Bregebidler 120 - april 2021

Page 1

r e l d i b e g ê r de B

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN APRIL 2021

120


Colofon

Contactpersonen

Redactie‐adres: Wietske Kooistra, Miedemaweg 19 9064 KL Aldtsjerk 06‐20144152 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Rienk v.d. Meer 06 11284004 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Albert Kloosterman 2563204 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Wieger Annema 06 10605458 Vrouwen van Nu: Thea van Raaij 06 43840301 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Annestien) 06 53632103 www.oerein.nl 058‐2561612

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Theorine Scholte Wietske Kooistra Maaike Bokma verspreiding

06 51316779 256 05 98 06 20144152 844 98 74

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: IBAN NL10 RABO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooi‐ weg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Politie buurtagent: Wijkagent Kroes 0900‐8844 / 112 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511‐460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9‐12 en 13‐15.30 Melding doen via: http://www.t‐diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de vol‐ gende ochtend 07.00: 0511‐460888 Weekend en feestdagen


Voorwoord April doet wat hij wil – dat bleek maar weer begin april, zo nu en dan gingen we over van mooi lenteweer naar winterse buien en andersom. We hebben nog steeds last van Corona. Het gehele schooljaar is anders dan het ooit was. Digitaal (thuis)onderwijs, niet naar school toe mogen komen, in wisselende roosters naar school toe, allemaal weer naar school al dan niet met een mondkapje. Vóór Corona konden we in het aprilnummer van de Brêgebidler vertellen waar de schoolreisjes van de kinderen van Sinnehonk naar toe zouden gaan. Dit jaar is het allemaal nog een verrassing wat de juffen en meesters kunnen /mogen bedenken. Ook de eindexamenkandidaten hebben door het Corona‐jaar niet de meest opti‐ male voorbereiding op hun examens gekregen. Wij wensen alle kandidaten succes bij hun examens en rekenen op veel vlaggen in top halverwege juni! Over vlaggen gesproken – bij een aantal van onze trouwe adverteerders hangt de vlag er heel anders bij. In februari versturen we de facturen voor de bijdragen aan de Brêgebidler. Omdat het voor veel ondernemers een moeilijke tijd is, hebben wij aan onze adverteerders de keuze gelaten om naar draagkracht bij te dragen aan de Brêgebidler. Als u boodschappen doet koop dan lokaal, de adverteerders dragen al jaren hun steentje bij aan dorpskrantjes maar ook aan diverse (sport) verenigingen. Met z’n allen moeten we zorgen dat ook zij kunnen blijven voortbestaan – steun de lokale ondernemers en shop in de Trynwâlden! Door de lastige tijden voor onze adverteerders vallen er inkomsten voor de Brêgebidler weg. Van een aantal dorpsgenoten hebben wij al een vrijwillige bij‐ drage mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Wilt u ook een bijdrage leveren zodat we de Brêgebidler in de huidige vorm voor u kunnen blijven maken? Uw bij‐ drage kunt u over maken op banknummer IBAN NL10 RABO 0135 6728 05, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, onder vermelding van ‘bijdrage Brêgebidler’ – een auto‐ matische incasso‐opdracht mag natuurlijk ook  Aan vulling voor de Brêgebidler wordt gewerkt, zo starten we in dit nummer met alweer een nieuwe rubriek: Hond!...en wie is de baas? Met al die nieuwe (Corona?)honden in het dorp kunnen we wel even vooruit. Zo leren we elkaar in het dorp nog beter kennen, zowel nieuwe als ‘oude’ inwoners van Aldtsjerk.

3


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Op 28 april 2021 houdt Dorpsbelang Aldtsjerk (DBA) een Algemene Ledenvergadering – door de Corona‐maatregelen wederom digitaal. DBA heeft aan alle inwoners van Aldtsjerk van wie het emailadres bekend is een uitnodiging verzonden. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel bij de ALV aanwezig zijn, stuur dan een mailtje naar dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com. Ook als u niet naar de ALV wilt komen ontvangen wij graag uw email‐adres, zodat we een compleet adressenbestand hebben. Dan kunnen we onze dorpsgenoten op de‐ zelfde manier informeren over zaken die Aldtsjerk betreffen. Alvast bedankt voor uw hulp hierbij. Waar is Dorpsbelang Aldtsjerk zoal mee bezig geweest – na de ALV in december 2020: 2.1.

Kerststal en brugverlichting

2.2.

Deelname Stichting Noordelijke Woudroute

2.3.

STIP ‐ onderzoek scholen in Trynwâlden

2.4.

AED geplaatst

2.5.

Contract groenbeheer

2.6.

Trynwalderein

2.7.

Dorpsvisie

2.8.

Noodkreet Stichting Cultureel Erfgoed

2.9.

Gezamenlijke dorpsbelangen vergadering op 16‐2‐21 ‐ werkgroepen

2.10.

Bestuurlijk overleg met B&W op 10 maart 2021

2.11.

Aldtsjerk Foarút

2.12.

Strandje bij mar wordt opgeschoond

2.13.

In september monumentendag met Aldtsjerk centraal

2.14.

Voorbereidingen Automatische Incasso contributie DBA

5Beste dorpsgenoten, Het is half april 2021 en al meer dan een jaar geleden dat wij elkaar op een normale ma‐ nier hebben kunnen ontmoeten, bij elkaar hebben gezeten, ongedwongen, zonder na te denken over afstand, over een niesbui, een hoestbui of een verkoudheid, zonder het hebben van een bepaalde uit angst gedreven voorzichtigheid die ons van elkaar verwij‐ derd. Die er voor zorgt dat wij elkaar weinig meer zien, waar wij een bepaalde trots had‐ den voor de saamhorigheid welke ons kenmerkte. Een saamhorigheid die zo voelbaar was tijdens bijvoorbeeld de dorpsfeesten, waar het laatste dorpsfeest wat wij met el‐ kaar gevierd hebben een enorm voorbeeld van was. Het ziet er naar uit dat het seizoen van Oerein voorbij is voordat het überhaupt begon‐ nen is…. Volgende week is er weer een persconferentie, maar op dit moment kan ik mij niet voor‐ stellen dat er een mogelijkheid is om onze altijd zo gezellige Koningsdag met elkaar te vieren zoals wij dat het liefst met elkaar doen. Normaal gesproken is de Koningsdag het begin van het einde van het seizoen, is er weer mooi weer, gaat iedereen weer meer an‐ dere dingen doen en zijn er enkel nog een aantal vergaderingen, koffie‐ochtenden na het kerkbezoek en hier en daar nog het vieren van een verjaardag of andere persoon‐ lijke vieringen voordat wij elkaar weer in september zien, ook die zullen er nu niet zijn. Van hier uit wensen wij jullie dan ook, ondanks alle regels en beperkingen, een goede zomer toe en hopen dat jullie genieten van de dingen die er wel zijn, de vaak kleine din‐ gen die ook deze periode bijzonder maken en ons de verbinding met elkaar laten voe‐ len. Wij hopen jullie allen weer te zien en te ontmoeten vanaf september, hopen jullie te kunnen verwelkomen op de gezellige inlopen, dat het koor weer met elkaar mag zingen en de volksdansers weer met elkaar mogen dansen, dat er na de kerkdienst weer gezel‐ lig koffie gedronken kan worden, dat er weer geklaverjast kan worden en koffie‐och‐ tenden plaatsvinden, dat we het leven weer dicht bij en met elkaar mogen vieren. Pas op jezelf en je ‘eigen´ rondje tot wij met elkaar weer één grote ronde kunnen vor‐ men. Doarpshûs Oerein

