Page 91

ANNONCE

SØREN KRISTENSEN, HOBRO SØREN KRISTENSEN, HOBRO

Revadol afhjalp Revadol afhjalp Sørens ledproblemer Sørens En skade iledproblemer en håndboldkamp for

REVADOL SMERTER REVADOL KAN KAN LINDRE LINDRE SMERTER OG GIVE BEDRE BEVÆGELIGHED OG GIVE BEDRE BEVÆGELIGHED Har du smertende, ømme og stive led, så har du måske begyndende slidgigt. Har du smertende, ømme stive led, så du måske begyndendeaf slidgigt. Langtidsstudier antyder, at og glucosamin kanhar hæmme nedbrydningen brusken. Langtidsstudier antyder, at glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken. Kliniske studier har vist, at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers Kliniske studier har vist, at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt. patienter med let til moderat slidgigt. Slidgigt er en ledsygdom, Slidgigt er ennæsten ledsygdom, som rammer os alle somalderen. rammer8næsten oshar alle med ud af 10 med alderen. ud af 10 har slidgigt, når de8 har passeret slidgigt, har passeret de 50 år.*når Detde starter med, 50 år.* Det starter med, atdebrusken i leddet begynat brusken i leddet begynder at blive tynd og ujævn. dersidst at blive tynd ogden ujævn. Til forsvinder Til sidst forsvinder den helt. Samtidig fortykkes helt. Samtidig fortykkes ledkapslen, og der dannes ledkapslen, og der dannes mere ledvæske, hvorved mere ledvæske, hvorved leddet bliver tykkere. Slidleddet tykkere. Slidgigt kanbliver ramme alle led, gigt sygdommen kan ramme alle led, men sidder men sygdommen sidder oftest i hænderne, fingrene, oftest i hænderne, fingrene, fødderne og ryggen – samt fødderne og ryggen – samt i ihoftehofte-og ogknæled. knæled.

knoglen under ledfladen knoglen underomkring ledfladen og bløddelene og bløddelene omkring leddet.* leddet.* Lindring og bedre Lindring og bedre bevægelighed bevægelighed Revadol er et lægemiddel, Revadol et lægemiddel, der giverer lindring og bedre der giver lindring bevægelighed ved og let bedre til bevægelighed ved let til moderat slidgigt. moderat slidgigt. er baRevadol-tabletterne Revadol-tabletterne er baseret på rejeskaller, der er seret på rejeskaller, der forarbejdet og forfinet ier en forarbejdetproces. og forfinet i en avanceret Hermed avanceret proces. Hermed udvindes glucosamin fra udvindes glucosamin fra rejeskallerne. rejeskallerne.

Kan hæmme nedKan hæmmeaf nedbrydningen brusken brydningen af brusken Langtidsstudier antyder at Langtidsstudier glucosamin kanantyder hæmmeat glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken. nedbrydningen brusken. Kliniske studierafhar vist Kliniske studier har at glucosamin giver vist smerat glucosamin smertelindring eftergiver 4 ugers telindring efter 4 ugers behandling, samt forbedbehandling, samt forbedrer bevægeligheden i de rer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter angrebne hos patienter med let tilled moderat slidgigt. med let til moderat slidgigt.

Derfor Derforfår fårdu dusmerter smerter Smerterne Smerterneopstår, opstår,efterefterhånden håndensom somledbrusken ledbrusken går gårtabt. tabt.Det Deter erikke ikkeselve selve nedbrydningen nedbrydningenaf afbrusken, brusken, der dergør gørondt, ondt,idet idetledbrusk ledbrusk ingen ingennerveforsyning nerveforsyninghar. har. Smerterne Smerterneopstår opstårderfor derfor andre andresteder, steder,typisk typiskiiledleddets detsomgivelser, omgivelser,både bådeii **Ifølge Ifølgenetdoktor.dk netdoktor.dk

Slidgigt storetå og og Slidgigtopstår opståri ibl.a. bl.a.nakke, nakke,lænd, lænd, hofte, hofte, ryg, skulder, fingre, storetå knæ. knæ.Diagnosen Diagnosenslidgigt slidgigt kan kan kun kun stilles stilles af din læge.

Læs mere på Læs mere på www.wellvita.dk www.wellvita.dk

mere end i35 siden havde længe En skade enår håndboldkamp for voldtend Søren Kristensen besvær, mere 35 år siden havde længeda hanSøren begyndte at tagebesvær, Revadol. voldt Kristensen da han begyndte at tage Revadol. »Efter 14 dage begyndte der at ske »Efter at ske noget,14 ogdage efterbegyndte yderligereder nogle uger noget, efter yderligere nogle uger varog smerterne i mine led blevet var smerterne i minefaktisk, led blevet lindret. Jeg glemte at jeg lindret. glemte faktisk, at jeg havdeJeg ondt. Én ting er sikkert: havde ondt. Énikke ting at er tage sikkert: Jeg glemmer mine Jeg glemmer ikke at tage mine en Revadol. Jeg har prøvet at holde Revadol. har prøvet at holde en pause ogJeg så kom smerterne snigende pause så kom smerterne snigende igen«,ogsiger Søren, der i dag lever et igen«,aktivt sigerliv Søren, i dag lever et udender ledproblemer. aktivt liv uden ledproblemer.

Rask knæled med Rask med bruskknæled mellem brusk mellem knoglerne. knoglerne.

Knæled med Knæled med tyndt bruskvæv tyndt bruskvæv og belastning ogdirekte belastning fra direkte knoglefra mod knogle mod knogle. knogle. Dosering Dosering (voksne): (voksne): tablet3 3gange gange 11tablet dagligt eller dagligt eller 3 3 tabletterpåpåenen tabletter gang. gang.

BESTILREVADOL REVADOL BESTIL HOSWELLVITA WELLVITA HOS Revadolkan kanprøves prøvespåpå •• Revadol leveringsservice: leveringsservice: kr.124,124,-for for22måneders måneders kr. forbrug. forbrug. Revadolkan kankun kunkøbes købesviavia •• Revadol hjemmesidenwww.wellvita.dk www.wellvita.dk hjemmesiden samtvia viakundeservice kundeservicepåpå samt telefon fon82 823030303040. 40. tele Hverdagekl.kl.8-16 8-16 Hverdage JUNI 2019

91

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019