BB 114 - februari 2020

Page 1

de Brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN FEBRUARI 2020

114


Colofon

Contactpersonen

Redactie‐adres: Wietske Kooistra, Miedemaweg 19 9064 KL Aldtsjerk 06‐20144152 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Rienk v.d. Meer 06 11284004 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Albert Kloosterman 2563204 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Wieger Annema 06 10605458 Vrouwen van Nu: Thea van Raaij 06 43840301 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Annestien) 06 53632103 www.oerein.nl 058‐2561612

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Theorine Scholte Wietske Kooistra Maaike Bokma verspreiding

06 51316779 256 05 98 06 20144152 844 98 74

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: IBAN NL10 RABO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooi‐ weg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Politie buurtagent: Wijkagent Kroes 0900‐8844 / 112 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511‐460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9‐12 en 13‐15.30 Melding doen via: http://www.t‐diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de vol‐ gende ochtend 07.00: 0511‐460888 Weekend en feestdagen


Voorwoord En zo ligt de Brêgebidler, de eerste van dit nieuwe jaar, alweer bij u in de bus! Weer een heel nieuw jaar voor ons, met hopelijk voor een ieder gezondheid en ge‐ luk in het verschiet. Februari, voorjaarsvakantie, misschien zoekt u de zon op, of juist de sneeuw. De winter is hier ver te zoeken. Soms lijkt het eerder herfst, dan weer voorjaar en hoor je de koolmeesjes alweer zingen. Wat zou het mooi zijn wanneer onze ijsbaan weer eens gebruikt zou kunnen worden…. We hebben geluk gehad dat stormen Ciara en Dennis er nog wat water in hebben laten zitten. Ik vind het prachtig dat onze ijsclub er voor zorgt dat de kinderen (tot 17 jaar!) af‐ gelopen december ook weer in de schaatshal mochten schaatsen. Zo onderhouden mijn kinderen het schaatsen in ieder geval nog. In deze BB treft u een verslag aan van dit sportieve uitje van de ijsclub. Wij verwachten ook dit jaar weer veel mooie kopij om de Brêgebidlers mee te vul‐ len. Er zijn vast mooie reizen door u gemaakt, sportieve gebeurtenissen waar ver‐ slag van gemaakt moet worden, nieuwe bewoners die zich voorstellen en diverse andere evenementen die zeker het vermelden waard zijn. We zijn daarbij wel mede afhankelijk van u, zonder kopij immers geen Brêgebidler. Om de Brêgebidler te kunnen behouden hebben we eerder al aangegeven meer in‐ komsten nodig te hebben. De kosten zijn al een tijdje hoger dan de baten en de re‐ serves raken op. Natuurlijk hebben wij nagedacht over oplossingen. Een daarvan wordt mogelijk gemaakt dankzij de leden van Dorpsbelang Aldtsjerk. Voortaan wordt €2,50 extra betaald voor de contributie van Dorpsbelang Aldtsjerk. Die €2,50 komt ten goede aan onze dorpskrant. Een eigen vrijwillige bijdrage blijft altijd wel‐ kom op IBAN NL10 RABO 0135 6728 05! Op deze manier hopen wij als redactie u nog lang van dienst te kunnen zijn om u een “nijsgjirriche” dorpskrant te mogen voorschotelen. Voor nu wensen wij u veel leesplezier toe! Wietske 3


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Dorpsbelang Aldtsjerk Reedriders weg Op een dag in december waren 4 van ‘onze’ reedriders ineens weg. Op Trynwâlden.nl stond het volgende: En dan misse der samar ynienen fjouwer reedriders by de ovonde yn Aldtsjerk. Der wurdt rekken hâlden mei in Aldjiersstunt. Yn kombinaasje mei de oare fjouwer riders foarmje se in moaie blikfanger yn de N361 tusken Dokkum en Oentsjerk. En no mar ôfwachtsje wêr’t se op Nijjiersdei te bewûnderjen wêze sille.

De fjouwer reedriders dy't foar de jierwiksel fan har plak yn Aldtsjerk fuorthelle wienen, binne wer terjochte. De âldjiersploech fan Easterein hie it keunstwurk meinommen en as jachttrofee foar it kafee yn dat doarp te kyk setten. De mannen hawwe it ding ynmiddels wer by de Rhaladyk op syn plak brocht. De traktatie die de nijjiersploech heeft meegebracht (een Eastereinder slokje) heeft Dorpsbelang bij de maker van de riiders (Sipke Broersma) gebracht.

Wie heeft een leuk idee voor het Amelân? In de vorige Brêgebidler is medewerking gevraagd om na te denken over de herindeling van de Van Sminiaweg / Amelân. Ook zijn ideeën over de ruimtebeperkende maatregelen bij de brug welkom. Heeft u ideeën laat het weten via de mail of een belletje naar 1 van de Dorpsbelang Aldtsjerk‐leden.

5BuurtKracht Aldtsjerk Wat is er nu eigenlijk gebeurd na de enquête van afgelopen zomer? Het project BuurtKracht startte voor de zomer van 2019 als een samenwerking tussen de gemeente, KEaRN Welzijn en dorpsbelangen Aldtsjerk. Na deze start viel de enquête bij u op de mat. Deze is door zo’n 40 inwoners ingevuld. Na de zomer hebben we met een groep inwo‐ ners uit Aldtsjerk de uitkomsten van de enquête met el‐ kaar doorgenomen. Bij deze eerste bijeenkomst van het project was ook de burge‐ meester, de heer Gebben, aanwezig. Ook verschillende netwerkpartners zoals politie, handhaving, gebiedsteam en KEaRN Welzijn schoven aan om op die manier meteen een beeld te kunnen krijgen van wat er in Aldtsjerk gaande is. Aan de slag met de uitkomsten Opvallend was dat de enquête vooral heel positief is in‐ gevuld. Men kent elkaar goed, wil niet uit Aldtsjerk verhuizen en voelt zich thuis in de buurt waar men woont. Ook zijn de inwoners trots op wat ze al doen en geven ze aan welke initiatieven ze in het verleden al samen hebben opgepakt. Vervolgens kwamen er een aantal punten actiepunten uit de gesprekken naar voren, waar we mee aan de slag zijn gegaan. De duiker onder het fietspad Anne Braaksma (Gemeentelijke handhaving) heeft het pro‐ bleem voorgelegd aan de buitendienst. De buitendienst wil het niet uitgraven (verzakte fietspaden). Preventief wordt er dus niet op ingezet, maar eventuele schade wordt mee‐ genomen in het reguliere onderhoud. Aldtsjerk geeft aan dat dit niet vaak gebeurt. Volgens de buitendienst heeft dit te maken met de bezuinigingen, waarbij er prioritei‐ ten moeten worden gesteld. Haven Door de gemeente is in het water gekeken of er een scherp voorwerp onderwa‐ ter lag, waaraan een zwemmer afgelopen zomer zijn been open heeft gehaald. Er is niets gevonden. Wel is er vastgesteld dat deze plek geen zwemplek is. Het gaat waarschijnlijk om een stukje metaal aan de zijkant en niet om een betonplaat. Jeugd Jongeren geven aan geen behoeften te hebben aan georganiseerde activiteiten in het dorp: ze redden zich prima. Er zijn weinig signalen over overlast. Afgesproken is dat de jongerenwerkers contact houden met de jongeren uit het dorp. Ook het dorp zelf houdt de vinger aan de pols. Wanneer er vragen/behoeftes/signalen zijn, dan houden we elkaar op de hoogte. Zichtbaarheid handhaving en politie Er komt/staat een stukje over handhaving van de gemeente in de dorpskrant. Japke Kroes (wijkagent) geeft aan dat ze best wil investeren

7


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


in meer bekendheid wanneer er vragen zijn of wanneer zij iets te vertellen heeft. Dus niet op vrijblijvende basis ergens op een bepaald moment in het dorp gaan zitten. Buurtwhatsapp Simon heeft de voorwaarden en afspraken gedeeld in de groep. Deze zijn nodig om officieel met de app aan de slag te kunnen. De informatie is beschikbaar voor het dorp en is meegenomen naar de ledenvergadering van Dorpsbelang afgelopen najaar. Ook een sociale app, waar tijdens de vorige vergadering even over gesproken is, wordt zelf opgepakt wanneer hier behoefte aan blijkt te zijn. En zijn ook al diverse so‐ ciale apps in verschillende buurten. Een buurtpreventiebord kan aangevraagd worden door een melding te maken op 8ktd.nl waarna de gemeente contact met u opneemt. Hierna kan de gemeente advise‐ ren hoe een bord aangeschaft kan worden en zal de gemeente het bord plaatsen. De uitkomsten Middels een enquête is in het dorp informatie opgehaald: waar ligt de behoefte en welke vraagstukken spelen er? Er is gesproken over wie er aan de slag gaan met de uitkomsten (als het niet in tussen‐ liggende tijd al is opgelost). Zowel de inwoners van Aldtsjerk die deel hebben genomen aan het project, als KEaRN Welzijn, de wijkagent, handhaving en de Gemeente hebben elkaar weer ‘scherp op de bril’. We houden contact, en waar nodig weten we elkaar te vinden. Heeft u nog nu vragen over het project of wilt u bijvoorbeeld weten wat een jongeren‐ buurtwerker nou precies doet, neem dan contact op met; Nienke Miedema, Buurtwerker bij KEaRN Welzijn, 06‐21610894 nienke.miedema@kearn.nl

Dorpsfeest 2020 Het thema voor het dorpsfeest op 11, 12 en 13 juni 2020 is

Internet Opgave feestwagens en/of fietsploegen voor de optocht kan bij: Jacob Broersma 06 4065 2252. 9


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


Wanneer deze Brêgebidler uitkomt hebben wij alweer mooie activiteiten mogen orga‐ niseren in het kalenderjaar 2020. Zoals een filmmiddag op 26 januari voor de oudere kinderen, deze middag werd de nieuwste film van The Lion King gedraaid. Ook in de laatste maanden van 2019 waren er nog leuke activiteiten. De cabaretvoor‐ stelling Ferbining van Noordenbos en Ko heeft op 15 november weer voor veel gelach mogen zorgen, en ook de beautymiddag op 24 november voor de middelbare school meiden was zeer geslaagd! De meiden werden namelijk onder het genot van een heer‐ lijke high tea van Annestien onder handen genomen door schoonheidsspecialiste Tineke, en zij kregen een mooie nagels van Sietske en Baukje. Ook tijdens de inlopen van december, januari en februari hebben de dorpsbewoners onder het genot van een hapje en drankje weer even gezellig met elkaar kunnen bijpraten. Ook Oerein gaat met haar tijd mee, en in kader van duurzaamheid wordt de activitei‐ tenflyer niet meer verspreid in Aldtsjerk. Deze is namelijk opgenomen in deze Brêgebidler en kan worden uitgeknipt! De originele versie is nog wel in beperkte oplage beschikbaar in Oerein, en kan daar worden opgehaald. Op 21 februari wordt om 20.00 uur in Oerein opnieuw de grote Bingo! georganiseerd. En op 28 februari zal er om 20.00 uur in Oerein een pubquiz zijn. De teams mogen maximaal uit 5 personen bestaan, en de kosten bedragen € 2,50 p.p. Opgave is niet nodig. Op 13 maart wordt er vanaf 20.00 uur een Klaverjassen voor dummies‐avond georganiseerd, tijdens deze avond zullen de spelregels van het klaverjassen worden uitgelegd, zodat je vervolgens ook eens met een klaverjasavond in Oerein kunt meedoen. De entree is die avond gratis. De deuren van Oerein openen deze avonden telkens om 19.30 uur. Voorafgaand aan de inloop van 4 april organiseren wij ook weer een voorjaarskuier van 5 en 10 km, de kosten zijn € 2,50 p.p. En op zaterdag 18 april zal er weer een kinderdisco zijn van 18.45‐20.30 uur voor de (basisschool)kinderen uit Aldtsjerk (€ 2,00 p.p.). Noteer eveneens alvast de datum voor de dorpspicknick op zaterdag 30 mei in uw agenda! Ook de koffie‐inlopen worden de afgelopen tijd druk bezocht, erg leuk! De volgende kof‐ fieochtenden zijn op 20/02, 04/03, 19/03, 01/04 en 16/04 vanaf 10.00 uur. Oerein is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers uit Aldtsjerk (en omgeving) die het leuk vinden om eens achter de bar te helpen bij een maandelijkse inloop of een andere acti‐ viteit in Oerein. Lijkt het je leuk? Stuur ons een mail via oerein@hotmail.nl of laat het 1 van onze bestuursleden weten! Ben je nog niet zo bekend met Oerein? Kom dan eens 11langs bij 1 van onze activiteiten of inlopen. De eerstvolgende inlopen staan gepland voor 7 maart en 4 april. Sneupen in de boekenkast en het lenen van boeken is overigens mogelijk tijdens inlo� pen. Alle activiteiten staan uiteraard ook op de site van Oerein. Wij hopen je binnenkort te zien in Oerein! Klaverjassen Hierbij de uitslag van het klaverjassen in Oerein op 30 november. Er waren 16 deelnemers. Johannes van der Kooi Klaas van der Veen Jan Zijlstra Kees Seinstra Hotske van der Kooi

5149 pnt. 5134 pnt. 5126 pnt. 4900 pnt. 4861 pnt.

Rom Veenstra Wiebe Spinder Toos Daalmans Jitske de Boer

4699 pnt. 4651 pnt. 4584 pnt. 4575 pnt.

Bij de klaverjaswedstrijd in Oerein van 21 december was de uitslag met 20 deelnemers als volgt: Sietske Hooghiemster Marja de With Jitske de Boer Edith Brunsting Evert de Jong

6249 pnt. 5479 pnt. 5397 pnt. 5323 pnt. 5157 pnt.

Toos Daalmans Kees Seinstra Jan Veenstra Rom Veenstra Klaas van der Veen

4894 pnt. 4841 pnt. 4794 pnt. 4787 pnt. 4750 pnt.

De vrouwen waren dit keer de baas! De uitslag van de klaverjaswedstrijd op 25 januari in Oerein, was met 14 deelnemers als volgt: 1. Marten Pietersma 2. Jitske de Boer 3. Anne Tjeerdsma 4. Jan Zijlstra

5775 pnt. 5718 pnt. 5141 pnt. 5105 pnt.

5. Jacob de Vries 6. Jaap Faber 7. Kees Seinstra 8. Marja de With

4913 pnt. 4902 pnt. 4781 pnt. 4754 pnt.

Opgeschreven door Rom en Klaas

13IJsclub Oudkerk had al vroeg de jeugdleden op het ijs! Eindelijk was het zover, zondag 15 de‐ cember op uitnodiging van de ijsclub Oudkerk, gingen de jeugdleden naar de 11Stedenhal in Leeuwarden. Dit jaar hadden wij de leeftijdsgrens wat ver‐ schoven naar 17 jaar om meer “flecht op de koai” te krijgen. Dat is prima gelukt en ve‐ len gingen met heit en mem naar het bijna jaarlijks traditionele uitje van de ijsclub. Helaas.... moet ik zeggen, want dit fenomeen is ontstaan door het uitblijven van een echte natuurijswinter. Immers de jeugd moet schaatsen leren en grijpt deze kans op kosten van de ijsclub om “it reedriden” te leren. Ja, het laat zich aanzien dat de winter ook dit jaar weer aan onze mooie ijsbanen voor‐ bij zal gaan, althans zoals het nu lijkt met regen, mist en harde wind. Het is vandaag 26 januari als ik dit stukje schrijf en het had vandaag moeten gaan vriezen, willen we nog een stevige winter beleven in februari. Waarom nu vriezend weer? Dat heeft te maken met de stand van de maan. Ik geloof stellig in de invloed van de maan op de winter. De maan heeft invloed op eb en vloed, de maan heeft een cyclus van ongeveer vier weken van vol naar donker. Mijn observatie is dat bij opkomende maan (wassende maan) het moet gaan vriezen. Vaak heb je in deze periode van twee weken dat de winter zijn in‐ trede doet en na volle maan er bijna altijd een weersverandering komt. Meestal draai‐ ende wind naar west en dooi. Dit was ook het geval in 2012 toen we bijna een Elfstedentocht hadden. Maar helaas drie dagen na volle maan ging het regenen op zon‐ dag terwijl we op zaterdag 11 februari nog duizenden schaatsers door Aldtsjerk zagen lopen (er lag een groot wak in de Murk) die bezig waren met hun Elfstedentocht. Wat een prachtige dag en heerlijk om met elkaar op het ijs te vertoeven. In de ijshal zagen we blije gezichten, pakes en beppes die glommen van trots dat hun kleinkinderen zo goed schaatsten en dat de conclusie is “ het zal wel in de genen zitten”? Wat ook mooi is dat er “poeiermolke” gedronken kon worden ook alweer aangeboden door de ijsclub. De organisatie van dit jaarlijkse uitje was weer voortreffelijk georgani‐ seerd door Arie van de Polder en Gryt kunnen we ook in één adem noemen als betrok‐ ken beppe. Het is een gezellige boel daar in de hal van de 11Stedenhal. Wij als bestuur met onze gele ijsclub hesjes om herkend te worden zien er uit als demonstranten en zo ook worden betiteld. Het publiek dat in groten getale iedere zondag komt schaatsen met de vaste oudere garde die nog een kruisje wil verdienen met de 16e Elfstedentocht. Onze ijsclub Oudkerk is er ieder jaar weer klaar voor. De landijsbaan onder water, het “iishokje”, onze trots, als stille wachter in het Oudkerkermeer. Wat zou het geweldig zijn dat we “op redens komme”! Met elkaar genieten van de prachtige ijsvloer, de koek en zopie en de samenhorigheid die een echte winter met zich mee brengt. Ik snuif bij deze gedachte de frisse lucht en de sfeer al op! “Lit Jûkelburd mar komme”! Namens het bestuur ‐ IJsclub Oudkerk sinds 1865 ‐ Jan O. 15


Kerst‐Inn 2019 Kryst fan eartiids wie it tema fan dit jier. Ja, de kryst fan eartiids, wêr docht dat eins oan tinken. Gryt hiet eltsenien wolkom en fertelde wat it Krystfeest as famke foar har be‐ tsjutte. Om de krystbeam hinne, sjonge, de kearsen yn’e beam, de geur fan sinesappels en waarme sûkelademolke. Je kin it je hast net mear foarstelle. Kryst bringt ferbining, ek dit jier op Krystjûn yn ús moaie Aldtsjerkster tsjerke. It Koar, de Bazuin en de organist Ivo van Hijum binne ús fêste gasten. Marte Koster sjongt mei har ‘’Friends’’ en de skoalle bern binne yn it spier. Ek de jongens en fammen dy’t mei helpe om de tsjerke yn krystsfear te bringen en let‐ ter alles wer mei opromje. De tsjerke is wer prachtich fersierd en as it kearsljocht yn de lantearnen in waarm skynsel oer it tsjerkepaad jout en it koar û.l.f. Renilde Duif yns‐ jongt, rint de tjerke fol. Elts is der klear foar! By de doar steane froulju mei grutte kannen waarme sûkelademolke dat skonken wurdt yn bekers, prachtich beskildere troch de skoallebern. We sjonge mei ús allen “De herdertjes lagen bij Nachte” mei begelieding fan it kope‐ rensemble en it oargel. Ek spilet Ivo in moaie kryst medly en letter “Sweet Child O’mine”. Mei it koar sjonge we up tempo nûmers en as je it net meisjonge kinne, swinge je wol mei. De skoallebern spylje ‘’Beppe, fertel ris’’. Juf Annie fertelt it ferhaal oer Jozef en Maria en sa wurdt it ferhaal útbylde. De keningen yn prachtige klean, de skiepkes yn harren skieppewol, de ezel en de okse, Maria en Jozef, elts kaam foarby rûn de krêbe op it po‐ dium en wat songen se prachtich. Ek de ingeltsjes songen werkelik as ingels. Der wie fan‐ sels al oefene op skoalle en dochs bliuwt it spannend, mar ek dat is wer goed kaam. Bysûnder wie it ferske fan Marte Koster mei har Friends. It wie mûsstil yn’e tsjerke doe’t sy “Lytse Poppe” spilen. Prachtich, in kippenvel momint. Nei it sjongen fan “Midden in de winternacht” giet elts syn eigen paad wer. It spyljen fan de bern, it sjongen en de musyk, moat elts hast wol yn’e kryst‐ sfear brocht ha. It wie wer in moaie edysje fan de Kerst Inn. Oan’t takomm’ jier! Ut namme fan de Kerst Inn Kommisje, Janke Rixt van der Kooi. 16


Trynwâldster inzamelingsdagen 2019 Een vriendenploeg uit Trynwâlden en omstreken, Aldtsjerksters en âld‐Ald‐ tsjerksters, heeft afgelopen december een inzamelingsactie gehouden bestemd voor KiKa. De stichting die fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Daarmee kon het prachtige bedrag van €3.550,‐ overhandigd worden aan Ria Andringa van die stichting. Zo werd er een kerstbomenactie gehouden en werd er net voor de kerstdagen paling en zalm verkocht. Op oudejaarsdag werden in de loods van De Vries aan de Boerfinne oliebollen gebakken. De mensen van de Trynwâldster inzamelingsdagen willen iedereen bedanken die de moeite hebben genomen om langs te komen en op die manier hun bij‐ drage leverden aan dit goede doel. In 2020 komt er een vervolg en wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Wat hoort wel in de glasbak Glazen potten en flessen (productverpakkin‐ gen met/zonder dop/deksel)

Wat hoort niet in de glasbak Maar in de sorti bak: glazen theekopjes, drink‐ glazen, kruiken, vazen, ovenschalen. Dit om‐ dat ze een ander smeltpunt hebben en het re‐ cyclingsproces hierdoor verstoren.

17


TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

GLASZETTEN BADKAMERS

DOUWELAAN 86 OENTSJERK [06] 46 218 460

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL


Nieuws van Sinnehonk Even voorstellen: Froukje Olijve Nu ik per 20 november benoemd ben als directeur van OBS Sinnehonk zal ik een beetje meer over mijzelf vertellen. Voor sommige (oudere) lezers ben ik geen onbekende in de Trynwâlden, maar voor de wat jongeren onder ons is het denk ik ‘nieuwsgierig’ om iets meer van mij te weten. In 1975 ben ik geslaagd voor kleuterjuf aan de KLOS te Leeuwarden. ‘Jullie’ Gryt van de Polder-van der Kooi zat in dezelfde lichting als ik als leerling ‘van buiten’. Ik iedere dag met de trein vanuit Buitenpost (ik woonde toen in Kollum) en Gryt op de fiets vanuit Gytsjerk naar de ‘ Kleuterkweek’. In 1975 werd ik benoemd als kleuterjuf aan de Master Haakma kleuterskoalle te Gytsjerk. Op 5 januari 1976 ben ik daar gestart. De juf waar ik voor in de plaats kwam ging naar de ‘nieuwe’ kleuterschool in Oentsjerk. Later werd dit obs de Opstap. De kleuterklas was toen een dependance van de Master Haakma skoalle uit Gytsjerk. De kleuters en de jongste kinderen (klas 1 en 2) uit Oentsjerk die naar de Thrimwaldaschool in Gytsjerk gingen konden dus vanaf 5 januari onderwijs krijgen in hun eigen dorp op een openbare school. Na enkele jaren werd ik hoofdleidster van de Master Haakmaskoalle en vanaf 1985 ben ik directeur geworden van OBS Thrimwalda. De kleuters van de Master Haakma school gingen in 1986 ‘verhuizen’ naar de Thrimwaldaschool en de basisschool was een feit. De twee functies, lesgeven (aan alle groepen, maar met kleuters werken heeft nog steeds mijn voorkeur) en directeur zijn heb ik tot aan 2005 altijd gecombineerd. Contact met de kinderen was en vind ik dan ook het mooiste van mijn beroep. Het maken van plannen, beleidsdocumenten, protocollen, en vergaderen namen echter steeds meer tijd in beslag. Er werd door het toenmalige bestuur dan ook besloten, dat directeuren die de leiding hadden over twee scholen geen les meer hoefden te geven. Ik moest een keus maken. Inmiddels had ik ook al heel wat studies en cursussen afgerond waardoor ik ook wel een nieuwe uitdaging wilde. In 2005-2006 werd ik directeur van OBS It Kruirêd te Mûnein en vlot daarna ook van OBS De Winze te Wyns. De missie op De Winze was helder: ‘De school sluit in 2008 en we willen dat dit goed verloopt’. De directeur die daar toen aan school stond kreeg een baan als groepsleerkracht aan een school in Burgum. Vandaar dat ik toen twee jaren directeur geweest ben van drie scholen. Op De Winze waren het twee ‘pittige’ jaren. We hebben lang geprobeerd om de school toch nog te redden. Flyeren in Lekkum, Burdaard, publiciteit gezocht etc. Het laatste jaar zaten er nog 12 kinderen op school, zowel pedagogisch als didactisch voor de kinderen en leerkrachten niet ideaal. Het moeten sluiten van de school werd zowel voor de kinderen, leerkrachten als ouders een emotioneel gebeuren. Maar we hebben dit goed afgesloten, vele uitstapjes met de hele school en één van de leerkrachten heeft voor alle kinderen en personeelsleden een prachtig boek gemaakt met foto’s en verslagen van de activiteiten in het laatste schooljaar. Met als afsluiting het ‘uitspelen’ van Pluk van de Petteflet , waar alle ouders en vele dorpsbewoners aan mee hebben gedaan werd het een goed jaar. Ook hier geldt: ‘Afscheid nemen kun je maar één keer goed doen’.

19


* BOKSEN * SPINNING * FITNESS * PILATES

* CARDIOTRAININGS * GROEPSFITNESS * KRACHTTRAINING * VIRTUELE SPINNING

* FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN * 55+FITNESS MEDICAL TAPING * VOEDING * ZONNEBANK


Vanaf dat moment ben ik tot en met november 2018 directeur geweest op It Kruirêd en Thrimwalda. Eind 2018 ben ik interim directeur geworden op Sinnehonk en daarnaast nog steeds directeur op Thrimwalda. Op Sinnehonk heb ik me meteen thuis gevoeld. Een grote betrokkenheid van kinderen, ouders en personeel bij het wel en wee van de school. Sinnehonk is een prachtige school met kinderen, ouders en personeel die hoge ambities hebben. Dat wij daar met z’n allen voor staan blijkt steeds weer wanneer er een beroep gedaan wordt op inzet van alle betrokkenen. Ik ben dan ook blij met mijn vaste benoeming per 20 november 2019 op deze prachtige school in dit prachtige dorp. Mijn vertrouwen in de kinderen, ouders, het team en het dorp is groot. Met vriendelijke groet, Froukje Olijve Op woensdag 25 maart, de ‘grote Rekendag ’ hebben wij op Sinnehonk weer een open dag van 8.30-12.00 uur en op dinsdag 7 april hebben wij een open avond van 19.00-20.00 uur. U bent allemaal van harte welkom! Ut e Skoalle Klapt

21


Ruim & plezierig Ruime winkelen gstijden openin

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Zondag van 12.00 tot 18.00 uur De Haven 5, Gytsjerk 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Iedere klant tevreden de deur uit!

1400m 2 winke l plezie r!


Van de speeltuincommissie De speeltuinen in Aldtsjerk worden sinds jaar en dag onderhouden door de speeltuincommissie en enthousiaste inwoners van Aldtsjerk. Ondanks deze inzet zijn de speeltuintoestellen aan vervanging toe. De speeltuincommissie heeft nu het initiatief genomen om, in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel, te komen tot volledige vernieuwing van de bestaande toestellen. Dit gebeurt met stevige ondersteuning van de Van der Meer Boerema Stichting, Doarpsbelang Aldtsjerk, Doarpshûs Oerein en de Ondernemingsraad Sinnehonk. Allen hartelijk dank hiervoor. In maart-april worden de speeltuinen gesloopt. U wordt nog van een definitieve datum op de hoogte gebracht. We hopen op een grote opkomst van enthousiaste Aldtsjerksters om de sloop binnen één dag gereed te krijgen. De realisatie van de nieuwe speeltuinen wordt daaropvolgend door een professionele partij uitgevoerd.

23


Auto Olijnsma in Gytsjerk hee昀 meer dan vij昀ig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en schadeherstel van vrijwel elk automerk.

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto? Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod. NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto? Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen! AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland? Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s. Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen, van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl


Krystfeesten troch de tiid hinne It tema fan de ôfrûne Kerst Inn wie “Kryst fan Eartiids” en yn myn wolkomswurd fertelde ik hoe as ik dat as famke belibbe ha: De “knip” wêrmei’t we kryststikjes makken en we‐ ijoegen, it ferhaal dat ús mem foarlies by de krystbeam mei dy kearskes en it rike gefoel fan smûkens. Fansels it krystfeest yn de Oentsjerkster tsjerke mei dy grutte krystbeam, ek mei echte kearsen, de mânlju mei stôk en spûns, de sinasappel en it boek fan W. G. van de Hulst wat we krigen. Yn pleats fan in nijjierskaart ha ik famylje en freonen û.o. dat stikje oer de mail stjoerd. Wat in moaie reaksjes ha ik krige, by in protte kaam dat gefoel fan de bernejierren werom. Ek yn Mantgum, Weidum, Eastrum en Nijbeets krigen se in sina‐ sappel en in boek. Ik frege my ôf hoe as dat eartiids yn Aldtsjerk wie en dat fertelde Sjoerdsje Haima‐ Hooghiemster my. Sjoerdsje, suster fan Oedsen en Jan, gie hjir nei de sneinsskoalle lêst 50’er en begjin 60’er jierren. Eltse snein om 9 oere yn Oerein en de lieding wie yn han‐ nen fan Frou de Vos en Tryntsje Bottema. Letter ek noch fan Annie Bottema, Boukje Pot en Richtsje van der Meer. Foar de krystfiering makken se in kearsehâlder fan in útholle ierappel mei sulverpapier derom hinne. Fanút Oerein rûnen se dan mei de baarnende kears oer de dyk nei de tsjerke en sjongen “Midden in de Winternacht”. De Beam waard goed yn de gaten hol‐ den troch Lolke Doornik mei help fan ien fan de van der Galiën jonges, fansels mei lange stôk en wiete spûns. Earst kaam it bibelse krystferhaal en yn it skoft krigen we poeier‐ molke mei in krystkrânske. En dan fertelde Frou de Vos in tige spannend ferhaal, faak oer immen dy’t ferdwaalde yn de snie, mar it kaam op de ein altyd wer goed. Nei ôfrin songen we “Eare sei God” mei stjerkes yn de hân dy’t oanstutsen waarden en ek guon yn de beam. We krigen in sinasappel en in pear krystkrânskes mei in read lintsje om se thús yn de beam te hingjen én in boek fan W.G. van de Hulst. Ik moest ek noch it lêste iisklubjild ophelje út Heemstra State. Hoe soe Pytsje Swart‐ Bloemhof mei har 101 jier it krystfeest yn Aldtsjerk belibbe ha? Sy is fan 06‐11‐1918, dus dit spilet om 1925‐1930 hinne. Se wennen earst efter de tsjerke en letter op de Púndyk 9, wêr’t Famylje Vlasman no wennet. Pytsje: “It duorre ferskuorrende lang, dat wit ik noch goed . Dûmny Enklaar syn frou koe sa moai fertelle, ek oer Niels Holgerson, dat Sweedse ferhaal. En Frou de Vos, dat wie in wûnder! Se krige help fan Anneke, se kaam fan Eastrum en hie sokke moaie krollen. Pytsje gie alle sneinen mei û.o. Anneke fan Oepke en Aaltsje, Annie van der Woude en Hiltsje van der Meulen nei Katigisaasje yn it Sjot. Fan it Sjot hie ik noch nea heard. Folgens Pytsje wie Oerein der noch net en it Sjot wie in hokje, wêr’t ek in bibleteek yn siet. Ik doch neifraach yn Aldtsjerk. We tinke…..…dat it Sjot it stikje Oerein is dat it neist tsjin de balletskoalle oanstiet. Pytsje fertelt: “Dat Oerein bout is, ha we te tankjen oan in foarútstribjende dûmny, al fûnen guon it wol in djoere saak. En wist wol wat we alle sneinen oan kontribuusje mei‐ namen? In sint en dan leinen we de sint wolris op’e grûn, draaiden der mei de foet op om en dan glom er! Us mem bewarre alle boekjes dy’t we troch de jierren krigen yn in lyts kastje en ús Nynke woe altyd dat beppe út dat iene boekje foarlies.” Nynke wurdt belle, want hoe hiet dat boekje ek mar wer? Alles is fuortrekke troch dy ferhúzerijen. Nynke wit it, “De kale kikker” en sy hat it noch en fynt it no mar in rasistysk boekje, it 25


‘Door stil te staan bij mijn handelen heb ik bepaalde niet-helpende patronen ontdekt. Door deze patronen te doorbreken ontstonden nieuwe mogelijkheden. Door de veiligheid die jij hebt geboden is er bij mij veel meer ontspanning ontstaan.’

Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk Tel. 06- 128 716 71 info@indeoudehof.nl www.indeoudehof.nl

VERTROUWD BIJ U THUIS

✔ Thuiszorg

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing?

✔ 24-uurs alarmering

0900 - 1722

www.patyna.nl


giet oer in negerjonkje. Pytsje: “Wat ha we no in moaie middei hân, in hiele oare mid‐ dei as ik tocht!” Noch twa iisklubklanten: Liesje Hellinga (1933), dochter fan Folkert en Lies Hellinga, Wearbuorren en Sikke van der Meer, fan de Bargekop. Liesje wit it noch skoan. Mei frou de Vos yn Oerein. En mei it krystfeest stutsen we meielkoar de dyk oer en dan sieten de oaren al yn de tsjerke op ús te wachtsjen. Feike Doornik wie lang no en dy stie dêr mei de stôk en de wiete spûns. We songen “Op bergen en in dalen en overal is God. Waar wij ook immer dwalen….??? en hoe as dat fierder giet, kinne we ús net betinke. Se bel‐ let foar de wissichheid mei har suster Sjoukje. “We krigen dochs ek in soes mei it kryst‐ feest? Nee, gjin slachrjemme, it wie oarlochstiid en it kaam by Doede bakker wei. Ja, se begunstigden altyd minsken út it doarp” Sjoukje wit neat fan in soes mar Arie syn mem hat it oer in roomhoorn mei puddingguod. It wie lekker, dat wol. No noch nei Sikke (1936) en Nelly. Hy kaam yn 1948 yn Aldtsjerk te wenjen. “Fan te foaren learden we ferskes en elts krige in rol yn in toanielstikje en dat spile him ôf foar dy grutte krystbeam. Dûmny Gietema holde in koarte preek en Frou de Vos, sy wie de grutte lieder! Se krigen ek in sinasappel en in boekje. Nelly siket yn de kast om in boekje mei âlde krystferskes. Ek al weiwurden mei de ferhúzerij. Mar foar allegearre jildt it selde: Wat wie it moai!!

Gryt van de Polder‐van der Kooi.

Vrouwen van Nu 2020 Hierbij het programma begin 2020. Dinsdag 10 maart om 9.30 uur, Koffieochtend met Theater Veder Locatie: Oerein, Aldtsjerk Dinsdag 17 maart om 14.30 uur, Aangeklede thee met dierbaarheden Locatie: Kafee It Wapen fan Fryslân Woensdag 18 maart om 19.45 uur, “Bajesverhalen” over liefde en ander ongemak, Henk Dillerop. Locatie: Oerein, Aldtsjerk Vrijdag 17 april om 14.30 uur, Workshop Schilderen door Hinke Roodvoets Locatie: Tuin of atelier Hinke Donderdag 23 april om 19.45 uur, Ierland, historie, symbolen, cultuur en muziek. Piet Herrema en Bert Otten. Locatie: Heemstra State Oentsjerk 27


LJOCHT OP RJOCHT Na de dure decembermaand was het in januari weer even op de kleintjes letten. Vroeger gingen de centen dan in een potje en dan moest daar het eind van de maand mee gehaald worden. Maar ook de wereld van het geld verandert en de tijden dat we in de winkel betaalden met de gulden of met een papieren acceptgirokaart lijken ver achter ons te liggen. En als de pas gekochte waar niet goed was of paste gingen we terug naar de winkelier die ons dan meestal ook nog wel her‐ kende van de aanschaf, en was een bonnetje niet (meer) nodig. In de Trynwâlden zijn er nog en‐ kele van deze soort te vinden, maar we shoppen steeds vaker online. Maar hoe betalen we dan in deze online wereld van winkels en geld en wat kan je doen als je je goed niet geleverd krijgt? In deze Ljocht op Rjocht een klein en kort overzichtje: iDEAL is een betaalmethode, waarbij je je aankoop in een webwinkel afrekent via je eigen bank. Als je iets koopt via een webwinkel, dan kies je 'bij de kassa' je eigen bank. Je belandt dan auto‐ matisch op het inlogscherm van de internetbankieromgeving of mobiel bankieren app van je bank. Als je bent ingelogd hoef je de betaling alleen nog maar te bevestigen. Het nadeel van Ideal is dat je meestal vooraf betaalt en geen aankoopbescherming hebt. Wettelijk gezien mag een webwinkel geen volledige vooruitbetaling eisen. De webwinkel moet altijd een alternatief aan‐ bieden waarmee je na ontvangst van je bestelling kunt betalen. iDEAL wordt daarom ook steeds vaker gebruikt om achteraf te betalen. Dan kies je in de webwinkel dus niet voor iDEAL, maar voor een manier om achteraf te betalen. De nota die je achteraf krijgt, meestal per e‐mail, betaal je dan met iDEAL. Mocht je met een nepwebwinkel te maken krijgen of je bestelling nooit ontvangen, dan ben je met iDEAL je geld kwijt. Creditcard wordt veel gebruikt voor online betalingen aan buitenlandse webwinkels. Ze kennen een zogeheten chargeback‐regeling. Je kunt hier een beroep op doen als 1. Je een bestelling niet geleverd hebt gekregen, 2. Een product beschadigd is bij aankomst of 3. Als je iets krijgt wat je niet besteld hebt. De creditcardmaatschappij vordert het geld terug bij de verkoper en geeft het aan de kaarthouder (jou) terug. Zowel PayPal (zie hieronder) als creditcardmaatschappijen leggen de bewijslast bij de verkoper. Als die bijvoorbeeld niet kan bewijzen dat hij een bepaald product ge‐ leverd heeft, kan de consument zijn geld terugkrijgen. Aankopen die je met je creditcard of PayPal doet zijn bovendien vaak verzekerd tegen diefstal, vermissing of beschadiging. PayPal is een populair middel om online te betalen. Deze betaalmethode wordt ook veel gebruikt op veilingsites als eBay en Marktplaats. Anders dan iDEAL biedt PayPal wel aankoopbescherming. PayPal is in dat opzicht als betaalmethode te vergelijken met creditcards. Heb je een product dat je met PayPal hebt betaald niet ontvangen, dan zorgt PayPal dat je je geld terugkrijgt. Ook als het product tijdens verzending beschadigt of sterk afwijkt van de beschrijving, kun je via PayPal je geld terugkrijgen. Je moet dan wel zelf een claim indienen. Eenmalige machtiging: Bij diverse webwinkels kun je betalen door een eenmalige incassomachti‐ ging af te geven. Dat kan door een formuliertje te printen, te ondertekenen en op te sturen. Maar in veel webwinkels kun je ook zonder handtekening online een eenmalige incassomachtiging af‐ geven. Zo'n machtiging is niet rechtsgeldig, maar wordt door banken wel uitgevoerd. Iemand die kwaad wil, kan zo gemakkelijk op andermans kosten shoppen. Daar moet je altijd scherp op zijn.

28


Sinds juni 2015 is het ook mogelijk een (eenmalige) digitale incassomachtiging af te geven. Deze online machtiging is wel rechtsgeldig. Het voordeel is dat je de betaling binnen 56 dagen kunt te‐ rugboeken (storneren), bijvoorbeeld als je een bestelling niet ontvangt. Achteraf betalen/AfterPay: Bij sommige winkels kun je met AfterPay achteraf betalen. Na ontvangst van je bestelling ontvang je per mail een betaal‐ overzicht. Je kunt betalen via overschrijving of de iDEAL‐knop in de digitale factuur. Je hebt in prin‐ cipe 2 weken de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Je onvangt per e‐mail een betaaloverzicht en kunt betalen via iDeal of een overschrijving. Als je een bestelling (deels) retourneert, kun je dit doorgeven via de app van Afterpay, Afterpay wacht dan tot je retour is verwerkt. AfterPay bemoeit zich verder niet met het leveringsproces, dit is de ver‐ antwoordelijkheid van de webshop. Sommige web‐ shops brengen overigens kosten in rekening voor betalen via AfterPay. Dit is toegestaan, maar deze mogen nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten die de webwinkel maakt. Eindeloos bestel‐ len kan niet: bij de eerste aankoop word je geregistreerd en er geldt een maximaal bestelbedrag. Digitale acceptgiro's: Veel bedrijven sturen een betaalverzoek per e‐mail, een soort digitale ac‐ ceptgiro (DigiAccept en AcceptEmail). Je betaalt dus achteraf, meestal via iDEAL. Veel bedrijven, zoals Bol.Com, Wehkamp en Zalando bieden deze mogelijkheid aan als de mogelijkheid om ach‐ teraf of 'op rekening' te betalen. Rembours: Bij een webwinkel kun je soms kiezen voor 'betalen onder rembours'. Dan betaal je aan de deur bij de bezorger van je bestelling, bijvoorbeeld PostNL of een andere bezorgdienst. Je betaalt meestal via een betaalautomaat met je betaalpas aan de deur. De kosten voor een bet‐ aling onder rembours zijn vaak hoog (rond de €10).Het voordeel van deze manier van betalen is dat je zeker weet dat je de bestelling hebt ontvangen. Helaas komt het regelmatig voor dat een nep‐webwinkels iets anders (papier of een baksteen) in een rembourszending stoppen. Maak het pakket daarom altijd open waar de bezorger bij is, dan heb je een getuige. Tikkie: Er zijn ook nieuwere online betaalmethoden. De meest bekende is de Tikkie: met de po‐ pulaire app om geld terug te vragen aan familie, collega’s en vrienden, kun je sinds 22 november 2018 ook online aankopen afrekenen. Je kunt kiezen voor een betaalverzoek van de webwinkel via sms, WhatsApp, e‐mail of social media. De eerste 3 webwinkels waar je kunt kiezen voor Supersnel betalen met Tikkie zijn: Ivol.nl, Johnbeerens.com en MyJewelly.com. Al deze nieuwe betaalmanieren hebben wel hetzelfde nadeel als iDeal: je betaalt vooraf (bij In3 deels) en de betaling is niet terug te draaien. Gebruik deze methoden dus alleen als je zeker weet dat de webwinkel betrouwbaar is!

29


Auto en caravan airco inbouw en reparatie Autodiagnose Dieseltuning Boerfinne 2, 9064 DG Oudkerk Telefoon (058) 256 16 41 • Mobiel (06) 1033 1035 E-mail aircotech@hetnet.nl


Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrijwilligers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich in‐ zetten voor het beheer van het landschap en de weidevogels en hun werk symbolisch belonen en onder de aandacht brengen. De aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is vrijdag 20 december tijdens de jaarafsluiting van de vereniging uitgereikt. Pyt is een van de bijna 100 onmisbare vrijwilligers van de ver‐ eniging Noardlike Fryske Wâlden. “In zijn bescheidenheid is hij vaak de stille kracht op de achtergrond. Hij is een kenner van het gebied en altijd bezig met de natuur. Hij regelt leuke activiteiten voor jong en oud vaak in samenwerking met de vogelwacht. Het bouwen van nestkastjes tijdens het Wâldpyk bramenfestijn Brommels! is een succes. Daarnaast streeft Pyt als vast lid van de schouwcommissie altijd naar kwaliteit van beheer.” Aldus Douwe Hoogland, voorzitter van de jury. Douwe Hoogland reikt de aanmoedigingsprijs uit aan Pyt van de Polder, vrijwilliger van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Prijs De prijs is een geldbedrag van 250 euro. De winnaar kan hiervoor een idee voor een nieuw initiatief bij de vereniging indienen. Agrarisch natuurbeheer De Douwe Hooglandprijs wordt sinds 2015 uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een per‐ soon of organisatie die het draagvlak voor en de betrokkenheid bij het agrarisch na‐ tuurbeheer van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden stimuleert. De prijs is vernoemd naar Douwe Hoogland die van 2006 tot en met 2014 voorzitter van de vereniging was. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan (agrarisch) natuurbeheer doen. De ver‐ eniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Kijk voor meer informatie ook op www.noardlikefryskewalden.nl 31


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Buorkje by de buorlju: Janke Rixt en Reinier Sinds half juli 2019 wonen Reinier en Janke Rixt aan de van Sminiaweg 60 in Aldtsjerk. Toen wij op 30 oktober voor de deur stonden vielen de gezellige kaarsjes in het huis ons al op. Even later viel het licht uit door een stroomstoring, maar door het knusse kaarslicht konden we dit in‐ terview gewoon afronden. Waarom is er gekozen voor Aldtsjerk? Reinier is in Aldtsjerk geboren, op de “pleats” aan de Rhaladijk. Hij wilde graag in de buurt van de boerderij wonen. Hij deelt deze maat‐ schap namelijk met zijn ouders. Janke Rixt komt oorspronkelijk uit Gytsjerk, dus de Trynwâlden zijn hun wel bekend. In april is zij afgestu‐ deerd in Human Resource Management. Hiervoor heeft zij een jaar sta‐ gegelopen bij de RAI in Amsterdam als stagecoördinator. Dit beviel heel goed, maar was wel een eind reizen. Daarom heeft zij sinds december voor een baan gekozen, dichter bij huis, namelijk bij Arriva Nederland, als HR adviseur regio Noord (Friesland & Groningen). Janke Rixt staat opgesteld voor de trein‐afdeling, dus mocht iemand nog een carrière als machinist of steward ambiëren.. Het is echt een gave functie bij een super mooi bedrijf verteld Janke Rixt vol trots. Reinier verzorgt 70 melkkoeien met bijbehorend jongvee in de maatschap met zijn ouders. Daarnaast is de fokkerij van Holsteiners (voornamelijk zwartbont) hun tweede tak. Binnenkort wordt een door hun gefokt kalf (als 5e beste kalf van Nederland!) geveild in Duitsland. Nadat hij 5 jaar als internationaal accountmanager voor een KI organisatie, vaak naar het buitenland moest, heeft hij er ook voor gekozen het werk dichterbij huis te zoeken. Reinier kreeg een baan aange‐ boden bij het Nordwin College te Leeuwarden, hij is daar docent melkveehouderij in de vakken fokkerij, vruchtbaarheid en bedrijfseconomie. Ondertussen is hij via een masteropleiding aan de NHL bezig zijn lesbevoegdheid te bevestigen met een diploma. Wat zijn jullie hobby’s? Reinier voetbalt met zijn beide broers op zaterdag bij VC Trynwâlden. Daarbij is zijn werk (op de boerderij) ook zijn hobby. Janke Rixt voetbalt ook, bij het 7x7 damesteam van VV Hardegarijp. Ze houdt er wel van sportief bezig te zijn, bijvoorbeeld op haar stepperbike. Maar ze heeft ook nog een andere leuke hobby, ze struint rommelmarkten en kringloopwinkels af voor leuke spulletjes. De ene keer gebruikt ze deze zelf in huis, knapt ze op en/of verkoopt de retrospullen weer. Hiervoor huurt ze een kraam in Leeuwarden aan de Zwette (Ampèrestraat 10A). Dat ze een goede smaak heeft is zeker te zien aan de inrichting van hun huis, prachtig! Janke Rixt is te volgen via Instagram: @kraam14. Inmiddels is zij een (fanatieke) deelneemster bij de bootcamp in Aldtsjerk en staat de 1e vergadering met de feestcommissie in de agenda. Welk boek ligt er op je nachtkastje? En dan nog iets… van Paulien Cornelisse wordt momenteel gelezen door Janke Rixt. Daarnaast houdt ze wel van literaire thrillers van bijvoorbeeld Nicci French. Reinier leest meestal vaklitera‐

33tuur. In de vakanties leest hij wel boeken, als laatste het boek van Astrid Holleeder. Hoe drink je je koffie? Janke Rixt drinkt de koffie zwart, Reinier met een beetje melk. Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Vroeger wilde Janke Rixt graag voor de klas staan, of een eigen winkel beginnen. Dromen in de richting van een eigen winkel zijn er nog steeds, mede omdat ze nu natuurlijk in een oud winkel‐ pand wonen! Reinier wilde altijd al graag het melkveebedrijf van zijn ouders overnemen. Zijn broertje wil dat ook, maar dan zal er wel uitgebreid moeten worden. Best lastig onder de huidige omstandigheden (dit interview is afgenomen kort na de boerenprotesten in Den Haag). Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Zie je een witte Peugeot 208 rijden, dan is het Janke Rixt, al zou ze liever in een oude Landrover rijden. Reinier is tevreden met zijn Volvo. Ben je een ochtend – of een avondmens? Beide zijn geen grote uitslapers (of komt dit door de kerkklok?). Reinier kan genieten van een och‐ tend op de boerderij. Maar een lekker wijntje met een lekker hapje 's avonds, daar kunnen ze beide ook erg van genieten. Vooral ook zomers als ze lekker buiten kunnen zitten. Wat is jullie favoriete vakantieland? Op vakantie houden ze van een goede mix tussen actief en relaxed, mooie dingen zien en het liefst niet te toeristisch. Ze toeren graag, houden van stedentrips en van lekker eten en drinken. Samen willen ze nog wel eens naar Zuid‐Afrika, Reinier kwam daar vaak voor zijn vorige werk en vind het er prachtig. Wie kookt er, wat is je favoriete menu? Stamppotten, ovenschotels en lasagne zijn favoriet. Wie het eerste thuis is kookt. Ze houden al‐ lebei van koken en vooral Janke Rixt houdt ervan om te experimenteren, met koken, maar ook met bakken. De ene keer valt dit beter in de smaak dan de andere keer, maar ze lusten beiden bijna alles. Alles zoveel mogelijk met verse ingrediënten, soms afkomstig uit de kleine moestuin die Reinier heeft. En natuurlijk, bij gelegenheid, opgediend in leuk bijpassend, bij elkaar gezocht servies van de kringloop, door Janke Rixt. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Het jaar in Amsterdam heeft Janke Rixt persoonlijke groei gebracht, ze heeft er veel van geleerd. Voor Reinier zijn het de vele reizen en verschillende culturen in diverse landen welke grote indruk hebben gemaakt. Leuk om te vertellen is dat Reinier en Janke Rixt elkaar praktisch in hun achtertuin, namelijk het Skoallelân, voor het eerst ontmoet hebben. Ze deden namelijk een aantal jaren geleden mee aan een kaatspartij, georganiseerd door Café Moarkswâl, en zaten samen in een partuur. 2 jaar gele‐ den, wederom tijdens het kaatsen, sloeg de vonk over. Reinier is zo’n 6 jaar lid geweest van de Feinteboun en bewaart hieraan mooie herinneringen. Ze hebben nu al zin in het dorpsfeest (in de achtertuin), logees zijn welkom en natuurlijk moet er lek‐ ker gegeten (en gedronken) worden! Reinier en Janke Rixt, bedankt voor de gezellige avond en hartelijke ontvangst! Dames van de Brêgebidler, Hester en Wietske

35


Schuif ook eens aan voor KoďŹƒe, Lunch, Diner of kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl

voor

n i e u we nb o u w onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


Ut de Bakkerskoer fan Jan Zijlstra Bakkers, er waren er nog al wat in de Trynwâlden. Readtsjerk: Scherjon ‐ Aldtsjerk: Jan Klompmaker en Doede Zijlstra ‐ Oentsjerk: Fokke Faber en Floris Hoogeboom ‐ Gytsjerk: Gjerrit / Ids Kloosterman, Jan Boonstra, Gurbe Hogerhuis ‐ Mûnein: Sjoerd van der Meer, Douma, Andries / Tabe de Vries ‐ Wyns: Tjoelker. Ook venters voor de Coöp, Foeke was dat o.a. Allemaal op pad, elke dag in weer en wind en ieder had zijn vaste klanten. Soms dicht opeen, soms kilometers uit elkaar. Mooie tijd, alle vrouwen waren thuis en grote winkels waren er nog niet. Bijna niemand had een auto dus de inkopen gebeurden aan huis. Vaak kwamen er meer bakkers bij één klant, dus wat van de vorige bakker net was gekocht, werd voor de andere bakker snel aan het oog ont‐ trokken, door er een krant overheen te gooien. Doede, mijn vader was in dienst bij bakker Bruinsma in Wier. Dat was bakken en venten, zondags even op de fiets naar huis in Oostrum. Een heel end, met als energie een chocolade reep en ’s avonds weer naar Wier. Hij moest in 1931 opdraven als soldaat en werd gelegerd in Haarlem. Doede ontmoette op een dansavond in Het Bild, Minnertsga geloof ik, m’n moeder Trijntje van Tuinen. Het klikte tussen de wâld‐ man en de Bildse en ze wilden een eigen bakkerij beginnen. In Aldtsjerk was de bakkerij van Rindert Meijer te koop. Het was 1942 en de koop ging door. Er werd geld geleend van zijn baas en nog enige geldschieters, een hypotheek was zeldzaam. Voor mijn moeder was het een moeilijke stap, het deed pijn, haar geliefde Bild te verlaten. Met de overname van de winkel ging ook de knecht Sake Kromkamp mee. Sake werd echter gezocht in de oorlog en dan verstopte hij zich in het kippenhok van de buren, Tjeerd en Grytsje de Jong. “Gewoan ûnder de hinnematte.” Grondstoffen waren schaars en de gemeente bepaalde op last van de Duitse bezetter, dat alle bakkers in de Trynwâlden maar over één oven mochten stoken. Dat werd de oven van Doede om‐ dat dat de grootste oven was. Tachtig broden konden er in, dus een hele drukte in de bakkerij. Met één of twee knechten ging Doede in de oorlog de zaak op gang brengen. Er kwam echter in 1943 een rare knik in de kabel, want Doede kreeg een oproep voor de ar‐ beidsinzet, hij moest zich melden bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Daar zaten een stel heren aan de lange tafel, waar Doede zijn verhaal deed dat hij onmogelijk hieraan kon voldoen want dan moest hij de bakkerij sluiten. “Niks mee te maken, iedereen heeft zijn smoes”, riepen de heren. “U krijgt volgende week nader bericht, bij weigering wordt U opgehaald!” Doede was flink van de kaart, hoe moest dat nu? Verdoofd daalde Doede de brede trap af en komt een man tegen die naar boven loopt. “Doede, jij hier?”, zegt de man. Doede herkent hem eerst niet, het bleek een sergeant te zijn uit Doede zijn diensttijd 12 jaar terug in Haarlem. De man had inmiddels een hoge functie in dit gebeuren en hij was Doede blijkbaar goed gezind. Hij vroeg waarom Doede hier was. “Niet best man“, zei Doede. “Ik kom er niet onderuit, dit kan helemaal niet!” De man zei: “Doede, ik kan overal bij, ik ben gemachtigd, ik haal je hele dossier er uit, je hoort niks meer maar… mondje dicht hè!” En zo werd Doede z’n leven gered, die ene minuut op de trap. Een ander moment waren ze elkaar mis gelopen, wat een toeval! Op 6 november 1944 werd Tietsje geboren. M’n vader op de fiets naar omke Sjoerd en tante Johanna in Moarrewâld om het blijde nieuws te vertellen. Op Stiennendaam kwam hij omke Sjoerd tegen, hij was op weg naar Aldtsjerk om te vertellen dat bij hun zoon Hylke geboren was, ook op 6 november.

37


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton

Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: dijkstrahjh@gmail.com 38


Ook hadden we als kinderen wel eens de mazelen, de bof of de griep. Doede was altijd bezorgd bij dit soort dingen. Ik was ook een keer ziek en ik had bij Cobe van der Veen een mooie vracht‐ auto met boomstammen gezien. Die wilde ik zo graag hebben en zeurde er vaak over, het werd niks! Maar op een dag, ik zat in de ziekenbox in de keuken, komt Doede met een groot pakket de keuken in en daar was ie, de vrachtwagen met de boomstammen, wat een feest! Van buurvrouw Griet van Tjeerd de Jong, zij paste vaak op mij, kreeg ik altijd een cadeautje. Ze nam mij ook vaak mee naar de stad en we gingen naar de eerste Chinees in de Oosterstraat, dat was echt eens wat anders. Toen mijn zus Tietje 11 jaar was ging ze al met de mand de Rhaladijk op. Het waait daar altijd en het wegdek was toen ontzettend slecht, niet normaal. Toen ze van de ULO kwam werd ze ingezet om te venten, later met de auto. Snikhete zomers en strenge winters met sneeuw, het was buffelen. Soms kreeg ze warme broden mee in de auto, waardoor de ramen besloegen en je niks meer zag. De klanten waren altijd tevreden als je kwam, er waren veel lieve mensen. Bij Jaap en Neeltsje (Wearbuorren) stond de koffie altijd klaar met wat lekkers! Toen we klein waren, Tietsje was 12 en ik ongeveer 8, hadden Doede en Trijn 2 weken vakantie. De eerste week was voor de schoonmaak van het hele huis, de bakkerij, de broodtrompen, alles kreeg een beurt. De tweede week een dag naar de stad. Doede moest dan altijd twee nieuwe pet‐ ten by Witteveen op de Wirdumerdijk. Dan naar V&D naar de speelgoedafdeling, ik mocht wat uit‐ zoeken. Daarna de kledingwinkels voor ma en Tietsje en daarna naar Martens Cafetaria op de Nieuwstad om patat met wat lekkers en ijs. Dat was altijd gezellig, ik zie de jukebox van “Seeburg” nog staan. Wanneer we zomers in de vakantie in de stad waren, wilde mijn moeder altijd als laat‐ ste naar “De Soete Suikerbol”, een bakkerswinkel op de Tweebaksmarkt om vers brood. Een vrie‐ zer hadden we nog niet. Toen ik op de lagere school zat en half twaalf uit kwam, stond mijn fiets al vaak klaar met twee tassen aan het stuur. Ritje Mûnein, Oentsjerk of Readtsjerk naar Foppe Wim en Jaap en Neeltsje op de Wearbuorren. Deze mensen wilden tussen de middag graag vers brood. Ik had er natuurlijk niet altijd evenveel zin in en onder luid protest ging ik dan maar weer. Toen Tietsje in 1966 ging trouwen zat Doede met een probleem, wie moest er venten? Ik was 15 jaar en zat op de Ambachtsschool. Mijn vader zei, je moet me helpen, ik wil geen vreemde knech‐ ten weer, want dat was ook vallen en opstaan. Dan wilden ze weer vrij of waren ziek en dat werkte niet. Elke dag er zijn, dat was belangrijk. De transportfiets met een grote zware mand dat was mijn vervoer, ik kon ’m nauwelijks behappen, vooral met tegenwind. Weer of geen weer, elke dag langs de klanten, de dag was uitgestippeld, geen tijd over. Sneeuw, koude wind, soms pech, lekke band of zo, was een ramp. De klantenwijk was eigenlijk veel te groot en het lag te ver uit elkaar. Met erge winters met sneeuwduinen kwam er hulp opdagen. Sander Maurits en Douwe Klompmaker hadden een busje en gingen dan met mij naar de uithoe‐ ken zoals de Hallingen naar Hendrik Boonstra en Fokje. Vol gas stoof Douwe door de sneeuwdui‐ nen, geweldig! Op Bûtenmoark hadden de boeren veel kinderen, dus we brachten er een tafel vol bakkerswaren, maar ook chips en snoep. De broden kwamen voor een groot deel van Van der Veer uit Broeksterwoude, prima lekker brood was dat. Ook veel doorverkoop, er kwamen elke week drie vrachtwagentjes met koekjes, koek en snoep, we verkochten behoorlijk veel. Alle prij‐ zen had ik in mijn hoofd en met de pen de rekening optellen, zo ging dat. Mooie tijd, ik had het niet graag willen missen. Ik denk er nog vaak aan, het was gezellig, het gaf voldoening als je zaterdags rond zeven uur iedereen weer had voorzien. Er was ook geregeld stroomstoring, dat was meestal rampzalig. Alle broden waren gerezen en klaar om in de oven, maar die deed het dan niet. Alle broden naar de maan. Wordt vervolgd.

39


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


KEARN Welzijn Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+‐ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belas‐ tingaangifte te regelen. Er wordt alleen op afspraak gewerkt! Om een afspraak te maken, kunt u op maan‐ dag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met KEaRN, telefoonnum‐ mer 0511‐465200. Wanneer? Op dinsdag 3, 10, 17, 24 maart van 09.00‐12.00 uur. Waar? In Oentsjerk, locatie Heemstra State, Frisiastate 23

Belangrijk: neem uw DigiD en uw wachtwoord of uw machtingscode mee. Invullen kan alleen nog met een DigiD of machtingscode, die u ontvangen heeft van de belasting‐ dienst. U moet de volgende documenten meenemen: – Het jaarinkomen: de jaaropgaven van bijvoorbeeld werkgever, SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019. – De WOZ‐ beschikking van de gemeente, peildatum 01‐01‐2018 en jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019. – Beschikking van zorg‐/en huurtoeslag. – De jaaropgaven van de bank(en): betaalrekening(en) en spaarrekening(en). – Rekeningen van specifieke zorgkosten. – Bewijsstukken van gedane giften. – De kosten voor deze service bedragen € 10,00. Gelieve dit bedrag contant mee te nemen. Het is niet mogelijk om te pinnen.

41


42


Beppe Bregje Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden (SCET) houdt zich al sinds 1997 bezig met het verzamelen en archiveren van allerlei foto’s, dia’s, films, krantenknipsels, (notulen)boeken en andere documenten die te maken hebben met de historie van de Trynwâlden. De stichting heeft in de loop der jaren al heel veel interessant materiaal gekregen en gearchiveerd of gedigitaliseerd. Het ligt grotendeels opgeslagen in haar archief in Heemstra State te Oentsjerk, een kleiner deel is ondergebracht in het gemeentearchief te Burgum. Ook de veel bekeken website www.erfgoedtrynwalden.nl wordt door deze stichting beheerd. Op deze website zijn in‐ tussen al een paar duizend historische en interessante foto’s uit alle dorpen in de Trynwâlden te zien. Ons verzamelgebied omvat alle Trynwâldster dorpen, inclusief Ryptsjerk en Tytsjerk. Het is de moeite waard om hier eens doorheen te ‘bladeren’. Zie ook de bijgaande foto die ongeveer een eeuw geleden is gemaakt.

Het archiefmateriaal is ‘s woensdagmorgens van 9.00‐11.00 uur te bezichtigen in de bi‐ bliotheek van Heemstra State, behalve in de vakantieperioden. Graag wel op afspraak; bellen met 058‐2562609. Ook iedereen die nog wat interessants voor de stichting heeft liggen en dit wil afstaan, kan zijn spullen daar rond die tijd kwijt. Foto’s die geschikt zijn om gedigitaliseerd te worden of documenten die gekopieerd mogen worden zijn even‐ eens welkom. Op die manier hopen we ons archief uit te breiden en het historisch ma‐ teriaal te bewaren voor ons nageslacht. Om zeker te zijn dat het archief open is of voor andere vragen kunt u bellen of contact opnemen met een van de onderstaande be‐ stuursleden: Arie van de Polder, Eysingapaad 21, Aldtsjerk ‐ 058‐2561898 Jan van der Zwaag, Douwelaan 84, Oentsjerk ‐ 058‐2562609 43Selle konsert Rauwe blues en ruige, funky brass. Brassband De Bazuin Oenkerk B en zanger en mu‐ zikant Jack Bottleneck duiken op schrikkeldag 2020 samen onder in de muziek van de zuidelijke staten van Amerika. Een avond vol country, bluegrass, folk en Americana. Luisteraars wanen zich in een kra‐ kende leunstoel op een Texaanse veranda bij het SELLEkonsert op zaterdag 29 februari. Het voorjaarsconcert van De Bazuin Oenkerk B ademt dit jaar de muziek van de zuide‐ lijke Verenigde Staten van Amerika. Zanger en muzikant Jack Bottleneck is te gast. De zanger út de Wâlden –het Texas van Noord‐Europa‐ zingt met zijn markante stem recht uit het hart. ‘De blues is het leven zelf, rauw en eerlijk, een stomp in de maag, een schop onder de kont.’ OENTSJERK december 2019: Jack Bottleneck zingt vanuit zijn tenen. Zijn nummers zijn puur, oprecht en humoristisch. Het repertoire zegt veel over zijn leven: hij liep niet de weg van de massa, maar be‐ wandelt zijn eigen pad inclusief zonden en dwalin‐ gen. Je proeft aan alles dat hij de muziek leeft die hij speelt: He’s living the blues. De zanger en de brassband nemen het publiek mee naar het arme zuiden van Amerika. De staten doordrenkt van mu‐ ziek. Daar ligt de bron van de gospels en negrospirituals. De zwarte muziek die van in‐ vloed is geweest op rhythm and blues en rock 'n roll en latere rockartiesten. Ook de van oorsprong Engelse brassbandtraditie is terug te vinden in zuidelijk Amerika. Een geheel eigen brassbandcultuur ontstond in New Orleans eind 19e, begin 20e eeuw. New Orleans‐brassbands spelen een mix van Europese militaire muziek en Afrikaanse volksmuziek, die door Afrikaanse slaven naar Amerika werd gebracht. De specifieke mu‐ ziek speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de traditionele jazz en dixieland. De Bazuin Oenkerk B onder leiding van Sietse Hamersma steekt op schrikkeldag 29 fe‐ bruari met heel veel plezier samen met Jack Bottleneck de grote plas over voor een avondje en knoopt de diverse muziekstromingen aan elkaar tot een mooie muzikale avond vol rauwe blues en ruwe en rockende brass. Na het concert gaat het feestje nog even door op een afterparty in Pro Rege.

45Het Holborne Consort in Readtsjerkje Holborne, Byrd, Purcell, Scheidt, Fasch en Bach Zondagmiddag 29 maart 2020 ‐ Aanvang: 15.00 uur Het Holborne Consort brengt een pro‐ gramma met muziek uit de 16e eeuw van Anthony Holborne, muziek uit de 17e eeuw van William Byrd, Henry Purcell en Samuel Scheidt en muziek uit de 18e eeuw van Johann Friedrich Fasch en Johann Sebastian Bach. De musici van het Holborne Consort zijn Broer Giesing op altgamba en traverso, Jan‐ Joost van Walsum en René̇ Slotboom op basgamba, Lex van Sante luit, Tom de Vries tenorgamba en blokfluit en Wian Willemsma op discantgamba. Anthony Holborne componeerde 65 dansen en airs in 1599, zowel ernstig als licht, voor Viols (Viola da Gamba’s) en /of blaasinstrumenten. Zijn onderwerpen haalde hij uit de literatuur van die tijd, uit psalmen en uit de natuur. William Byrd was een buitengewoon veelzijdige componist die prachtige muziek voor Gamba‐Consort schreef, hetzelfde geldt voor Henry Purcell die speciaal voor drie blokfluiten een zeer virtuoze Ground componeerde. Samuel Scheidt gaf in 1621 de bundel Ludi Musici uit, muzikale spelletjes, waaruit de Canzon "O Nachbar Roland" zal klinken, gemaakt vanuit een in die tijd in heel West‐ Europa bekende melodie. Johann Friedrich Fasch werd geschoold op de Thomasschule door de voorganger van Johann Sebastian Bach, Johann Kuhnau, zijn Sonate voor Traverso, 2 Viola da Gamba’s en basso continuo (luit en basgamba) is een prachtige typisch barokke sonate. Bach toont zijn meesterschap in 11 canons uit de 14 canons BWV 1087, canons op de 8 ba‐ stonen van de Goldberg variaties. De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres “Readtsjerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!

47Kunst in de kerk 2020 Ook in 2020 is er weer een editie van Kunst in de Kerk Trynwâlden. Het is dit jaar de tiende keer dat deze jaarlijkse expositie van amateurkunst uit de Trynwâlden wordt ge‐ organiseerd. Deze keer wordt de expositie gehouden in de Martinuskerk in Gytsjerk, en wel van maandagavond 30 maart tot en met woensdagavond 8 april. De werkgroep roept alle inwoners van de Trynwâlden op om mee te doen. Kunstwerken kunnen divers zijn: schilderijen, beelden, tekeningen, woordcomposities, gedichten, co‐ lumns, bloemschikkingen, textiele werken, foto’s etc. Het thema voor deze editie is ‘Onze wereld/Ús wrâld’ ‐ dit kan groot worden gezien met alles wat erin gaande is, maar net zo goed klein, bijvoorbeeld de schoonheid van of de begaanheid met onze directe omgeving, de mensen, de dieren, de tuin, de natuur... Belangrijk is om jezelf de vrijheid te geven om tot een bij jou passende creatie te komen. Ook kan het leuk of bijzonder zijn om samen met een kind of jongere mee te doen. Dit kan een (klein)kind zijn, een nichtje of neefje, maar het kan net zo goed een buurkind zijn. Zo betrekken we ook jongere mensen bij de kunst! De kunstwerken moeten op zaterdag 14 maart tussen 11 en 12 uur worden ingeleverd. Per persoon kunnen er twee kunstwerken worden ingeleverd; is het kunstwerk samen met een kind gemaakt, dan kan er één werk per persoon worden ingeleverd. Op zater‐ dag 11 april tussen 11 en 12 uur moeten de kunstwerken weer worden opgehaald. De opening van de expositie is op maandag 30 maart om 19.00 uur. Op een aantal da‐ gen wordt de expositie opgeluisterd met muzikale bijdragen. Zo wordt er op zondag‐ middag 5 april een concert verzorgd door een zanggroep en een fluitgroep. In de tweede week van de expositie zijn er ’s avonds vespers. Ook dit jaar wordt er weer een (beperkte) catalogus met foto’s van de tentoongestelde werken gemaakt met de e‐mailadressen van de makers (als zij daarvoor hun toestem‐ ming verlenen). Nieuw dit jaar is een reglement dat we hebben opgesteld voor de deel‐ nemers. Dit wordt na de aanmelding toegestuurd. Opgave voor deelname vóór 1 maart 2020 bij Corrie Ringlever: corring@kpnplanet.nl

49


Zin om stuurman of stuurvrouw te worden? Ben je sportief, houd je van water, ben je graag buiten en heb je het in je om een sloep met zes roeiers aan te sturen? Of heb je ervaring met roeien/ sturen en wil je daar anderen een plezier mee doen? Dan is de Sloep‐ roeivereniging Bartlehiem (SRVB) op zoek naar jou! Wie zijn wij? Wij zijn een gezellige club met circa 20 roeiers. De meesten komen eens in de week roeien. Dat kan op maandag‐, woensdag‐ en donderdagavond of op zaterdagochtend. Onze sloep Bartle ligt bij scheepswerf Bartlehiem. Wat is de kunst van roeien? De kunst van roeien is gelijk roeien. Techniek is nog belangrijker dan kracht. Daarom is er een stuurman of stuurvrouw nodig die bij het roer staat, aanwijzingen geeft, een trainingsschema volgt en iedereen in het ritme houdt. Wat verwachten we van jou? • Je bent niet voor een kleintje vervaard (weer en wind). • Je bent 1 keer in de week, minimaal 1 keer in de 2 weken beschikbaar, het liefst op een vaste dag. Bijvoorbeeld: maandag, woensdag of donderdag van 19.15 tot 21.15 uur, zaterdag van 8.15 tot 10.15 uur. • Je hebt affiniteit met bootjes, water en sturen. • Je vindt het leuk om te coachen en mensen verder te krijgen dan waar ze waren. • Je hebt tijd en energie om je de techniek van het roeien en sturen eigen te maken. Wat bieden we jou? • Prettig gezelschap en een heel plezierige sfeer. • Een training (1 dagdeel) over de principes van het sloeproeien en het sturen. • Begeleiding en coaching, in combinatie met andere sturen. Is deze sportieve activiteit iets voor jou? Neem dan contact op met de SRVB, Corien Lambregtse, voorzitter, T: 06 303 97 124 | E: info@srvb.nl

Iepenloftspul Burgum Iepenloftspul Burgum spilet op 6 (try‐out), 7, 8, 9, 14, 15 en 16 maaie 2020 Schindlers List. Dizze ferneamde film is bewurke ta in iepenloftspul troch Theo Smedes dy't ek de rezjy foar syn rek‐ ken nimt. Dit alles sil plakfine op it binnenplak fan de âlde molkfabryk yn Burgum. Jo begripe dat it dekôr der feitlik al stiet. It ferhaal fan Oskar Schindler, dy't 1100 Joaden rêden hat troch dizze minsken yn syn fabryk wurkje te litten, sil op in bysûndere wize brocht wurde. As taskôger nimme wy jo mei nei de Twadde Wrâldoarloch. De kaartferkeap is los. Jo kinne bestelle fia www.iepenloftspul.nl of keapje by Anka Dupon yn Burgum.

50


FEBRUARI 19 Soos – café Moarkswâl – 20.00 uur 20 Koffie inloop Oerein – 10.00 uur 21 Bingo Oerein – 20.00 uur 28 Pub Quiz Oerein – 20.00 uur 29 Klaverjassen Oerein – 20.00 uur 29 Selle‐konsert – Ontmoetingskerk Oenkerk – 20.00 uur MAART 7 oud papier 7 Inloop Oerein – 16.00 uur 13 Klaverjassen voor dummies Oerein – 20.00 uur 19 Koffie inloop Oerein – 10.00 uur 21 Vangrail – café Moarkswâl – 22.00 uur 25 ‘grote Rekendag ’ ‐ Sinnehonk open dag ‐ 8.30‐12.00 uur 25 Soos – café Moarkswâl – 20.00 uur 28 Lentetentfeest Gytsjerk 29 Café Moarkswâl zaalvoetbaltoernooi – Sporthal Oentsjerk – 11.00 uur 29 Barokensemble ‘Muziekstel’ in het Readtsjerkje 30 maart – 8 april Kunst in de Kerk ‐ Martinuskerk Gytsjerk 1 4 4

APRIL Koffie inloop Oerein – 10.00 uur oud papier Voorjaarskuier met aansluitend in‐ loop Oerein – 15.30 / 16.00

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer 6 april

7 11 11 12 16 17 18 22 25 25 27

open avond ‐ Sinnehonk ‐ 19.00‐ 20.00 uur The Bounty Hunters – café Moarkswâl – 22.00 uur Sorti / grijze container i.v.m. Paasmaandag. Prijsbiljarten – café Moarkswâl – 14.00 uur Koffie inloop Oerein – 10.00 uur Voetbaltoernooi Aldtsjerk – Wergea op het Skoallelân Kinderdisco Oerein – 19.00 uur Soos – café Moarkswâl – 20.00 uur Sorti / grijze container Klaverjassen Oerein – 20.00 uur Koningsdag

MEI 2 oud papier 6 Koffie inloop Oerein – 10.00 uur 13 Algemene Ledenvergadering ‐ Dorpsbelang Aldtsjerk – café Moarkswâl 19 – 23 Elfstedenwandeltocht 22 /23 Doorgang elfstedenroeimara‐ thon door Aldtsjerk 21 Koffie inloop Oerein – 10.00 uur 22 ‐ 23 Dorpsfeest Mûnein 30 Bio / groene container 30 Dorpspicknick Oerein – 16.00 uur 30 Elfsteden Ultraloop door Bartlehiem en Wyns JUNI 1 Elfsteden fiets‐ en motortocht 6 Oud papier 11 Textiel ophalen door Gemeente


Terras/serre aan het water 21 Maart: "VANGRAIL", aanv. 22.00 uur. LET OP !! kaarten voorverkoop in café is gestart! 29 maart: Cafe Moarkswâl ZAALVOETBALTOERNOOI in de Sporthal "de Hege Walden" aanvang 11.00 uur 25 Maart: SOOS 11 April: Muziekavond met "THE BOUNTY HUNTERS" aanvang 22.00 uur. 12 April: PRIJSBILJARTEN aanvang 14.00 uur 17 april: VOETBALTOERNOOI Aldtsjerk - Wergea op 't Skoallelân !!

Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl