{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

ANNONCE

Stein Gåsland fra Rungsted Kyst er Stein Gåsland Rungsted en af de mange fra danske mænd,Kyst der er er en af de mange danske mænd, der er blevet hjulpet med indholdsstofferne hjulpet med indholdsstofferne iblevet Prostabona i Prostabona

EN NORMAL PROSTATA EN NORMAL PROSTATA Halvdelen af alle mænd over 50 år oplever med alderen Halvdelen af alle mænd over 50 år oplever med alderen forandringer forandringeri iforbindelse forbindelsemed med vandladningen. vandladningen. Prostata er en kirtel med Prostataog erform en kirtel størrelse sommed en størrelse og form som en kiwifrugt. Den befinder sig i kiwifrugt. sig i den nedersteDen delbefinder af bækkenet dendrenge nederste af bækkenet hos og del mænd. Man hos drenge mænd. mærker somog regel førstMan noget somiregel tilmærker den senere livet.først noget til den senere i livet. Blærehalskirtlen - også kendt Blærehalskirtlen - også kendt som prostata - vokser nemlig som prostata vokser nemlig gradvist med alderen, og gradvisthar med egentlig allealderen, mænd og en egentlig har alle mænd en større prostata, når de fylder større prostata, når de fylder

65, end da de var 25. 65, er endsåledes da de en varhelt 25. Det Det er således en helt almindelig tilstand, der tilstand, eralmindelig ufarlig*, men hvorder er ufarlig*, menforan hvor man kan opleve man kan opleve forandringer i forbindelse dringer i forbindelse med vandladningen. med vandladningen. Et tilskud af hørfrø kan Et tilskud af hørfrø vedligeholde en nor-kan vedligeholde en normal prostata-funktion mal prostata-funktion hos modne mænd. hos modneLæs mænd. mere på Læs mere på www.wellvita.dk www.wellvita.dk

En Ennormal normal prostata-funktion prostata-funktion Ekstrakt Ekstraktafafhørfrø hørfrøi iProstabona Prostabona underunderstøtter en normal funktion af prostata. støtter en normal funktion af prostata. Prostabona Prostabonaereretetkosttil kosttil-skud skudtiltilmænd, mænd,der dergerne gerne vilvilvedligeholde vedligeholdeen ennormal normal prostatafunktion. prostatafunktion. Prostabona Prostabonaerertabletter, tabletter,der der indeholder indeholderetetekstrakt ekstraktafaf hørfrø, hørfrø,der derkan kanbidrage bidragetiltilen en normal normalprostatafunktion prostatafunktionhos hos modne modnemænd. mænd. Produktet Produktetindeholder indeholderogså også vitamin vitaminEEsamt samtzink zinkog og selen. selen.

Zink Zinkbidrager bidragertil tilat atvedlige vedlige-holde holdeetetnormalt normalttestoste testoste-ronniveau ronniveauiiblodet, blodet,mens mens selen selenog ogvitamin vitaminEEbeskyt beskyt-ter tercellerne cellernemod modoxidativt oxidativt stress. stress. Som Somen enekstra ekstrabonus bonusbidra bidra-ger gerselen selentil tilnormal normaldan dan-nelse nelseafafsædceller, sædceller,mens mens zink zink bidrager bidragertil tilen ennormal normalfrugt frugt-barhed barhedog ogreproduktion. reproduktion. Tag Tageen eentablet tablethver hverdag. dag.

Blæren Blæren Prostata Prostata Urinrøret Urinrøret * Problemer med vandladningen kan skyldes * Problemer vandladningen skyldes sygdom, der med bør behandles af en kan læge. Hvis sygdom, bør behandles en læge. Hvis du opleverder stærkt generendeafproblemer og/ du oplever stærkt generende problemer og/ vi eller at dine problemer forværres, anbefaler eller at dine problemer forværres, anbefaler vi at du søger læge. at du søger læge.

Mange Mange oplever oplever at at de de har har bedst når bedst gavn gavn af af produktet, produktet, når tabletten indtages lidt før tabletten indtages lidt før sengetid. sengetid.

BESTIL BESTILPÅ PÅTLF. TLF.82 8230 3030 30 40 40 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAGKL. KL.8-16 8-16 ONLINE: ONLINE:www.wellvita.dk www.wellvita.dk

For voksne voksne er er 55til til For 7 gange i døgnet 7 gange i døgnet normalt normalt Du sover sover igennem igennem Du om natten uden om natten uden flere toiletbesøg flere toiletbesøg Du har har et et normalt normalt Du tryk på urinstrålen tryk på urinstrålen Det drypper drypper ikke, ikke, Det når du er færdig når du er færdig

HER HERKAN KANDU DUBESTILLE BESTILLE PROSTABONA PROSTABONA Prostabona Prostabonakan kanprøves prøves påpåleveringsservice leveringsservicetiltilhalv halv pris prisforforførste førstepakke. pakke. Netop Netopnu: nu:Kr.Kr.119,119,forfor6060dages dagesforbrug. forbrug.

HAR DU EN NORMAL PROSTATAFUNKTION? HAR DU EN NORMAL PROSTATAFUNKTION?

Prostabona Prostabona er er tabletter, tabletter, der indeholder et ekstrakt ekstrakt af af hørfrø, hørfrø, der der kan bidrage til en normal normal prostatafunktion prostatafunktion hos modne mænd.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020