Page 1

De br锚gebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN MAART 2004

N没

34


Redactie-adres: Tytsje Faber, v. Sminiaweg 88 9064 KE Aldtsjerk, tel. 058 - 844 69 39 t.faber3@chello.nl. Redactieleden: Piet van der Meulen

verspreiding 256 15 42

Tytsje Faber t.faber3@chello.nl

redactie 844 69 39

Hermien Holtus

2563632

Kees van der Kooi

256 20 07

Hester Luinstra eknhes@hetnet.nl

penningmeester 256 20 31

Joekje Stegenga

256 20 70

Klaas Vijverda

256 17 76

Gerhild Tóth – van Rooy

Kunstrubriek

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten: hele pagina € 120,00 per jaar halve pagina € 60,00 per jaar Abonnementen buiten verspreidingsgebied: € 11,34 per 5 nummers. Vrijwillige bijdragen graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Drukwerk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.

INLEVEREN KOPIJ voor het volgende nummer

6 MEI 2004


Maitiid . . . We geane al wer moai de goede kant út, jûns nei iten is it al wer in oerke ljocht, it earste grien is wer te sjen en de fûgeltsjes litte harren wer hearre. De folkstúnen steane wer swart fan ’e minsken, reesfytsen, skeelers en koarte broeken komme wer foar ’t ljocht. Sels it earste ljipaai is wer fûn, ek al jildt it net as earste. Hessel mei him de hannen wol tichtknipe, wol yn ’e krante, mar de túten fan Nijpels (3) bliuwe him besparre. Op it lêste momint krije wy noch te hearren dat in ynwenner fan ús eigen Aldtsjerk (wer) it earste ljipaai fan ’e gemeente fûn hat. Soe Jan ek mei Polderman túte ha? Al mei al in moaie tiid, mannichien begjint mei it útfieren fan de plannen dy’t op de lange winterjûnen útbret binne. Oan ’e aginda te sjen moat der noch wol it ien en oar gebeure foar dat wy langút yn ’e stoel yn ’e sinne lizze kinne! Yn dizze brêgebidler wurde de earste plannen foar it feest úteinset en it tema fan de optocht wurdt bekindmakke. Gerhild jout oandacht oan de dei fan de frou yn de keunstrubryk en Kees hat histoarysk ûndersyk dien nei syn favorite ûnderwerp, de doarpskroech, it kin mar sa dat dit in fêste rubryk wurdt. Nolflik lêze! Klaas 1


Een NVOB initiatief

NIEUWBOUW * VERBOUW * ONDERHOUD * RENOVATIE * RESTAURATIE Rinia van Nautaweg 4a, 9061 AE Gytsjerk, Tel.: 058-2561500, Fax.058-2560465

Rengersweg 94 Oenkerk. tel. 058-2561068, fax.058-2563719

U kunt bij ons terecht voor: • hout • bouwmaterialen • ger e e d s c h a p

• hang- en sluitwerk • electra • tuinar tikelen, enz.


Stichting Alde Kultuer Aldtsjerk Enige dagen voor Kerstmis ontving de AKA nog haar laatste groep belangstellenden (van het AOC) voor de diaserie en een rondleiding in de kerk. In het Oerein was het heerlijk warm, maar buiten en in de kerk was het behoorlijk koud! Gelukkig had Joekje in de kerk de kerstverlichting aangedaan en buiten de schijnwerpers, en dat zorgde voor een bijzondere sfeer en verwarmde de harten (maar niet de voeten). Nu is het wat betreft bezoekers, een stille tijd, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Om te beginnen zijn er al weer nieuwe aanvragen van groepen voor in het voorseizoen, o.a. een groep van 40 personen van een andere afdeling van de het AOC Deze groep zal de première beleven van de digitalisering van de diaserie! In de afgelopen maanden is druk gewerkt aan de realisatie van dit project. Over ca. een maand hoopt men alles klaar te hebben. De dia’s kunnen dan d.m.v. een computer via een beamer geprojecteerd worden. Voor het geluid is een prachtig surround system in het Oerein geïnstalleerd. De gordijnen zijn verdubbeld, zodat het Oerein een ware cinema wordt. Als klap op de vuurpijl is buiten een satellietschotel aangebracht, zodat, mochten grote evenementen zich voordoen in binnen- of buitenland, het mogelijk is deze te projecteren in ons dorpshuis op een van de grootste projectieschermen van Friesland! Wat dacht u van bijvoorbeeld de Europese voetbalkampioenschappen in Portugal eind juni, begin juli?

Wat betreft ons programma voor het seizoen 2004 kan ik mededelen, dat het seizoen officieel geopend wordt (door wie is nog niet bekend) op donderdag 3 juni a.s. Traditioneel wordt gedurende het seizoen een tentoonstelling in de kerk aangeboden. Dit jaar zijn we zo gelukkig porselein en zilver uit het oorspronkelijke Staniastate resp. De Klinze te kunnen exposeren. Dat zal ongetwijfeld weer belangstellenden trekken uit het hele land. Op 10 april a.s. vergadert de AKA weer; in de volgende Brêgebidler kunnen we u ongetwijfeld meer en gedetailleerder informeren. Denkt u nog even aan de mogelijkheid om met uw visclubje, uw familiedag, uw vakantievrienden, uw schoolklasreünie o.i.d. een gezellig uitje in Aldtsjerk te realiseren? Bel voor een afspraak met Henny 2562859 of met Coby 2561553 Coby Holtkamp PR-AKA

Brêgepraat Soms hebben mensen bijzonder veilige ideeën: je rijdt in een Mercedes en je hebt een fiets achterin voor het geval je auto er mee stopt... of je hebt een puike boot met b.b. motor en je neemt nog maar een motor mee voor het geval dat..... 3


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Jaarverslag Dorpsbelang 2003 Het bestuur is, afgezien van de voor- en najaarsvergaderingen 7 keer bijeen geweest. Ook dit jaar is aan Oerein een bijdrage geschonken t.b.v. de reeds traditionele en goed bezochte viering van de jaarwisseling Een groot gedeelte van het jaar is weer op de agenda blijven staan de problematiek van een plek voor de jeugd. Gelukkig is toch in oktober het verlangde basketbalveldje gereed gekomen en door de burgemeester geopend. Plan de Jordaan is in 2003 voltooid. In het afgelopen jaar is door het bestuur veel tijd besteed om de situatie wat de Moark betreft te herstellen, maar het heeft niet mogen baten. Tijdens de najaarsvergadering is een en ander uiteengezet door een vertegenwoordiger van het waterschap. Dit bracht enige duidelijkheid bij de leden maar geen begrip. Terugdraaien van de situatie kost geld en dat is er niet. De dorpsprijs is in een nieuw jasje gegoten. Voortaan gaat de toekenning van de prijs vergezeld van een fraai aandenken in glas, vervaardigd door dorpsgenoot Jan Hooghiemster. De verkeersgroep TrynwaIden, waarin DB vertegenwoordigd is heeft nog niets kunnen bereiken t.a.v. de veiligheid van De Trynwaldsterdyk. Te weinig ongelukken en geen geld zijn bepalend voor een verdere aanpassing van de weg. Na 8 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan het merendeel als voorzitter is Han Westerhof afgetreden. Bestuurslid Gerrit van der Pol volgt hem op als voorzitter. In de ontstane vacature is benoemd Wichger Helmholt.

Met B&W is diverse malen contact geweest zowel in Aldtsjerk als in het gemeentehuis. Nieuw is het benoemen van een dorpencoรถrdinator in de persoon van Hinke Hoogland. De eerste contacten zijn van beide zijden als zeer positief ervaren. Het is een hele steun om met haar een vast aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben. In het afgelopen jaar zijn ook weer bijeenkomsten geweest met de diverse commissies, stichtingen en werkgroepen uit het dorp, informatie werd uitgewisseld en overleg werd gepleegd. De jaarlijks terugkerende contacten waarbij onderlinge banden weer eens aangetrokken kunnen worden komen positief over bij de betrokkenen. Ook is er overleg geweest met de verenigingen in de Trynwalden met name met de andere Dorpsbelangen en de Federatie van dorpsbelangen. De kerstboom is evenals vorig jaar op het plantsoen bij Sminiastate geplaatst. De verlichting was in 2003 weer beter dan vorig jaar, met dank: aan de familie Mulder voor de stroomvoorziening en de familie Van Kammen voor het gebruik: van de verlichting. Jammer dat laffe pubers in een auto onder hoede van de nacht het leuk vonden een poging te doen om de boom omver te rijden. Terugkijkend is er toch wel weer het nodige werk verzet, vaak met wisselend resultaat maar meestal voldoende motiverend om er met zijn allen tegenaan te blijven gaan. G.J. van der Pol voorzitter J. H. Holtkamp, secretaris 5


Vers en voordelig ! Kopen, doet u bij Klunder Canterlandseweg 2, Giekerk • tel. (058) 256 13 70

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Wandelclub... melden bij Rense. We denken dan aan: Trainingspakken, T-shirts met opdruk en/of voedingssuplementen. Voor de eventuele sponsors hebben we alvast wat slogans cq. kreten bedacht.

Na onze geslaagde vierdaagse van Nijmegen duurde het tot oktober voor Rense mij belde of ik ’s zondags weer mee ging om een stukje te lopen. Waren we nu toch besmet met het Nijmegen virus zoals ons bij de opspelding van het vierdaagse kruis al was voorspeld? Volgens onszelf is het niet zo, maar is het gewoon pure ontspanning. Na een paar zondagen was daar ineens Pieter Sikma die wel eens een stukje mee wou lopen. Nu is Pieter niet iemand die zal toegeven dat het te ver is, dus hebben we hem de eerste keer goed laten zweten. Ook van blaren had hij absoluut geen last (nee, nee...). Hij heeft bijna de hele week last gehad van spierpijn, maar wilde toch de volgende zondag weer mee. Na een week of drie kwam daar ineens Koos den Haan ons trio aanvullen en ook Koos werd op de proef gesteld met een tochtje van rond de 18/20 kilometer. Gelukkig gaf Koos wel meteen toe dat het een “klere-eind” was en we veel te rap liepen. We zijn nu alweer meerdere keren op stap geweest en hebben tijdens het wandelen al veel discussies gevoerd over verschillende onderwerpen. Al pratende is zo’n tochje al snel voorbij. Omdat ons clubje met 100% is gegroeid hebben we moeten besluiten om eerst een ledenstop te houden en eventueel een wachtlijst te maken. We hebben dit besluit moeten nemen omdat het organisatorisch anders niet meer op te brengen is en ook verkeerstechnische moeilijkheden met zich mee brengt. Het is natuurlijk mogelijk om zelf een wandelclub op te richten. We zijn bereid u van alle mogelijke hulp en tips te voorzien. We vonden dat onze club ook een naam moest hebben en kwamen uiteindelijk op: De Rappe Stappers. Zoals de plannen nu staan gaan Rense en Piet de vierdaagse weer lopen en tot onze grote verrassing wil ook Pieter de tocht der tochten meelopen. Mochten er bedrijven zijn die ons willen sponsoren dan kunt u zich

voor

achter

De maten voor de T-Shirts: 3x XXL en eenmaal S (voor Koos). De maten van de trainingspakken in overleg. De kreten: Ook al lopen we nog zo rap, we zetten onze tanden graag in Martin’s ’gezonde’ vette hap. Als het lopen niet meer wil, neem dan een Mueslikoekje van bakker Bil. Gaan de krachten tijdens het lopen te snel hene, een biefstukje van vleesbedrijf ’De Klasse’ helpt je snel weer op de bene. Zitten we na het lopen ietsjes in het slop, met wat vitaminen van Anton Zijlstra zijn we er snel weer bovenop. Gun jezelf na het lopen een pleziertje, en koop in Henk’s café een lekker biertje. * Ben je moe na een lange trip, koop bij ’De Rat’ een leuke strip. Zoals u ziet zijn er ideeën genoeg om ons te sponsoren.Er zijn natuurlijk nog veel meer bedrijven en al staan ze hierboven er niet bij ze zijn van harte welkom. Uiteraard doen wij ons best om tijdens de vierdaagse de camera’s zoveel mogelijk op te zoeken. Wij wachten in spanning op uw reacties. De Rappe Stappers

7


In de visie van Skewiel

Skewiel Trynwâlden komt jo temjitte

Trynwâlden horen ouderen, kinderen en mensen met beperkingen midden in de samenleving. Om dat te bereiken hebben vele partijen in het werkgebied de handen ineen geslagen, om vanuit één organisatie en één dienstencentrum het wonen, het welzijn, de dienstverlening en alle zorg aan huis te realiseren. Daarvoor functioneert per dorp een ‘doarpstal’.

Frisiastate 23 9062 GX Oentsjerk T (058)2564141 F (058)2564142 W www.skewiel-trynwalden.nl E post@skewiel-trynwalden.nl


Verslag van de najaarsvergadering van Dorpsbelang Oudkerk gehouden op 12 november 2003 in dorpshuis Oerein. Aanwezig waren ca 45 leden.

Speeltuincommissie en de familie Schuring. Het is duidelijk niet de bedoeling dat het veld tijdens het dorpsfeest als parkeerplaats gebruikt wordt. Het veld is voorzien van slechts één paal. Gezien de kosten van een paal, 1500 euro, wordt er nog gezocht naar een sponsor voor een tweede paal. Een suggestie uit de vergadering: misschien heeft de gemeente nog een gebruikte paal liggen.

Verder waren aanwezig vertegenwoordigers van GB, CDA, FNP, en CU. De Pv.d.A had afgezegd. Opening: Om 20.00 uur opent voorzitter Gerrit van der Pol de vergadering en hij heet alle aanwezigen van harte welkom.

Verkeer: Raads-en Statenleden hebben een fietstocht gemaakt met enkele leden van de Verkeersgroep langs de gevaarlijke punten van de Trynwâldsterdyk en geconstateerd dat het inderdaad een erg drukke weg is. De provincie is slechts bereid geld voor de nog bestaande problemen uit te trekken wanneer de gemeente 51% van de kosten voor zijn rekening neemt. De oversteek bij de Rhaladyk is ter sprake gebracht bij B&W. Dit blijft een aandachtspunt. Tjitte Talsma heeft hierover contact gehad met de provincie, ook hier is de provincie niet bereid iets te doen. Er bestaat ook nog een mogelijkheid voor een brug bij de Mar en vervolgens een fietspad langs de molen of een variatie met een pad langs de huidige brug en vervolgens langs de weg naar de bestaande kruising. Talsma heeft een prijsopgave gekregen voor een fietsbrug naast de brug bij de Mar ten bedrage van 90.000 euro. Hier staat de provincie niet direct afwijzend tegenover onder het mom van toerisme. DB zal een en ander verder bekijken.

Mededelingen: De van Sminiaweg is gedeeltelijk gerenoveerd. De Bosweg in Zevenhuizen is eveneens gerenoveerd. Het basketbalveldje is gerealiseerd. Verslag voorjaarsvergadering van 9 april j.l. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. Basketbalveld: Het basketbalveld is klaar! De gehele procedure vanaf hangplek tot uiteindelijk basketbalveld heeft ca. 6 jaar geduurd. In de tussentijd heeft de jeugd zich nog met een caravan beholpen. Na een enquête onder bewoners rondom het Skoallelân is er uiteindelijk geopteerd voor een basketbalveld dat na 3 jaar gerealiseerd is. Afgelopen oktober is het veld door de burgemeester geopend. Eén en ander is bekostigd uit bijdragen van Provincie, Gemeente, DB, 9


voor

nieuwbouw en onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914

10 JARIG JUBILEUM

Zaterdag 17 april 2004 vieren wij als speel-o-theek ons 10-jarig bestaan. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus wordt er ’s middags van 13.00-16.00 uur een groots

kinderfeestspektakel georganiseerd. Dit feest zal worden gehouden in en om het BOB-gebouw te Oentsjerk. Graag tot ziens op zaterdag 17 april!!!! Natuurlijk is er de mogelijkheid de Speel-o-theek te bezichtigen zodat u kunt zien wat de Speel-o-theek te bieden heeft. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Speel-o-theek


Plan de Jordaan: De heer de Vries van Wetterskip Lauwerswâlden geeft een uiteenzetting over de totstandkoming van het plan en de uitvoering hiervan. Een en ander zou in het licht van de huidige inzichten niet meer op deze wijze uitgevoerd gaan worden. Hoewel de uitvoering veel protesten heeft opgeroepen werd de uiteenzetting door de aanwezige leden zeer op prijs gesteld.

Wie krijgt dit jaar de dorpsprijs? Al sinds een aantal jaren reikt Dorpsbelang Aldtsjerk ieder voorjaar de dorpsprijs uit aan een bewoner(s) die zich in het afgelopen jaar (jaren) verdienstelijk hebben gemaakt voor ons dorp. Sinds vorig jaar heet die dorpsprijs De Oudkerker Penning. Henny Veenstra, beheerster van Oerein heeft in 2003 als eerste deze prijs nieuwe stijl ontvangen. Een mooi stukje glaswerk van Jan Hooghiemstra. Uiteraard wil Dorpsbelang Aldtsjerk ook dit jaar tijdens de voorjaarsvergadering van 19 april a.s. weer de dorpsprijs uitreiken, maar aan wie? Ook sinds vorig jaar mogen inwoners van Aldtsjerk mensen voor deze prijs nomineren. Het bestuur van Dorpsbelang Aldtsjerk wil graag van u weten wie u de prijs zou willen toekennen en waarom. Het kan dus één persoon zijn, maar het kan ook een groep mensen zijn die gezamenlijk een activiteit hebben ondernomen. U kunt “uw prijswinnaar”schriftelijk met vermelding van de redenen waarom doorgeven voor 10 april aan de secretaris van Dorpsbelang de heer Jan Holtkamp, van Sminiaweg 48. Dorpsbelang Aldtsjerk maakt uit de inzendingen een keuze en de winnaar wordt op 19 april bekend gemaakt.

Rondvraag: Klaas van der Veen meldt dat in de zomer veel overlast wordt ondervonden van jeugd die van de brug bij de Mar in het water springt. Het is niet alleen gevaarlijk voor henzelf maar ook voor de watersporters. Tevens is dan gebruikelijk dat niet via het tunneltje maar boven over de weg gelopen wordt. DB zal in de Brêgebidler een oproep doen aan betrokkenen en hun ouders om hier een eind aan te maken. De weg is zonder deze capriolen al gevaarlijk genoeg. Tevens constateert hij dat het strandje als honden-uitlaatplaats gebruikt wordt. Dit is natuurlijk niet de bestemming van het strandje. Plaatsgenoten worden opgeroepen hun honden elders uit te laten. Sikke van der Meer heeft geregeld te maken met toeristen die de weg kwijt zijn. De bewegwijzering in het dorp deugt niet. DB heeft dit reeds met de gemeente opgenomen. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Namens Dorpsbelang Aldtsjerk, Janny van der Mark

G. J. van der Pol voorzitter J. H. Holtkamp, secretaris 11


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Dorpsfeest 2004 Beste Dorpsgenoten Nog een paar maanden en dan is het alweer zover! Het dorpsfeest staat weer voor de deur. Dit jaar op 11 en 12 juni. Het thema wat wij bedacht hebben luidt: “Guiness Book of Records”. Het gaat er dus dit jaar om dat er records moeten worden verbroken! Hebt u als buurt/groep een onderwerp bedacht voor een feestwagen of fietsploeg kunt u dit doorbellen naar: Joast de Boer, tel. 0582562823. Het keuringsteam van de Feinteboun komt ± 2 weken van te voren bij alle buurten langs. Precieze datums komen in de volgende Brêgebidler.

Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Bijzitter 1: Bijzitter 2:

Joast de Boer Johan van der Polder Arjen van der Meer Mark Giesing Bartel van der Ploeg

Korte uitleg: Sinds vorig feest heeft Joast Marks taak als voorzitter op zich genomen, Arjen heeft daarbij Joast’s plek als secretaris overgenomen. Hendrik Oostenbrug heeft de Feinteboun na jaren trouwe dienst (nogmaals bedankt daarvoor) verlaten en is afgetreden als bijzitter. Mark is hiervoor in de plek gekomen. Sape Visser is ook afgetreden als bijzitter en daarvoor is Bartel in de plek gekomen.

Na het succes van vorig jaar wordt er dit jaar weer een viswedstrijd én een klaverjaswedstrijd georganiseerd. De winnaar van vorig jaar mag dit jaar zijn Klaas Snoek wisselbeker verdedigen! Opgave bij: Arjen van der Meer, tel. 0582561043. Net als vorig jaar hoeft u zich voor het kaarten niet op te geven. Regels zijn hetzelfde dus geen inleggeld en de prijzen worden u aangeboden door de Feinteboun. Beide activiteiten starten rond 19:30. Aansluitend het voorfeest in de kroeg.

Tot zover in het kort wat informatie over het feest. Meer informatie volgt in de 2e nieuwsbrief die in de volgende dorpskrant uitkomt. Nog even ter herhaling wat betreft de ’regels’ voor de feestwagens... Hoogte: Maximaal 3,5 meter hoog, gemeten vanaf de grond. Breedte: Op zijn breedste punt 2,6 meter. De trekker mag NIET mee versierd worden, dit telt ook niet mee voor de jury, alleen een bloemstukje uit het zicht van de chauffeur mag wel. De wagen moet goed vastzitten aan de trekker, alleen een borgpen is niet voldoende, er moet ook een splispen of iets dergelijks aan zitten zodat de pen er niet uit kan schieten. ALLE passagiers moeten zich al ZITTENDE, tijdens de rit VAST KUNNEN HOUDEN aan de wagen. Hierbij valt te denken aan hekjes, beugels, handvaten of iets dergelijks.

Voor de zaterdag ochtend tijdens het matinee na de volksspelen voor de 55+ers hebben we de “Stemmingmakers” gestrikt. De top Top 40 band “Sesam” hebben we voor de zaterdagavond geboekt. Verder wilde ik nog even een kleine verandering door geven. Het bestuur is sinds kort een beetje gewijzigd. Het ziet er als volgt uit: 13


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Voor de complete verzorging van uw: * Barbecue * Bruiloft * Jubileum * Personeelsfeest etc.

Moet uw party slagen, k u n t u M . v a n K a m m e n v ra g e n Tevens verhuur van: tafels en stoelen en horecabenodigdheden Tel.: 058-256 34 36 • Fax: 058-256 37 58 • Autotel.: 06-53 41 44 27


Het schot moet, indien aanwezig, ACHTEROP de wagen geplaatst worden. Zo heeft de chauffeur zicht op zijn eigen passagiers. De chauffeur is namelijk verantwoordelijk voor de trekker, de wagen EN de kinderen. Verder zou de trekker WA verzekerd moeten zijn. En de Feinteboun is, omdat wij de wagens controleren, NIET verantwoordelijk voor de trekker, de wagen, en de passagiers. Dit blijft UW verantwoording.

Ook dit jaar hopen wij weer dat het een SPETTEREND feest gaat worden!!! P.S. Één en ander valt binnenkort ook op onze vernieuwde, verbeterde, vermooide (...) website te lezen. Kijk daarvoor eens op www.defeinteboun.nl.

Namens de Feinteboun en met de allerfeestelijkste groeten, Joast de Boer

Aan alle leden en belangstellenden van Dorpsbelang Aldtsjerk Het bestuur van Dorpsbelang Aldtsjerk nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van onze

VOORJAARSVERGADERING op maandag 19 april 2004 om 19.45 uur in café Moarkswâl

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Opening en mededelingen. Verslag Najaarsvergadering 2003. (zie Brêgebidler ) Jaarverslag 2003. (zie Brêgebidler) Financieel verslag 2003 Verkiezing kascommissie. Bestuursverkiezing: Piet Feddema is aftredend. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot één uur voor de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. (tel. 2561553) Culturele commissie / cursuscommissie. Situatie oversteek Rhaladyk. Pauze. Uitreiking Dorpsprijs. Rondvraag. Sluiting. J.H. Holtkamp, secretaris.

15


Servicenummer Milieu en Beheer gemeente Tytsjerksteradiel: Voor vragen, opmerkingen, calamiteiten en klachten op het gebied van de openbare ruimte: 0511 – 460990 Alle werkdagen van

09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Calamiteitennummer wegen en riolering gemeente Tytsjerksteradiel: Voor het melden van calamiteiten na werktijd van 15.30 uur tot de volgende ochtend 07.00 uur: 0511 – 460888 In het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur per dag bereikbaar.


De (kleine) verwarring van een nieuwe inwoner Je wil als nieuwe inwoner van Aldtsjerk toch graag je omgeving leren kennen zodat je er vlot je weg kan vinden. Dit doe ik zelf door wandelingen te maken door de schitterende omgeving van ons mooie dorp, en later in het jaar als het weer wat mooier wordt de fiets pakken om Friesland te verkennen. Daarbij geniet ik met volle teugen van al het schoons dat de omgeving te bieden heeft en als het enigszins kan probeer ik ook te lezen wat een en ander betekend zoals namen van huizen, boerderijen of straatnamen (meestal in het fries) wat ik dan ook probeer te vertalen en te begrijpen en of te onthouden. Zo ook tracht ik steeds vaker de friestalige stukjes in de Leeuwarder Courant te lezen en begrijpen wat vaak een schat aan informatie geeft wat er zoal in friesland leeft en gebeurt.

Straatnaamborden worden in Friesland (meestal) ondertiteld met de Nederlandse vertaling van de straatnaam echter niet in Aldtsjerk zoals beide foto’s laten zien. Is dit een dwaling van gemeentewege of is dit gedaan om mijn oplettende blik nog verder te verscherpen, “ik weet het niet”. Inmiddels ben ik er wel achter wat de juiste spelling is! Voor u als lezer misschien leuk, “voor als u weer eens een wandeling gaat maken”, uit te zoeken waar deze foto’s zijn genomen. Rob Kamps

Brêgepraat

Maar met het lezen van de diverse bordjes stuitte ik toch op een vreemde situatie.

Jappie Post is per 1 maart echt in de VUT! 17


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


De âlde herberch oan de Moark no part of this stikje may be reproduced in any form without permission of the editorial staff of the “Brêgebidler”

zelve in ’t Water, of in heel waterige Gronden met de tyd tot Steen word, of liever gezegd, zo hard als Steen ...

Hout It hie my al in hiel skoft yntrigearre: dat wylde griene hout om it etablissemint fan Breeuwsma. Fansels, jo moatte mei de tiid mei, en at dy freget dat jo jins skoandere kafee restyle moatte ta in SKIHUT, dan dogge jo dat. Mar no dat hout mei hjir en dêr in oerjierske ski derop. Wêr komt dat hout wei? Nei lang sykjen tink ik, dat ik der achter bin. Wit jim noch, dat by de Mar fan ’t winter in bredere walkant en nije wâlbeskoeiing oanbrocht binne? (Brêgebidler 33).

It kin net misse. Kastlein Breeuwsma, altyd op it goeie moment de eagen iepen, hat foar in sacht pryske in partij fan dat smoarch-grien wylde hout opdien. De kraanmasinist, dy ’t it swikje mei muoite út ’e mar fiske hie, wie fansels al lang bliid dat er dy rommel kwyt wie. Hy koe ek net witte wat foar kostber Hout fan hûnderten jierren âld hy ferpatste.. Wy lûke der fierders gjin messen om. Kafee Moarkswâl anno 2004 is sûnder it te witten in hystoaryske ombou fan 1000 jier ryk! Henk mei der wol sunich op wêze. IIsherbergen Dêr ’t ergens yn Fryslân oan trochgeand farwetter noch in âlde herberch stiet, kin it hast net oars, of it hat in iisherberch west. Wetterherbergen waarden se ek wol neamd. Want nei de winter kaam it skippersfolk wer op ’e proppen. Bekende iisherbergen fan doe fine wy ûnder mear yn Burdaard, Dokkum, Grou, Wergea en Wolsumerkeatling.

Hout van goud

Wy geane efkes werom yn de tiid. En dan wol in moai ein. Yn de “Tegenwoordige staat of Historische Beschryvinge van Friesland, enz. enz.”/Johann Hermann Knoop, 1763 s.57-58 stiet it der sa: ... dat ’t Hout, dog inzonderheid het Eiken-hout, onder de grond bedolven leggende , boven maten lang, ja meer als 1000 jaren duuren kan, zonder geheel te vergaan: De ondervinding leert ook dat ’t

Elk dy’t in bytsje de jierren hat, kin de ferhalen noch wol fan de strange winters en it folk, dat mei man en macht op redens de wide fearten en marren oerglide. It folk, dat him dan wurch en rûzich efkes deljoech yn in gastfrije herberch. Aldtsjerk wie sa ’n doarp, dat yn in griis ferline al in ideaal plak wie foar in iisherberch. Moai tusken Ljouwert en Dokkum yn. 19


Al is de âld herberch spitigernôch ferdwûn, Henk en Janny Breeuwsma ha de lêste alvestêdewinter priuwe kinnen fan de spesjale sfear dy ’t sa ’n winter meibringt.”It is drok, mar gesellich; de minsken binne oars, at se op redens oer de matte troch de syddoar sile.” Ald-kastlein Sietze Woudstra, de heit fan Sake, hie it altyd oer de “ûngetidersdoar”. De echte âlderwetske winters fergen namtlik hiel wat fan de kastlein mei syn personiel en de hiele húshâlding. It wie fansels wol sa, dat de baas fan ’t spul nei sa’n winterskoft “syn lege ponge net oan ’e brêge hoegde te hingjen.”

der seker west. Ut de skiednis fan de “IJsclub Oudkerk” witte wy dat sy yn 1874 al om beurten fergaderingen hienen by trije kasteleins, dy ’t ”in dezelfde rechten deelen”. Yn 1882 jout de Schatter voor de Gemeente Tietjerksteradiel yn Aldtsjerk fergunningen út oan acht (!) lokaliteiten “om er den kleinhandel in sterken drank in uit te oefenen”. Dêrby is ek Jitze Jacobs Bottema, sûnt 1877 eigener fan in nij dûbel pand by de brêge. S. de Vries en Feike P. Ferwerda binne ús ek noch bekend fanwege de iisklub; de oare nammen: F. Rinsma, L. Doornik, A. Visser en H. Zuiderveld klinke ús hjir en dêr ek net ûnbekend yn ’e earen.

Weetgierige vragen Yn it boekje fan H. van Rollema : Wandelingen van mijnen oud-oom den Opzigter door .........Tietjersteradeel wurdt ut neilitten papieren in reisferhaal ferteld. In sekere Hotze Piebes Wiekstra docht op syn reis yn 1750 te foet ek Aldtsjerk oan “...in de herberg bij Douwe Jans aan het einde van het onaanzienlijk, ongeregeld gebouwde dorp gekomen, kwam het hem terstond voor in dezen man iemand te treffen die geneigd was en tevens in staat zijne weetgierige vragen te beantwoorden...” Net snotterich dus, dizze kastlein Douwe Jans. Men soe dochs sizze: hy moat fan ús herberch by de brêge wêze.

Herberch oan de Moark (1907 of 1908)

Herberch-histoarje yn Aldtsjerk It liket op it each frij ienfâldich. Der binne prachtige aansichtkaarten fan de âld herberch om 1900 hinne. Efkes freegje by it Gemeenteargyf yn Burgum wannear it âlde kafee op Van Sminiawei 107 boud is, en ...... dan folget it iene riedsel nei it oare. Hat de herberch altyd herberch west? Dienen de kastleins der oar wurk neist? En .... wienen der mear horekagelegenheden? Om mei it lêste te begjinnen. Ja, dy ha 20


Sicht op de grutte herberch sjoen fanôf “It Amelân”. In lyts rântsje muorre fan it âlde kafeetsje is op de foto noch krekt te sjen. (plm. 1908)

Brood- en Kleinbakkerij Mear as 100 jier fierder, yn 1859 freget timmerman Hotze Jelles van der Meulen by de gemeente “... nederig, maar tevens dringend eene Brood- en Kleinbakkerij alhier op te rigten en eene nog te stichten huizinge...”. Hy kriget stipe fan jonkhear Hector A. van Sminia, dy ’t in moaie brief skriuwt omdat der “over de thans bestaande bakkerij maar al te veel regtmatige klagten worden gehoord” In simpele tekening lit sjen dat der sloopt wurdt en dat it nije hûs opskoot yn de rjochting fan de brêge. De fjouwer lede bomen (=lindebomen) sille dan sneuvelje moatte. Soan Keimpe Hotzes makket der yn 1861 in dûbele wente fan: de herberch kriget syn spesifike foarm. Jitze Jacob Bottema keapet it pand yn 1877 dan en bout der trije jier letter in hok by. Net earder as yn 1882 heare wy dan offisjeel dat hy yn syn lokaliteit drank skinke mei. Lang sil hy dat hjir net

dwaan, want yn 1883 set Bottema ôf nei Niebert. Widdou Hiltje Steenhuisen, “bakkersche en kasteleinsche” yn Burdaard keapet de saak op en docht it yn ’e ferhier. Bakker-kastlein Jan K. Hoitsma is de man dy ’t de seal by gelegenheid fan it 25-jierrich jubileum fan de iisklub al prachtich fersiert. Logement en Stalling Yn 1907 wurdt de herberch, noch altyd mei bakkerij, al wer ferkocht. No oan de buorman Meindert Jacobs van der Woude. It is syn namme, dy ’t op de alderearste aansichtkaart te sjen is, dy ’t makke is fan dit ymposante gebou. Lang sil syn namme net op ’e muorre stean, want de nije eigener Andries K. Loonstra freget yn july 1908 fergunning “...om plafond tegen de zolder te maken en lambriseringen in het gebouw ..en een gedeelte te vernieuwen om te gebruiken voor Doorreed” De tapperij kin blykber noch net út, want 21


yn 1910 freget hy nochris in fergunning oan. No foar in kowestâl mei plak foar seis kij achter it kafee...

inkelde moannen letter it ferlossende oanbod fan Dekenga fan de herberch by de brêge. Jonkhear Hobbe van Sminia stipet de famylje ek noch mei in liening foar de oanskaf fan in taksi. Al mei al in hiele ferbettering foar de famylje Sietze Woudstra nei de jammerdearlike brân op “It Amelân”.

Oft de molke te goedkeap wie of, dat de man de tiid net mei hie,feit is, dat der yn 1917 al wer in oare kaptein op it skip komt. En no ien fan onverdachte huize: Dekenga hjit de man en hy is .... gehielûnthâlder. Men soe sa sizze, dat kin noait geskikter.. Mar nei twa jier hied er dochs skjin syn nocht. Op 1-5 1919 docht hy de herberch oer oan Sietze Sakes Woudstra, soan fan de eardere jachtopsjenner op de Klinze, Sake Sytzes Woudstra sr.

Soan Sake trout yn 1939 mei Emmy Bosmans, ôfkomstich fan Antwerpen. Se komme te wenjen yn it hûs Oer de brêge. Sake is bus- en taksi-sjauffeur by syn heit yn tsjinst.. Dy wie dêr yn 1921 al mei begûn. De bus paste krekt yn de skuorre/trochreed by har hûs.

Fan slûpyntsje nei Café S. Woudstra De namme S. Woudstra sil hast 56 jier ferbûn wêze mei it karakteristike kafee oan de Moark. Earst Sietze Woudstra, berne yn 1888, hy trout yn 1910 mei Aaltsje Hovinga. Har heit, Age Hovinga hat it kafee anneks bakkerij en winkel op it Amelân. Dat wie in lyts trijehoekje grûn, lyk yn de bocht foar Fr. Lageveen oer. It kafee wie net grut, mear in slûpyntsje en wurdt ek “It Amelân” neamd. Yn 1914 nimt Sietze Woudstra “It Amelân” fan skoanheit oer. Sake is sân jier en syn suske Syb fjouwer, as der op in novimbernacht yn 1918 brân útbrekt. De ynwenjende omke en bakkersfeint Sipke Hovinga bringt de bern nei bûten ta. It hûs baarnt finaal ôf en wurdt nea wer opbout. It jonkje Sake is der alhiel foar wei. Jierren letter kin hy der noch mar min oer prate. De lytse mienskip springt by. De iisklub stelt de mânske iistinte, dy ’t oars brûkt wurdt by de riderijen op ’e mar, beskikber foar needopfang. Lokkich komt

Dan brekt yn 1940 de twadde wrâldoarloch út. Jongbazen yn leantsjinst rinne al gau it risiko oppakt te wurden foar de Arbeitseinsatz yn Dútslân. Dêrom wurde heit en soan Woudstra it iens om te ruiljen fan wenning en berop. It ferhúzjen is gjin grutte toer. Ien brêge oer mei de skokarre en Sake en Emmy Woudstra steane 22 maaie 1942 offisjeel te boek as it nije kasteleinsechtpear. Slachrjemme It wurdt in tiidrek fan strenge winters. De “ûngetidersdoar” nei de Moark stiet faak iepen. De sûkelarjemolke wurdt mei kratten tagelyk fan ’t suvelfabryk yn Gytsjerk nei de herberch brocht. Ek de slachrjemme komt per krat yn, want kasteleinske Emmy is dêr net sunich mei. Yn 1952 fûn de lêste grutte ferbouwing plak Under oaren komt der noch in rút yn de muorre op ’e noardkant. In nije keuken en toiletten wurde pleatst. Revolúsjonêr is de dûsgelegenheid. Dy wurdt earst alle sneontemiddeis oan minsken fan it doarp ferhierd. 22


Café Sake Woudstra, yn 1967 hielendal wyt ferve . (1970)

Skaftsjende reizgers, brulloften en partijen, kaartjûnen en fergaderingen, gymnastykútfierings en net te ferjitten it Doarpsfeest ; optredens fan Selskip Tetman en Jarich oant VPRO- televyzjeprogamma’s mei Marius Monkou ta, alles skode de âld herberch yn.

Op 1 jannewaris 1975 nimme Pieter en Tytsje Dorenbos it kafee oer. “MOARKSWAL” is tenei de namme. In oare tiid brekt oan. Drama Yn de nacht fan 25 op 26 febrewaris 1982 baarnt de herberch by de Moark oan ’e grûn ta ôf. In freeslik drama, wêrby kafeehâlder Pieter Dorenbos dyselde nacht noch komt te ferstjerren. It hiele doarp Aldtsjerk is ferslein. De âlde herberch is foargoed histoarje!

Yn 1967 fiert de famylje Woudstra harren 25-jierrich kastleinsjubileum. Sake, dy ’t yn ’e rin fan de tiid njonken de horeka gâns dingen by de ein hat, fynt eins dat in kafeehâlder mei 55 jier ophâlde moat.

Kees van der Kooi Dat rêdt hysels lang net, mar einlings is it sa fier. Mei in boelguod yn âlde styl, kompleet mei assistinsje fan âld-doarpsomropper Bernardus Postma, nimt de famylje Sake Woudestra ôfskie.

Mei freonlike tank oan: Frou Emmy Bosmans en dochter Jelly Woudstra, knipsel en foto-argyf fan J. van Huizen te Mûnein en it Gemeente-argyf yn Burgum. 23


Afrika in Aldtsjerk sporen van kunstenaars als tastbare herinnering Gerhild Toth

en gaven workshops, een fascinerend avontuur, waar ik met warmte aan terugdenk. Ik fotografeerde, artistiek en documentair. De mannelijke kunstenaars wilden mijn foto’s regisseren en liepen dikwijls weg. Door de lens kijken kon pas na luisteren hoe belangrijk ze waren, wie ze allemaal kenden en waar hun werk hing. De vrouwelijke deelnemers waren verlegen voor de camera en zeiden vriendelijk dat ze niet op de foto hoefden. Nu is voor fijne foto’s vertrouwen en licht nodig en tegen de tijd dat de heren achteloos, stoer wilden poseren was de spontaniteit weg en het licht veranderd. Als kunstenaar heb je een beeld of sfeer voor ogen, voor mij een natuurlijke houding en niet iets bedachts. Als de kunstenaars met de bus uit de hotelschool kwamen, moesten ze vaak dingen doen of iemand spreken. Samen op de foto gaf problemen, te velen wilden in het middelpunt staan. Fotograferen leek hopeloos, ik wilde niet als pro deo fotograaf hun werken vastleggen, ik was als kunstenaar uitgenodigd en vond een manier om vertrouwen te winnen, iets brutaler. Ik zei bijvoorbeeld: “Wat een prachtige hand,”

Van drie Afrikaanse kunstenaars die deelnamen aan de uitwisseling African colours-Dutch skies hangen schilderijen van mensen en landschappen in het trappenhuis naar de sauna in De Klinze. De werken ontstonden in september 2003 tijdens een uitwisseling tussen vijf Friese en vijf Zimbabwaanse kunstenaars en ik vertel iets over mijn ervaringen. Dit inspirerende project slaagde o.a. dankzij de onaflaatbare inspanningen van kunstenaar, IT-ontwerper en organisator Carla van Beers. Zij heeft een band met Afrika en in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe is mede dankzij haar de African Artists Association opgericht die werk toont werk van aangesloten leden via het grensoverschrijdende internet. Naast beelden, schilderijen, werken op papier en grafiek staan portretten en informatie over de kunstenaar op de site. De opbrengst van ruim 1000 euro van de verkoop hier, kwam ten goede aan de associatie, de kunstenaars ontvingen hun percentage. Twee weken werkten kunstenaars in de Orangerie van De Klinze, 25


RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Alles van eigen slachting Gerookt spek Droge worst uit eigen rokerij Canterlandseweg 12 • Gytsjerk Tel.: 058 256 13 62 • Fax: 058 256 37 40

Jan Hooghiemster Bouw- en onder houdsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


en knipte het signeren, een handeling die kunstenaars te belangrijk vonden om te onderbreken. Omdat de Orangerie waar we werkten klein was, kon ik niet onopgemerkt achteruit of op een stoel of tafel staan, dat belemmerde anderen. Ik moest momenten stelen en voelde meer adrenaline dan anders, niet gewend dat mensen om me heen meekeken. Gelukkig lieten de Friese kunstenaars mij rustig toe, dat gaf de anderen vertrouwen. Naast foto’s van de opening, het werken, vergaderen en de workshop, lukten de portretten. ’s Morgens of ’s avonds als de anderen weg waren, fotografeerde ik simpele dingen zoals een penseel in een pot vanwege de mooie schaduwwerking en ribkartonnen paletten vanwege het ritme. Het is heerlijk om te kijken hoe licht ergens doorheen of overheen valt en soms treft een beeld dat op die manier voor mijn ogen ontstaat zo dat ik het wil delen. Ik moet het oppakken met het oog van de camera, gestuurd door mijn bewegingen en aandacht. Toen ik dit vertelde aan een van mijn collega’s, vertelde ze dat zij nooit stilstond bij zulke kleine dingen en pas op de foto zag waarom ik me daarover bekommerde. Ik heb dat vaak alleen kunnen delen door de beelden die ik laat zien. Fotograferen is prachtig, je hebt het moment of het is voor altijd voorbij. Inmiddels heeft de penseelfoto in de TEM-Galerij te Leeuwarden gehangen en een andere foto vanuit een speciaal standpunt, in het Gemeentehuis te Roden. Het was de foto waarop sommige kunstenaars pas ontdekten welke mooie doorkijkjes de

Orangerie, waar ze werkten bood. De wereld is veranderlijk en met ons grillige weer is natuurlijk licht dat past niet te bestellen, licht, zo om je heen, maakt elke foto een geschenk. Deze emoties kon ik met collega’s heel vanzelfsprekend delen. Ik kreeg mooie indringende verhalen, bijvoorbeeld van de in Duitsland wonende Granete die Afrikaanse vrouwen en dieren weergeeft om landgenoten te herinneren. Vrouwen maken lange dagen om het land te bewerken en brandhout te zoeken om te koken, ze hebben vaak onvoldoende voedsel voor hun kinderen. Mannen die zich vermaken met de jacht op heel lekkere vogels en die braden en eten bij kampvuren zij zonder zich om hun vrouwen te bekommeren, blijven onaangekondigd dagen weg. Vrouwen kunnen dat niet, daarom waren de schilderijen in tweeën gedeeld, de prachtige vogel bereikte de vrouw niet. Het verhaal van Doris kleedje op haar eerste reis buiten Zimbabwe. Dit bruinoranje kleedje bewaar ik in een foto, het hing op een lege melkfles die als penselenbakje gebruikt werd. Doris was verbluft dat ik dat wilde fotograferen. Het hangt uit de weg lachte ze vanonder de pet die ze droeg, ook al viel er geen fel zonlicht binnen Ze was niet de enige die het niet begreep. Op een stil moment viel het middaglicht door de gietijzeren ramen en ving ik een apart stilleven. Een foto als lunch, lang genoeg om het licht naar de goede hoek te laten draaien waar het kleedje dat ik dagen in de gaten hield hing. Veel vrouwen in Zuid-Afrika verkopen kleden 27


over de grens in Zimbabwe. Doris haakt niet, omdat je in haar land goedkoop kleedjes kon laten maken. Ze was onder de indruk van de tijd die dat kostte en maakte een schilderij met het kleedje er letterlijk in en de moeite en inspanning van het leren haken stopte ze ook in het werk met ’toegevoegd object’. Het hangt in De Klinze en is enigszins verwant met werk van Boris, een Friese kunstenaar. Hij plakte plastic voorwerpen op zijn doek en schilderde er een kleurrijk strepenpatroon overheen, de contouren en vorm zijn opgenomen in de verfhuid. Hij geeft mooie vormen en aansprekende speelgoedfiguren een nieuw leven. Gillian had van wat wij Boris ’billenkaart’ noemden een ritmische collage gemaakt met nieuwe grotere figuren met eenzelfde bilpartij, zij verwerkt materiaal uit magazines en beschildert die collage et haar eigen versie of iets anders. Ik heb veel gehad aan de gesprekken met haar. Op mijn atelier heeft ze werk gezien dat haar beïnvloedde, maar ze heeft het meegenomen om verder aan te werken, ze had De Klinze geschilderd met een fijne waas ervoor, zoals in mijn Meisje in de regen en Vogel in het riet. Ik kreeg haar patroonpapier en heb dat op mijn manier, met structuur, alsof iets bij elkaar komt of uiteenvalt verwerkt en niet plat opgeplakt in laagjes. Mijn papier is een beetje uit verband vertrokken, dat oogt kwetsbaarder en spannender in Punthoofd (acryl en collage op doek). Daarnaast maakte ik op papier, abstracte impressies hoe ik het landschap beleefde, de sfeer van de dag op een bepaald uur of de mensen. In één drukte ik Afrika uit naar aanleiding van de verhalen tijdens het werken en gezamenlijk pauzeren en eten. Ik vertelde dat

niet, maar een van de kunstenaars riep: Dat zijn Afrikaanse kleuren”. Het blad is mij dierbaar. Na afloop zijn in De Klinze enkele werken van de Friese kunstenaars blijven hangen, waaronder die impressies, nu rest de Afrikaanse kunst. Maar ik herinner vaak hoe Gillian telkens vertelde dat de man vrouw verhouding in haar ogen heel anders was in West-Europese landen. Ook hoe zij voor Valentina, Afrikaanse liedjes zong en wij Nederlandse kinderliedjes. ’s Avonds masseerde Gillian de voeten van haar kinderen om afscheid te nemen van de zorgen van de dag en rustig te slapen. De massage leek op voetreflex, ik herkende dat omdat ik die omdat ik het af en toe toepas om niet te vergeten. Gillian, was verbaasd dat je zoiets heilzaams niet gewoon van je moeder leerde, maar op een cursus. Ze knuffelde kinderen anders dan wij, maar de omgang met collega’s verschilt weinig. Als kunstenaar kom je dezelfde moeilijkheden tegen bij het zoeken en voltooien van een werk en hetzelfde geluksgevoel als iets af is. Je hebt, dezelfde vermoeidheid, exposeren, verkopen, erkenning blijven even inspannend. Het ontdekken van verschillen en overeenkomsten versterkte de band tijdens het samenwerken. Tijdens de eindexpositie in de Orangerie en De Klinze wilden de heren heel graag hun foto hebben. Ze keken er telkens naar en verbaasd omdat ze dat niet verwacht hadden, sloegen ze door in de trant van je bent een heel goede kunstenaar, heel belangrijk en dit herhaalden ze voortdurend. Het fotograferen was een grotere uitdaging dan verwacht, maar ik had bovenstaande verhalen niet gehoord als ik alleen als tekenaar had deelgenomen. 28


Voorstel groenafvalstort in de Trynwalden De verschillende verenigingen van Dorpsbelangen vergaderen sinds een aantal jaren 2x per jaar gezamenlijk en bespreken dan punten die de hele Trynwâlden aangaan. Tijdens de laatste vergadering kwam Dorpsbelang Oentsjerk met een plan om in de Trynwâlden tuinafval te blijven storten op de zaterdagochtend in de Trynwâlden. U weet dat sinds 1 januari de vuilstortplaats in Gytsjerk gesloten is. Dit ervaren de gezamenlijke dorpsbelangen als een gemis, helaas heeft overleg met de gemeente niet geleid tot een alternatief. Het voorstel dat nu naar de gemeente is gestuurd houdt in het kort het volgende in:

ondertekend, naar de gemeenteraad is gestuurd. De secretaris en voorzitter van Dorpsbelang hebben alle fracties van politieke partijen bezocht om hen te overtuigen van het nut en de noodzaak van dit plan. We hopen dat wanneer U dit leest, de gemeente positief heeft gereageerd op dit voorstel. Namens Dorpsbelang Aldtsjerk, Janny van der Mark

24 maart komt de Amalia boom

Voor de inwoners van de Trynwâlden moet het op 40 zaterdagen per jaar mogelijk zijn (alleen) groenafval te storten op het terrein van BTB, Rinia van Nautaweg 2c in Gytsjerk. Openingstijden zullen van 08.30 tot 12.00 uur zijn. De gemeente zou in de daarop volgende week dit groenafval moeten vervoeren naar de stort in Sumar. De inwoners van de Trynwâlden krijgen door dit voorstel in ieder geval de gelegenheid het vele groenafval in de eigen omgeving kwijt te raken. We wonen in een groene omgeving en er is veel groenafval. Door dit voorstel wordt ook voorkomen dat er veel verkeersbewegingen zijn in de gemeente richting stort in Sumar. Bovendien voorkomt het illegale stort van groenafval in onze woonomgeving. Al met al een goed initiatief dat, door alle Dorpsbelangen in de Trynwâlden

Op de nationale boomplantdag, dit jaar 24 maart, worden in alle dorpen van de gemeente Tytsjerksteradiel de “Amalia bomen” geplant. Zo ook in Aldtsjerk. De gemeente heeft in december aan de besturen van Dorpsbelangen gevraagd of zij een geschikte plaats in de dorpen wilden aanwijzen. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft gekozen voor een plekje aan de Freuleleane. Recht tegenover de ingang van de Klinze loopt een pad richting nieuwbouw. Aan het eind van het pad is een vijver en een stukje grasland. Daar wordt op 24 maart de Amalia boom geplant. Hoe laat dat gedaan zal worden is op dit moment (6 maart) nog niet bekend, maar ongetwijfeld zal dat in Actief gemeld worden. Het zou leuk zijn, wanneer de wethouder die de boom komt planten, daar niet alleen staat te 29


scheppen, maar dat dorpsbewoners en schoolkinderen hem daarbij aanmoedigen. Het planten van een “geboorte boom” is al een oud gebruik in Tytsjerksteradiel. Zijn er bewoners die weten waar alle vorige bomen geplant zijn? Is de Wilhelminaboom bij het Amelân de eerste. Waar is de Beatrix-boom gebleven en die van Willem-Alexander. Misschien

kan een dorpsgenoot op leeftijd ons daarover iets vertellen in een volgende brêgebidler. Misschien weet meester Biesma er iets over te vertellen. Waren de schoolkinderen destijds ook present? U ziet: allemaal vragen. Wie geeft het antwoord? JvdM

Ruim je speelgoed op! In de afgelopen winterperiode hebben een grote groep van voornamelijk jongens zich wekenlang vermaakt met het bouwen van vlotten. De bouwactiviteiten vonden plaats bij de mar. Dagenlang werd er van alles naartoe gesleept en er is driftig getimmerd. Waarschijnlijk zijn vele jongens regelmatig met natte voeten thuisgekomen, want ja dat risico loop je nu eenmaal met vlotje varen. Maar na een paar weken was het bouwen afgelopen en werden de speelactiviteiten verlegd naar andere plaatsen met als gevolg? Jullie raden het al. Bij de mar lag een behoorlijke hoeveelheid rotzooi; planken, jerrycans, tempex enz. enz. Hendrik Kooistra heeft dit allemaal verzameld en naar de haven gesleept zodat de gemeente de rotzooi op kon halen. Dat moet een volgende keer even anders. Spelen bij de mar of in het bos of waar dan ook: Machtig mooi dat het hier kan, maar ruim net als thuis wanneer je klaar bent met spelen je speelgoed even op. JvdM

30


Van de Culturele commissie

Van de Feestcommissie De feestcommissie is al weer druk bezig met het voorbereiden van het a,s, dorpsfeest. We beginnen de 11 juni ’smiddags met een zeskamp voor de schoolgaande jeugd. ’s Avonds komen de Heidedoosjes uit Pieterburen voor een optreden, daarna de TOP-100 Band Exposure uit Dokkum. We hopen op weer zulk mooi weer als verleden jaar, dan word het ook vast weer zo gezellig! Ps; Net voor of na de mei-vakantie komen wij weer met de intekenlijsten langs! Mogen wij weer op u rekenen?! Namens de feestcommissie Elly Hoekstra.

Zondag 15 februari vond er voor oud en jong een tafelpoppenspel plaats in dorpshuis Oerein. Er waren zo’n 24 kinderen en een klein aantal ouders aanwezig waardoor iedereen dichtbij de tafel kon zitten om de voorstelling goed te bekijken en beleven. Voor sommige kinderen was dit wel heel dichtbij want Magreet Maats, die het verhaal van sneeuwwitje uitbeeldde speelde sommige scènes heel levendig. Zoals de scène waarin de stiefmoeder van sneeuwwitje de boswachter opdracht geeft alleen maar terug te mogen komen met de ingewanden van sneeuwwitje, die de stiefmoeder vervolgens opeet. (Het waren gelukkig de ingewanden van een everzwijntje) Of de scène waarin de stiefmoederdriftaanvallen krijgt wanneer de spiegel aangeeft dat sneeuwwitje duizendmaal schoner is dan de koningin. Een aantal kinderen zat bij dit soort scene’s met de vingers in de oren als ze de spanning even niet aankonden. Magreet Maats wist ons allen, jong en oud, met gemak te boeien. Jammer dat niet meer kinderen deze voorstelling zijn komen bekijken. Magreet Maats komt op 17 april in Oentsjerk wederom optreden met een andere voorstelling. Voor degenen die nu niet zijn geweest alsnog een kans om haar te zien spelen en voor anderen om nogmaals te kijken. De volgende activiteit van de Culturele Commissie is zaterdag 27 maart. Muziekgroep REMOLINO komt dan optreden. Namens de Culturele Commissie Wilma Top

4 Mei-viering in de Trynwâlden Sinds 20 jaren organiseert de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden de dodenherdenking op 4 mei in onze regio. Daar toe kwam men bijeen in de Hervormde kerk van Oentsjerk. Dit jaar is in goed overleg voor een bredere opzet gekozen. Een 4-Meicommite (waarin nog wel Oecumenische werkgroep leden zitten) neemt de organisatie op zich. De bedoeling is meer mensen te betrekken bij hetgeen, waarvoor “4-Mei” staat. Hoewel 4 mei nog ver weg lijkt, willen we u toch alvast melden, dat de bijeenkomst in een zaal van Heemstrastate zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur. U, oud en jong, kerkelijk en niet kerkelijk, man of vrouw, kortom iedereen is van harte welkom. Namens de werkgroep A.W. Niemeijer 31


Landgoed Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor: woningbouw, dienstensector, industrie, kantoor-, hotel- en museabouw restauratie - rekreatie architektenburo jan dorenbos bv bosweg 15 • 9067 DM roodkerk tel. 058 - 2562003 • fax 058 - 2561094


SINNEH

NK

Ut ’e skoalle klapt . . . . . Juf Adri en juf Gerda zijn na de voorjaarsvakantie op therapiebasis gestart met hun werkzaamheden. Tijdens hun afwezigheid zijn ze door Juf Nelly en juf Tsjikke vervangen. Juf Betty was intussen al op therapie basis werkzaam en die hervat haar werkzaamheden weer normaal.

Verschillende groepen hebben voorstellingen van Uurcultuur gevolgd. Groep 5 en 6 hebben het nog te goed. Zij gaan op 8 april naar Burgum. Na de voorjaarsvakantie starten we op Sinnehonk met het project “Nieuws”. Het resulteert in twee feestelijke ouderavonden op 6 en 7 april in Oerein.

Vanaf 1 februari lopen Tjitske Terpstra en Evelien Wellens stage in groep 1 en 2. Tjitske als klassenassistent en Evelien als onderwijsassistent. Inge de Bruin is als Lio stagiair al vanaf eind januari werkzaam in groep 5 en 6 op maandag t/m woensdag.

Op 15 april is de Open Dag. Ouders en andere belangstellenden mogen dan ’s morgens een kijkje nemen in de groepen. ’s Middags hebben de leerlingen vrij. De OBO bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met een personeelsuitje.

Tijdens de voorjaarsvakantie en de week erna krijgt de onderbouw nieuwe vloerbedekking en plafond. Juf Martha moet zich met gr. 1 en 2 een week in de hal behelpen. Ze hoopt op 15 maart weer in haar eigen vernieuwde klas te kunnen werken.

Tot zover het nieuws van Sinnehonk.

De afgelopen periode zijn er drie nieuwe leerlingen op Sinnehonk gekomen. Het zijn Friso Hellinga, Jorrit Rauwerda en Olaf Atema. Wij hopen dat ze snel hun plekje in de groep zullen vinden. Groep 8 heeft in februari de Cito eindtoets gemaakt. Wanneer de uitslag bekend is , maakt meester Folkert afspraken met betreffende ouders en leerlingen.

33


SINNEH

NK Buiten We hebben de pop in bat gedaan en dat was wel leuk en het begon te reegenun en de pop zat in bat en ik moest lachen. Bodil groep 4

Logeren Ik hep bij mijn pake en beppe guslapen en jens en ivan die hebben ook daar geslapen en ivan dee zijn skeelers aan en was een beetje dom want we gingen een heel blok om en ik worde een beetje moe. Ayla groep 4

De trouwerij We waren in de rontvaartboot Anton groep 4

De barbecue Wij hebben bij kennesen gegeeten. Het was lekker. Jeldou groep 4

De bolderkar We gingen in de bolderkar met Betinkhe voor de bolderkar. Dat was wel leuk, heelemaal naar oma toe. Daar bleven we heel lang. Sanne groep 4 34


SINNEH

NK voor vader en moeder Konijn.

*Reacties n.a.v. de voorstelling :

…Joppe Konijn van Dibbes. …

* Wat vond je heel erg mooi? Loes: Het wiebelen van de kont van de vader. (Dat gebeurde tijdens het zingen van het wortellied.) Mart: Het scheuren van het bootje van kikker. Fien: Dat de kikker het muziekje (mondharmonica) had afgepakt. Olaf: De boot van de kikker. Bente: Grappig was dat hij zo ppppp (geluidje) deed met de mond. Anja: Het ruit van het huis dat er zo maar uit kon. Kars: Dy heit seit; Joppe net yn it wetter! En hy docht it al. Klaartje: Vader Konijn schudde met het kontje , tijdens het zingen. Hedwig: Dat de kikker kwam aanvaren met zijn boot. (Kikker maakte een verpletterende entree) Thomas: De eend moest de mondharmonica opduiken. Maar pakte de vis. Julian: Dat is haring. Jesse: Morgen ga ik vliegen leren. (Joppe kon nu zwemmen, dus het was weer tijd voor een nieuwe uitdaging.) Steven: It praten yn bêd. Hy klom samar ut it rut.

De kinderen van groep 1 en 2 zijn dinsdagmiddag 17 febr. naar de Schalmei in Hurdegaryp geweest. Daar hebben wij met andere scholen genoten van de avonturen van Joppe Konijn. Hieronder kunt u de reacties van de kinderen lezen. *Eerst even een korte samenvatting van het poppenkastverhaal.

Joppe zijn moeder is binnenkort jarig. Dan gaan zij worteltaart eten. Joppe zoekt in het bos wortels. Vader Konijn heeft inmiddels een mondharmonica voor haar gekocht. Vader geeft dat cadeau even aan Joppe. Maar dan valt het in het water. Eend moet Joppe dan helpen. Eend gaat duiken maar zonder resultaat. Het blijkt dat kikker hem gevonden heeft. Ondertussen is Joppe zijn watervrees kwijt. Hij kan zwemmen. Dat is dan een geweldige verrassing 35


SINNEH

NK Remco: Ik gean moarn fleanen, sei Joppe. Nee, sei syn heit. Joppe sei; grapje!

Joppe stie op in takke. En toen f창lde Joppe. Lois: Joppe voelde het water met zijn poot. Hij schrok van het koude. Nynke: Kikker yn de boat. Toen hy der oankwaam.

Joucke: De kikker skommelde yn de boat. En toen foel de kikker. Kees: Kikker in de boot. De boot ging zinken. Dat was geinig. Willem-Douwe: Leuk dat hij (kikker) in het water valde. Marianne: Leuk, ik spring in het water, zei Joppe. Nee, zei de vader. Grapje, zei Joppe. Julian: Leuk, dat hij op het laatst kon zwemmen. Rixt: Hetzelfde als Julian. Joppe kan nu zwemmen.

36


Seniorenraad

Gevaarlijke zwemtaferelen

Laten we ons dan eens even voorstellen: De Seniorenraad van Tytsjerksteradiel is een stichting die is opgericht in 1991. Het bestuur van deze stichting bestaat uit max. 13 personen, allen op vrijwillige basis. Het doel van de stichting is zoveel mogelijk de belangen van de ouderen in onze gemeente te behartigen. Om dit doel te bereiken hebben wij regelmatig contact met de gemeente alsmede met de instellingen voor ouderen in Tytsjerksteradiel en de woningcorporatie Friesland. Ook met de politieke partijen wordt overleg gepleegd. Natuurlijk is er ook geregeld overleg met de ouderenbonden om elkaar goed op de hoogte te houden van wat leeft op het gebied van ouderen in onze gemeente. Een van de adviezen die wij als Seniorenraad aan de gemeente hebben gegeven is over de vestiging van STIP (informatieloket voor de zorg etc.) in Burgum. Omdat de gemeente binnenkort een publieksbalie creĂŤert in het gemeentehuis willen zij ook het Stip in het gemeentehuis onderbrengen. Wij zijn echter van mening om de toegang naar het Stip laagdrempelig te houden het beter is het Stip in het dienstencentrum te laten. Doch de gemeente heeft hierover anders beslist.

In de afgelopen najaarsvergadering werd in de rondvraag door een lid het volgende probleem naar voren gebracht. In de zomermaanden spelen zich bij de brug over de Moark levensgevaarlijke taferelen af. Regelmatig komen hier jeugdige zwemmers bijeen om vervolgens vanaf de brug in het water te springen. Dit brengt grote risico’s met zich mee, zowel voor de jeugd als voor de langsvarende watersporters. Ook wordt over de vangrails geklommen en de weg betreden. Het bestuur van Dorpsbelang Oudkerk vraagt betrokkenen en hun ouders om in ieders belang deze activiteiten te (laten) beÍindigen. Namens het bestuur Gerrit van der Pol, voorzitter.

Bestuur Dorpsbelang Aldtsjerk Gerrit van der Pol - voorzitter van Sminiaweg 128C Jan Holtkamp - secretaris van Sminiaweg 48 Janny van der Mark - penningmeester Miedemaweg 27A Anneke de Vries Rhaladyk 9 Ludo van der Meer van Sminiaweg 125 Piet Feddema Eysingapaed 10 Wichger Helmholt Freuleleane 1

Dit is een korte inleiding over de Seniorenraad. Wij zullen U van tijd tot tijd van onze activiteiten op de hoogte houden. Secretariaat Seniorenraad: Jan de Wittstraat 24 9062 EX Oentsjerk

37


Workshop klaai en aai hiel wat oars en tige nijsgjirrich. by Anya, De Mieden 1 op tiisdeitejûn 6 april om 19.30 It is de bedoeling 3 pypskûm aaien wat út te holjen. De aaien wurde beklaaid mei klaai, strie of hea, dêr komme letter barsten yn, wat in moai effekt jout. Yn de aaien komme foarjiersblommen, en dan komme de aaien op in skaal te lizzen. Kinst de skaal sels meinimme, net te plat, die moat dan Ø 30 cm wêze, mar Anya hat ek moaie te keap foar ± €7.50. De kosten binne ± €20.00 p.p , kofje/tee ynbegrepen. Sels mei nimme (in skaal), in skelk is ek handich, meske, skjirre of alles wat jimme tinke noadich te hawwen. Opjaan, foar 4 april, by Anneke de Vries, tillefoan 2561593.

Remoli.No zaterdag 27 maart, 20.00 uur Doarpshûs Oerein - Entree € 6,00 De muziek op akoestische instrumenten spreekt jong en oud aan. Wie gevoelig is voor muziek kan de benen niet stil houden.

Remolino betekent wervelwind in het Spaans. Remoli.No brengt wervelende muziek uit alle windstreken. Dat kan de ene keer een snelle virtuoze dans op orkaankracht zijn, de andere keer benaderen we het melancholieke gevoel van de huilende wind.

38


Brêgepraat

bij zijn huis te komen, na een langdurige vergadering. Want de paal brand net zolang door dat het ’s morgens licht wordt.

Henkie en Ludo aan de v.Sminiaweg een lantarnpaal voor de uitrit hebben gekregen na enig oponthoud. Want toen de mannen met de paal aan kwamen sjouwen, en aan beide kanten van de weg begonnen te graven om de paal recht voor de ramen te plaatsen, moest Ludo toch wel even in opstand komen. Na enige woordenwisseling met de werkmannen, die niet reageerden, is ze gaan bellen met de gemeente ambtenaar. Die kort daarna terplaatse was. Meteen werden de gaten weer dicht gegooid en was er niemand meer te zien. Tot onze grote verbazing kwamen ze alweer na twee dagen terug om de paal op de juiste plaats neer te zetten, daar waar hij nu staat. Nu kan de Secretaris van de Feinteboun de oprit ook duidelijk onderscheiden van de rest van de omgeving. Zodat hij niet meer te ver door fietst, of zelfs een keer een poging heeft gedaan om naast de brug langs

Jan Veenstra hat (wer) it earste ljipaai fan ’e gemeente fûn, op itselde stikje lân as foarrich jier?!! Dat DAT wol tige bysûnder is. 17-3-04 Dat wy dit as redaksje op ’e falreep binnen krigen en dit foaral pleatse wolle. Lokwinske Jan! Het was op een zondagmorgen, 25 januari jl., toen de rust op de Rhaladijk ineens werd verstoord door het geronk van maar liefst 37(!) Porsches, de één nog fraaier dan de ander. De lange rij vulde de hele weg, van het kruispunt tot aan de oprit van Eeuwe en Anneke. Het bleek om een toertocht van een Porsche-club te gaan, die het “paad bjuster” waren. De stoet was via Bartlehiem, onderweg naar de tegeltjesbrug. Na in de goede richting gewezen te zijn, werden de gaspedalen weer ingedrukt en ging de hele stoet richting Gytsjerk.

39


Schaakclub BOB kampioen In het herfstnummer van de diverse dorpskranten hebben we u verteld, dat wij in oktober 2003 het 25-jarig jubileum van onze schaakclub hebben gevierd. Het was een gezellige reünie met een rapid-toernooi in het Bobgebouw. In dit gebouw hebben we ook van september t/m mei op dinsdag onze clubavonden. Het afgelopen seizoen 2003 - 2004 hebben we met een zestal leden meegedaan aan de competitie van de Friese Schaakbond. We mochten op 26 februari 2004 na vele jaren het genoegen smaken om kampioen te worden van de vierde klasse. Het kampioensteam bestond afwisselend uit de volgende leden: G. Kroon, M. Slingerland, R. Glas, R. Oegema, M.

Miedema, S. Elgersma, H. v.d. Schuit en S. Wadman. We boekten een overwinning op het team van NEO van Noordbergum, De Burcht uit Leeuwarden en de schaakclub uit Heerenveen, maar moesten genoegen nemen met remise tegen Lasker uit St Jacobi en Schaakwoude van Damwoude. Zo werden we dus ongeslagen kampioen. Om volgend seizoen in een hogere klasse te spelen hebben we meer leden nodig. Belangstellende of nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaris R. Glas, Jelte Binnesweg 23 Munein (tel. 058-2562404) of bij G. Kroon, Staniasingel 3 Oentsjerk (tel 058-2561836)

Bregepraate Oudkerk in de media: wy binne net altyd like grutsk as de namme fan ús doarpke yn ’e krante komt!

SPEELTUINHANDEN ! ! Voor degene die tijd vrijgemaakt hebben, en voor degene die van plan zijn tijd vrij te maken. U hebt hopelijk allen een antwoordformulier ontvangen. Denkt u er dan nog even aan om het formulier ingevuld op de bekende adressen in te leveren? En mochten wij u hebben vergeten een antwoordformulier te bezorgen, dan kan u ook naar een van onze commissieleden bellen. H.Stielstra 2561043 R de Vries 2562712 K.den Haan 256162 H.Oud 2561497

40


Verschijningsdata De brêgebidler De brêgebidler komt 5 keer per jaar op vaste tijden. Hieronder is vermeld wanneer de eerstvolgende nummers verschijnen en voor welke datum de kopij binnen moet zijn. Inleveren kopij 6 mei 2004 6 september 6 november

AGENDA M A A RT 27 Culturele Commissie Muziek: Remoli.No. APRIL 1

Ald papier

verschijnt op:

6

eind mei eind september eind november

Feestelijke ouderavond Sinnehonk

7

Feestelijke ouderavond Sinnehonk

De redactie.

10 Goud van oud m.m.v. de band TO DAY. Muziek uit de 60-70-80jaren, Moarkswâ1

C O N TA C T PERSONEN

11 1e Paasdag Prijsbiljarten 14.00 uur Moarkswâl

Havencommissie: Jan Westerhof tel. 2561928

15 Open dag Openbaar Onderwijs

12 2e Paasdag Klaverjassen 14.00 uur Moarkswâl

17 Jubileum 10 jaar Speelotheek.

Speeltuincommissie: Henk Stielstra tel. 2561043

19 Doarpsbelangvergadering Moarkswâl

Culturele commissie: Gerrit Admiraal tel. 2562112

21 Schriftelijk verkeersexamen basisschool

INLEVEREN KOPIJ

21 SOOS

28 Praktijk verkeersexamen basisschool 28 Schoolvoetbaltoernooi 30 Rommelmarkt Koninginnedag

voor het volgende nummer MEI

6 MEI 2004 1

Ald papier


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz.

Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 34 - maart 2004  

De brêgebidler Nû 34 DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN MAART 2004 voorhet volgende nummer Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsj...