Bregebidler 119 - februari 2021

Page 1

r e l d i b e g ê r de B

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN FEBREWARIS 2021

119


Colofon

Contactpersonen

Redactie‐adres: Wietske Kooistra, Miedemaweg 19 9064 KL Aldtsjerk 06‐20144152 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Rienk v.d. Meer 06 11284004 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Albert Kloosterman 2563204 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Wieger Annema 06 10605458 Vrouwen van Nu: Thea van Raaij 06 43840301 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Annestien) 06 53632103 www.oerein.nl 058‐2561612

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Theorine Scholte Wietske Kooistra Maaike Bokma verspreiding

06 51316779 256 05 98 06 20144152 844 98 74

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: IBAN NL10 RABO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooi‐ weg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Politie buurtagent: Wijkagent Kroes 0900‐8844 / 112 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511‐460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9‐12 en 13‐15.30 Melding doen via: http://www.t‐diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de vol‐ gende ochtend 07.00: 0511‐460888 Weekend en feestdagen


Voorwoord Licht of Ligt? Voor u ligt de eerste Brêgebidler van dit jaar. De feestmaand en ook januari liggen in‐ middels weer achter ons. We werpen even een licht op de afgelopen periode. Licht was het thema was van de Kerst Inn in aangepaste vorm. Aan u allen werd ge‐ vraagd ons mooie Aldtsjerk in het Ljocht te zetten. Daar werd goed gehoor aan ge‐ geven. Zo konden we toch een beetje samen zijn. In deze Brêgebidler een paar foto’s van het resultaat. Voor een aantal nieuwe bewoners in ons dorp ligt hun verhuizing nog vers in het ge‐ heugen. Hun verhalen staan ook weer door de Brêgebidler opgetekend. Hopelijk ligt hun toekomst voorlopig hier. Op het moment dat we deze Brêgebidler maken, ligt er een pak sneeuw! Koning Winter doet meteen fors zijn intrede. Wat een pret. Hopelijk blijft de kou lang ge‐ noeg om ook weer te kunnen schaatsen. Aan onze ijsbaan zal het niet liggen: die ligt er in ieder geval weer goed bij. Een aantal activiteiten ligt nog even stil, maar buiten zijn en buiten sporten kan ge‐ lukkig nog steeds. En dan ligt Aldtsjerk ook nog eens prachtig in een bosrijke omge‐ ving. En heeft u nu zin in een loopje met wat extra’s: Routekaart en 15 oefeningen voor de ‘Rin en Stin’ zijn op Facebook en Instagram te vinden. Ook hebben we voor u een paar huishoudelijke mededelingen op een rij gezet. Vooral het nieuwe afvalschema moet u er even uitlichten. En ljocht op rjocht werpt deze keer een licht op het telefoongebruik in het verkeer. Het verkeer is nu even gehinderd door de witte wereld. Maar we gaan langzaamaan alweer op naar de lente. Langer licht en hopelijk weer meer mogelijkheden om er op uit te gaan. Bijvoorbeeld naar onze lokale ondernemers voor een hapje en een drankje, een mooie jurk of een leuk cadeau. Blijf ze vooral steunen zodat ook zij licht aan de horizon kunnen zien gloren. Dat geldt ook voor de Brêgebidler beste mensen. De Brêgebidler ligt er nu nog maar dat is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Als het voortbestaan u ook aan het hart ligt, dan ontvangen wij graag een bijdrage zodat we de Brêgebidler in de huidige vorm voor u kunnen blijven maken. Uw bijdrage kunt u over maken op banknummer IBAN NL10 RABO 0135 6728 05, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, onder vermelding van ‘bijdrage Brêgebidler’ – een automatische incasso‐opdracht mag natuurlijk ook  Alvast bedankt voor uw bijdrage namens de dames van de redactie.

3


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Dorpsbelang Aldtsjerk Afgelopen december is het hele dorp ‘verlicht’ – ook Dorpsbelang heeft haar lichtje(s) hier aan bijgedragen. Op bijgaande foto’s kunnen jullie de kerststal en de brug zien.

Beide trokken, in combinatie met alle verlichte tuinen en huizen, veel kijkers – het was ook ideaal weer voor een wandelrondje door het dorp. De dag na kerst bleek de kerst‐ stal (nog) niet bestand tegen windvlagen die de decemberstorm met zich mee bracht. Na een telefoontje van buuv Trynke werden de bewoners van de stal snel ontzet en von‐ den ze tijdelijk ander onderdak waar allen konden opdrogen. Inmiddels zijn ze in Oerein met open armen ontvangen en wachten ze geduldig op hun volgende optreden. Hieronder een aantal punten van de ledenvergadering van 10 december 2020. 1. Update Wetterwalden ‐ er is contact gezocht met Dorpsbelang Rinsumageest, we gaan gezamenlijk optrekken. Gaat om het doorzetten van Murk naar Rinsumageest (en Dokkum). Er is ook contact met Heidemij en Arcadis, Merk Fryslân en er wordt een stichting opgezet voor dit project. Dit wordt een project van lange adem / financiën ‐ maar is mogelijk te linken met natuurontwikkeling (bijvoorbeeld Wetlands bij Eeltjemar waar recreatieve plannen worden ontwikkelt). 2. Onderzoek automatische incasso (AI) contributie ‐ Dorpsbelang Aldtsjerk onderzoek te optie om voortaan via AI de contributie te innen. 3. Een klein aantal dorpsbewoners hebben ondanks diverse herinneringen nog niet be‐ taald. Wat te doen? Verzoek om bankrekening Dorpsbelang Aldtsjerk nogmaals in Brêgebidler te zetten. Bij deze – de jaarlijkse bijdrage Dorpsbelangen € 7,50 kunt u overmaken op NL03RABO0135667984 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbelangen Oudkerk met vermelding van uw naam en adres onder vermelding ‘2019’.

54. Reactie op openstaande punten met gemeente: a. Wat is de status m.b.t. het 'wandelpad' achter de Klinze? Er is op dit moment geen geld voor gereserveerd bij de gemeente. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft de ge‐ meente om een oplossing gevraagd zodat begin 2021 duidelijk wordt wanneer dit wandelpad gerealiseerd kan worden. b. Wanneer wordt de 30 km zone ingevoerd voor de Van Sminiaweg? Het uitbreiden van de 30 km/uur‐zone staat op de actielijst van de gemeente. Hiervoor moet een verkeersbesluit genomen worden dat 6 weken ter inzage moet liggen. Vanuit de gemeente worden op dat besluit geen reacties/bezwaren verwacht. Maar voor de juiste registratie van maximumsnelheden (o.a. ook bron voor navigatiesystemen) is het wel noodzakelijk. Het is de bedoeling om dit in januari a.s. te laten doen. Na publicatie van het besluit kan vervolgens vrij snel de bebording worden aangepast. c. Sinnehonk ‐ er is beweging rondom behoud basisschool. Gemeente is (weer) ge‐ start met onderzoeksbureau om opnieuw te kijken hoe men tegen de (kleine) scholen in de dorpen aankijkt.

Beste dorpsgenoten, Via deze weg willen we jullie even bijpraten over de voortgang van Aldtsjerk Foarút. De afgelopen maanden is er een heel belangrijke stap gezet. We hebben een afspraak ge‐ maakt met een partij die het plan in samenwerking met ons wil gaan uitvoeren. Deze partij is Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk. Bijlsma gaat de benodigde grond kopen van de fa‐ milie Oostenbrug en vervolgens ontwikkelen conform de plannen die wij jullie steeds hebben laten zien. Hiermee is de financiële basis onder het plan gelegd op een manier waar de gemeente ook mee kan instemmen. Uiteraard zijn we hier erg blij mee, zeker ook omdat Bijlsma een partij uit de Trynwâlden is. De komende maanden gaan we nu eerst verder met het afronden van de vergunningen en de onderzoeken. Het meest spannend is voor ons het onderzoek omtrent de stik‐ stofregelgeving. Ervan uitgaande dat het met de vergunningen en onderzoeken goed komt, zullen we ook vrij snel contact zoeken met de betrokkenen, zowel de buurtbewoners van het plan‐ gebied en de belangstellenden. Uiteraard zal de vraag bij jullie spelen “en wanneer gaat er dan gebouwd worden?” Welnu, we verwachten begin 2022 met de aanleg van het meer te kunnen beginnen en in de loop van 2022 met de bouw van de woningen. Tenminste, als alles vanaf nu gaat zoals verwacht. De volgende ledenvergadering van dorpsbelang in het voorjaar (in welke vorm deze ook wordt gehouden) zullen we jullie weer verder informeren. Oant sjen, Aldtsjerk Foarút 7


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Het seizoen is alweer halverwege, maar helaas hebben wij ons dorpshuis sinds de jaar‐ wisseling nog niet weer kunnen openen voor onze dorpsbewoners, en dat zal de aan‐ komende weken eerst ook niet gebeuren. Wij hopen uiteraard dat de horeca en de dorpshuizen in de lente weer open mogen, en dat er dan (op afstand/buiten) weer wat georganiseerd kan worden. Wel hebben wij begin februari voor alle basisschoolkinderen uit Aldtsjerk en Readtsjerk een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaten konden de kinderen downloaden via de website van Oerein. De ingeleverde kleurplaten hebben wij achter de ramen van Oerein gehangen, zodat alle dorpsbewoners deze prachtige kleurplaten kunnen bewon‐ deren wanneer zij even een wandeling door het dorp maken. Inmiddels zijn de 4 win‐ naars van deze kleurwedstrijd bekend gemaakt, maar uiteraard willen wij alle kinderen die hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd bedanken voor jullie schitterende kleur‐ platen! Wanneer deze lockdown nog voor een langere tijd wordt verlengd, zullen wij proberen nog enkele activiteiten, zowel online‐ als buiten, te organiseren. Deze activiteiten zullen dan via onze website (www.oerein.nl), onze facebook‐pagina en in de volgende Brêgebidler bekend worden gemaakt. Ook zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers uit Aldtsjerk (en omgeving) die het leuk zouden vinden om volgend seizoen eens achter de bar te helpen bij een inloop of een andere activiteit in Oerein. Lijkt het je leuk? Stuur ons een mail via oerein@hotmail.nl of laat het 1 van onze bestuursleden weten! Zodra het weer mogelijk is gaan onze deuren weer open, en wij hopen jullie dan weer snel te zien in Oerein. Bestuur dorpshuis Oerein

Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je onderuit gaat, zijn ze te laat met strooien! 9


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


Nieuws van Sinnehonk Een ‘speciaal’ einde van 2020 en een hele ‘speciale start’ van 2021. Even een terugblik vanaf december 2020. Samen met ouders, kinderen en het team hebben we alle feesten in december gevierd, maar wel anders dan gepland. Traditiegetrouw weten we dat in december allerlei activiteiten gedaan worden voor het Sinterklaas-en Kerstfeest. De maanden ervoor zijn allerlei plannen gemaakt door het team en de oudervereniging. Hierbij heeft het belang van ieders gezondheid en veiligheid steeds vooropgestaan en werd bekeken wat er in deze tijd van Covid-19 wél mogelijk zou zijn. Het heeft ons ook creatiever gemaakt (ieder nadeel heeft z’n voordeel!). Sinterklaas en zijn twee pieten hebben alle groepen van Sinnehonk bezocht en zijn ‘getrakteerd’ op optredens van de kinderen. Ouders hebben hier foto's en filmpjes van ontvangen, zodat ze mee konden genieten van het Sinterklaasfeest op school. Op woensdag 9 december hebben alle kinderen tijdens een ‘Kerstknutselcircuit’ verschillende werkstukken gemaakt voor kerst. Er werden prachtige kerststukjes, kerstkaarten, placemats en kersthangers gemaakt. Op maandag 14 december kregen we het bericht dat de scholen vanaf woensdag 16 december dicht moesten in verband met Corona. Wat fijn dat wij op Sinnehonk een zeer gedreven ouderraad hebben. Op maandagmiddag werden alle voorbereidingen getroffen voor de kerstlunch die in plaats van donderdag 17 december nu op dinsdag 15 december werd genuttigd. Het was fijn om op deze manier het kalenderjaar 2020 met de kinderen af te sluiten. Door de leerkrachten werden de dagen daarna voorbereidingen getroffen voor onlineonderwijs met ingang van 4 januari. We hadden ervoor gekozen om na de kerstvakantie te starten met thuis onderwijs, zodat iedereen zich kon ontspannen in de kerstvakantie. Ondertussen hadden de ouders van Fierkracht (obs Sinnehonk, obs It Kruirêd, obs De Opstap en obs Thrimwalda) bericht gehad dat de noodopvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen uit kwetsbare gezinnen op 4 januari op obs Thrimwalda zou starten.

11Maandag 4 januari was het zover. Alle kinderen in de noodopvang kregen online les van hun eigen leerkracht (zij waren fysiek ergens anders). Samen met ondersteuning van leerkrachten en onderwijsassistenten die ‘over’ waren is dit heel goed gegaan. Het programma werd iedere dag ‘s middags afgesloten met spel, muziek of een creatieve opdracht. Alle andere kinderen van Fierkracht kregen thuis online les. Dit was soms een hele uitdaging voor de ouders. Wij als ‘onderwijs mensen’ hebben veel respect voor onze ouders en verzorgers hoe zij hiermee om zijn gegaan. Chapeau! Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet tijdens de ‘pittige’ periode en hopen we dat 2021 ‘straks’ weer iets ‘normaal’ wordt. Met vriendelijke groet, Froukje Olijve

Café Moarkswâl 11 februari rond 6 uur in de ochtend….. Thomas de Vries, Ype Jacob de Vries en Tjeerd Krol zijn de eersten die het wagen om vanaf de Bonkefeart naar Aldtsjerk te rijden. Een van hen is niet helemaal droog geble‐ ven onderweg, maar ze halen het en worden daarom beloond met hun namen op “de Bolke” van Café Moarkswâl!

13Buorkje by de buorlju Familie Van Foeken De familie Van Foeken woont sinds juli 2020 aan de Van Sminiaweg 113 te Aldtsjerk. De familie bestaat uit: Ico en Daphne van Foeken, met hun 2 kinderen: Yfke (14) en Quin (12), hond Woody (4) en de 2 Aldtsjerkster katten Indy en (rode) Simba. Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk? Ico en Daphne wilden al langer naar Friesland ‐ ze kenden de provincie / omgeving via familiebezoek in Sneek, de watersport, zeilkampen en de wens om buiten te wonen. Zij hebben op heel veel plekken gekeken. Via vrienden werden ze getipt over de boerderij in Aldtsjerk en wer‐ den op slag verliefd, zowel op de boerderij als het dorp. Helaas ging de koop in 1e in‐ stantie niet door. Gelukkig voor hen bleek enige tijd later, net voordat er voor de wo‐ ning in Haarlem een nieuwe keuken besteld werd, dat de sfeervolle en karakteristieke boerderij toch aangekocht kon worden. Midden in de Corona‐zomer werd verhuisd en gestart met de grote verbouwing. Gelukkig is er ruimte genoeg op het erf om de vrien‐ den en vakantie te verwelkomen, ook in de huidige anderhalve meter samenleving. Vanaf september gingen Yfke en Quin naar school in Leeuwarden, zij konden nog ken‐ nis maken met hun klasgenoten. Helaas zijn ook zij door Corona nu veel thuis en is er dus minder contact. Ze kunnen niet wachten om kennis te maken met leeftijdsgenoten in het dorp. Verder bevalt het uitstekend in Aldtsjerk, de Van Foekens ervaren een hele hartelijke ontvangst, met gastvrije en gezellige mensen in het dorp. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Ico wilde politicologie of geschiedenis studeren en daarna de politiek in. Maar tijdens een studiejaar in Amerika maakte hij kennis met geneeskunde. Hij kreeg inspirerende lessen van een oudere mevrouw in anatomie en fysiologie. Bij terugkomst in Nederland meldde Ico zich aan om geneeskunde te gaan studeren en werd direct ingeloot. Na zijn studie geneeskunde en psychologie heeft hij zich later gespecialiseerd tot psychiater (nu al 21 jaar). Het is nog steeds een mooi en fascinerend vak, waarbij hij via eigen praktijk en freelance werk vaak langdurig contact met cliënten heeft. 15


TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

GLASZETTEN BADKAMERS

DOUWELAAN 86 OENTSJERK [06] 46 218 460

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL


Dit in combinatie met supervisie aan psychiaters in opleiding en leertherapieën zorgt er‐ voor dat Ico nog steeds enthousiast vertelt (sorry…) over zijn werkzaamheden. Nu werkt hij bij Fier en er wordt gewerkt aan een praktijkruimte aan huis. Daphne heeft eigenlijk geen idee meer wat ze vroeger wilde worden. Zij is begonnen als verpleegkundige, vooral in verslavingszorg ‐ is daarna psychologie gaan studeren en heeft zich uiteindelijk gespecialiseerd tot klinisch psycholoog‐psychotherapeut. Daphne werkt voorlopig nog 3 dagen per week in Heerhugowaard, waar ze vooral cliënten met trauma‐ en persoon‐ lijkheidsstoornissen helpt. Wat zijn jullie hobby’s? Daphne somt op: tuinieren, motorrijden (Honda CB‐500), zeilen, wandelen, vogelspot‐ ten, koken (liefst voor grote groepen) kortom vervelen is er niet bij… Oh ja: een moes‐ tuin komt er ook nog aan, liefst met een kas erbij. Voor Ico zijn er ook diverse hobby’s: motorrijden (BMW R1200 GS Adventure), fotografie, lezen, klussen, wandelen en zeilen. Hoe drink je je koffie? Beiden Latte Macchiato (dus met veel melk ‐ en met een zoetje) en beiden drinken ook graag thee. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Daphne leest op dit moment het 2e deel van the Handmaid’s tail / de testamenten van Margaret Atwood. Ico leest de biografie van Barack Obama ‐ een beloofd land. Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Daphne antwoord volmondig: ochtendmens, zij wordt wakker bij zonsopgang en staat direct ‘aan’. Ico is meer een avondmens en kan ‘s morgens door alles heen slapen, maar staat toch vaak vroeg op met de kinderen om het ontbijt te verzorgen (terwijl hij on‐ dertussen rustig ‘wakker’ wordt). Welke auto rijd je en welke zou je willen rijden? De familie rijdt nu een Mazda 6, bevalt prima. Daphne zou graag een Tesla rijden omdat de auto zo’n mooie vormgeving heeft. Binnenkort komen er 30 zonnepanelen op het dak, mogelijk komt er t.z.t. een elektrische auto. Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? Daphne kookt bijna altijd ‐ houdt ook echt van koken, waarbij de kip‐tajine met zelf in‐ gemaakte citroen favoriet is. Daarnaast vindt ze het leuk om vleesgerechten te bereiden ‐ denk aan lamsbouten etc. Ico kookt ook wel eens bijvoorbeeld nasi of bami, maar heeft eigenlijk niks met koken. Hij geniet liever van al het lekkers wat Daphne hem voorscho‐ telt.

17


* BOKSEN * SPINNING * FITNESS * PILATES

* CARDIOTRAININGS * GROEPSFITNESS * KRACHTTRAINING * VIRTUELE SPINNING

* FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN * 55+FITNESS MEDICAL TAPING * VOEDING * ZONNEBANK


Wat is jullie favoriete vakantieland? Scandinavië scoort goed, Italië is mooi, maar ook aan de reizen in de USA (in de camper van Ico’s ouders die in USA stond) langs de west‐ en oostkust wordt met plezier terug‐ gedacht. De familie heeft vlak voor de kinderen leerplichtig werden ook nog eens 6 we‐ ken door Scandinavië getrokken. Met een strandvakantie doe je ze geen plezier, het rei‐ zen en ontdekken van andere culturen hebben beide van huis uit meegekregen. Ze hopen binnenkort ook weer een keer op wintersport te kunnen. In 2019 zijn ze met de kinderen door Indonesië getrokken ter gelegenheid van hun 25‐jarig samenzijn. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Ico had als arts al verschillende geboortes meegemaakt, maar de geboorte van Yfke en Quin maakte toch echt een ongelooflijke indruk. Dit geldt ook voor Daphne. Maar, ook de luchten in Aldtsjerk vanuit de keuken en het uitzicht op de zwermen vogels die aan het schoonvliegen zijn, maken dagelijks veel indruk. Het was door jullie hartelijke ontvangst een gezellige avond. Hartelijk dank daarvoor, Wietske en Hester. Wat is een psychotherapeut? Een psychotherapeut is iemand die zich toespitst in het begeleiden van mensen op emo‐ tioneel of geestelijk vlak. Vaak hebben psychotherapeuten zich bijgeschoold in een be‐ paalde richting (bijvoorbeeld gestalttherapie, interactieve therapie, creatieve therapie, contextuele therapie, relatietherapie…) via een therapieopleiding. In Nederland is de titel ‘psychotherapeut’ beschermd. Wat is een psycholoog? Een psycholoog heeft het diploma van Master in de psychologie behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Deze psychologen zijn geschoold in individuele geestelijke gezondheid. Vaak hebben kli‐ nisch psychologen zich bijgeschoold in een bepaalde therapievorm (bijvoorbeeld: con‐ textuele therapie, cognitieve gedragstherapie, cliënt‐centered therapie, psychoana‐ lyse…) Andere vakgebieden van psychologen zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, bedrijfspsychologie of onderwijs. De titel ‘psycholoog’ is beschermd, dus enkel personen met een master diploma van psychologie mogen deze term gebruiken. Wat is een psychiater? Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psy‐ chiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.

19


Ruim & plezierig Ruime winkelen n ingstijde open

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag rd va van 08 00 tot 20 08.00 20.00 00 uur Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Zondag van 10.00 tot 18.00 uur De Haven 5, Gytsjerk 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Iederre e klant tevrre eden de deur uit!

1400m 2 winke l plezie r!


Ljocht op Rjocht Ljocht op Rjocht: Lekker app’en Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De hele dag surfen we op het web en app’en we met vrienden en/of familie. Helaas wordt er ook massaal gebeld en geappt achter het stuur. App’en in het verkeer is gevaarlijk én verboden, maar waarom eigenlijk? En hoe zit het met de boete voor appen achter het stuur? Telefoongebruik achter het stuur leidt af van de aandacht die gericht moet zijn op het verkeer. Regelmatig lezen we in het nieuws dat aanrijdingen plaatsvinden doordat de bestuurder meer aandacht had voor het whatsapp‐bericht dat binnenkwam op zijn mo‐ biele telefoon dan voor de overige weggebruikers. Daarom is dergelijk gebruik strafbaar gesteld. Het is namelijk verboden om een mobiele telefoon (maar ook een muziekspeler, tablet of navigatiesysteem) vast te houden tijdens het besturen van een auto. Uw navigatie instellen, Flitsmeister aanzetten, snel berichten op WhatsApp lezen en nog even een nummer op Spotify kiezen? Het mag allemaal niet met de telefoon in de hand. Ook mag de telefoon niet geklemd worden tussen het oor en de schouder. Als de auto stilstaat, mag het in de hand houden van de mobiele telefoon wel, bijvoorbeeld in de file, voor een verkeerslicht, voor een geopende brug of op een parkeerplaats. Maar tijdens het rij‐ den mag een mobiel elektronisch apparaat niet worden vast gehouden. En mag je er dus ook niet mee app’en. Dit valt sinds 2020 volgens de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht onder roekeloos rijgedrag. De telefoon mag wel bediend worden als deze in een houder op het dashboard zit. Bijvoorbeeld als de navigatie‐app vraagt om een alternatieve route te accepteren. Ook mag spraakbediening worden gebruikt. De bestuurder mag hierbij niet de aandacht op de weg en het overige verkeer verliezen. Dus druk geen telefoonnummer in als u on‐ derweg bent, maar doe dit voor vertrek. Bellen met de telefoon op de luidspreker terwijl de telefoon op schoot ligt bij de be‐ stuurder mag ook, maar zodra de bestuurder de telefoon oppakt om de verbinding te verbreken, is hij strafbaar. Ook een taxichauffeur, die bijvoorbeeld gebruik wil maken van een app om te weten waar hij een klant kan oppikken, mag de telefoon niet hand‐ held bedienen. Bellen, ook al is het handsfree, heeft effect op uw rijgedrag en maakt u minder alert voor gevaarlijke situaties, zoals gladheid of plotseling afremmende auto’s voor u. Houd dus altijd de aandacht op de weg!

21


Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto? Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod. NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto? Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen! AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland? Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s. Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen, van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl


De telefoon in de houder op het dashboard mag dus wel bediend, maar ook dan mag er níet mee geappt worden, omdat hiermee gevaar of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat automobilisten die tijdens het rij‐ den appen met hun telefoon in de houder, net zo’n gevaar in het verkeer zijn als wan‐ neer ze hun mobiel in de hand houden. Doordat u niets wil missen op uw telefoon, mist u wel alles in het verkeer. Een bericht lezen of typen, of de telefoon nu in de hand of in de houder zit, vergroot de kans op een ongeval met zes keer. De boete voor appen in de auto is daarom hoog (240 euro + 9 euro administratiekosten). Een ongeluk kan niet altijd vermeden worden, maar de risico’s kunt u wel beperken. Helpt u ook mee aan een veiliger verkeer? Leg uw smartphone dan weg. Zet de telefoon op ‘niet storen’. Het is echt normaal om af en toe, en zeker onderweg, even niet be‐ reikbaar te zijn. Heeft u moeite om de verleiding van het appen te weerstaan? Dan zijn deze hulpmid‐ delen misschien iets voor u: 1. CarPlay van Apple of AndroidAuto (die worden nu alleen nog in duurdere auto’s ge‐ plaatst). Via een ingebouwd beeldscherm kun je je smartphone bedienen, ook met spraak. Krijg je een WhatsApp binnen, dan druk je op de ‘reply‐knop’ in je stuur en spreek je een bericht in. 2. AirPod is een goedkopere variant. Dat is een draadloze koptelefoon waarmee je, met besturingssysteem iOS 10, via spraak berichten verstuurd. De vraag is wel of dit niet teveel afleidt van het verkeer. 3. Een meer preventieve maatregel: Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde samen met telefoonfabrikant Samsung de app Beat the Street. Een virtual reality‐app die al bij een jonge doelgroep voor meer bewustwording moet zorgen over de gevaren van te‐ lefoongebruik in het verkeer. 4. Verzekeringsmaatschappij Interpolis lanceerde AutoModus. Dit is een app die door de gebruiker zelf moet worden ingeschakeld. Via een puntensysteem wordt de bestuur‐ der beloond: hoe langer je je telefoon niet aanraakt, hoe meer punten je krijgt.

IJsclub Oudkerk Foarige wike. In nije ynwenner fan Aldtsjerk bel‐ let mei de fraach: "Kinne wy lid wurde fan de iisklub? As jo yn in doarp wenje, moatte jo eins lid wêze fan Doarpsbelang èn fan de iisklub." Fansels! En dêr binne se beide o sa bliid mei!

23


Door stil te staan bij mijn handelen heb ik bepaalde niet-helpende patronen ontdekt. Door deze patronen te doorbreken ontstonden nieuwe mogelijkheden. Door de veiligheid die jij hebt geboden is er bij mij veel meer ontspanning ontstaan.

Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk Tel. 06- 128 716 71 info@indeoudehof.nl www.indeoudehof.nl

VERTROUW WD BIJ U THUIS

Thuiszorg

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing?

24-uurs alarrmering

090 00 - 1722

www.patyna a.nl


Kerst Inn 2020 Al gauw na de grote vakantie, toen we de voorbereidingen voor de Kerst Inn begonnen, bleek dat dit jaar alles anders zou worden. Een volle kerk zat er dit jaar niet in. We hebben gebrainstormd over verschillende vormen om de kerstsfeer over te bren‐ gen. Maar met het oplopen van de besmettingscijfers bleven er heel weinig mogelijk‐ heden over. Zelfs het idee om op verschillende plekken in het dorp buiten activiteiten te laten plaatsvinden sneuvelde: dan zouden er toch weer mensen bij elkaar komen. Ten slotte kwam het idee om met de partijen die anders bijdroegen aan de Kerst Inn een filmpje te maken en dat via YouTube ter beschikking te stellen. De Bazuin en het Aldtsjerkster Koor konden niet meedoen: zij konden niet repeteren of iets ten gehore brengen. Gelukkig bleken de andere partijen wel in de gelegenheid te zijn om aan een filmpje mee te werken. De kinderen van Sinnehonk wilden wel een kerstgroet brengen aan de dorpsgenoten en een lied zingen. Onze organist, Ivo van Hijum, zegde zijn medewerking toe en speelde een nummer in. Voor de beelden bij de muziek hebben we met een drone een opname in de kerk gemaakt. Marte & Friends die de laatste jaren tijdens de Kerst Inn van zich lieten horen namen twee nummers op, waaronder Lytse Poppe van Doede Veeman. En zo hadden we toch een vorm gevonden waarmee men rond de kerst in de sfeer kon komen. Met dank aan alle mensen die meegeholpen hebben! Fia in hûs oan hûs brief mei in ljochtsje, ha we frege om Aldtsjerk en Readtsjerk yn it ljocht te setten want “Ljocht bringt ús byelkoar.” En der baarnde in protte ljocht yn ús beide doarpen en dát mei de winkels dy’t harren doarren slute moasten. Fan Rhaladyk oan’t Klaas Douweswei en fan Healburd oan’t Sânhúzen. It waar wurke net altyd mei en dochs wie it gesellich en smûk om sa yn it ljocht troch ús beide doarpen te rinnen. Fan de prachtich ferljochte Stâl mei de skiep, Joazef, Maria en it berntsje yn de krêbe oan’t de stâl fan Evert en Maria yn Readtsjerk ta. Lokkich koe dizze stâl krekt mear wyn ha. In opmaat nei in ferfolch yn 2021? Neist wer ús âlde fertroude Kerst Inn? Lit ús dat hoopje! Bedankt foar jimme meiwurking! De Kerst Inn Kommisje

25


Auto en caravan airco inbouw en reparatie Autodiagnose Dieseltuning Boerfinne 2, 9064 DG Oudkerk Telefoon (058) 256 16 41 • Mobiel (06) 1033 1035 E-mail aircotech@hetnet.nl


Polleppel — Daphne Richter en Ico van Foeken — Recept van Kiptajine met ingemaakte citroen en olijven Ingrediënten 4 personen * 1 hele kip (ong. 1,5 kilo) in 4 stukken gehakt. Bouten kunnen natuurlijk ook. * 1 of 2 kleine ingelegde citroenen (Marokkaanse winkel), kleingesneden * 1 grote of 2 kleine venkelknollen * 2 uien * klein bosje verse koriander (of platte peterselie, als je niet van koriander houdt) * 80 gr. zwarte en groene olijven zonder pit * 4 teentjes knoflook, in plakjes * een flinke pluk saffraan * 500 ml. goede kippenbouillon * beetje olijfolie Voor de marinade: * 1 volle theelepel gemalen koriander * 1 volle theelepel gemberpoeder * 1 afgestreken theelepel gemalen komijn * 2 eetlepels olijfolie * beetje zout en peper Voorbereiding Roer alle ingrediënten voor de marinade door elkaar en wrijf de kip er goed mee in. Laat de kip tenminste een paar uur marine‐ ren, of beter nog een hele nacht. Bereidingswijze Verhit wat olijfolie in een grote tajine of braadpan en bak de kip 5 tot 10 minuten aan tot die goudbruin is (eerst op de vel kant leggen!). Snijd intussen de venkelknol(len) in 8 kwarten en de uien in ringen. Doe de groente samen met de koriandersteeltjes en de knoflook‐ plakjes bij de kip. Bak een paar minuten mee en voeg dan de kleingesneden citroenen, de olijven en de saffraan toe. Maak de bouillon heet en giet in de pan. Dek af en laat ong. anderhalf uur zachtjes pruttelen, tot het vlees van het bot begint te vallen. Roer tussendoor een keer om, voeg als het te droog zou worden een scheut water toe. Laat aan het einde even inkoken, als je de saus nog te dun vindt. Bestrooi met de korianderblaadjes (of peterselie). Lekker met brood (Turks brood of Ciabatta) of couscous

27


Schuif ook eens aan voor

kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl


Vakgarage Van der Meer in Gytsjerk nu ook elektrisch Na het uitgebreid keuren van het bedrijf en het afronden van de trainingen door alle medewerkers, beschikt Vakgarage Van der Meer nu ook over de EDGe Mobility erken‐ ning voor onderhoud en reparaties aan elektrische auto’s. EDGe Mobility is hét landelijk netwerk van autobedrijven gespecialiseerd in elektrisch rijden. Klaar voor de toekomst De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden volgen elkaar in hoog tempo op. De afgelopen jaren zijn het aantal elektrische voertuigen sterk tegenomen en het aan‐ tal elektrische rijders blijft toenemen. Daarom heeft Vakgarage Van der Meer geïnves‐ teerd in aanvullende kennis en vaardigheden van de medewerkers en is de werkplaats voorzien van alle specifieke benodigdheden. Als EDGe Mobility aangesloten autobedrijf kan Vakgarage Van der Meer naast het leve‐ ren van elektrische auto’s ook al uw vragen met betrekking tot elektrisch rijden beant‐ woorden. “Hoe zit het met de subsidies op zowel een elektrische auto als de laadpaal?” “Welke laadpaal is geschikt voor mij?” en “Wanneer stap ik over van een brandstof‐ naar een elektrische auto?” Bij Vakgarage Van der Meer kunnen ze u hier uitgebreid over informeren. Daarnaast staat voor het bedrijf aan de Rinia van Nautaweg 4b in Gytsjerk een dubbele openbare laadpaal. Deze laadpaal wordt al door veel elektrische rijders uit de Trynwâlden regelmatig gebruikt.

De nieuwe elektrische demo van Vakgarage Van der Meer aan de dubbele openbare laadpaal

29


30


Oade oan Buorman ‐ mienskipssin Fry, in brún‐bûnte kooiker hûn, hat har earste nestje mei acht prachtige lytse hûntsjes, krekt in wike âld. In aardichheid foar in oar en in hiel grut ferantwurd‐ likheidsgefoel foar Fry. De drokte yn en om it nije kreamhok falt Fry noch net mei, se hat wol klauwen. It kleed dat Frou der oer‐ hinne hong hat, jout wat mear privacy. It foldocht, mar mear as dat ek net. It is tiisdeimoarn healwei njoggenen en sa as alle moarnen sette Fry en Frou even nei bû‐ ten. Fry om wat fuort te bringen en Frou om wat op te heljen: de krante. Wer werom yn’e hûs kriget Fry iten mar foardat Frou it yn de gaten hat, stiet se dêr allinne. Fry fljocht mei in jong yn de bek efter har lâns en naait út, nei bûten. Sykje, fluitsje, roppe en foaral tinke: wêr is se hinne flein, wát foar oerdrift driuwt har ta dizze flecht? Buorman komt ek al op it lûd ôf. Dan tinkt Frou ynienen oan it gat yn de heu‐ vel ûnder de bûkebeam by de sleat. Doe’t Fry noch mar ien jier wie, liet se Frou o sa skrikke. De hûn lei doe wat efter har del op it stolt. It wie in muskusrôt en it grutte gat bliek de yn‐ gong fan in wiere burcht te wêzen. Soe se dêr? Der wie mear help kaam. Der wurdt meielkoar socht, tocht en roppen oan Fry. Se lit har net sjen, se lit har net oerhelje. It beskermjen fan har hûntsje giet boppe Frou. Dan tinkt Buorman oan syn piip, de piip foar syn bijen. En as alles ré makke is, wurdt Fry út har skûl‐ plak weirikke. Fry wol, mar sûnder har jong. Hoe moatte se dit meielkoar foar elkoar krije? Der wurdt mei in gatteboar boarre, hoe fier soe dat hûntsje dat út sitte. Jenneke stekt har earm op’e nij yn in gat en fielt wat. Krekt te koart, dy earm. Buorman op’e knibbels en ja, syn earm is krekt langer. Hoeden lûkt hy it lytse hûntsje der wei. Sa bliid as in protter, allegearre, it is ûndertusken healwei tolven. Jûns 7 oere: Fry leit noch hieltyd as in laam yn har kreamhok ûnder in ko‐dek no en de hûntsjes lizze te drinken, helje de skea yn nei sa’n spannende dei. Alle njoggen wurch as in maits, skjin oanein mar foldien, krekt sa as Frou en….Buorman. Frou neamt dit: “Wederwaardigheden van een hond met een oerinstinct.” Aldtsjerk, 2 febrewaris 2021.

31


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Buorkje by de buorlju Familie Tromp/Visschers De familie Tromp/Visschers woont sinds 1 oktober 2020 aan de Fjildwei 15 te Readtsjerk. De familie be‐ staat uit: Hans Tromp en Linda Visschers, twee Jack Russell‐honden (broer en zus ‐ Senna en Koko) en rode kater Koos (maar liefst 16,5 jaar oud). Waarom is er gekozen voor Readtsjerk? Hans en Linda wilden graag de stad uit, bûten út en iets meer ruimte om huis, zo was de wens. Na een aantal huizen bezichtigd te hebben lukt de koop in Readtsjerk. Dat is in deze tijd heel bijzonder omdat er vaak erg veel gegadigden zijn, die zelfs overbieden. Ze zijn erg blij met het huis, voelen zich vanaf dag één he‐ lemaal thuis en genieten van de omgeving. Linda is het buitenleven van vroeger gewend, ze heeft in Stiens, Ferwert en op de Nieuwebildtdijk gewoond. Maar Hans is een echt stadsmens. Met een opgroeiend kind was het wonen in de stad wel erg praktisch, vandaar dat de keuze voor 'buitenuit' wat uitgesteld werd. Dochter Fardau (23) heeft inmiddels haar eigen plekje en is in Leeuwarden blijven wonen. Ze wo‐ nen nu al met veel plezier hier, worden blij verrast van allerlei zaken die te koop worden aangeboden langs de kant van de weg en komen tijdens de wandelingen met de hon‐ den regelmatig in gesprek met vriendelijke dorpsgenoten. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Linda wilde altijd dierenartsassistente worden, wilde sowieso graag met dieren werken, maar heeft uiteindelijk voor een opleiding in de verpleging gekozen. Maar zoals vaak lo‐ pen de dingen anders en werkt ze al heel lang bij de Provincie Fryslân als directiesecreta‐ resse. Ook zij werkt door de RIVM‐maatregelen veel thuis en nog maar soms op kantoor. Hans had geen duidelijk beeld van wat hij wilde worden, hij droomde van een avon‐ tuurlijk leven en heeft dat gedeeltelijk ingevuld. Hij heeft heel veel verschillende baan‐ tjes gehad, maar helaas is hij door omstandigheden een aantal jaren geleden afgekeurd. Inmiddels heeft dit een plek gekregen en heeft hij zijn draai gevonden en vult de dag thuis als huis‐/klusjesman. Wat z’n ogen zien maken zijn handen, dus Hans klust inmid‐ dels al aardig wat af in het nieuwe huis en is heel blij met de grote schuur / hobbyruimte. 33Tussen de bedrijven door geniet hij van lange wandelingen met de honden en de om‐ geving. Wat zijn jullie hobby’s? Hans wandelt veel met de honden en mag dus graag klussen (Linda ziet wat moois en Hans maakt het), ook houdt hij van vissen (o.a. op snoekbaars) en lekker met het bootje er op uit. Linda wandelt zo nu en dan graag mee, het liefst op één van de eilanden. Vooral met het thuiswerken nu is het fijn dat de honden er regelmatig uit moeten :‐) en meteen een goed voornemen van Linda om wat vaker een blokje om te gaan. Verder heeft Linda heel veel zin in het voorjaar en dan wat moois te gaan maken van de tuin. Hoe drink je je koffie? Hans zwart, Linda is een theedrinker, het liefst bosvruchten. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Er liggen geen boeken op de nachtkastjes, beiden zijn geen echte lezers. Tijdens de va‐ kanties wordt er wel gelezen; een thriller voor Linda en voor Hans waargebeurde ver‐ halen (biografisch) zoals over het leven van Willem Holleeder. Thuis worden visbladen gelezen. Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Avond voor Linda en dat terwijl Hans juist altijd vroeg op is. Zomers liefst met de zon op‐ staan en dan met de honden op pad of ergens gaan vissen, genietend van de ontwa‐ kende natuur. Het vroege opstaan heeft wel tot gevolg dat hij 's avonds soms 'in knip‐ perke docht' op de bank voor de tv. Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Zij rijden nu in een Peugeot 208, prima auto. Beide hechten niet zoveel waarde aan een auto, het belangrijkste voor hen is dat de auto het doet. Maar als Linda mocht kiezen, dan zou ze best wel in zo’n grote Amerikaanse pick‐up willen rijden. Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? Op het moment kookt Linda het meeste, pasta’s en pizza zijn favoriet, mede daarom is in 2019 een heerlijke vakantie in Italië / Toscane gevierd. Beide ‘koks’ houden van niet te moeilijk doen, niet te culinair, maar lekker makkelijk. Wat is jullie favoriete vakantieland? Hans en Linda genieten beiden heel erg van Terschelling! Maar voor de zomervakanties hebben ze nog niet zo lang geleden een (sta)tent gekocht, maar wel met de voorwaarde, een paar goede (lucht)bedden (!). Na Italië was het idee om ook weer eens naar Frankrijk te gaan om daar brocante markten af te struinen. Dit plan is door de huidige maatregelen even (?) uitgesteld.

35


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Voor Linda is dat de geboorte van haar dochter Fardau. En is ze het met Hans eens dat wat er momenteel gaande is over de hele wereld rondom de Corona‐crisis ook een on‐ werkelijke indruk maakt, dat de wereld ineens ‘stil’ staat. Het was, door jullie hartelijke ontvangst, een gezellige avond. Hartelijk dank daarvoor, Wietske en Hester.

Bregepraatje Febrewaris 2021 ‐ In eintsje om troch Arie en Gryt v.d. Polder Nei in on‐line stúdzjemoarn mei ien pake‐ en beppesizzer, sette we de middeis mei noch twa bernsbern ôf op de fyts. Soenen we oer Wyns kinne? De jongste, noch mar fiif jier mar wol aardich stevich op beide fuotten en se fytst in protte. We weagje it en sette ôf. Nei “in hopje” op de brêge op de Wynzerdyk en in sterk winterferhaal, sette we by de Moark lâns. Pake foarop mei de jongste, dy fan acht en njoggen jier drok keuveljend der efter. En ik, sá moai om dit allegearre foar my te sjen. By de Kanterlânske brêge binne we wol oan in marske ta. “Krije we by alle brêgen wat?” We sjogge nei de foto’s op de tegeltsjes. Pake syn foto moat der ek noch by. Fia Gytsjerk wer nei Aldtsjerk om in wol fertsjinne kop poeiermolke en in stik keek. “Hoefolle kilometer Pake? Wol 12? Oh, dat is 60, mei ús fiven. Toppy Pake.”

Leuk om te melden is, dat er onlangs een TV‐portret te zien was op de lokale TV (RTVNOF) over Gerhild van Rooij en Andries Tóth. Het youtubelinkje, om het te‐ rug te kunnen zien, is als volgt: Portret van Gerhild van Rooij en Andries Tóth uit Aldtsjerk ‐ YouTube ‐ https://www.youtube.com/watch?v=5yrw1UmZ_V0

37Praatje poep Zoals we allemaal weten wordt vanaf dit jaar de grijze container 1 x per drie weken ge‐ leegd. De Omrin‐app waarschuwt gelukkig tijdig wanneer het tijd is om de groene of grijze container bij de weg te zetten. Natuurlijk wordt ieders afval al goed gescheiden, maar de grijze container moest bij de meesten altijd al ‘aangestampt’ worden, laat staan als ie nog minder vaak geleegd wordt. En dan moeten de uitwerpselen van de Corona‐ hond er ook nog bij. Want op de site van de gemeente valt te lezen dat hondenpoep niet in de groene container mag. Neen, de uitwerpselen van zo’n skytfabryk worden bijna als klein chemisch afval aangemerkt en mogen dus niet in de groene bak. Vooruitdenkend aan de zomerperiode zou dit wel eens een (geur)probleem op kunnen leveren. En wat doe je dan: dan vraag je advies aan de gemeente. Ook daar wordt in 1e instantie ver‐ baasd gereageerd op vaststelling dat de groene container niet de juiste bak is. Als advies krijg je mee: laat de hond maar lekker buiten het dorp uit – en laat het daar dus maar liggen. Gevraagd om oplossing voor zomerperiode – na enige tijd volgt een telefoontje van gemeente. Als tip wordt verteld: deponeer de uitwerpselen in de poepbak in het bos en verder of ‘butenut’ of in de grijze container. Ja maar… hoe dan straks in de zomer? Het verlossende antwoord was: zet de container niet in de volle zon en hou de klep goed dicht. Kijk dat zijn tenminste adviezen waar je wat aan hebt .

Een losse stoeptegel of straatverlichting kapot in Aldtsjerk? Regel het met Fixi! Een gat in het wegdek in Kootstertille? Of is er ergens een boom omgewaaid? Sinds kort kunnen bewoners van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hier via een app melding van maken. Via het meldingssysteem Fixi wordt de gemeente meteen op de hoogte gesteld, zodat er actie ondernomen kan worden. De app is gratis te downloaden in de Appstore en Google Playstore. De bedoeling is dat de gebruiker in de app of website fixi.nl een locatie aangeeft, eventueel een foto upload en een omschrijving geeft van wat er precies aan de hand is. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding.

39Hieronder een bloemlezing betreffende het werk van Piet Feddema – veel hiervan is ook te zien via Landschapsbeeld.nl – Piets Gallery Blog Waddenzee Landschap Design (aproject.nl) Expositie en film “Het landschap is van niemand en van iedereen”, stelt Piet Feddema in zijn boek ‘Schilderijen en te‐ keningen van landschapsbeelden.’ De kunstenaar presenteert zijn op canvas geprinte digitale Landschapsbeelden mei 2020 in de eerste (coronaproof) raamexpositie van Galerie Bloemrijk Vertrouwen. Het werk krijgt veel aan‐ dacht op RTV Kanaal 30 en Omrop Fryslân. Piet vertelt dat hij schildert, te‐ kent, ontwerpt en filmt. Aldtsjerk. Sinds 30 januari 2021 is op youtube ‘Aldtsjerk, parel in de Trynwâlden’ te zien. In dertien minuten schilderen door muziek ondersteunde drone‐ en andere filmbeelden van Alco Hoogcarspel en foto’s van Piet Feddema het dorp en de vergezichten rond de Murk, vaart en mar met details als het ijshuisje. Hoe komt Piet tot zulk werk? 1967‐1985 ‐ Piet onderzoekt en beleeft het landschap. Na het doorlopen van de HAVO en in 1967‐1973 de Hogere Agrarische School (Leeuwarden) richting akkerbouw, bio‐ chemie en microbiologie, specialiseerde Piet zich in 1976‐77 bij Instituut Van HALL (Groningen) in milieukunde. Hij studeert nog 1 jaar biologie en chemie op Lerarenopleiding UBBO EMMIUS (Groningen) en stopt om in 1978 planologisch onder‐ zoeker beleidsmedewerker te worden bij Buro Vijn (Oentsjerk). Vanaf 1985 – In 1985 wordt hij Districtshoofd Natuur en Milieu bij land‐ en herinrichtings‐pro‐ jecten bij het Ministerie LNV (Groningen). Hij rondt twee Post HBO‐cursussen af aan Instituut Van HALL: Bodemsanering (1986) en Natuurontwikkeling en Milieukwaliteit (1988). In 1989‐2001 is hij plaatsvervangend secretaris van de Raad voor de Wadden (VROM, Leeuwarden). Hij volgt cursussen als Creatief problemen oplossen (1990, VROM) en Europese Integratie (1993, VROM/Clingendael), Piets expertise is enorm. Stichting ICTU. Op 11 april 2001 richten het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stichting ICTU op om opdrachten voor overheden uit te voeren. Alle overheidslagen zijn in het bestuur ver‐ tegenwoordigd: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Wadden 360. Duizendpoot Piet realiseert veel opdrachten voor ICTU en is onder meer betrokken bij www.wadden.360.nl, het ontsluiten van geografische informatie van het 41Unesco Waddenzee Werelderfgoed voor breed publiek, ge‐ koppeld aan actueel beeld en geluid van het Waddengebied in samenwerking met het GEO‐advies‐ bureau Merkator uit Groningen. Hij is Projectmanager voor de InterWadPilot voor de Ministeries LNV, V&W, VROM, EZ en BZK, (Leeuwarden), en wordt programmamanager voor www.waddenzee.nl (Interwad 1999‐2002) bij het Rijksinstituut voor Kust en zee minis‐ terie van Verkeer en Waterstaat (Haren). En volgt weer cursussen als Prince2 project‐ management voor programmamanagement (2005), ICTU/Coach & Train en GIS: Ontwikkeling Geografisch Informatiesysteem Wadden zee in samenwerking met GEON, Groningen (2009‐2011). Wadden en film. In zijn beeldende werk staat de Waddenzee ook centraal. Op 2 febru‐ ari 2021 plaatst Piet ‘Waddenzee, winters landschapsbeeld Noard‐Fryslân, bij Paesens en Ferwerd’ op youtube. In enkele minuten trekken zijn originele onbewerkte fotobeel‐ den voorbij: je waant je buiten. Sinds 21 februari 2016 staat ‘Pictures of the Waddenzee’ op youtube. In 22 minuten glijden geluidloze foto’s van kust, zee, vogels, schepen, pa‐ tronen in zand en golven, torenspitsen, kunst, palen, zeeweringen en flora voorbij. De beelden uit de periode 2011‐2016 geven het UNESCO Werelderfgoed de wadden onder verschillende luchten weer, weids en tot in detail. Boek Emoties. Naast het landschap en de molens, sluizen, wegen, architectuur en kunstwerken daarbinnen, wordt Piet geïnspireerd door mensfiguren en emoties. In zijn boek: ‘Tekenen van Emoties (2018‐2020)’ komt dit tot uiting in de tegenstellingen tus‐ sen telkens twee tekeningen met titels. Er spreekt bezorgdheid en humor uit en het werk laat zien hoe raak Piet kan typeren. Hij observeert en schrijft in het boek “Beelden spreken, taal beschrijft beelden, beelden staan gegrift. Visualiseren is behulpzaam bij vraagstukken en prestaties.” Het is een pleidooi om creativiteit, verbeelding en kunst in te zetten. Piet heeft dat altijd gedaan maar is er niet altijd mee naar buiten getreden, dat mag hij wat mij betreft vaker doen, hij heeft iets te bieden. Intussen geniet ik dagelijks van een van zijn werken. Gerhild van Rooij

43Afval sorteren Wat hoort wel bij oud papier

Wat hoort niet bij oud papier

Papier en karton

Drinkpakken

Eierdozen

Gebruikte servetten

Enveloppen met venster

Verse pizza‐ en taartdozen

Boeken

Foto's

Folders (zonder folie)

Stickers

Kranten en tijdschriften

Behang

Per 1‐1‐2021 wordt de Sortibak één keer per drie weken geleegd en de biobak van maart tot november elke week geleegd. De inzameldagen zijn gewijzigd ‐ kijk voor de juiste data op de afvalkalender of download de afvalapp (Omrin Afvalapp via Google Playstore of de Appstore). Biobak

Niet in biobak

Groente‐ en fruitresten en schillen

Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook

Etensresten (ook botjes en graten)

Kauwgom

Brood, deeg, rijst en pasta

Luiers en incontinentiemateriaal

Losse thee en koffiedik

Theezakjes, koffie‐pads en ‐cups

Strooisel (hooi en zaagsel) van knaagdieren met hun poep

Kattenbakvulling, vogelkooizand en dode dieren

Bloemen en planten

Tabak, peuken en as

Fijn tuinafval

Potten, stenen, balken, timmerhout en metaal

Composteerbaar bioplastic voldoet aan de eisen van composteerbaarheid. Toch mogen de verpakkingen met keurmerk (Kiemplantlogo of OK compostlogo) niet in de biobak. Het duurt ongeveer 12 weken voordat bioplastic volledig gecomposteerd is. Het com‐ posteringsproces bij het bedrijf waar gemeente Tytsjerksteradiel het GFT‐afval compos‐ teert, duurt zo'n 14 tot 21 dagen. Het bioplastic wordt in die tijd dus niet gecompos‐ teerd en moet daarom achteraf alsnog uit het compost gefilterd worden. Daarom hoort het bioplastic thuis in de sortibak.

45


In aˆ l kom der iisk t by lubl i Ik bin de iisba d bego efter d an. n en e sto e deˆr i eini k leau.. l gje i .. k ek !

Na een paar goede nachten vorst, was het dan eindelijk zover, er kon weer eens ge‐ schaatst worden op de ijsbaan van Aldtsjerk! Met man en macht werd de ijsbaan s ’och‐ tends 11 februari sneeuwvrij gemaakt. Vanaf 14 uur konden de leden van de ijsclub los! Wat een prachtige middag, de zon scheen volop en er werd meteen goed gebruik ge‐ maakt van de landijsbaan. Hier enkele foto’s om even het sfeertje te kunnen proeven….

Wat in wille, nei de sniewille op de Klinzebult, ek noch echte iiswille op de iisbaan. Rint der in jong famke mei gloeiende wangen en in laitsjend snútsje by my lâns, se sil nei hûs. "Bedankt dat we mei de koroana op de iisbaan ride meie!" Do bedankt, wy fine it geweldich datsto hjir sa'n wille hân hast! Mei hertlike groeten, Iisklub Aldtsjerk 46


Omdat er weinig evenementen zijn op het moment heeft de redactie de agenda gevuld met diverse wetenswaardigheden op verschillende data.

FEBRUARI 20‐28 Voorjaarsvakantie Noord en Midden 22 Wereld Denkdag 23 Curling is Cool Dag 24 Wereld Barkeeper Dag 26 Vertel een Sprookje Dag 27 Int. Dag van de IJsbeer 28 RSI Dag Int. Zeldzame Ziektendag MAART Complimentendag Dag van het Gehoor & Luizendag Dag van de Grammatica & van de Doktersassistente 6 Oud papier ‐ De container kan gevuld worden van 8.00 tot 12.30 6 Boekenweek 2021 (t/m 14‐03) 8 Int. Vrouwendag 9 Internationale Barbie Dag 10 Super Mario Dag 11 Wereld Loodgietersdag 12 NL Doet (t/m 13‐03) 17 St. Patrick’s Day 18 Dag van de Leerplicht 20 Begin van de Lente & Internationale dag van het geluk & Nationale Vriendinnendag 28 Start: Zomertijd (klok uur vooruit) 30 Pyjamadag 31 Backup Dag 1 3 4

APRIL 1 1 april ‐ kikker in je bil! 2 Goede Vrijdag 3 Oud papier ‐ De container kan gevuld worden van 8.00 tot 12.30 3 World Party Day 4 Eerste Paasdag 5 Tweede Paasdag 6 Internationaal Kussengevecht Dag 7 Wereldgezondheidsdag & Dag van de Bever 11 Wereld Parkinson Dag & Dag van de Goede Daad 13 Scrabbledag 15 Nationale Secretaressedag 17 Wereld Circus Dag 18 Dag van de Amateurradio 19 Landelijke Dag Tegen Pesten 23 Dag van het Duitse Bier 24 Dag Tegen Proefdieren & Internationale Dag van de Dierenarts 25 Internationale Dag van de Pinguïn & van de Stilte 27 Koningsdag & Wereld Tapirdag 28 Internationale Dag van de Geleidehond & Dag tegen Lawaai MEI 1 Oud papier ‐ De container kan gevuld worden van 8.00 tot 12.30

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

6 april


Terras/serre aan het water Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koud- en warmbuffet, barbecues, enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Luxe broodjes, diverse plates en snacks Verhuur van: tent

(div. maten),

(ook afhalen)

biertap en statafels.

Ook voor catering.

fé a c te s ig ll e z e g t e H oute! aan de elfstedenr Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl