{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

DIN ØKONOMI

SPØRG ERIK 

Erik K. Møller er uddannet bankmægler og rådgiver i Ældre Sagen. Stil spørgsmål til Erik ved at maile til: penge@aeldresagen.dk. Eller send dit spørgsmål til: Ældre Sagen, att.: Redaktionen. Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Spørg Erik”.

Får Skat automatisk besked? I et svar om anbringelse af 400.000 kroner henviser du til komplicerede skatteregler ved investering. Men er det ikke sådan, at skattevæsenet automatisk får besked om køb og salg af værdipapirerne og påligner gevinst/tab på skattebilletten? F.S. Svar: Det et rigtigt, at pengeinstituttet indberetter værdipapirhandler til Skat. Hvis Skat har tilstrækkelige oplysninger, udregner de den skattepligtige indkomst. Når der er tale om værdipapirer for frie midler, er det i sidste ende skatteyderen, der har ansvaret for, at der betales den rigtige skat. For pensionsmidler er det pengeinstituttet, der har ansvaret for korrekt skattebetaling. Jeg tilråder, at du sætter dig ind i reglerne, så du kan kontrollere årsopgørelsen og sikre dig, at du betaler den korrekte skat – hverken for lidt eller for meget. Skattereglerne er også nyttig viden, når man vælger de værdipapirer, der skal købes og sælges.

Hvilket lån skal jeg vælge? Jeg har et prioritetslån, som jeg ikke bruger. Renten er på 2,55 % p.a. Mit spørgsmål går på, om beløbet påvirker min folkepensions størrelse? Mener du, at det ville være bedre at optage et realkreditlån, når jeg på et tidspunkt får brug for opsparingen i mit hus? S.R. Svar: Et prioritetslån består af et lån, hvor lånebeløbet indsættes på en opsparingskonto. Lån og opsparingskonto har samme rentesats. I dit tilfælde betaler du 2,55 % i rente på lånet, og du får 2,55 % i rente af indeståendet på din opsparingskonto. Det er den normale opbygning, bankerne tilbyder, og hvis din rentesats på opsparingskontoen er lavere end den rentesats, du betaler på lånet, bør du bede banken om en forklaring eller finde en anden bank, hvor rentesatsen på lånet er den samme som på opsparingskontoen. Dit prioritetslån og indestående på opsparingskontoen har ingen indflydelse på din folkepension, men kan have indflydelse på mulighederne for at få ældrecheck og helbredstillæg og andre sociale ydelser, hvor formuen indgår. Hvis du skulle bruge af opsparingen nu, ville jeg foreslå omlægning til et fastrentelån, der for tiden fås til 1 % p.a. i rente (december 2019). Det vil altid være en god idé at undersøge, om du kan få bedre rente og vilkår, når du begynder at bruge af opsparingskontoen.

Vi bringer kun udvalgte spørgsmål og svar Forbehold: Svarene i brevkassen bør bruges som inspiration. De er ikke altid udtømmende, og vi anbefaler anden rådgivning, inden den endelige beslutning træffes.

Hvor meget dækker Garantiformuen? Vi er et pensionistægtepar, der har fælleseje med fælles konti. Er det korrekt, at Garantiformuen gælder pr. person, idet vores opsparing er højere end dækningen på de cirka 740.000 kroner? S.F. Svar: Garantiformuen dækker for modværdien af 100.000 euro pr. person, dvs. cirka 740.000 kroner. Fælleskonti dækkes med halvdelen til hver. Dertil lægges eget indestående. Hvis du har en fælleskonto med indestående på 200.000 kroner, og indestående på egen Nem- og opsparingskonto er på 300.000 kroner, dækkes indestående fra fælleskontoen med 100.000 kroner og med 300.000 kroner fra eget indestående, i alt 400.000 kroner. Garantiformuen: Gii.dk

Modregnes fortjenesten ved aktiesalg? Jeg har hørt, at udbytte fra aktier på op til 5.000 kroner ikke modregnes i pensionstillægget, hvorimod al fortjeneste ved salg af aktier modregnes. Er dette korrekt? N.S. Svar: Det er korrekt. Hvis du bor alene, er beløbet på 5.000 kroner af udbytte, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat, der ikke indgår i indkomstgrundlaget ved beregning af folkepensionens pensionstillæg. Hvis I er to, der bor sammen, er det 10.000 kroner af jeres samlede udbytte, der ikke indgår i indkomstgrundlaget ved beregning af folkepensionens pensionstillæg. Avance ved salg af aktier indgår fuldt ud i indkomstgrundlaget ved beregning af pensionstillægget.

FEBRUAR 2020

47

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020