Page 1

doarpsbled foar Aldtsjerk en omkriten juny 2006

46


Colofon

Contactpersonen

Redactie-adres: Tytsje Faber, v. Sminiaweg 88 9064 KE Aldtsjerk t.faber3@chello.nl 844 69 39

Doarpsbelang: Jan Holtkamp 2561553 Havencommissie: Jan Westerhof 2561928 Speeltuincommissie: Henk Stielstra 2561043 Alde Kultuer Aldtsjerk: Kees de Vries 2561037 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Sytze Kaastra 2563750 - 06-51781956 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Trienke Wiegersma 2562547 Hervormde Vrouwenvereniging: H. Postma 2562604 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Hennie 2562859 Wim Wennekes 2562251 Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593 Buurtagent: Sander Wijnsma 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte: 0511-460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ­ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen 24 uur per dag bereikbaar.

Redactieleden: Tytsje Faber redactie t.faber3@chello.nl 844 69 39 Diretta Faber agenda/verspreiding 256 32 55 Hermien Holtus 256 36 32 Hester Luinstra penningmeester 256 20 31 Fokke Veurman 256 36 26 Klaas Vijverda opmaak 256 17 76 Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 Abonnementen buiten verspreidings­gebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen graag op ons bank­nummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Drukwerk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot ­Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.


Van de redactie Zoals u misschien weet houdt onze penningmeester altijd nauwkeurig het banksaldo bij. Zij kon ons dan ook tijdens de redactievergadering melden dat de dorpsbewoners niet al hun geld hebben uitgegeven aan het dorpsfeest, maar dat er ook aan de BrĂŞgebidler is gedacht. Bij deze willen wij dan ook een ieder bedanken die een bijdrage heeft gestort en iedereen die dat nog gaat doen. In september gaat de redactie bekijken hoe wij er financieel voor staan en worden er plannen gemaakt voor de toekomst. Deze week is wat mij betreft zeer bijzonder. De eerste tropische dagen zijn achter de rug en vandaag is het zo koud dat de houtkachel weer aan is. Zo'n 15 graden verschil. Nederland blijft uniek en onvoorspelbaar. Nu nog wereldkampioen voetbal worden. Als het moet kunnen ook wij scoren in de laatste minuut. Ik ben ervan overtuigd. Het dorpsfeest is achter de rug en kan geslaagd worden genoemd. Weken is er geklust aan wagens en fietsen en zijn de buurtcontacten weer eens aangehaald. Het resultaat mocht er wezen. Prachtige foto's in dit blad maar ook te bekijken op de website van de Feinteboun. Dit om nog even na te genieten als je die glunderende kindergezichtjes ziet. Circus Witova zorgde voor een mooie afsluiting van de vrijdagmiddag. Ole! De redactie heeft aan het dorpsfeest nog een primeurtje overgehouden. Een groot zangtalent is ontdekt tijdens het dorpsfeest. Verder wil Erik schaatsen als er geen natuurijs is en vindt de redactie dat de nieuwe schaatsbaan in Aldtsjerk moet komen. Nieuwsgierig, dan snel lezen en sla ook de bregepraatjses niet over. HH


Uitwisselingsstudente Sanna Kägi Hallo allemaal! Ik ben Sanna Kägi en kom van Zwitserland. Ik ben 19 jaar. Ik ben een uitwisselingsstudent. Ik ben elf maanden geleden naar Nederland gekomen. Ik ga twee dagen in de week in Dokkum naar school. Drie dagen in de week werk ik op twee verschillende boerderijen. Ik werk twee dagen in de week bij familie Postma en een dag op de “Zorgboerderij” van familie de Vries. Het programma dat ik volg is een sociaal programma en duurt elf maanden. Ik verblijf bij een gastgezin. Het gastgezin is familie van der Kooi van Roodkerk. Dit programma kan men van de uitwisselingsorganisatie “YFU” doen. “YFU” betekent “Youth for Understanding”. In Zwitserland zit ik op school. Ik doe het gymnasium. Als ik deze zomer, op 29 juni terug ga naar Zwitserland, ga ik weer naar school. Na twee jaar school ben ik klaar met het gymnasium. Ik heb voor Nederland gekozen omdat mijn buren in Zwitserland van Nederland komen. Ik heb ze vaak Nederlands horen praten en ik vond het een grappige taal. Ik wilde ook niet te ver weg van thuis. Zo koos ik voor Nederland! Ik heb een heel leerzaam en spannend jaar gehad! Ik heb in dit jaar veel meegemaakt. Ik heb ook het Nederlandse Staatsexamen gehaald en een diploma gekregen en ik kan Fries verstaan. Ik houd van paarden en rijd hier in Friesland verschillende paarden. In Zwitserland rijd ik ook paard. Een van de paarden dat ik rijd is een paard van familie Veurman. Jildou Veurman heeft dit jaar de marathon gewonnen. Ik mocht achterop staan. Dat was leuk om

mee te maken. Ik woon in de buurt van Bern. Dat is de hoofdstad van Zwitserland. Nederland is vergeleken met Zwitserland heel plat. Dat was het eerste dat me opviel! Er zijn ook heel wat cultuurverschillen. Bijvoorbeeld zijn Nederlanders wat gezelliger in de omgang met anderen. Ze leven ook wat vrijer dan Zwitsers. Ik heb al heel wat van Nederland gezien. Ik ben blij dat ik naar Friesland ben gekomen. Ik vind de friese paarden, de windmolens en de weilanden heel mooi! Met vriendelijke groeten! Sanna Kägi

Hier bij een foto van Jildou Veurman met als groom Sanna door de waterbak. De pony heet Ylze samen wonnen zij de eerste prijs enkelspan pony’s bij de marathon 13-mei 2006. Een gedeelte van de tocht ging door de bossen en de Rododendronvallei bij Aldtsjerk.
75 Jarig jubileum BvPF-Vrouwen van Nu, afdeling Giekerk dacht voor het feit dat mevrouw Anna Sikma-Castelijn 75 jaar geleden de vereniging mede heeft opgericht. Zij is nog steeds lid en samen met haar dochter aanwezig op dit jubileum. Er is een fraaie glazen plaquette voor haar ontworpen en deze wordt, samen met een groot bos bloemen aangeboden. Met elkaar brengen de aanwezigen een toost uit op de vereniging en wordt een jubileumboek gepresenteerd. Dit boek is samengesteld uit verhalen en foto’s uit het verleden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de voorzitter; het tweede gaat naar mevrouw Sikma. Voorts kunnen alle leden er eentje meenemen en wie niet aanwezig is, krijgt er een thuis bezorgd. Na een gezamenlijke broodmaaltijd komt het avondprogramma in zicht: cabaretgroep Sjesa uit Gorredijk bezorgt de vrouwen een hele vrolijke avond.. Met dank aan de feestcommissie gaan de dames enthousiast op weg naar het volgende jubileum.

Een bomvolle zaal in café de Viersprong te Gytsjerk: 140 vrouwen die met elkaar het jubileum van hun vrouwenorganisatie vieren. Hoewel de afdeling Giekerk van de BvPF-Vrouwen van Nu op 6 januari 1931 is opgericht, werd besloten aandacht aan dit jubileum te schenken op 20 april 2006, de laatste bijeenkomst van het seizoen. De vlag wappert buiten en de zaal is feestelijk aangekleed. De jubileumcommissie, die uit zeven dames bestaat, is anderhalf jaar bezig geweest met de organisatie. ’s Middags om 16.00 uur wordt het startsein gegeven: nadat iedereen het bestuur heeft kunnen feliciteren, heet de dagvoorzitter de leden en de genodigden hartelijk welkom. Als eerste zingt het koor; op het repertoire staan vier verschillende bondsliederen, die in de afgelopen vijfenzeventig jaar hebben bestaan. De voorzitter, Kitty Oppedijk van Veende Vries houdt een historisch praatje en de bestuursleden nemen in een gedicht op rijm de wederwaardigheden van de vereniging onder de loep. Dan is er aan-

Bregepraat

 It Skewiel meldt dat er in de maand Augustus en Zomerprogramma is. Alle informatie staat in het Zomerprogramma boekje. Dit is gratis af te halen bij de receptie van Heemstra State!
Aldtsjerksters efter it muzyk oan Mei grut bombaarje en in soad ophef waard oankundige dat der soe in muzykjûn, in tribút, hâlden wurde ta oantinken fan de stjerdei fan Shakey Sam, dé bleus sjonger fan Fryslân san 25 jier lyn. Simon Vlietstra wie syn echte namme. Nei in hiel goed optreden yn It Bildt die er himsels tekoart op 16 maaie 1981, krekt doe’t it sukses foar ‘t pakken lei. Dat sloech yn dy tiid yn as in bom. Ik hie doe wol fan him heart mar haw him nea optreden sjoen.

sjen dat se harren wol bot ynspanden. De opset wie goed en der kaam ek genôch folk op ôf sjoen it bleus programma op dat momint op oare plakken yn it Noarden. Ik haw Henk en Janny noch skille om in patatsje foar Kees, want der hy der san sin oan. Henk woe der wol ekstra om ride mar hie it eins te drok, dat Kees moast mei de lege mage fierder lústerje. Hy wol nearne oars patat ha as fan Jannie. (Hat de oarloch ek net meimakke). Sa no en dan kaam der in kâlde wyn troch de tinte, wert wy de rillingen fan krigen. Yn kombinaasje mei it diels útfallen fan it lûd set soks dy dochs wat oan it tinken, soe der dan dochs…………????

Dat sa dwaande wie der op 6 maaie yn Frjentsjer in optreden fan syn bandleden wêr ûnder Jan de Jong, destiids út Aldtsjerk, op ‘e basgitaar. Kees fan der Kooi hie der ek wol nocht oan dat wy dy kant betiid út, oars wie it fol. It wie Klaas Vijverda te betiid dat dy bleau thús. Doe’t wy der oankamen wie it noch in deade boel, dochs te betiid? Mar rillegau kamen we Tsjalling en Tytsje Faber der ek noch tsjin, nea witten dat hja ek bleus leafhawwers binne.

Mar hawar, de jûne wie foar Kees en my om trije foar tolven oer om ‘t Kees noch op jierdei besite moast nei Gytsjerk. Dat rêden we net mear yn trije minuten mar jarige jet lei noch net op bêd doe’t wy kamen.

Der waard troch ferskate bandleden yn trije formaasjes optreden, wat wol wer wat ferdivedaasje joech. De tredde formaasje wie it beste en stie as in hûs. It feest spile him of ûnder in moaie mar sigerige tinte midden yn Frjentsjer. San tinte kin oeral stean mar net der, tusken al dy âlde gebouwen.

Nei tolven wie it noch wol hiel moai west yn Frjentsjer neffens de krante en de famylje Faber dy’t wol bleaen binne. It wie foar ús gjin ferlerne jûn, we hawwe no wat mear ynformaasje oer Shakey Sam en wat er allegearre op ‘e plaat setten hat. En jo moatte der ek wol ris út, no? Pyt fan de Polder

De technyk liet de organisaasje yn ‘e steek, dat wie spytich. Sa no en dan wiene guon muzykanten net te hearen en koene wy alline oan de meneuvels 


Het Gigantenfestival Ook dit jaar zal er weer een Gigantenfestival worden georganiseerd in Aldtsjerk. Wat gaat de tijd toch snel, dit is alweer de vierde editie en het belooft dit jaar nog gezelliger te worden…

zien. Er is geen voorverkoop. Kaartjes kosten maar € 2.00 aan de kassa, kom dus op tijd want........Vol is Vol !!!! 'S avonds begint het programma om 20.00 uur. Vanaf die tijd is de tent ook geopend voor publiek. Er zal een keur aan artiesten voor u de revue passeren, Rene Schuurmans, Mieke, Wolter Kroes, Burdy, Bouke en de muzikale omlijsting is in handen van de Stemmingmakers. Wij heten iedereen van harte welkom op zaterdag 1 juli 2006.

Kinderprogramma Nieuw bij het Gigantenfestival is het speciale kinderprogramma s’middags van 13.00 tot 15.00 uur. Voor de jeugd onder ons zijn er een aantal springkussens aanwezig waarbij uiteraard rekening zal worden gehouden met de allerkleinsten, en zal de populaire meidengroep ''KUS'' het podium betreden. Ook zal er een goochelaar aanwezig zijn die de spectaculairste trucs laat

Kijk voor meer informatie op: www.gigantenfestival.nl

Dorpsprijs 2005 In de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang Oudkerk is deze keer de dorpsprijs uitgereikt aan Jan Westerhof. Jan Westerhof is warber geweest op vele terreinen zoals: De Feestcommissie Dorpsbelang De alde skoalle Muziek, streekmuseum Stichting Oerein Begeleiden dorps­vernieuwing Federatie dorpshuizen Stichting AKA

11


Inge in haar nieuwe woning Verhuisbericht van Inge Tolsma vertrouwde huiselijke woonomgeving centraal. Dit heeft zij zeker gevonden in Mûnein. Wij hopen dat jullie eens bij haar op visite gaan, of eens een kaartje of briefje sturen. Zij zal dan zeker een kaartje of berichtje terugsturen. Inge werkt van maandag tot en met donderdag op de zorgboerderij Lyts Botniahiem in Damwoude. Sjerp en Mieke

Bregepraat

 Het is wat met het schoonmaak beleid van de gemeente; komt er een gemeente-auto uitgerust met hoge druk spuit blaast met veel bombarie het bushokje schoon van opgeplakte posters. Terecht hoor, die horen in de publicatie bak. Maar vervolgens ligt al dat natte plakkerige papier zootje op straat en het is echt niet weggeregend of weggeschroeid! Zou dat in het vervolg ook wat efficienter kunnen? Want zo zijn we echt niet meer het schoonste dorp.

Inge Tolsma woont sinds 1 april van dit jaar in Mûnein, aan de Halligenweg 5, 9063 DX in het Thomashuis Mûnein. Telefoon: 058-2563039 Zij woont daar met de beheerders Frank en Arjanne met hun twee kinderen Marlot en Timo. Haar nieuwe buren zijn Patricia, Albert, Hedzer, Renie en Jeroen. Inge heeft het al heel erg naar haar zin. In een Thomashuis staat een warme,

13


Bregepraat

 Volgend jaar zou het handig zijn als er bij de kano elfstedentocht een bezemboot zou komen. Na verluid raakte een van de kano's tussen Bartlehiem en Aldsjerk het roer kwijt en al dobberend zijn ze na half een bij het cafe aangekomen.....  Er reed dit jaar weer een bijzondere feestwagen mee in de optocht, en wat is er nu gebeurtd; vliegt die wagen voor Bram zijn benzine pomp in de fik!!!!, wij hebben voor deze ploeg alvast een onderwerp bedacht voor het volgende jaar; Een wagen die bulkt van de veiligheids maatregelen; bv brandblussers, EHBO koffers, het 112 tel nr groot genoteerd enz enz, en natuurlijk van te voren een groot ontruimingoefening gepland.  Jeugd van Aldtsjerk, jullie krijgen van heel veel mensen een groot compliment omdat jullie met zo'n groot aantal en enthousiasme en creativiteit aan de optocht hebben deelgenomen!!!!! Alie v/d Pol heeft dit letterlijk zo aan de redactie van de Bregebidler gemeld, en wij als redactie staan daar voor 100% achter.  Als u wilt weten hoe het in Tsjechie is; kan je dit op internet opzoeken, en als de info juist is ziet u middels de webcam van Wim hoe het op zijn berg is....  Op vrijdag middag barstte het publiek uit de circus tent! Zoveel belangstelling was dus niet verwacht. Maar als er talent uit eigen dorp gaat optreden dan kan je je klaar maken voor grote belangstelling. En Talent was er, tjongejonge wat hadden die kinderen snel wat ingestudeerd in die warmte. En clown

Carlo ook snel in beraad verwijderde de zijflappen uit de tent en zie er konden wel honderd meer pakes en beppes en heiten en memmen meekijken/genieten Een groot succes!!!  “s avonds bij het optreden van Agnes hadden we alweer talent uit eigen regio; Folkert en Anneke van der Heide zongen de liedjes uit volle borst mee. En ook Coby Holtkamp blijkt een ster te zijn. En als klapstuk Jaap Faber op de planken met…een beetje verlieft….  Met de volksspelen van de 55+ werd er zeer fanatiek gestreden; En ook Gerrit &Alie deden voor het eerst mee! Wist u dat Anneke v/d Heide en Adriaan Biesma de grote Prijs in de wacht sleepten.  Sta je daar op in de tent met in allebei je handen een biertje, krijg je er nog een aangeboden. Blijde Ontvanger haakt een vinger in de broekzak, ten teken dat het biertje daar in gezet moet worden. Gulle Gever aarzelt geen moment en giet het glas leeg in de broekzak. Ziedaar, een nieuwe versie van Een Biertje Voor Onderweg!  En wat is er mis gegaan bij de optocht op zaterdag avond….Geen drumband, geen dweilorkest geen levende muziek ……Jammer jammer jammer.  Maar het was een prachtig feest met geweldig weer,dat willen we volgend jaar wel weer.

15


Juryrapport optocht 2006 Jury: Nelly van der Galiën, Pietsje Linthorst, Arjen Hiemstra.

(aan)kleding had iets beter gekund. Heel mooi met riet bewerkt, de parasol had eigenlijk een metertje hoger gemoeten. Rhaladyk – Strijdwagen 1e prijs / publieksprijs Prima wagen! Erg origineel, kleurgebruik heel mooi. Steigerend paard als blikvanger. Bijzondere compositie. Alles klopte! De Buorren – de Kweekvijver De echte vissen in het water is een erg leuk detail! De wagen was te druk maar wel mooi. De betekenis is te ver gezocht. Van Sminiaweg – Olympische spelen in de oudheid eervolle vermelding Een echte vlam! Heel erg mooi. Pilaren als blikvanger leken heel mooi! De kleren hadden de verkeerde kleur. Kleuterwagen – Beijing 2008 2e prijs Prachtige wagen! Kleuters zaten erg leuk en heel rustig op de wagen. De kleding was ook heel mooi. Schitterende draak. Moarkswâl – Dopingcontrole originaliteitsprijs Zeer origineel! Heel leuk bedacht. Overal aan gedacht. Kleurgebruik was perfect, een heel origineel thema. De wagen was wel wat klein. Âlde Miedwei – de 5 continenten De 5 continenten werden door de kinderen op de wagen erg goed uitgebeeld d.m.v. kledij en schmink. Wagen was te simpel. Roodkerk – Anky van Grunsven Heel mooi paard! Hokje was te rommelig, verhouding paard/hokje was te veel uit verband.

Algemene opmerkingen: De jury is van mening dat wij als dorpen elk jaar weer een prachtige optocht hebben. Dit is ook zo. En iedereen heeft er ook nog plezier in met z’n allen! Dat iedereen elke jaar de creativiteit weer op kan brengen om er een zodanig mooi geheel van te maken is toch wel uniek te noemen. FEESTWAGENS: Feinteboun – Holland Heineken House Origineel idee! Hoort echt bij de olympische spelen. De wagen valt ontzettend op door zijn omvang en lawaai. Kleurstelling was goed, maar daar kon de Feinteboun ook weinig aan verkeerd doen. Oranje is oranje! Miedemaweg – Bobslee 3e prijs Keurig geheel, het mooie van de eenvoud. Perfect afgewerkt! Hele strakke wagen. Púndyk – Olympisch vuur Letters waren heel mooi gezet, jammer dat de zuilen op de kop staan. Freuleleane – Roeiploeg Kleuren zijn leuk, bootje was te ruig afgewerkt. Eendracht in kleding is schitterend! Bargekop – Huldiging eervolle vermelding Hele mooie wagen, iets te triest van kleur. Relatie met het onderwerp was te indirect. Zevenhuizen – Jamaicaans gestrand eervolle vermelding Hele originele wagen, kleurrijk en vrolijk. 16


Kingma – Sumoworstelen Leuk idee voor aankomende spelen. Het is mooi dat er meer wagens komen in de optocht! De jury houdt van deze ontwikkeling!

Marathonlopers Flink van de heren dat zijn het hele stuk lopen! Jammer genoeg viel de fietsploeg niet echt op. Zeilen Erg leuke fietsploeg, heel leuk bedacht! Voetbal De knipoog naar het WK. Leuk uitgebeeld.

FIETSPLOEGEN De kanjers Kleurstelling was leuk, heeft niet veel voorbereiding gekost. Kanovaren Hier is veel werk van gemaakt! Knap om van een fiets een kano te maken! Erg mooi. De 5 ringen eervolle vermelding Heel leuk bedacht, geheel had wel wat mooier versierd kunnen zijn. Het fietsen in formatie vond de jury ook héél knap! Bobslee Leuk bedacht! Allemaal in dezelfde pakjes. Viel wel op! Olympische gedachte originaliteitsprijs / publieksprijs Meedoen is belangrijker dan winnen en dat straalde deze fietsploeg ook uit! Veel respect voor de vrouw op de bakfiets (Hannie, red.). heeft zij de hele rit in dezelfde houding gestaan? Veel succes morgen na het matinee! Yshockey 3e prijs Knap volgehouden op de skeelers! Heel leuk idee, allemaal in dezelfde kleding. Weer eens wat anders! Eendracht in zomer- en winterspelen Te summier, wel een rustig geheel

Sportverslaggever eerv. vermelding Heel mooi idee! Prachtig uitgevoerd op de quad. Het kleine jongetje zat helemaal in zijn rol!

Bregepraat

Vlaggenparade 2e prijs Erg mooi! Veel werk van gehad.

 Op wwwbuswal.nl staan heel veel dorpsfeestfoto's en ook op www. feinteboun.nl! Veel kijkplezier.  De Torenvalk liet van zich horen tijdens het feest; hierover een leuk stukje van Biesma in deze krant.

Vlammenfietser 1e prijs Een mooi geheel, klederdracht eenvoudig en daardoor erg mooi! Mooie krans. 17


Eerste synthetische ijsbaan voor recreatie Trynwâlden Het gaat eindelijk gebeuren: buiten schaatsen in het hartje van de zomer. Voor de sportievelingen in Trynwâlden ligt een ovaalvormige ijsbaan van hard kunststof materiaal, met 2 banen van 40 meter lang en 5 meter breed in het vooruitzicht. Het wachten is nog even op de subsidieverleners, maar het ziet er naar uit dat het gaat lukken! Het idee is geboren `troch Eric fan Tryn´, vanuit de ijscultuur en historie

waar Aldtsjerk om bekend staat. Er werd al lang gezocht naar initiatieven die men kon ontwikkelen om de (vooral) jeugd te kunnen leren schaatsen. Met het `GLICE´-systeem lijkt men een gouden greep in handen te hebben, de IJsclub Aldtsjerk is er ook enthousiast over. Binnenkort zal op de website ­ www. glice.nl van alles te lezen zijn over dit prachtige initiatief. Wie weet wordt naast de elf-stedentocht binnenkort de Trynwâldentocht ook wereldberoemd!

Slechtvalk uit toren nu in Zweden

Uitslagen klaverjassen

De slechtvalk die al jaren 's winters op de kerktoren komt slapen, is op 23 maart vertrokken. Het vrouwtje is opgefokt in Dalarna (Zweden). Aan de ring die ze draagt is ze herkend door Krotje. Na haar vertrek heeft de voorzitter van de slechtvalkenvereniging dit per mail doorgegeven aan Zweden. Daar wachtte men haar op.

De uitslag bij het klaverjassen was de laatste keer met 16 deelnemers als volgt: 1 Johannes v.d. kooi 5580 2 Jan Westerhof 5471 3 Klaas v.d. Veen 4958 4 Sikke v.d. Meer 4907 5 Jochem de Vries 4890 6 Harry v.d. Mark 4866 7 Teatske Westerhof 4845 8 Marten Jellema 4580 De andere 8 deelnemers hebben deze keer ook een prijsje gekregen.

Op 25 maart zat ze op het oude nest. Ondanks sneeuw en 25 graden onder nul. Ze had ongeveer 400 km per dag gevlogen. Verleden jaar had ze wel eieren, maar die kwamen niet uit. Van het ‘fokstation’ bracht men enkele jongen in haar nest. Die heeft ze netjes grootgebracht. Nu maar afwachten of ze weer in Oudkerk komt. Het is een hele afleiding voor Aldtsjerkster vogelliefhebbers.

Bregepraat

 Heeft u de posters gezien tijdens het feest overal aangeplakt; Reunie Sinnehonk, us mensen masaal u opgeven dan word dat een groot succes. 19


Vrijmarkt Koninginnedag bij Sinnehonk

20


AKA opent ''Het laatste traject'' Op woensdag 31 mei was de premiere van de nieuwste AKA-producte ´het laatste traject´ te zien in Oerein. Buiten werd men zowaar opgewacht door ´the Pink Panter´, voor sommigen een terugblik in tijd. Het werd een erg leuke middag, met heel veel belangstellenden, amusante sprekers, mooie beelden, veel herkenning en ook ontroering. Het is een indrukwekkende film geworden, waarin Aldtsjerk, maar voor­al ´ús` ijsmeester Sjirk Velstra een hoofdrol speelt. Aansluitend nog een prachtige schilderijententoonstelling met diverse plekjes van de elfstedenroute extra in beeld gebracht, toegelicht door de kunstenares. Hierna konden de aanwezigen de ten toongestelde verzamelingen nog bewonderen en daar zaten ook weer prachtige zaken bij, zoals de originele klompschaats, elfstedenkruisjes, gouden horloge´s die als prijs bij hardrijwedstrijden zijn gewonnen etc. Een grote pluim voor de AKA, die met deze presentatie iets heel moois in handen heeft!

Bregepraat

 Wist u als er iets loos is en u kunt niet bedenken dat u 112 moet bellen u altijd 3300 kunt proberen? Het is gebleken dat het uitkomst kan bieden........

21


22


23


Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 26 april werd het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden op het sportcomplex in Oenkerk. Het ´tilde er op´ van de kinderen, en natuurlijk de enthousiaste supporters. Ook dit jaar presteerde de kinderen van Sinnehonk weer erg goed in de diverse leeftijdscategorieën. Hier de foto van het team wat aan het eind van de dag de felbegeerde beker mee naar Aldtsjerk mocht nemen: Martijn, Tim, Keimpe-Hans, Hessel, Bibia, Eline, Sandra en Maaike.

Geslaagd? – Gefeliciteerd! Bij onderstaande geslagden kon de tas aan de vlaggenmast: Lotte Hoving, Jitske Dijkstra, oudste zoon van Arie Algra, Nick Hoen, Hessel Rintjema, Hylke v/d Meer, Wybren v/d Meer en Renske de Boer. Iedereen die we niet genoemd hebben en wel geslaagd is ook gefeliciteerd. Als je je naam doorgeeft dan vermelden we dat in het septembernummer. Gefeliciteerd met het slagen jongelui en veel succes in de toekomst! Voor degenen met een her- of die een jaar over moeten doen: volgende keer beter! Iedereen een fijne vakantie toegewenst namens de redactie van de Brêgebidler. 24


Johnny Kooistra zingt klassiek De Leeuwarder kermisexploitant Johnny Kooistra gaat een cd inzingen met de Friese vertaling van het Ave Maria van Schubert. De meesten kennen Kooistra als uitbater van de draaimolen en de zweef, maar op muzikaal gebied speelt hij dus ook niet zwak bij.

cd is men naar Bulgarije gereisd met het doel om daar een door 16 vrouwen gevormd koor de begeleiding te laten zingen, die dan op de opname gemixt zal worden. Op de nieuwe schijf komen volgens Kooistra ook eigen nummers, waaronder 'Marssum blues' van de 'Dingly Boys' met Arjen Miedema en Watze van der Wal. Deze rockgroep was ruim veertig jaar geleden bekend in Leeuwarden en de wijde omgeving.

Enquete In mei is de eerste inventarisatie geweest van de resultaten van de enquête. De redactie van de Brêgebidler was daar natuurlijk bij en een paar voorlopige resultaten volgen hier onder. In het september nummer van de Brêgebidler zal Dorpsbelang uitgebreid verslag doen. Aantal reacties 147 . 87% van deze reacties is zeer ingenomen met de Brêgebidler en is tevens bereid een bijdrage van ten minste 5 euro per jaar te betalen. (De redactie is natuurlijk zeer blij met deze waardering.) Tevens kan de redactie een primeur in de Brêgebidler vermelden. Het Stedenbouw kundig bureau “Noodpeil” zal een onderzoek doen in Aldtsjerk naar de uitbreidingsmogelijkheden met behoud van het karakter van het dorp.

Zijn zangkwaliteiten werden in Aldtsjerk opgemerkt tijdens het laatstgehouden dorpsfeest. Op het feestterrein keek iedereen verrast in de richting van Kooistra's container, waaruit hij luid zingend de klanken uit 'Figaro' over het Skoallelân liet schallen. ,,Hy koe wol ûnder de dûs stean'', werd er al gesuggereerd tijdens de volksspelen voor de senioren. Het Ave Maria van Franz Schubert mag je gerust het bekendste klassieke werk voor koren noemen. Kooistra heeft een demo-cd ingezongen. De Friese tekst is naar zijn zeggen geleverd door Wim Stoppelenburg, die ook de arrangementen voor zijn rekening nam. Met deze 25


Vierde Statentocht ondanks slecht weer bijzonder sfeervol De vierde Statentocht, het inmiddels traditionele wandel- en loop evenement in en rond de Trynw창lden had te kampen met niet al te beste weersomstandigheden. Het regende, het was koel, om niet te zeggen koud en dat had uiteraard zo zijn weerslag op het aantal deelnemers. De echte diehards, de lange afstandswandelaars, laten zich niet afschrikken door wat regen en kleden zich op lage temperaturen, maar de gelegenheidslopers lieten het toch wel behoorlijk afweten.

was het prima te doen. Dat bleek ook uit de reacties van de deelnemers, waarvan velen nu al vast aankondigden volgend jaar terug te zullen komen. Dat zal dan moeten gebeuren op 19 mei, als de vijfde Statentocht op het programma staat, het eerste lustrum dus. Er deden niet alleen wandelaars mee, maar ook wheelers, handbikers en hardlopers wierpen zich op de routes door en rond de Trynw창lden. Al met al was de organisatie nog niet eens ontevreden

Op zich was dat jammer, niet alleen voor de organisatie die er samen met meer dan 90 vrijwilligers weer een prima evenement van maakten, maar met name ook voor de wegblijvers zelf. Want de natuur is eigenlijk met slecht weer minstens zo mooi als met zonneschijn en dertig graden. De Trynw창lden lieten zich van hun allermooiste kant zien en met een paar stevige schoenen en een regenjack

met de dik 500 deelnemers die het evenement trok. Ter vergelijking: vorig jaar kwamen er bijna 1000 lopers en wandelaars aan het vertrek. Start en finish waren zoals gebruikelijk in Heemstra State in Oentsjerk, waar ook het zenuwcentrum van de organisatie was gevestigd, evenals de catering. En die laatste is bij dergelijke weersomstandigheden van eminent belang. 27


Nieuws van school Het schooljaar zit er al weer bijna op. De schoolreizen zijn voorbij en momenteel is iedereen ,op wat voor wijze dan ook, druk met het dorpsfeest. De kinderen van groep 1 kijken vol spanning uit naar de optocht.Ook dit jaar zijn de ouders zeer creatief en enthousiast bezig geweest met het versieren van de kar. Een geweldige prestatie! De komende weken moet er nog heel wat gebeuren. Een toetsweek en de daarbij horende oudergesprekken. Wat de feestelijke ouderavond betreft;de data zijn 18 en 19 juli. De groepen 7 en 8 zijn al druk bezig met hun musical; Ella en de bevrijde kinderen. Het zal een flitsende show worden met zang, dans en muziek. De andere groepen voeren stukjes op die passen bij het thema van de musical. Op 5 juli is de jaarlijkse sportdag op het veld achter de school. We hopen dat velen van u komen kijken naar de sportieve prestaties van onze leerlingen. De verbouw vordert gestaag en gaat geheel volgens de planning. Het is ook de bedoeling dat de school aan de buitenkant wordt opgeknapt. Dit is hard nodig want er is veel achterstallig onderhoud. Verder zijn we druk bezig met de planning voor het komend schooljaar. De schoolgids moet worden aangepast, de jaarplanning moet worden gemaakt, evaluatie van actiepunten van dit jaar en wat worden de actiepunten voor het komend jaar. Voor de goede orde delen wij u mee dat u een kind reeds bij ons aan kunt melden als het 3 jaar is geworden. Wij krijgen dan een beeld van het leerlingaantal wat we kunnen verwachten. Team en leerlingen wensen ieder een goede, zonnige zomervakantie toe.

Myrian de Boer

29


Het schoolreisje naar Ameland Wij groep 7/8 van basisschool Sinnehonk zijn op schoolreisje geweest naar Ameland. We vertrokken Woensdagochtend op de fiets richting Holwerd ! Woensdag 31 Mei, Toen we aankwamen gingen we naar de kampeerboerderij toe fietsen. Daarna toen we alles hadden uitgepakt gingen we een speurtocht doen over het eiland ik zat in het dreamteam daar zaten ik, Bibia, Jildou, Hessel, Huub en Jorn. Onze begeleider was Marten. We waren verdwaald in het bos we moesten de rode paaltjes volgen alleen dat hadden wij niet gedaan. We waren als laatste aan gekomen bij de kampeerboerderij meester stond al op ons te wachten. Dei avond aten we macaroni dat was heel lekker. Na het eten deden we een bosspel ik ging samen met Sietske, Jildou en Eline hadden gewonnen wij waren 3e. daarna gingen we nog kaarten schrijven. Donderdag 1 Juni, Als eerste waren we naar het jutters museum geweest dat zat tegen over de kampeerboerderij het was heel erg leuk. Daarna moesten we onze zwemspullen pakken want we gingen naar een zwembad bij klein vaarwater. Naar het zwemmen gingen we nog te juteren ik zat weer in het dreamteam we hadden 25 dingen gevonden. Naast onze kampeerboerderij was nog een kampeerboerderij daar zaten mijn neefje en zo. Die wouden een potje tegen ons voetballen dat wouden wij wel uiteindelijk wonnen wij met 18-1. die avond had-

den we bonte avond. Dat was heel erg leuk. Vrijdag 2 Juni, Het was de laatste dag. We moesten schoonmaken en inpakken. Toen we alles schoon hadden fietsten we naar het dorpje Nes om daar een souvenir te kopen. Daar liep een man in een onderbroek omdat die te wadlopen was geweest Eline en Ant zijn nog met die man op de foto geweest. Daarna gingen we patat en een ijsje eten toen iedereen dat op had gingen we op de boot. Toen we aankwamen stonden bijna alle ouders er al. Ik vond het een super leuk schoolreisje ! Groetjes Nynke Schoolreisje 2006 we zijn met schoolreisje 06 naar Ameland geweest.We hebben 25 km naar de pier van Holwerd gefietst. Op de pier van Holwerd moesten we een half uur wachten op de boot Oerd.Onderweg schoot me te binnen dat ik mijn fietssleuteltje was vergeten.Toen bedacht mijn vader dat zijn fiets maar tegen mijn fiets aanmoest.De boot doet er 3 kwartier over om van Friesland naar Ameland te varen.Om half 1 zijn we op de kampeerboerderij Apollo aangekomen.Toen moesten we in de eetzaal gaan zitten.Meester die, we op Ameland memmie of heitie mochten noemen, wou even kijken waar de jongens en de meisjes mochten slapen.En de meisjes mochten aan de kant waar de deur op slot kon. Die nacht hebben we niet veel geslapen.We waren de hele nacht in de weer & meester dus ook.Want die 31


nacht hebben we flesjegedraaid. De tweede dag hebben we een potje gevoetbald tegen tegen een andere school, en daar hebben we 18-1 van gewonnen.We hebben ‘s avonds ook nog een bonte avond gehad. En we hebben de derde dag souvenirs in het dorpje Nes gehaald en zijn daarna naar de boot gegaan.

kampeerboerderij waar we zaten. Eerst gingen we daar een film over Ameland kijken. Dat was in het begin wel leuk. Maar later werd het saai. Daarna gingen we een puzzeltocht in het museum doen.Ik deed de puzzeltocht samen met Maaike. Ik en Maaike hadden als eindscore allebei wat anders. Maar ik had de puzzeltocht gewonnen! Bij het museum waren ook beesten. Hele lieve lammetjes, een bok en kippen. Er was ook een nepkoe. Die kon je zogenaamd melken., Dan kwam er water uit. Dat had ik ook gedaan. Daarna zijn we naar het zwembad geweest. Daar was een hele leuke glijbaan. Ik ging heel vaak van de glijbaan. In het zwembad aten we ook ons eten op. De broodjes hadden we ’s ochtends zelf gesmeerd. We hadden ook een snoeppakket gekregen. Dat was allemaal snoep in een zakje. Ik vond dat het snoeppakket veel te snel op was. Het was wel heel lekker. Toen gingen we naar het strand. Daar gingen we jutten.We moesten allemaal dingen opschrijven die je normaal niet ziet.Dat deden we in groepjes. Per groepje mocht een kind het opschrijven en de anderen hadden kaarten waar ze de schelpen en zo konden opzoeken. Ik mocht het opschrijven. We moesten minstens 25 dingen opschrijven.Er waren dingen die we gevonden hadden zoals een ankertouw, een ui, zeeschuim en een schoen.Die schoen had Keimpe aan gedaan.Ik vond het zeeschuim wel mooi.We hadden ook nog andere dingen gevonden maar dat noem ik niet allemaal op. Maar

Het schoolreisje naar Ameland Groep zeven en acht van Sinnehonk zijn op 31 mei en 1 en 2 juni op schoolreisje geweest. We gingen naar Ameland. Ik kwam een dag later maar ja… Ik moest alleen met de boot. Dat was best wel spannend. Gelukkig had Margje mij opgehaald. Iedereen was net klaar met eten toen ik aankwam.De meisjes van groep zeven hadden corvee. Die liepen dus nog in pyjama. De rest van de kinderen waren aan het aankleden. Ik ging naar de meisjeskleedkamer. Daar zocht ik een bed uit en legde mijn spullen erop.Er zat een deur tussen de jongens en de meisjes. Die konden alleen van af de meisjes open. Dus de meisjes deden hem open en toen gingen we flesje draaien met de jongen. Dan is er een jongen en die draait een flesje. Het flesje moet met de dop naar een meisje toekomen. Dan moet de jongen een meisje een kus geven. En dan draait het meisje. Zo gaat het steeds verder.Toen kwam Meester Folkert binnen. Hij draaide ook een keer. Maar gelukkig kuste hij niet. Want het was naar Geke en naar mij! We zijn ook naar een jutters museum geweest.Dat was vlakbij de 33


het blaadje waar ik dat op moest schrijven waaide steeds weg. Dan rende ik er weer achteraan. Dat was wel grappig. Dat kwam omdat ik er steeds achteraan rende. Toen gingen we terug naar de kampeerboerderij.Daar moesten we briefjes invullen. Daar stond bijvoorbeeld op: Wie was de liefste? Of Wie kon het beste stinken? Of Wie was het luist? Of Wie was het liefst? Het waren 29 vragen en er gingen 29 mensen mee. Bij elke vraag moest je iemand anders invullen.Die avond was de bonte avond. Bijna iedereen deed wat. Dat was allemaal heel grappig. Toen was ook de bekendmaking van die briefjes die we ingevuld. Iedereen kreeg een button. Daar stond dan op wat je was. Ik was het verrassendst. Ik deed met Geke en Maaike een toneelstukje en dat was wel grappig. De volgende dag maakte meester ons wakker met pannendeksels die hij tegen elkaar sloeg. Dat was echt

heel irritant.Toen moesten we opruimen. We gingen die middag ook nog souvenirs kopen. Ik heb een magneet gekocht. We hadden ook nog even ergens patat gegeten. En Eline en Ant zijn nog op de foto geweest met een meneer die in zijn onderbroek stond. Dat was wel grappig. Ik vond het een heel leuk schoolreisje! Groetjes van Valentina Belangrijke ventjes Dinsdag 9 mei was heel leuk. Op de ochtend kwam een Belg. Het was pas zijn tweede keer dat hij op een school kwam om iets te vertellen. Hij deed het heel goed. Zijn accent vond ik heel grappig zoals hij bijvoorbeeld “GSMeke� zei. Verder wist ik heel veel dingen niet die hij vertelde. Bijvoorbeeld dat er om de 30 seconden iemand sterft aan aids of malaria. In de middag kwam er een hogere

35


deed heel druk die had het over kippen en koeien en geld en nog meer. En toen kwam er nog een man en die was best wel beroemd het is een dikke man . Maar dat was wel saai want die nam het allemaal zo serieus en we komen in de krant en op de radio . Groetjes Sandra Gommans De Europese unie… Wij kregen auto’s van Belgen op de Parkeerplaats van sinnehonk. Het waren volgens mij 2 Belgen. Het was best gezellig en leuk. Alleen de baas was heel saai. Maar we kregen wel veel spulletjes: Een voetbal, een tas, een ballon, Een pen, een bandana, een armbandje En nog een T-shirt!! Het ging allemaal over de Europese unie. Ik heb best veel geleerd over de Europese unie. Het duurde de hele dag, Maar we gingen ook nog even naar buiten, dat was ongeveer 10 minuten. Maar het was wel heel leuk hoor. Het mag van mij nog wel eens een x. KEIMPE

meneer van rang: Piet Bijman. Hij kon het leukste vertellen want hij zat de hele tijd met zijn handen mee te vertellen en dat was ook wel grappig. Dan nog later kwam “de grote baas”: Koos Richelle. Toen hij binnen kwam zag je meteen dat hij de grote baas is. Hij had namelijk een net pak aan. Plus dat hij ongeveer 7 en een half miljard mag uitgeven per jaar!!!!! Woooooow Grotjes Maaike De Europese unie Dinsdag 9 mei kwamen er 3 mannen. De eerste man kwam uit België. De eerste man was het leukste. Hij vertelde dat 2 kinderen per minuut dood gingen aan malaria . En dat 50 mensen op de zelfde wc moesten poepen en plassen. En de man liet nog foto’s zien dat was ook heel leuk. Toen gaf hij ons een bal en een T-shirt en een tas met spul. Toen kwam er nog een man en die

Het dorpsfeest Ik ben in de circustent Geweest. en toen in de circustent waren er twee paarden. En de paarden gingen op de ruggen liggen en kinderen gingen ook kunstjes doen en toen gingen we weer terug naar de tent. Fien helmholt Groep 3. 36


Dorpsfeest. Ik ben op de feestwagen geweest. En ik vond het leuk omdat wij de derde prijs hadden. Ik vond de circustent ook leuk. Rixt Ybema. Groep 3.

zenuwachtig maar het was wel leuk. Julian Atema Groep 4. Circustent. Toen we in de tent waren kregen we snoep. En na het snoep kwam groep 5-6 met acrobatiek. Dat was wel knap van ze. Toen mochten groep 1-2 met een liedje het was mooi. En nu wij . Het gaat over het circus het liedje heet boem rakatata. Het ging heel goed. Lois Meijerhof Groep 4. Het dorpsfeest Ik ben in de kinderzweef geweest en dat was leuk. Ik ben ook op de feestwagen geweest. Het touwtje trekken was ook leuk. In de circustent vond ik de ponys het leukst want ze renden heel heel hard. Met de kop van Jut heb ik een knuffeltje geslagen. Ik heb ook geknutseld en dat was een rammelaar. De draaimolen was ook wel leuk. Ik heb op het dorpsfeest ook patat gehad. Anouk Sikma.

Dorpsfeest Vrijdagochtend moesten we op de feestwagen. Dat was heel leuk. Daarna ging ik naar het dorpsfeest toe. We gingen bij mijn beppe slapen. De volgende ochtend kwam pappa me ophalen. Toen ging ik weer naar het dorpsfeest toe. Ik ben ook in de grotemensenzweef geweest. Dat was leuk. En zaterdagavond moesten we weer op de feestwagen. We hadden een prijs gewonnen. En we waren heel blij. We hadden weer bij mijn beppe geslapen. Die ochtend hadden we buiten gegeten En dat was leuk. Klaartje de Haan Groep 4 De circustent Ik vond het leuk in de tent. Er was een lama, clown en nog iets. De clown was het leukst. ik was een beetje

37


Zonder én met vlees

Soms vragen mensen ons wel eens of het niet lastig is om zowel vegetarisch als voor de vleeseter te koken. Het simpelste antwoord hierop is dat je gewoon vegetarisch kookt en het vlees er apart bij klaar maakt. Net terug uit Griekenland en de spinazie snij-klaar op de bouw, is het volgende recept een goed en heerlijk voorbeeld van de combinatie zonder én met vlees. SPINAZIE-FETA SCHOTEL (voor 2 – 3 personen) 1 pakje Knorr-mix voor spinazie-fetaschotel 450 gr. aardappelen 150 gr. feta (Griekse kaas) (350 gr. gehakt) 450 gr. spinazie (gekookt) 500 ml. melk Maak de spinazie klaar, laat dit in een vergiet goed uitlekken en grof snijden. Schil de aardappelen en snij ze in dunne plakjes. Verwarm intussen de oven voor op 175 o (gasstand 4-5) Vermeng de inhoud van het zakje mix met 500 ml. melk. Doe alles bij elkaar in een pan, breng het geheel aan de kook en laat het 2 à 3 min. doorkoken. Doe het geheel in een ovenschaal en verkruimel de feta over het gerecht (evt. stukjes tomaat of kerstomaatjes toevoegen is ook heerlijk). Laat het geheel in de oven gaar worden in ca. 40-45 minuten. Braad in deze tijd het gehakt zoals je het lekker vind (rul of in kleine stukjes). Bij ons op tafel staan de ovenschotel, het gehakt en een schaaltje olijven broederlijk bij elkaar en worden op het bord naar ieders eigen smaak opgeschept. Eet smakelijk! De pollepel was van Jelly en Ype en die geven hem door aan Elise Boltjes. 39


Wandelelfstedentocht

41


Bruine haartjes Het is heerlijk weer als ik mijn grasmaaier pak om mijn gras te gaan maaien. Het is het gras dat wij met zorg behandelen zodat het hopelijk een mooi groen dekentje blijft. Maar ook het gras waarin onze kinderen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Het gras waarin met tropische tempraturen het zwembadje staat en de gehele lengte van de tuin moet dienen als aanloop voor een duik. De snelheid zit er al na 3 meter in, maar de kinderen rennen door tot ze na 20 meter moe maar voldaan voorover in het badje kukelen. Het gras waarop we voetballen en cricket doen met onze kinderen. Het gras, waar we ’s avonds vanuit de tuinstoel of de luie stoel in de serre, heerlijk van genieten. Is ons gras nou groener, of toch dat van buren…? Ik begin te maaien en kom tot de conclusie dat dit al iets te lang geleden is. Toch glijden de messen nog gemakkelijk door het enkelhoge gras. Verderop in de tuin spelen mijn dochter en zoon met een frisbee. In gedachten verzonken maai ik verder tot ik opschrik door geschreeuw van mijn kinderen. In het gras zie ik mijn anders blonde zoontje, met bruine stukken in zijn haar zitten. Ook zijn handjes zijn er mee bedekt. Mijn maag keert zich 3 keer in het rond bij gedachte wat deze bruinigheid moet zijn. Voor de zekerheid bevestigd mijn dochter mij het nog even voor het geval ik het nog niet wist. “Mem der leit allegear hûnepoep yn ‘e tûn!!!” Ook zij heeft het aan haar kleren en schoenen. De “frisbee” is veranderd in een “vies-

bee”. Menig schuttingtaal schiet over mijn lippen, waarop mijn kinderen mij corrigerend aanspreken. De kinderen heb ik meerdere uren laten weken in bad met een volledige fles badschuim en hun kleren zo heet mogelijk gewassen. Braakneigingen kreeg ik alleen bij de gedachte, laat staan bij de geur. Ook de hondenpoep in het gras was een onsmakkelijke verwennerij. Drassige poep die blijft kleven aan elk grassprietje. De hondenpoep ligt in een plasticzak te wachten tot de rechtmatige hondeneigenaar hem ophaalt. Zo niet, dan hoop ik dat de eigenaar van deze hond het fatsoen heeft zijn of haar hond voortaan in zijn of haar eigen tuin uit te laten of op de daarvoor bedoelde plekken. Bedankt !!! Tea Westra Rhaladijk 5 Aldtsjerk

Bregepraat

 Kent u het fenomeen een Brabants kwartiertje? Hier in Aldtsjerk is dat al sinds jaar en dag it Aldtsjerkster kertierke. Als bv Dorpsbelang vergadering heeft, staat er op de aankondiging dat het kwart voor acht begint en het begint dan... juist. Ook op Sinnehonk is zo'n kertierke, ouders brengen hun kinderen gewoon wat na half 9 of blijven makkelijk tot kwart voor 9 op school omhangen.... En zo zijn er nog tig andere voorbeelden te noemen. 42


AGENDA

Verschijningsdata De brêgebidler komt 5 keer per jaar op vaste tijden. Hieronder is vermeld wanneer de eerstvolgende nummers verschijnen en voor welke datum de kopij binnen moet zijn.

Kopij verschijnt 6 sept. half sept. De redactie.

JULI 1 ÂLD PAPIER. 1 ZONNEBOTEN Friesian Nuon Solar Challenge, laatste etappe door Aldtsjerk. 2 WADLOPEN, deelname vanaf 16 jaar, kosten: €21,00, verzamelen bij de pier van Holwerd, voor verdere informatie BOB. 3 KINDER EN TIENERKLEDINGBEURS, geopend van 13.00 tot 15.30 en van 19.00 tot 20.30 u, BOB-gebouw. 8 ALTERNATIEF PAINTBALL, vanaf 12 jaar met aansluitend barbecue, kosten €7,50, voor meer informatie BOB. 21 MIDDAGS VRIJ VAN SCHOOL. 22 ZOMERVAK. T/M 3 SEPT.

AUGUSTES 26 BREEUWPOP, m.m.v. de top-40 band “LEMON’ ut Fryslân en smartlappenband ‘WILLIE en de BILLIE’s’’ uit Nijmegen, entree: €10,-, aanvang 21.30.

SEPTEMBER 30 FEEST MET DJ MAARTEN, aanvang 21.30, café Moarkswâl.

INLEVEREN KOPIJ

(liefst floppy of email) voor het volgende nummer

6 mei 2006


26 augustus 2006

BREEUWPOP

m.m.v. de Top-40 band

"LEMON"

ût Fryslân en de beste smartlappenband van Nederland uit Nijmegen nl.

"WILLIE en de BILLIE's" Aanvang 21.30 uur - Entree €10,--

2 podiums

kaarten: Moarkswâl Als het café open is OOK SNACKS VERKRIJGBAAR (ook om mee te nemen)

BB 46 - juni 2006  

46 doarpsbled foar aldtsjerk en omkriten juny 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you