Page 1

Columns College van B&W

2014-2018


2014


Samenwerken aan ons dorp met karakter Gepubliceerd op:

4 juni 2014

Alblasserdam: dorp met karakter. Zo luidt de titel van het coalitieakkoord waarmee wij de komende vier jaar voor en vooral ook met Alblasserdam aan de slag gaan. Met deze titel refereren we aan het unieke karakter van onze gemeente en gemeenschap. Tegelijkertijd staat de titel ook voor een duidelijke en open uitvoering van onze (beleids)voornemens. Net zoals het coalitieakkoord tot stand is gekomen met inbreng van inwoners en onze partners in en buiten de Alblasserdamse samenleving, willen we ook samen met u dit akkoord in concrete activiteiten vertalen. Want wie anders dan u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in dit dorp, weet wat er nodig is om de bijzondere kwaliteiten van Alblasserdam te behouden en verder te versterken. Daarom zal het collegeprogramma, waarin de activiteiten voor de komende jaren worden uitgewerkt, heel nadrukkelijk een samenlevingsagenda zijn waarin gemeente en gemeenschap nauw met elkaar samenwerken aan het realiseren van onze doelen.

De afgelopen drie maanden hebben we veel betrokken inwoners en organisaties gesproken: van Landvast en de bibliotheek, van ondernemers tot onderwijs en van jongerenwerk tot ouderenorganisaties. En ook in onze kennismaking met de Alblasserdamse samenleving reikt u ons heel veel nuttige tips, ideeën en adviezen aan. Daar zijn we bijzonder blij mee want het zijn juist deze signalen die we willen verwerken in de samenlevingsagenda voor ons dorp. Een agenda waarvoor we nog vóór de zomer met uw input de basis leggen en waarin volop ruimte blijft om mee te bewegen met ontwikkelingen in de toekomst. U gaat ons daarom regelmatig zien, in het gemeentehuis maar juist ook daarbuiten. Heeft u ideeën: laat ze horen! Samenwerken is wat ons betreft ook de komende vier jaar weer het motto! College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Deel uw ideeën zaterdag met ons in het Makadocenter Gepubliceerd op:

11 juni 2014

Het collegeprogramma begint steeds meer vorm te krijgen en verandert, geinspireerd door de inbreng van alle betrokkenen buiten het gemeentehuis, zelfs van naam. We spreken binnen de muren van het gemeentehuis inmiddels niet meer van ‘collegeprogramma’ maar van ‘Samenlevingsagenda’. Wat doet de naam ertoe, zult u misschien denken. Voor ons heel veel, want we willen ermee uitdrukken dat de uitwerking van het coalitieakkoord van eind april in concrete plannen en activiteiten iets van de gehele Alblasserdamse samenleving is en niet van het college alleen. Ook is het geen vastomlijnd en dichtgetimmerd programma maar een agenda die we de komende maanden en jaren werkendeweg steeds verder vullen. Natuurlijk zijn er zaken die de gemeente ‘gewoon’ blijft doen, zoals u van ons mag verwachten. Paspoorten uitgeven, wegen onderhouden, vergunningen verlenen…. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvoor nog plannen moeten worden ontwikkeld. Of waarvoor al wel plannen zijn maar die nog verder moeten worden uitgewerkt. Denk

bijvoorbeeld aan de inrichting van openbare ruimte, de ontwikkeling en het gebruik van natuur-, sport- en recreatiegebieden, de manier waarop we met elkaar zorgen voor mensen die zorg nodig hebben en hoe we kennis en kracht die al in de samenleving aanwezig is kunnen benutten. U kunt uw steentje bijdragen aan deze Samenlevingsagenda. We hebben het al eerder gezegd en herhalen het graag: u bent van harte uitgenodigd om mee tedoen! Komende zaterdag, 21 juni, vindt u ons tussen 10 en 12 uur in het Makado winkelcentrum, waar we uw suggesties graag noteren en waar u ook zelf uw tips en ideeën op de daarvoor bestemde Ideeënmuur kunt achterlaten. Dus, heeft u tips voor de toekomst van Alblasserdam? Zijn er dingen die we beslist moeten behouden of heeft u ergens anders iets gezien dat heel goed in Alblasserdam zou passen? Vertel het ons! We laten ons graag inspireren! College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Dank voor al uw goeie ideeën en tips! Gepubliceerd op:

25 juni 2014

Hartverwarmend, inspirerend en vooral heel leerzaam! Dat zijn woorden die bij ons opkomen als we terugdenken aan vorige week zaterdagochtend, toen drie van ons in het Makadocenter vele gesprekken hebben gevoerd met betrokken inwoners en bezoekers van ons dorp. De rijk gevulde ‘ideeënmuur’ staat inmiddels weer in het gemeentehuis en de eerste acties naar aanleiding van uw opmerkingen zijn in gang gezet. Bijvoorbeeld uw signalen over losliggende tegels in een fietspad en een gat in het wegdek elders in het dorp. Die worden door de collega’s van de buitendienst opgepakt. Meedoen Ook blijkt een aantal van uw ideeën bijna naadloos aan te sluiten op thema’s waarmee we al bezig zijn. Onze interactieve manier van besturen is er daar één van. We hoorden van u terug dat u het erg waardeert dat u door de gemeente betrokken wordt. Niet alleen om mee te praten en mee te denken, maar vooral om mee te doen. En dat geldt ook omgekeerd: wij haken waar nodig graag aan

bij initiatieven die vanuit de samenleving komen. Zo kregen we veel suggesties voor de inrichting van bijvoorbeeld het Raadhuisplein, uiteenlopend van muziek en activiteiten tot een café en terrassen. Verder zijn er onderwerpen die nog nadere uitwerking vragen of die we met partners zullen bespreken. Zorgen over toekomst zorg Ook hoorden we dat inwoners zich zorgen maakten over de toekomst van de zorg (Wmo en mantelzorg) en over de veiligheid van fietsers en rollatorgebruikers. Dit heeft onze aandacht en we houden u op de hoogte! Deze tweewekelijkse column is één van de manieren waarop we dit blijven doen. Tot slot was het bijzonder plezierig inwoners en bezoekers te spreken die betrokken zijn en willen blijven en die trots zijn op Alblasserdam zoals het nu is. Dat zijn wij ook en wij werken graag met u samen om Alblasserdam zo mooi te houden! College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Als inwoner of als vertegenwoordiger van een van de vele verenigingen, stichtingen of organisaties die ons dorp rijk is, heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit stuk. U heeft tal van ideeën en tips aangedragen waarvan u er een aantal nu al terugvindt in de samenlevingsagenda. Zo sprak u bijvoorbeeld uw zorgen uit over de taken die we volgend jaar van de Rijksoverheid overnemen op het gebied van zorg voor jeugd en langdurig zieken en werk en inkomen. Dat signaal nemen we uiterst serieus!

Samenlevingsagenda is van ons allemaal Gepubliceerd op:

23 juli 2014

Tijdens de Algemene Beschouwingen, de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, hebben we als college de samenlevingsagenda aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hierin worden de plannen – op hoofdlijnen –voor de komende periode beschreven. De politiek mocht haar reactie geven op deze ideeën en nu het stuk is aangenomen, kunnen we aan de slag! Op de website van de gemeente vindt u een impressie van deze Algemene Beschouwingen. We hebben die vergadering bewust op film laten vastleggen, zodat u – ook als u er niet bij was – een indruk krijgt van de politieke besluitvorming in Alblasserdam en wat we nu met die samenlevingsagenda gaan doen.

Wij realiseren ons terdege dat u zich zorgen maakt en we delen die zorg. Daarom is het belangrijk dat u weet waar u straks terecht kunt en hoe we de uitvoering van deze nieuwe taken in Alblasserdam gaan oppakken. We zijn inmiddels bijna twee jaar bezig om ons hier op voor te bereiden en hebben al flink geïnvesteerd in de sociale banden in het dorp. Wat dit voor u als Alblasserdammer betekent op het moment dat u zorg nodig heeft of op zoek bent naar hulp voor uw naasten, leest u vanaf volgende week regelmatig op een speciale pagina in de Klaroen. En u kunt die informatie vanaf dat moment natuurlijk ook op onze website vinden. Als college hechten we eraan dat u niet alleen met ons meedénkt over de toekomst van Alblasserdam, maar vooral ook meedoet. Want we kunnen al die mooie plannen niet alléén realiseren, daar hebben we uw hulp bij nodig. Maar het kan ook andersom. Misschien heeft u als organisatie, buurt of vereniging zelf al iets georganiseerd of ondernomen. En heeft u de gemeente alleen nodig voor dat laatste zetje. Een vergunning, een financiële bijdrage, meedenken over een locatie. Waar het de komende jaren vooral om gaat, is dat we samen optrekken. Met elkaar aan de slag om Alblasserdam nog mooier, nog veiliger, duurzamer en zorgzamer te maken. We hebben de samenlevingsagenda niet voor niets ‘Samen doen’ genoemd. U zult ons en de medewerkers van de gemeente dan ook regelmatig tegenkomen, binnen én buiten het gemeentehuis. College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Vakantieperiode: tijd voor andere dingen Gepubliceerd op:

6 augustus 2014

We zitten middenin de vakantieperiode en dat is goed te merken in het gemeentehuis. De reguliere vergaderingen met de raad en overleggen met medewerkers en partners staan op een lager pitje waardoor de agenda’s meer tijd bieden voor andere zaken. Een dagje meelopen met medewerkers van de Buitendienst bijvoorbeeld, om zo door hun ogen te zien waar ze mee bezig zijn en te horen wat hen bezighoudt. Heel waardevol want je ziet en hoort dan toch andere dingen dan wanneer je in de auto even door het dorp zoeft. Of op een zonnige middag meefietsen met de Alblasserdamse scootmobielclub. Een bijzondere club die een belangrijke sociale functie vervult voor de leden: ze trekken er regelmatig samen opuit om te genieten van tochtjes door de omgeving en van elkaars gezelschap. Tijdens zo’n tocht realiseer je je hoe waardevol dit soort initiatieven is en hoe kenmerkend dit tegelijkertijd is voor ons dorp. Alblasserdam is een dorp met hele sterke sociale banden. We hebben een rijk verenigingsleven en

vele kerkgenootschappen. Ook de banden tussen bewoners onderling zijn sterk. Daar hebben we in het verleden fl ink in geïnvesteerd en dat zullen we blijven doen. Een voorbeeld is de buurthuiskamer in een van de fl ats aan de Pieter de Hoochplaats, waar een groep bewoners zelf het initiatief nam om een ontmoetingsplek te realiseren. Met hulp van de SWA richtten zij de buurtkamer in en inmiddels is ’t Hoochhuis al bijna vijf jaar het middelpunt van allerlei activiteiten. Als gemeente bieden we graag ruimte aan initiatieven van inwoners en organisaties zelf. We vinden het belangrijk dat het karakter van Alblasserdam, dat zich kenmerkt door die sterke sociale banden, behouden blijft. Daarom staan we open voor uw plannen en werken we met plezier met u samen. De tijd dat gemeenten zelf bedachten en uitvoerden wat goed was voor hun inwoners ligt gelukkig ver achter ons. U bent aan zet! We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Uw ideeën blijven welkom Gepubliceerd op:

15 augustus 2014

Eind juni was een deel van het college in het Makadocenter om daar van u, inwoners van Alblasserdam, te horen welke ideeën u heeft voor de toekomst van ons dorp. Wat kan beter, anders of slimmer en wat moeten we vooral koesteren? De vele gesprekken die we daar op die zaterdagochtend voerden leverden ons een schat aan tips op, waarvan we er een aantal inmiddels al aan het verwerken zijn. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan het veiliger en leefbaarder maken van de dijk en zijn we aan het onderzoeken hoe we de verkeerssituatie op de rotonde Edisonweg voor fietsers veiliger kunnen maken. Ook zijn de losliggende tegels in het fietspad bij Nedcoat en het benzinestation inmiddels hersteld en heeft onze Buitendienst de drempels bij de kruising van de Ruysdaellaan gerepareerd. U zult begrijpen dat we de 74 briefjes met tips niet in een paar weken verwezenlijkt hebben. Bovendien zijn ook niet alle ideeën al zó concreet dat ze direct te realiseren zijn. Wat we deze ochtend in het Makadocenter wel hebben meegekregen is dat u het erg op prijs stelt om het college persoonlijk te ontmoeten en het gesprek met ons aan te gaan. Daarom hebben we besloten dit soort ontmoetingen vaker te (laten) organiseren. Dat betekent dat we het wekelijkse spreekuur in de bibliotheek, dat we de afgelopen vier jaar hebben gehouden, laten vervallen en hiervoor een andere invulling gaan zoeken. We laten ons graag door u en uw buurt, organisatie of vereniging uitnodigen zodat u ons kunt laten zien wat goed gaat, wat beter kan of waar u plannen voor heeft. U kunt uw uitnodiging met een omschrijving van wat u wilt bespreken of laten zien sturen naar: bestuurssecretariaat@ alblasserdam.nl. Het secretariaat neemt dan contact met u op.

En de ideeënmuur? Die was zó succesvol dat we u graag de gelegenheid blijven bieden om hier tips op te hangen. Hij hangt vanaf deze week in de hal van het gemeentehuis, dus als u eens in de buurt bent en tips voor ons heeft….. College van burgemeester en wethouders Alblasserdam


Waarnemend burgemeester Alblasserdam: een ware eer! Gepubliceerd op:

Begin juli maakte burgemeester Bert Blase zijn vertrek naar Vlaardingen bekend. Vlak daarna kreeg ik het zeer onverwachte verzoek van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland om na te denken over de wens van de Alblasserdamse fractievoorzitters om hun waarnemend burgemeester te worden. En inmiddels ben ik, deze week, in Alblasserdam begonnen. Het verzoek van de Commissaris van de Koning was best bijzonder, want het komt maar zelden voor. Bovendien een verzoek dat me bijzonder heeft vereerd. Ik ben namelijk geboren en getogen in Oud-Alblas en ken veel mensen in Alblasserdam en omgeving. Gevraagd worden voor deze functie heeft dan ook een bijzondere dimensie en laat me niet onberoerd. Goede werkafspraken met beide gemeenten Voordat ik hier een besluit over heb genomen, heb ik dit voorgelegd aan de fractievoorzitters van Hendrik-Ido-Ambacht. Want burgemeester zijn in twee gemeenten is best mogelijk, maar vraagt wel om goede werkafspraken. Zo zijn er vaste dagen waarop ik in Alblasserdam ben. Ook hebben de loco-burgemeesters van beide gemeenten zich bereid getoond om zo nodig taken over te nemen. Wat ook van belang was bij mijn afweging, is dat Alblasserdam ervaring heeft met het delen van een burgemeester. Dat is vast niet slecht bevallen, want anders had men deze keuze niet gemaakt. Met de nodige flexibiliteit heb ik er vertrouwen in dat het lukt Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht

3 september 2014

te dienen. Zeker wat betreft het functioneren van de gemeenteraad en het college van B en W in beide gemeenten, wil ik niet dat er concessies worden gedaan. Wat merkt u ervan? Dan de vraag: wat merkt u ervan? Waarschijnlijk heel weinig, want een burgemeester is ook maar een radertje van het grote geheel van het gemeentelijk functioneren. Uiteraard zal ik de college- en gemeenteraadsvergaderingen voorzitten en nauw samenwerken met het college en de raad. Over drie weken, op dinsdag 23 september, kunt u mij voor het eerst zien als voorzitter van uw gemeenteraad. Wellicht treff en we elkaar al eerder. Want net als Bert Blase vind ik het belangrijk om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Ik hecht aan persoonlijk contact en doe daarom mijn best om samen met mijn collega-bestuurders de voor Alblasserdam zo kenmerkende stijl van besturen voort te zetten: open en uitnodigend. Tegelijkertijd hoop ik dat u begrijpt dat ik mijn aandacht moet verdelen. Daarom zult u misschien wat vaker de loco-burgemeester bij jubilea e.d. treffen. Ik waardeer het in hoge mate dat hij waar nodig taken van mij wil overnemen. Ik kijk uit naar onze samenwerking! Jan Heijkoop waarnemend burgemeester Alblasserdam


Herinneringen aan ‘onze’ Bert Blase Gepubliceerd op:

17 september 2014

Op het moment dat ik deze column schrijf zijn de voorbereidingen voor het afscheid van ‘onze’ burgemeester Bert Blase in volle gang. Als u dit leest is het afscheid gaande of heeft het net plaats gevonden. Ik hoop dat het een mooi en druk bezocht afscheid is geworden. Hoe zullen wij ons Bert gaan herinneren vraag ik mij af? Hij begon zijn ambtstermijn in een roerige politieke periode. Door zijn vermogen om naar mensen te luisteren en door mensen met elkaar te verbinden bracht hij rust en stabiliteit. Stil zitten kon hij niet, dus werd hij al snel Drechtstedenbestuurder en ‘nam’ er later nog een gemeente bij. Toen ik enkele maanden geleden nieuw in de Alblasserdamse politiek terecht kwam werd mij al verteld dat Bert zou gaan vertrekken. Wanneer, dat was de vraag. Dat het al zo spoedig zou gebeuren wist niemand. Wat mij betreft had het best nog iets langer mogen duren. Compliment Bert gedijt het beste in ‘turbulente’ omgevingen. Ik zie het dan ook als compliment dat hij Alblasserdam durft te verlaten. De rust is weergekeerd en de situatie in Alblasserdam is stabiel; tijd voor Bert om te vertrekken. Vlaardingen is gewaarschuwd! KIDS Bert verlaat ons, maar niet zonder een blijvend cadeau aan u achter te laten: een nieuwe Alblasserdamse stichting: KIDS. Deze stichting helpt kinderen in Alblasserdam met een goed idee of een mooie droom deze werkelijkheid te laten worden. Een super initiatief! Bert wilde voor zijn afscheid geen cadeautjes ontvangen, maar riep op om donaties aan deze stichting over te maken. Ik wil de oproep graag herhalen. Helpt u mee dromen van onze kinderen uit Alblasserdam te verwezenlijken? Stort dan uw bijdrage op NL21RABO0138068216 t.n.v. gemeente Alblasserdam onder vermelding van ‘donatie KIDS Alblasserdam’.

Nieuwe burgemeester De gemeenteraad is nu aan zet en zal een vertrouwenscommissie instellen die de taak krijgt om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Tijdens de braderie op het Havenfestival aanstaande zaterdag zal deze commissie met een stand aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over het profiel van de nieuwe burgemeester. Ik hoop dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid om uw wensen ter attentie van een nieuwe burgemeester kenbaar te maken. Tot slot: vanaf deze plek willen wij Bert het allerbeste wensen in zijn nieuwe gemeente Vlaardingen! Namens college van burgemeester en wethouders, Arjan Kraijo wethouder


1 oktober 2014

Meedoen

Gepubliceerd op:

Bent u bereid om af en toe boodschappen te doen voor uw hulpbehoevende buurvrouw of om de zorgtaken van een mantelzorger een weekend over te nemen zodat deze even kan bijkomen? Zorg en welzijn gaan veranderen in Nederland. Waarschijnlijk heeft u er via de media al veel over meegekregen en misschien bent u er vanuit uw persoonlijke situatie bij betrokken. Vanaf 2015 worden wij als gemeente verantwoordelijk voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (de nieuwe Wmo), voor de zorg voor jeugdigen (Jeugdhulp) en voor mensen die niet zelfstandig aan werk kunnen komen (Participatiewet). Het idee is dat gemeenten, omdat zij dichter bij hun inwoners staan en daardoor beter weten wat er leeft onder de mensen, de zorg effi ciënter kunnen regelen. Bovendien werken gemeenten ook nu al nauw samen met maatschappelijke partners zoals zorgen welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingenen lokale ondernemers. Zorg verdelen Omdat er minder geld beschikbaar komt voor al deze taken, is juist dat efficiënter regelen belangrijk. Net zo belangrijk is dat we er met zijn allen voor zorgen dat er minder betaalde zorg nodig is. Als bijvoorbeeld vrienden, familie en buren bijspringen en de zorg rondom iemand die dat nodig heeft een beetje verdelen, is misschien minder professionele zorg nodig. De professionele zorg kan zich dan concentreren op die hulp

die écht door vakmensen geleverd moet worden (bijvoorbeeld verpleging of persoonlijke verzorging). Er komt, met andere woorden, veel werk af op ons als gemeente, maar ook op ons als samenleving. Het woord ‘participatiemaatschappij’ deed vorig jaar zijn intrede, maar misschien moeten we in Alblasserdam gewoon blijven praten over ‘meedoen’. Als zoveel mogelijk mensen binnen de mogelijkheden die zij hebben, actief meedoen in de samenleving, dan kunnen we veel opvangen. Ik ben blij om te kunnen constateren dat Alblasserdam al een hele actieve gemeente is met mensen die zich op allerlei vlakken vrijwillig inzetten voor anderen. Misschien heeft u ook de wat meer zorgelijke berichten gehoord in de media. Berichten waarin wordt gevraagd of gemeenten er wel klaar voor zijn en of alles nu wel zo goed geregeld is. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het niet spannend wordt, want er gaan nu eenmaal dingen veranderen. Maar Alblasserdam loopt goed op schema. Belangrijke mijlpalen De gemeenteraad heeft op 23 september het Wmo-beleidsplan en het Beleidsrijk Regionaal Transitie arrangement voor de Jeugdhulp vastgesteld. Die titels zeggen u waarschijnlijk niet veel en nodigen ook niet echt uit om de stukken te lezen. Maar het zijn wel weer twee heel belangrijke mijlpalen. Voor de nieuwe Wmo weten we nu op welke manier we aan het werk moeten. We kunnen nu verder met het uitwerken van concrete acties. Voor de Jeugdhulp is nu heel veel duidelijk over de verdeling van het geld en wat we voor dat geld kunnen gaan doen. Dus is Alblasserdam er klaar voor? Ik zou zeggen: als we allemaal ons steentje bijdragen, zeker! We houden u op de hoogte van hoe we dat in Alblasserdam met elkaar (kunnen) doen. Onder meer met de serie achtergrondverhalen ‘Zorg Dichtbij en voor elkaar’ in deze krant. U vindt ze ook op de website van de gemeente. Volgende week leest u daarin bijvoorbeeld een artikel over Meedoen in Kinderdijk. Laat u inspireren! Namens college van burgemeester en wethouders, Dorien Zandvliet wethouder


Begroting 2015-2018: Samen doen! Gepubliceerd op:

15 oktober 2014

Het college heeft begin oktober de begroting voor 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting laat opnieuw voor de hele periode 20152018 een gezond financieel perspectief zien. Dat betekent dat we een structureel sluitende begroting hebben, voldoende buffers voor als het tegenvalt en een voor gemeenten gezonde schuldenpositie hebben. Daarnaast komen we onze belofte na om de totale woonlasten gelijk te houden en streven we naar daling daarvan. We bouwen met deze begroting voort op het solide financieel beleid van de achterliggende jaren. Het gezond maken van de gemeentefinanciën werp zijn vruchten af en stelt ons, uw huidige college, in staat te investeren in de prioriteiten van de samenlevingsagenda. Het geld volgt de inhoud. We hebben daarom onze begroting daarop aangepast. In aansluiting daarop presenteren we binnenkort onze begroting ‘in één oogopslag’. Daarin ziet u de samenvatting van onze agenda en waar ons en dus uw geld naartoe gaat. Het gaat inmiddels om een kleine 50 miljoen euro in 2015. Samen doen In de samenlevingsagenda staat het samen doen centraal. Dit komt voort uit een gedeelde passie voor ons mooie dorp. We willen samen met ondernemers werken aan ons bedrijvige dorp en een aantrekkelijk ondernemersklimaat, samen met verenigingen, kerken en de moskee aan een sociaal Alblasserdam, samen met inwoners aan de

herinrichting van de openbare buitenruimte. Met onze buren in de Drechtsteden werken we samen aan een aantrekkelijk leefklimaat en de lobby voor een bereikbare regio. Ons dorp geven we vorm samen met u! De samenlevingsagenda is daarmee dus een agenda van Alblasserdam. Op alle onderwerpen hebben wij de bijdrage van de gemeente opgenomen en waar mogelijk de bijdrage van onze partners, ondernemers of inwoners. Nieuwe taken In 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken rond werk, zorg en jeugd. Dat vraagt veel van onze inzet, middelen en energie. Dit zal ook veel vragen van onze inwoners. De schaal van Alblasserdam maakt dat wij goede kansen zien om zowel de zorg als het werk te leveren die onze inwoners nodig hebben. Wij zetten ons in voor onze sociale gemeenschap in en van Alblasserdam. Ook heeft de centrumontwikkeling in Alblasserdam prioriteit. Veel ontwikkellocaties zoals het Bochanen-terrein, het Wipmolenterrein, de oude Beukelmanschool, Haven-zuid, het bos Rijkee en het Raadhuisplein bekijken we integraal. Wij zien kansen om meer samenhang aan te brengen in het centrum van Alblasserdam en het daarmee aantrekkelijker te maken. We gaan het ook in 2015 samen doen! Doet u mee? Namens college van burgemeester en wethouders, Peter Verheij wethouder


Twee maanden waarnemend burgemeester! Gepubliceerd op:

In september ben ik begonnen als waarnemend burgemeester van Alblasserdam. Op dat moment had ik niet kunnen bedenken dat naast een snelle kennismaking met de gemeenteraad en College er zo vaak niet-alledaagse zaken op ons pad zouden komen. Allereerst het Havenfestival met daarin ook het afscheid van mijn voorganger Bert Blase, waarbij ik in de gelegenheid was kennis te maken met veel inwoners en vertegenwoordigers van het omvangrijke verenigingsleven. Ook vaak en hernieuwd contact met mensen die ik al kende. Wat is het Havenfestival toch een prachtig feest van ontmoeting! Alblasserdam op z’n best! Wat daarop volgde was heel wat minder plezierig: de surseance en vervolgens nog geen 48 uur later het faillissement van Nedstaal. De ‘kabelfabriek’, zoals de ouderen dit vaak nog noemen. Het was heftig om in de raad van anderhalve week daarvoor nog geconfronteerd te worden met de grote zorgen rondom de voorgenomen proeven met de verwerking van asbesthoudend staalschroot en de verstoorde verhoudingen tussen Nedstaal en de gemeenteraad. Op het moment van faillissement en het laten inwerken van de gevolgen daarvan, wordt duidelijk wat de enorme impact is voor de ontslagen werknemers.

