{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

ANNONCE

Personer Personersøges søgestil tiltest test afafnæsten næstenusynlige usynlige høreapparater høreapparater

Testpersoner Testpersoner søges! søges!

Det Deterergratis gratis&&uforpligtende uforpligtende

Der erer sket meget i udviklingen afafhøreapparater. Der sket meget i udviklingen høreapparater.I dag I daglægger lægger man knapt mærke til de små apparater, hvor teknik og design man knapt mærke til de små apparater, hvor teknik og design er er afgørende for, atat man fårfår enen god afgørende for, man godoplevelse. oplevelse.AudioNova AudioNova Hørecenter leder efter personer, der vil teste vores Hørecenter leder efter personer, der vil teste voresnæsten næsten usynlige høreapparat Phonak Virto B-Titanium i 14 dage. usynlige høreapparat Phonak Virto B-Titanium i 14 dage. Høretab kommer som oftest snigende, Høretab kommer som oftest snigende, uden man bemærker det. Nedsat hørelse uden man bemærker det. Nedsat hørelse påvirker ikke kun en selv, men også dede pårø­ påvirker ikke kun en selv, men også pårø­ rende. Vi kender allealle sammen til de misfor­ rende. Vi kender sammen til de misfor­ ståelser, derder kankan opstå, nårnår man hører et ord ståelser, opstå, man hører et ord ellereller en sætning forkert. Disse misforståelser en sætning forkert. Disse misforståelser er ofte et problem, nårnår man fører enen samtale er ofte et problem, man fører samtale i selskab med flere personer, eller nårnår man i selskab med flere personer, eller man befinder sig sig i støjende omgivelser, ogog detdet befinder i støjende omgivelser, kankan være dybt frustrerende. være dybt frustrerende. Moderne kvalitetsapparater Moderne kvalitetsapparater HosHos AudioNova Hørecenter oplever vi, vi, at at AudioNova Hørecenter oplever derder stadig er en deldel fordomme omkring stadig er en fordomme omkring høreapparater. Mange tror,tror, at de er store, høreapparater. Mange at de er store, at de eller at de er ubehagelige at at at hyler, de hyler, eller at de er ubehagelige have på.på. Virto B­Titanium høreapparater have Virto B­Titanium høreapparater er teknisk avancerede, nemme at betjene er teknisk avancerede, nemme at betjene og sidder inde i øret, hvilket at man og sidder inde i øret, hvilket gør,gør, at man knapt bemærker dem. AudioNova giver knapt bemærker dem. AudioNova giver digdig nu mulighed at teste Virto B­Titanium nu mulighed for for at teste Virto B­Titanium gratis uforpligtende dage. Testen gratis og og uforpligtende i 14i 14 dage. Testen er er videnskabelig, fokuserer alene ikkeikke videnskabelig, denden fokuserer alene påpå brugernes oplevelser. Testforløbet afslut­ brugernes oplevelser. Testforløbet afslut­ tes med besvarelse af et spørgeskema tes med besvarelse af et spørgeskema ogog en samtale med audiologi sten et evt. en samtale med audiologi sten omom et evt. videre forløb. videre forløb. Næsten usynlige høreapparater Næsten usynlige høreapparater Virto B­Titanium høreapparaterne sidder Virto B­Titanium høreapparaterne sidder inde i øret og er ikke alene næsten usynlige, inde i øret og er ikke alene næsten usynlige, de har også unikke funktioner, som gør, de har også helthelt unikke funktioner, som gør, at brugeren ikke skal anstrenge sig for at at brugeren ikke skal anstrenge sig for at

lytte ogog forstå. Apparaterne ererganske lytte forstå. Apparaterne ganske enkelt en rigtig god løsning i mange enkelt en rigtig god løsning i mange daglige lyttesituationer. daglige lyttesituationer. Test høreapparater gratis Test høreapparater gratis AudioNova søger testpersoner tiltilatatteste AudioNova søger testpersoner teste Virto B­Titanium, som er et af vores Virto B­Titanium, som er et af voresmest mest banebrydende høreapparater. Det banebrydende høreapparater. Detererlavet lavet af af titanium, hvilket muliggør enenindividuel titanium, hvilket muliggør individuel tilpasning, som giver stor komfort. tilpasning, som giver stor komfort.Formålet Formålet med testen er at undersøge, om teknikken med testen er at undersøge, om teknikken lever opop til til brugernes behov, ogogdet lever brugernes behov, detererbåde både gratis ogog uforpligtende atat teste. gratis uforpligtende teste.

I-øret-høreapparater I-øret-høreapparater

Test i-øretTest i-ørethøreapparater høreapparater gratis gratis

Prøv Phonak Virto™ Prøv Phonak Virto™ B­Titanium B­Titanium

Hvem Hvemkan kanblive blivetestperson? testperson? Deltagelse i testen Deltagelse i testenforudsætter, forudsætter,at atdu duer er fyldt 18 år, bor i Danmark, formoder fyldt 18 år, bor i Danmark, formoderdu du har haretethøretab, høretab,samt samtatatdu duenten entenikke ikke har høreapparater eller har apparater, har høreapparater eller har apparater, som somerermere mereend end3½ 3½år. år.Testen Testener erikke ikke videnskabe lig, den fokuserer alene videnskabelig, den fokuserer alenepå på brugernes brugernesoplevelser. oplevelser.

Bliv Blivtestperson testpersoniidit ditlokale lokale AudioNova Hørecenter AudioNova Hørecenter Ring Ringog ogtilmeld tilmelddig digpå: på:

70 7060 6068 68 68

Tilmeld Tilmelddig digsenest senestd.d.23. 23.februar. februar.

Prøv Virto B-Titanium Prøv Virto B-Titanium • Næsten usynlige, sidderi øret i øret • Næsten usynlige, dada dede sidder • Individuelt tilpasset dermed • Individuelt tilpasset ogog dermed komfortable komfortable • Nyeste teknik, som sikrer • Nyeste teknik, som sikrer fremragende taleforståelse fremragende taleforståelse • Naturlig lydkvalitet dermed • Naturlig lydkvalitet ogog dermed behagelig lytteoplevelse behagelig lytteoplevelse HUSK: Hos AudioNova altid HUSK: Hos AudioNova erer dudualtid velkommen til at tage en pårørende velkommen til at tage en pårørende med. Ring allerede i dag, tilmelddig dig med. Ring allerede i dag, ogog tilmeld selv, eller en, som kunne få gavn af det, selv, eller en, som kunne få gavn af det, som testperson.ViVi tager også tele­ som testperson. tager også tele­ fonen i weekenden. fonen i weekenden.

AudioNovahar harmere mereend end110 110hørehøreAudioNova centre i hele landet. Du finder dit lokale centre i hele landet. Du finder dit lokale hørecenter på www.audionova.dk hørecenter på www.audionova.dk

DECEMBER 2019

40

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020