Page 65

ANNONCE

SØREN KRISTENSEN, HOBRO SØREN KRISTENSEN, HOBRO

Revadol afhjalp Revadol afhjalp Sørens ledproblemer Sørens ledproblemer En skade i en håndboldkamp for

REVADOL REVADOL KAN KAN LINDRE LINDRE SMERTER SMERTER OG OG GIVE GIVE BEDRE BEDRE BEVÆGELIGHED BEVÆGELIGHED Har du smertende, ømme og stive led, så har du måske begyndende slidgigt. Har du smertende, ømme og stive led, så har du måske begyndende slidgigt. Langtidsstudier antyder, at glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken. Langtidsstudier antyder, at glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken. Kliniske studier har vist, at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers Kliniske studier har vist, at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt. patienter med let til moderat slidgigt. Slidgigt er en ledsygdom, Slidgigt er ennæsten ledsygdom, som rammer os alle som rammer næsten alle med alderen. 8 ud af 10oshar med alderen. ud af 10 har slidgigt, når de8har passeret har passeret deslidgigt, 50 år.* når Det de starter med, de 50 år.* Det starter med, at brusken i leddet begynat brusken i leddet begynder at blive tynd og ujævn. dersidst at blive tynd ogden ujævn. Til forsvinder Til sidst forsvinder den helt. Samtidig fortykkes helt. Samtidig fortykkes ledkapslen, og der dannes ledkapslen, og dannes mere ledvæske, der hvorved mere ledvæske, hvorved leddet bliver tykkere. Slidleddet bliver tykkere. Slidgigt kan ramme alle led, gigt kan ramme alle led, men sygdommen sidder men sygdommen sidder oft est oftesti ihænderne, hænderne,fifingrene, ngrene, fødderne fødderneog ogryggen ryggen––samt samt i hoft i hofte-e-og ogknæled. knæled.

knoglen under ledfladen knoglen underomkring ledfladen og bløddelene og bløddelene omkring leddet.* leddet.* Lindring og bedre Lindring og bedre bevægelighed bevægelighed Revadol er et lægemiddel, Revadol et lægemiddel, der giver er lindring og bedre der giver lindring og til bedre bevægelighed ved let bevægelighed ved let til moderat slidgigt. moderat slidgigt. Revadol-tabletterne er baRevadol-tabletterne er baseret på rejeskaller, der er seret på rejeskaller, der er forarbejdet og forfinet i en forarbejdet og forfinet i en avanceret proces. Hermed avanceret proces. Hermed udvindes glucosamin udvindes glucosamin fra fra rejeskallerne. rejeskallerne.

Kan hæmme nedKan hæmmeafnedbrydningen brusken brydningen af brusken Langtidsstudier antyder at Langtidsstudier glucosamin kan antyder hæmmeat glucosamin kan af hæmme nedbrydningen brusken. nedbrydningen brusken. Kliniske studierafhar vist Kliniske studier har smervist at glucosamin giver at glucosamin smertelindring eftergiver 4 ugers telindring eft er 4 ugers behandling, samt forbedbehandling, samt forbedrer bevægeligheden i de rer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt. med let til moderat slidgigt.

Derfor Derforfår fårdu dusmerter smerter Smerterne Smerterneopstår, opstår,eft eftererhånden som ledbrusken hånden som ledbrusken går gårtabt. tabt.Det Detererikke ikkeselve selve nedbrydningen nedbrydningenafafbrusken, brusken, der dergør gørondt, ondt,idet idetledbrusk ledbrusk ingen ingennerveforsyning nerveforsyninghar. har. Smerterne Smerterneopstår opstårderfor derfor andre andresteder, steder,typisk typiski iledleddets detsomgivelser, omgivelser,både bådei i * *Ifølge Ifølgenetdoktor.dk netdoktor.dk

Slidgigt Slidgigtopstår opståri ibl.a. bl.a.nakke, nakke,lænd, lænd,hofte, hofte,ryg, ryg,skulder, skulder, fifingre, ngre, storetå og knæ. knæ.Diagnosen Diagnosenslidgigt slidgigtkan kankun kunstilles stillesaf afdin din læge. læge.

Læs mere mere på på Læs www.wellvita.dk www.wellvita.dk

En skade i enårhåndboldkamp for mere end 35 siden havde længe mere 35 Kristensen år siden havde længe voldtend Søren besvær, da voldt Kristensen da hanSøren begyndte at tagebesvær, Revadol. han begyndte at tage Revadol. »Efter 14 dage begyndte der at ske »Efter 14 at ske noget, og dage efter begyndte yderligereder nogle uger noget, efter yderligere nogle uger var og smerterne i mine led blevet var smerterne i mine led blevet lindret. Jeg glemte faktisk, at jeg lindret. glemte faktisk, at jeg havdeJeg ondt. Én ting er sikkert: havde ondt. Énikke tingatertage sikkert: Jeg glemmer mine Jeg glemmer ikke at tage mine en Revadol. Jeg har prøvet at holde Revadol. har prøvet at holde en pause og Jeg så kom smerterne snigende pause og så kom smerterne snigende igen«, siger Søren, der i dag lever et igen«, sigerlivSøren, i dag lever et aktivt uden der ledproblemer. aktivt liv uden ledproblemer.

Rask knæled med Rask bruskknæled mellemmed brusk mellem knoglerne. knoglerne.

Knæled med Knæled med tyndt bruskvæv tyndt bruskvæv og belastning og belastning direkte fra direkte fra knogle mod knogle mod knogle. knogle. Dosering Dosering (voksne): (voksne): tablet33gange gange 11tablet dagligteller eller33 dagligt tabletterpåpåenen tabletter gang. gang.

BESTIL REVADOL REVADOL BESTIL HOS WELLVITA WELLVITA HOS Revadolkan kanprøves prøvespå på •• Revadol leveringsservice: leveringsservice: kr.124,124,-for for22måneders måneders kr. forbrug. forbrug. Revadolkan kankun kunkøbes købesvia via •• Revadol hjemmesidenwww.wellvita.dk www.wellvita.dk hjemmesiden samtvia viakundeservice kundeservicepå på samt telefon fon82 8230 3030 3040. 40. tele Hverdagekl. kl.8-16 8-16 Hverdage

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019