7


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Wurkiis en wille op de iisbaan! “Wy sjogge mekoar op de lâniisbaan, genôch fentilaasje en de 1,5 meter is gjin beheining!“, dat wie de winsk fan it bestjoer en lit dat no rom 4 dagen lang útkomme! Yn it foaren al in soad “waarkundigen” dy’t mekoar om de earen sloegen mei temperaturen fan ‐20 °C en noch kâldere gefoelstemperaturen, in hege druk fan 1045 hPa en dat wol trije wike bliuwe sil. Te min wetter yn de fearten om de iisdikten helje te kinnen en de kij frieze mei de oeren fêst oan de robot; alteast yn myn dreamen. De froast kaam snein 7 febrewaris mei in hurde easte wyn , ja, stoarm mei sniebuien en roetkâld. It snieiis foarme him rap en glêd iis wie op slach net mear mooglik. De nach‐ ten kâld mar gjin fûle froast en ek net de iisoangroei dy’t wy ferwachten. Woansdei ha we in slach oer de lâniisbaan makke mei Jan K. en Arie en de konklúzje wie: Moarn de baan iepen! Hjoed noch net, in wynwek wie net sterk genôch. Op de Aldtsjerkstermar sit in grut wek mei wol twahûnderd einen en markels. Ek ien wyt eintsje, in kwaaker út de einekoai? Tongersdei betiid, it is einepikewaar, we helje de materialen út it “swarte hok” en op nei de Mar. De barte komt neist it bregje, stroomkabel útrôlje, de kachel oan en fierder de baan útsette. Gjin bankjes en stuollen op de baan om te fo‐ arkommen dat ”it folk” te ticht opelkoar sitten giet. Doete is al oan it skjinmeits‐ jen yn it iisbaanhokje. Mei de hândoek, dy’t der al in pear jier leit, hat se oer de tafel en de rúten west. Der is even gjin wetter en sjippe by de hân mar foar it each alles kreas en wy as mânlju ‐bestjoer binne wol wat wend. De snieskower wie foar in grutte beurt nei de dealer, hast 7 jier hat er stilstien en moast wol efkes op gong brocht wurde. Freedtemoarn is it safier en Tjibbe begjint as earste mei it fijen op de masine en in man as fiif geane op hânkrêft de snie te liif. 9


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


Samar in prachtige baan der troch en bliere gesichten rûnom! Sjochst mar wer, yn’e kjeld wurdt men waarm foar de iisclub. Lit no de leden mar komme en wa wit ek nije ynwenners of stipers. Arie hat goede saken dien mei mear as fjirtich nije leden dy’t graach ride wolle op ús moai preparearre snieiis . No moai is wat oerdreaun, dát wie hast net te finen mar jo hiene wol grip en dat is ek wat wurdich! It iis op it bûtenwetter is amper fert‐ rout, mar kloften minsken kamen freed al del fan Ljouwert nei Aldtsjerk. De earste riders fanôf Ljouwert binne woansdei 10 febre‐ waris om seis oere moarns al by ka‐ fee Moarkswâl en de tradysje fan de nammen op de balke koe wer troch Henk ynlost wurde. Sneon ha Jacob en Henk Theunis de baan fage fan Aldtsjerk nei de tegeltsjebrêge. In protte lof foar de iisclubminsken krije we fan de riders. Spitich dat it stikje Aldtsjerk Bartlehiem noch net genôch iisdikte hie en dus noch net frijjûn wie troch de iiswegensintrale. Foar ús dus ek gjin grien ljocht om dit stikje te feijen. Sneintemoarn om goed 7 oere wie Henk T. al wer oan it fijen en ek noch in lekke bân dy’t yn de kjeld wiksele wurde moast. It wiene de lêste stuiptrekkingen fan de Russyske bear, no bearke wol ik it neame. Riperige nacht is mear fan tapassing! Snein ek noch wer prachtich riders‐ waar mei in protte riders en op’e neimiddei ha we it spul wer oppakt. De waarsomslach wie der op mo‐ andei mei rein en izel en we koenen no reedride op de dyk. Wat ha we fjouwer prachtige iisdagen op de iis‐ baan en bûtenwetter hân. Efkes de Covid‐19 ferjitte , de 1,5 meter wie dúdlik, alhoewol op it iis is ek dat soms net fol te hâlden. De winter bringt ús waarmte en wer moed om troch te gean en fol te hâlden! Wy winskje jimme alle goeds en sûnens foar de kommende tiid. Tige tank oan de “bodders fan it iis” en oan ’t takomm’ jier of soe it de kommende wiken noch slagje? Op âld iis friest it it fûlst , is in âlde sizwize mar ek fan tapassing op in âlde leafde. Foar my is dat it iis! Bestjoer “IJsclub Oudkerk”, Jan O.

11Digitale presintaasje 'Iisbaan yn ’e maaitiid' Foar it earst sûnt jierren koene wy dizze winter wer reedride op natoeriis. De iisbanen yn Fryslân sieten fol mei besikers dy’t genietsje woene fan de iiswille. Hoe lizze iisbanen derhinne as de maaitiid wer begjint, as it iis wer fuort is en it wetter fan ’e iisbaan ôf? Iensum en ferlitten no’t der net mear op riden wurde kin? Nee, se wurde brûkt, en hoe! Der wurdt op keatst, fuotballe en kuorballe. Hynders, kij en skiep rinne te weidzjen op it stikje lân. Der wurde gewaaksen op ferboud. En wannear’t iisbanen der dochs fer‐ litten by lizze, dan biede se rûmte foar rêst en besinning. Tresoar bringt fan 21 maart o/m 24 maaie 2021 mei de digitale presintaasje ‘Iisbaan yn ’e maaitiid’ Fryske iisbanen yn ’e maaitiid yn byld. Selfieboerd De maaitiid mei har oprinnende temperatueren en natoer dy’t him ûntjout nûget út om sels op paad te gean. Kuierje of fyts nei dyn eigen iisbaan of ien yn ‘e buert. Hoe leit dy derhinne? Wurdt der op sport, rint der fee te weidzjen of is it in hearlik, rêstich plak? Meitsje der in foto fan, diel dizze mei de hashtag #iisbaanynemaaitiid en wa wit ynspi‐ rearrest mei dyn foto wol oare doarpen en stêden. Wy meitsje it noch moaier foar dy en ha by njoggen iisbanen yn Fryslân in selfieboerd pleatst! By dizze iisbanen kinst mei it selfieboerd op de foto: Wijckel, Nijelamer, Bakkeveen, Burdaard, Sint Jacobiparochie, Aldtsjerk, Blessum, Munnikezijl en Hijum.

DORPSFEEST It gebrûklike twadde wykein fan juny komt dit jier y.f.m. Corona spitigernôch te betiid foar it hâlden fan ùs doarpsfeest. It tredde wykein fan septimber hoopje wy it dochs fiere te kinnen. 17 en 18 septimber wurd de alternative datum. De ynfolling fan it feest, dat folget noch! 13Nieuws van Sinnehonk De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben een verhaal bedacht over rovers. Het is een “breiverhaal”. Wij beginnen met 1 zin. Hiermee gaan wij verder breien. De rovers in de grot. “Sesam open U”. De grot gaat open. Daar zien wij de draak. De draak heeft eieren. De eieren van de draak hebben een kleur. Hij spuwde vuur. En hij kon alles in brand steken. Maar dat deed hij niet. De rovers gingen op zoek naar de sleutel van de schatkist. Rover Hannah vond nog even een gouden ei! De draak vloog weg. Hij was boos. En toen zag hij de sleutel van de schatkist liggen. Yes! De draak ging de schatkist open maken. Oooooooo, brulde de draak. Hij is leeg! Gefopt draak. Wij hadden de schatkist leeggemaakt, riepen de rovers. En ze leefden nog lang en gelukkig. Sessie sluiten! De grot ging weer dicht! Allemaal de hartelijke groeten van de kinderen van groep 1, 2 en 3. 15


TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

GLASZETTEN BADKAMERS

DOUWELAAN 86 OENTSJERK [06] 46 218 460

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL


Ljocht op Rjocht

“Spel of Spul” Risk, Landverovertje, kent u het nog? Kinderspel(letjes)! Met een dobbelsteen, krijt, bal of mes en uiteraard handig spel moet zoveel mogelijk land worden veroverd. Maar te‐ genwoordig “slijpen we de messen” niet meer. Al zijn erfgrenzen en –afscheidingen tot op de dag van vandaag voer voor discussie. Het hield mr. Frank Visser ook jaren bezig. Maar meten is weten, en weten is wijsheid. Het Kadaster kan daarbij erg behulpzaam zijn. Wat kun je vinden bij het kadaster? Het kadaster is het officiële register voor alle onroerende eigendommen in ons land. Simpeler gezegd: elk perceel, de grond en de bebouwing, is in het kadaster terug te vin‐ den met de daarbij behorende gedetailleerde informatie. De basisinformatie, zoals het unieke perceelnummer en het bouwjaar van de woning of het gebouw, is voor iedereen toegankelijk. Je kunt online de kadastrale kaart raadplegen om direct over deze infor‐ matie te beschikken. Wil je gedetailleerde gegevens inzien? Dan kun je allerlei rappor‐ ten aanvragen, waarin de informatie overzichtelijk wordt weergegeven. Wat moet je doen bij het splitsen van een perceel? Stel je voor dat je eigenaar bent van een stuk grond. Je besluit op enig moment om een deel van die grond te verkopen. Het perceel wordt dan gesplitst. Dat kun je niet zomaar zelf doen. Je kunt wel een deel van de grond aan een ander verhuren, maar wanneer een ander (deels) eigenaar wordt, moet de data zoals bekend bij het Kadaster worden gewijzigd. Daarvoor moet je een aanvraag indienen. Is duidelijk welke grond van u is? De gegevens van een bestaande (erf)grens zijn bij het Kadaster vastgelegd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de bestaande erfgrens wilt (laten) bepalen. Dit helpt wel om problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer je: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

een schutting wilt plaatsen een tuinhuisje wilt bouwen een uitbouw wilt plaatsen een perceel wilt (ver)kopen en de grenzen onduidelijk zijn een grensconflict met uw buren op wilt lossen een boom wilt planten aan de rand van uw tuin

17


* BOKSEN * SPINNING * FITNESS * PILATES

* CARDIOTRAININGS * GROEPSFITNESS * KRACHTTRAINING * VIRTUELE SPINNING

* FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN * 55+FITNESS MEDICAL TAPING * VOEDING * ZONNEBANK


Hoe kun je de onduidelijkheid oplossen? o Grensreconstructie Om een bestaande grens opnieuw zichtbaar te maken in het terrein voert het Kadaster een grensreconstructie uit. Een landmeter komt langs en laat je zien waar de kadastrale grens ligt. Doe dit vooral als je een grensconflict met de buren op wilt lossen, of een perceel wilt (ver)kopen en de grenzen onduidelijk zijn. o Veldwerk Een veldwerk is een situatie‐ of meetschets van een kadastrale grens op het moment dat deze ontstaan is. Een veldwerk is een optie in de andere gevallen die hiervoor staan genoemd. o Een Let op! Een erfafscheiding (zoals een schutting, een scheidingsmuur of een haag) kan in de praktijk van de erfgrens afwijken. Dat levert nog wel eens een bijzondere situatie op, zeker als dat al jaren zo is. Een Rijdende Rechter voorbeeld Je ontvangt een aangetekende brief van jouw buurman over de schutting langs uw achter‐ tuin. Daarin wijst jouw buurman jou erop dat de schutting niet op de kadastrale erfgrens staat, maar juist één meter parallel van de erfgrens afligt, op het erf van de buurman. Ook schrijft de buurman dat hij voornemens is om de 25 jaar oude schutting, die hij zelf heeft geplaatst, te laten vervangen door een nieuwe schutting op de erfgrens. Jouw tuin zou hierdoor kleiner worden. Hoe zit dit juridisch? Dit praktijkvoorbeeld roept enkele juridische vragen op: 1. Waar ligt de kadastrale erfgrens? De erfgrens: Als die onduidelijk is, en dat lijkt zo te zijn, dan moet je eerst de grens laten bepalen. Dat doe je dus met hulp van het Kadaster. 2. Van wie is de schutting? De schutting: De schutting staat op het erf van de buurman. Dit betekent in beginsel dat uw buurman eigenaar van de schutting is. Daarmee staat het de buurman vrij om met de schutting te doen en laten zoals hem dat goeddunkt. Inclusief het verwijde‐ ren ervan. Voor wat betreft de door de buurman gevorderde nieuwe schutting geldt het volgende. Op grond van de wet staat het de buurman in beginsel vrij om van jou te vorderen dat er, op gedeelde kosten, een erfafscheiding wordt geplaatst op de erfgrens. Betekent dit nu dat uw buurman de bestaande schutting zomaar kan verwijderen en, op gedeelde kosten, een nieuwe schutting op de erfgrens kan vorderen? En hoe zit het met de strook grond die jij al jaren in gebruik hebt? 3. Van wie is de meter grond? Is er sprake van verjaring? Verjaring: hier doet zich een bijzondere situatie voor als je (en eventuele vorige ei‐ genaren van jouw woning) de strook grond van de buurman – feitelijk ‐ al sinds jaar en dag in bezit hebt alsof je zelf de eigenaar bent. Deze situatie is met name bijzon‐ der indien uw buurman geen fysieke toegang heeft tot de strook grond en uw buur‐ 19


Ruim & plezierig Ruime winkelen n ingstijde open

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag rd va van 08 00 tot 20 08.00 20.00 00 uur Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Zondag van 10.00 tot 18.00 uur De Haven 5, Gytsjerk 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Iederre e klant tevrre eden de deur uit!

1400m 2 winke l plezie r!


man nooit bezwaar heeft gemaakt tegen uw gebruik van zijn grond. Van belang is dan het juridische begrip verjaring. Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. Toegepast op het praktijkvoorbeeld: door verloop van de tijd kan de buurman in beginsel niet langer “vorderen” dat je een einde maakt aan het in zijn ogen onrechtmatig gebruik van zijn strook grond. Met andere woorden: de buurman kan geen aanspraak meer ma‐ ken op zijn strook grond, waardoor jij de eigenaar van de strook grond bent geworden. Voor situaties als deze geldt in de praktijk meestal de verjaringstermijn van 20 jaar. Dan zult u wel moeten (kunnen) bewijzen dat u zich de afgelopen 20 jaar als bezitter van de strook grond heeft gedragen, en deze grond onafgebroken heeft gebruikt en onder‐ houden. Als de verjaring vast is komen te staan, is het aan te raden om de strook grond bij het Kadaster in te laten schrijven als uw eigendom. De situatie is dan immers voor ie‐ dereen volstrekt duidelijk. Hiermee kan je toekomstige burengeschillen met mogelijke nieuwe buren voorkomen. Bovendien scheelt dit bij het eventueel verkopen van de wo‐ ning de nodige tekst en uitleg aan potentiële kopers. Hoe zit het dan met de erfafscheiding? Indien het beroep op verjaring van de strook grond is geslaagd, resteert de vraag of de buurman de bestaande schutting mag verwijderen. Ja, omdat de schutting nog altijd ei‐ gendom is gebleven van de buurman. Bovendien kan en mag de buurman vervolgens vragen dat er, op gedeelde kosten, een nieuwe schutting op de (nieuwe) erfgrens wordt geplaatst. Ditzelfde recht heb je overigens ook ten opzichte van de buurman. Wat wordt het: spel of spul? Het is goed om te realiseren dat jouw juridische positie niet afdoet aan het feit dat je buren van elkaar bent. Iets met gelijk hebben en/of gelijk krijgen…. Hierom is het altijd zinvol om af te wegen of, en tot in hoeverre, je bereid bent om de burenverhouding op het spel te zetten ‐ of is het spul ;‐)

Hoe leuk is het als je kunt bijdragen aan de toekomst van anderen? Eind december heeft Redmer Swart de helft van zijn ‘fooien pot’ overgemaakt aan de stichting Fardidpur! Maar liefst 32 euro heeft Redmer gedoneerd. Hiermee worden mensen met een beperking en kansarme kinderen geholpen met o.a. huisvesting en scho‐ ling. Super goed van je Redmer! 21


Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto? Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod. NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto? Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen! AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland? Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s. Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen, van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl


Buorkje én nije undernimmers Rhaladijk/Boerfinne In deze rubriek stellen wij aan de hand van een paar vragen nieuwe inwoners van Aldtsjerk aan u voor. De familie Lekkerkerker woont sinds half januari 2021 aan de Rhaladijk 6 te Aldtsjerk. De familie bestaat uit: Arjan en Jitske met hun zoons Thyme (2 jr.) en Jarne (8 mnd.).

Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk? Arjan heeft al een poos een eigen bedrijf en wilde daarom graag ergens wonen waar hij ook voldoende ruimte zou hebben om te ondernemen. Liefst in een dorp, niet te ver buiten‐uit. En dan het liefst ook nog in de Trynwâlden. Toevallig kwam dit plekje op hun pad. Fedde Kingma is de schoonvader van Arjan's zus. Fedde hielp ook mee met de bouw van het nieuwe huis van Arjan's ouders en zo kwam het eens ter sprake dat Fedde wel wilde stoppen met zijn bouwbedrijf… Van het één kwam het ander. Tussen dat eer‐ ste gesprek en de daadwerkelijke verhuizing zat bijna anderhalf jaar. Maar dat gaf niet, want Arjan en Jitske woonden op een mooi stekje aan de Barte in Gytsjerk en hadden geen haast. In dit ‘tussenjaar’ is er achter de bestaande werkplaats een grote loods (60x30m) langs de waterkant gebouwd. Arjan is overigens geboren in Elsloo, maar woonde sinds 1998 al in Gytsjerk met zijn ouders en 2 broers & 2 zusjes. Zijn ouderlijk huis, “de pleats” aan de Canterlandseweg, is vast wel bekend. Jitske komt oorspronke‐ lijk uit Kootstertille en heeft in Groningen gewoond. Na een jaar reizen vond hun ont‐ moeting plaats, in Café Bertus te Surhuisterveen.

23


Door stil te staan bij mijn handelen heb ik bepaalde niet-helpende patronen ontdekt. Door deze patronen te doorbreken ontstonden nieuwe mogelijkheden. Door de veiligheid die jij hebt geboden is er bij mij veel meer ontspanning ontstaan.

Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk Tel. 06- 128 716 71 info@indeoudehof.nl www.indeoudehof.nl

VERTROUW WD BIJ U THUIS

Thuiszorg

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing?

24-uurs alarrmering

090 00 - 1722

www.patyna a.nl


Wat wilde je worden en wat ben je geworden? Voor Arjan was dat niet zo moeilijk. Hij wilde boer worden, in ieder geval koeien mel‐ ken. Nu heeft hij samen met zijn vader Piet een bedrijf in rubberen loopvloeren. Zacht en tegelijk stroef voor de koeien in de stal. De rubberen matten worden vervaardigd van gebruikte transportbanden uit de mijnbouw. Geen gladde vloeren meer en een beter welzijn voor de dieren. Het rubber komt op grote rollen binnen, wordt door henzelf ge‐ profileerd en op maat gemaakt voor en geplaatst bij de klant. De klanten zijn wereldwijd verspreidt. Het installeren doen ze zelf in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden. Naar de rest van de wereld exporteren ze, maar die klanten moeten de vloeren zelf ‘leggen’. Jitske wilde vroeger juf op de basisschool worden. Of toneelspeelster, maar volgens haar ouders was daar geen geld mee te verdienen. De PABO werd het. Ze heeft haar propedeuse gehaald. Door een samenloop van omstandigheden en op een gegeven mo‐ ment ontbreken van het plezier in studeren, is ze met die opleiding gestopt. Later heeft ze de studie Sport, Gezondheid‐ en Management aan de ALO gedaan. Ze werd Beweeg‐ & Leefstijladviseur en was een paar jaar werkzaam bij Tigra. Daarna heeft Jitske een jaar lang alleen in een camper rondgetoerd. Dit was een mooie ervaring die ze niet had wil‐ len missen. Tegenwoordig stort ze zich volledig op het moederschap, waarvan ze van te‐ voren niet had kunnen denken dat dit zo’n mooie, waardevolle invulling in haar leven zou zijn. Wat zijn jullie hobby’s? Arjan voetbalt (als er tijd voor is) bij SV Suwâld. Houdt daarnaast van een biertje, met de gezelligheid van vrienden daarbij. En hij mag ook graag een beetje bouwen en ‘omk‐ looien op it hiem’. Jitske houdt van sporten en heeft van alles op dat gebied gedaan. Bootcampen en een kleine start met survival is het meest recent, van voor de bevallingen. Zo ook snow‐ boarden en skiën. Tegenwoordig is het vooral wandelen met de kinderen. En met de winterse dagen schaatsen. Kortom, ze houdt ervan om bezig te zijn. Gezellig bijkletsen met vriendinnen doet ze ook graag. De tv staat in huize Lekkerkerker vrijwel nooit aan. Hoe drink je je koffie? Arjan: met melk Jitske: drinkt geen koffie, voornamelijk water en soms thee. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Arjan is geen lezer en Jitske komt er niet meer aan toe. De ogen vallen dicht. Tegenwoordig komen ze zodoende vaak niet verder dan wat interessante stukken lezen op Facebook. Of struinen op Marktplaats. Het laatst gelezen boek van Jitske is Onvoorwaardelijk Opvoeden ‐ Alfie Köhn.

25


Auto en caravan airco inbouw en reparatie Autodiagnose Dieseltuning Boerfinne 2, 9064 DG Oudkerk Telefoon (058) 256 16 41 • Mobiel (06) 1033 1035 E-mail aircotech@hetnet.nl


Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Arjan is echt een avondmens, maar moet er wel vaak heel vroeg uit (en maakt het daarom niet te laat). Jitske is ook meer een avondmens, maar noodgedwongen nu meer op de ochtend gericht i.v.m. de kinderen. Welke auto rijd je en welke zou je willen rijden? Ze rijden allebei in een bus / Transporter. Het maakt Jitske niet uit in wat voor auto ze rijdt, als hij het maar doet. Arjan zegt dat hij het liefst rijdt in de Pick‐up van buurman Sipke!  Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? Jitske is degene die altijd kookt. Zij houdt van variatie, heeft geen specifiek favoriet menu. Vooral lekker vers. De Hollandse pot doet het nog altijd goed bij Arjan – een echte aardappels/groente/vlees‐type. Wat is jullie favoriete vakantieland? Beide zijn in meerdere landen geweest. Op meerdere plekken vinden ze het mooi, ook in Nederland. Ze houden van een actieve vakantie (geen strandliggers). Jitske gaat het liefst elke keer naar een ander land om de omgeving en beetje cultuur te ontdekken. Dit hopen ze ook aan hun kinderen mee te geven. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Aan het einde van het jaar reizen, is Jitske 3 maanden in haar eentje in Zuid‐Afrika geweest. De natuur, de mensen, de cultuur, het klimaat en de manier van leven toen, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Ergens had ze daar nog wel langer willen blijven…. Naast het reizen heeft ook het moederschap grote indruk gemaakt. Als je Arjen 5 jaar geleden had verteld dat hij op de Rhaladijk zijn bedrijf verder uit kon gaan bouwen met zijn gezin, dan had hij dat niet geloofd. De kans die ze hebben gekregen om hier zo mooi te wonen en ver‐ der te gaan met hun bedrijf, maakt Arjan trots en tevens ook grote indruk op hem. Wat zijn je ervaringen met het bedrijf tot nu toe? Beide zijn ze positief verrast. Warbere buren die allemaal wel wat kunnen en materieel hebben, wat zo nodig ingezet kan worden. Handig én gezellig. Kortom; Het bevalt goed op de Rhaladijk! Ze hebben ruimte genoeg hier en zijn eigenlijk alleen maar blij. Het was door jullie hartelijke ontvangst en het gezellige geklets van Thyme een gezellige avond (op anderhalve meter afstand). Hartelijk dank daarvoor, Wietske en Hester.

Voor meer informatie over hun bedrijf, kijk op de website: www.cowrubber.nl 27


Schuif ook eens aan voor

kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl


Hond! En wie is de baas…? In deze nieuwe rubriek stellen de eigenaren van honden zich aan u voor ‐ we zien veel honden met hun baasjes door het dorp en het bos lopen en soms vraag je je af: wie is dat toch? Het spits wordt in deze Brêgebidler afgebe‐ ten door Ineke Brouwer (59) en sinds april 2011 woonachtig bij de haven ('t wyfke van Anne Klompmaker). Buiten hond Cara ‐ een blonde Mechelse herder van 11 jaar wonen ze samen met de 2 katten Frits (11 jaar oud ‐ bleek na naamgeving een vrouwtje te zijn, maar is Frits gebleven) en Doutzen (geen Kroes maar Poes van 8 jaar oud). Wat doet Ineke naast haar regelmatige loopjes met de hond? Ineke is sinds 1 janu‐ ari 2010 zelfstandig ondernemer. Zij heeft zich met haar bedrijf BePower vanaf febru‐ ari 2020 gevestigd in Giekerk Zuid (naast Rekladruk). Wat doet zij in haar coaching praktijk? Zij begeleidt hier mensen van al‐ lerlei pluimage in hun levensprocessen. Immers in ieder leven dient zich van alles aan: verlies, relatie‐’gedoe’, opvoedings‐ problemen, rouwverwerking, maar ook vragen als waar word ik nu gelukkig van? Het doel hierbij is: mensen begeleiden om weer blij met zichzelf te worden (dan komt 't met de relatie en andere zaken ook vaak wel weer goed). Het leuke van dit werk vindt Ineke, dat je in de gesprekken vaak ook wel iets van herkenning voor jezelf vindt. Kwam deze roeping zomaar uit de lucht vallen? Nee hoor, hiervoor was Ineke langdurig werkzaam in team coaching en het begeleiden van veranderprocessen (veelal in het on‐ derwijs/ ziekenhuizen). Zij volgde hiervoor opleidingen als coach NLP, supervisie, docent en personeelswerk met specialistische opleidingen. Tijdens de Corona‐periode is Ineke begonnen met wandel therapie, waarbij je gesprek‐ ken hebt al wandelend in de natuur, tijdens het wandelen komen mooie gesprekken en onverwachte onderwerpen naar boven. De natuur ‘verteld’ wat je nodig hebt doordat je oog hebt voor de natuur in plaats van door te ’hollen’. Door open te staan voor stilte, je in jezelf te keren en (maatwerk) oefeningen te doen ‐ staat Ineke elke keer weer ver‐ steld van de energie die zo’n wandeling brengt. De natuur biedt van alles, is onuitput‐ telijk en werkt helend. Deze verwonderwandelingen doet Ineke zonder hond ‐ in groe‐ pen van maximaal 4 deelnemers, maar ook individueel. Echte stiltewandelingen zijn ook mogelijk ‐ als hierna over de ervaringen die tijdens de wandeling zijn opgedaan worden gesproken levert dit bijzondere inzichten op. Voor informatie of aanmelding kijk op de website van BePower www.bepower.nl (Brouwer‐Power). 29


30


Hoe vaak wordt de hond uitgelaten? Per dag in ieder geval 2 x, maar vaker 3 x ‐ geluk‐ kig kan Cara zich ook goed vermaken in de tuin (en haar haven). Veelal lopen ze in het bos, elke ochtend een uur of meer. In 't weekend is er meer tijd en lopen ze regelmatig de heale moanne rond. De wandelingen zijn meestal zo'n 8 kilometer. Vind je het leuk om de hond uit te laten? Ja, nooit gedacht dat dit zo leuk kon zijn, maar Ineke is mede door de wandelingen met de hond echt tot zichzelf gekomen en wil het niet meer missen. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat Ineke de stap naar een zelfstan‐ dige praktijk heeft durven maken. Ook leuk om regelmatig met andere hondeneigena‐ ren op te lopen en een praatje te maken. Wat vind je vervelend aan de hond uitlaten? Eigenlijk niks, op een enkele uitgezonderde hond met wie het niet klikt, na. Loopt uw hond los of aan de lijn? Meestal los, maar in 't dorp vast. Cara luistert goed en blijft dicht bij 't vrouwtje. Zijn er faciliteiten voor de hond in uw buurt? Ja, een poepbak :‐) Gebruik je je telefoon tijdens het uitlaten van de hond? Jazeker, vooral om foto’s te ma‐ ken (zie facebook) en om spraakberichtjes te verzenden. Heel soms bellen als het nodig is, maar zo weinig mogelijk, omdat je dan hele stukken van de natuur mist. Wel gaat de telefoon altijd mee ‐ dit om de stappen te 'laten' tellen. Ineke heeft vanaf eind februari 2021 al 440.000 stappen / 68,4 km gelopen, haalt vrijwel elke dag zo'n 10.000 stappen. Heeft uw huisdier ook eigenaardigheden? Volgens Anne is Cara een ‘suurtje” en veel te goeiig. Cara vindt het leuk om achter Luna aan te vliegen (kat van Sietske). Cara blaft uit enthousiasme ook naar mensen die op ‘haar’ terrein (de haven komen), dus dat is zo‐ mers wel eens vervelend. Kortom een hond die erg waaks is, er is geen bel nodig :‐) ‐ be‐ halve als buurman Hendrik langskomt dan slaat Cara niet aan. Cara is gek op het opha‐ len van ballen en stokken liefst uit het water, ze zwemt dan ook graag. Wat lust uw dier graag? Stinkstokjes en kauwstokjes, en ze is dol op aardappelschillen en fruit, Anne noemt haar dan ook wel fruitdruifje. Heeft u nog een mooie anekdote over uw huisdier? Cara zit stipt om 6 uur startklaar voor 't eten. De hond probeerde vroeger door 't kattenluikje bij Douwe naar binnen te komen, maar dat paste niet, echter door het kabaal kwam Douwe dan al naar haar toe. Daarbij staat Cara bekend als therapie‐hond; als er iets is in de familie wordt de hond opgehaald voor een wandeling om van haar luisterend oor gebruik te maken. Wat wilt u verder nog kwijt? Ineke wil straks workshops gaan geven met handvatten om de ‘rust’ uit deze Corona periode vast te houden. En is aan het onderzoeken om een ret‐ raite mogelijkheid te bieden, om mensen weer even helemaal zichzelf te laten resetten. Naar welk dier (en eigenaar) bent u benieuwd? Ik geef de riem door aan Adri en Ynske, met hond Dex. 31


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Bregepraatje

Beakens De flagge op ‘e toer Krêftich yn ‘e wyn Op in moaie maitiidsdei In strakblauwe loft Sinneskynwaar Beakens fan ljocht Yn koroanatiid Dêr’t moed hâlde en It fersetten fan beakens Us fersterkje Underweis nei Bettere tiden.

Bakens De vlag op de toren Krachtig in de wind Op een mooie lentedag Een strakblauwe lucht Zonnig weer Bakens van licht In coronatijd Waar moed houden en Het verplaatsen van bakens Ons versterken Onderweg naar Betere tijden.

De drege koroanatiid en de flagge op de Aldtsjerkster toer op in moaie maitiidsdei joe‐ gen ynspiraasje foar it meitsjen fan it gedicht wat us tastjoert waard troch: Foto en Frysk gedicht mei Nederlânske oersetting: Sjoerdtje Mulder‐Dantuma, Oentsjerk 33Jij & je hart Een gezond hart geeft je levensenergie die je nodig hebt. Daarom is het belangrijk om goed voor je hart te zorgen en je hart sterk te houden. De Hartstichting wil jou & je hart supporten op de manier die bij jou past. Benieuwd naar wat we allemaal doen? Kijk op hartstichting.nl/doelen Help ons jouw hart zo sterk en gezond mogelijk te houden. Van 11 – 17 april was de collecteweek voor de Hartstichting. Helaas kon ook deze col‐ lecte geen doorgang vinden door de Corona. Toch zou de Hartstichting graag uw bij‐ drage willen ontvangen. Geef wat u wilt missen aan de Hartstichting op rekening NL87ABNA0707 070 600 onder vermelding van ‘collecte’. Met de opbrengsten kan de Hartstichting verder met de onderzoekers zoeken naar op‐ lossingen om hart‐ en vaatziekten eerder op te sporen, maar ook zorgen voor snelle hulp in het geval het ‘mis’ gaat met je hart – lees het volgende artikel over de AED. Een nieuwe AED in Aldtsjerk Dankzij een actie van de postcode loterij heeft het Havengebouw nu ook een AED, Automatische Elektrische Defibrillator. Naast de AED bij het Oerein zijn er dus nu twee in Aldtsjerk. Dit apparaat wordt ingezet bij een onwel wording en kan, in principe, door ieder‐ een bediend worden. In Nederland mag iedereen in een noodsi‐ tuatie een AED gebruiken. Een AED is makkelijk te bedienen. Het apparaat ver‐ telt je wat je moet doen. Naast een AED inzetten, is het belangrijk om te kunnen reanimeren. Door te reanimeren houd je de kleine bloedsoploop op gang en zorg je ervoor dat de hersenen zuurstof krijgen. Binnen Aldtsjerk is na de plaatsing van de eerste AED gewerkt met een bel lijst. Hierop staan namen van mensen die gebeld kunnen worden bij een onwel wording. Praktijk wijst uit dat dit niet goed werkt. Beide AED’s worden nu aangemeld in het landelijk netwerk en kunnen ingezet worden na activatie via 112. Om binnen Aldtsjerk een dekking te kunnen realiseren van hulpverleners zijn er alter‐ natieven. Het beste alternatief is de burgerhulpverlener. Dit zijn hulpverleners die zich 35


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


aanmelden via Hartslagnu.nl en die via een sms gewaarschuwd worden als ze in de buurt van een melding zijn. In geval dat 112 gebeld wordt waarbij een AED ingezet moet worden gaat er vanaf de centrale een oproep naar de in de buurt zijnde hulpverleners. Alternatieven zijn een reanimatietraining, EHBO of BHV training via het werk voor de hulpverlening, echter dan moet iemand net toevallig in de buurt zijn of gevraagd wor‐ den. Het verdient daarom de voorkeur dat indien men in het bezit is van EHBO of BHV zich aan te melden via Hartslagnu.nl Ook in Aldtsjerk zijn inwoners die getraind zijn voor onwel wordingen en hebben her‐ halingen gevolgd. Vanwege de COVID pandemie zijn alle trainingen gestopt. We hopen dat deze rond de zomerperiode weer opgestart kunnen worden. Om binnen Aldtsjerk ook dekking te hebben via de sms functie wil ik u vragen om, in‐ dien u hier toe in staat bent, zich aan te melden voor burgerhulpverlener. Hoe dit gaat kunt u nalezen op Hartslagnu.nl Mocht u interesse hebben in een start of herhalingscursus reanimatie, of nog vragen hebben over bovenstaande. dan kunt u zich melden bij t.b.a.m.spies@gmail.com. Theo Spies

Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die verkeers‐ borden oversteken? Was het maar zo dat we de her‐ ten konden ‘sturen’ zodat ze altijd veilig oversteken… maar het zijn en blijven ‘wilde’ dieren. Zij houden geen rekening met mensen. Daarom wederom de oproep: Lieve hondenliefhebbers, zou u zo vriendelijk willen zijn om uw hond gedurende de maanden half april tot half juni aangelijnd te houden. Dit is de periode dat er weer reetjes worden geboren. Omgeving: Boskein, bos van Turkije en Griekenland

37Oude Grenssteen Tytsjerksteradiel, alles verandert (1) Vroeger markeerden grote keien de gemeentegrenzen, later hingen en stonden er bor‐ den bij de grenzen. Ook nu staan er aan de grenzen van de gemeente nog grensstenen met tekst en de verbeelding van onze gemeente en het bijbehorend wapen. Een van die stenen markeert de grens tussen ons dorp Aldtsjerk, dat aan het eind van de gemeente ligt en het dorp Readtsjerk, dat in de gemeente Dantumadiel ligt, maar dat samen met het buurdorp Mûnein in Tytsjerksteradiel wel tot de Trynwâlden behoort. Museaal erfgoed. De voorgangers van de huidige grensstenen stonden vanaf de jaren zeventig tot begin 2006 op dezelfde locaties waar de huidige grenspalen staan. De oude grenspaal hoort inmiddels tot het cultureel erf‐ goed van Tytsjerksteradiel. Er is een exemplaar opgenomen in de collectie van het Observeum, gevestigd aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Het Observeum is museum en sterren‐ wacht of observatorium ineen en ont‐ leent daaraan haar naam Observeum de naam. Altijd te zien. De oude grenspaal staat samen met andere oude stenen opgesteld in het open lucht deel van het Observeum. Dit deel van is altijd open en vrij toegankelijk, zo valt er in deze bijzondere tijd waarin musea noodgedwongen hun deuren gesloten moeten houden nog veel te zien. De steen staan niet ver van de entree van het Observeum en de parkeerplaats en staat zo geplaatst dat deze van alle kanten goed te zien is. In de Trynwâlden staat in Oentsjerk vlak bij de dokterspost en Heemstrastate aan de zijkant van het pad naar het sportveld ook nog een oude grens grenssteen. Vormgeving. De ‘oude grenssteen’ is traditioneler vormgegeven dan de opvolger uit 2006, die nodig was omdat de naamgeving van de gemeente veranderde. Bij raadsbe‐ sluit van 23 oktober 1986 was het gebruik van de Friese naam van de gemeente Tytsjerksteradiel officieel vastgesteld. Pas na 20 jaar stond de Friese naam van de ge‐ meente op al haar grensstenen. Kwartieren. Tytsjerksteradiel, de achtste grietenij van kwartier of regio Oostergo, werd op 25 maart 1818 bevestigd met een wapen waarvan de beschrijving luidt: 39“Gevierendeeld; het eerste van lazuur beladen met een schepnet en een zeissen, ge‐ plaatst als een St. Andrieskruis; het tweede van zilver, beladen met een groene koorn‐ plant; het derde mede van zilver, beladen met drie boomen van sijnopel; het vierde van keel, beladen met een zwarte hoorn. Het schild gedekt met eene kroon van goud.” Deze kwartieren staan op de oude grenssteen afgebeeld. Streekwapens. Het wapen bestaat uit vier streekwapens: de zeis en het schepnet horen bij Tytsjerk, het koren bij Sumar, de posthoorn bij de hoofd‐ plaats Burgum, en de drie bomen op zil‐ veren schild verbeelden de Trynwâlden en staan symbool voor de ‘Trije Walddoarpen’ of drie wouddorpen. Oentsjerk (waarvan het dorp Mûnein voorheen een buurtschap was), ons dorp Aldtsjerk en het dorp Gytsjerk zijn de oorspronkelijke wouddorpen, met alle drie een boom in hun wapen. Kleuren. Alles verandert. De mode op veel gebieden geeft een bepaald tijdsbeeld dat ook invloed heeft op de vormgeving van alles wat in die periode van overheidswege in de openbare ruimte wordt geplaatst, zoals een wapensteen. Het gebeurt ook wel dat allerlei veranderingen weer ongedaan gemaakt worden, bijvoorbeeld als gevolg van an‐ dere inzichten, veranderende normen of door nieuwe besluitvorming. Ook de opvolger van het oude gemeentewapen zag er anders uit als gevolg van het Koninklijk Besluit van 11 juli 1985. Daarin werden enkele kleurwijzigingen aangebracht en de beschrijving van het wapen verduidelijkt. De kleuren van kwartier I en IV waren in 1818 door de Hoge Raad om onbekende redenen gewijzigd; dit is in het wapen van 1985 hersteld en daarom nog niet zichtbaar op de oude grenssteen uit de jaren zeventig en wel op de staan uit 2006. En het wapen kreeg een bij 2006 passende vormgeving. Tekst en foto’s: Gerhild van Rooij. Bronnen: op aanvraag.

Voor u gespot! Dit vinden wij niet raar, maar heel bijzonder……

41Buorkje by de buorlju Familie Bartelink In deze rubriek stellen wij aan de hand van een paar vragen nieuwe inwoners van Aldtsjerk aan u voor. De familie Bartelink woont sinds maart 2020 aan Zevenhuizen 18 in Aldtsjerk. De familie bestaat uit: Guido, Nathalie, Matthijs (24) en Jolijn (21) ‐ 1 petite en 2 grand Bassets Griffon Vendéen – Otje, Aagje en Ragna. Verder geen huis‐ maar wel tuin‐dieren, zoals uilen, duiven, reeën en paarden in stalling. Toen er laatst wat sneeuw was gevallen heeft de fa‐ milie de verschillende pootafdrukken in de tuin geteld en ze kwamen op wel 32 verschillende soorten! Ook dat is een voor‐ deel van zo dicht bij / bijna in het bos wonen. De bedoeling was destijds het huis eerst naar wens aan te passen en te verbouwen. Maar toen de Corona‐maatregelen ingesteld werden, was de keuze: waar gaan we de komende tijd 'uit'zitten? In het huis in het cen‐ trum van Haarlem of in de bosrijke omgeving in Aldtsjerk. De keuze viel (natuurlijk) op het nieuwe huis en daar hebben ze geen moment spijt van gehad. Ze genieten elke dag volop van de ruimte, rust, omgeving en het dorpse leven. Het enige nadeel is dat de ver‐ bouwing nu in fases en tussen de bedrijven door moet gebeuren, maar dat nemen ze voor lief. Jolijn woont nog thuis en ook Matthijs woont (tijdelijk) weer thuis – hij gaat zijn Master in IT (Networking & Security) binnenkort afronden. Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk? De familie was na jaren met veel plezier in het centrum van een drukke stad gewoond te hebben op zoek naar een locatie buiten de stad, in een dorp, maar wel met reuring en voorzieningen in een mooie omgeving. Nou ja, dan kom je vanzelf terecht in Aldtsjerk, alle wensen werden vervuld, een mooi huis met veel ruimte, en het bevalt heel goed, ze willen niet terug. Guido heeft een aantal bedrijven die software maken voor het aangenamer maken van gebouwen (denk aan liften, airco, verlichting etc.). Het was een bewuste keuze om de bedrijven in het Noorden te vestigen. Er wordt voor in‐ ternationale opdrachtgevers gewerkt, vanuit de vestigingen in Groningen en Leens. 43


Ze werken met fijne personeelsleden die erg betrokken zijn bij de bedrijven, en de op‐ lossingen die IT kan bieden. Door het lezen van de Brêgebidler hebben ze de afgelopen tijd het dorp, dorpsgenoten en bedrijven al wat leren kennen. Als straks de Corona‐pe‐ riode voorbij is gaan ze het dorp verder verkennen en komen ze vast een keer naar de inloop in Oerein om met meer dorpsgenoten kennis te maken. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Guido had geen vooropgezet plan, maar is altijd van het één in het ander gerold. Hij heeft bij diverse grote bedrijven gewerkt, maar al snel bleek dat een eigen bedrijf per‐ fect bij hem past. Toen hij net begon dacht hij als eenmanszaak te blijven werken, maar inmiddels werkt hij al met 25 collega's. Na zijn opleiding in weg‐ en waterbouw, aange‐ vuld met een MBA heeft hij gewerkt op het snijvlak van techniek en bedrijfskunde. Zijn bedrijf Climotion is voor hem de perfecte combinatie. Zij werken vanuit Leens samen met mensen in Silicon Valley en Singapore. Met de moderne technieken maken zij grote gebouwen zo gezond en energiezuinig mogelijk om een zo fijn mogelijke werkplek voor medewerkers te creëren. Momenteel werkt hij zo’n twee dagen thuis en de andere da‐ gen op kantoor. Ook Nathalie had geen plan, maar is geworden wie ze is. Zij heeft de kunstacademie ge‐ daan, kan prachtige schilderijen maken, en is eigenlijk altijd bezig met creëren. Ze heeft jaren een wolwinkel gehad, maar geniet ook van het inrichten van huizen en tuinen, maar ook van werken met kleuren. Wat zijn jullie hobby’s? Nathalie geniet heel erg van het hier en nu, heeft niet 1 hobby, maar kan zich verliezen in hele diverse onderwerpen, zoals beeldhouwen, fotografie of schilderen. Ze heeft vroeger veel paard gereden. Guido is duidelijk: sterrenkunde staat met stip op nummer 1. Vooral hier in Aldtsjerk waar het 's avonds echt donker is kan je genieten van de sterrenhemel. Daarnaast is hij eigenlijk altijd bezig met iets voor zijn bedrijven of klussen in / rond het huis ‐ waaron‐ der ook reparaties van de (honden)omheining regelmatig op 't lijstje staan, aangezien de honden de omgeving graag verkennen :‐) Hoe drink je je koffie? Guido altijd zwart en Nathalie met melk en suiker Welk boek ligt er op je nachtkastje? Voor Nathalie ligt er geen boek ‐ zij leest vaak de (Volks)krant op haar telefoon. Guido leest vooral vakliteratuur. Er ligt wel een boek op zijn nachtkastje, 'een' Wilbur Smith maar daar begint hij al bijna 14 maanden elke keer opnieuw aan ‐ hij komt er maar niet door, valt er iedere keer bij in slaap…

44


Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Ook bij de familie Bartelink is er sprake van een combi: Nathalie is een avondmens en Guido juist een ochtendmens. Beiden merken wel dat ze hier meer leven met het dag‐ ritme, 's morgens vroeg wakker van het licht en de vogels en 's avonds is het donker ook echt nacht in Aldtsjerk. De seizoenen beleven ze hier ook veel intenser dan in de stad Haarlem. Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Guido rijdt in een Volvo en is daar zeer tevreden mee. Deze auto doet het altijd, is be‐ trouwbaar en groot genoeg om van alles mee te nemen. Guido ziet een auto als een ge‐ bruiksvoorwerp en heeft dus geen 'luxe' model op zijn wensenlijstje staan. Nathalie is zeer tevreden maar haar elektrische autootje, een 2‐persoons Mango waar ze maximaal 39 km uur mee kan rijden. Dit karretje bevalt prima, voor de boodschap‐ pen in de buurt en mag dus blijven, plannen voor het opladen via zonnepanelen zijn al gesmeed. Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? De familie Bartelink kun je wakker maken voor goeie sushi (van de Japanner). Verder zet kok Guido van alles op tafel, en staan ook de kinderen regelmatig in de keuken. Jolijn is van het bakken van cakes en taarten. Wat is jullie favoriete vakantieland? Zonder twijfel was dit altijd Frankrijk, na een drukke periode heerlijk de rust opzoeken in een huisje op ’t platteland, ver weg van de bewoonde wereld. Sinds ze in Aldtsjerk wonen is daar geen behoefte aan. Wel wordt nagedacht over een inspiratiereis langs tuinen in Engeland, wat mooi gecombineerd kan worden met een bezoek aan het Wool‐ fest festival. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Hier zijn beiden snel over uit: de geboorte van hun kinderen, een koningspaar; zoon en dochter! Ze genieten van de verschillende periodes in de ontwikkeling en de geani‐ meerde gesprekken met hun kinderen. Het was door jullie hartelijke ontvangst een gezellige middag. Hartelijk dank daarvoor, Wietske en Hester.

45Raamexposities Galerie Bloemrijk Vertrouwen (GBV) houdt sinds 1 mei 2020 raamexposities. Daarmee is er in tijden dat musea en galeries hun deuren niet, of maar beperkt kunnen openen toch nieuw werk te zien. Het podium in de raampartij aan de pleinzijde van Van Sminiaweg 70 inspireerde al veel kunstenaars tot het maken van werk voor deze speci‐ fieke ruimte. Er is elke maand een nieuwe tentoonstelling te zien met werk van twee kunstenaars uit de regio, die meestal al een of meerdere keren werk exposeerden in de zaal. Het was heel bijzonder om op de dag van het stemmen zoveel reacties van dorpsgeno‐ ten te krijgen op dit initiatief, dat ook ruim aandacht kreeg in Op en út van Omrop Fryslân in Op é hichte van RTVNOF. Tot en met 29 april zijn er surrealistische etsen van Fred Bergisch te zien in combinatie met abstracte geweven objecten van Geke Beenen. We hopen dat we in mei ook weer de expositie Geometrie kunnen openen in de zaal. Op https://facebook.com/GalerieBloemrijkVertrouwen en http://www.gbv‐artgallery.nl/ staat wat er geëxposeerd wordt.

Ballet Trynwâlden De balletmeisjes van Ballet Trynwâlden kunnen in deze bijzondere tijd nog steeds niet naar balletles, maar ze kijken wel prachtige korte balletfilmpjes die wekelijks worden ge‐ post. Iedereen kan ze zien, ze staan op https://facebook.com/ballettrynwalden

Cyber Beppe: online ticht by hûs! Op afstand toch met elkaar praten en elkaar zien, dat kan met Cyber Beppe van KEaRN. Met Cyber Beppe kunnen inwoners namelijk digitaal vanuit hun eigen huiskamer con‐ tact maken én houden met familie en (nieuwe) vrienden. Een vrijwilliger of medewerker van KEaRN komt op afspraak bij de deelnemer thuis en neemt een groot helder scherm met goed geluid mee. We leggen alles uit en helpen de deelnemer bij alles. Dit kan zo lang en zo vaak als maar nodig is. Ook als de deelnemer zelf geen internet heeft, kunnen we langs komen: alles wordt geregeld! Natuurlijk wer‐ ken wij volgens de RIVM richtlijnen. Met Cyber Beppe willen we de deelnemers ‘digivaardiger’ maken, maar nog meer wil‐ len hen laten ervaren dat de ‘digitale weg’ een middel kan zijn om (nieuwe) ontmoetin‐ gen mogelijk te maken. Bent u of kent u iemand die graag via Cyber Beppe contact wil maken of houden? Neem dan gerust contact op. Dat kan bij Norma Klarenbeek (06 ‐ 558 414 40) of Frouwina van Dekken (06 ‐ 102 876 32). Meer informatie is te vinden op www.kearn.nl/projecten 47


Vogeltelling in de Noardlike Fryske Wâlden van start Het tellen van vogels geeft inzicht in het effect van het Agrarisch Natuur‐ en Landschapsbeheer (ANLb) op de ontwikkeling van vogelsoorten én de biodiversiteit. Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga voeren van april tot en met juni de jaarlijkse broedvogelmonitoring in de Noardlike Fryske Wâlden uit. Dit doen zij in op‐ dracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. In het gebied tussen Dokkum en Drachten gaan onderzoekers op pad om alle broedvo‐ gels in 70 elzensingels en houtwallen te tellen. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. Daarnaast controleren zij in de houtwallen van Eastermar en Surhuisterveen ook de nestkasten voor de gekraagde roodstaart, de keninginne fan ‘e Wâlden, om te zien wat het broedsucces is. Het kan dus zijn dat grondeigenaren de ko‐ mende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met dit onderzoek. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op tel. 0511 – 745200 (tussen 9 en 12 uur).

48


MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021: collectanten gezocht in Aldtsjerk! Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis‐aan‐huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Aldtsjerk. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)? Word collectant We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis‐aan‐huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! Ziekte van het centrale zenuwstelsel MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersys‐ teem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen sig‐ nalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings‐ en uitvalsver‐ schijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Onderzoek hard nodig Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

49


Wandelen houdt je hersenen gezond. Maak het nóg leuker met de nr.1 wandel app: Ommetje! Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. De Ommetje‐app helpt je daarbij. Start met vrienden, buren, familie of collega’s een eigen wandelcompetitie of ga de uit‐ daging aan tegen de rest van Nederland. Hierdoor kan je op een leuke manier samen wandelen, zonder dat je op de dezelfde locatie bent. Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje te maken. De Ommetje‐app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij ver‐ telt je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje. Maak van wandelen een gewoonte met Ommetje • Wandelen geeft energie, helpt bij onthaasten en verbetert je creativiteit • Met de gratis Ommetje‐app kun je toch samen wandelen • Elke dag een Ommetje maken is goed voor je hersenen • Neuropsycholoog Erik Scherder geeft interessante hersenfeitjes Mag ik wel een ommetje maken gezien de coronamaatregelen? Jazeker, een wandeling maken mag. Bewaar minimaal 1.5 meter afstand en zoek geen drukke plekken op. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.

50


Omdat er weinig evenementen zijn op het moment heeft de redactie de agenda gevuld met diverse wetenswaardigheden op verschillende data.

APRIL 26 sortibak (i.p.v. 27e) 27 Koningsdag 28 ALV Dorpsbelang Oudkerk – opgave via dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com MEI Dag van de Arbeid Naakt Tuinieren Dag Oud papier – de container kan gevuld worden van 8.00 tot 12.30 2 Dag van de Lach 3 Dag van de Persvrijheid 4 Nationale dodenherdenking Star Wars Dag Wereld Astma Dag 5 Bevrijdingsdag Verjaardag van LinkedIn 6 Bellenblaasdag Geen Huiswerk Dag Anti‐Dieetdag 7 No Pant Day 8 Int. Dag van het Rode Kruis No Socks Day 9 Moederdag 11 Eet wat je wil Dag 12 Int. Dag van de Verpleging 13 Hemelvaartsdag Top Gun Dag 14 Textiel Herdenking Bombardement Rotterdam Fiets naar je Werk Dag 1

14‐15 Doorgang Elfstedenroeimarathon 15 Doorgang Elfstedenwandeltocht Dag van het Werkplezier 16 Wereld Whisky Dag 17 sortibak Werelddag van de Telecommunicatie 20 Annie M.G. Schmidt Dag Wereld Bijendag 21 Pizza Party Dag 22 Dag van de Biodiversiteit 23 Int. Dag van de Schildpad 23‐24 Pinksteren 26 Dag van de Otter 27 Dag van de Zonnebrand 28 Dag van de Hamburger 28‐29 NL Doet

JUNI 2 Leave the Office Earlier Day 4 Knuffel Je Kat Dag 5 Oud papier – de container kan gevuld worden van 8.00 tot 12.30 Wereld Milieudag 7 sortibak Chocolade‐ijs Dag 9 Donald Duck Dag 10 Nationale Buitenspeeldag

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

6 juni


Terras/serre aan het water Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koud- en warmbuffet, barbecues, enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Luxe broodjes, diverse plates en snacks Verhuur van: tent

(div. maten),

(ook afhalen)

biertap en statafels.

Ook voor catering.

fé a c te s ig ll e z e g t e H oute! aan de elfstedenr Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl