Page 1

Słownik polsko-angielski forma a (noun) pusta forma do których wylewa się gorący metal lub tworzywo sztuczne tworząc produkt w pożądanym kształcie mould: formy do odlewania molds for casting i; b (noun) kondycja fizyczna physical fitness: Kluczem do zachowania formy jest duża aktywność fizyczna The key to

maintain the physical fitness is high physical activity klucz a (noun) narzędzie do odkręcania i przykręcania śrub spanner: Do odkręcenia tej śruby trzeba użyć klucza To unscrew this bolt you use this key i; b (noun) przyrząd do otwierania zamka key: Zgubiłem klucze i musieliśmy wymieniać wszystkie zamki I lost my keys and we had to replace all the locks; c (noun) popowiedź umożliwiająca rozwiązanie zagadki clue: Klucz do wykrycia

mordercy polegał na tym, że inspektor odkrył ślady błota na dywanie The key to detect the killer laid in the fact that the inspector had discovered traces of mud on the carpet śliska sprawa (idiom) coś czego szybko można się pozbyć hot potato: Pracodawca pozbył się go natychmiast Employer dropped him like a hot potato infml nowela (noun) krótka opowieść short story: Mojąulubioną nowelą był ,,Antek’’ My favourite short story was ‘Antek’ oś a (noun) linia, zwykle pozioma lub pionowa; używana w odniesieniu do wykresu axis: oś na wykresie the axis of the graph Math i; b (noun) wał na którym obraca się koło axle: oś koła wheel axle odwodnienie a (noun) sieć rur za pomocą których odprowadzana jest woda deszczowa drainage: systemy odwodnienia dachu roof drainage systems i; b (noun) stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania: dehydration Jedną z przyczyn odwodnienia organizmu jest biegunka. One of the causes of dehydration is diarrhea. Med. pasmo a (noun) zakres częstotliwości wyrażony w Hertzach bandwidth: pasma radiowe radio bandwidths Telecom i; b (noun) grupa gór o wyraźnie wydłużonym grzbiecie górskim (mountain) range: pasmo górskiemountain range przewodnik a (noun) substancja która przewodzi prąd elektryczny conductor: Ludzkie ciało jest przewodnikiem prądu elektrycznego. The human body is a conductor of electricity Elec, Phys I; b (noun) osoba która ma uprawnienia do do udzielania informacji turystycznej I krajoznawczej oraz do oprowadzenia wycieczek I turystów tour guide: firma turystyczna organizuje kurs na przewodnika wycieczek travel company is organizing a tour guide course; c (noun) a person who stands in front of an orchestra, a group of singers etc, and directs their performance, especially somebody who does this as a profession dyrygent: A conductor leads an orchestra Dyrygent przewodzi orkiestrze Mus; d (noun) a person who is in charge of a train and travels with it, but does not drive it konduktor, kierownik pociągu: The conductor shouted: Departure!Konduktor krzyknął: Odjazd! Rail; e (noun) a person whose job is to collect money from passengers on a bus or check their tickets konduktor: a bus conductor konduktor autobusowy, Transp płytki a (adjective) nieprzenikliwy shallow: płytki basen a shallow pool I; b (noun) kafelki, glazura, terakota tiles: wymiana płytek w łazience replacement of tiles in the bathroom rak a (noun) choroba nowotworowa cancer, tumor: rak piersi breast cancer Med I; b (noun) zwierzę crayfish: potrawy z raków dishes with crayfish; c (noun) znak zodiaku Cancer: Mówi się że zodiakalne Raki są wrażliwe I łatwo je zranić It is said that zodiacal Cancers are sensitive and easily hurt Astrol rzemiosło (noun) zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej,profesja craft: Fryzjer czy

mechanik to przykład rzemiosła, fachu który wymaga specjalnych umiejętności Hairdresser or mechanic 1 san example of craftmanship, profession that requires special skills


Słownik angielsko-polski crane /kreɪn/ a (noun) a machine for lifting and moving heavy objects dźwig: Przewrócił się dźwig na budowie dworca Crane overturned at the construction of railway Constr i; b (noun) a large bird species of the family of cranes: Klucz żurawi przeleciał nad rzeką Key of cranes flew over the river Zool flush /flʌʃ/ a (noun) red colour that appears on your face or body because you are embarrassed, excited or hot rumieniec, wypieki: A pink flush spread over his cheeks Różowy rumieniec pojawił się na jego policzkach i pl; b (verb) to become red, especially because you are embarrassed, angry or hot zarumienić się, zaczerwienić: She flushed with anger Zaczerwieniła się ze złości; c (adjective) having a lot of money, usually for a short time być przy forsie: I'm flush this week—I'll pay Jestem przy forsie w tym tygodniu - ja płacę. ; d (verb transitive) to clean something by causing water to pass through it płukać, przepłukiwać:They flushed the drugs down the

toilet Spuścili narkotyki do toalety hot ticket /hɒt ˈtɪkɪt/ a (idiom) person favored in comparison to other ulubieniec, : Jaś był ulubieńcem nauczyciela Jaś was a hot ticket of a teacher infml i; b (idiom) a very popular song, record, blockbusterprzebój sezonu, hit: Piosenka Shakiry stała się przebojem lata Shakira's song became a hot ticket of the summer infml mole /məʊl/ a (noun) epidermal pigmented birthmark pieprzyk, znamię: Tanning in the sun favors the appearance of moles Opalanie na słońcu sprzyja pojawianiu się pieprzyków i; b (noun) species of insectivorous mammal of the family of moles kret: Mole inhabits moist soil. Kret zasiedla gleby wilgotne. Zool; c (noun) special design placed in front of the port to protect it from waves; breakwater falochron: Port moles of Swinoujscie Falochrony portu Świnoujście outlet /ˈaʊtlet/ a (noun) a pipe or hole through which water or gas may escape wylot, odpływ: sink outlet odpływ w zlewozmywaku i; b (noun) market wyprzedaż: sales outlet punkt sprzedaży radiator /ˈreɪdieɪtə(r)/ a (noun) equipment which keeps the engine cool chłodnica: car radiator chłodnica samochodowa Aut i; b (noun) a hollow metal device for heating rooms kaloryfer: to put on/turn off aradiator włączyć/wyłączyć kaloryfer solution /səˈluːʃn/ a (noun) something in the form of a liquid roztwór: salt solution roztwór soli Chem i; b (noun) to find a way of solving a problem rozwiązanie: problem solution rozwiązanie problemu ; c (noun) to untangle something knotted in a complicated way rozwiązanie, rozplątanie: laces solution rozwiązanie sznurówek spanner (noun) a metal tool that fits over a nut, used for turning the nut to make it tight or undo klucz: I need that spanner. Potrzebuję tamtego klucza. Dictionary of Contemporary English , Tech stroke /streuk/ a (noun) hitting movement uderzenie: What a beautiful stroke! Co za piękne uderzenie! Sport i; b (verb) to move your hand gently over a surface, somebody's hair głaskać: He's a beautiful dog. Can I stroke it? Jaki piękny pies. Czy mogę go pogłaskać?; c (noun) a style of swimming suw: Butterfly is the only stroke I can't do Motylek jest jedynym stylem jaki potrafię Sport; d (noun) a sudden serious illness when a blood vessel (= tube) in the brain bursts or is blocked, which can cause death or the loss of the ability to move or to speak clearly atak, zawał: The stroke left him partly paralysed Zawał spowodował u niego częściowy paraliż Med; e (noun) a mark made by moving a pen, brush, etc. once across a surface kreska, pociągnięcie pędzlem: to paint with fine brush strokes malować drobnymi pociągnięciami pędzla , Art treat /triːt/ a (noun) something very pleasant and enjoyable, especially something that you give somebody or do for them nagroda, niespodzianka: We took the kids to the zoo as a special treat Zabraliśmy dzieci do zoo, które było dla nich wyjątkową niespodzianką i; b (verb) to behave in a particular way towards somebody/something zachowywać się, traktować : My parents still treat me like a child Moi rodzice nadal traktują mnie jak dziecko; c (verb) to give medical care or attention to a person, an illness, an injury, etc. leczyć: She was treated for sunstroke Była leczona z udaru słonecznego Med; d (verb) to consider something in a particular way rozważać, traktować: I decided

to treat his remark as a joke Postanowiłem potraktować jego uwagi jako żart with flying colours /wɪð ˈflaɪɪŋ ˈkʌlə(r)s/ (idiom) very well; with a very high mark zwycięsko; śpiewająco: She passed the exam with flying colours Zdała egzamin śpiewająco infml


słownik angielsko-polski/polsko-angielski  

być może na ostatnia chwilę, ale dałam z siebie wszystko!!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you