Page 1

ιατροκοινωνικό ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Περιβάλλον & Πολιτισµός

Περιβαλλοντικά παιχνίδια στο πάρκο της Ιωνίας και επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Donec ipsum eras ut euismod ante orci luctus et quam decima quinta Παρατηρήσεις & φύση αιτηµατων

Εκπαίδευση οικογένειας στη βελτίωση φροντίδας παραπληγικού, άτυπη εκπαίδευση γλώσσας, διερεύνηση σε 2 οικογένειες για συµµετοχή παιδιών στο πρόγραµµα του Κ∆ΑΠµεΑ, σύνδεση 2 περιστατικών παιδιών στο Κ∆ΑΥ για αξιολόγηση, ενέργειες διόρθωσης ηµεροµηνίας γέννησης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, πληροφόρηση & συνηγορία αναφορικά µε προνοιακά & άλλα επιδόµατα, ενέργειες για αύξηση εισοδήµατος 2 οικογενειών µε σωρεία οικονοµικών & ιατρικών προβληµάτων, παρεµβάσεις στο οφθαλµολογικό τµήµα του νοσοκοµείου για 2 παιδιά µε προβλήµατα όρασης & οικονοµικά προβλήµατα, πληροφόρηση & συνηγορία στη διαδικασία κατάσχεσης προϊόντων πώλησης από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, παρακολούθηση συνέπειας στα ραντεβού των παιδιών µητέρας µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, αναζήτηση & σύνδεση εξυπηρετούµενου µε

Πρόνοια Θεσσαλονίκης, 2 διαδικαστικά αιτήµατα αναφορικά µε αντικατάσταση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας & διαδικασία εξουσιοδότησης για παραλαβή χρηµάτων από προνοιακό επίδοµα.

Μαζικά αιτήµατα Από 1-15 Ιουνίου γράφτηκαν 15 παιδιά στο 10ο δηµοτικό σχολείο & 3 στο νηπιαγωγείο. Προηγήθηκαν επανειληµµένες επισκέψεις κατ’ οίκον σε πάνω από 23 οικογένειες, συνοδείες για την εγγραφή των παιδιών του νηπιαγωγείου & κάποιων από το δηµοτικό και διευκόλυνση στη διαδικασία της εγγραφής (αστικοδηµοτικά, ραντεβού στο νοσοκοµείο κτλ). Επίσης, λόγω δυσκολίας στο κλείσιµο ραντεβού για οφθαλµιατρική εξέταση που απαιτείται για τις εγγραφές, κλείστηκαν µαζικά 20 ραντεβού παιδιών. ∆ιερευνάται επίσης συνεργασία µε τον ιατρικό σύλλογο Βόλου για µαζική οφθαλµιατρική εξέταση στα παιδιά του οικισµού λόγω υποψίας στελεχών δηµιουργικής απασχόλησης για αυξηµένα κρούσµατα προβληµάτων όρασης. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το σχολείο εξετάζονται 4

περιπτώσεις παιδιών που παρακολούθησαν σταθερά µέχρι την 5η τουλάχιστον τάξη να δώσουν από Σεπτέµβρη απολυτήριες εξετάσεις µέσω του δηµοτικού. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις κατ’ οίκον & εξορµήσεις στον οικισµό για την

∆είκτες 3µήνου Νέα Αιτήµατα 16 Αιτήµατα από γυναίκες 9 συνοδείες και επισκέψεις σε υπηρεσίες

10 συνεδρίες συµβουλευτικής 3 κατηγορία διαµεσολάβησης 12 βοήθεια στο σπίτι 4

καταγραφή & ικανοποίηση µαζικών αιτηµάτων 4 σύνολο επισκέψεων και κατ’οίκον επισκέψεων 31

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΠΥ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ) αποτελεί δοµή κοινωνικής - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας υποστήριξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΟΚΠΥ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας στη

2009

Μαγνησία. Το Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβρη του 1998 και λειτουργεί έως σήµερα µε βασική συγχρηµατοδότηση προερχόµενη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συµβάλλει µε χρηµατοδότηση των υποδοµών της δοµής αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2009


Υπηρεσίες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας Οι κυριότερες δράσεις µας

∆ιαπολιτισµική Συνάντηση:

Συµµετοή στο ∆ιαπολιτισµικό Εργαστήρι του τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου στο Βόλο

1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Συντονισµού ενεργειών Η βασική λειτουργία του ΙΑΚ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ΦΡοντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

2. ∆ηµιουργική Απασχόληση για Παιδιά & Εφήβους Υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών για το σχολείο καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα αγαθά τους πολιτισµού και της εκπαίδευσης µέσα από το παιχνίδι.

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Ο βασικός στόχος της ενέργειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και η βελτιωση της γενικής υγείας των Ροµά της γειτονιάς.

4. Συνηγορία και δικαιώµατα του Πολίτη Σε σύνδεση µε το Συνήγορο του Πολίτη παρέχεται νοµική συνδροµή και συµβουλευτική σε ατοµικό και κοινοτικό επίπεδο.

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

ενίσχυση των οµάδων αθλητισµού, δηµιουργικής & ενισχυτικής διδασκαλίας µετά τις διακοπές του Πάσχα.

Παραποµπές από το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας, τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο τυφλών νοµού Μαγνησίας & την κοινωνική υπηρεσία της Μητρόπολης.

∆ράσεις ιατροκοινωνικού κέντρου Υγεία: προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας και βοήθειας στο σπίτι 2 τρέχοντα περιστατικά Σίτιση: καθηµερινά Επισκ. κατ’ οίκον στελεχών ΡΟΜ: 3 Επισκ. κατ’ οίκον νοσηλεύτριας: 7 Επισκ. νοσηλεύτριας σε φορείς: 11 Ιατρείο: Κλείστηκαν 250 νέα ραντεβού στο νοσοκοµείο (κλείστηκαν επιπλέον 22 ραντεβού από τους ίδιους τους εξυπηρετούµενους στην προσπάθεια που ξεκινήσαµε αναφορικά µε την εκπαίδευση ειδικά νέων ατόµων στο να κλείνουν µόνοι τους τα ραντεβού υγείας). Μετά από συνεννόηση µε τον παιδίατρο του νοσοκοµείου κο Καραντάνα παραδόθηκαν 214 εµβόλια από το απόθεµα του ιατρείου µας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα τσιγγανόπουλα που δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρέπει να πληρώσουν τα εµβόλια Από 31-12-2008 που έληξε το πρόγραµµα και εν αναµονή της παράτασης του, δεν λειτουργεί το ιατρείο σε µόνιµη βαση λόγω ελλείψεως προσωπικού.

Ολιστικός Σχεδιασµός Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους εφαρµόζουν στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2009

Εκπ/ση, δηµιουργική απασχόληση & Οµαδα Γυναικών ∆ηµιουργική Απασχόληση: Οµάδες παιδιών: οµάδα 4 – 7 παιδιών ηλικίας 10-13 ετών (οµάδες δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου) & οµάδα 5-9 παιδιών ηλικίας 5-7 (δραστηριότητες προετοιµασίας για το σχολείο) µε ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, βάψιµο αυγών για το Πάσχα, κολάζ, βασικές γραµµατικές γνώσεις & ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων των χεριών, συζήτηση µε τις νέες κοπέλες για την υγιεινή διατροφή κ.α. Εκπαίδευση: Οµάδα στοχευµένης ενισχυτικής διδασκαλίας µε καθηµερινή παρουσία 5 παιδιών που ασχολήθηκαν µε: ανάγνωση λέξεων & απλών προτάσεων, πρόσθεση & αφαίρεση µέχρι το 20, απλά προβλήµατα πρόσθεσης & αφαίρεσης, ζωγραφική, µουσική & τραγούδια. Μαθήµατα άτυπης εκπαίδευσης σε νεαρή για την λήψη απολυτηρίου δηµοτικού µέσω εξετάσεων Νοµαρχίας(προετοιµασία για Σεπτέµβριο): Ρήµατα, ουσιαστικά, έκθεση, κανόνες ορθογραφίας & γραµµατικής


Παιχνίδια στο Πάρκο

Εκδηλώσεις

Κατασκευες και παιχνίδια µε θέµα τον Αφρικάνικο πολιτισµό και... αναρρίχηση για τα παιδιά από την ελληνική΄οµάδα διάσωσης (παράρτηµα Βόλου)

δηµιουργ. απασχόληση 8/4/2009 επίσκεψη από το παιδικό τµήµα αγιογραφίας & ζωγραφικής της Ι.Μ.∆. «∆ια Χειρός» στα παιδιά της δηµιουργικής. Τα παιδιά & οι γονείς τους δώρισαν πασχαλινές λαµπάδες στην οµάδα µας η οποία έπειτα τους ξενάγησε στον οικισµό

15/5/2009 εκδροµή µε 6 παιδιά στο πάρκο του ελικοδρόµιου όπου τα παιδιά ασχολήθηκαν µε δραστηριότητες που αφορούν τη φύση και ακολούθησε επίσκεψη & ξενάγηση στους χώρους και τα εκθέµατα του Πολιτιστικού

24/5/2009 σύνταξης, πρόσθεση & αφαίρεση, απλά προβλήµατα µε πρόσθεση & αφαίρεση, βασικές γνώσεις ιστορίας & γεωγραφίας.

∆ράσεις Αθλητισµού: Η γυµνάστρια απασχολεί και τις δύο οµάδες της δηµιουργικής απασχόλησης καθώς και µια µικρή οµάδα εφήβων κοριτσιών ηλικίας 12-14 ετών (το τρίµηνο αυτό παρακολούθησαν περίπου 30 παιδιά) µε ενδεικτικές δραστηριότητες: γυµναστική µε τις έφηβες, ισορροπία, πέρασµα εµποδίων, χειρισµός στεφανιών & κορδέλας ρυθµικής γυµναστικής, αντίδραση σε λεκτικό ερέθισµα, ρίψη µπάλας σε στόχο, ασκήσεις επαφής & συνεργασίας, ασκήσεις µίµησης & ακολουθίας, ασκήσεις αναπαραγωγής κινητικού προτύπου, µετακινήσεις στο χώρο µαθαίνοντας την έννοια του κύκλου, των επιπέδων, του χώρου, βασικές αθλοπαιδίες όπως µπάσκετ & βόλεϊ, µουσικοκινητική αγωγή µέσω παραδοσιακών χορών.

αν χρειάζονται έξτρα λυόµενα για να προωθηθεί το αίτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών • Συµµετοχή µελών του ∆ικτύου στην Ευρωπαϊκή τεχνική σύσκεψη για την αξιολόγηση του Εθνικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων στις 27 & 28/5/2009 στην Αθήνα 16/ 6/2009 : Συµµετοχή 2 στελεχών στο συνέδριο που οργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη στην Αθήνα µε θέµα: «∆ιερευνώντας πρότυπα & µέτρα για τη θεσµική ορατότητα των Ροµά» Συνεργασία µε δικηγόρο – συνεργάτη ΙΑΚ στην καταγραφή παρατηρήσεων αναφορικά µε το ειδικό σχέδιο δηµοτολόγησης των Ροµά από τον Συνήγορο του Πολίτη Πραγµατοποιήθηκαν 11 συντονιστικές συναντήσεις της οµάδας Έργου

συµµετοχή παιδιών µε τις µητέρες τους στο Ανοιχτό ∆ηµιουργικό ∆ιαπολιτισµικό Εργαστήρι για παιδιά που οργάνωσε το τµήµα νηπιαγωγών του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου

15/6/2009 επίσκεψη παιδιών στον Ναυτικό Όµιλο Βόλου (ΝΟΒ), βόλτα µε καγιάκ και γνωριµία µε τα ναυτικά αθλήµατα

24/6/2009 1. οργάνωση ανοικτού οµαδικού παιχνιδιού στο πάρκο του Αλιβερίου σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης και µε θέµα τον Αφρικάνικο πολιτισµό & τη γνωριµία µε την αναρρίχηση 2. πίσκεψη παιδιών µε τις µητέρες τους στην εκδήλωση κλεισίµατος για το καλοκαίρι της οµάδας αγιογραφίας & ζωγραφικής της Ι.Μ.∆ «∆ια χειρός»

Στέκι γυναικών

∆ικτύωση-Εκδηλώσειςδιάφορα ∆ικτύωση ΙΑΚ • Λόγω της λήξης του έργου στις 30/6/2009 εστάλησαν έγγραφα αναφορικά µε τη συνέχιση σε όλα τα συναρµόδια υπουργεία καθώς και στην ΚΕ∆ΚΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και τους τοπικούς βουλευτές για να κάνουν ερωτήσεις στη βουλή για το θέµα (µέχρι στιγµής έκαναν ερώτηση 8 βουλευτές από όλη την Ελλάδα) • Πραγµατοποιήθηκε έρευνα για λογαριασµό της ΕΥΣΕΚΤ σε όλα τα ΙΑΚ αναφορικά µε την καταγραφή των υπαρχουσών κτιριακών υποδοµών &

µαθήµατα χορού µε τη γυµνάστρια, καφές, κουβέντα, περιήγηση στο διαδίκτυο, εκπαίδευση στη συµπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων υπηρεσιών, κατασκευές διακόσµησης σπιτιών

Στέκι γυναικών Το στεκι γυναικών αποτελεί ενέργεια εξακολουθητικής συµβουλευτικής ενδυνάµωσης σε επίπεδο οµάδας. Στη διάρκεια του 2009 συµετέχουν 10 νέες γυναίκες

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2009


Τριµηνιαίο ∆ελτίο 2- 2009 Ιατροκοινωνικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας rom@dokpy.gr http://iak.dokpy.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός triantafillou@dokpy.gr

Εµψυχώτρια δηµιουργικής Απασχόλησης: Άννα Μαλισιόβα

∆ηµιουργική Απασχόληση: Αιµιλία Στάϊκου Εκπ/κός

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη Αθλητισµός: Αλεξία Πατσαρούχα Γυµνάστρια

Το Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Η Τοπική αυτοδιοίκηση –ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, ξεκίνησε τις πρώτες προσπάθειες χωροταξικής τακτοποίησης της περιοχής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, επεκτείνοντας το σχέδιο πόλης για να συµπεριλάβει µεγάλο µέρος του οικισµού και υλοποιώντας προγράµµατα επέκτασης των δικτύων κοινωνικής ωφέλειας και πολεοδοµικών εφαρµογών. Η πρώτη αυτή προσπάθεια δεν βρήκε σύµφωνους όλους τους κατοίκους και δηµιουργήθηκαν συγκρούσεις και αναταραχή.

ιατροκοινωνικό κέντρο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στη 2η περίοδο που ξεκίνησε από το 1998, δηµιουργήθηκε ειδικό γραφείο για τους Ροµά της περιοχής , το Γραφείο ΡΟΜ, µε κύριο

προσανατολισµό τις ενέργειες της κοινωνικής υποστήριξης, της πληροφόρησης, της καταγραφής και της προώθησης της αυτοοργάνωσης των κατοίκων. Στην 4ετία 1998-2002, µε βάση τα αποτελέσµατα της καταγραφής και την αξιοποίηση προηγούµενων µελετών και καταγραφών δηµιουργήθηκε το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή το οποίο προσπάθησε να διαµορφώσει ολοκληρωµένο χαρακτήρα, ακολουθώντας το ολιστικό παράδειγµα και εφαρµόζοντας τις κατευθύνσεις δράσεων του 4ου συνεδρίου του διαδηµοτικού δικτύου Ροµ µε κύριους άξονες την Αστικοδηµοτική τακτοποίηση, την Απασχόληση, την Υγεία, την εκπαίδευση, την κατοικία και τη βελτίωση των υποδοµών.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Παραλήπτης ∆ιεύθυνση και αριθµός Τ.Κ. και Πόλη Τηλέφωνο

Σχεδιασµός & επιµέλεια εντύπου Νίκος Αντωνάκης Κοιν/γος

Rom_Report_2_2009  

∆είκτες 3µήνου Μαζικά αιτήµατα αιτηµάτων 4 επισκέψεων 31 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΠΥ - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας Περιβάλλον & Πολιτισµ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you