{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

BJARNES KLUMME

Af Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen Foto Ulrik Jantzen

En finanslov uden velfærd for ældre

V

Det er fuldstændigt ude af proportioner, at flere i har fået en ny finanslov. En børnenes og kommuner forsøger at finde spareforslag indenfor miljøets finanslov. Det er glædeligt, at børn ældreplejen ved at droppe varm aftensmad, rengøring og unge kan vokse op i miljøvenlige omgivelser, med gode og sunde daginstitutioner og skoler. Det en gang om måneden og færre toiletbesøg. Opfinder der brug for. Men finansloven mangler fuldstændigt somheden er stor, værdigheden mindre! Ja, det er helt ambitioner om den gode pleje og omsorg på ældreom- uhørt. Ældre mennesker har været med til at opbygge et rådet. Det er der nemlig også brug for. Det er, som om solidt Danmark med velfærd, barselsorlov, institutiodenne regering har vendt ældre ryggen. ner og gratis uddannelse. Så skal vi også være trygge Det bekymrer mig dybt, at der ingen konkrete løfter ved, at Danmark er klar med er på ældreområdet. Udfordring­ pleje og omsorg, når de får erne i ældreplejen er langt størbrug for det en dag. Hvad blev re, end regeringen og støtteder af generationskontrakten? partierne åbenbart forestiller Ældre Sagen forærede sig. Den pleje og omsorg, vi politikerne seks forslag til tilbyder vores svækkede ældre, finansloven for at genoprette er i mange tilfælde blevet uværældreplejen. dig. Det er brutalt, at der ikke BJ A R N E H A S T R U P, A D M . D I R E K TØ R I Æ L D R E S AG E N Et af disse forslag har regeer vilje til at rette op på denne ringen og støttepartierne taget helt uværdige situation. til sig, da midlerne fra den Allerede i dag får 73.000 nu lukkede satspulje blev fordelt, og der blev fundet svækkede ældre ikke den hjælp, de har brug for. Det 244 mio. kr. til at videreføre den nationale demenskan vi simpelthen ikke være bekendt, og det vil Ældre handlingsplan. Det ærgrer mig dog, at en stor del af Sagen ikke acceptere. finansieringen kommer fra andre projekter på ældreDet rækker ikke langt, at kommunerne og regeområdet. ringen tidligere på året afsatte 1,7 mia. kr., til at tage Det vigtigste lige nu er at se fremtidens udfordring­ højde for, at vi bliver flere ældre, og at presset på er på ældreområdet i øjnene. Og det er desværre ikke ældreområdet dermed vil stige. Men pengene skal sket med denne finanslov. Derfor vil Ældre Sagen også bruges til børn og unge. De penge svarer til at holde et skarpt øje med de 1,7 mia. kroner, som komstikke en finger i såret. Det stopper blødningen, men munerne har fået til ældreområdet, når nu der ingen det kan ikke gøre patienten rask. Forbedringer på penge var til ældre i finansloven. Danmark fik en ny ældreområdet kræver langt flere tiltag, og vi vil have finanslov. Det fik vores ældre ikke! sikkerhed for, at den gigantiske opgave med at løfte ældreomsorgen bliver løst.

Danmark fik en ny finanslov. Det fik vores ældre ikke!

FEBRUAR 2020

65

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020