Page 64

Rev. 040419 Rev. 040419

ANNONCE

HAR DU SLIDGIGT? Har Hardu dusmertende, smertende,ømme ømmeog ogstive stiveled, led,så såhar hardu dumåske måske begyndende begyndendeslidgigt. slidgigt.Langtidsstudier Langtidsstudierantyder, antyder,atatglucosamin glucosaminkan kan hæmme hæmmenedbrydningen nedbrydningenafafbrusken. brusken. Kliniske Kliniskestudier studierhar harvist, vist,atatglucosamin glucosamingiver giversmertelindring smertelindring efter efter44ugers ugersbehandling, behandling,samt samtforbedrer forbedrerbevægeligheden bevægelighedeniide de angrebne angrebneled ledhos hospatienter patientermed medlet lettiltilmoderat moderatslidgigt. slidgigt. Bestil BestilRevadol Revadolpå påwww.wellvita.dk www.wellvita.dk eller ellerpå påtlf. tlf.82 8230 3030 3040 40

Lægemidlet LægemidletRevadol Revadol(Glucosamin). (Glucosamin).Indikationer: Indikationer:Lindring Lindringafafsymptomer symptomerved vedletlettiltilmoderat moderatslidgigt. slidgigt.Dosering Dosering(voksne): (voksne):1 1tablet tablet3 3gange gangedagligt dagligteller eller3 3tabletter tabletterpåpåenengang. gang.Bivirkninger: Bivirkninger:Hovedpine, Hovedpine, døsighed, døsighed,forstoppelse, forstoppelse,diarre, diarre,kvalme, kvalme,mavesmerter mavesmertereller ellerandre andregener generfraframaven. maven.Særlige Særligeadvarsler advarslerogogforsigtighedsregler forsigtighedsreglervedrørende vedrørendebrugen: brugen:Tag Tagikke ikkeRevadol Revadolhvis hvisduduhar harallergi allergioverfor overforskalddyr. skalddyr. Pakningsstørrelser: Pakningsstørrelser:9090tabletter tabletterogog240 240tabletter. tabletter.Læs Læsvejledningen vejledningenpåpåindlægssedlen indlægssedlenomhyggeligt. omhyggeligt.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019