen er 11 bands mee, waarbij alle divisies vertegenwoordigd zijn. Het try-out festival start om 19:00 uur, de toegang is gratis.

11


• maandag: streetdance/freestyle aerobics/battle • dinsdag: cycle • woensdagochtend: cycle en woensdagavond: cycle • donderdagochtend: groepsfitness en donderdagavond: cycle • vrijdagavond boksen Boerfinne 9 9064 DG Oudkerk Telefoon: 058-2561107 www.fitnesscentrumgetinshape.nl

Openingstijden: Ma t/m vr.: Ma t/m vr.: Zaterdag:

09.00 - 12.00 14.00 - 22.00 09.00 - 12.00

Get in shape is een natural fitnesscentrum dus zonder gebruik en gebruikers van anabole steroïden of andere stimulerende middelen.


Hockey in Londen En als je dan een dochter hebt die hockeyt en de oude oppas bent van Naomi van As, en de Olympische Spelen zijn “relatief” dichtbij, zou het dan niet leuk zijn om naar de Olympische Spelen in Londen te gaan? Zeker, maar hoe kom je aan kaarten als je dat niet op tijd verzint? Marktplaats bood uitkomst maar tegen de tijd dat we de kaarten daadwerkelijk in handen hadden was de reis naar Londen tegen redelijke prijzen nog een hele tour. Maar we hadden de hockeykaarten, we hadden een hotel en een vlucht dus we waren klaar voor het avontuur. Op donderdag met Maartje naar Weeze, waar we in een klein hotelletje sliepen om de volgende ochtend heeeeel vroeg een vlucht naar Londen City te halen (6.50 vliegen). Toen met de trein naar Londen, waar we om half 9 ’s morgens stonden op Victoria Station. Tja, en wat doe je met een kind in Londen: Hamleys natuurlijk.

http://www.hamleys.com Na Hamleys kopje koffie in een steegje gedrongen en even pas op de plaats gemaakt in de hectiek. Acht verdiepingen speelgoed, goed voor 2 uur plezier. William en Kate en the Queen in Lego, radio bestuurbare auto’s. Harry Potter taarten, knutselwaar, snoep, Daarna zijn we naar Covent Garden gegaan. http://www.coventgardenlondonuk.com/ Winkeltjes, restaurantjes, koffieshopjes, markt, straatartiesten, muziek: in Covent Garden vind je alles. Onze ogen uitgekeken bij een straatartiest die zichzelf vastgeketend had en zich weer los moest wurmen. Een opera zangeres prachtig horen zingen vanaf een balustrade en verrukkelijke paella gegeten op een stoepje. ’t Is wel bijzonder zo’n tripje met je dochter van tien.

Op het lijstje van Maartje stond de Big Ben. Dus nadat we onze buikjes rond hadden gegeten zijn we met de benenwagen langs de Thames naar de Big Ben en aangrenzend Parliament House gegaan. Naast Parliament House heb je 13


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


ook Westminister Abbey, waar we graag naar binnen wilden, maar niet voor 16 pond per persoon. Aan de overkant The London Eye (dat waanzinnig grote reuzenrad) gezien en besloten dat we daar allebei niet in durfden. Vervolgens langs het standbeeld van Churchill en the War Chambers (met uitgebreide uitleg aan dochterlief) gelopen en langs St James’ Park (waar achter plastic de Beach volleyballers speelden) naar Buckingham Pallace. Steeds maar oppassen dat je niet aangereden wordt, want dat links rijden en voor ons verkeerd kijken met oversteken, valt ook niet mee. Zeker niet als je al sinds half 5 ’s morgens wakker bent (en een uurtje extra krijgt vanwege tijdsverschil). Uiteindelijk vlakbij Hyde Park de groene metro naar ons hotel genomen. Het Hotel stond redelijk dicht bij het Olympisch Park, dus aan de andere kant van de stad. Tegen vieren stortten we op ons bed en viel Maartje in een diepe slaap tot een uur of 6. Ook op de hotelkamer konden we prima de Olympische spelen kijken op BBC. Ik maakte Maartje wakker om een hapje te gaan eten in het Olympisch Park en te gaan onderzoeken hoe lang het zou duren voordat we er waren en hoe we moesten treinen en lopen. Dat liep buitengewoon soepel en al gauw hadden we een heerlijke gevulde soep, met brood en een lekker drankje. Uiteraard hebben we nog even verder gekeken in het gebied waar iedereen mocht komen zonder kaartje voor het Olympische Park. Tegen 10 uur lagen we geheel comateus in onze mandjes. Wekker stond weer vroeg. Om half 9 begon de wedstrijd Zuid Afrika Australië. Maar voorafgaand aan die

wedstrijd moesten wij nog ontbijten, uitchecken uit het Hotel, reizen naar het Stadion, lopen van de entree naar het stadion, langs de beveiliging (Schiphol is er niets bij), en uiteraard een beker koffie regelen (net als alle andere 16000 bezoekers, leek het wel).

Maar om half 9 zaten wij op onze stoeltjes (met koffie), vlakbij de ouders van de speelsters van ons Nederlands Elftal. Bere saai, die eerste wedstrijd die om 10 uur afgelopen was. Toen troffen we mijn nichtje met man, die in Londen wonen. Zij had een te gekke muts op haar hoofd, Nederlandse vlag met molentje. Ik denk dat ze wel 15 keer op de foto moest voor allerlei andere toeschouwers. Zij zaten recht tegenover ons in het stadion, dus we konden elkaar goed zien. Eindelijk begon om half 11 de wedstrijd dames hockey Nederland tegen Zuid Korea. Wat een spannende pot. Inmiddels waren alle ouders van de Nederlands speelsters er ook, in fel oranje kleren. De ouders van Naomi zaten ergens anders maar haar zusje, op wie ik vroeger ook gepast heb, was er wel. Zij riep opeens: “Heee, mijn oude oppas”, dat was erg leuk. 15


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


te zien was, bijvoorbeeld een soort locker met 3 snoertjes erin, opladers van diverse telefoons. Je kon je telefoon in de oplader doen, lockertje op slot met sleutel en over 45 minuten weer je telefoon ophalen. En dan met 100 lockertjes op een rij.

Maartje op de foto met Anouk van As, zusje van Naomi. De wedstrijd werd gewonnen en om 12 uur was het weer afgelopen.

Met de underground hebben we het Olympisch Stadion achter ons gelaten en zijn we naar de Tower Bridge gegaan. We stapten uit, zo dichtbij mogelijk, maar moesten toch nog een stukje lopen. Daar, midden in een park, Potters Field, was ook een groot scherm waar we nog even tennis gekeken hebben met een flesje water. Verder gelopen naar de Tower Bridge - waar ik ook nog nooit over heen gelopen was. Juist op het moment dat we de Bridge goed konden zien, kwam er een waanzinnig schip (strijkijzer) en ging de brug open. De Olympische ringen werden opgevouwen onder de top van de brug en het schip voer verder onder luid getoeter. Leuk om te zien, een open Tower Bridge. Aan de overkant van de brug wilde Maartje nog in een rode dubbeldek bus. De eerste de

Via de winkels op het Olympisch terrein zijn we weer naar de entree gegaan waar we nog gezellig geluncht hebben met nichtje en man. Overal hingen TV schermen zodat we nog meer Olympische sporten konden zien. Wat waren er enorm veel mensen, uit alle uithoeken van de wereld. Geestig is wat er allemaal 17


beste die we zagen, zijn we ingesprongen. Bij de Olympische kaarten hoorde ook een dag lang gratis reizen in Londen met het openbaar vervoer. Bus 78 ging via allerlei weggetjes naar…………… het treinstation waar we moesten zijn. Ook wel eens prettig. Op het treinstation hadden we nog even tijd om een avondsnackje en drinken te scoren: sushi, water, Fanta en noodlesoup. Hop de trein in naar Londen City. Uiteraard nog even geshopt, langs Starbucks en een uur vertraging overleefd. Tegen half 11 in Weeze geland en via een ander hotelletje de volgende dag naar Friesland gereden. Wat een avontuur. We waren donderdagavond met een rugzakje met ondergoed, tandenborstel, pyjama, paspoorten en geld op stap gegaan om pas zondagmiddag weer

thuis aan te komen. Een geweldige ervaring rijker. Vervolgens moesten we wel nog een week bijkomen van alle indrukken, het vroege opstaan en het vele reizen.

Intocht Sinterklaas Aldtsjerk Zaterdag 24 november Harde wind of regen, niets houdt ons meer tegen. Aldtsjerk wij komen eraan, voor een feestje met alles erop en eraan. Programma: 15.00 uur

Feesthoed maken in café Moarkswâl (kinderen t/m 12 jaar)

15.45 uur

Spectaculaire aankomst bij het café

16.00 uur

Feest met Sinterklaas in het café

19


Ut ’e skoalle klapt . . . . . Hallo allemaal,

het Fryske Gea heeft heel veel verteld over de spin. Woensdagavond 17 oktober kon iedereen het werk bekijken van hun kind. Veel ouders, pakes en beppes hebben de werkstukken van de kinderen bewonderd. Het was in alle lokalen heel gezellig en sfeervol. Wat was er zoal te zien. De ouders werden in de hal ontvangen onder de vlaggen uit Tibet. De kleuters hebben een indianendorp en een stad gebouwd. Groep 3/4/5 ging op reis met de rugtas van juf Klaske en in een luchtballon naar Zuid-Afrika en de Zuidpool. De kinderen van groep 6/7/8 zijn naar Rusland gegaan en hebben matrousjka’s gemaakt. De ouders genoten van de verhalen over het “droom”eiland van de kinderen. Op onze site www.sinnehonk staan de foto’s. De ouderraad zorgde voor de koffie, thee, fris en een plak cake. Allemaal hartelijk bedankt voor de grote opkomst.

Op woensdag 5 december wordt Sinterklaas weer op Sinnehonk verwacht. De vraag blijft natuurlijk hoe hij deze keer aankomt… Graag nodigen we een ieder uit om Sinterklaas vanaf 8.45 uur te verwelkomen. Hij brengt dan eerst een bezoek aan de kleuters. Maar daarna wil hij graag alle kinderen die nog geen 4 jaar zijn, en dus nog niet naar de basisschool gaan, ontmoeten. We willen bij deze dan ook alle kinderen met hun ouder(s) uitnodigen om 10.00 uur in het speellokaal in school. Misschien wil je een tekening aan Sinterklaas geven en kunnen we samen voor hem zingen. Wie weet heeft Sinterklaas zelfs nog wel een presentje voor alle kinderen bij zich! Koffie, thee en limonade met wat lekkers staat voor iedereen klaar. Rond 10.15 uur gaat Sinterklaas weer verder met zijn bezoek aan de groepen 3, 4 en 5. We rekenen op jullie komst, aanmelden hoeft niet, iedereen is welkom.

Team Sinnehonk

Sinnehonk PROJECT De kinderen van Sinnehonk hebben ongeveer twee en een halve week gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek “Hallo Wereld”. De kinderen van groep 1 en 2 zijn op spinnenjacht geweest. Een gids van 21


Bauwina heeft cup cakes gemaakt en ze waren klein en lekker. Mijn klas gingen naar de bos van ype. Daar deden we speltjes. We gingen in groepjes en dat was een feestje van Juf klaske was jarig en Bauwina heeft een spiegel. Bauwina Groep 4

Liw is sterk stoer en gevaarliek Jade uit groep 3 Remko uit groep 4 de giraf woont in afrika en een hele lange nek.

heeft

Bauwina uit groep 4 de giraf heeft een lange nek en de giraf kan goed bij de blaadjes. de giraf is groot. ze leven ook in de dierentuin.

Lola: Naar vijversburg ijpe Wij zitten in de auto op weg naar het bos van ijpe Oo wij zijn er! Wat mooi wij gaan ook een speurtocht doen. Oo wij zijn al klaar. Wij krijgen ook nog ijsje. Nu gaan wij weer in de auto. Wij gaan weer naar school. Dan ga wij op school ook nog feesten.

Piet Hein groep 4 De leeuw houdt van vlees. En hij drinkt het water op. En hij heeft mooie manen. Hij vangt soms een hert.

De boom is kaal en er leven slangen en er leven ook krookoodillen. ilse uit groep 3

Renate Wij zijn naar het bos van ypey geweest van juf klaske haar verjaardag. We gingen opdrachten doen. Het was heeeel leuk. Onse eerste opdracht was leuk. We moesten beestjes zoeken. Het was de leukste dag.

Er is en beebie slang en een mamaa slang en se sijn saamen. Sjors uit groep 3

Douwe uit gr. 5 Vijvers burg Ik ben naar het bos van ype geweest. Daar was het heel leuk, we hebben allemaal opdrachten gemaakt want juf haar verjaardag was er! We gingen door een heel vies bos lopen. Daarom moesten we stevige schoenen aan. Iedereen had laarzen aan zelfs de ouders! 23


J VAN DER MEER TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

DOUWELAAN 86 OENTSJERK

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL

GLASZETTEN BADKAMERS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: [06] 46 218 460


We moesten in het begin en op het eind een kist meenemen. En in die kisten zaten de spullen die we nodig hadden, leuk he. En ik zat in het groepje met PietHein, en Ninthe, Bauwina, Ilse en met Fardau. De opdrachten waren soms moeilijk en soms moest je heel goed kijken! Het was heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk dankjewel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anouk uit groep 4 Een slang is leuk hij leeft in de dierentuin. Soms in de wildernis en ook veel meer dieren. Arthur groep 4 Er zwemmen 2 krokodillen in de rivier. Lola uit groep 4 Slangen leven in afrika. Soms vallen ze aan dan moet je naar het ziekenhuis. Soms ook niet dan heb je geluk. Er zijn ook heel veel andere dieren. Elfje is een dichtvorm met elf woordjes: De eerste regel bestaat uit één woord. De tweede regel uit twee woorden. De derde uit drie woorden en de vierde uit vier woorden. De laatste regel is weer één woord. Het hoeft niet te rijmen.

Ninthe uit groep 4 Een krokodil leeft in Afrika. Daar zijn nog meer dieren. Een krokodil heeft een grote bek en ook grote tanden.

Fardau groep 5: Afrika Mooi land Heel groot land Heel veel dieren daar Heet

Frederike uit groep 4 Een krokodil is groen en heel groot. krokodillen kunnen zwemmen en ze kunnen ook in dierentuinen.

Puck uit groep 5: Afrika Is warm Heel veel dieren Heel veel grote dieren Arm

Bert uit groep 4 een cheeta kan negentig kilometer per uur rennen en hij eet vlees en hij heeft vlekken hij heeft grote klauwen.

25


Koos groep 5: Afrika Is groot En heel arm Maar is zijn heel Bruin Sym uit groep 5: Dieren Een leeuw Ook een beer Er is ook een aap Afrika

Renate uit groep 5: IJsbeer Witte beer Grote mooie ijsbeer Een schattig leuk beestje Schattig

Het project: “Hallo wereld” Puck: Het project ging over de wereld. Wij deden het over Zuid-Afrika en de Zuidpool. Gisteren konden de ouders en pakes en beppes kijken. We hebben een luchtballon een pinguïn een elfje en een boekje gemaakt.

Douwe uit groep 5: Auto Langs leeuwen Best wel gevaarlijk Heel sloom langs hen Gelukkig

26


Koos: Project van school. Het gaat over de wereld. We hebben een pingu誰n geplakt. Het thema was van Afrika. En we hebben een ballon gemaakt. En we hebben ook een project boekje gemaakt en daar kon je in kleuren. En we hebben een sudoku gedaan. En we hebben kalender gemaakt. Wat weet wereld:

ik

allemaal

van

Nederland En planten Frankrijk De werelt draajt in de ronte. De werelt is rond. Er zijn heel veel landen. Piet Hein: De wereld is rond de wereld draai.t De noortpool ligt boven aan van de wereld. Er zijn veel landen. Er zijn veel dieren. Er is meer water dan land. Er zijn 7 miljart mensen op de aarde. De wereld is een planeed .

de

Frederike: Friesland is een provincie. De wereld is rond . Er zijn veel dieren. Er zijn veel planten. Er zijn veel planneten. Er zijn veel steren. Er is een gas.

Sym: Dat er heel veel landen zijn. Er heet ook een lantd die heet palma. Er zijn heel veel steden die heten palma. Er is een land dat heet Nederland. En dat er heel veel mensen en dieren zijn.

Remko: De wereld is rond. De wereld draait. Er zijn veel huizen op de wereld. Er zijn veel planten op de wereld. De zuidpool is koud. De noordpool is koud. IJsland is heel koud. Ninthe: Er is ook oorlog. Er is water. Friesland is een provincie. De wereld is groo.t Er zijn heel veel sterren op de wereld Afrika Friesland Er zijn heel veel dieren op de wereld. 27


Frans Douwe Slot treedt op in het ”Roodkerkje”! Zondagmiddag 25 november 2012 Aanvang: 15.00 uur Frans Douwe Slot presenteert tijdens zijn optreden in het Roodkerkje zijn nieuwe concert programma! Dit programma staat deels in het teken van het aankomende Wagner jaar waar gelijk in het begin van het programma bij stilgestaan wordt. Zoals u gewend bent van Frans Douwe passeert ook Schumann de revue. Het tweede gedeelte is Spaans getint. Het grote werk van Granados dat te weinig ten gehore gebracht wordt staat daarin centraal. Frans Douwe Slot is geboren op 13 mei 1983 te Stiens. Daar kreeg hij op zesjarige leeftijd zijn eerste lessen van dhr. H Oosterhuis en vijf jaar later vervolgde hij zijn studie bij dhr. R Ferwerda in Drachten, waarna hij met succes toegelaten werd aan het Noord Nederlands Conservatorium in Groningen. Gedurende deze studie heeft Frans Douwe een drietal docenten gehad. In de vooropleiding en de eerste twee jaar van de vakopleiding studeerde hij bij Klára Würtz. De laatste twee jaar van zijn studie volgde hij bij Tamara Poddubnaya en Nata Tsvereli. Deze drie docenten hebben hem een grote diversiteit aan muzikale overdracht en pianotechniek bijgebracht. Frans Douwe soleerde met de pianoconcerten van Schumann en Grieg en won meerdere prijzen op nationale en internationale concoursen. Een slepende blessure, die bijna drie jaar heeft geduurd, weerhield Frans Douwe

er niet van zijn studie te vervolgen bij Klára Würtz op het Utrechts conservatorium. Tijdens zijn Master of Music verdiepte hij zich in de romantische periode en nam hij zijn eerste CD op, die zeer positief door de pers ontvangen werd. Zijn studies heeft hij cum laude afgesloten. In 2009 studeerde hij onder leiding van prof. Szokolay Balázs aan de Franz Liszt Academy in Boedapest en nam in datzelfde jaar zijn tweede CD op. Frans Douwe Slot is docent aan de Ferwerda Academie en is daar de opvolger van Rein Ferwerda. Naast de lespraktijk en concertpraktijk als solo pianist treedt Frans Douwe op als kamermusicus. Hij speelde onder andere meerdere malen samen met Emmy Verhey. De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres “Roodkerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!

Brê g ep ra at sje

Ynskje Hoekstra is op 6 november geslaagd voor haar studie Notarieel Recht aan de Universiteit Groningen en mag zich nu Meester in de Rechten noemen. Ze krijgt binnenkort haar bul uitgereikt. Ynskje werkt twee dagen per week bij Notaris Hoekstra in Leeuwarden en wil graag notaris worden.

29


Dingen te doen in Oerein …

Inloop Oerein Met ingang november zijn we begonnen met een maandelijkse "inloop" op zaterdag. Vanaf een uur of vier 's middags is iedereen van harte welkom. Rond de stamtafel even bijpraten, drankje, hapje, spelletje, ..... Niks moet, veel mag. Voor de jongere jeugd wordt er iets georganiseerd; een filmpje, knutselen, .... Wij zorgen d'r voor dat er om een uur zes een pan soep warm staat. Voor wie dat wil.

map in de kast. Omdat tegenwoordig bijna alles via de computer verloopt "verstoffen" deze oude foto's en dia's en wordt er nauwelijks naar gekeken.

Op zaterdag 2 februari zitten we vanaf 14.00 uur klaar in Oerein met 5 professionele scanners waarmee we foto's en dia's kunnen digitaliseren. We scannen uw foto's en dia's zodanig dat u deze thuis op de computer kunt bekijken maar ook kunt laten afdrukken. Wanneer u daar toestemming voor geeft tonen we ze op deze zaterdag ook via de beamer op het scherm. Wilt u de foto's-dia's meteen mee naar huis neem dan een USB stick of draagbare schijf mee. We zetten ze dan meteen over en kunt u ze meteen mee naar huis nemen. Heeft u erg veel foto's-dia's dan maken we een afspraak om deze later te digitaliseren. Vanaf 16.00 uur is er dan weer de reguliere Inloop! Ook dan kan er nog steeds worden gescand!

15-12-2012: Kerstinloop Deze inloop staat in het teken van de naderende kerst. Rond de versierde stamtafel even bijpraten, drankje, hapje, spelletje, ..... Niks moet, veel mag. Voor de jongere jeugd wordt er weer iets georganiseerd; een filmpje, knutselen, ... Ken je een recept voor een lekkere kerstsnack of -soep? Meldt het ons dan gaan we het we het samen bereiden tijdens de inloop. Of je maakt het zelf en neemt het mee. Mag ook. Tot 15 december! 05-01-2013: Nieuwjaars receptie Voor zover dat nog niet is gebeurd kunnen we elkaar op zaterdag 5 januari in Oerein een gelukkig nieuwjaar toewensen. Jullie zijn van harte welkom vanaf vier uur 's middags. Tot dan!

Brê g ep ra at sje s

Oproep foar Oerein - er passen nog meer boeken in de boekenkast en ook spelletjes zijn van harte welkom. Af te leveren op: van Sminiaweg 58 bij Coby.

02-02-2013: Inloop en foto scannen Bijna iedereen heeft wel één of meerdere oude foto's of dia's op zolder of in een 31


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


Vrouwenvereniging Aldtsjerk/Readtsjerk

1932 - 2012 De Frijsinnich Herfoarme Froulju Feriening Aldtsjerk- Readtsjerk bestiet dit jier 80 jier. Hja fierden dit jubileum mei in gesellich byelkoar kommen yn Moarkswâl. Alle 18 leden wiene oanwêzich. De jûne waard ôfslúten mei in hearlik buffet. Hierbij de volgende data met de daarbij behorende activiteiten: 6 december - Sinterklaasfeest 20 december - Kerstviering De bijeenkomsten worden gehouden in Oerein, aanvang 19.30 uur en belangstellenden zijn altijd welkom. Voor vragen of inlichtingen: Coby Holtkamp, sekr. Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk-Readtsjerk

33


Jan Hooghiemster Bouw- en onderhoudsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


De man en syn motor Yn Aldtsjerk en Readtsjerk binne forskate minsken dy’t in motor hawwe. Alle jierren ha wy twa kear in rit mei in part fan dizze groep minsken en sy hawwe in tige gesellich “clubhûs”foun by de motorherberch fan Henkie en Ludo. Om no de oare ynwenners ek ris wat oer dizze minsken to fortellen is dit artikeltsje betocht.

Mijn eerste ervaring met iets dat op een brommer leek was de Solex bij Opa en Oma op de boerderij in Odoorn. Ik en m’n broertjes dachten toen nog dat je een brommer kon opvoeren door het toevoegen van steeds grotere hoeveelheden sla-olie aan de benzine. Waren de “Busschertjes” weer eens een keer op bezoek geweest in Naam: Peter Busscher Odoorn dan stonk het halve dorp als een Leeftijd: 49 oliebollenkraam. Overbodig om te verHuishouden: Ytsje, Jesper, Loes, melden dat die Solex het niet heel erg Kars en Japie lang heeft uitgehouden. Werk: AOC Friesland (tegenwoordig Nordwin Col- Toen ik een jaar of zestien was heb ik lege) van een klasgenoot uit Zwolle een bromHobby: Oerein mer gekocht. Een Batavus herenbromMotor: Honda mer met hand geschakelde versnellingsType: CB 1000 (big one) bak. Ik meen dat er drie versnellingen op Cil inhoud: 1000 cc zaten. En dat alles voor nog geen ƒ 20. Gebruik voor: tochten en woon-werk Helm geleend, dikke jas aan en terug (op woensdag) naar huis op mijn eerste, echte bromKM-jaar: iets van 4000 ? mer. Halverwege de rit, plat op de tank Dat hou ik niet bij liggend en in mijn beleving de gang er Mooiste motor: één die het doet. flink in, hoorde ik links van me “Moi”. Mooiste auto: Citroen C5, automaat Heel rustig fietsend haalde een al wat (rijdt lekker snel in de oudere man mij in op de fiets. Zwaar achteruit!) voor paal natuurlijk! Mooiste frou: Die Batavus is in de schuur beland en Lekkerste eten: alles behalve risottorijst werd nog gebruikt voor allerhande slaBier of wijn: bier olie experimenten. Shag of fitness: shag Mijn allerlaatste brommerervaring was Leukste een verre voorloper van Jack-Ass. Snel vakantie(s): Berlijn (of andere grote brommertje, een lang touw, een goedsteden) koop scateboard, een helm, een paar In tegenstelling tot mijn voorgangers wanten en een Busscher op de skateheb ik nooit iets gehad met brommers of board. Het blijkt dus dat de kogellagers motoren. van een goedkoop skateboard niet heel 35


goed bestand zijn tegen snelheden van boven de 50 km/h. Ongelooflijk hard op m’n muil gegaan en van alles aan flarden. Resultaat een verblijf van twee weken in het ziekenhuis.

Ik heb in die tijd nog één keer een motor gehuurd, weer bij die gasten op het Vliet. De reis kwam toen niet verder dan Wageningen. De motor sloeg af en heeft nooit weer gelopen. De rest van de reis afgelegd in een “ANWB vervangende Pas rond mijn 30-ste zat ik voor het eerst auto”. Ook leuk. op een motor. Ik had een paar centen over en dus maar het motorrijbewijs Pas jaren nadat we in Aldtsjerk kwamen gehaald. Geen onverdeeld genoegen wonen kwam het onderwerp Motor weer trouwens die rijlessen; onvoorstelbaar ter sprake. Ik vertelde Jeroen dat mij stinkende leenhelm en -handschoenen jongste broertje een Kawa Z 1300 in de waarbij die helm ook nog eens tig maten schuur had staan waar ie niks mee deed. te groot was. Erg prettig op de snelweg Een ontzettende lompe, lelijke bak met als dan die instructeur in het oortje brul- een zes clinder blok. Dat leek Jeroen wel de dat ik over mijn schouder moest kij- wat, zo’n Z 1300 ombouwen tot iets ken bij het inhalen. Als ik dan ook maar leuks. Broer lief vond het best en een iets te ver naar links of rechts keek zodoende had ik na enige tijd mijn eigen dan draaide die helm bijna 180 graden in groene Kawa, genaamd “De Blost”. het rond en had ik het vizier aan de zij- Jeroen heeft er iets moois van gemaakt; kant van mijn kop zitten. Ik vroeg me vooral veel weghalen en weglaten. toen al af waar die onzin vandaan kwam Nieuw zitje, nieuw stuur en koplampjes dat je je zo vrij voelt op een motor. en het geheel opnieuw gespoten. Hoe dan ook, na één keer zakken dan Voor een dom-blokje-om een mooi toch mijn motorrijbewijs gehaald. apparaat maar niet echt geschikt voor langere tochten. Kort daarop de eerste eigen toertocht op de motor. Bij een paar Jonny’s op het Het was in die tijd dat de “Van SminiaVliet in Leeuwarden een motor gehuurd weg buurmannen” begonnen te denken en samen met Ytsje op pad. Ski jassen, aan wat langere, meerdaagse tochten. De regenbroeken en tuinhandschoenen aan allereerste tocht stond gepland naar en op pad. Het zag er niet uit. Alles ging Schotland. Dat zou een reis worden die goed tot voorbij Heerenveen. De motor meer kilometers bevatte dan ik in mijn begon te sputteren, benzine op. Geen hele motorleven bij elkaar had gereden. probleem, op reserve zetten en terug Al snel werd duidelijk dat De Blost niet naar de pomp. Hadden die Jonny’s hem echt geschikt was voor zo’n trip en dus al reserve gezet en ik dat natuurlijk niet om me heen gekeken naar een wat gecontroleerd. En daar loop je dan in je geschiktere motor. Dat werd uiteindelijk “stoere” motor outfit in de berm op weg een Yamaha Diversion, 900 cc. Alles d’r naar de benzine pomp. op en d’r an, koffers, windscherm en niet Ytsje heeft sinds die dag ook nooit weer onbelangrijk een paar flink uitstekende bij mij achterop gezeten. knipperlichten aan de voorzijde. 37


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: h.dijkstra31@chello.nl


Ik meen dat ik er een stuk of drie heb versleten. Het kwam nl. nog wel eens voor dat ik, zonder al te duidelijke redenen, op mijn plaat ging bij het wegrijden. Meestal betekende dat een nieuw knipperlicht. De Schotland reis was prachtig en tegelijkertijd mijn eerste échte motorrijles.

plaar gevonden en gekocht. Het is nog steeds mijn huidige motor. Langzamerhand krijg ik het motorrijden wat onder de knie. Verstand van de techniek had ik niet, heb ik niet en zal ik ook nooit krijgen. Het enige dat ik nu weet is dat er niet al te veel sla-olie in de tank moet!

Bijna twee jaar geleden zagen we op de motorbeurs in Utrecht een Honda CB De volgende “De man en zijn motor” 1000 (Big one) staan. Een mooie motor wordt geschreven door Jaap Faber. maar wat prijzig. Na enig speurwerk op het Internet toch een betaalbaar exem-

Touwtrekken in Aldtsjerk Op 14 september waren er weer eens echte ouderwetse touwtrekwedstrijden in ons dorp. Dit gebeurde op rubberen matten in de loods van Bouwbedrijf Kingma. De deelname was overweldigend: 14 recreatieploegen en 5 bondsploegen, waaronder ook damesploegen. In Bartlehiem is sinds enige tijd weer een echte touwtrekploeg druk aan het trainen en op landelijk gebied maken ze behoorlijk indruk. Toch iets om trots op te zijn, velen van de lezers herinneren zich nog de ploeg van de Trynwalden, zowel dames als heren. Zo deden er nog enkele oudgedienden mee deze avond, de oudste is zelfs 76 jaar!!! Zie foto… Het is echt een sport voor jong en oud. Het talrijke publiek van deze avond heeft erg genoten van de spanning, de sportiviteit en natuurlijk de gezelligheid. Op de site van Trynwalden heeft Henriette veel foto’s geplaatst, een kijkje waard. Naar ik heb vernomen komt er volgend jaar een vervolg, alleen dan een

week eerder. In de recreatieklasse was de ploeg van Menaem eerste, de Watermannen uit Wateren tweede en Bartlehiem derde. Al met al een zeer geslaagde avond, iedereen hartelijk bedankt voor de inzet, ook namens de Nederlandse Touwtrekbond. Groeten, Ludo

39


De Steen Afgelopen voorjaar heb ik op vrijdagavond een ongelukje gehad. Zoals bij de meeste ongelukjes kwam dat door haast, onoplettendheid en vermoeidheid. En dan net in die ene seconde zit je hand op de verkeerde plek en raakt je vinger bekneld op een plek waar geen plaats is voor een vinger. En dan gaat alles heel vlug: ziekenhuis, foto’s, dokter, pijnstillers. Een nacht in een soort spalk om te zien of de bloedvoorziening weer voldoende op gang zou komen. De volgende dag zou er dan een keus gemaakt moeten worden, maar eigenlijk was er geen keus: te veel beschadigingen, te veel botbreuken. Dus heb ik op zaterdag op de OK in overleg met de doktor zelf besloten dat de wijsvinger van mijn linkerhand eraf zou gaan. Drie uur later was ik weer terug op mijn kamer. De dokter had prachtig werk geleverd, maar ik was mijn vinger kwijt. Vanaf toen moest ik leren leven met het missen van een deel van mijn lichaam dat al zo lang ik leef bij mij heeft gehoord.

oefenen ging door. Na 14 dagen mochten de hechtingen er uit, wat gewoon een verademing was, het trok nu veel minder. Op een van de therapiesessies vertelde ik dat ik graag schilderde waarop de therapeut voorstelde dat ik als oefening wel kon vingerverven met de overige vingers van mijn linkerhand. Dit om de soepelheid ter vergroten. En toen vielen verschillende dingen op hun plaats: oefenen, zin geven aan een stom ongeluk en iets afmaken waar ik eerder aan begonnen was. In 2009 had ik namelijk een verhaal geschreven , “De Steen”. Ik was al een aantal keren begonnen met het maken van de illustraties erbij, maar telkens kwam er iets tussen, “geen tijd” was meestal het argument. En nu was er tijd èn de opdracht om te gaan vingerverven. Nu, een paar maanden later, is het boek klaar. Geïllustreerd met 14 aquarellen waarvan één die ik met vingerverven gemaakt heb (bij de anderen heb ik ook nog een penseeltje gebruikt). Natuurlijk zou ik het liefst mijn vinger nog hebben, maar zo is het niet. Het leven bestaat voortdurend uit gebeurtenissen. Soms is het onze eigen schuld, soms overkomt het ons. En soms lukt het dan om vanuit gemis iets te creëren. Dat heb ik nu weer mogen ervaren en daar ben ik blij om.

Die nacht kreeg ik het gevoel iets positief van dit ongeluk te willen maken. Het geheel om te willen draaien van iets wat ik verloren was naar iets wat ik kon creëren. Alleen wist ik toen nog niet wat. Op maandag zat ik al bij de revalidatie voor intake en therapie. Voor een hand is dat zeer essentieel. Je moet direct oefenen om stijfheid van de rest van de hand te voorkomen. Mijn middelvinger moest mijn nieuwe wijsvinger worden. Op woensdag ging het verband eraf en toen zag ik voor de tweede keer dat het echt was (de eerste keer was op de OK). Het

Het verhaal heb ik geschreven naar aanleiding van een prachtige steen die ik in 2007 van onze reis naar het Schotse eiland Iona heb meegenomen. Het gaat 40


over een steen die jarenlang een rotsvast en zeker bestaan leidt, totdat op een dag het ijs op de bergtop afbreekt en de steen in zijn val meesleept. Zo begint de steen aan de reis van zijn leven, met op zijn lippen een brandende vraag. Uiteindelijk, na vele ontberingen en ontmoetingen vindt hij zijn antwoord, in een stal.

”De Steen” is een prentenboek voor jong en oud. Ik heb het opgedragen aan mijn mem, ter herinnering aan de warmte die zij om haar heen verspreidde. Het is te bestellen bij de boekhandel, via www.boekscout.nl of bij mij zelf (www.veurman.nl) titel: De Steen auteur: Fokke Veurman aantal pagina’s: 34 geïllustreerd: ja uitvoering/formaat: paperback A5 ISBN: 978-94-6206-367-9 vaste prijs: € 13,95

De uitslag bij het klaverjassen De uitslagen van het klaverjassen, opgeschreven door Klaas en Rom, in Oerein op 29-09-2012 was met 12 deelnemers als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De uitslag bij het klaverjassen in Oerein op 27-10-2012 was met 14 deelnemers als volgt : 1. Harrie v.d. Mark 5610 punten. 2. Jan Westerhof 5013 punten. 3. Jan zijlstra 5003 punten. 4. Anne Tjeerdsma 4925 punten. 5. Johannes v.d. Kooi 4832 punten. 6. Kees Seinstra 4728 punten. 7. Geartsje Hoekstra 4692 punten. 8. Nellie v.d. Meer 4628 punten. 9. Sikke v.d. Meer 4617 punten. 10. Teatske Westerhof 4538 punten.

Kees Seinstra 5231 punten. Klaas v.d. Veen 5082 punten. Rom Veenstra 5063 punten. Jan Zijlstra 4990 punten. Sietske Hooghiemster 4909 punten. Sikke v.d. Meer 4513 punten. Nellie v.d. Meer 4347 punten.

41


Nieuws van speeltuincommissie Hallo allemaal.

Dan komen we op de stront. Op het schoolland en in de speeltuin liggen de laatste tijd weer drollen. Laat het duidelijk zijn dat dit geen honden uitlaatplekken zijn. Van de gemeente kregen we een deelnotitie speel- en beweegplaatsen. Men ziet dat er naast speeltuinen steeds meer voorzieningen voor oudere jeugd en ouderen in de dorpen komen. De gemeente speelt hier dus op in. Het is nu nog een concept, voor wie geïnteresseerd is, het ligt bij mij thuis ter inzage.

Afgelopen zaterdag 28 oktober hebben we wat klusjes gedaan in de Sinnetûn. Er is wat onderhoud gepleegd en nog wat puntjes op de i gezet in verband met onze jaarlijkse keuringen. De wip krijgt nieuwe bankjes dus die staat er even wat triest bij. Het viel op dat er mensen in het dorp zijn die het nodig vinden om gaten te graven in de speeltuin (om wormen te zoeken?) Als je het al nodig vindt ,waar dan ook, te graven graag de gaten wel even netjes dichtgooien.

Met vriendelijke groet, Sytze Kaastra

Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel "Meiinoar troch de tiid!"

de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar het aantoonbaar nodig is.

Armoede, veraf en zeer zichtbaar. We weten ervan en kunnen de beelden in- en uitschakelen. Armoede, veelal onzichtbaar, maar dichtbij. Daar weten we vaak niet van.

Het bestuur en de vrijwilligers van "onze" voedselbank zeggen u hartelijk dank voor de belangstelling die u toont door het brengen van een bezoek aan onze site. Ook verdere steun bijvoorbeeld in de vorm van geld of goederen, stellen wij zeer op prijs.

Stille armoede Het komt steeds vaker voor, misschien niet bij u in de straat, maar zeker in uw dorp. De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel poogt, net als de andere voedselbanken in Nederland, die stille armoede te bestrijden. Bestrijden, waarbij één van de uitgangspunten is dat verspilling op

Voor de uitgiftedata en verdere informatie verwijzen wij u naar de site: www.voedselbankt-diel.nl.

43


Motortocht In onze agenda stond op 16 september al lange tijd geblokkeerd; Motortocht/Jaap.

En dan, toch de motoren starten en in colonne door het dorp, op naar Bergen. Op de moter door het dorp, dat klinkt zo lekker! Ega’s en kinderen zwaaiden ons uit en ik zag ook nog iemand schaars gekleed achter een gordijn gluren. Waarschijnlijk is deze meneer uit Dalfsen weer lekker z’n bedje ingedoken. Dromen over de opening van Oerein en geen enkel vermoeden hebbende dat er een week later een plein naar hem vernoemd zou worden.

De datum was correct, maar deze keer was de tocht niet uitgezet door Jaap maar door Alco en Alie. Alie had zich er deze keer dus ook mee bemoeid. We weten van Alie dat ze graag mag shoppen en ze had gelijk dit thema maar in de tocht verwerkt. Er moest dus rekening gehouden met de shopping motobabes! Deze keer was het doel Bergen in Noord Holland. Volgens Alie waren hier de winkels op zondag open en was dit de moeite waard.

De zon liet zich eerst nog niet zien, het was nog wat “skier”, maar het was wel droog. Natuurlijk via de Afsluitdijk, richting Noord Holland. Omdat ik achterop zit, heb ik alle tijd om van de omgeving te genieten. 3 Jaar lang heb ik voor woon/werk verkeer over de Afsluitdijk gereden. De kant vanaf Noord Holland is het mooist. Vooral ’s morgens heb je de prachtigste zonsopgangen. De luchten, het water en de vissers die hun netten binnenhalen, het geeft een mooi schouwspel. Alleen je moet het wel willen zien.

Op zondagochtend 16 september, terwijl Wijtse nog een spurt naar de benzinepomp deed, hoorde je hier en daar al een moter starten. Eerst verzamelen in de moterherberg bij Henk en Ludo. We werden buiten al verwelkomd met een vriendelijke goedemorgen (met een zachte G). Ludo had de koffie klaar en had het tevens druk met 5 zuiderburen. Het bijzondere van deze motertocht vind ik altijd het gezelschap. Erg gemêleerd, een groep die anders niet zo gauw bij elkaar komt en erg gezellig. Terwijl wij van ons bakkie genieten, maken de gasten van Henk en Ludo ook een praatje met ons. Dat er andere formaten Belgen dan manneke pies zijn, bleek deze zondag wel. Wouh, hoeveel fitness-uren had deze man geïnvesteerd? Op zo’n brede rug was er nog genoeg ruimte voor meer tattoo-plaatjes.

Bij de Zingende Wielen gingen we even de benen strekken.

44


woondorp. In het aanbod winkels is dat goed terug te vinden. In de rustieke uitstraling van de dorpskern zijn er boetiekjes die passen bij de omgeving met vaak een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Maar de entourage leent zich ook om gezellig en knus de wat meer alledaagse boodschappen aan te schaffen. Hier draaien ze hun handen niet om voor een grote groep. Voor ons vertrok net een groep moterrijders en na ons kwam er nog een groep wielrenners binnen. Koffie, thee, appelgebak met of zonder slagroom, gevuld koekie, we hadden het weer best.

Nou wij kwamen natuurlijk niet naar Bergen voor de alledaagse boodschappen, wij wilden shoppen! Met onze charmante moterkleding aan, natuurlijk niet een al te groot succes maar vooral gezellig. En om dat laatste gaat het natuurlijk. De heren haalden nog even een frisse kop bij het strand van Bergen. Op het afgesproken tijdstip kwamen ze weer aanrijden zodat wij weer achterop konden springen. De koppies op het terras draaiden weer om, om de stoet motoren weg te zien rijden. De terugweg ging weer via kleine dorpjes in Noord Holland, de Afsluitdijk, richting Harlingen. Op de Afsluitdijk werd nog flink geflitst. (niet op snelheid hoor) Bij de haven van Harlingen hebben we nog even een ijsje gehaald en toen vol gas richting Aldtsjerk. Sommigen heb ik helemaal niet meer gezien. De dag hebben we afgesloten met soep en broodjes bij Henk en Ludo. Nog lekker kletsend, evaluerend en de geflitste foto’s bekijkend hebben we deze gezellige dag afgesloten.

Nadat we het goede hadden genoten, reden we verder richting Bergen. Via de Bollenstreek, leuke dorpjes en wegen kwamen we dan in Bergen aan. Zo’n groep motoren wordt wel opgemerkt. De koppies op het terras draaien hun om en kijken nieuwsgierig naar wat daar onder de helmen vandaan komt. De zon liet zich nu ook zien en het was goed vertoeven op het terras. De inwendige mens werd versterkt door een gehaktbal, uitsmijter, soep, boerentosti, of een hamburger met natuurlijk wat vocht. Even over Bergen: Bergen is hét kunstenaarsdorp van Noord-Holland. Het is dan ook logisch dat zich in het aanbod van winkels diverse gallerieën bevinden. Bergen is ook een toeristendorp en een welvarend

Groetjes van Eline Wind 45


Activiteiten van het BOB in Oentsjerk Meidenavonden in het BOB-gebouw De meidenavonden in het BOB-gebouw zijn er voor meiden in de leeftijd van 10 t/m14 jaar. Het meidenwerk is één keer in de drie weken op de vrijdagavond. De avonden beginnen om 19:30 t/m 21:30 uur. Vrijdag 23 november - Tekenen met fineliners en stiften. Vrijdag 14 december - Koken voor de december maand

Krea Kafee iedere 2e zaterdag van de maand! Het Krea Kafee is een initiatief van een groep creatievelingen die hun hobby willen delen met andere mensen. Kinderactiviteiten. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseert het BOB verschillende activiteiten. De activiteiten worden gebundeld in de kinderwerk activiteiten flyer die eind september via de scholen uitgedeeld wordt. Op woensdag 28 november KOEKJES EN PEPERNOTEN BAKKEN - Aanvang 13:30 tot 15:00 uur, Leeftijd: 4 t/m 12 jaar, Kosten € 1,00 met opgave!

Maatschappelijke stage Veel scholieren zijn op zoek naar een adres voor hun maatschappelijke stage. Binnen het BOB is het mogelijk om je maatschappelijke stage te lopen. Tijdens deze stage kun je samen met andere scholieren een activiteit organiseren. Dit kan een activiteit zijn voor je eigen leeftijd maar ook voor jonger of ouder is mogelijk. Je gaat dan in een groepje aan de slag, gezamenlijk wordt een activiteit bedacht. Hiervoor moeten verschillende dingen worden voorbereid en uitgevoerd. Tijdens deze stage leer je onder andere samenwerken, overleggen, vergaderen maar ook het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Kortom een leuk stage adres in de buurt!

Begeleider voor de kinderdisco Iedere 1e zaterdag van de maand is het een komen en gaan van auto’s bij het BOB-gebouw. Kinderen met hun mooiste kleren aan, tasje in de hand en de haren strak van de gel, gaan naar de kinderdisco toe. Van 19:30 tot 21:00 uur is het één groot swingend gebeuren in het gebouw. Er worden danswedstrijdjes gedaan, veel gekletst en bij de snoepautomaat is het ook altijd een topdrukte. Voor het begeleiden van de kinderdisco is het BOB op zoek naar een volwassen begeleider die tijdens deze disco avonden toezicht wil houden en soms wil bijspringen achter de bar. Voor meer info of belangstelling kun je contact opnemen met Alie Klompmaker.

Kinderkledingbeurs BOB Zijn de kinderen toe aan nieuwe kleding maar vindt u kleding zo duur? Kom dan eens een kijkje nemen bij de kinderkledingbeurs. De beurs is maandag 3 december 13.00-15.30 uur en 19.00-20.30 uur 46


Lekker zingen en swingen? Het popkoor voor jongeren van 10 tot 16 jaar! Jouw eigen favoriete nummers zingen in een popkoor? Dat kan!! We gaan leuke nummers meerstemmig zingen. Denk niet “ik kan niet zingen, want je kunt vaak meer dan je denkt. PLEZIER staat voorop. Je krijgt een aantal ondersteunende zangtips en we maken er wat moois van. Je hoeft geen ervaring te hebben.

in het BOB-gebouw te Oentsjerk, Wynzerdyk 3. Er wordt 2e hands kinderkleding verkocht van babykleding tot en met tienerkleding maat 42, de kleding is netjes, modern en betaalbaar. De kleding is verdeeld in leeftijdsgroepen en overzichtelijk opgehangen of uitgestald op tafels. De prijzen worden door de vrijwilligers van de kledingbeurs bepaald. De kleding blijft hooguit een half jaar in de roulatie zodat er altijd een wisselende collectie is. Ook uw kleding kan worden verkocht! Het enige wat u moet doen is (schone) kleding (babykleding t/m tienerkleding t/m maat 42) in een zak of doos doen; voorzien van naam, adres en bank- of girorekening. Inbrengen kan op de dag van de beurs. Na de zomervakantie kunt u weer t/m maart winterkleding inbrengen. 65% van uw verkochte kleding wordt eens per jaar op uw rekening gestort. 35% gaat naar onze 2 adoptiekinderen van Plan Nederland en naar andere goede doelen.

Nieuwsgierig? Kom dan op een maandag van 18.30-20.00 uur een keertje langs om te kijken en beleven of het wat voor je is. Leiding: Tijd: Kosten: Leeftijd:

Marjan Holtrop 18.30-20.00uur €17,50 per maand 10 tot 16 jaar

Opgave of meer informatie: marjanholtrop@tele2.nl, tel: 058-2561093

B rêg e pra a ts jes Wist u dat sinds oktober in Aldtsjerk een extra aantal mensen t.v. kijken op een nieuwe flatscreen? - Deze prijs gewonnen is met de postcode-loterij? - Men het wel zelf op moest halen en een uitzending bijwonen? - Er ook mensen zijn die "de prijs" "de prijs" hebben gelaten? - Maar dat ook deze mensen de tv alsnog hebben ontvangen?

Het is nog mooi nazomerweer, maar wij (stichting Faridpur en de drie zorgboerderijen) denken al weer aan de kerstmarkt! Deze wordt gehouden op 7 december. Alweer een startende onderneemster in Aldtsjerk namelijk Sietske’s (Veenstra) rijdende kapsalon. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-50637737. 47


Fakânsje nei Skotlân, 2012 Op 14 augustus bringt Popke ús nei E 10. Dizze kear dogge wy maklik, wy reizgje mei Dalstra reizen nei Skotlân. De bus is moai op ’e tiid, wy ek. Yn Ljouwert, Grou, Hearrefean stappe minsken op. De lêste fjouwer komme by Rouveen yn ’e bus. By it Harde drinke wy kofje en ride dan nei Ymuiden. Dêr is it in drokte fan belang. By de ynsjek baly rinne wy Hylke en Roelie Speerstra tsjin it liif. In moaie ferrassing, hja sille mei Paulusma reizen nei Ierlân. It wurdt tige gesellich. Wy sykje ús hut op, wy ha in rútsje, mar as it tsjuster is sjogge wy neat. It iten is yn buffet foarm, dat betsjut dat je tefolle ite. Letter nei noch in slokje yn de bar sykje wy foar de twadde kear de hut op, wy moatte de holle der by ha. Foar it buffet wiene wy it paad al kwyt. It lûd fan de motor is net oangenaam. Wy sliepe, binne sa no en dan ris wekker, sjogge neat troch de patryspoarte en jouwe ús wer del. Moarns is it mistich, dat it sicht op New Castle falt ôf.

de boat ôf, wy ride nei Jedbourgh en ha in tuskenstop op de grins fan Ingelân en Skotlân. Hjir stiet in man op in Doedelsek te spyljen. It is kâld en it waait nochal. De earste kofjestop is by in benzinepomp mei winkeltsjes. Dan ride wy nei Edingbourgh wêr’t in gids yn ’e bus stapt, fertelt en fan alles oan wiist. It âldste part fan de stêd is boud op de oerbliuwsels fan in fulkaan útbarsting. Ik kin de stêd net rjocht pleatse, wat foar tiid en sa, it sjocht der tige grou en swart út. Dat komt fan de stienkoal mynbou. Foardat wy nei it hotel ride ha wy noch in oere tiid om wat foar ús sels te dwaan. Wy bedarje yn in winkel wêr’t alles wat mei Skotse stoffen te krijen hat te sjen is. Dan is der net safolle tiid oer om wat te iten. Twa kear sitte wy by in tafeltsje, der komt gjin mins, dan mar nei de bus en de foarrie fan ús koekjes oansprekke. Wat is it gefal, wy moatte sels it drinken ophelje en bestelle wat je ite wolle, ôfrekkenje en dan wurdt it brocht. Ien fan de manlju hat in kilt kocht, mei hoazzen en in bloeske.’t Sjocht der leuk út.

Nei it moarnsbuffet fan de twadde dei, winskje wy Hylke en Roelie in noflike reis nei Ierlân. De bus is ridlike gau fan

It is noch twa oeren riden nei it hotel yn Blairgrowrie. Wy bringe de koffers nei de keamer, dat falt net ta. It is trepke op en del, bocht om, rjocht út, nochris in stap nei ûnderen en omheech, troch twa klapdoarren dêr’t de hiele lea tsjin oan moat en wy binne teplak. It ritueel by de iterstafel is ek wennen. Wy moatte earst betinke wat wy foarôf, as haadgerjocht, en nei ha wolle, dan moat je it goed yn ’e holle ha oars is it wer nei de keuken en moat je ôfwachtsje wat je krije. 48


De tredde dei ride wy nei de lytste wisky stokerij fan Skotlân. It paad derhinne is tige smel en it reint. Sa no en dan komme ús auto’s yn ’e mjitte en moat ien fan beiden in stikje achterút. De sjauffeur riid oeral handich bylâns, al falt it net ta as je links ride moatte. Sa no en dan moat ien fan ús foar him nei rjochts sjen as er de bocht om giet. Sa komme wy yn Edradour en krije wy in rûnlieding. Wy begjinne mei in priuwerij fan twa soarten wisky en de útlis fan hoe soks ta stân komt. In tige nijsgjirrich proses. Der giet wisky nei Spanje, Portugal of Frankryk, dy fetten wurde dêr wer brûkt om wyn yn te dwaan. Oarsom is it ek sa. Dan komt der in oare smaak en kleur oan de wisky of wyn. De prizen fan it ien en oar is net normaal, mar wat is normaal 1400.00 pûn?

wy in blokje om, sa ha je tiid om de it stedsje te besjen. Wat opfalt is dat der hiele beammen yn dakgoaten en skoarstiennen groeie. Dy nacht falt der in ferskrikkelik soart rein wetter, dat merke wy as wy de oare moarns efkes op ’e brêge sjogge dy flak neist it hotel leit. De fjirde dei binne wy troch de Grampian Mountens riden. De earste reizen fan dit jier gienen nei it Keninklike Balmoral. Om’t de Keninklike famylje der yn dizze tiid is, ride wy nei Breamer Castle. It waar is sútrich, as de sinne der by west wie, wie it better ta syn rjocht kaam. Wy wurde yn trije groepen ferdield en krije útlis fan in tige entûsjaste gastfrou.It is wol in smûk kastieltsje wêr’t Elizabeth noch wolris komt. De doarp bewenners wolle it kastiel opknappe, dat falt ôf, it is bot oan restauraasje /renovaasje ta. Dêrom is der in stichting yn it libben roppen om dat te realisearjen. Yn it doarp Ballater ite wy in broadsje mei brie en granberry sjem ,tige lekker. Nei dit doarp ride wy oer in ferhipt smel brechje , de sjauffeur stoppet op in parkearplak. Allegearre út de bus foar it meitsjen fan foto’s, dat kin op in fuotgongersbrêge. Die is der net foar neat, wy hearre gjin oare auto’s oankommen. It wetter fan de rivier raast der as in gek ûnder troch. Mar op it stienen brechje is it ek leuk foto’s meitsjen en dat dogge wy dan ek. Yn lytse útsparrinkjes kinne wy stean. Dit ta grutte argewaasje fan in man dy yn syn tún stiet en it nedige kommentaar jout. Mar sa as altyd, wy stean en rinne oeral.

De twadde stop dy dei is yn Pitlochry. No der in daam yn de rivier kommen is, kin de salm net mear op it plak komme wêr’t hja harren kût sjitte kin. Doe is yn de rivier in saneamde ,,salm ljedder” oanlein, in systeem fan fiif bassins, de iene krekt heger as de oare, sa kinne de fisken omheech swimme. In tige fernuftige útfining. Wy ite yn in broadsje saak. Earst bestelle, falt net ta om’t harren Ingelsk net dat fan my is, betelje, oanwize wêr as je sitte en dan wurdt it brocht. Dunkeld is de folgjende stop. Hjir stiet in Katedraal fan 570 jier nei Kristus. Keltyske sindelingen, dy Culdees neamd waarden, ha op de noardlikke kant fan de rivier de Tay, mei twigehout in kleaster boud. In tredde fan de tsjerke is noch oerkape en goed brûkber. It oare part binne se oan it restaurearjen, wat in fermogen kostje sil. Jûns nei it iten rinne

It reint alwer as wy fia Stonehaven nei de ruïnes fan Dunnotar Castle, oan de 49


eastkust ride. Hjir ha wy in oerke de tiid. Wy rinne wit ik hoefolle treptreden nei ûnderen. Dan docht bliken dat wy £ 5 yntree betelje moatte. Dêr ha wy gjin tiid foar, dan mar wer oer de glibberige treptreden weromheech. Fan hjir ôf ride wy by de kust lânsnei Montrose. Dizze kant fan Skotlân hat in protte boulân mei hjir en der greide en in boere pleats. Mear it lân yn ride wy troch Kirrimuir, it berteplak fan J.M Barrie , de auteur fan Peter Pan. It is in prachtige omjouwing.

komme dan by de kloof wêr’t in brêge oer hinne is. Mear as tsien minsken meie der net op, oars kin der yn stoarte. Dizze kloof is echt hiel djip, wy kinne it hast net beëagje. Ik fernúverje my der oer hoe moai de planten, beammen en strûkjes yn sa’n kloof groeie en bloeie. Doe de klim wer omheech, in oanslach op ’e knibbels. Op nei de botanyske tún, dizze leit yn de waarme loft streaming fan Mexico. Underweis komme wy by in útsjoch punt . It sicht is prachtich, mar der hinget wol in T-sjirt yn it gaas fan de omheining, mei blommen derby, hjir is ien west dy it net mear sitten seach en der oerhinne stapt is. It giet fierder troch in prachtich stik natuer nei de Inverewe Gardens. Yn dizze yndruk wekkende tún groeie de meast moaie subtropyske planten út alle dielen fan de wrâld. In jong Readboarstke is net benaud en yt hast út ús hân, mar mem wol dat net lije en fljucht ús hast yn ’t gesicht. Ticht by it wetter wurde wy bestutsen troch gnobben. Ik ha der wiken lêst fan hân en my út ’e tiid klaud en mear fan it selskip. Dan ride wy troch in moai lânskip werom nei it hotel.

Op dei fiif ride wy earst nei it ferneamde útsjoch punt Queens View foar in Keninklik útsjoch oer LochTummel. Dit punt is sa neamd om’t Keninginne Victoria hjir foar it earst kaam. Fia Killierankie nei Blair At hol en sa nei Blair Castle. In prachtich kastiel. Dit is it ienichste en lêste kastiel yn Jeropa dat noch troch in privee leger beskerme wurdt. Wy krije in rûnlieding, sjogge de meast moaie keamers en sealen en kinne letter sels in kuier meitsje troch de túnen. As lêste dizze dei ride wy nei Kincraig wêr’t wy by in Leault buorkerij sjogge. Hjir binne in tsiental Border colly’s dwaande in keppel skiep fan it iene nei it oare plak te jeien. It gie der rûch oanwei. Yn de gauwichheid waard der in skiep knipt en kinne wy lammen in fleske mei drinken jaan. It wie net sa as wy tochten dat it wurde soe. Dan giet it op nei Beauly wêr’t wy twa nachten wêze sille.

Dei sân, Loch Ness. Dizze mar de meast bekende en beruchte mar fan Ingelân, is 39 km lang en ±8 km breed. By it besikerssintrum yn Drumnadrochit, krije wy in Nederlânske útlis fan hoe as men tinkt dat dizze, leginde ’ta stân’ kommen is. Dat bard mei filmbielden en ljochteffekten. Op’e ein fan dizze rûte witte wy noch net hoe it sit. Is it in ljocht spegeling west, in stronk fan in beam of noch wat oars? Wy meie it sels betinke, it bliuwt in riedsel. Nei de rûnlieding komme wy út by in winkeltsje, altiten

Op dei seis ride wy troch Highlands nei de westkust. It is moai droech waar. De earste stop is by in lyts wetterfaltsje de Measach. In stikje fierder is in gruttere, de Corrieshalloch kloof. Wy rinne earst in stik nei ûnderen. (steil paadsje) Wy 50


handich foar de leafhawwer. Wy ride fierder, sjogge in Fort oan ’e kant fan de Loch. De sjauffeur riid nei in parkearplak en wy kinne foto’s meitsje. It is net de bedoeling om op in wâl te klauterjen, mar dat dogge wy al, sa binne wy, oars sjogge ha wy it net goed.

oarloch The Great War. (de earste wrâld oarloch). Yn Nederlân wurdt der jierliks ek oandacht oan bestege. Yn it stedsje Fort William ha wy in oerke tiid om wat foar ús sels te dwaan. Wy ite earst wat yn in âld kroechje, doe wie de oere hast om. Ik ha oeral sjoen oft ik ek in moaie skotse rôk fine kin. Dat is net it gefal. Elke clan hat syn eigen skotse rút. As in frou troud en hja hat fan hûs út b.g in reade rút dan kriget hja automatysk de rút fan de man, miskien wol in blauwe. Fia de grutste swiet wetter mar fan Grut Brittanje, Loch Lomond, ride wy nei ús lêste hotel. It is in âld hotel. Wy ha in keamer yn it âldste part fan it hotel. Links om, rjochts om trepke op en del en wy sitte oan de foarkant. In doalhof gelyk. De keamer is tige krap. Der stean twa stuollen, in tafel mei spegel, twa koffers derby, wy moatte rare kaprioalen úthelje om te kommen wêr’t wy wolle, te witten, it bêd. De does is yn ferhâlding grut. De pub sjocht der gesellich út en wy nimme der ien op. As wy oan tafel kinne stiet der in glês mei in lyts flutske wisky op ús te wachtsjen. De manlju nimme it der daliks fan. De betsjinning is tige fan slach, wy meie dêr noch net oankomme. It is de bedoeling dat wy dat by de Haggis opdrinke. Nei it sop, dizze kear gjin kar, komt der in man mei in doedelsek. Achter him in man mei de Haggis op in platte skaal. Nei in hiel ritueel wurdt mei in swurd de mage fan it skiep iepen ratst. De ynhâld prottelet der út. Foar wa it wol krijt in boltsje. Haggis bestiet út orgaanfleis, fet, bloed en oare saken fan in skiep. Dat wurdt yn de mage fan in skiep dien, dat

Op de rûte nei ús lêste hotel leit Fort William yn it skaat fan de heechste berch fan Skotlân de Ben Nevis (1344) Mar foardat wy dêr binne stopje wy by in grut monumint. Hjir stean 3 soldaten op in plato. Hja sjogge út op de bergen wêr’t militêre oefenings, earder en no noch, hâlden wurde, ek de Nederlânske militêren komme hjir.

Der flakby is in monumint mei nammen, foto’s, polsbandsjes en oare lytse dinkjes dat neibesteanden fan omkommen soldaten, faak Afganistan, dêr dellein ha, ek lizze der kânsen mei klaproazen. De klaproas is it logo fan in woldiedige organisaasje The Royal British Legion. De organisaasje is ûntstien om soldaten en harren neibesteanden, te ûndersteunen. Soldaten dy om kommen binne en te lijen hân ha yn de loopgraven 51


stiet in skoft gear te wurden yn in panne. It smakke wol al wie it dreech. Krekt in wiet woarstje, mar dan oars. Dan komt der mear muzyk. In man yn Kild, syn frou en suster sjonge en dûnsje. Wy meie / kinne ek mei dwaan. Der wurdt it ien en oar foardien. It giet der wyld om ta. In groepke Ingelske froulju dogge it better. Dat giet rêstich, dy dûnsje yn styl. Nei it iten sitte wy ûnder in terras mei ôfdak. By it selskip is in net troud stel en om’t wy de lêste dei Gretna Green oandogge, betinke wy dat dy dêr wol symboalysk trouwe kinne. Wy sjonge alfêst wat ferskes. Dei acht brekt oan, de lêste dei. Wy sette de koffers troch de brândoar nei bûten en kinne sa maklik nei de bus. Eeuwe snijt in tûke roaskes út in strúk, foar ús ,,trouwerij”. Wy ride troch Lockerby. Hjir is op 21 desimber 1988 in fleantúch fan Pam Am yn it doarp del kaam. Men tocht oan in oanslach troch Libië al is dat net seker. Yn Gretna Green oankaam sette wy it net troude pear, mei de roazen út ’e tún fan it hotel, ûnder twa grutte hannen. Mei in taspraakje en in by passend ferske binne hja troud. De belangstelling wie grut fan de minsken dy hjir wiene. Fan 1754 oant 1940 koe men hjir by de smid, om’t der gjin tastimming fan âlders nedich wie, ûnder de 16 jier trouwe. Der binne winkels yn alle soarten en grutten. As lêste stekke wy noch efkes oer de dyk en sjoch dêr, ”Myn Skotse Rôk”. De rút, kleur en maat alles is der goed oan, hy is te lang, mar dêr kin ik sels wol in stikje ôfhelje.

Opwei nei de boat ride wy in stik Hadrian Wall. In soarte fan Sineeske muorre mar dan oars, dizze rint fan east Ingelân nei de west kant. By New Castle oankaam leit de boat al klear. De bus riid yn in loads, dan wurde der seis tassen/koffers troch de dûane úthelle en wurde kontrolearre. De man mei syn Skotske outfit moat ek nei foarren komme. Hy hat op de lêste jûne in mes fan de muzikant krige wat yn de syd kant fan syn hoas heard. As it limmet in pear sintimeter langer west wie dan hie de dûane it him ôfnaam. No kin it der op troch. By it Harde drinke wy foar de lêste kear kofje. Dêr komt ek in lytse bus fan Dalstra, dy de fjouwer minsken dy in oare kant opmoatte meinimt. Dan moat it wat fluch allegearre. De sjauffeur fan de bus wurdt bedankt foar syn goeie riden en útlis. De opstapplakken wurde no útstap plakken. Sa komt der in ein oan in moaie, rêstige fakânsje, mei tige aardige minsken. Wy wurde by E 10 ophelle en alles giet wer syn gong. Anneke de Vries

Brê g ep ra at sje

Di-Do-Bieb – elke dinsdag (14.0015.30) en donderdag (10.00 – 11.30) bent u welkom in de bliotheek in Heemstra State. Er is een ruime keuze aan (friese) boeken die u gratis kunt lezen. Ook is er belangstelling voor boeken die u ‘over’ heeft. Het skewielmobiel haalt u graag op (tegen geringe vergoeding). Vragen kunt u stellen bij de receptie van Heemstrastate.

As wy wer yn de bus sitte sjogge wy de earste en de lêste Skotse Heechlanners en dy moatte en komme op de foto. 52


Flensjestaart met gerookte zalm Benodigdheden: • 500 gram plakken gerookte zalm • 500 gram verse roomkaas • 2 eetlepel melk • 2 eetlepel fijn geknipte bieslook • 2 theelepel kappertjes (afgespoeld) • fijngehakte geraspte schil van 1 citroen • 2 theelepel citroensap Vet een springvorm in, bekleed met plasticfolie en laat de golie er dan ruim overhangen. Meng voor de flensjes de bloem met melk, eieren, boter en zout en peper naar smaak in een keukenmachine tot een gladbeslag. Zeef het in een maatbeker en laat het 30 min op kamertemperatuur staan. Hak intussen 150 gram zalm klein. Doe de overgebleven zalm in de nu weer schone keukenmachine met verse roomkaas, melk, bieslook, kappertjes, citroenrasp en -sap. Pureer alles glad, schep dan de massa in een kom en spatel de gehakt zalm erdoor. Spuit de koekenpan in met oliespray en zet de pan op het vuur. Giet er zoveel flensjesbeslag in dat de bodem van de koekenpan net is bedekt. Bak de flensjes in 1-2 min per kant lichtbruin. Dit doe je totdat het beslag op is. Leg om de taart op te bouwen een flensje in de voorbereide vorm en strijk er een dun laagje zalmvulling op. Stapel zo alle flensjes met vulling op elkaar en eindig met een flensje. Sla de overhangende folie over de taart en druk alles rustig op elkaar. Zet de taart minstens 6 uur in de koelkast. En u hebt een heerlijke flensjestaart met gerookte zalm! Lekker ite! Sietske Douma Ik geef de pollepel door aan Alie Dijk! 53


NOVEMBER

23 november - Try Out Festival De Bazuin Oenkerk te Burdaard, Multifunctioneel Centrum ‘Het Spectrum’ om 19.00 uur 24 november - Wereldmuziek Srjdan Kekanovic, Balkantouch, zang en gitaar, 19.30 uur Bloemrijk Vertrouwen 24 november Klaverjassen in Oerein, aanvang 20.00 uur 29 november - Ledenvergadering IJsclub Oudkerk om 20.00 uur yn café Moarkswal.

1

DECEMBER

december – oud papier december – kledingbeurs BOB 13.00-15.30 uur en 19.00-20.30 uur 5 december – aankomst Sinterklaas op Sinnehonk rond 8.45 uur 6 december – Sinterklaasfeest Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk-Readtsjerk in Oerein, aanvang 19.30 uur 7-12-12 Kerstmarkt –Stichting Fardipur en de 3 zorgboerderijen 7 december - Vernissage Film; Troubadour Anonymous Spaans-Argentijns gitaar 19.30 Bloemrijk Vertrouwen 14 december - Gevleugeld pianorecital Rio Watanabe en poëzie 19.30 Bloemrijk Vertrouwen 15 december – Kerstinloop Oerein vanaf 16.00 uur 15 december: feestavond met "BUTTERFLY" aanvang 21.30 in café Moarkswal 19 december – SOOS, aanvang 20.00 in café Moarkswal 20 december – Kerstviering Vrijz. Herv.Vrouwenver. Aldtsjerk-Readtsjerk in Oerein, aanvang 19.30 uur 22 december - kerstconcert De Bazuin in samenwerking met ‘ Collage’ in de ontmoetingskerk te Oenkerk 3

22 december - `GOUD van Oud` avond met muziek uit de 60'er t-m 90´er jaren. De avond wordt muzikaal omlijst met live-muziek. aanvang 21.30 uur Cafe Moarkswal 22 december Klaverjassen in Oerein, aanvang 20.00 uur 24 december - Kerst-inn yn de Aldtsjerkster tsjerke om 20.00 oere

JANUARI

5 januari – oud papier 5-1-13 nieuwjaarsconcert de Bazuin / Skewiel / Oenkerk 5 januari – nieuwjaarsinloop Oerein vanaf 16.00 uur 26 januari Klaverjassen in Oerein, aanvang 20.00 uur FEBRUARI februari – oud papier februari – foto’s en dia’s scannen in Oerein vanaf 14.00 uur 2 februari – inloop Oerein vanaf 16.00 uur 16 februari - Valentijnsconcert Brassband De Bazuin Oenkerk & Wouter Hamel in Schouwburg De Lawei Drachten, aanvang 20:00 uur 23 februari Klaverjassen in Oerein, aanvang 20.00 uur

2 2

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

kopij 6 febr. kopij 6 april kopij 6 juni kopij 6 sept.

uit 20 febr. uit 20 april uit 20 juni uit 20 sept.


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 78 - november 2012  
BB 78 - november 2012  

BB 78 - november 2012

Advertisement