BB 116 - juni 2020

Page 1

de Brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN JUNI 2020

116


Colofon

Contactpersonen

Redactie‐adres: Wietske Kooistra, Miedemaweg 19 9064 KL Aldtsjerk 06‐20144152 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Rienk v.d. Meer 06 11284004 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Albert Kloosterman 2563204 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Wieger Annema 06 10605458 Vrouwen van Nu: Thea van Raaij 06 43840301 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Annestien) 06 53632103 www.oerein.nl 058‐2561612

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Theorine Scholte Wietske Kooistra Maaike Bokma verspreiding

06 51316779 256 05 98 06 20144152 844 98 74

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: IBAN NL10 RABO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooi‐ weg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Politie buurtagent: Wijkagent Kroes 0900‐8844 / 112 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511‐460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9‐12 en 13‐15.30 Melding doen via: http://www.t‐diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de vol‐ gende ochtend 07.00: 0511‐460888 Weekend en feestdagen


Voorwoord CoroNA Het juninummer van de Brêgebidler in 2020. Wie had ooit gedacht dat die zou ver‐ schijnen zonder foto’s, levendige verslagen of brêgepraatjes van ons dorpsfeest? Weemoedig roepen we vorig jaar in onze herinnering en nemen we u nog even mee naar de quiz van de vrijdagavond. De laatste vragenrondes treft u in deze BB aan. En dat past ook mooi in deze tijd want puzzelen en bordspelletjes waren weer even helemaal terug van weggeweest de afgelopen maanden. Eenvoud en rust van ear‐ tiids. Ook werd er weer veel gewandeld en was er in het dorp veel omtinken foar de buorlju. Dan kunnen wij als Brêgebidler natuurlijk niet achterblijven. Daarom dit keer 2 maal een Buorkje by de buorlju (na een interview op gepaste an‐ derhalve meter afstand), en een uitneembaar Elfsteden(bord)spel (met dank aan het Schaatsmuseum in Hindeloopen). Maar we kijken ook graag naar de (CoroNA) toekomst en de aankomende vakantie. Van het Fryske Gea mogen we in ieder geval weer naar Grikelân en Turkije ;‐) zo viel er te lezen in de Leeuwarder Courant. In deze zelfde krant ook nog een stukje over een geslaagde uit ons dorp. Voor alle eindexamenkandidaten is die toekomst nu toch ook –ondanks alles‐ be‐ gonnen. Zoals treffend verwoord door Sander Donkers in de Volkskrant. In de ru‐ briek 150 woorden, sluit hij af met .. “dit jaar zeggen de vlaggen dat rituelen zo be‐ langrijk zijn dat de werkelijkheid er een beetje voor mag buigen”… Laten we hopen dat we volgend jaar om deze tijd weer een volle Brêgebidler heb‐ ben van ons eigen dorpsritueel: het feest. En voor nu: op naar een fijne en vooral Coronavrije (vakantie)periode. De redactie

3


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Dorpsbelang Aldtsjerk Wij willen graag Aldtsjerk Foarút & Aldtsjerk feliciteren met de toezegging door de Raad van de Gemeente Tytsjerksteradiel, eindelijk duidelijkheid over het bouwen van 23 wo� ningen. Ook is Aldtsjerk blij dat de brug weer terug is in haar oorspronkelijke staat.

5Gevelsteen De Weinmakker op Van Sminiaweg 52 Vanuit onze Galerie Bloemrijk Vertrouwen geef ik sinds 1989 op afspraak rondleidin‐ gen langs kunst en erfgoed, waaronder de gevelreliëfsteen op het pand van Piet (Petrus) Dijkstra, zoon van Klaas Dijkstra en bekend als Klaas Snoek. Piet woont in Melbourne, Nieuw Zeeland en komt in de zomer wel naar Aldtsjerk en af en toe bij ons buurten. Hij groeide op bij zijn moeder en heeft zijn vader niet goed gekend. Het reliëf van de wagenmaker vormt voor hem een verbinding met zijn vaders familie. Meetlint In 2017 schreef Piet dat hij ruim 20 jaar geleden bezoek kreeg van de oudste broer van zijn vriendin. Het waren Kees Hutting en zijn vrouw. Kees en zijn jongste broer Tonny hadden allebei een bekende natuursteenfabriek in Leeuwarden en Harry, de oud‐ ste zoon van Kees, heeft zijn fabriek overgenomen. Kees vroeg tijdens zijn bezoek of Piet een meetlint had. Kees wilde voor ‘een vriend die daar belang bij had’ iets opmeten in de gevel. Ik heb Kees een paar keer mogen ontmoeten in verband met onderhoud en restauraties van monumenten, kunst waarover ik schreef. Hij was door en door een vak‐ man en verknocht aan het ambacht steenhouwen. Cadeau Piet vergat het opmeten. Op een verjaardagsfeestje bleek uit het cadeau van Kees dat Piet ‘die vriend’ was. De jarige kreeg een gevelsteen voor tussen de ramen rechts van de deur. De afbeelding daarop stelde zijn grootvader voor, die het midden‐ stuk van een tienspakig wiel bewerkte. Hij was wagenmaker geweest met een bijhandel met de verkoop van nieuwe fietsen en onderdelen. Piet is als vierde generatie timmer‐ man. Hij bezit papieren waaruit blijkt dat zijn overgrootvader ook wagenmaker was. Inmetselen Van Sminiaweg 52 en 54 vormen een eenvoudig dubbel woonhuis met een aangebouwde houten schuur uit midden 19de eeuw. In die schuur die bij nr. 52 hoorde, was de wagenmakerij gevestigd waar paardenwagens, kruiwagens en dergelijke werden gemaakt. In de deels houten en deels met klinkers bedekte vloer is nog te zien waar de machines van deze wagenmakerij hebben gestaan waar Piets voorouders mee gewerkt hebben. Kees Hutting had zijn hamer en beitel meegebracht maar geen cement. De mannen zijn toen even langs een nieuwbouwhuis om de hoek geweest. Ze vroegen een beetje cement om nog tijdens het feest de reliëfsteen in te metselen waarmee de wa‐ genmakers herinnerd worden. 7


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Werkplaats, huis De grootvader van Piet kocht bomen op. Hij liet ze daarna kappen en in een houtzagerij tot planken zagen. In woonhuis nr. 52 lag een met hout bedekte te‐ gelvloer. De vloerplanken hadden aan het ene uiteinde een brede rechte kant en aan de andere een veel smallere. De planken, met nog de vorm van de boom, zijn om en om op de vloer gelegd. In het interieur zijn boven een kelder, de oorspronkelijke bedstede en kastenwand van de woonkamer bewaard gebleven. Ontmoeting De vader van Piet, Klaas Snoek, studeerde en werkte in de karosserie en au‐ tobouw. De eerste auto’s hadden een bovenbouw of geraamte van hout dat later be‐ dekt met metalen platen werd bedekt. Als Kees op de begraafplaats grafstenen moest plaatsen kwam Klaas wel langs om een praatje maken. Zo hebben Kees en Klaas elkaar leren kennen. Kees was in 1927 geboren als oudste van zes kinderen en is in 2013 over‐ leden. Hij had het vak van zijn vader geleerd voordat zijn vader ten gevolge van de bij het steenhouwen vrijkomende stof overleed. Kees was ongeveer 19 jaar. Het beste De moeder van Kees las de rouwadvertenties in de kranten en bezocht de na‐ bestaanden met het doel om een opdracht voor een grafsteen te bemachtigen. Kees maakte en plaatste die stenen. Zijn kleine onderneming is uitgegroeid tot de grote na‐ tuursteenfabriek waar nu de vierde generatie Hutting werkt met alle moderne machi‐ nes die grote ruwe natuursteen schuren, polijsten en graveren en alle mogelijke tegels en stenen op maat zagen en compleet automatisch afwerken. Maar, voor de gevelsteen van Piet was alleen zijn eigen handwerk goed genoeg. Daarmee is de steen ook een mo‐ numentje voor Kees en het steenhouwersvak. Traditioneel bewerkte stenen hebben een andere uitstraling met zeer slijtvaste voorstellingen en belettering. Kenners zien meteen dat de voorstelling en tekst DE WEINMAKKER het werk zijn van een meester‐ steenhouwer. Aldtsjerk, 2017/2020, tekst en foto’s ©Gerhild van Rooij

9


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


De zomer staat voor de deur en dit seizoen sluiten wij anders af dan alle voorgaande ja‐ ren. In verband met het coronavirus hebben wij vanaf maart alle activiteiten in onze agenda moeten annuleren. Tot 1 september gesloten Enkele weken geleden zijn wij als bestuursleden van Oerein bijeengekomen tijdens een anderhalve meter‐vergadering, en hebben wij gesproken over de laatste paar weken van dit seizoen en het aankomend seizoen. Wij hebben tijdens deze vergadering beslo‐ ten de deuren van Oerein in ieder geval tot 1 september gesloten te houden. Ook zul‐ len wij eerst nog geen nieuwe activiteiten plannen voor het aankomend seizoen. Nadere berichten volgen Ter zijner tijd zullen wij als bestuur weer samenkomen om te kijken of het voor het dorpshuis Oerein mogelijk is om de deuren vanaf 1 september weer te openen. Wij hou‐ den uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en in de volgende Brêgebidler zullen wij jullie hierover nader berichten. Uiteraard willen wij iedereen een hele fijne zomer toewensen, en hopelijk zien wij jullie volgend seizoen in goede gezondheid terug in ons dorpshuis. Bestuur Oerein

Dorpsfeest Helaas ging het dorpsfeest in juni dit jaar niet door i.v.m. het coronavirus! Maar… er is een nieuwe datum gepland! Het feest vind dit jaar, onder voorbehoud, plaats op 17, 18 en 19 september.

Kan 'stilstaan bij iets' ook zittend? 11Ljocht op Rjocht “Schipper, mag ik overvaren?” De afgelopen weken was het weer lekker druk op de Murk en de Mar! Kleine rubberbootjes, riante sloepen, grote cruisers: we zagen ze allemaal onder de brug (ja, het kan weer) door en voorbij varen. Maar hoe oud moet je eigenlijk zijn om een boot te besturen? En hoe hard mag je dan varen? Heb je altijd een vaarbewijs nodig? En welke regels gelden er nog meer? Wie controleert dat? Om met de eerste vraag te beginnen: vanaf welke leeftijd een boot bestuurd mag wor‐ den, hangt vooral van het type boot af. In een overzichtje: Vaartuig

Leeftijd

Roeiboten en zeilbootjes korter dan 7 m

geen minimum

Open motorboot, korter dan 7 m, max. 13 km/u

12 jaar

Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 m, max. 20 km/u

16 jaar

Alle boten langer dan 15 m

16 jaar **

Snelle motorboot, waterscooter

18 jaar **

** Er moet dan wel iemand aan boord zijn met een klein Vaarbewijs! Vaarbewijs Ook los van je leeftijd is het belangrijk om te weten voor welke boten je een vaarbewijs nodig hebt. Je bent verplicht een klein Vaarbewijs te hebben als je gaat varen met een vaartuig (boot, waterscooter, jetski, rubber‐ of motorboot) die harder kan dan 20 km per uur. Als je boot langer is dan 15 meter is een vaarbewijs ook verplicht. Als je een kleinere of lang‐ zamere boot bestuurt is een klein Vaarbewijs niet verplicht, maar het is wel verstandig de regels te kennen. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Per boot eigen regels Voor elke soort boot die je vaart gelden daarnaast ook weer aparte regels. Bestudeer die dus goed voor je de waterweg op gaat. Wat voor iedereen geldt In het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) staat dat een boot of jacht alleen bestuurd mag worden door een ‘daartoe bekwaam persoon’. En er staan nog extra eisen in. Zo moet de schipper goed in de rondte kunnen kijken en hij moet geluidsseinen kunnen ho‐ ren. Dit staat in de wet en geldt dus voor iedereen die vaart. Zorg er ook altijd voor dat als je gaat varen anderen geen last van je hebben. Maak geen hinderlijke golfslag of herrie. Gooi geen afval in het water en als je in het (schemer)don‐ ker vaart, zorg je dat je licht het doet. 13Hard varen Hard varen is leuk. Gas open en gáán! Maar snel varen mag niet door iedereen en niet overal (Kijk op https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/snel‐varen‐in‐fryslan_43872/ ). Voor snel varen, met een schip korter dan 20 meter dat sneller kan dan 20 km/u, gelden (veel) speciale regels. Zo moet de schipper van een snelle motorboot 18 jaar of ouder zijn en een Vaarbewijs hebben. De regels gelden ook voor waterscooters. Snelle motor‐ boten moeten een registratiebewijs (Y‐nummer) hebben en voeren (duidelijk zichtbaar op de boot). De bestuurder moet ook altijd de dodemansknop (motor‐onderbrekings‐ knop) gebruiken. Met een snelle boot moet je op bepaalde plaatsen, zoals in een haven, bij een zwemplaats of dichtbij de oever, altijd langzaam varen. Mag je wel snel varen, ga dan alleen snel varen waar het mag. En pas vooral op andere mensen zoals zwemmers. Gebruik je verstand, niet je PK’s. Niet met alcohol aan het roer Net zoals in het verkeer op de weg is het niet toegestaan om met teveel alcohol op ach‐ ter het roer te kruipen. Hieronder de regels voor alcoholgebruik op het water: • Je mag niet met een schip (laten) varen als je (als schipper) onder invloed bent van alcohol. Het alcoholgehalte van je bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als voor de beroepsvaart; • Om te controleren of je alcohol gedronken hebt, kan de (water)politie je een adem‐ test laten doen. Voor het weigeren van de ademtest kun je een boete krijgen; • Voor het varen onder invloed van alcohol krijg je een boete. In het uiterste geval kan je ook de vaarbevoegdheid worden ontzegd. Ga je één dezer dagen het water op, zorg dan dat er altijd een BOB aan het roer staat! Controle De regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Ook varen moet veilig zijn, voor de schipper zelf, voor de mensen die meevaren en voor alle andere mensen die in en op het water zijn. Op grote vaarwegen controleert de politie maar ook Rijkswaterstraat of je je aan de regels houdt. Op kleine(re) vaarwegen kan je ook varende controleurs van de provincie of zelfs het waterschap tegenkomen. Er wordt gelet op vaargedrag, alcoholgebruik en of je de juiste papieren hebt. Neem dus als je het hebt altijd je vaarbewijs mee als je gaat varen. Ook buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) mogen bij overtredingen boe‐ tes uitdelen. Lol Het belangrijkste is natuurlijk dat je veel plezier hebt in en met het varen. Veiligheid voor, tijdens en na het varen is behalve de regels kennen ook veel vaarervaring krijgen. Van veel doen! Als iedereen zich aan de regels houdt én rekening houdt met anderen gaan we weer een mooi vaarseizoen tegemoet. Schip Ahoy!

15


TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

GLASZETTEN BADKAMERS

DOUWELAAN 86 OENTSJERK [06] 46 218 460

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL


Nieuws van Sinnehonk Mijn basisschooltijd Hallo ik ben Jorn Sikma ik ben 11 jaar. Ik kwam bij juf Martha in de klas. Ik weet niet zo veel meer van groep 123 maar ik weet nog wel dat juf Martha heel aardig was. Groep 4 en 5. In groep 4 zaten we bij juf Klaske in de klas en dat was heel leuk. In groep 5 zaten we bij juf Esmee en juf Jessica in de klas. Groep 6 het eerste jaar bij meester Folkert was een beetje spannend ,maar al heel snel werd het vet leuk want meester maakte leuke grappen. En toen gingen we op kamp dat was voor ons de eerste keer dus het was best wel spannend. Toen we daar aankwamen gingen we uitpakken. In de avond gingen we levend stratego doen. De volgende dag gingen we wadlopen. Groep 7. In groep 7 hadden we een musical en gingen we op kamp naar appelscha. Daar gingen we gelijk naar een hunebed museum. In de avond gingen we levend stratego doen . De volgende dag gingen we zwemmen in een meer. De dag erna gingen we naar Duinenzathe en dat was heel leuk. Groep 8. Het laatst jaar op de bassischool we hadden ons al zo verheugd op kamp. Maar toen kwam dat stomme corona en toen konden we jammer genoeg niet meer op kamp. en dat vonden we allemaal heel jammer. We moesten ook thuis werken dat ging best wel goed en het was ook nog leuk. Ik ga volgend jaar naar Tjalling Koopmans. Ik vond het heel leuk op de basisschool en ik wil de meesters en juffen bedanken. Jorn Sikma Mijn schoolcarrière Hoi ik ben Gido Koopmans en ik ga jullie vertellen over mijn carrière op Sinnehonk. Het begon allemaal bij juf Martha in groep 1-2-3. Eerst vond ik het maar eng zomaar met allemaal vreemde kinderen Ik zat in de groep bij Jorn, Nick, Bodil, Souvian en Dharcian. Mijn schoolreisje in groep 1 was naar het fries natuur museum. En het schoolreisje in groep 2 planetarium en monkey town. Het enige waar ik oog voor had was monkey town. Ik was vaak een beetje boos en juf wist precies wat ze dan moest doen dan moest ik maar puzzelen of een ketting rijgen daar had ik een hekel aan. Dus zo wist ik dat ik niet flauw moest doen. Op Donderdag mochten we met scheerschuim tekenen op de tafel. Het leukste wat je op school kon doen vond ik met de blokken spelen want, dan kon ik er daarna met de autootjes in rijden. naar twee jaar spelen kwam ik in groep 3. In groep 3 gingen we met schoolreisje naar Aeolus.

17


* BOKSEN * SPINNING * FITNESS * PILATES

* CARDIOTRAININGS * GROEPSFITNESS * KRACHTTRAINING * VIRTUELE SPINNING

* FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN * 55+FITNESS MEDICAL TAPING * VOEDING * ZONNEBANK


We leerde rekenen, schrijven, tellen en lezen. Toen wij naar groep 3 gingen gingen Souvian en Dharcian van school. Het leukste vond ik lezen want toen kon ik eindelijk beginnen met boeken lezen. In Groep 4 kregen taal en spelling er bij. Ik vond juf Klaske heel streng want, ik had daar het gevoel of ik het nooit goed deed. Er was namelijk altijd iets verkeerd. Op woensdag was het altijd leuker, want toen gaf juf Maria les zij was heel creatief dus elke keer dat zij er was gingen we iets knutselen. In Groep 5 waren er nieuwe juffen juf Esmee en juf Jessica. Ook kregen we snappets dat zijn mini tablets waar je op kunt rekenen. Ik vond die snappets maar raar want rekenen ging heel anders. De creatiefste van de twee juffen was juf Jessica. Zij had net zoals juf Maria altijd wel iets bedacht wat we konden maken. Groep 6 was iets anders dan ik gewend was. Ik kreeg eindelijk les van een meester in plaats van een juf. Ik kreeg les van meester Folkert. Iedereen vond hem altijd heel grappig, hij maakt altijd leuke grapjes. Maar je moest daar ook aan de bak, want er moet ooit toch eens gewerkt worden. Bij meester rekenden we met een chrome book in plaats van die suffe snappets. Taal, spelling en begrijpend lezen deden we uit het boek. Met kamp gingen we naar Ameland we zaten op een hele grote kampeer boerderij die hadden we helemaal voor ons zelf. De dag toen we aankwamen gingen we naar het strand daar gingen we lekker zwemmen het water was een koud maar dat maakte ons niet uit. toen we terugkwamen op de boerderij was het een race naar de douches. Toen iedereen klaar was gingen we buiten bij de boerderij spelen totdat we moesten eten. toen we het eten op hadden gingen we in het bos levend stratego doen. De volgende dag werden we wakker gemaakt door een bouwlamp en muziek van meester toen smeerde we ons brood en daarna poetsen we onze tanden. Vervolgens stapten we op de fiets om te gaan wadlopen meester kennende hadden we een half uur omgefietst. Eenmaal aangekomen bij de instructeur die legde uit waar we om moesten denken. Toen we weer op de boerderij waren gingen we weer douchen. De volgende dag was de laatste dag we gingen naar Nes om een souvenir te kopen en patat eten. Daarna gingen we op de boot terug. Nog een paar weekjes naar school en dan zat ik in groep 7. In Groep 7 gingen we met kamp naar Appelscha. Op deze kampeerboerderij waren wel andere kinderen. De eerste dag gingen we naar het hunebed museum dat vond ik niet zo heel leuk. In de avond na het eten gingen we levend stratego in het bos doen net als in groep 6. De tweede dag gingen we zwemmen in een meer. Op de laatste dag gingen we naar duinen zathe. we hebben daar de hele middag om gestrûnd. En zijn in attracties gegaan mijn favoriet was de achtbaan. In groep 8 werd het even anders we hadden. Eerst was alles nog normaal we hadden gewoon les en we moesten gewoon naar school. Totdat corona in Nederland kwam toen ging het heel anders. We moesten ineens thuis school werk doen en we gingen videobellen met de groep. Op het begin deden we alleen nog maar rekenen, taal ,spelling en gymnastiek. Na twee weken begonnen we al meer werk te doen zoals begrijpend lezen, blitz en geschiede-

19


Ruim & plezierig Ruime winkelen gstijden openin

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Zondag van 12.00 tot 18.00 uur De Haven 5, Gytsjerk 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Iedere klant tevreden de deur uit!

1400m 2 winke l plezie r!


nis. Na 8 weken thuis werken mochten we weer naar school dat ging ook anders als anders. Meester had de ene dag groep 8 en groep 6 en de andere dag groep 7. Volgende week mogen we weer met de hele klas naar school. Daar heb ik zin in. Ik vond de basisschool leuk, maar nu ben ik er al wel een beetje klaar mee. Ik wil wel weer wat nieuws dus daarom heb ik zin in de middelbare school. Gido Koopmans Mijn tijd op Sinnehonk! Groep 1,2,3: De eerste keer naar school was behoorlijk spannend, allemaal nieuwe kinderen en een juf genaamd Martha. De eerste keer mocht mijn moeder mee, maar ik was nog niet eens twee minuten binnen en toen kwam die grote enge meester binnen wandelen. Toen de grote enge meester binnen kwam wandelen verstopte ik me meteen achter mijn moeder. Een half jaar later was ik al gewend en toen wist ik pas alle namen van mijn groepsgenoten: Jorn, Gido, Nick, Darshan, en Soufian. Met hun had ik mijn eerste schoolreisje naar monkeytown! Al snel was ik in groep 2. In groep 2 ging Soufian weg. Mijn schoolreisje van groep 2 was bij het planetarium. Mijn lievelings dag was altijd: Scheerschuim Donderdag. Met scheerschuim maakte ik altijd een ambulance, omdat ik later in het ziekenhuis wou werken. Groep 3 eindelijk de leider zijn van het hoekenspel! In groep 3 ging ook Darshan weg. Deze keer gingen we op schoolreisje naar het Fries natuur museum. Een paar dagen na het schoolreisje werd ik er door juf Martha uitgestuurd omdat ik teveel zat te praten. In groep 3 had ik al wat moeite met rekenen maar juf Martha heeft me daar altijd goed mee geholpen! groep 4 en 5: Naar groep 4… spannend toch? Een nieuwe juf, andere regels. De eerste dag was bij juf Klaske, dacht ik maar dat was bij juf Maria. Altijd als juf Maria er was gingen we knutselen. De ene keer was het een ruimteschip van lege wc rollen, en de andere keer een ballon van papier maché. Ik vond juf Klaske een hele leuke maar ook strenge juf. En juf Maria was ook een super leuke juf. Een half jaartje later ongeveer werd ik er bij juf Klaske uitgestuurd, want iedereen moest stilzitten met de armen over elkaar.

21


Auto Olijnsma in Gytsjerk hee昀 meer dan vij昀ig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en schadeherstel van vrijwel elk automerk.

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto? Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod. NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto? Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen! AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland? Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s. Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen, van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl


Maar ik had daar niks van meegekregen omdat ik op de wc zat, en wat doe ik… de klas in rennen. Aan het einde van het schooljaar gingen juf Klaske en juf maria weg en kwam ik bij twee anderen juffen: juf Esmee en juf Jessica. Groep 5: In groep 5 was ik eigenlijks altijd bezig met tekenen en paarden. Soms lette ik niet goed op omdat ik aan het tekenen was. Later moesten we één grote mega tekening maken. Ik was zo blij dat we mochten tekenen! Nog wat later was het al het einde van het schooljaar en kwam ik in groep 6. groep 6, 7, en 8: In groep 6 was ik nog een beetje verlegen, want ik zat bij de grote enge meester in de klas! Na ongeveer 2 weken voelde ik me helemaal thuis. Vooral omdat de grote enge meester eigenlijk super grappig is! Ik bleef altijd wat moeite met rekenen houden, maar meester Folkert hielp me hier gelukkig ook mee niet snel daarna kwam er een nieuw jongetje bij ons in de klas: Jordy Elke 2 weken gingen we shuffelen, dat houd in dat je elke keer naast iemand anders zit. Al snel gingen we op schoolkamp naar Ameland! Groep 6 mocht in de auto en de rest moest fietsen. Eenmaal aangekomen in Holwerd gingen we verder met de boot naar Ameland. Toen we op de kampeerboerderij aangekomen waren gingen we kamers verdelen. De meiden hadden een kamer en de jongens hadden ook een aparte kamer. De meiden van groep 8 gingen boven, en ik en de meiden van groep 7 beneden. Iedereen had snoep mee behalve ik, want ik was het vergeten. Maar gelukkig was iedereen zo aardig om mij ook wat te geven! Van de vorige groep 8 kreeg iedereen de gouden verstopplek te horen! Ik kan die helaas niet vertellen want meester leest dit ook. De eerste avond deden we levend stratego, eerst snapte ik er niks van. Maar na het eerst potje werd het al snel duidelijk wat het doel was, gewoon de vlag van de tegenstander pakken! Al snel was het kamp voorbij, en was ik in groep 7 beland. In groep 7 was het ook superleuk, bijna van school af, dacht ik dan. In de pauze ging iedereen van groep 6, 7, en 8 altijd tafelen, dat houd in dat je de bal naar de tegenstander moet gooien of smashen. Mijn lievelingsvak was altijd spelling, omdat ik dat altijd makkelijk vond. Totdat werkwoordspelling mijn carrière op sinnehonk in kwam huppelen. Meester zei elke keer als ik dit fout deed:’ Er zit een foutje in, zoek de fout maar. Ook gingen we dit keer op kamp, naar Appelscha. De eerste dag gingen we naar een hunebedmuseum. En dat vond jordy geweldig! Toen we terugkwamen gingen we de bedden verdelen. Die zelfde avond gingen we naar het bos om levend stratego doen.

23


‘Door stil te staan bij mijn handelen heb ik bepaalde niet-helpende patronen ontdekt. Door deze patronen te doorbreken ontstonden nieuwe mogelijkheden. Door de veiligheid die jij hebt geboden is er bij mij veel meer ontspanning ontstaan.’

Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk Tel. 06- 128 716 71 info@indeoudehof.nl www.indeoudehof.nl

VERTROUWD BIJ U THUIS

✔ Thuiszorg

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing?

✔ 24-uurs alarmering

0900 - 1722

www.patyna.nl


Dit keer was mijn moeder mee en had ik wel snoep bij me! Het was super leuk om de gouden verstopplek te gebruiken! Ik was dit keer de enige die hem gebruikte en ook de enige waarvan het snoep niet af werd gepakt { met Mirte samen } De laatste dag gingen we naar het pretpark Duinen Zathe. De achtbaan vond ik het leukst, meester ging ook een keer mee! Ook ging ik vaak in het schommelschip, de rups achtbaan, en in de vlinders! en zo kwamen we snel weer op sinnehonk. Snel na het kamp hadden we de musical. ik speelde Priscilla { de bikini babe } Ik vond het optreden erg leuk, maar ook heel spannend omdat ik een solo moest zingen! De eerste avond ging er iets fout, want ik kwam te vroeg op! Midden in de musical was iemand vergeten zijn pak aan te trekken dus liep het stuk 2 minuutjes stil, maar dat maakt niet uit want het was super leuk! Ik was al weer in groep 8. De eerste helft van het schooljaar was super leuk, maar al gauw kwam dat corona gedoe er aan… Thuiswerken was de eerste week heel apart, maar ik was er ook weer snel aan gewend. Ik vond het in het begin wel irritant allemaal dat Corona. Maar het kwam al snel in Nederland Nu we weer naar school gaan is het veel gezelliger geworden, en volgende week mogen we weer met zijn allen naar school! Jammer genoeg kunnen we niet op kamp maar dat snap ik wel. Ik heb een hele leuke school uitgekozen namelijk: Tjalling Koopmans. Ik hoop dat ik daar net zo’n leuke tijd krijg zoals hier. Bodil Dijkstra

Groep 1 tot 8 Ik kwam in groep 1 bij juf Martha. Ik zag allemaal kinderen. Ik moest op een stoeltje gaan zitten en mijn moeder ging weg. Ik zag om mij heen en ik wist nog niet wat ik moest doen. Ik kwam bij mijn klasgenoten Jorn, Gido en Bodil. We mochten lekker vrij spelen. We mochten ook lekker tekenen. Dat vond ik heel erg leuk. We gingen met ons eerste schoolreisje naar een opvang voor de zeehonden. Groep 2 We zaten nog steeds bij Juf Martha. We leerden lezen. Dat was heel leuk. We mochten nog steeds vrij spelen. Dat was heel leuk. Met de blokken in het schip of met autootjes. We zijn ook in het planatarium met schoolreisje geweest. Toen kwam ik in groep 3. We leerden schrijven en rekenen. Dat vond ik heel leuk. We mochten ook veel minder vrij spelen. Dat vond ik wel jammer. Dus als die andere kinderen aan het spelen waren moesten wij werken. We gingen met ons schoolreisje naar een soort van draak. Dat was wel leuk. We moesten iets zoeken in de buik van de draak. Een sleutel. Jorn had de sleutel gevonden. Het was wel grappig in de draak.

25


Auto en caravan airco inbouw en reparatie Autodiagnose Dieseltuning Boerfinne 2, 9064 DG Oudkerk Telefoon (058) 256 16 41 • Mobiel (06) 1033 1035 E-mail aircotech@hetnet.nl


We kwamen in groep 4 bij juf Klaske. Na een half jaar ongeveer ging juf klaske weg. We kregen toen juf Maria. We deden hele leuke dingen met juf Maria zoals tekenen knutselen enzo. We gingen met schoolreisje naar een soort van park met water. We moesten over water heen met touwen. En informatie over een paar diertjes. We mochten ook nog op het laatste op een klimrek. Groep 5. We zaten nog steeds bij Juf Maria. Die ging ook weg en toen kwamen Juf Esmee en Juf Jessica. Dat was wel weer even wennen, omdat er weer andere juffen hadden. Ik kwam in groep 6 bij Meester Folkert. We zaten bij andere kinderen in de klas. We moesten ook een kalender maken voor wanneer je jarig was. Dit jaar hadden we geen musical.Kamp was heel leuk op Ameland. We kwamen op Ameland aan en wij moesten fietsen huren. We hadden de fietsen .We gingen gelijk naar de zee. En we gingen gelijk zwemmen. Die avond gingen we levend stratego spelen in het bos. De volgende dag moesten we op de fiets naar het wadlopen ,maar meester ging echt een uur om fietsen door de duinen. En de terugweg was iets van 5 minuten fietsen. Maar het wadlopen was heel erg leuk. Groep 7. We zaten nog steeds bij meester Folkert. We hadden de musical. Ik was iets voor de koning, maar eigenlijk was ik voor hoe de camping was voor een recensie. We gingen weer op kamp maar dit keer gingen we gingen nu naar Appelscha. We gingen de eerste dag gelijk naar het hunebed museum. Daarna gingen we naar de boerderij. We zaten op een hele mooie locatie. En de tweede dag de avond gingen we in het Canada meer zwemmen. We gingen ook levends stratego in het bos doen. We gingen de laatste dag naar duinenzathe ( pretpark ). Het was heel leuk in duinenzathe vooral in de achtbaan en botsauto’s. Groep 8. We zaten nog steeds bij Meester Folkert. Dit jaar hadden we geen musical. We moesten na een paar maanden thuis werken door het corona virus. We moesten in een groep waarmee we met meester konden praten . Ik vond het wel leuk want je hoefde niet meer zo lang naar school. We kregen ook hele leuke opdrachten die we anders nooit hadden. We zijn nu weer naar school. Jammer genoeg hebben we dit jaar geen kamp. Dat is echt heel erg stom. Ik vind het wel heel jammer dat ik nou van Obs Sinnehonk af moet. Maar ik ga nou naar de dyk en ik hoop dat ik daar ook heel veel plezier heb.Dus bij deze bedank ik alle juffen en meesters van obs sinnehonk. Bedankt voor al die leuke jaren. Dit is gemaakt door Nick Westra

Distance doesn’t separate people…Silence does. Vertaling: Afstand scheidt geen mensen….Stilte wel.

27


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Buorkje by de buorlju: Familie Hoogland In deze rubriek stellen wij aan de hand van een paar vragen nieuwe inwoners van Aldtsjerk of Readtsjerk aan u voor. De familie Hoogland woont sinds november 2016 (!) aan de van Wearbuorren 8. Al 4 jaar en nog niet eerder in Buorkje aan het woord geweest ‐ hoe kan dat?? Omdat de dames van de redactie dachten dat er 1 huis stond aan de Wearbuorren 8 en dat daar niemand woonde…. Maar wat blijkt ‐ er staan 2 huizen, in het voorste huis woont de familie Hoogland en het achterste huis heeft geen vaste woonbestemming. Zo zie je maar weer dat een aanname niet altijd juist is :‐) Gelukkig wilden Camiel en Margot nog meewerken aan deze rubriek. Op dit moment zijn de kinderen (Berber‐20 jaar en Rutger‐18 jaar) weer tijde‐ lijk terug in het ouderlijk huis i.v.m. Corona. Beiden voelden zich thuis in het studentenleven van respectievelijk Maastricht en Nijmegen, maar volgen nu het onderwijs vanuit Readtsjerk. Het huis wordt bewaakt door hond Sam en er scharrelen wat kippen / hanen rond. Ook is er nog een kat: Anouschka. Doordat Margot door de omstandigheden nu ook vaker thuis is, is kortgeleden een nieuwe aanwinst gearriveerd: Fryske merrie Bregje. Hiermee kan ze heerlijk over de ruiterpaden in onze bosrijke omgeving rijden. Zo'n crisis biedt dus soms ook onver‐ wachte ruimte voor invulling van het bucket‐lijstje. Waarom is er gekozen voor Readtsjerk? De familie woonde na Oldeboorn prima in Veenwoudsterwal. Camiel komt 'fan de klaai' in Ferwerd en had de Trynwâlden altijd wel in gedachten als mogelijke woonplaats. Margot wist niet dat ze gingen verhuizen toen Camiel thuis kwam (na een Funda‐vondst) met de medede‐ ling: nu heb ik mijn droomplek gevonden…. Camiel wilde graag nog wat meer ruimte, tuin en uitzicht. Toen ze met z'n allen gingen kijken moesten ze echt 'door het huis heen kijken' om de mogelijkheden te zien, maar gelukkig werd de plek goed gekeurd. Na een rigoureuze ver‐ bouwing voelt ook Margot zich als Brabo helemaal thuis in het smûk skaadzjend beamtegrien. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Margot wist het zeker: zij werd dierenarts! Maar omdat dit een lootstudie is ging ze ook maar eens kijken naar een plan B in Wageningen. Daar kwam het aha‐moment: via de Landbouw Universiteit kan je ook met dieren werken, maar dan met gezonde dieren. Ze werkt nu voor LTO Noord ‐ projecten. Hierin adviseert zij boeren om hun bedrijf continue te verbeteren op een toekomstbestendige manier. Omdat haar werkgebied Noord zo'n beetje alles boven de rivieren beslaat is ze normaal gesproken veel onderweg. Camiel was ervan overtuigd dat hij naar de zeevaartschool zou gaan als voorbereiding op zijn dienstperiode in het korps mariniers. Maar met een lengte van 2.04 wordt je 'vrijgesteld' van dienst en ging de maritieme toekomst niet door. Het werd dus de landbouwschool, waar hij in Wageningen Margot leerde kennen. Na studie Plantenteelt heeft hij zich verder be‐

29kwaamd in economische bedrijfskunde. Dit kwam goed van pas in het familiebedrijf waar hij nu werkzaam is: Hoogland BV ‐ groothandel voor akkerbouw‐ en melkveebedrijven. Het be‐ drijf bedient klanten in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord‐Holland, vanuit Leeuwarden. Camiel is als algemeen directeur, verantwoordelijk voor relatiebeheer ‐ waar‐ bij zij als 'erfbetreders' de boeren op hun erf adviseren over het optimaliseren van hun vee‐ stapel en/of akkerbouwgrond. Wat zijn jullie hobby’s? Camiel heeft hobby's voor 4: hij is altijd bezig, in de tuin of met sporten het liefst buiten. Hij geniet van fietsen, roeien, zwemmen en schaatsen. Margot wandelt veel met de hond, kan genieten van een blok om met Bregje, maar ook van gezellig bijkletsen met vriendinnen en de buurtjes. Hoe drink je je koffie? Beide drinken hun koffie met een wolkje melk. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Margot leest graag thrillers van o.a. Arne Dahl. Camiel leest op dit moment een psychologi‐ sche thriller van Houellebecq en natuurlijk vakliteratuur. Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Margot is van nature meer een avondmens, kan 's morgens eigenlijk best wel even lekker blijven liggen, maar heeft inmiddels ook 'geleerd' om vroeg op te staan. Camiel is echt een ochtendmens. Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Camiel is helemaal tevreden met zijn 100% elektrische Jaguar I‐PACE. Margot rijdt nu nog een Audi A3 maar wil straks ook elektrisch gaan rijden. Duurzaamheid is belangrijk voor de familie Hoogland, zo is het huis voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en hebben ze geen gasaansluiting meer. Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? Ook in huize Hoogland gaat diegene die het eerste thuis is koken. Dit was meestal Camiel, maar sinds Corona vervult Margot die rol (of één van de kinderen). Als favoriet wordt de pompoen risotto genoemd, kortgeleden gemaakt door dochter Berber. Er wordt sowieso erg gevarieerd gegeten en geëxperimenteerd met verschillende gerechten. Camiel gooit nog wel eens bewust aardappelen op het menu, omdat de anderen liever iets maken met rijst of pasta. Wat is jullie favoriete vakantieland? Met hun De Waard tent op pad naar de Ardennen scoort hoog, met mooi weer door de ber‐ gen fietsen/wandelen. Doordat Camiel voor zijn werk met akkerbouwers in de zomer aan‐ wezig moet zijn, gaat het gezin altijd vroeg in de vakantieperiode weg. Maar ook thuis voelt het als vakantie. Vorig jaar hebben ze zoon Rutger opgehaald uit Canada waar hij een termijn High School had gevolgd. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Voor beiden geldt, zowel geboorte als verlies maken vanzelfsprekend veel indruk. Maar als Camiel terug denkt aan de doorkomst in Dokkum bij de Elfstedentocht op de schaats van 1997 krijgt hij weer kippenvel ‐ wat een belevenis was dat. Een paar weken geleden was er weer zo'n moment toen hij met de kinderen in een treintje fietste bij een trainingstocht. De zon ging onder en hun contouren werden als schaduw zichtbaar in het riet, prachtig! Bedankt voor de hartelijke ontvangst, het was een gezellige avond, Wietske en Hester.

31


Schuif ook eens aan voor KoďŹƒe, Lunch, Diner of kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl


Prader‐Willi Huis Sinds 1 oktober is in de voormalige pas‐ torie aan de Van Sminiaweg de tweede zorglocatie van het Prader‐Willi Huis ge‐ opend. Hier komen op termijn 10‐12 mensen met het zeldzame Prader‐Willi syndroom te wonen. Het Prader‐Willi Huis is een initiatief van Mirjam Dijkstra en Fred Nicolai in Mûnein. Zij begonnen in 2013 een klein‐ schalig woon‐ en zorginitiatief voor dochter Iris (27). Inmiddels biedt deze gespecialiseerde zorgonderneming on‐ derdak aan 22 mensen uit alle windstre‐ ken van Nederland.

Zeldzaam Het Prader‐Willi syndroom (PWS) is een zeer zeldzame erfelijke aandoening. In heel Nederland hebben slechts 400‐500 mensen PWS, een combinatie van een lichte ver‐ standelijke beperking, een ongeremde eetlust en autistische kenmerken. Ze kampen vaak met overgewicht en moeilijk verstaanbaar gedrag. ‘Villa van Sminia’, zoals de nieuwe zorglocatie van het Prader‐Willi Huis heet, is in de zo‐ mer van 2019 grondig opgeknapt. Er wonen nu 6 mensen: Sam, Malu, Boukje, Hanneke, Diederick en Esmée. Afgelopen winter en voorjaar heeft de tuin een complete facelift ondergaan en komende winter wordt de bovenste verdieping nog helemaal verbouwd. Daarna zal het uit 1830 daterende pand onderdak bieden aan tien bewoners. Tuinteam Een deel van hen werkt overdag op AtelierCc, het eigen kunstatelier van het Prader‐Willi Huis in de binnenstad van Leeuwarden. De anderen werken in het tuinteam dat de grote tuin onderhoud en onder andere haardhout klooft. Dit kunt u kopen voor 6 euro per zak. De komende tijd wil het Prader‐Willi Huis nog starten met het stofzuigen van auto’s, eenvoudig tuinonderhoud bij ouderen en het tegen betaling van een kleine vergoeding vervoeren van grof afval naar de milieustraat in Burgum. Met folders zult u daarover worden geinformeerd. U kunt het tuinteam bereiken via 058 289 41 59 of contact@ praderwillihuis.nl

33


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton

Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: dijkstrahjh@gmail.com 34


Dominee Ida Verburg met pensioen Misschien hebt u het al eens ergens gelezen of hebt u het in de wandelgangen ge‐ hoord….?! In het najaar (om precies te zijn op 4 oktober a.s.) neemt dominee Ida Verburg afscheid van de Protestantse Gemeente Trynwâlden. In augustus van dit jaar hoopt ze nl. de pen‐ sioengerechtigde leeftijd te bereiken en dan nog een paar weken….. Dan kan ze van haar welverdiende pensioen gaan genieten! Het is haar natuurlijk van harte gegund. We hadden – bij het opstarten van de organisatie in verband met haar afscheid – niet kunnen denken, dat het ook anders kan lopen. De corona‐crisis heeft de rem er be‐ hoorlijk op gezet! Op dit moment is het nog heel onduidelijk, of het allemaal ‘gewoon’ door kan gaan…. Dominee Ida Verburg wil het liefst, dat iedereen die wil komen ook kán komen bij haar afscheid: familie, vrienden, kennissen, andere genodigden, gemeenteleden en dorpsge‐ noten! Is dit op voornoemde datum wel mogelijk? Op dit moment is het moeilijk aan te geven. Mocht u – wanneer het afscheid daadwerkelijk plaats zal vinden – aanwezig willen zijn, houdt u dan de website van de PGT (www.pgtrynwalden.nl) in de gaten en / of de web‐ site van de Trynwâlden (www.trynwalden.nl). We houden u op de hoogte. Wel willen we dominee Ida Verburg een afscheidscadeau aanbieden. Als u hieraan mee wilt doen kunt u uw bijdrage storten op: bankrek.nr.: NL67 RABO 0320 9764 08 t.n.v. Prot. Gemeente Trynwâlden o.v.v. afscheidscadeau ds. Ida Verburg. (We wijzen u er met klem op dit erbij te vermelden.) De feestcommissie: Jan van der Kooi, Bart van der Steege, Cor de Vries en Griet Braaksma. (U kunt voor informatie eventueel mailen op het mailadres: scriba@pgtrynwalden.nl of telefonisch contact leggen via tel.nr. 058‐8445880).

Wat men in een trein overvol noemt, heet in een bar sfeer

35


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Strandpaviljoen Aldtsjerk Voor u gelezen op de Facebookpagina van Evert Jol, en zo humoristisch dat we het u niet wilden onthouden. Hier en daar een beetje redactioneel aangepast. 1 juni kan de horeca weer los! Maximaal 30 personen mogen er binnen maar we zijn er hier in Aldtsjerk klaar voor. Vanmiddag hebben Henk en Jannie Breeuwsma nieuw personeel aangenomen i.v.m. met de drukte die er wordt verwacht. Vanmiddag nog even met het nieuwe perso‐ neel op de foto geweest. Gelukkig word het personeel niet meer meegeteld bij het aantal bezoekers. #staystrong Strandpaviljoen "Aldtsjerk aan zee " is geopend. Corona biedt kansen moeten de uitbaters Henk & Jannie hebben gedacht. Uit de nog te realiserende nieuwe wijk "Evert Jol polder" in Aldtsjerk werden dui‐ zenden kuub zand gespoten op het Jeen van den Berg plein om een sfeer te creëren waar Scheveningen jaloers op kan zijn. Binnenkort zal dan ook het Jeen van den Berg plein worden omgedoopt in het Dorian van Rijsselberghe plein. Maar heel Aldtsjerk kan mee gaan varen op het succes van deze ondernemers. Adri & Ynske zijn bezig om een vergunning te krijgen voor een kitesurfschool, Ale van Kammen wil graag een reuzenrad realiseren op het Dorian van Rijsselberghe plein en zo zijn er nog vele van deze initiatieven. Havenmeester Jan Zijlstra wil graag gaan baggeren om grotere jachten te kunnen ontvangen in de haven van Aldtsjerk aan zee maar dan wel met de restrictie dat hij een pet met een anker krijgt. Het ligt in de lijn der verwachting dat het hoofdbusstation van Dokkum gaat sluiten en een nieuwe moderne locatie gerealiseerd wordt op het braakliggende terrein voor de "Jan Kammingastate", er zou dan elk kwartier een lijn 51 aankomen en vertrekken vanuit Aldtsjerk. Morgen maar even een biertje bij Henk & Jannie halen want ietwat angstig voor de drukte van vandaag…. Kunnen we het gelijk even hebben over een plaats waar ik dan eventueel mijn coffeeshop "blo‐ wen on the beach" kan realiseren. Niet vergeten om de handjes te wassen!

37Voetballen bij de VC Trynwâlden? Doen!!! Woon je in de Trynwâlden of omgeving en lijkt voetballen in een team je leuk, dan ben je bij de VC Trynwâlden aan het juiste adres. VC Trynwâlden is de voetbalclub van de Trynwâlden. De voetbalclub speelt en traint op het sportcomplex in Oentsjerk. Op zaterdag is het al‐ tijd een drukste van jewelste op het complex. Jongensteams, meiden‐ teams en gemengde teams spelen dan hun wedstrijdjes. De club beschikt over een modern kunstgrasveld, zodat er altijd getraind en gespeeld kan worden. Ook is er een mooie kantine waar je na de wedstrijd gezellig kan napraten met je teamgenoten over de wedstrijd en andere zaken. In de “koude” wintermaanden traint de jongste jeugd in de zaal in de sporthal in Oentsjerk. Ook wordt er dan een zaal‐ competitie gespeeld met verenigingen uit de buurt. Vanaf 7 jaar kan je al in teamverband wedstrijden spelen tegen andere teams. Wanneer je wilt kennismaken met het voetballen bij de VC Trynwâlden, meld je dan aan via het volgende mailadres: ledenadministratie@vctrynwalden.nl. Graag je naam, leeftijd en telefoonnummer erbij vermelden. Je mag al komen trainen als je in groep 3 zit! Je kan drie keer een proeftraining volgen. Wil je daarna lid worden, dan ontvang je een formulier om officieel lid van onze mooie club te worden. Hopelijk tot ziens op het sportcomplex in Oentsjerk bij voetbalclub VC Trynwâlden!

Even stilstaan…. een hele vooruitgang 39Kunst uit Aldtsjerk in de schijnwerpers, Toos Daalmans Raamexposities ‐ In maart veranderde er ineens van alles. Plotseling was er een schei‐ ding tussen zogenaamde essentiële beroepen en alle andere beroepen. Met de intelli‐ gente lock down kwam de vanzelfsprekendheid van ontmoetingen in een ander licht te staan. In onze GBV Kunst & Concertzaal, Galerie Bloemrijk Vertrouwen (Van Sminiaweg 70) werd het stil, maar via social media en de telefoon en mail hoorden we dat onze ten‐ toonstellingen, concerten en lezingen gemist werden. Kunstwerken, muziek en verhalen geven uiting aan wat er leeft of wat iemand beweegt of het nu om direct herkenbaar werk gaat of abstracties. Om als galerie toch iets te kunnen bieden dat coronaproof was, en waar je echt bij stil kon staan, zijn wij gestart met GBV‐Raamexposities. De eerst expositie in de grote ramen van onze galerie startten we in mei. Onder de titel Landschapsbeelden presenteerde Piet Feddema uit Aldtsjerk succesvol zijn op canvas geprint digitale tekeningen en schilderijen. De serie was nooit eerder gepresenteerd en trok meteen de aandacht van de media. In het interview voor Op&Ut bij Omrop Fryslân, noemde Douwe Heeringa Feddema’s werken echt prachtige kunst. De tweede GBV‐raamexpositie heet Achtergronden en daarin is t/m 21 juni een serie collages te zien. Deze werken zijn van Toos Daalmans, net als Piet woont zij in ons dorp. Ze maakt al jaren grote en kleine papiercollages, waarin ze met stroken pa‐ pier uit tijdschriften figuren en landschap‐ pen uitbeeldt die een emotionele lading hebben en iets vertellen. Houkje Rijpstra, heeft als wethouder Cultuur van de gemeente Tytsjerksteradiel diverse keren een tentoonstelling geopend in onze GBV en dat altijd met plezier gedaan. We hebben haar gevraagd of ze als directeur Circulair Friesland ook bereid was om een ten‐ toonstelling te openen die aansloot bij het thema circulair. Toen ze wist om welk werk het ging, deed ze dat graag. Anders dan op 2 mei bij de start van de Raamexpositie van Feddema, kon er nu wel een opening zijn. Op 1 juni mochten voor het eerst sinds de lock down in maart maximaal 30 mensen op anderhalve meter afstand van elkaar een eve‐ nement bijwonen. Die Pinkstermaandag 2020, heeft Houkje Rijpstra op het plein voor Galerie Bloemrijk Vertrouwen de Raamexpositie Achtergronden geopend. Op deze stralende dag luister‐ den de genodigden met veel aandacht. Rijpstra straalde tijdens haar verhaal over Daalmans collages van hergebruikte materialen met kleurrijke weergaven van diverse onderwerpen en figuren. De collages pasten bij een circulaire maatschappij waarin ver‐ spilling vermijden een eerste stap is, daar hoort hergebruik van grondstoffen en mate‐ rialen bij. Rijpstra complimenteerde Toos Daalmans met haar werk en ons (Gerhild en 41Andries) met het initiatief tot deze opening in Galerie Bloemrijk Vertrouwen meteen op de eerste dag dat het mogelijk was.

Achtergrond ‐ In de collages in de ramen komen onderwerpen aan bod als Auditie, Ouderschap, Shoppen, Catwalk, Rebel en Deftige dame. Het zijn vogelfiguren die perso‐ nen in actie uitbeelden met sprekende houdingen. Op hun hoge hakken lijken ze alle‐ maal onderweg. In de entree staan vier grotere werken. Moeder, verbeeld als een enorme vogel met kleurrijke details en Vader gaat op stap, een man die de bloemetjes buitenzet, geld steekt uit zijn borstzak. Het zijn autobiografische werken. De andere twee verbeelden actuele onderwerpen zoals de grote boot Wegkijken, over de omgang met bootvluchtelingen. Er werd lang nagepraat en gekeken, ook in de galerie naar de ex‐ positie Mythische Vrouwen met werk van de Trynwaldsters Sylvia Wijnjeterp en onder‐ getekende en van Marja Griede, Marianne J. Jansen, Wilma van der Hoek, Eva Koning, Hilda Klaassen, Adriana Nichting, Aukje Reitsma en Annefie Salverda. Inmiddels hebben velen de werken van Toos bekeken. Door de raamexposities is er meer leven op het plein. Tijdens het uitverkochte concert op 7 juni door de fluitisten Janke Woudstra en de onlangs tot het conservatorium van Amsterdam toegelaten Siebrich Douma waren er veel complimenten voor de raamexpositie: ‘Aanstekelijk vrolijk’ noemde een bezoeker het werk van Toos ,‘Nog mooier dan in de krant’ (halve pagina in Nieuwe Dockumer Courant) zei een ander. Kunst uit Aldtsjerk stond dankzij de raamexposities en het concert in de schijnwerpers. Gerhild van Rooij

43Gelezen in de Leeuwarder Courant Voor u gelezen; In de LC van 6 juni jl. stond een mooie foto en interview van Hester Hoogcarspel, zij is een van de geslaagden (HAVO) in deze Coronatijd. Geen Centraal Examen hoeven doen, maar door goede cijfers geslaagd, gefeliciteerd! Natuurlijk feliciteren wij ook alle andere geslaagden in ons dorp. En voor hun waarbij het nog niet is gelukt, veel succes bij de herkansing!

Thuiszorg Patyna verhuisd Thuiszorg Patyna in de Trynwâlden is verhuisd. Per 2 juni is het nieuwe adres: Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk. Het telefoonnummer is 0900 – 1722.

45


Bouw zonnecentrale van start Energiecoöperatie Trynergie is al enige tijd bezig met de voorbe‐ reidingen om het dak van de loods van Jelle Bijlsma BV in Gytsjerk te gaan beleggen met zonnepanelen. Het is de bedoe‐ ling dat Trynergie vanaf zomer 2020 met zo’n 3.500 panelen voor ongeveer 300 huishoudens stroom opwekt. Hiermee wordt onze Trynwâldster energiecoöperatie producent van echte Trynwâldster stroom. De inkomsten van de stroomopwekking komen onze gemeenschap ten goede. Trynergie heeft op dit moment zo’n 200 klanten die nu al lokale stroom afnemen die duurzaam er‐ gens in Noord Nederland is opgewekt. Door deze eigen zonnecentrale wordt die stroom dus nóg lokaler. Op het dak van Jelle Bijlsma BV wordt voldoende stroom opgewekt voor de bestaande klanten van Trynergie en nog eens 100 nieuwe klanten. En als er zich meer dan 100 nieuwe klanten aanmelden? Geen nood, er is voldoende duurzaam opgewekte stroom in Noord Nederland beschikbaar. Daarnaast wil Trynergie doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe zonnedaken. Er wordt een zonnecentrale van formaat aangelegd op een bestaand dak. Trynergie zet bewust in op “meervoudig ruimtegebruik”, met andere woorden: het opwekken van deze Trynwâldster energie gaat niet ten koste van ons open groene landschap. De door Trynergie opgerichte BV TrynwâldenOpgewekt is in maart gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. In de loop van juli zal de zonnecentrale stroom gaan leveren aan het net. Daarmee is de zelfvoorzienendheid in stroom voor de Trynwâlden weer een stap dichterbij. De feestelijke opening zal door de coronamaatregelen, wanneer dit mogelijk is, later dit jaar plaatsvinden.

46


Buorkje by de buorlju: Marc Blekkenhorst en Katinka Boonstra In deze rubriek stellen wij aan de hand van een paar vragen nieuwe inwoners van Aldtsjerk aan u voor. Marc Blekkenhorst en Katinka Boonstra wonen sinds oktober 2019 aan de Miedemaweg 17. De familie bestaat uit: Marc, Katinka en 2 katten. De vol‐ wassen zonen van Katinka wonen in Utrecht en Leeuwarden. Er zijn ook al 2 beppesizzers in de familie. Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk? Marc heeft als kind op diverse plekken gewoond van Aalsmeer, naar Ritsumasijl, naar Engelum, en daarna o.a. in Twijzelerheide, Leeuwarden en Oudebiltzijl. Katinka komt oorspronkelijk uit Gytsjerk en heeft tot haar 17e in Mûnein gewoond. Ze is de dochter van Master Boonstra en Aukje Brouwer. Haar pake 'plysje Boonstra' is bij veel (oud)Trynwaldsters bekend, en ook haar beppe komt uit een bekende familie, zij was na‐ melijk Marten's Hit van Brouwer's Akkordeonorkest. Toen Marc en Katinka elkaar zo'n 4 jaar geleden leerden kennen hebben ze eerst in Leeuwarden gewoond en nu dus in Aldtsjerk. Eigenlijk door toeval zijn ze hier terecht gekomen. De zoektocht op Funda naar een vrijstaand huis 'buitenuit' en met een flinke tuin bracht een lijstje opties naar voren. Het huis in Aldtsjerk stond niet meteen met stip op nummer 1. Sterker nog, het huis zag er op de foto 'akelig' uit. Toen ze toch even langs reden zagen ze direct de potentie van dit huis en vooral het plekje. Daarna was het eigenlijk binnen een week hun eigendom. Gelukkig konden ze hun eigen huis ook snel kwijt en werd de verhuizing een feit. Blij met het plekje, het uitzicht en de mogelijkheden ‐ op het moment van ons bezoek waren de laatste voorbereidingen voor de uitbouw net getroffen. En dan ook nog op fietsafstand van Leeuwarden én een goede busverbinding, plus de mooie omgeving ‐ kortom ze zit‐ ten prima op hun plek hier. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Beiden hadden eigenlijk als kind geen echt idee wat ze wilden worden en ze zijn van het ene in het andere 'gerold'. Als het saai wordt dan zoekt Marc weer wat anders. Na de timmeropleiding heeft hij ook metaalopleiding gevolgd. Hij heeft bij bouwbedrijven ge‐ 47


werkt en werkt de laatste jaren met heel veel plezier in het evenementenwerk. Vooral opbouwen van decors, markten en festivalterreinen. Denk hierbij aan grote evenemen‐ ten als Fuerza Bruta, PsyFi en Welcome to the Village. Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken, dus dat bevalt prima. Het volgeboekte evenementenjaar kwam abrupt tot een stop door de Corona‐crisis. Binnenkort start hij als kok in het restaurant van een bevriend stel. Katinka begeleidt na haar opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening mensen die het om verschillende redenen wat moeilijker in de maatschappij hebben. Op dit mo‐ ment volgt ze ook nog een opleiding; autisme vriendelijke coach aan de Autisme acade‐ mie. Wat zijn jullie hobby’s? Vooral klussen, wat natuurlijk prima uitkomt met zo'n project als een oud huis. Veel on‐ derdelen komen van Marktplaats. Het liefst hergebruiken Marc en Katinka al eerder ge‐ bruikte materialen. Daarnaast luisteren ze graag naar muziek, houden van lekker eten, terrasjes doen, wandelen hier in de omgeving, bootje varen, dobbelen, maar kunnen ook genieten van even niks doen. Katinka doet ook graag aan yoga. Hoe drink je je koffie? Marc drinkt de koffie zwart met suiker en Katinka met échte melk ‐ als er alleen koffie‐ melk is dan drinkt ze het liever zwart. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Katinka leest het boek van Bart Chabot ‐ de hand van mijn vader ‐ en dat leest prima weg, mooi, indrukwekkend maar ook humoristisch. Marc is niet zo'n lezer ‐ leest vooral functioneel op Google om te zien hoe iets opgelost / gemaakt moet worden. Ben je een ochtend‐ of een avondmens? Beiden zijn overtuigd avondmens en genieten van lange avonden, het liefst heerlijk bui‐ ten. Maar eerlijk is eerlijk ‐ als Katinka vroeg in de ochtend naar Leeuwarden fietst kan ze daar ook van genieten. Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Ze rijden sinds kort in een Landrover en dat bevalt prima! De camper uit 1982 staat op dit moment in de opslag. Op dit moment kunnen er toch geen festival‐ of vakantietrip‐ jes gemaakt worden. Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken? Wie het eerste thuis is kookt het vaakst ‐ en dat is momenteel veelal Marc. Beiden kun‐ nen goed koken en houden van experimenteren met gerechten. Favoriet zijn curry's, maar via Pinterest recepten komen er ook Roti en Indische gerechten op tafel. En in de tuin staat regelmatig de BBQ aan. Eén nadeel van tijdens het bakken op de BBQ even gezellig met de buurvrouw kletsen: aangebrande speklapjes ….. :‐).

48


Wat is jullie favoriete vakantieland? Er is niet echt 1 favoriet land wat er uit springt, maar de zus van Marc woont al 30 jaar in IJsland en daar zijn al veel mooie vakantieherinneringen gemaakt. Ook daar wordt re‐ gelmatig geklust en is inmiddels een mooie B&B ontstaan. Kijk hiervoor op: www.face‐ book.com/YtraLonFarmLodge/?ti=as Naast het Noorderlicht kun je daar ook walvissen spotten en forel vissen. Ook trekken ze er graag met de camper op uit om te genieten van het bourgondische le‐ ven. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Ook Marc en Katinka hebben al het één en ander meegemaakt met verdrietige, maar ook veel mooie herinneringen. Mede hierdoor kunnen zij door hun positieve instelling genieten van mooie momenten en elkaar! Hun motto is: ook al maak je nog zoveel trieste dingen mee, je kunt het geluk weer vinden! Het was door jullie hartelijke ontvangst een gezellige middag op het terras in de zon. Hartelijk dank daarvoor, Wietske en Hester.

Quizvragen Algemeen 1. Welke auteur schreef de dagboeken over het leven van de bejaarde Hendrik Groen? 2. Wat is de titel van een film, uitgebracht in het jaar 2019, vorig jaar dus. Die in Leeuwarden in première ging en inmiddels geldt als één van de grootste flops uit de Nederlandse filmgeschiedenis? 3. Wat is het grootste priemgetal onder de 100? 4. Welke letter is het Romeinse cijfer voor 50? 5. Wat is de naam van de vader van Pinoccio? 6. In Ierland viert men de nationale feestdag op 17 maart. Hoe wordt deze dag ge‐ noemd in Ierland? 7. Wat is het wereldwijd bekende Japanse woord wat “Leeg orkest” betekent? 8. Waar vond het eerste en grootste gifschandaal plaats in Nederland in 1980 9. Welke sterke drank kreeg in de 18e eeuw de bijnaam “de groene fee” en werd aan het begin van de 19e eeuw in veel landen verboden? 10. Wat is de titel van de Nederlandse politieserie, uitgezonden door RTL, waarvan het eerste seizoen zich in Friesland afspeelde?

Leven is het meervoud van lef. 49


Algemeen: 1. Peter de Smet 2. Redbad 3. 97 4. L 5. Geppetto

6. 7. 8. 9. 10.

50 Saint Patrick's Day Karaoke Lekkerkerk Absint Moordvrouw

Kleurplaat


JUNI 6 Oud papier 11 Textiel ophalen door Gemeente JULI 4 Oud papier AUGUSTUS SEPTEMBER 5 Oud papier

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer 6 september

OKTOBER 3 Oud papier NOVEMBER 7 Oud papier 12 Textiel ophalen door Gemeente DECEMBER 5 Oud papier


Terras/serre aan het water Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koud- en warmbuffet, barbecues, enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Luxe broodjes, diverse plates en snacks Verhuur van: tent

(div. maten),

(ook afhalen)

biertap en statafels.

Ook voor catering.

fé a c te s ig ll e z e g t e H oute! aan de elfstedenr Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl