Page 1

Rzetelna Praca dla Rozwoju Raport z pracy poselskiej

ALDONA MŁYŃCZAK Poseł na Sejm RP Szanowni Państwo, Mija kolejna kadencja od kiedy, dzięki Państwa zaufaniu, mam zaszczyt zasiadać w ławach sejmowych. Z tej okazji pragnę zaprezentować Państwu rezultaty ostatnich 4 lat mojej pracy.

Mój profil: Z wykształcenia jestem architektem, obecnie - od 2005 roku Posłem na Sejm RP V i VI kadencji, wcześniej piastowałam funkcję Radnej Rady Miejskiej Wrocławia. W czasie studiów na Politechnice Wrocławskiej działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, później w Unii Wolności, a od 2001 roku w Platformie Obywatelskiej. Pracowałam w biurach projektów, miałam własną firmę, zajmowałam się doradztwem inwestycyjnym. Dzisiaj te doświadczenia wykorzystuję w pracy w sejmowych Komisjach: Gospodarki i Infrastruktury.


Podstawa legislacji – komisje sejmowe: Pracuję w Komisji Gospodarki oraz Komisji Infrastruktury, a także w 6 Podkomisjach Stałych: ds. energetyki, ds. budownictwa, ds. transportu drogowego i drogownictwa, ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych, ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej, ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. W 15 Podkomisjach Nadzwyczajnych i jednej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrywałam projekty ustaw dotyczące: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, spółdzielni i spółdzielni mieszkaniowych, „rodziny na swoim”, restrukturyzacji PKP, przekazywania dworców gminom, przekazywania terenów wojskowych samorządom, możliwości sytuowania farm wiatrowych na morzu, prawa atomowego, prawa energetycznego i wiele innych. Interpelacje, wystąpienia i raporty: Złożyłam na ręce Marszałka Sejmu 55 interpelacji poselskich, poruszając między innymi: kwestie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia; przesunięcia terminu budowy drogi S-5, mającej połączyć Wrocław i Poznań; w sprawie opłat za przejazd AOW; zakazu obecności w Polsce żywności modyfikowanej genetycznie; spółdzielni mieszkaniowych; opłat lotniskowych dla Portu Lotniczego Wrocław; wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; przekazywaniu gminom władztwa nad odpadami komunalnymi i szereg innych. Wygłosiłam ponad 70 wystąpień podczas sesji plenarnych Sejmu. Byłam sprawozdawcą sejmowym 18 razy, m.in.: Raportu o planowaniu przestrzennym, Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego do 2020r. Dotacje dla Dolnego Śląska: Od początku działalności poselskiej inicjuję i aktywnie uczestniczę w staraniach o uzyskanie dotacji dla inwestycji w naszym regionie, zarówno z funduszy europejskich, jak i rządowych. Dotyczy to m.in. projektów: budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - która ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu państwa. Koszt jej budowy wynosi ponad 4 mld zł. Reprezentując Posłów Dolnośląskiej Platformy


Obywatelskiej złożyłam autostradach płatnych.

projekt

zmian

w

rozporządzeniu

o

rozbudowa Portu Lotniczego - w ramach komisji infrastruktury pracowałam nad rozwiązaniem umożliwiającym przekazywanie terenów wojskowych pod rozbudowę lotnisk cywilnych. Pozwoliło to na wykorzystanie środków unijnych i uzyskanie kredytów bankowych na budowę nowego terminala m. in. we Wrocławiu. remont Dworca Głównego PKP we Wrocław - poprzez swoją pracę nad ustawami w komisji infrastruktury przyczyniłam się do uzyskania finansowania z budżetu państwa dla czterech największych dworców w kraju, m. in. we Wrocławiu, oraz do przekazywania dworców kolejowych samorządom gminnym. budowa i remonty dróg lokalnych i innych. Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, którego jestem członkiem, zajmuje się m.in. propagowaniem idei innowacyjnej gospodarki, produkcji czystej i bezpiecznej energii, pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, ujednolicaniem prawa polskiego z unijnym w zakresie energetyki, gazem łupkowym, a także kwestią usuwania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla. Głównym celem pracy Zespołu jest długookresowe planowanie polityki energetycznej naszego kraju. Jako parlamentarzystka brałam udział w wielu wyjazdach studyjnych m.in. do Szwecji czy Finlandii, które pozwoliły mi na dokładne poznanie sytuacji liderów w zakresie energii odnawialnej oraz energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych, z dużą korzyścią dla gospodarki i ekologii. Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych, zespołów i grup bilateralnych: Ponadto jestem członkiem: Parlamentarnej Grupy Kobiet, Parlamentarnego Zespołu ds. tradycji niepodległościowych, Parlamentarnego Zespołu „Rodzina 2030”, Parlamentarnego Zespołu rzecz Tybetu Parlamentarnego Zespołu Polska-Stany Zjednoczone Od 2008 do 2009 roku pełniłam funkcję Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. EIT przy Międzyresortowym Zespole ds. EIT.


Sprawy społeczne Obszarami mojej codziennej pracy są głównie infrastruktura i gospodarka, ale doceniam wagę spraw społecznych. Dlatego w ciągu ostatnich lat zainicjowałam cykl charytatywnych aukcji dzieł sztuki pod nazwą „Artyści Dzieciom”, objęłam patronatem akcję propagującą świadome podejście do porodu, uczestniczyłam w prawnej pomocy ofiarom przestępstw oraz podjęłam kwestię problemów ludzi poszkodowanych w związku z upadłością deweloperów, zgłaszając projekt poselski „o ochronie praw nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych”. Od wielu lat działam na rzecz aktywizacji i zdrowia kobiet. Dlatego też w 2011r. uruchomiłam portal „Wrocław dla Kobiet”, który jest platformą współpracy parlamentarzystów z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi. Wspieram także wszelkie działania i inicjatywy na rzecz pomocy dla zwierząt. Dyżury poselskie Opinie moich wyborców oraz ich problemy poznaję podczas dyżurów poselskich. Do mojego biura wpłynęło wiele wniosków o pomoc oraz pism i próśb o interwencję. Dotyczyły one, między innymi, spraw mieszkaniowych, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego, problemów lokalowych czy inwestycji budowlanych. Większość z nich udało się rozpatrzyć pozytywnie. Kontakty z mieszkańcami Wrocławia i Dolnego Śląska pozwalają mi zapoznać się z ich pomysłami i inicjatywami, niejednokrotnie wesprzeć je i stać się rzecznikiem lokalnych spraw. Zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Biuro Porad Prawnych Zapraszam do korzystania z działającego przy moim biurze, bezpłatnego Biura Porad Prawnych. Uzyskają tam Państwo fachową pomoc w pisaniu pism procesowych i wszystkich, nurtujących Państwa, kwestiach prawnych. Więcej informacji o mojej działalności uzyskają Państwo na stronie internetowej: www.mlynczak.pl oraz w Biurze Poselskim. Zapraszam do wyrażania swoich opinii drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. Biuro Poselskie 50-123 Wrocław, ul. Oławska 2, tel. 71 330 55 38 e-mail: aldona@mlynczak.pl

Raport z 4-letniej pracy poselskiej  
Raport z 4-letniej pracy poselskiej  

Raport - Aldona Mlynczak

Advertisement