12 november 2014

Maar ook voor al die bedrijven die goederen of diensten hebben geleverd en nog heel veel geld tegoed hebben van het bedrijf. Hoewel we als gemeente in dit soort kwesties geen bevoegdheden en ook geld hebben, is het toch van belang om alle invloed aan te wenden om een doorstart te realiseren. En ook alles uit de kast te halen om bij een niet doorstart of gedeeltelijke doorstart te bevorderen dat de medewerkers aan de slag kunnen. In die week (herfstvakantie) zijn we als College bijna elke dag wel even bijeen geweest om de situatie te bespreken. Ik ben in de vele contacten die ik in die week heb gehad onder de indruk geraakt van de inzet van velen wat er toe heeft geleid dat Nedstaal door een solide bedrijf is overgenomen. Voor de medewerkers voor wie geen plaats is bij de doorstart wordt actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Verder hoop ik dat de vele bedrijven rondom Nedstaal - na de incassering van verliezen – een goede toekomst tegemoet gaan. In deze column heb ik wat langer stilgestaan bij Nedstaal, omdat het beschikken van een baan om je boterham te verdienen iets is wat toch behoort tot de meeste essentiële dingen in ons leven. Met vriendelijke groet, Namens college van burgemeester en wethouders, Jan Heijkoop waarnemend burgemeester


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Raadhuisplein Raadhuis Parkeerterrein en bosje Cortgene Haven Zuid (Zuiderstek) Rondje Haven Grootschalig onderhoud (parkeerterrein Nedersassen/speelterrein Bos Rijkee Oude Wipmolenlocatie Bochanen - Gemeentewerf Schoolgebouw Lelsstraat Wilgenplein (ontwerp afgerond)

Gepubliceerd op:

26 november 2014

Het centrum voor en door Alblasserdammers Vorige week stond het onderwerp Centrumvisie voor het eerst op de agenda van de gemeenteraad. We maakten met de raadsleden een rondje langs een paar plekken in het centrum om te ervaren wat er gaande is en om ideeën te verzamelen voor de toekomst. Het centrum van Alblasserdam verdient aandacht. “Het mag wel wat levendiger en aantrekkelijker gemaakt worden”, is een opmerking die ik vaak tegenkom. “De Dam/Plantageweg en het Makado hebben weinig verbinding met elkaar. Het zijn nu twee losse ‘winkelgebieden’. Kan dat niet anders? En hoe gaat dat allemaal werken als er een kerk op het oude wipmolenterrein komt en een supermarkt op het Bochanenterrein? Hoe zit het met parkeren nu en in de toekomst in het centrum? En het plein voor het gemeentehuis, wat doen we daar mee? Het ligt er nu mooi maar saai bij. Wanneer komt er eens iets op het terrein ‘Haven Zuid’ en passen de plannen van de stichting Schutsluis bij de rest van het centrum?” Dit zijn zomaar een paar opgaven waar we de komende periode samen aan gaan werken. In februari 2015 zullen we een volgende bijeenkomst organiseren over het centrum. Hierbij zullen het gemeentehuis en het Raadhuisplein centraal staan. Het gemeentehuis moet grondig

gerenoveerd worden. Het voldoet op veel punten niet meer aan de eisen van de tijd. De verbouw van het gemeentehuis en de wens om meer te doen met het Raadhuisplein pakken we tegelijkertijd aan. Welke ideeën heeft u? In het gemeentehuis is ruimte voor nieuwe ‘functies’. Welke functies passen bij het plein? En hoe gaan we deze functies vanaf het plein toegankelijk maken? Daarnaast ben ik erg benieuwd naar welke ideeën u heeft over activiteiten op het Raadhuisplein? Wat is er nodig om u naar het plein te ‘trekken’? Ik heb al vernomen dat er een idee is om een beach soccer toernooi te organiseren in de zomer. Leuk plan! Heeft u nog meer ideeën over activiteiten die u – al dan niet met hulp van de gemeente en/of anderen – wilt organiseren op het plein? Ik zou het erg leuk vinden als u uw ideeën over het Raadshuisplein met mij wilt delen. Dat kunt u doen door te mailen naar a.kraijo@alblasserdam.nl o.v.v. ‘Centrumvisie’. Ook kunt u ze inbrengen op de bijeenkomst op 12 februari. Ik hoop u dan ook te kunnen ontmoeten zodat we samen verder kunnen werken aan een aantrekkelijk centrum van en voor alle Alblasserdammers. Namens college van burgemeester en wethouders, Arjan Kraijo wethouder


Gepubliceerd op:

10 december 2014

Nuchter en vol vertrouwen aan de slag met de nieuwe taken De Sint is met zo’n beetje alle Pieten weer terug naar Spanje en de Kerst staat voor de deur. Voor de gemeente is dit een bijzondere tijd. Op 1 januari krijgen wij er vanuit het Rijk een aantal nieuwe taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk. Daarvoor worden op dit moment de laatste zaken geregeld. Samenwerking met andere gemeenten Voor Alblasserdam geldt dat we alles hebben voorbereid wat we moesten doen. De contracten met de zorgaanbieders zijn in samenwerking met andere gemeenten in de Drechtsteden getekend. Voor iedereen die nu een indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening op het gebied van WMO of jeugd geldt dat die indicatie doorloopt tot uiterlijk eind 2015. Voor oude en nieuwe cliënten is het ook na 1 januari mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Kortom, alle formele dingen hebben we geregeld. Initiatieven in Alblasserdam In Alblasserdam is het centrum voor jeugd en gezin uitgebreid met een aantal medewerkers die jeugdigen zelf kunnen helpen of hen toegang kunnen verlenen tot gespecialiseerde vormen van jeugdzorg. De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) werkt aan allerlei zaken die kwetsbare Alblasserdammers kunnen helpen. Onder andere Stichting Waardeburgh en het MFC Maasplein zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er heel veel initiatieven in de samenleving waarvan we weten dat die ons echt gaan helpen met het uitvoeren van onze nieuwe taken.

Verbinding Maar het belangrijkst is dat we alle mensen en instellingen die op het gebied van zorg, welzijn, jeugd en werk actief zijn, met elkaar verbinden. We zien steeds vaker dat dat werkt. Als het netwerk zo min mogelijk losse eindjes heeft, zijn er ook zoveel mogelijk kwetsbaren in beeld die geholpen kunnen worden op de manier die het beste bij hen past. Vanuit het project Meedoen in Kinderdijk, dat precies dat ook voor ogen heeft, willen we ook op andere plekken in het dorp de sociale verbanden gaan versterken. Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg? Lees onze Zorg Dichtbij pagina’s in deze krant en/ of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wmo-loket. Vol vertrouwen aan de slag In de landelijke media wordt veel geschreven over allerlei dingen die mis zouden kunnen gaan. Ondanks dat het voor u spannend kan zijn omdat er iets gaat veranderen, denk ik dat we met een gezonde dosis realiteitszin en veel vertrouwen moeten beginnen. De kans is zeker aanwezig dat we tegen zaken aanlopen die niet kloppen of niet werken omdat we nu nog niet alles kunnen overzien. Al werkende weg gaan we daar oplossingen voor verzinnen. Dat vraagt veel flexibiliteit en alertheid van ons. Met behulp van onze samenleving moet het ons lukken. Dorien Zandvliet wethouder


Goede feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Gepubliceerd op:

24 december 2014

Kerst stemt mild. De geboorte van een kind maakt zachtere gevoelens in ons wakker. Er wordt veel over vrede gezongen. Vrede vanuit vele interpretaties. Vrede als een situatie zonder oorlog. Vrede als een situatie zonder ruzie en vetes. Vrede met God als rust in het hart van gelovigen. Vrede als algemeen gevoel van harmonie en tevredenheid. Het Kerstfeest is ook een feest van herinnering waarin we terugblikken op vreugdevolle en verdrietige zaken. Maar evenzeer in ons persoonlijk en familieleven halen we herinneringen op aan wat er goed gaat en wat er niet of helemaal niet goed gaat. Er zijn mensen onder ons die terugkijken op een jaar van verlies en verdriet. Anderen kunnen terugkijken op fijne dingen, hoogtepunten of jubilea. Deze levensaspecten die zich heel persoonlijk of in de familie of zakelijke sfeer afspelen, kunnen heel verschillend van aard zijn. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Laten we er over nadenken hoe we kunnen proberen elkaar te helpen en bij te staan. Vanuit deze bezinning kunnen we goede

voornemens formuleren om in praktijk te brengen in het nieuwe jaar. Deze verbeteringen kunnen op het vlak van de grote verbanden liggen maar ook in het persoonlijk leven en in familieverband. Pas hoorde ik weer het mooie gezegde: ‘Geef me de kracht om te veranderen wat te veranderen is. En aanvaarding voor hetgeen niet is te veranderen.’ De invulling en beleving hiervan vindt uiteraard plaats vanuit de eigen geloofs- en levensovertuiging. Zo vieren we allen met elkaar deze dagen ieder op zijn eigen wijze. Ook van de inwoners van ons dorp wordt respect voor elkaars overtuigingen verwacht. Ik heb mogen constateren dat dit respect er is. Laten we het koesteren en er zuinig op zijn. Namens het college wil ik u gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Op woensdag 7 januari houden wij een Nieuwjaarsontmoeting. Wij blikken met u vooruit op het nieuwe jaar en wensen u graag persoonlijk een heel goed 2015 toe. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in cultureel centrum Landvast! Jan Heijkoop waarnemend burgemeester


2015


Stilstaan… om SAMEN sterker door te gaan Gepubliceerd op:

2014 is achter ons weggegleden. 2015 is begonnen. Een jaar vliegt om. Het is als ‘een enk’le dag, een nachtwaak, en niets meer’. De wisseling van het jaar is een memorabel moment waar velen bij stilstaan om daarna samen, geïnspireerd en sterker door te kunnen gaan. Stilstaan om samen dankbaar terug te kijken naar wat het jaar ons heeft gebracht aan mooie momenten. Stilstaan bij wat voor mensen werkelijk van betekenis is in hun leven. Stilstaan om samen aandacht te besteden aan verdrietige momenten die op onze weg kwamen. Dierbare herinneringen te delen aan hen die ons ontvielen. Stilstaan om samen terug te kijken op successen en op falen. Samen vooruitkijken naar nieuwe plannen die op stapel staan. Samen elkaar het goede toewensen. Ik wens u, namens het college, in persoonlijk en professioneel opzicht een gezond, gezegend en voorspoedig nieuwjaar toe. Vanavond willen we dit ook graag persoonlijk doen tijdens onze nieuwjaarsontmoeting vanaf half 8 in Landvast. Hoe mooi is het als mensen hier samen bij stilstaan en daarna ook samen weer sterker doorgaan. Die gezamenlijkheid en onderlinge verbondenheid is kenmerkend voor Alblasserdam. Het is een kracht die we samen benutten. Ook in 2015. Met het ingaan van het nieuwe jaar behoren nieuwe taken rond zorg, werk en jeugd tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid willen we samen met onze

7 januari 2015

inwoners vorm geven. In samenwerking met vrijwilligers(organisaties), Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), zorgverleners en mantelzorgers. In samenwerking met ondernemers, werkzoekenden, het leerwerkbedrijf SMILE en het onderwijs. In samenwerking met het nieuwe jeugdteam, het centrum voor Jeugd en Gezin, het Jongerenwerk Alblasserdam en vele verenigingen die zich voor ons dorp inzetten. In 2015 zullen ook veel plannen tot uitvoering komen waarbij ‘SAMEN DOEN’ centraal heeft gestaan. Wilgenplein, Van Eesterensingel, Polderstraat, Vinkenwaard-Noord, Bos Rijkee, Beukelmanschool, de nieuwe woonwagenlocatie en DOK11 zijn daar voorbeelden van. Allemaal investeringen in ‘stenen’ die eraan bijdragen dat mensen met elkaar prettig kunnen samenleven in Alblasserdam. Ook zal in 2015 verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van nieuwe plannen geïnspireerd door het motto ‘samen doen’. Te denken valt aan de Centrumontwikkeling waarbij we onder andere de Bochanenlocatie, Wipmolen, Cortgene/Plantageweg, het Raadhuisplein, het Gemeentehuis en Haven Zuid in samenhang bekijken. Ook voor het Scheldeplein ontwikkelen we samen een nieuwe inrichting. Alblasserdam is een dorp met karakter waarvan de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners dit ook voluit tonen door samen vorm te geven aan onze identiteit en ons dorp. Wij hopen u in 2015 veel te ontmoeten om dit SAMEN te DOEN! Peter Verheij wethouder


‘Samen doen’ Gepubliceerd op:

21 januari 2015

Het motto van de samenlevingsagenda van het college van B en W voor de komende vier jaar ‘Samen Doen’ is voor u inmiddels vast een bekend begrip. De wethouders en de burgemeester hebben hier op deze plek de afgelopen periode al vaker over geschreven. Met veel betrokkenheid en enthousiasme wordt dit motto ook in de ambtelijke Alblasserdamse organisatie uitgedragen. Het lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk van alle dag komt er best veel bij kijken. Op 5 januari blikte ik tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst samen met de leden van het college van B en W en alle medewerkers vooruit naar het komende jaar. Het thema ‘Samen Doen’ is vertaald in doelen voor het jaar 2015 en sluit aan op de samenlevingsagenda. Er zijn spannende tijden aangebroken, nu per 1 januari jl. nieuwe taken rond jeugd, zorg en werken door ons als gemeente in plaats van door het Rijk worden uitgevoerd. Komende maanden zal blijken hoe inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) partners in de Alblasserdamse samenleving nauwer met ons samenwerken. Andere belangrijke thema’s zijn de centrumontwikkeling, het beheer van de openbare ruimte en de dienstverlening. Naast dit dagelijkse werk, zijn de organisatie als geheel en de medewerkers individueel bezig met ontwikkeling: we leren van wat goed gaat en vooral ook wat we kunnen verbeteren. De rol van de overheid verandert. Meer dan ooit staat ook onze organisatieontwikkeling in het teken van de samenwerking met mensen in de Alblasserdamse samenleving en vooral van het benutten van de kennis en kracht daarbinnen. Door aanwezig te zijn, te luisteren en door te vragen, weten we wat er leeft en kunnen wij als gemeente een faciliterende rol vervullen. De afgelopen tijd is er veel veranderd in onze organisatie. Juist ook om onze zelfstandigheid te kunnen garanderen heeft de gemeenteraad

enkele jaren geleden de opdracht gegeven onze organisatie verder te professionaliseren waarbij per taak wordt gekeken of we deze het beste zelf kunnen uitvoeren of dat we samenwerken met andere gemeentes of taken elders beleggen. Hierbij wordt steeds een afweging gemaakt op criteria als kwaliteit, effi ciency, behoud van lokale kennis en nabijheid bij de inwoners. In de afgelopen jaren hebben we vanuit dit uitgangspunt een aantal taken belegd bij de Drechtsteden, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio. Soms hebben de medewerkers, die deze taken uitvoerden de Alblasserdamse organisatie verlaten en zijn zij elders in dienst gekomen. Ook heeft in 2014 een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden van onze afdeling Buitenruimte, waardoor we efficiënter, interactief en in intensieve samenwerking met bijvoorbeeld Leerwerkbedrijf Smile onze taken uitvoeren. Het voelt niet altijd gemakkelijk dat onze organisatie kleiner wordt en de samenwerking met een aantal betrokken en kundige collega’s is doorbroken. De gemeente moet zich echter aanpassen aan wat nodig is binnen een veranderende samenleving en daar ook proactief in zijn. Gelukkig zijn er ook veel medewerkers in dienst, die al vele jaren werkzaam zijn in Alblasserdam, en daarmee zorgen voor de noodzakelijke continuïteit en kennis van ons ‘dorp met karakter’. Ik ervaar het elke dag weer als bijzonder dat zoveel mensen in onze samenleving hart hebben voor elkaar en zich inzetten voor ons dorp. Graag bouwen wij als Alblasserdamse organisatie samen met u ook de komende tijd verder aan een vitale Alblasserdamse samenleving; u kunt op ons rekenen! Rianne van den Berg algemeen directeur/gemeentesecretaris


Techniek en onderwijs Gepubliceerd op:

4 februari 2015

Volgende week woensdag 12 februari gaan alle leerlingen uit groep 8 van de Alblasserdamse basisscholen op bezoek bij technische bedrijven in de regio. Veel leerlingen en hun ouders staan op het punt een keuze te maken voor een vervolgopleiding. ‘Waar kan ons kind zijn talenten het beste verder ontwikkelen?’ is hierbij vaak de centrale vraag. Ook de vraag naar de toekomst van de arbeidsmarkt houdt veel ouders bezig. ‘Kiest mijn kind wel voor een richting waarin in de toekomst brood verdiend kan worden?’ Nu is dit uiteraard bijzonder lastig in te schatten maar wat wel als een paal boven water staat, is dat er nu en in de nabije toekomst een groot tekort is aan goed technisch personeel. In de diverse bezoeken die wij als college brengen aan bedrijven in Alblasserdam is dit een steeds terugkerend onderwerp. Veel bedrijven huren nu werknemers van buiten Nederland in. Niet omdat deze werknemers goedkoper zouden zijn, maar in Nederland zijn goede technici gewoonweg niet meer te vinden. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Door kinderen al in groep 8 in aanraking te brengen met de fantastische mogelijkheden die het lokale technische bedrijfsleven biedt, hopen wij dat ook technische studierichtingen meer en meer overwogen zullen worden als vervolgopleiding. Ik ben ervan overtuigd dat er in Alblasserdam veel talent aanwezig is, ook op het technische vlak. Het bedrijfsleven staat erom te springen. Dit jaar doen 14 bedrijven mee aan de onderwijs en techniekroute, 5 meer dan vorig jaar. Heel fijn om te zien dat iedereen zijn medewerking hieraan verleent. Als afsluiting van de dag organiseren we een inspiratieavond voor het onderwijs en het Alblasserdamse bedrijfsleven. Hoe kan techniek nog meer onderdeel worden van het onderwijs en hoe kan het bedrijfsleven hier een rol in spelen? We hebben voor deze avond Roy van Bussel bereid gevonden om een inleiding te geven. Hij is dé specialist op het gebied van ‘Serious Gaming’ en de toepassing daarvan in het onderwijs. Veel van onze jeugd ‘hangt’ op de bank en speelt computerspelletjes, oftewel ‘games’. Zou het niet mooi zijn als onze kinderen games spelen die leuk, maar vooral ook educatief zijn? Games in het onderwijs, het zou wel eens de toekomst van ons onderwijs kunnen worden! Wilt u hier ook meer van weten? Dan bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze inspiratieavond. Deze vindt vanaf 18.00 uur plaats bij MAAT in Alblasserdam. Graag vooraf aanmelden bij s.hogenbirk@alblasserdam.nl. Arjan Kraijo wethouder


Meedenken Gepubliceerd op:

18 februari 2015

Meedenken De jongen met het petje liet de anderen in de groep weten hoe hij erover dacht. Dat het zo belangrijk was dat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Dat je functies moet bedenken in het gemeentehuis die voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk zijn. Hoe leuk het zou zijn als er eens een feest werd gegeven op het Raadhuisplein, of op zijn minst muziek werd gemaakt. De oudere heren die naast hem zaten, keken in eerste instantie wat bedenkelijk. Maar naar mate de avond vorderde werd door iedereen aan de tafel, jong en oud, meegedacht over hoe je nu iets zou kunnen verzinnen om voor alle groepen in Alblasserdam het centrum aantrekkelijk te maken. Er werden ideeën geopperd over begroeiing en beschutting, over speelmogelijkheden voor kinderen, over sporten, over fonteinen, over pop-upwinkels, over muziektenten en over heel veel andere dingen. Donderdagavond 12 februari was er in Landvast een bijeenkomst over het gemeentehuis en het Raadhuisplein. In onze samenlevingsagenda staat dat wij willen werken aan een leuker en mooier centrum. Het idee van de samenleving is dat we voor ieder vraagstuk en ieder project een partner zoeken met wie we op dat specifi eke project samen kunnen werken. Dit vanuit de overtuiging dat het dorp Alblasserdam niet ‘van ons’ is en dat er veel kennis, kunde en expertise in deze samenleving zit. Met verenigingen, stichtingen, instellingen, clubs en individuen die ideeën hebben over hun dorp, gaan we graag in gesprek. Zo ook over het centrum dus. Want heel eerlijk gezegd vinden we dat het centrum wel wat meer sjeu mag. Meer gezelligheid. Meer uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Gemeentehuis en Raadhuisplein zijn in combinatie met elkaar het eerste gedeelte waar we op inzetten. Het gemeentehuis moest al worden opgeknapt omdat dat op het gebied van energie, ARBO en een heleboel andere dingen simpelweg niet voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook hebben we ruimte over omdat er

minder mensen in het pand werken en omdat de dossiermappen en papieren memo’s die zij gebruikten hebben plaatsgemaakt voor moderne techniek. En het plein? Dat is niet zoals een plein is bedoeld. Iemand gaf het voorbeeld dat de meeste mensen die van het Cortgene naar Landvast lopen hun weg meestal óf langs de winkels óf langs het raadhuis kiezen, maar zelden midden over het plein. Het nodigt niet uit om erover heen te lopen. Laat staan om er te verblijven. Woorden die mensen gebruiken om het plein te beschrijven zijn: leeg, ongezellig, functioneel, grijs, saai en groot. Maar wat een kansen brengt dat met zich mee, die combinatie van die lege ruimte in het raadhuis met dat plein dat opnieuw zou kunnen worden ingericht. Een plek van het dorp en vóór het dorp. Een plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Een plek waar kruisbestuiving zou kunnen plaatsvinden tussen verschillende groepen en waar het dorp samenkomt rondom belangrijke momenten. De ideeën die we donderdag hebben opgehaald zijn in hun veelheid en diversiteit een beetje overweldigend. De burgemeester gaf aan het eind van de avond dan ook aan dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden, al was het alleen maar omdat sommige ideeën lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar ook omdat tussen sommige dromen en hun uitvoerbaarheid wetten in de weg staan en praktische bezwaren. Zoals budgetten en fysieke mogelijkheden. En ook zal er wat weemoedigheid meespelen; het gaat immers om de vraag wat voor dorp we willen zijn en wat we willen uitstralen. En iedere Alblasserdammer, jong en oud, heeft daar gevoel bij. Dát is iets wat ik de afgelopen tijd gezien heb. Dorien Zandvliet wethouder


Charlie Hebdo Gepubliceerd op:

4 maart 2015

De internationale verontwaardiging over de brute moord in Parijs op een deel van de redactie van het kritische tijdschrift Charlie Hebdo ligt alweer enige tijd achter ons. Daarna volgden ook aanslagen in andere landen. In onze vluchtige tijd wordt het ene nieuwsfeit direct opgevolgd door het volgende. Toch heeft de moord op de kritische journalisten in Parijs tot een veel bredere discussie geleid. Op scholen met veel moslimkinderen hoorden de leerkrachten vaak opmerkingen in de trend van: “Ze hebben het er ook naar gemaakt dat dit gebeurde”. Terugkijkend op de herdenking zoals wij die ook in Alblasserdam vlak na de aanslag op Charlie Hebdo hielden, moet deze vooral geplaatst worden in het licht van afschuw ten aanzien van de ‘moorddadige’ wijze waarop de vrijheid van meningsuiting werd aangepakt. Betekent protest tegen deze lafhartige moordpartij ook dat je instemt met de uitingen van het blad Charlie Hebdo? Wat mij betreft bepaald niet. De wijze waarop in dit geval datgene wat ‘heilig’ is voor onze moslimmedeburger belachelijk wordt gemaakt, overschrijdt naar mijn opvattingen grenzen. Ook christenen kunnen op deze wijze gekwetst worden. En ook wanneer je man, vrouw, kinderen of familie op een dergelijke zouden worden beschimpt, zouden we dit heel erg vinden. Daarom is het belangrijk dat we, behalve voor onze vrijheid van meningsuiting, ook opkomen voor en waken over onze normen en waarden waarbij we goede omgangsvormen in acht nemen. Daarbij mogen we van mening verschillen. Maar die verschillen maken we kenbaar met respect voor elkaars opvattingen en zonder elkaar te kwetsen. Eén ding is zeker: dit willen afdwingen van opvattingen via een moordpartij is en blijft absoluut verwerpelijk. En in een heel oud boek stond al: niet door kracht noch geweld, maar door mijn geest komt het Koninkrijk! Jan Heijkoop waarnemend burgemeester


Werk in uitvoering Gepubliceerd op:

18 maart 2015

Een oud Alblasserdams spreekwoord zegt: ‘ t Moet eerst warren wil het reeen’. En zo is het! De afgelopen tijd worden veel projecten in de openbare ruimte uitgevoerd. Stuk voor stuk projecten die uw leef- en/of werkomgeving raken. In alle gevallen is uitvoerig met inwoners, winkeliers, bedrijven en andere belanghebbenden overlegd over de inrichting. Mooi voorbeeld vind ik persoonlijk het Wilgenplein: de ‘rode loper’ langs de Lidl en Meesterslager Arie Bakker is een vondst van de vertegenwoordiger van de Fietsersbond en met instemming van de overige betrokkenen in het ontwerp opgenomen. Ook de andere projecten zoals het inrichtingsplan Dijklint, Vinkenwaard Noord, de Van Eesterensingel en de Plantage en het project Polderstraat zijn in samenspraak met inwoners en ondernemers tot stand gebracht. Zo doen we dat in Alblasserdam: met elkaar. Ons motto is niet voor niets: Samen doen! Het oude gedeelte van de begraafplaats is in samenspraak met de historische vereniging ontworpen. Respectvol naar onze voorgaande generaties en een waardige omgeving om onze overledenen te begraven. Op dit moment zijn alle genoemde projecten in uitvoering of afgerond. Als wethouder Openbare ruimte iets wat je graag ziet. Werk aan de winkel! Tot eind vorig jaar werd er gewerkt aan het project

Dijklint. Op dit moment krijgt het bedrijventerrein Vinkenwaard Noord een opknapbeurt en is inmiddels ook een start gemaakt met de Polderstraat en de Van Eesterensingel. Het Wilgenplein is wel hét voorbeeld van een heel complexe uitvoering. Een parkeerterrein vernieuwen terwijl het in gebruik blijft is bepaald geen sinecure. In nauwe samenspraak met de marktkooplieden en winkeliers krijgt het nieuwe Wilgenplein stap voor stap vorm. Gelukkig toont u uw geduld en past u zich aan aan het plein ‘under construction’. Begin mei hopen we het volledig in gebruik te kunnen nemen! Het resultaat mag er zijn. Op veel plaatsen resulteert de uitvoering in een compleet nieuwe uitstraling voor ons mooie dorp. Helaas gaat het altijd wel gepaard met enige overlast. Juist dan is ons Alblasserdamse spreekwoord van toepassing: ’t Moet eerst warren wil het reeen’. Eerst opbrekingen, omleidingen en enige overlast. Straks een metamorfose en een prachtige nieuwe leefomgeving bij u voor de deur. Namens het college van B en W vraag ik uw begrip voor de ervaren overlast. Tegelijk hoop ik dat u (alvast) geniet van een prachtige vernieuwingsslag in ons mooie dorp met karakter! Peter Verheij wethouder


Een toekomstbestendig Alblasserdam Gepubliceerd op:

1 april 2015

De afgelopen weken hebben de wethouders op deze plek geschreven over de activiteiten op de verschillende beleidsterreinen in Alblasserdam. Of het nu om zorg, beheer openbare ruimte of duurzaamheid gaat, resultaten bereiken we alleen samen. Een bestuur, ambtenaren en mensen in de samenleving die elkaar versterken.

municeren. In de communicatie zijn flexibiliteit, reflecteren, snel en direct kunnen reageren belangrijk. Ook onze manier van werken moeten we anders organiseren; samenwerken met mensen van buiten het gemeentehuis aan onze gezamenlijke ambities vraagt immers om inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van beide partijen.

Zo nu en dan mag ik u, als directeur van de ambtelijke organisatie, meenemen in een blik achter de schermen van het gemeentehuis. Zoals u misschien weet, werken we in Alblasserdam met een ‘Samenlevingsagenda’ waarin de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren staan beschreven. Het is een bewuste keuze van het gemeentebestuur om deze opgaven samen met u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, te realiseren. Dat betekent dat wij als publieke organisatie in verandering blijven en onszelf continu vernieuwen. Was het enkele jaren geleden nog een apart gesprekonderwerp, nu zien Alblasserdamse medewerkers persoonlijke ontwikkeling en organisatievernieuwing als een logisch en noodzakelijk deel van hun dagelijks werk. Niet alleen dingen goed doen maar vooral ook de goede dingen doen.

Het realiseren van deze organisatievernieuwing is geen eenvoudige opgave maar wel een boeiende. En een opgave die vraagt om experimenteren. Niet alles gaat in één keer goed maar door meer nadruk te leggen op innovatie en leren in plaats van alleen op controle en regels worden de prestaties beter en blijven kosten acceptabel.

U maakt deel uit van onze organisatie Een belangrijke uitgangspunt in onze organisatieverandering is het écht gebruik maken van de kennis van Alblasserdamse partners, ondernemers en inwoners en deze als het ware deel uit laten maken van onze organisatie. Waarom? Omdat u essentiële waarde toevoegt en deel uitmaakt van oplossingen voor belangrijke vragen. U kent Alblasserdam immers als beste en weet wat u belangrijk en nodig vindt om Alblasserdam beter, mooier en leefbaarder te maken. Samenwerken met partners en inwoners vraagt van ons een andere manier van werken en com-

Serious ambtenaar Afgelopen weken zag ik een prachtig voorbeeld van organisatievernieuwing. Circa tien ambtenaren uit heel Nederland kwamen, in het kader van de actie Serious Ambtenaar, naar Alblasserdam om mee te denken over onze duurzaamheidsagenda. Ze spraken niet alleen met elkaar maar natuurlijk ook met partners en inwoners en werkten samen met Alblasserdamse medewerkers. Wat een creativiteit en energie kwam er los in een tijdsbestek van twee dagen! Afgelopen vrijdag presenteerden zij vier innovatieve ideeën aan het college en managementteam. U hoort daar zeker nog over van wethouder Kraijo, die zich bezighoudt met duurzaamheid. Enkele Alblasserdamse medewerkers namen overigens deel aan projecten elders in Nederland en deden daar soortgelijke ervaringen op. Kennis van partners, ondernemers en inwoners toevoegen aan onze ambtelijke organisatie: wij staan er voor open. Doet u mee? Rianne van den Berg gemeentesecretaris/algemeen directeur


Praat mee over ’t Lammetjeswiel Gepubliceerd op:

15 april 2015

Het voorjaar is weer in volle hevigheid losgebarsten. De knoppen in de bomen staan op springen, de natuur kleurt weer fris groen en het gefl uit van vogels is weer volop te bewonderen. Tijd om naar buiten te gaan! Heerlijk op de fi ets door de waard en als het nog iets warmer wordt gezellig met z’n allen naar het Lammetjeswiel. Veel Alblasserdammers hebben positieve gevoelens bij het Lammetjeswiel. (Of.... je moet door badmeester Tienpond in het volgens sommigen véél te koude water zijn gedwongen.....) Lekker wandelen door het bos, zonnen op het gras, spelen met de kinderen, zwemmen in het water. De laatste jaren is er aan groot onderhoud en structurele zaken in het Wiel niet al te veel gedaan. Het Lammetjeswiel is aan een opknapbeurt toe. Een uitgelezen kans om met elkaar wensen uit te spreken en plannen te maken. Omdat we nog vóór het zomerseizoen van 2016 de plannen uitgevoerd willen hebben, is er wel enige haast geboden is om deze dit jaar definitief te maken. Verschillende media hebben aandacht besteed aan de bijeenkomst die we op 23 april houden om wensen voor het Lammetjeswiel te verzamelen en met elkaar te bespreken. Inmiddels hebben we al veel ideeën ontvangen. Zoals het toegankelijk maken voor minder validen, het creëren van buitensportmogelijkheden voor jeugd en verenigingen,

het creëren van mogelijkheid voor een camperparkje/ camping en horeca. Ook is een projectontwikkelaar bezig met het maken van plannen voor de oude wasserij aan de Pijlstoep. Uiteraard hebben we ook oog voor zaken als veiligheid, zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid. Hoe richten we het gebied zo in dat er voldoende sociale controle is en de overlast zo min mogelijk is? Een belangrijke doelgroep voor het Lammetjeswiel zijn ook onze kinderen. Speciaal voor hen organiseren wij binnenkort een ontwerpwedstrijd waarbij zij worden uitgedaagd om op een creatieve manier hun ideeën duidelijk te maken. Over het hoe en wat van deze wedstrijd hoort u binnenkort meer. De opknapbeurt van het Lammetjeswiel is een mooi traject waar we samen met u invulling aan willen geven. Wilt u meepraten over de toekomst van het Lammetjeswiel? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen op 23 april vanaf 19 uur in het scoutinggebouw ’t Fort aan de Savornin Lohmanweg. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, maar heeft u toch ideeën die u kenbaar wilt maken. Mail ons dan op het volgende mailadres N.van.Esdonk@Alblasserdam.nl Ik hoop u de 23ste te ontmoeten! Arjan Kraijo wethouder


Koningsdag 2015 en het biezen wiegje Gepubliceerd op:

29 april 2015

Op het moment dat ik deze column schrijf, heeft Koningsdag nog niet plaatsgevonden en verkeren we nog in spanning over het weer. Wanneer u dit leest, is het alweer achter de rug. Koningsdag 2015 speelde zich vooral in Dordrecht af. Toch was het ook een echt Drechtstedenfeest waar ook onze gemeente volop aan deelnam. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de zogeheten ‘Grande Parade’. Een grote optocht van een aantal kleine maar ook grotere vaartuigen die bij Dordrecht aan het Groothoofd een groet aan het Koninklijk gezelschap uitbrachten. Alblasserdam voer hierin trots voorop. Wat beweegt ons toch om zulke enorme inspanningen te leveren voor zoiets als Koningsdag? Heel veel mensen, veel moeite en veel geld voor dit evenement. Rationeel is dit niet te verklaren. Wel zie ik hierin een behoefte om als Nederlands volk ondanks alle verschillen ook één te zijn! Ons Koningshuis is nauw verbonden met de historie van ons land. Met waar we vanuit de geschiedenis vandaan komen. Ook de behoefte om ons als regio te presenteren is breed aanwezig gezien de grootschalige, goed afgestemde, gezamenlijke Drechtsteden aanpak. Het is echt belangrijk dat we via de grote landelijke media kunnen uitstralen dat we een belangrijke regio zijn. Deze beeldvorming is één van de aspecten die ons kan helpen bij het verkrijgen van Rijks (Europese) subsidie en het oplossen van wegen/verkeersproblemen. En dan zien hoe we als kleine gemeente Alblasserdam voorop gingen in de vaarparade en de begroeting, vervulde mij als burgemeester met veel trots. Het biezen wiegje gemaakt door onze lokale

beeldend kunstenaar Roel Teeuwen roept associaties op met de geschiedenis; die van Kinderdijk (en Alblasserdam) waar een poes tijdens de St. Elisabethvloed van 1421 een wiegje in evenwicht hield zodat het kindje werd gered. Het herinnert ook aan een veel ouder bijbels verhaal van meer dan 2500 jaar geleden waarin ook een kindje in een biezen wiegje overleefde. De wieg krijgt overigens een permanente plek in Alblasserdam of Kinderdijk. Naast de deelname aan de Koningsdagactiviteiten in Dordrecht is er ook veel plaatselijk georganiseerd. Velen – ook ik – hebben hiervan genoten. Los van het feit of elke activiteit een ieder aanspreekt, speelt ook het ontmoetingselement. Veel Alblasserdammers komen elkaar tegen en praten bij tijdens het Havenfestival, de Paardenmarkt maar ook tijdens Koningsdag. Hulde daarom aan onze Oranjevereniging en de vele betrokken vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maakten. Jan Heijkoop waarnemend burgemeester


Lokaal vieren, lokaal herdenken Gepubliceerd op:

6 mei 2015

Het plein stond vol, het weer was boven verwachting goed en het kleurenthema was oranje-rood-wit-blauw. Koningsdag in Alblasserdam. Natuurlijk zullen veel mensen die ochtend thuis voor de televisie hebben gezeten. Het komt niet vaak voor dat er zoveel bekends langskomt bij de nationale viering van Koningsdag. Het was ook leuk om te zien hoe de koninklijke familie en de rest van de gasten genoten van wat de Drechtsteden te bieden hebben. Van de legende van het wiegje en de kat tot de nieuwste technische ontwikkelingen uit de maritieme industrie waar onze regio bekend om staat. Maar veel Alblasserdammers besloten ook het dorp in te gaan. Elkaar te ontmoeten rondom de activiteiten die het Oranjecomité had georganiseerd. En dat waren er nogal wat. Er waren spectaculaire attracties voor de kinderen, er was muziek, lekker eten, optredens en uitvoeringen, een penaltybokaal op het voetbalveld, hamburgers bakken en spelletjes bij CKC, een markt bij de Drentse Buurt en ringsteken in de Kerkstraat. En overal wisten mensen elkaar te vinden, was het gezellig. Daar is dit dorp goed in. Je ziet het ook bij het Havenfestival en de Paardenmarkt. En als er ijs ligt op de Alblas. Dat moeten we koesteren en wat het college betreft kunnen we er ook meer gebruik van maken. Zo is het Cultureel Netwerk in Alblasserdam bezig om een programma te ontwikkelen voor in het Amfitheater. En is het ontzettend leuk dat de viering van Bevrijdingsdag gekoppeld is aan de opening van het nieuwe Wilgenplein. Ik hoop dat dat ook een echt Alblasserdams feest wordt, waarbij we onze vrijheid vieren en genieten van dat stukje dorp dat zo mooi is opgeknapt. De dag dat ik deze column schrijf is 4 mei. En ook op deze dag weten Alblasserdammers elkaar te

vinden. Het besef dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat die vrijheid bevochten is, is in ons dorp heel sterk aanwezig. Er zijn nog veel mensen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij het bombardement op Alblasserdam, die nog weten van de gevechten in de meidagen van 1940, van de ‘vergeten brug, van de angst, van de onvrijheid. Misschien is dat wel een van de redenen dat er altijd zoveel mensen zijn bij de herdenkingsplechtigheid bij het monument in de Polderstraat. Ik vind het altijd mooi, indrukwekkend en krachtig, dat lokale herdenken. ‘Vrijheid geef je door’, is de slogan van het nationaal comité. In Alblasserdam zie je dat gebeuren op 4 mei, als ouders hun kinderen meenemen naar het monument. Maar het is niet alleen aan ouders om die vrijheid door te geven. Het is ook aan de juffen en de meesters, de coaches, de trainers, de leiders, de bestuursleden, de vrijwilligers, de directeuren, de ondernemers, de werknemers, de ambtenaren, de politieke vertegenwoordigers, de burgemeester, de wethouders, kortom: aan de hele samenleving.

Een van de winnaars van het project ‘Dichter bij 4 mei’, ook een project om jongeren te betrekken bij herdenken en vieren, ook vrijheid door te geven, was dit jaar de achttienjarige Amber Bontekoe uit Burg-Haamstede. Zij las haar gedicht voor bij de herdenking bij het nationaal monument Kamp Vught. Dorien Zandvliet wethouder


Huiskamers van Alblasserdam Gepubliceerd op:

27 mei 2015

In onze samenlevingsagenda ‘Samen doen’ hebben we opgenomen aan drie plaatsen in ons dorp extra aandacht te besteden. Het Raadhuisplein, het Lammetjeswiel en het Scheldeplein. Drie karakteristieke plaatsen in ons mooie dorp die een verrijking verdienen. Wij zien deze plaatsen graag als de huiskamers van Alblasserdam. Of, zo u wilt, voor wat betreft het Lammetjeswiel: de tuinkamer van Alblasserdam. Een prachtige groene long waar recreatie en rust hand in hand gaan. Alle drie plaatsen waar je graag wilt komen als er wat te doen is en die voor alle Alblasserdammers een betekenisvolle functie hebben. Na eerdere avonden over het Raadhuisplein en het Lammetjeswiel halen we op dit moment ideeën op voor het Scheldeplein. Hadden inwoners in de wijk Kinderdijk in het verleden het gevoel een streepje achter te hebben, nu hebben ze in veel opzichten een streepje voor! De verhalen van brandweermannen over hoe de vroegere post Kinderdijk en post Dam zich tot elkaar verhielden staan me nog helder voor de geest. Kinderdijk staat nu voor ons symbool voor een wijk waar veel ontmoeting, sociale verbindingen en kracht aanwezig zijn en waar een extra identiteitsgevoel heerst boven het zijn van Alblasserdammer.

Zo gaf een van mijn wijkbewoners ooit aan na een mooie avond in het MFC Maasplein: “Met Alblasserdam heb ik niet zo veel, wij wonen in (de wijk) Kinderdijk!” Deze uitspraak schiet mij steeds weer te binnen als we bezig zijn met het Scheldeplein. Net een beetje meer dus! Winkeliers, omwonenden, wijkbewoners, klanten en marktkooplieden. Kinderen, jongeren, ouderen, volwassenen. Voor alle doelgroepen hebben we apart tijd ingeruimd. Allen hebben een stem in wat aan het Scheldeplein kan veranderen om het gevoel van ontmoeting, sociale verbinding en gezelligheid meer tot uitdrukking te brengen. We hopen niet alleen op goede ideeën voor de verandering van de inrichting maar ook op ideeën over activiteiten voor en door wijkbewoners die het Scheldeplein kunnen verrijken. Op 29 mei zijn nog twee bijeenkomsten (tussen 13.30 en 16.00 uur en van 19.00 – 21.30 uur) in de Ichthuskerk waar we u verwachten om ook met u door te praten over een van onze huiskamers van Alblasserdam. U bent van harte welkom! Peter Verheij wethouder


Dichtbij, dialoog en democratie Gepubliceerd op:

10 juni 2015

Dichtbij, Dialoog & Democratie was het motto van het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), dat ik samen met de leden van het college van B & W afgelopen week bezocht. Vorig jaar was het congres in de Drechtsteden en dit jaar in de prachtige omgeving van Apeldoorn. Met ruim 2000 gemeentebestuurders uit het hele land beleefden we twee inspirerende dagen waarin we spraken over de beweging naar dicht(er)bij en naar nieuwe vormen van dialoog: midden in de samenleving, eenvoudiger en gevarieerder. Centraal stond de vraag hoe we de lokale democratie kunnen versterken. “Wat neem ik mee van dit congres?”, is een vraag die ik me altijd stel omdat ik het belangrijk vind dat de opgedane kennis ook beklijft. Voor mij zijn de belangrijkste opbrengsten het opdoen van inhoudelijke kennis en het leren van collega’s. Het thema van het VNG-congres 2015 sloot helemaal aan op waar wij in Alblasserdam al wat langer mee bezig zijn: het vormgeven van een Samenlevingsagenda samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Op het congres werd het zogenaamde Manifest van Apeldoorn toegelicht met tien statements die als strekking hebben dat de overheid het maatschappelijk initiatief niet in de weg moet staan, maar de ruimte moet bieden. In de top-10 staan onder andere: ‘stop met in de weg lopen’ en ‘de agenda van de straat op tafel in de raad‘. Dankzij een actieve bijdrage van Alblasserdam aan het Manifest heeft ook ‘ons’ statement ‘van coalitie naar samenlevingsagenda’ de top tien gehaald. Het college van Alblasserdam wil over dit Manifest graag in gesprek met u, met de gemeenteraad en met ambtenaren om te kijken wat er nodig is om u als inwoner de lokale Alblasserdamse democratie verder invulling te laten geven. Naast de inhoudelijke opbrengst van het congres realiseer ik me na twee dagen in een andere omgeving ook weer hoe belangrijk het is zo nu en

dan stil te staan en te reflecteren en…..te leren van anderen. Een thema dat ook hoog op de agenda staat van de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie. Het zorgt voor alertheid en nieuwe inzichten over waar onze toegevoegde waarde als gemeente ligt en hoe we inwoners voldoende vertrouwen en mogelijkheden geven om mee te doen. Tijdens het congres hebben we veel inspirerende ideeën opgedaan. Misschien ziet u ook in ons dorp het BankjesCollectief vorm krijgen, wordt u ingeloot in een burgertoetsraad of bent u deelnemer aan een Doedag. Wij gaan graag samen met u met deze vernieuwing aan de slag! Rianne van den Berg gemeentesecretaris/algemeen directeur


Alblasserdam gastvrij Gepubliceerd op:

24 juni 2015

Nog een paar weken en dan begint de grote uittocht. Vakantie! Frankrijk, Duitsland of lekker in eigen land. Erop uit. Even geen school, werk en dagelijkse sleur. Overal in Europa worden vakantieplannen gemaakt. Steeds meer wordt Nederland daarbij als favoriet vakantieland aangemerkt. Ook ons gebied staat daarbij volop in de belangstelling. De camperplaatsen bij Landvast zijn steevast allemaal bezet. Door Italianen, Fransen en Duitsers. Vanuit België komen steeds meer gasten om te kanoën op de binnenwateren in de Alblasserwaard. Maar ook dagjesmensen die een fiets huren in de Portiersloge bij Ilse van der Plas worden in dit seizoen veelvuldig gesignaleerd. Alblasserdam en de omgeving hebben veel te bieden. Uiteraard de molens van Kinderdijk, maar ook de vele mogelijkheden voor een mooie wandeling in de polder, fietstochten en vaartochten en zwemmen in het Lammetjeswiel worden door onze gasten zeer gewaardeerd. Eind volgende week wordt een nieuw wandelnetwerk in gebruik genomen dat ook door Alblasserdam voert. Wij hebben daaraan een bijdrage geleverd met leuke weetjes over ons dorp, die vermeld worden op de borden langs de route. Bijvoorbeeld over ‘onze’ Brug over de Noord, die de Tweede Wereldoorlog overleefde omdat hij ontbrak op de Duitse stafkaarten. En de maritieme historie van onze (nu jacht)haven met

de in oude glorie herstelde portiersloge van de marinewerf. Nu worden bezoekers hier gastvrij onthaald met een kop koffi e en toeristische informatie. Ons dorp en onze streek aantrekkelijk houden en samen met onze gasten blijven genieten van al het goeds dat wij hier hebben, gaat niet vanzelf. Zo werken we samen met heel veel partijen aan plannen om het centrum aantrekkelijker te maken. Ook ben ik samen met de gemeente Molenwaard druk bezig om alle ontwikkelingen in het entreegebied bij de molens in Kinderdijk in goede banen te leiden. De komende jaren zullen daarvan de resultaten te zien moeten zijn. Zoals u waarschijnlijk weet gaat ook het Raadhuisplein op de schop. Velen van u hebben daarvoor ideeën naar voren gebracht. De plannen zijn in ontwikkeling, maar nog verre van compleet. Mocht u de komende maanden tijdens de vakantie op een mooi plein belanden waarvan u denkt ‘zo zou het in Alblasserdam moeten worden’: laat het ons weten! Maak er foto’s van en deel ze op de facebookpagina van het Raadhuisplein (raadhuisplein en gemeentehuis), op twitter (@gmailblasserdam) of via instagram. We laten ons graag inspireren. Ik wens u alvast een hele fijne vakantie! Arjan Kraijo wethouder


Afscheid Gepubliceerd op:

1 juli 2015

Vandaag, woensdag 1 juli, wordt de heer Paans geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Alblasserdam. Afgaande op zijn ervaring, kennis van onze streek en de gesprekken die ik met hem heb gevoerd, heb ik er alle vertrouwen in dat hij een goede burgemeester voor Alblasserdam zal zijn. Zijn komst betekent dat ik mijn tijd niet meer behoef te verdelen tussen Alblasserdam en Ambacht. Het burgemeesterschap in Alblasserdam heb ik als heel plezierig ervaren; vanaf het begin heb ik me echt welkom gevoeld. Gezien de korte tijd die ik hier mocht waarnemen waarin ik mijn tijd moest verdelen tussen twee gemeenten, heb ik lang niet die ontmoetingen kunnen hebben die bij een fulltime burgemeesterschap wel mogelijk zijn. Desondanks heb ik heel veel Alblasserdammers op een bijzondere manier leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens de persoonlijke ontmoetingen naar aanleiding van 50- en 60-jarige huwelijken of de verjaardagen van honderdjarigen. Deze momenten brachten vele mooie verhalen uit het verleden, vaak met mensen die ik ook heb gekend. En ook onverwachte ontmoetingen met klasgenoten met wie ik op de basisschool zat en sindsdien niet meer had gesproken, zijn me bijgebleven. Ik ben blij dat Raad en College op een goede wijze kun werk konden doen. De ambities van het raadsprogramma, de Samenlevingsagenda, werden actief voortgezet. Wat me is opgevallen, is de enorme bedrijvigheid in Alblasserdam. Zowel bij ondernemers als bij organisaties en verenigingen. Dit dorp kent veel mooie bedrijven die werkgelegenheid bieden voor de hele regio. Ook zijn er mooie evenementen als de Paardenmarkt en het Havenfestival. En heel veel

actieve kerken, verenigingen, muziek- en sportorganisaties waar een groot aantal vrijwilligers actief zijn. Zonder de grote inzet van vrijwilligers zou de exploitatie van bijvoorbeeld het nieuwe zwembad – vooral financieel - veel moeizamer verlopen. Terugblikkend op de afgelopen tien maanden, is er één woord waarmee ik die periode zou willen omschrijven: bevoorrecht. Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik Alblasserdam een klein jaar mocht dienen als waarnemend burgemeester. Het was me een waar genoegen! Jan Heijkoop Waarnemend burgemeester


Warm welkom, warm bad Gepubliceerd op:

8 juli 2015

U wilt een verbindende burgemeester. Ik ga mijn uiterste best doen uw wens waar te maken! Sinds 1 juli heb ik de eer in dit prachtige damdorp uw burgemeester te zijn. Als Drechtstedeling voel ik me er erg thuis, al 35 jaar. Mijn dagelijkse leven speelt zich af in de zes gemeenten, het meest in Alblasserdam. Het is genieten van de omgangsvormen met elkaar en van alles wat dit mooie dorp aan De Noord en bij de Molens te bieden heeft. De start voelt als een warm bad. Letterlijk gezien, vanwege de tropische temperaturen, het Hitteplan en de warmste installatie van een burgemeester ooit. Warmer nog was het welkom door u. Velen schudden mij en mijn vrouw de hand in het prachtig ingerichte Sportcentrum Blokweer. We genoten van onze meiden, die smulden van de ijsjes van Tuytel. Warme woorden, warme handen, warme bemoedigingen. Warme herinneringen van en aan mensen van vroeger. Ali, Hennie, Wim, Erwin, Jan, Paula, Gerard .... Honderden namen, gezichten, felicitaties. Vaak gepaard gaand met een uitnodiging om nader kennis te maken van scouting, vluchtelingenwerk, ondernemers, middenstanders, vrijwilligers, predikanten, kerkbesturen, volgers van de politiek. Ook een hartverwarmende ontmoeting met een mevrouw uit de Maasstraat, die mij het beste in Alblasserdam toewenst. Eerder op de avond waren er al treffende, mooie woorden van de Commissaris van de Koning, van raadslid Strop, vice voorzitter Van Lavieren en de burgemeesters van Dordrecht en Rotterdam. Bijzonder hartelijk was waarnemend burgemeester Jan Heijkoop. Een warm bad van vriendelijkheid. Donderdag was de kennismaking met de collega’s van de gemeente, die verliep uitermate plezierig. Ook dit was een plezierige ontvangst. Boeiend om per team te horen waar zij zich met hart en ziel voor inzetten in Alblasserdam. Betrokken en loyale mensen. Niet in de laatste plaats de medewerkers van de buitendienst. Met bewondering zag ik hoe

zij in 38 graden het werk in onze buitenruimte doen. Zwaar werk! Ons dorp mag zich gelukkig prijzen met zo’n energieke organisatie. Bestuurlijk zijn er veel ambities om in de komende drie jaar aan te pakken. Het is waardevol dat de gemeenteraad, het hoogste orgaan van het dorp, dinsdag aandacht heeft gevraagd voor de hoge werkdruk. Alblasserdam heeft een samenlevingsagenda. Goede dingen goed doen! Samen pakken we de vraagstukken van vandaag en morgen aan. De wijze waarop u bijdroeg aan mijn warme welkom belooft veel moois voor de toekomst. Voor Alblasserdam, voor u! Ik heb er zin in en hoop u binnenkort te ontmoeten. Jaap Paans burgemeester


In Alblasserdam is altijd wat te doen Gepubliceerd op:

15 juli 2015

Aan bovenstaande zin, van cabaretier Herman Finkers, moest ik denken toen ik mijn vakantie ging plannen. De zin, oorspronkelijk over Almelo, geeft de wat hem betreft wat sneue status van het stadje weer. De complete quote luidt: ‘Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen.’ Alblasserdam heeft ook een stoplicht, maar dat is verre van onze grootste attractie, al hebben mijn kinderen er wel degelijk veel lol aan. ‘Alblasserdam heeft het’ staat ook op de banners, die de winkeliersvereniging op de Dam en Plantageweg hebben laten hangen. Maar wat het dan heeft zeggen de banners niet. De bezoeker mag dat zelf ontdekken. Des te avontuurlijker voor die bezoeker, die zeker wat ontdekt! Alblasserdam heeft veel. Bij het boeken van mijn vakantie, kamperen op een Waddeneiland, bleek het vrij lastig rekening te houden met alle activiteiten in ons dorp. Te vroeg vertrekken, bleek lastig te combineren met het nieuwe Amfival. Een mooi nieuw festival dat is ontstaan vanuit het Cultureel Netwerk Alblasserdam. Het idee was om een programmering voor het amfitheater van de grond te krijgen. De activiteiten die werden bedacht waren echter niet allemaal helemaal geschikt voor het amfitheater. Het gevolg is een festival dat eigenlijk rondom de Haven plaatsvindt. Een activiteit in het Amfitheater, een op het Zuiderstek en een op het Raadhuisplein. Iets later boeken en ik mis de Paardenmarkt. Als Alblasserdammer is dat natuurlijk een hele lastige. Maar ik moet ook rekening houden met het werk van mijn lief. Het doet wel zeer, de Paardenmarkt

missen! Het bestaat al sinds 1434! Het vond en vindt altijd plaats op de woensdag dichtbij 23 juli: de dag van Sint Jacobus, de beschermheilige van onder andere de ruiters. Als klein meisje ging ik altijd met opa naar de ‘Paardenmart’, het liefst zo vroeg mogelijk. Het Havenfestival, de 25e, heeft veel te bieden: toneel, shantykoren, poppenkast, vlottenrace, openluchtbioscoop, taptoe, braderie, korenslag, vuurwerk en natuurlijk de gondelvaart met zijn prachtig versierde en verlichte boten. We kijken er met elkaar naar uit! Al deze evenementen worden gedragen door vrijwilligers. Van programmabedenkers tot degenen, die hand en spandiensten verrichten. Iedereen zet zich met hart en ziel in, geheel vrijwillig! Zonder al diegenen kunnen deze evenementen niet bestaan. Dit moeten we koesteren! Als zij er niet waren, dan was het op groen springen van dat stoplicht echt het enige evenement in het dorp. Dorien Zandvliet wethouder


Samen vormgeven aan de samenleving Gepubliceerd op:

12 agustus 2015

Wist u dat uit onderzoek blijkt dat sociale betrokkenheid samen gaat met geluk en tevredenheid? Mensen die positief zijn over hun buurt of deelnemen aan verenigingsactiviteiten voelen zich vaker gelukkig en tevreden. Ook mensen die zich inzetten als vrijwilliger zijn doorgaans gelukkiger en tevredener met hun leven dan mensen die dit niet doen. Ik kan me goed vinden in deze conclusies, want zelf haal ik ook veel voldoening uit het vrijwilligerswerk in een schoolbestuur en binnen een ziekenhuis. Het geeft een frisse blik en vormt een bron van gewaardeerde sociale contacten. Ook doen veel medewerkers van de gemeente Alblasserdam vrijwilligerswerk, hier of elders. Als organisatie hebben we bijvoorbeeld ook met veel plezier meegewerkt aan activiteiten die worden georganiseerd vanuit NL Doet. Vrijwilligers zijn belangrijk en onmisbaar, ook in de samenleving van Alblasserdam. Vrijwilligers zijn de achilleshiel van onze samenleving! Wat mogen we dankbaar zijn voor zoveel mensen, die zich op het gebied van sport, welzijn, cultuur, kerk et cetera inzetten en daarmee de samenleving van Alblasserdam ten dienste zijn; soms op de voorgrond en vaak ook op de achtergrond! Niet voor niets staan we daar ook bij stil tijdens het jaarlijkse Captainsdinner en heeft het college hier in de Samenlevingsagenda veel aandacht voor. Veel activiteiten in Alblasserdam zijn ook belegd bij verenigingen en stichtingen die worden aangestuurd vanuit een bestuur. Vaak vraagt lidmaatschap van deze besturen veel aan inzet, tijd en betrokkenheid. Zelf was ik de afgelopen tijd nauw betrokken bij een bestuurswisseling van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). Ik heb gezien hoe bestuursleden van de SWA vanuit drive en betrok-

kenheid de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een nieuwe koers voor de toekomst. Dat vraagt om lef. Namens het college heel veel dank voor al uw inzet aan die bestuursleden die afscheid nemen! Fijn dat ook nieuwe mensen klaar staan om in de nabije toekomst een rol te spelen. Zomaar een voorbeeld, waarvan er nog veel meer zijn, zoals de evenementen waar we met veel inwoners van genieten. Ook de Paardenmarkt was mede dankzij de vrijwilligersinzet weer een groot succes en komende week kunnen de kinderen volop genieten in Jeugdland. Ook de vrijwilligers van het Havenfestival zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Dit alles is mogelijk, omdat mensen hun krachten bundelen. “Samen maken we de Alblasserdamse samenleving�! Rianne van den Berg gemeentesecretaris/algemeen directeur


Drink eens een kopje koffie met een eenzame oudere Gepubliceerd op:

2 september 2015

De vakanties zijn weer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Ik hoop dat u een fi jne zomerperiode heeft gehad, genoten van de rust en bent opgeladen om weer vol aan de slag te gaan. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat de zomerperiode een tijd van rust, ontspanning en ontmoeting is. Dat werd mij weer eens duidelijk toen ik in mijn eerste werkweek na de vakantie op bezoek ging bij een eenzame oudere. Actie Stichting Welzijn Alblasserdam Onze Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) is tijdens de Paardenmarkt een actie gestart om eenzame mensen te koppelen aan mensen, die met hen in contact willen komen. Samen met onze burgemeester Jaap Paans heb ik mij aangemeld om eens een kopje koffi e te gaan drinken bij een Alblasserdammer, die zich eenzaam voelt. Ik was erg benieuwd wie ik tegen zou komen en wat het verhaal zou zijn achter deze voordeur. Ik vond het best wel een beetje vreemd en voelde me een tikkeltje ongemakkelijk toen ik op de deurbel drukte. Gelukkig gold dit ook voor de meneer die open deed. Wat volgde was een bijzonder gezellig en ontspannen gesprek. Uit zijn verhaal bleek dat eenzaamheid iets is wat ons allemaal kan overkomen. Een paar gebeurtenissen en omstandigheden, die samenvallen en je kunt zomaar een groot gedeelte van je sociale contacten kwijtraken. Een kleine familie die ver weg woont, of waar de contacten stroef mee verlopen, een partner die overlijdt, een ziekte waardoor het gezichtsvermogen achteruit gaat en waardoor de hobby niet meer uitgeoefend kan worden, buren die verhuizen of overlijden, nieuwe buren die moeizaam Nederlands spreken en voor je het weet ben je een groot deel van je netwerk kwijt. Dan is er veel moed en durf voor nodig om daar uit te komen en zelf weer op mensen toe te stappen. Doet u ook mee? Gelukkig heeft de SWA hier oog voor en is een actie gestart om deze mensen te helpen uit hun isolement te komen. Het zou heel mooi zijn als we bij de volgende Paardenmarkt bekend kunnen maken dat er heel veel matches zijn ontstaan en dat er veel contacten zijn geweest met deze onzichtbare groep in onze samenleving. Doet u ook mee? Meld u dan aan bij de SWA! Ik weet zeker dat er mensen zijn, die u dolgelukkig maakt als u met hen een kopje koffi e drinkt! Ik heb met de meneer, die ik heb ontmoet, afgesproken hem binnenkort mee te nemen naar een cafĂŠ in de buurt om daar weer een kopje koffie te gaan drinken. Wie weet welke leuke activiteiten wij nog meer gaan ondernemen?! Arjan Kraijo wethouder


Activiteiten verbinden; samen doen Gepubliceerd op:

16 september 2015

Alblasserdam viert deze week een zilveren jubileum. Op maandag 14 september begon het 25e Havenfestival. Een week lang bruist het rond de haven in ons dorp. Ooit begonnen als een initiatief van een winkelier aan de Plantageweg, nu een begrip. Theatervoorstelling, Shantykoren, Vlottenrace, Gondelvaart, Bedrijvenpresentatie, muziekfestijn, braderie, poppentheater, Korenslag. Teveel om op te noemen. Voor elk wat wils. Alblasserdammers ontmoeten elkaar, leggen nieuwe contacten! Niet eerder waren zoveel sponsors, en van dit kaliber, verbonden aan een evenement in ons dorp. Het Havenfestival verbindt. Activiteiten verbinden samen doen. Vier losse woorden, achter elkaar gezet één zin. Een krachtige weergave van dynamiek die ons mooie Damdorp siert en opvrolijkt. Evenementen verbinden. Dat merkten we deze zomer al met de Paardenmarkt. Inmiddels ook Nationaal erkend als immaterieel erfgoed: het samenkomen van de gemeenschap in eeuwenlange traditie. De Wielerronde en het Hippisch spektakel verbinden belangstellenden in beleving en bewondering. Zo ook het Havenfestival! Met een organiserend bestuur vol verantwoordelijkheidsbesef. Vanaf dit jaar onder het voorzitterschap van een ‘power’ vrouw: Ariejanne de Koning. Zij doet het niet alleen. Samen doen is het credo waarmee we zaken oppakken, activiteiten organiseren. Het enthousiasme en de kracht van het Havenfestival komen samen in organisatie, vrijwilligers en sponsors. Activiteiten verbinden Samen Doen. Niet voor niets het credo van dit gemeentebestuur. Menselijke waarden Deze week is er wat te vieren in Alblasserdam. Past dat wel bij het tijdsbeeld van dit moment, bij de actualiteit? Is het gepast om lokaal een jubileum te vieren nu een deel van de wereld buiten ons

zich via schrijnende, confronterende beelden aan ons opdringt? Ik merk dat veel Alblasserdammers hier bewust en verantwoordelijk mee omgaan. We koesteren de eigen “weelde” en komen samen rond onze haven. Anderzijds staan wij open voor, en hebben de morele plicht om een passende, bescheiden bijdrage te leveren aan humane en barmhartige vluchtelingenopvang. Respect en medeleven zijn menselijke waarden die ons sieren. Ik vertrouw erop dat we daarbij ook op u mogen rekenen! Gemeentebestuur, geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties delen de overtuiging dat Alblasserdam een onderscheidende bijdrage kan leveren aan onze nationale aanpak van de opvang van ontheemden uit landen zoals Syrië. Kleinschalige opvang Alblasserdam kiest niet voor opvang van grootschalige groepen. Wij kiezen voor het aanbieden van hulp passend bij het karakter en de persoonlijke verbindingen, die ons dorp en de Alblasserdammers typeert. We kiezen voor Samen Doen. Met elkaar, kleinschalige opvangmogelijkheden bieden. Samenwerkend in de Drechtsteden. Samenwerkend om vluchtelingen in de eerste plaats als mens te verwelkomen. Niet als een getal en niet in de anonimiteit van een statusloos predikaat. De menselijke maat kan nu het verschil maken. In combinatie met hulp van individuele Alblasserdammers. Samen Doen vraagt nu ook van ons om onze aanpak uit te leggen. Samen Doen = verbinden. Tussen allen die willen bijdragen en degenen die er anders tegen aankijken. Geniet van het Havenfestival, investeer in elkaar en in de verbinding, samen! Jaap Paans burgemeester


Samen Doen! Gepubliceerd op:

30 september 2015

„We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk.” Aldus Jan Rotmans, de bekende hoogleraar transitiekunde, die zich bezighoudt met veranderingen op alle vlakken in de samenleving. Rotmans’ boodschap is simpel: de samenleving verandert, en wij kunnen drie dingen doen. Óf weigeren te veranderen óf meebewegen óf helpen de veranderingen de goede kant op te sturen. Iedereen kan en mag meedoen! Ik zie om me heen dat dingen veranderen. Natuurlijk zijn daar in de eerste plaats de veranderingen in zorg, werk & inkomen en jeugdhulp. Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente taken op die gebieden uit. En daarbij vragen we aan iedereen, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen, maar ook individuen om een steentje bij te dragen. De participatiesamenleving krijgt vorm. Simpeler gezegd, iedereen kan en mag meedoen en gelukkig willen velen dat ook. We werken op het gebied van zorg, jeugd en werk dan ook samen met onder andere Smile, de SWA, het CJG, Jeugdpunt, de politie, Rivas, Waardeburgh, de scholen, de huisartsen en vele anderen. Het dorp is van iedereen In Alblasserdam gaan we uit van de kracht van onze samenleving. Een grote verandering, hier in Alblasserdam is dat we als gemeente niet meer zeggen, dat wij de plannen maken en uitvoeren, maar dat het dorp van iedereen is. Jong en oud denkt mee over uiteenlopende onderwerpen. Van de inrichting van het Lammetjeswiel tot veiligheid in de wijk Kinderdijk en van de sociale samenhang in de wijk Souburgh tot de ontwikkeling van Raadhuis en Raadhuisplein. Soms willen we gewoon uw mening weten, soms vragen we ook om kennis en expertise. Een samenleving waarin iedereen mag meedoen, waar zoveel samen gedaan wordt, kan veel aan. Een grote wereldwijde verandering die ook op ons af komt is de vluchtelingencrisis. Alblasserdam is een kleine gemeente die niet

direct in grootschalige opvang kan voorzien. Maar we kunnen met onze samenleving wel degelijk ons kleine steentje bijdragen als het gaat om de opvang en begeleiding van vluchtelingen, mensen die ontheemd zijn. Steentje bijdragen Op dit moment kijken we of we meer mensen kunnen huisvesten die al een offi ciële status hebben. Dit zijn mensen die al iets langer in Nederland zijn en al een procedure hebben doorlopen, die recht hebben op een verblijf, de verblijfsgerechtigden. Zij zitten in een asielzoekerscentrum, totdat een gemeente hen huisvest. Iedere gemeente moet al een aantal jaren een groep statushouders huisvesten, naar rato van het inwoneraantal. Ook Alblasserdam doet dit. Het huisvesten van meer statushouders, betekent dat er meer ruimte komt in de opvangcentra. Een klein steentje, maar het draagt wél bij. Ook dit onderwerp pakken we met elkaar aan. Toen duidelijk werd dat er opvang voor vluchtelingen nodig was, gingen wij in gesprek met de kerken, de Turkse vereniging en andere maatschappelijke instellingen. Het mooie is dat vanuit alle kanten ideeën komen. Zo blijkt het bijvoorbeeld dat veel mensen uit Syrië Turks spreken en zijn er vanuit de Turkse vereniging mensen bereid om te vertalen. Natuurlijk zijn de geluiden niet alleen positief. Er is ook kritiek en er wordt gewaarschuwd. Dat nemen we ter harte. Zorgvuldigheid staat voorop. Maar ook nemen wij onze verantwoording als er een beroep op ons wordt gedaan. Er verandert veel en er is veel in beweging. Wij willen samen met u de beweging maken naar een samenleving waarin iedereen op zijn of haar manier mee kan en mag doen. Doet u mee? Dorien Zandvliet wethouder


Meedoen in Alblasserdam! Gepubliceerd op:

14 oktober 2015

Meedoen is een centraal begrip in onze samenleving. Door werk, zorg, relaties, vrijwilligerstaken of op andere manieren dragen we allemaal ons steentje bij aan de samenleving. Samenleven doen we met elkaar. Het hebben van werk is een zegen die helaas niet iedereen gegeven is. Zeker in economisch slechtere tijden hebben veel mensen hun baan verloren. Alleen al in de Drechtsteden zijn ruim 6.000 mensen afhankelijk van bijstand. In Alblasserdam gaat het op dit moment om circa 275 inwoners. Hieronder zijn ook mensen die niet aan een reguliere baan kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende opleiding hebben gehad of niet volledig kunnen werken. Het is de taak van de overheid om voor een vangnet te zorgen zodat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daar hoort ook bij dat wij mensen perspectief bieden op werk en waar dit (nog) niet voorhanden is, een zo nuttig mogelijke bijdrage aan de samenleving bieden. Wie wil dit niet? ‘Meedraaien in de maatschappij, zo zie ik dat ’, zo typeerde een inwoner van ons dorp vorige week vrijwillige inzet op een participatieplek op deze vraag. We lunchten met een groep inwoners die op onze uitnodiging kwamen kijken op verschillende plaatsen in ons dorp waar participatiebanen worden geboden. Zo gingen we langs Sportpark Souburgh, de oude school aan de Lelstraat en het MFC Maasplein. Allemaal plaatsen waar nu of op korte termijn een nuttige maatschappelijke bijdrage geleverd kan worden. En dat kan dan weer een opstapje zijn naar een opleiding en uiteindelijk naar een reguliere baan. Zo ontmoette ik een inwoonster die als mantelzorger voor haar bejaarde vader zorgt. Deze mevrouw zou goed op haar plaats zijn bij Helpende Handen. Dit is een project waarbij stagiaires van de opleidingen AKA Zorg & Welzijn, Zorghulp en Helpende Zorg & Welzijn ondersteuning bieden bij huishoudelijke hulp, het begeleiden van hulpbehoeven-

den, het organiseren van zingevende activiteiten en voorlichting geven over voeding, beweging en ziektebeelden. Zij zou op een participatieplek kunnen helpen bij ouderen en haar hobby handwerken met ouderen kunnen beoefenen. Een andere deelnemer was zeer geïnteresseerd in een stageplek, om zo haar niet afgemaakte opleiding Helpende in de zorg alsnog af te maken. Ook dat kan bij Helpende Handen. Zo wast de ene hand de andere. Ook andere deelnemers zagen na deze ochtend weer perspectief om mee te doen in de samenleving. Directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden Yvonne Bieshaar noemde het Leerwerkbedrijf Alblasserdam vorige week ‘het lichtend voorbeeld in de Drechtsteden’. Een enorm compliment voor het team van SMILE, dat voor Alblasserdam de leerwerk- en participatieplaatsen regisseert. Ook u kunt uw steentje bijdragen door de participanten en medewerkers van SMILE een kans te bieden in de schoonmaak, horeca of groenonderhoud, het aanbieden van Meedoen in Alblasserdam! inpakwerk of door een hapje te komen eten in het MFC Maasplein. Kijk eens op de website van SMILE www.lwbsmile.nl voor de mogelijkheden. Al vele bedrijven, organisaties en inwoners gingen u voor. Samen doen om mee te doen! Peter Verheij wethouder


Dankbaar Gepubliceerd op:

11 november 2015

Vorige week was het Dankdag. Veel mensen zegt deze dag niet meer zo veel. De media geven er nauwelijks aandacht aan. En toch, of je nu gelovig bent of niet, het is denk ik goed om af en toe stil te staan bij zaken waar we dankbaar voor mogen zijn. Als we de lijstjes bekijken waarin landen met elkaar worden vergeleken, leven we in een zeer welvarend land. Al meer dan zeventig jaar hebben we geen oorlog meegemaakt. We zijn zelfs in de top-drie beland als het gaat om hoe gelukkig we ons voelen. Allemaal zaken waar we dankbaar voor mogen zijn. Dankbaarheid werd ook tot uitdrukking gebracht door onze tijdelijke gasten in het voormalige schoolgebouw aan de Lelsstraat. Via de burgemeester bedankten zij alle Alblasserdammers voor de opvang die zij hier mogen ontvangen. Even op adem komen en rust vinden, voordat zij een volgende stap in de asielprocedure zetten. De wereldproblematiek, oorlog en vernietiging komen via hun persoonlijke verhalen zo wel heel dichtbij. Ze zetten de dagelijkse beslommeringen voor mij in een ander perspectief en maken veel zaken relatief, maar zetten ook aan tot actie. