Fremtidsstudiet 2015 kapitel 10 Arbejdsmarkedet

Page 1

KAPITEL 10 - FLERE ÅR I ARBEJDE

 Den forventede tilbagetrækningsalder er steget fra 63 år i 2010 til 65 år i 2015  Hver fjerde erhvervsaktiv ønsker at fortsætte med at arbejde så længe som muligt  Lysten til at stoppe og helbredet er de to primære årsager til, at man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet  Hver tredje, der har forladt arbejdsmarkedet, ville gerne have fortsat længere

Klik for at se alle kapitler Læs det samlede fremtidsstudie

ARBEJDSMARKEDET

FREMTIDSSTUDIET 2015


82

ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015


ARBEJDSMARKEDET

Flere år i arbejde Vi regner med at blive længere på arbejdsmarkedet Vi tilbringer en stadig større del af vores liv på arbejds­ markedet, og vores arbejde og tilknytning til arbejdsmar­ kedet er vigtigt for os – både for vores identitet og øko­ nomi.

Markant stigning i den forventede tilbagetrækningsalder 66 Alder 65 65 64

Ifølge Fremtidsstudiet forventede de 50-54-årige og 60-64-årige i 2010 i gennemsnit at holde op med at arbej­ de som 63-årige. I 2015 regner de først med at forlade ar­ bejdsmarkedet i en alder af 65 år. Det er en markant stig­ ning i den gennemsnitlige forventede tilbagetræknings­ alder på bare fem år. En væsentlig del af forklaringen er givetvis, at en stor del af de 50-54-årige i dag ikke læn­ gere er medlem af efterlønsordningen, der med tilbage­ trækningsreformen fra 2011 er blevet gjort langt mindre attraktiv. De kan dermed først trække sig tilbage, når de når folkepensionsalderen, der i øjeblikket er 65 år. Den senere tilbagetrækningsalder kan dog også skyldes en generel forventning eller et ønske om at arbejde længere hos de yngre generationer.

63

63

62 61 60

Gennemsnitlig forventet tilbagetrækningsalder 2010 (885)

2015 (460)

Vi har spurgt de interviewede, der er erhvervsaktive i mindst 20 timer om ugen, ved hvilken alder de forestiller sig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred. Udover at kunne angive en specifik alder, har de interviewede også kunnet svare ’Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt’ og ’Ved ikke’. Sammenligningen vedrører følgende aldersgrupper: 50-54 år og 60-64 år. 885 personer har svaret på spørgsmålet i 2010 og 460 personer i 2015 ved at angive en specifik alder. Figuren viser det vægtede gennemsnit af disse besvarelser. ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015

83


Hver fjerde erhvervsaktiv mellem 50 og 69 år vil arbejde så længe som muligt (2015) 70 Pct. 60 50

61

59 54

40 30

30 25

20

26 17

14

10

15

0 Har angivet specifik alder 50-59 år (981)

Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt 60-69 år (424)

Ved ikke

I alt (1.405)

Vi har spurgt de interviewede, der er erhvervsaktive i mindst 10 timer om ugen, ved hvilken alder de forestiller sig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred. De interviewede har enten kunnet angive en specifik alder eller svare hhv. ’Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt’ eller ’Ved ikke’. Figuren viser andelen af svar i de forskellige svarmuligheder. 1.405 personer mellem 50 og 69 år har svaret på spørgsmålet. Antal svar for hver aldersgruppe er vist i parentes.

84

ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015

Hver fjerde ønsker at arbejde så længe som muligt Hver fjerde af de 50-69-årige, som stadig er aktive på ar­ bejdsmarkedet i 2015, ønsker at arbejde så længe som muligt. Desuden har seks ud af 10 angivet en specifik al­ der for, hvornår de forventer at holde op med at arbejde. De forventer i gennemsnit at stoppe som 65-årige. De 60-69-årige forventer at blive længere på arbejdsmar­ kedet end de 50-59-årige. Knap hver tredje mellem 60 og 69 år vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt, mens det samme gælder for hver fjerde mellem 50 og 59 år. Desuden regner de 60-69-årige, som har angivet en specifik alder for, hvornår de forventer at holde op med at arbejde, først med at stoppe, når de i gennemsnit er 66 år. De 50-59-årige forventer at slutte arbejdslivet som 65-årige.


Lysten og helbredet får os til at stoppe med at arbejde Lysten til at stoppe med at arbejde og helbredet er de to primære årsager til, at man trækker sig tilbage fra ar­ bejdsmarkedet. En markant større andel har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet af lyst i 2015 end i 2010. I 2010 stoppede 32 pct., fordi de havde lyst, mens det i 2015 var 42 pct. Både i 2010 og 2015 er hver tredje holdt op med at arbejde på grund af helbredet. Når det kommer til årsager til at stoppe, gælder det, at jo ældre man er, jo større andel er stoppet med at arbejde, fordi det var økonomisk gunstigt, på grund af ægtefællen eller på grund af aldersgrænser. Omvendt er de yngre ge­ nerationer i højere grad stoppet på grund af helbred og ændringer på arbejdspladsen.

En større andel trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet af lyst i 2015 end i 2010 45 Pct. 42

40 35 30

34 32

32

25 20 15

16 15

10 5 0

7 4

13 10

6

5

Havde lyst Det var Pga. til at økonomisk ægtestoppe gunstigt fælle

11 7

Pga. Pga. Blev helbred ændringer sagt op på arbejdspladsen 2010

Pga. aldersgrænse

8

7

Andet

2015

Vi har spurgt de interviewede, der er holdt op med at arbejde inden for de sidste 10 år, hvilke forhold der havde den største indvirkning på, at de holdt op med at arbejde. Det har været muligt at angive op til to svar. Procentandelene summer derfor til mere end 100. 936 personer har svaret i 2010 og 471 personer i 2015. Sammenligningen vedrører følgende aldersgrupper: 50-54 år, 60-64 år, 70-74 år og 80-84 år.

ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015

85


Hver tredje, der er holdt op med at arbejde, ville gerne have fortsat længere (2015) 70 Pct. 65 66

60

60

59

61

50 40 30

34 30

33 27

20 19 10 0

10

Jeg ville gerne have fortsat længere 50-59 år

Det var et godt tidspunkt at stoppe på 60-69 år

13 2 2 2 3

Jeg ville gerne have stoppet tidligere 70-79 år

80-89 år

3 2

5 4

Andet

I alt

Vi har spurgt de interviewede, der er holdt op med at arbejde, hvordan de i dag ser på deres afgang fra arbejdsmarkedet. Det har været muligt at angive op til to svar. Procentandelene summer derfor til mere end 100. 2.404 personer har svaret på spørgsmålet. Antal svar for hver aldersgruppe er vist i parentes.

86

ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015

Hver tredje ville gerne have fortsat med at arbejde Hver tredje mellem 50 og 89 år, der er holdt op med at ar­ bejde, ville godt have fortsat længere. 61 pct. synes, at de stoppede deres arbejdsliv på et godt tidspunkt. Andelen af personer, der gerne ville have fortsat længere, falder med alderen. Omvendt stiger andelen, som stoppede på et godt tidspunkt, med alderen.


Helbredet siger stop Fremtidsstudiet viser, at især problemer med helbredet er årsagen til, at hver tredje af de 50-89-årige har forladt arbejdsmarkedet tidligere, end de egentlig ønskede. Over halvdelen af dem, der gerne ville have fortsat længere på arbejdsmarkedet, er stoppet på grund af deres helbred. En femtedel er stoppet på grund af ændringer på ar­ bejdspladsen, mens 14 pct. er stoppet, fordi de blev sagt op. Det vil sige forhold, som de har haft ingen eller be­ grænset indflydelse på.

Helbredet får folk til at stoppe tidligere end ønsket (2015) 60 Pct. 50

52

40 37 32

30 20

20 16

10 6

0

8 3

7 7

Havde lyst Det var Pga. til at økonomisk ægtestoppe gunstigt fælle

14 7

Pga. Pga. Blev helbred ændringer sagt op på arbejdspladsen

Jeg ville gerne have fortsat længere (722)

9

11

Pga. aldersgrænse

7 7

Andet

I alt (2.404)

Figuren viser, hvilke forhold der havde den største indvirkning på, at de interviewede holdt op med at arbejde, for hhv. de 722 personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og som gerne ville have fortsat længere, og for alle 2.404 personer, der har svaret på spørgsmålet: ’Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde’. Det har været muligt at angive op til to svar. Procentandelene summer derfor Klik for at se alle kapitler til mere end 100. Læs det samlede fremtidsstudie ÆLDRE SAGENS FREMTIDSSTUDIE 2015

87