__MAIN_TEXT__

Page 1

KOMMUNIKASJON SOM SKAPER BEVEGELSE.

ALDENTE 2015


2

DETTE ER VI GODE PÅ. A lden tes vi s jon er å s kape b ev egels e f o r o p p d r a g s g i ve r e so m s e r l e n g e r e n n s i n egen gen er as jon. M ed gjennom t r eng ende , v i s ue l t d r i s t i g k o m m un i k a sj o n . Kr a ft ful l e avtry kk av am b i s jon og i nt ens jon. B a se r t p å s o l i d e p r o s e sse r o g s t r a t e g i e r . Vi bi d r ar t i l å s t yr ke m er kevar er , nå h å r e t e m å l o g sk a p e be v e g e l se i br e d e eller spi s s e m ålg r u pper . D et t e oppnår v i v e d å j o bbe s a m m e n – o v e r t i d – o g ve d å v æ r e f ag li g f r em ov er lent e og i fo r k a n t a v o p p d r a g sg i ve r s be h o v.

OM OSS. H os o s s f i nner du r ådg i vni ng, kons e p t ut vi k l i n g , a n a l o g o g d i g i t a l d e s i g n , strategi, i nnholds pr odu ks jon og dr i f t a v so s i a l e m e d i e r . A l t un d e r s a m m e t a k . D u kan f or v ent e å b li m øt t m ed i n n l e v e l s e , m o t o g a n e r k j e n n e l s e . Vi har val gt å væ r e s m å og f leks i b le – o g r e n d y r k e k o m m un i k a s j o n sk o m p e t a n s e n . Å f asi li t er e og lede s am ar b ei ds gr u p p e r e l l e r w o r k s h o p s e r v i d r e vn e p å , og v i job b er g odt m ed andr e, hv i s e n j o bb bl i r be d r e a v fl e r e p å l a g e t . A lden te er m edlem i K r eat i vt F or u m , r ek l a m e br a n s j e n s v i k t i g s t e n a sj o n a l e br a n s j e f oren i n g. M edlem s kapet kr ever RRA - se r t i fi se r i n g ( R e k l a m e R e t t s l i g A n s v a r l i g ) og i nneb æ r er eller s løpende fa g l i g k o m p e t a n se h e v i n g i n n e n m edi es t r at eg i s k r ådgi v ni ng og i n t e g r e r t m a r k e d sk o m m un i k a s j o n .

BÆREKRAFT. For oss i A ldent e er det m eni ngs f u llt å j o bbe fo r o p p d r a g s g i v e r e so m h a r e n bærekraft i g am b i s jon. S om v i l noe u t ove r d e n ø k o n o m i s k e bun n l i n j e n : F o r m i d l e ku n n skap, f or v alt e ku lt u r , u t v i kle b yen , fr e m m e ø k o l o g i , i n t r o d use r e i n n o v a t i ve b of or m er eller s kape nye a r be i d s p l a sse r i r e g i o n e n . Bærekraf t er i m i dler t i d et s t or t b eg r ep m e d m a n g e l a g , d e fi n i s j o n e r o g va l g . V e i e n m o t målet er lang. U nder v ei s øns ker vi å læ r e , d i s k ut e r e o g ut fo r d r e t i l m o d i g e v a l g . Derf o r s øker vi akt i v t et t er m ennes k e r , p r o sj e k t e r , p r o d uk t e r o g t j e n e s t e r som i ti llegg t i l vår m ålr et t ede s t r at egi s k e o g k r e a t i ve k o m p e t a n s e , o g så ø n sk e r en eng as jer t s am arbe i d s p a r t n e r o v e r t i d .

2


3

På de nes t e s i dene f år du noen eks e m p l e r p å j o bbe r v i h a r g j o r t o g n o e n u ttalel s er f r a oppdr ags gi v er ne vår e, o m h vo r d a n d e o p p l e v e r å s a m a r be i d e m ed A ldent e. T i l s lu t t: A r be i d s p r o s e sse n v å r .

3


4

IVAR IKS KUN TRE TING SKAL I DO

IVA R er et i nt er kom m u nalt s els ka p m e d a n s v a r e t fo r v a n n , r e n o va s j o n og av løp hos m er enn 3 00 00 0 i n n by g g e r e i e i e r k o m m un e n e . Folk kas t er m ye r ar t i do. D et f ør er ti l d y r e d r i ft sst a n s e r o g un ø d i g s l i t a sj e på an leg g et . N å v i lle IVA R g jer ne h a h j e l p t i l å l æ r e fo l k h v a s o m k un n e kas t es i t o a l e t t e t . Løsn i n gen b le t odelt : E t ku lt m ob i ls pi ll, ut v i k l e t i n æ r t sa m a r be i d m e d La st F r i d a y ti l den y ngs t e delen av m ålgr u ppen, k o m bi n e r t m e d i n fo r m a t i ve a vi s a n n o n s e r ti l alle andr e. A r b ei det m ed å s kape nye v a n e r v i l g å o v e r fl e r e å r , o g d e t e r e n n å f or ti dli g å s e r es u lt at er i f or m av m ål ba r t m i n d r e fe t t o g fi be r i a vl ø p sr ø r e n e , men 4 0 000 s pi lt e om ganger de t r e f ørst e m å n e d e n e n e l o ve r g o d t fo r fr e m t i d e n . Illu s t r as joner f r a U glylogo/b y H a n d s. Ly d : H å v a r d R o se n be r g . Job b en f i kk 2 g u ll i S t er k Rekla m e i 2 0 1 4 , i k a t e g o r i e n e k a m p a n j e og i nt er akt i v id e n t i t e t sd e s i g n . A lden te har og s å t i dli g er e s t åt t f or i d é o g p r o d uk sj o n a v k o m m un e n e s fe l l e s t øm m ekalender e. O gs å en av d i sse fi k k g ul l i S t e r k R e k l a m e . A lle job b ene kan d u se p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

F o r å skape og gjen n om føre d en r i k t i g e i d e e n , t r e n g e r d u d y k t i g e , engasjerte og erfarn e men n eske r s om b r e n n e r f or d e t d e t r or på . Og som tør å kom m u n i sere på e n d r i s t i g , i n n ov a t i v m å t e . Takket være A ld en te har I VAR ly k k e s m e d å s k a pe en gasjem ent r u n d t a v løp.

John Pr e s t e g å r d m ar ked sa n sv a r l i g IVAR I KS

4


5

No e n g a n g e r e r må le t å n å t il d e ls sv æ r t u lik e g r u p p e r me n n e sk e r. Ve lg f la t e n e n ø y e , a lt e t t e r h v e m d u sn a k k e r t il, o g d y r k d e u lik e me d ie n e s e g e n a r t .

5


6

NYE MULIGHETER KOMPETANSEOVERFØRING I ENDRINGSTIDER

Næri n gs f or eni ng en i S t av ang er - r egi o n e n e r l a n d e t s s t ø r s t e n æ r i n g sfo r e n i n g . N ye mu li gheter er et s am ar b ei d m ellom dem , I n n o v a s j o n No r g e o g i n n o v a s j o n sm i l j ø e t I p a r k . Nye mu li g het er er et i ni t i at i v f or å s i kr e o g s k a p e a r be i d s p l a sse r i r e g i o n e n n å r akti vi teten i olje- og g as s i ndu s t r i en s ynk e r . F o r å s i k r e o p p m e r k s o m h e t , k un n sk a p og deltakelse, f i kk A ldent e væ r e m ed helt f r a st r a t e g i a r be i d e t i o p p st a r t e n , o g bl a n t a n n e t f i nne f or m en på i ni t i at i v et : K onf e r a n s e m e d p å fø l g e n d e w o r k s h o p s. Da dette var lan det , s ku lle ar r ang em ent et gjø r e s k j e n t o g a t t r a k t i v t g j e n n o m e n g o d p l a n fo r s predn i n g, mark eds f ør i ng og t i ls t edevæ r els e i so s i a l e m e d i e r . E n t y d e l i g g r a fi s k p r o fi l v a r e n nat u r li g del av det t e ar b ei det . A l d e n t e s t å r ba k be g g e d e l e r . Resu ltatet va r s t or oppm er ks om het r u ndt i n i t i a t i v e t o g p å m e l d i n g e r t i l a r r a n g e m e n t e t . Hele job b en kan d u se p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

Næri n gsforen i n gen er tu f t e t på s t e r k t e n g a s j e m e n t . Det samm e er A ld en te. Det har f ør t t i l s v ær t g od e pr os e s s e r i d e tilfellen e vi har sam arbei d et, e n t e n d e t g j e ld e r s t r a t e g i , g r a f i s k uttr ykk eller komm u n i kasjon sarb e i d . M e n e n g a s j e m e n t e r i k k e n ok ! Uten kompetan se, god og gru n d ig m e t od i k k og d e r e t t e v e r k t øy e n e er i kke foru tsetn i n gen e på pla s s . Ald e n t e i n n e ha r d i s s e kvali teten e, og i kombi n asjon m e d f r u k t b a r k r e a t i v i t e t og e v n e til an n erled esten kn i n g, gi r d e t e n t r y g g he t i pr os e s s e n e s om for vår d el har ført t i l g od e r e s u lt a t e r .

Har al d M i n g e adm i ni s t r er e n d e d i r e k t ø r N æ r i ngs fo r e n i n g e n

6


7

Gi avsendere n e t v isu e lt u t t r y k k so m v ise r ig je n i d e n endeløse st r ø mme n p å må lg r u p p e n s f a c e b o o k v e g g .

7


8

BAKER HUGHES NORGE DEN STORE TEKNOLOGIDAGEN

B aker Hu g hes er et t av v er d e n s s t ø r s t e o l j e s e r v i c e se l s k a p . I stedet f o r å delt a på O N S , ener gi b r ans j e n s s t o r e m ø t e s t e d , v a l g t e Ba k e r H ug h e s N orge å arr ang er e B aker Hu ghes T echno, e n å r l i g fa g d a g fo r k un d e r o g sa m a r be i d s par t ner e. A ldent e u t v i klet i f ler e å r a r r a n g e m e n t e t s v i sue l l e p r o fi l . I 2014 var t em a C ollab or at i on. B akgr u n n e n va r br a n sj e n s k r a v t i l e ffe k t i v i s e r i n g og kostn ads f oku s . D er m ed b le v år opp g a v e bl a n t a n n e t e n a r r a n g e m e n t sp r o fi l som s i gnali s er t e nøkt er nhet – i kk e l uk sus o g o v e r d r e v e n p e n g e br uk . Løsn i n gen bygg er på nat u r m at er i aler og ek t e h å n d v e r k . S t i l i se r t e fo r m e r r e p r e s e n t e r t e n atu relem ent ene jor d, lu f t , i ld og v ann o g sk a p t e e n d r a m a t i s e r i n g a v be g r e p e t collaborati on. Res u lt at et b le et u t r adi s jo n e l t k o m m un i k a s j o n sk o n se p t s o m g a ful l t hu s og en popu læ r s nakki s på dagen – o g t o p p s c o r e i k un d e e va l ue r i n g e n . A rbei det b le g jor t i t et t s am ar b ei d m e d Co n v e n t o r , Kul t ur k o m p a n i e t og S t av ange r k o n s e r t h us. P å al- dent e. no kan d u s e fl e r e j o bbe r v i h a r gjor t f or B ake r H ug h e s No r g e .

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

En u red d d i sku sjon spar t n e r g j e n n om m a n g e å r som u tford rer og bi d ra r f r a e t pr os j e k t s s pe d e begy n n else ti l v e l g j e n n om f ør t . A llti d foran kret og gjenn om a r b e i d e t i a lle le d d a v prosessen , – d et er s li k d e t b li r g u ll a v (og av og ti l d u gn ad i g a r a s j e n t i l e i e r e n ..)

Li nda S æ v i l d m ar k e d ssj e f B aker Hug h e s No r g e

8


9

Alt la r se g g je n n o mf ø r e h v is id e e n e r g o d o g engasje r e r d e m d u t r e n g e r å h a me d p å la g e t . Og jo t id lig e r e in v o lv e r in g , d e st o st ø r r e e ie r sk a p .

9


10

10


11

Aldri under v u r d e r v e r d ie n av godt h 책 n d v e r k . H vis du lurer p 책 o m f o lk me r k e r at du har t at t e n sn a r v e i, er svaret san n sy n lig v is ja .

11


12

MUST VÅR FELLES KULTURARV

MU S T – M u s eu m S t avang er – be s t å r a v fl e r e a v by e n s a l l e r m e st p opu læ r e m u s eer : S t avanger m us e um , S t a v a n g e r k un s t m use um , Norsk b ar nem u s eu m , S t avang er m ar i t i m e m us e um , No r sk h e r m e t i k k m use um , U t s t ei n klos t er , Ledaal, B r ei d a bl i k k , No r s k g r a fi sk m us e um og S t av anger s k o l e m use um . A ldent e har i f ler e år v æ r t M U S T s h o ve d l e ve r a n d ø r a v k o m m un i k a sj o n sløs ni nger m ed år s pr ogr am m e t s o m s t ø r s t e e n k e l t o p p d r a g . Den stør s t e u t f or dr i ng en er å s kape s a m l e t k o m m un i k a s j o n fr a fl e r e t i l d e l s gan s ke u li ke akt ør er , alle m ed r ea l t i vt st r a m m e ø k o n o m i sk e r a m m e r . I årspr ogr am m et har vi løs t det t e ve d h j e l p a v t y d e l i g , p r e si s i n fo r m a sj o n i en v i s u elt f r i s t ende i nnpakni ng o g e n å r sk a l e n d e r i m i d t e n so m e r l e t t å nappe u t og he n g e p å k j ø l e s k a p e t . For å hjelpe f olk å gjenoppdage d e k j e n t e o g k j æ r e m us e e n e , h a r v i pr es ent er t en r ekke kjent e h i s t o r i e r , fr a uk j e n t e v i n k l e r . M ånedens M U S T hje l p e r fo l k å p r i o r i t e r e . P å al- dent e. no s er du f ler e eks em p l e r p å h va v i h a r g j o r t fo r M U S T .

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

A ld en te har si d en høs t e n 20 1 2 b i d r a t t ti l å vi d ereu t v i k le v å r pr of i l som et sam f u n n s a k t u e lt , leven d e og n ysk a pe n d e m u s e u m .

Lene B er g e F ø r l a n d kom m u ni k a sj o n ssj e f M U S T – M u se um S t a va n g e r

12


13

Sk al du f ort elle en g a mme l h ist o r ie p 책 n y t t ? Finn en ukjent det a lj o g f o r t e ll h ist o r ie n f ra denne n y e v in k e le n .

13


14

GAINING BY SHARING BÆREKRAFTIG BOFELLESSKAP

Gai ni ng b y S har i ng er en m odell f o r bæ r e k r a ft i g bo fe l l e s sk a p , ut vi k l e t av Indi go Veks t , Helen & Har d a r k i t e k t e r o g G a i a T r o n d h e i m . O pp g a ve n : Sette b of elles s kap på dags or denen og v a r m e o p p m a r k e d e t i fo r k a n t a v s a l g , ved å konkr et i s er e b oli gm odellen G a i n i n g by S h a r i n g o g s y n l i g g j ø r e pi lot pr os jekt et Vi n d m ø l l e ba k k e n . Løsn i n g : En f aceb ooks i de, m ed en g r u ndi g s t r a t e g i o g p l a n i bun n . I n n h o l d e t so m pub li s er es er nøye u t v algt : Vi l f o l k v i r k e l i g h a d e t t e p å ve g g e n si n ? Vi l de i dent i f i s er e s eg m ed det ? Ikk e m i n st , vi l d e d e l e d e t m e d ve n n e r p å og u tenf or f aceb ook? E n g r u ndi g s t r a t e g i o g p o st p l a n bl e l a g t i fo r k a n t : Hv a s kal v i s nakke om ? H v o r o ft e ? T i l h ve m ? Res ul t a t : Fan tasti sk e 7 20 li ker e de t i f ør s t e dag en e , e n l e ve n d e , p å g å e n d e d i s k us j o n o g st o r i n teress e r u ndt pi lot pr os jekt et . Vi g l e d e r o s s t i l å a d m i n i s t r e r e si d e n v i d e r e . A lden te s t år og s å b ak m odellens g r af i s k e p r o fi l , o g e r i s k r i v e n d e s t un d i n v o l ve r t i ar b ei det m ed m ålplane n fo r G a i n i n g by S h a r i n g . Hele job b en kan d u se p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

Jeg opplever A ld en te som veld i g v e r d i - og pr os e s s or i e n t e r t e . De har ty d eli ge su ksesskri t e r i e r og s t e r k t e n g a s j e m e n t o g er fagli g d y kti ge på systema t i s k og d r i s t i g k om m u n i k a s j on . S amarbei d et m ed A ld en te ha r v æ r t e n f or u t s e t n i n g f or i n trod u ksjon en av Gai n i n g b y Sha r i n g i m a r k e d e t .

S i s s e l Le i r e s t yr eleder , K r u s e S m i t h E i e n d o m og dag li g lede r , I n d i g o Ve k st

14


15

S n a k k me d f o lk , ik k e t il d e m! P ü so sia le me d ie r v e lg e r f o lk se lv h v a d e d e le r o g e n g a sje r e r se g i. Du mü g jø r e d e g f o r t je n t t il d e r e s o p p me r k so mh e t .

15


16

16


17

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

En av gru n n en e ti l at A ld en t e e r g od e s a m a r b e i d s pa r t n e r e , er at d e skjøn n er u tford r i n g e n e v i s t å r ov e r f or . De fi n n er kreati ve, elega n t e og e n g a s j e r e n d e m å t e r å komm u n i sere på. Ikke m i n s t : D e e r d e d i k e r t e og en gasjerte m en n esker, s om a llt i d v i l g i s i t t b e s t e .

S i v Helene S t ang ela n d , a r k i t e k t o g p a r t n e r Helen & H a r d

17


18

STAVANGERREGIONEN HAVN CLOSE TO DET ALLER MESTE

Stavanger r eg i onen Havn håndt er er c r ui s e -, g o d s-, o ffsh o r e - o g fe r j e t r a fi k k , v ed hav nedi s t r i kt et s t i l s a m m e n 1 7 fo r sk j e l l i g e k a i e r . A ldent es oppgave v ar å u t vi kle en fe l l e s k o m m un i k a sj o n sp r o fi l p å t v e r s av alle f elt i v i r ks om het en. M ålet v ar å bi d r a t i l ø k t s y n l i g h e t o g p o s i sj o n e r i n g s om nas jonalt og i nt er nas j o n a l t l o g i st i k k -k n ut e p un k t . Løsn i ngen er i ns pi r er t av det de alle e n g a n g h a r h a t t fe l l e s: S i g n a l fl a g g e n e . Kombi n ert m ed et or dkons ept s om f or t e l l e r o m d e t so m s k i l l e r S t a va n g e r r e g i o n e n H avn f ra k onku r r ent ene: N æ r het en t i l ” a l t ” . R e sul t a t e t bl e e n sv æ r t g j e n k j e n n e l i g pr of i l s om enkelt lar s e g t a v i d e r e i a n d r e fl a t e r . Havn el ang s b le et t eks em pel: A r r ang e m e n t e t h v o r h a vn e d i r e k t ø r e n i n v i t e r t e hele byen t i l en lør dag f u ll av m ar i ti m e a k t i vt e t e r . H e r l e ve r t e A l d e n t e e n arran gemen ts pr of i l s om v ar er i f ler e år , i n k l ud e r t e n m a sk o t . I n n h o l d t i l m a r k e d s fø r i n g av ar r ang em ent et på F aceb o o k , h e r un d e r e n l i t e n fi l m m e d havn edi r ekt ør en, v ar ogs å en del av j o bbe n v i g j o r d e . S e m e r p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

Ko mbinasjon en i løsn i n gen m ed å be hold e e k s i s t e r e n d e log o og s e t t e d e n n e o p p mo t et fri skt og m od ern e slagord k on s e pt , s a m m e n m e d e n r e k k e v i s u e lle mar itime elemen ter, har gi tt en n y v i s u e ll pr of i l s om d e k k e r a lle om r å d e r av havnens vi rke. En profi l som kan b e n y t t e s i a lle k om m u n i k a s j on s k a n a le r . A ld en te består av en d ykti g og m od i g g j e n g m e d k r e a t i v e o g v e lorgan i serte sjeler som d et ha r v ær t i n s pi r e r e n d e å j ob b e m e d . R esu ltatet oppleves som helhetli g og opt i m a lt f or v å r e f r e m t i d i g e kom m u n i kasjon s- og m a r k e d s f ør i n g s b e hov .

M er e t e E i k hav ne d i r e k t ø r S t av anger r e g i o n e n H a vn

18


19

En sma rt idé ba s ert på en god st rat egi h ar la ng ho ldba rhe t . Sørg f or å ha en solid stra te gi i bunn , ent en du sk al ha e n l ite n e ller st or prof il.

CLOSE TO people

energy business nature

58°58’19.6”N 5°43’37.1”E

19


20

BATE BOLIGBYGGELAGET MED GLIMT I ØYET

Bate er b oli gb ygg elaget f or f olk i S an d n e s o g S t a va n g e r , o g ut by g g e r e n ba k hver f em t e b oli g i r egi onen. I da g h a r d e o v e r 5 0 0 0 0 m e d l e m m e r . San dn es og S t avang er b oli g b ygg elag f u s j o n e r t e i 2 0 1 4 , o g t r e n g t e i d e n fo r bi n d e l s e et n ytt n avn og et f elles v i s u elt u t t r ykk. Na v n e t Ba t e , s o m be t y r fo r d e l , i va r e t a r a l l e si der av m edlem s s kapet og s i kr et og s å d e n n ø d v e n d i g e g e o g r a fi s k e n ø y t r a l i t e t e n . A -en i den nye logoen m i nner om e t h us o g sk a p e r r e fe r a n se t i l Ba t e s kjer neom r åd e , h us o g h j e m . Kommu n i kas jons kons ept et , s om m ed gli m t i ø y e t fo r t e l l e r o m t i l sy n e l a t e n d e k j e d e l i g e ti n g, ble i sin t i d u t v i klet av A ldent e f or S t a v a n g e r Bo l i g by g g e l a g . Ko n s e p t e t vi s t e se g å v æ r e r i kt i g ogs å et t er f u s jo n e n , o g bl e d e r fo r t a t t v i d e r e . Ved hjelp av t et t og g odt s am ar b ei d g j e n n o m sm å o g s t o r e k a m p a n j e r si k r e r vi en t ydeli g , s t er k m er kev ar e og g o d e r e s ul t a t e r p å m å l ba r e o p p g a ve r . Se alt vi h ar g jor t f or B at e ( og t i dli ger e S t a v a n g e r Bo l i g by g g e l a g ) p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

Lan gsi kti ghet er vi kti g for Ba t e . Vi ha r e k s i s t e r t s i d e n 1 9 46 , o g ska l forhåpen tli gvi s bygge, leve r e og d r i f t e b oli g e r f or m e d le m m e n e v år e i m i n st li ke lan g ti d fremove r . D e t t e m å v å r e pa r t n e r e i v a r e t a . Alde n te gi kk i n n i samarbei d et m e d s t or t e n g a s j e m e n t , e n t u s i a s m e o g fagli g d y kti ghet. Navn et har v a k t oppm e r k s om he t og pr of i le n f ungerer veld i g god t på alle bru k s om r å d e t . Ak k u r a t s å n n v i øn s k e t . Marked splan en vi la s a m m e n , g a a lle r e d e å r e t etter en kjen n skap på m er en n 30 % . La n g t ov e r f or v e n t n i n g .

C eci li e W a t h n e kom m u ni k a sj o n ssj e f B at e b ol i g by g g e l a g

20


21

Bli godt kje n t me d d e m d u sk a l sn a k k e p 책 v e g n e a v. En st erk m erk e v a r e k r e v e r a t d e a n sa t t e le v e r me d , lik e r, k jenner s e g ig je n i o g k le r h ist o r ie n d u f o r t e lle r.

21


22

F usjo ne re ? E t abler t ydelige suk sessk rit erier f or d e n n y e p r o f ile n . I nv iterer gjerne f olk f ra begge leirer t il w o r k sh o p .

22


23

23


24

DESIGN FOR EVIG I 30 BUTIKKER OVER HELE LANDET

Desi g nf or ev i g er kjeden m ed landet st ø r s t e ut v a l g i n n e n se r v i se r , d e si g n og m er kev ar er t i l hjem m et . I S t av a n g e r -r e g i o n e n e r Br ø d r e n e P e d e r s e n s f i r e b u t i kker d e m e st k j e n t e . A l dent e har u t v i klet i dent i t et , m e r k e l ø ft e o g a l t m a r k e d sm a t e r i e l l f or den lands dekkende b u t i kkjeden i e n å r r e k k e , m e d vå r - o g j ul e k a t a l o g e n e som stør s t e f as t e oppdr ag. Vi har ogs å ut v i k l e t e n r e k k e ul i k e k o n k ur r a n se r og akt i vi t et er i s o s i a l e m e d i e r . Katalogen es v i kt i g s t e oppg ave er å øke sa l g e t i but i k k s a m t væ r e fo r e t r uk k e t k j e d e f or bru depar i f or b i ndels e m ed øns keli s t e r . Ve d å l i g g e i r a n d s o n e n a v k o m m e n d e tren der og s kape b i lder og des i gn s om f un g e r e r g o d t i so s i a l e m e d i e r , h a r vi o g s å t i lt r u kket os s en y n g r e m å l g r up p e . A lden te har g jennom hele s am ar b ei de t h a t t a n sv a r e t fo r r e sa r c h , p l a n l e g g i n g , styli n g og f ot or eg i , m ed m ål om å s kap e e t ut t r y k k so m s k i l l e r k j e d e n m a r k a n t f r a konku r r ent ene. F ot ogr af T o m H a g a h a r i a l l e å r væ r t e n t e t t sa m ar b ei ds par t ner . Res u lt at et er e t t e r s p ur t e k a t a l o g e r s o m br uk e s aktiv t av ku nden og u nder s t r eker De s i g n fo r e v i g s p o s i sj o n i m a r k e d e t . S e hva v i har g jor t f o r k j e d e n p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

A ld en te gi r fru ktbare, god e a n b e f a li n g e r , m e d s t r a t e g i e n som gru n n lag og en ve l u t v i k le t m a r k e d s f øle ls e . S trategi sk og prakti sk planle g g i n g n e d t i l m i n s t e d e t a lj , u ten å glem m e kreati vi t e t e n , g j ør a t d e k la r e r å g i oss d en forn ye ls e n v i t r e n g e r .

Randi A n t o n se n daglig l e d e r D es i g n fo r e v i g

24


25

Se våren Nyheter fra OYOY! H old de g o ppda te rt på Fac ebooks k onkurra nse re gle r! Det som var l ov i gå r, e r ikke n ødvendigvis ti la tt i da g, de ssverre.

Side 3

Vinn en KitchenAid

1

Side 8

50 % på Rosendahl nyhet

Side 16

Lyngby Porcelæn Lyngby vase 10/15/20/25/31/38cm kr 265/545/745/1095/1495/2145

25


26

MIDBØE EN REAL RØRLEGGER

Rørlegger F i nn M i db øe as er en av S t a v a n g e r s e l d s t e , m e st k j e n t e m e r k e v a r e r . D e b a os s om å s kape kom m un i k a sj o n s o m bi d r o t i l å d o bl e omsetn i n ge n på pr i v at m ar kedet . M ed en p o si sj o n s o m s e l v e r ø r l e g g e r e n i S t a v a n g e r , har de et s t or t plu s s når pr i v at per s one r sk a l ve l g e h å n d v e r k e r i e t uo v e r s i k t e l i g marked . Løs ni ng en b le der m ed å kom bi n e r e t r a d i s j o n e l l e fa s t p r i s t i l bud m e d an be f ali ng er f r a f or nøyde ku nder , i a v i sa n n o n s e r , p å bo a r d s, F a c e bo o k og M i db øes egne net t s i der . F o t o g r a f: T o r d F . P a ul s e n . En vi kt i g del av job b en har v æ r t å o v e r v å k e k a m p a n j e n i d i g i t a l e fl a t e r og g jør e ju s t er i ng er u nde r v e i s fo r å o p p n å be s t t r e ff. Kampanjen pågår . Res u lt at et et t er 4 m å n e d e r va r e n ø k n i n g i a n t a l l be s ø k e n d e ti l m i db oe. no f r a b åde Goog le, A f te n bl a d e t o g F a c e bo o k , o g e n d o bl i n g i om s et ni ng en p å p r i va t m e r k e d e t . S om be s t i l t . S e hele job b en p å a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

Etter man ge års sam arbei d m e d e t a v N or g e s s t ør s t e og m e s t a nerkjen te byråer, var d et av p r a k t i s k e å r s a k e r på t i d e å s k i f t e . Held i gvi s fi kk vi a n b e f a lt Ald e n t e . D e forstår oss, er fleksi ble og i n s pi r e r e n d e og d e u t f or d r e r oss med hell. Resu ltatfoku s e t d e r e s g j ør a t hå r e t e m å l så lan gt er n åd d m e d g od m a r g i n . Mi d bøe ser frem ti l et god t og la n g t s a m a r b e i d m e d Ald e n t e .

Runar Ullenes daglig leder Finn Midbøe as

26


27

Ik k e v æ r r e d d f o r å sp ø r r e . Te n k h v is d u f å r ja !

27


28

TD VEEN INVESTERINGEN ER GOD FØRST NÅR DEN OGSÅ GAGNER SAMFUNNET

TD Veen er et li t t u v anli g i nv es t er i ng s s els k a p : M e d l a n g v a r i g e p e r sp e k t i v e r g å r d e i n n i selskap og løs ni ng er s om gag ner b åde ei er n e o g s a m fun n e t . A l d e n t e h a r l ø st fl e r e o p p g a v e r f or TD Veen : N y pr of i l og net t s i de, s am t s t r a t e g i , p l a n o g g j e n n o m fø r i n g fo r å fi n n e d e ri kti ge m ennes kene t i l s els kapet s s t o r e sa t s i n g p å so s i a l t e n t r e p r e n ø r s k a p . P rof i len gje ns pei ler m ed s i t t s t r am m e, m e n g r ø n n e ut t r y k k s e l s k a p e t s s t e r k e so s i a l e i n ten sjon . N et t s i den er enkel og t eks t en e fo r t e l l e r o m e t s e l s k a p m e d sa n s fo r fl e r e b u nnli njer enn b a r e d e n ø k o n o m i s k e . De sosi ale e nt r epr enør ene nådde v i m ed å i n v i t e r e t i l se m i n a r , v e d h j e l p a v e n e n k e l li ten f i lm, i llu s t r er t av A net t e M oi , s om b le s p r e d d i r e l e va n t e n e t t v e r k . R e s ul t a t e t bl e s t o r t oppmøte, s pennende kandi dat er og de r i k t i g e e r n å p å p l a s s i S a m fun n s se n t r a l e n . S e m er på a l -d e n t e .n o

HVA SIER OPPDRAGSGIVER:

I a r bei d et med TD Veen s sosi ale en t r e pr e n ør s k a p, f i k k v i g od hj e lp t i l å materi ali sere d en oppri n n eli ge t a n k e n v i ha d d e om å b i d r a m e r i lo kals a mfu n n et vårt. Tan ken e og i d e e n e v å r e b le s t r u k t u r e r t og j ob b e t m e d p å en måte som gjord e at vi n åd d e f r e m t i l d e m v i øn s k e t å s n a k k e t i l. Jeg vi l spesi elt trekke frem stop m ot i on - f i lm e n s om v i s u a li s e r t e ideen og bi d raget vårt, og sem i n a r e t hv or v i i n v i t e r t e i n t e r e s s e n t e r til å høre på m i n i fored rag om hv a s os i a lt e n t r e pr e n ør s k a p e r , s o m svært god . Det ble kreati vt , s pr e k t og t y d e li g , a k k u r a t s li k v i ø nsket å frem stå! I arbei d et m ed n y n e t t s i d e opple v d e v i Ald e n t e s om svært ly tten d e, noe s om s k a pt e t i lli t .

S i lje Ve e n daglig l e d e r T D Ve e n

28


29

N å r du sk al lage net t side, begynn me d mo bi lform at et ! Siden m å f ungere l ike go dt der som på st ørre f lat er. Be gy nner du m ed det m inst e, me st kre v e nde f orm at et blir det let t ere å prio rit ere innhold på siden.

29


30

SKAPE BEVEGELSE (performing)

GJENTA GÅRSDAGEN (downloading)

INNSIKT

GJENNOMFØRING

(seeing)

(prototyping)

INNLEVELSE

KONSEPTUTVIKLING

(sensing)

(crystalizing)

GI SLIPP

TA IMOT

ANGST

MOT

INTUITIV IDÉ (presensing)

Modellen er basert på Otto Scharmers Teori U.

30


31

ARBEIDSPROSESSEN. INNSIKT Hvi lke målb ar e m ål s kal v i b ev eg e os s m o t , h v e m e r m å l g r up p e n o g h v a v e t v i o m dem? Hvordan er s i t u as jonen i di t t s els kap o g d e t m a r k e d e t d u sk a l i n n i ? H v i l k e s t y r k e r , svakheter, t r u s ler og m u li g het er har v i ? H v i l k e fl a t e r o g v i r k e m i d l e r sk a l vi br uk e ? I i nns i kt s f as en job b er v i t et t m e d d e g o g d e m e n n e sk e n e i d i n or gani s as jon s om er i nvol v e r t i a r be i d e t v i sk a l g j ø r e . In n s i kt s f as en ender opp i en pr es is k o m m un i k a sj o n - o g m e d i e s t r a t e g i . Strat egi en u t g jør s t yr i ng s - og ev al ue r i n g sg r un n l a g e t v i d e r e i a r be i d e t .

IDÉ I déf asen gjen n om f ør es of t es t av kr eat ør er i b yr å e t , m e n st r uk t ur e n o g t e k n i k k e n e g j ø r d e t e n k e l t å in klu dere f lere, hv i s v i s er at det er r i kt i g å ha e n k r e a t i v w o r k s h o p s a m m e n m e d o p p d r a g sg i ve r . Idétekn i k kene kas t er os s ef f ekt i v t u t av fo r ut si g ba r e t a n k e r e k k e r o g å p n e r fo r a t i n tu i sjon , str at egi s k i nns i kt og kr eat i vi t et s m e l t e r s a m m e n t i l n y sk a p i n g . I d e n n e fa s e n oppsøker v i gjer ne m ålg r u ppen f or å få fe e d ba c k fø r e n d e l i g v a l g a v k o n s e p t . Res u lt at et av i déf as en e r e t k o n s e p t s o m p e k e r i nøyakt i g s am m e r et n i n g s o m s t r a t e g i o g m å l .

GJENNOMFØRING N å tester vi kons ept et : E r b u ds kapet g je n n o m t r e n g e n d e o g v i s ue l t d r i s t i g i fo r h o l d ti l strategi en? E r v algt e f lat er og b u ds k a p o p t i m a l t i fo r h o l d t i l ø n s k e t e ffe k t ? Hv a kan s t yr kes , s p i sse s e l l e r ut e l a t e s? Deretter u tar b ei des alle elem ent er i kom m un i k a sj o n e n , e n t e n a v k r e a t ø r e r i A l d e n t e , eller s am m en m ed v å r e s a m a r be i d s p a r t n e r e . A ld ent e har ans v ar f or at job b en l e v e r e s i h e n h o l d t i l a v t a l t bud s j e t t , f r em dr i f t o g k v a l i t e t .

BEVEGELSE N å skal alt u t der og g jør e job b en. I denn e fa se n e r d e t vi k t i g å si k r e g o d k o n t i n ui t e t og oppf ølging , ent en det er m ed et b er edt sa l g sa p p a r a t e l l e r k o n t i n ue r l i g o v e r vå k i n g av sosi ale m edi er . Hv a v i r ker ? Hv or f or vi r k e r d e t ? H v a m å s p i s se s? A l d e n t e s bi d r a g er alt f r a dr i f t av f aceb ooks i den, pr od uk sj o n a v g o d t i n n h o l d , t e t t o p p fø l g i n g og ev alu er i ng s am t just e r i n g n å r d e t t r e n g s. Heldi g v i s er halv e job b en gjor t i det d u h a r v a l g t r i k t i g sa m a r be i d s p a r t n e r . Velko m m e n !

31


Trykket med innlevelse og dyktighet av Grafo

D it ma n ser , di t k o m m e r m a n.

Aldente reklamebyr책 +47 400 01 157 post@al-den te.no Skansegaten 19 N-4006 Stavanger al-dente.no

Profile for Aldente Reklamebyrå

Kommunikasjon som skaper bevegelse  

Aldente 2015

Kommunikasjon som skaper bevegelse  

Aldente 2015

Profile for aldente
Advertisement