{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 81

Rejs Rejs med med Top Top Tours Tours---Ring Ring Ringpå på påtelefon telefon telefon70 70 70201 201 201208 208 208

Din Din Dingaranti garanti garantifor for forpersonlig personlig personligbetjening, betjening, betjening,tryghed, tryghed, tryghed,høj høj højkvalitet kvalitet kvalitetog og oglaveste laveste lavestepriser. priser. priser.

Rejs med Top Tours - Ring på telefon 70 201 208 Din garanti for personlig betjening, tryghed, høj kvalitet og laveste priser.

Rejser kr. Rejser Rejsermed med meddansk dansk danskrejseleder rejseleder rejselederfra fra frakr. kr.9.990 9.990 9.990

Oplev Oplev OplevCuba, Cuba, Cuba,Mexico, Mexico, Mexico,Indien, Indien, Indien,Vietnam, Vietnam, Vietnam,Thailand Thailand Thailand

12 dages klassisk rundrejse til Cuba 1212dages dagesklassisk klassiskrundrejse rundrejsetiltilCuba Cuba

Fra Havana går turen til Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara Fra FraHavana Havanagår gårturen turentiltilViñales, Viñales,Cienfuegos, Cienfuegos,Trinidad, Trinidad,Santa SantaClara Clara og Cayo Santa Maria. Vi hører undervejs om de cubanske revolutionsogogCayo CayoSanta SantaMaria. Maria.ViVihører hørerundervejs undervejsom omdedecubanske cubanskerevolutionsrevolutionshelte Che Guevara og Fidel Castro samt denfra amerikanske forfatter Rejser med dansk rejseleder kr. 9.990 helte helteChe CheGuevara Guevara ogogFidel FidelCastro Castrosamt samtden denamerikanske amerikanske forfatter forfatter Ernest Hemingway og får vi Indien, et godt indblik i den cubanske kultur og Oplev Cuba, Mexico, Vietnam, Thailand Ernest ErnestHemingway Hemingwayogogfår fårvivietetgodt godtindblik indbliki den i dencubanske cubanskekultur kulturogog histore og den tilbagelænede caribiske livsstil. histore histore og og den den tilbagelænede tilbagelænede caribiske caribiske livsstil. livsstil. 12 dages klassisk rundrejse til Cuba

Find mere inspiration gode Cienfuegos, tilbud på www.toptours.dk Fra Havana går turen til og Viñales, Trinidad, Santa Clara Find Findmere mereinspiration inspirationog oggode godetilbud tilbudpåpåwww.toptours.dk www.toptours.dk

og Cayo Santa Maria. Vi hører undervejs om de cubanske revolutionshelte Che Guevara og Fidel Castro samt den amerikanske forfatter Ernest Hemingway og får vi et godt indblik i den cubanske kultur og histore og den tilbagelænede caribiske livsstil.

ANNONCE

Sol & strand Sol Sol&&strand strand Kultur - Kør-selv Kultur Kultur- -Kør-selv Kør-selv Oplevelser - Storby Oplevelser Oplevelser- -Storby Storby Dansk rejseleder Dansk Danskrejseleder rejseleder Krydstogter Krydstogter Krydstogter Sol & strand Kultur - Kør-selv Oplevelser - Storby Dansk rejseleder Krydstogter

kr. Langtidsrejser Langtidsrejser måned fra frakr. kr.10.998 10.998 10.998 Langtidsrejser-- -111måned månedfra

Hos Top Tours har vi mange gæster der nyder 3-4-5 uger på skønne Hos HosTop TopTours Tourshar harvivimange mangegæster gæsterder dernyder nyder3-4-5 3-4-5uger ugerpåpåskønne skønne rejsemål. Bo f.eks i en villa i Thailand med adgang til pool, væk fra rejsemål. rejsemål.BoBof.eks f.eksi en i envilla villai Thailand i Thailandmed medadgang adgangtiltilpool, pool,væk vækfra fra byens leben - eller måske vil I gerne have butikker og restauranter byens byensleben leben- eller - ellermåske måskevilvilI gerne I gernehave havebutikker butikkerogogrestauranter restauranter uden for døren og så er en lejlighed det rigtige valg. uden udenfor fordøren dørenogogsåsåererenenlejlighed lejligheddet detrigtige rigtigevalg. valg. Vi har desuden rejser hvor I kombinerer flere rejsemål og lande og ViVihar hardesuden desudenrejser rejserhvor hvorI kombinerer I kombinererflere flererejsemål rejsemålogoglande landeogog fra kr. 10.998 Langtidsrejser - 1 måned skræddersyer ofte rejserne til vores gæster efter deres egne ønsker. skræddersyer skræddersyerofte ofterejserne rejsernetiltilvores voresgæster gæsterefter efterderes deresegne egneønsker. ønsker. Hos Top Tours har vi mange gæster der nyder 3-4-5 uger på skønne Langtidsrejse til Thailand i egen villa - inklusiv flyrejser, transport Langtidsrejse Langtidsrejse tiltilThailand Thailand i egen ii egen villa villa- med inklusiv - inklusiv flyrejser, flyrejser, transport transport rejsemål. Bo f.eks i en villa Thailand adgang til pool, væk fra fra lufthavn til hotel t/r og 28 dage i villa med udgang til swimmingfra fra lufthavn lufthavn til til hotel hotel t/r t/r og og 28 28 dage dage i villa i villa med med udgang udgang til til swimmingswimmingbyens leben - eller måske vil I gerne have butikker og restauranter pool. Afrejser hele året rundt. Priser fra kr. 10.998 per person. pool. pool.for Afrejser Afrejser hele året året rundt. Priser Priser fra frakr. kr.10.998 10.998 perperson. person. uden dørenhele og så er rundt. en lejlighed det rigtige valg.per Vi har desuden rejser hvor I kombinerer flere rejsemål og lande og skræddersyer ofte rejserne til vores gæster efter deres egne ønsker.

Find mere inspiration og gode tilbud på www.toptours.dk

Langtidsrejse til Thailand i egen villa - inklusiv flyrejser, transport fra lufthavn til hotel t/r og 28 dage i villa med udgang til swimmingpool. Afrejser hele året rundt. Priser fra kr. 10.998 per person.

Krydstogter kr. Krydstogter Krydstogterii ihele hele heleverden. verden. verden.Priser Priser Priserfra fra frakr. kr.5.150 5.150 5.150

kr. Luksus fra frakr. kr.21.998 21.998 21.998 Luksus Luksusog og ogBusiness Business BusinessClass Class Classrejser rejser rejserfra

Drømmer du om at sejle igennem Panama kanalen, op langs de Drømmer Drømmerduduom omatatsejle sejleigennem igennemPanama Panamakanalen, kanalen,opoplangs langsdede norske fjorde, fra Australien til New Zealand, Middelhavet rundt norske norskefjorde, fjorde,fra fraAustralien AustralientiltilNew NewZealand, Zealand,Middelhavet Middelhavetrundt rundt eller til skønne caribiske øer, så har vi den rette rejse. eller ellertiltilskønne skønnecaribiske caribiskeøer, øer,såsåhar harvividen denrette retterejse. rejse. • 1 uge fra København til Norske Fjorde fra kr. 5.150 • •1 1uge ugefra fraKøbenhavn KøbenhavntiltilNorske NorskeFjorde Fjordefra frakr.kr.5.150 5.150 i hele verden. Priser fra kr.fly) 5.150 •Krydstogter 13 dage fra Italien til København fra kr. 9.990 (inklusiv • •1313dage dagefra fraItalien ItalientiltilKøbenhavn Københavnfra frakr.kr.9.990 9.990(inklusiv (inklusivfly) fly) •Drømmer 15 dage fra NewatYork til Miami fra kr. 12.775 (inklusiv fly) de dufraom sejle Panama kanalen, op langs • •1515dage dagefra New NewYork Yorktiligennem tilMiami Miamifra frakr.kr.12.775 12.775 (inklusiv (inklusiv fly) fly) •norske 12 paradis-øer påtil15New dageZealand, fra kr. 16.490 (inklusiv fly) fjorde, fraii Caribien Australien Middelhavet rundt • •1212paradis-øer paradis-øer Caribien i Caribienpåpå 1515dage dagefra frakr.kr.16.490 16.490(inklusiv (inklusiv fly) fly) eller til skønne caribiske øer, så har vi den rette rejse.

Vi hjælper hver dag vores gæster med at lave luksuriøse rejser til ViVihjælper hjælperhver hverdag dagvores voresgæster gæstermed medatatlave laveluksuriøse luksuriøserejser rejsertiltil rejsemål i hele verden. Få ekstra forkælelse og komfort når du rejsemål rejsemåli hele i heleverden. verden.FåFåekstra ekstraforkælelse forkælelseogogkomfort komfortnår nårdudu flyver på Business Class. flyver flyverpåpåBusiness BusinessClass. Class.

13 dages rejse - Business Class & Havudsigt fra kr. 21.998 13 13dages dagesrejse rejse - -Business BusinessClass Class&&Havudsigt Havudsigt fra frakr. kr.21.998 21.998 fra kr. 21.998 Luksus og Business Class rejser

Bo med havudsigt og adgang til “Resort-Lounge” på Hilton Hua Hin BoBomed medhavudsigt havudsigtogogadgang adgangtiltil“Resort-Lounge” “Resort-Lounge”påpåHilton HiltonHua HuaHin Hin Resort i Thailand og vores flyv pågæster business medluksuriøse sæde der rejser kan ligges Vi hjælper hver dag medclass at lave til Resort Resort i Thailand i Thailand ogogflyv flyvpåpåbusiness business class class med medsæde sædeder derkan kanligges ligges ned, ekstra godverden. forplejning og adgang til lounge i alle lufthavne. rejsemål i hele Få ekstra forkælelse og komfort når du ned, ned,ekstra ekstra god godforplejning forplejning ogogadgang adgang tiltillounge lounge i alle i allelufthavne. lufthavne. flyver på Business Class.

Oplys Oplys OplysAnnoncekode Annoncekode Annoncekode01/2020 01/2020 01/2020ved ved vedbestilling bestilling bestilling-- -så såsåmodtager modtager modtagerdu du duen enenekstra ekstra ekstraoplevelse oplevelse oplevelsepå påpårejsemålet rejsemålet rejsemålet

• 1 uge fra København til Norske Fjorde fra kr. 5.150 • 13Top dage framøder Italien København frader kr.er9.990 (inklusiv fly) Hos Tours dutilrejsekonsulenter eksperter Hos HosTop TopTours Toursmøder møderdudurejsekonsulenter rejsekonsulenterder dererereksperter eksperter i •at15 lave gode og billige rejser. Vi ønsker altid at give dage fra New York til Miami fra kr. 12.775 (inklusiv fly) i at i atlave lavegode godeogogbillige billigerejser. rejser.ViViønsker ønskeraltid altidatatgive give vores gæster de bedst oplevelser og at I får så mange •vores 12 paradis-øer i Caribien på 15 dage 16.490 (inklusiv fly) vores gæster gæsterdedebedst bedst oplevelser oplevelser ogog atatI får Ifra fårsåkr. såmange mange oplevelser som muligt for pengene I bruger. oplevelser oplevelsersom sommuligt muligtfor forpengene pengeneI bruger. I bruger.

13 dages rejse - Business Class & Havudsigt fra kr. 21.998 Bo med havudsigt og adgang til “Resort-Lounge” på Hilton Hua Hin Ring 70class 208 Resort i Thailand og flyv på business med sæde der kan ligges Ring Ring70 70201 201 201 208 208 ned, ekstra god forplejning og adgang til lounge i alle lufthavne.

Se mere på toptours.dk SeSemere merepåpåtoptours.dk toptours.dk

Oplys Annoncekode 01/2020 ved bestilling - så modtager du en ekstra oplevelse på rejsemålet

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020