Page 43

DIN ØKONOMI

SPØRG ERIK 

Erik K. Møller er uddannet bankmægler og rådgiver i Ældre Sagen. Stil spørgsmål til Erik ved at maile til: penge@aeldresagen.dk. Eller send dit spørgsmål til: Ældre Sagen, att.: Redaktionen. Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Spørg Erik”.

Vi bringer kun udvalgte spørgsmål og svar Forbehold: Svarene i brevkassen bør bruges som inspiration. De er ikke altid udtømmende, og vi anbefaler anden rådgivning, inden den endelige beslutning træffes.

Bør jeg henvende mig til Finanstilsynet?

Må vores formue variere i løbet af året?

Efter rådgivning fra Nordea har jeg en blandet investeringspakke med aktier og obligationer. For 2016 og 2017 fik jeg udbetalt et udbytte, men i 2019 har jeg intet modtaget, heller ingen forklaring. Kontaktede banken og fik oplyst, at 2018 “var et dårligt år”. Dette fik jeg bekræftet af deres hjemmeside, og at der i 2018 var en fremgang for obligationerne, som jeg har flest af. Skal jeg bede om en detaljeret oversigt, der viser, hvorfor en kvart million kroner pludselig ikke giver noget udbytte? Og giver det mening for dig, at jeg ikke får udbytte for 2018 overho­ vedet? De senere års bankskandaler har rystet min tillid til bankerne. Måske bør jeg henvende mig til Finanstilsynet i dette spørgsmål? H.M.

Vi har en personlig tillægsprocent på 30 og har derfor mulig­ hed for at få ældrecheck, da vores kontante formue ikke over­ stiger grænsen. Kommer den automatisk, hvis vores formue ikke overstiger grænsen den 1. januar 2020? Vi sparer op til ferie, så vores formue overstiger grænsen i løbet af året. Må man overskride beløbsgrænsen i løbet af året, når bare belø­ bet ikke overstiger grænsen den 1. januar 2020? H.H.L.

Svar: Med en grundig rådgivning ville du være bekendt med, at aktiekurserne svinger, og at de kan give negativt afkast. Du ville vide, at det ikke er udbyttet alene, der viser, hvor godt dine værdipapirer har klaret sig. Kursudsving har også indflydelse på afkastet, som er det nøgletal, du skal vurdere. Der kan sagtens være år, der ikke giver udbytte, eller hvor der er negativt afkast. Derfor bør vurderingen foretages for flere år for at give et retvisende billede. Du har sandsynligvis investeringsbeviser, og disse styres af en forening, der bestemmer, om der skal udbetales udbytte og hvor meget. Jeg mener, at bankerne og investeringsforeningerne udsender informationer om udvikling og forventninger til investeringerne, og det er en god idé at bede om en oversigt og materiale med informationerne. Jeg vurderer, at du ikke har fået den rådgivning, Finanstilsynets God Skik-regler foreskriver. Det er Finanstilsynet, der fører tilsyn med, om reglerne overholdes. Finans­tilsynet kan ikke gå ind i konkrete sager, men tilsynet kan vurdere, om banken overholder God Skik-reglerne og eventuelt give påbud. Derfor opfordrer jeg alle, der føler sig dårligt rådgivet, at de underretter Finanstilsynet, så de kan blive bekendt med pengeinstitutter med dårlig rådgivning og gribe ind til gavn for pengeinstituttets kunder og dets omdømme.

Svar: Hvis jeres personlige tillægsprocent også er 30 i 2020, vil I kunne få 30 % af den maksimale ældrecheck, hvis jeres likvide formue, fx bankindestående og værdipapirer, ikke overstiger formuegrænsen den 1. januar 2020. Grænsen er i 2019 på 87.900 kroner, og den bliver opskrevet hvert år. Jeres likvide formue må gerne overstige beløbsgrænsen i løbet af året, blot den er under grænsen den 1. januar. Den indtægt, der modtages i slutningen af december til leveomkostninger i januar, fx folkepension og ATP, kan fratrækkes i den likvide formue. Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark ikke fratrækker automatisk. I skal ikke søge om ældrecheck, men Udbetaling Danmark skal kende jeres likvide formue. Den kan indberettes på Borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du ringe til Udbetaling Danmark. Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden seks måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og du i øvrigt opfylder betingelserne.

Arver min datter min gæld? Jeg har en andelsbolig, som er faldet i værdi. Jeg har bolig­ støttelån og forventer, at gælden vil overstige det, jeg kan sæl­ ge andelsboligen for. Jeg har en datter, der er enearving. Vil min datter efter min død blive afkrævet betaling af en eventuel gæld eller et underskud efter skifterettens opgørelse? B.J. Svar: En eventuel gæld vil blive afregnet i boet på den måde, at Udbetaling Danmark melder et krav til bobestyreren, som svarer til det beløb, du har fået i boligstøtte og renter af lånet. Hvis boet har underskud, kan din datter fraskrive sig arv og gæld, og hun vil således ikke komme til at betale noget. Hvis boet alligevel skulle give overskud, vil hun få dette udbetalt.

DECEMBER 2019

43

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019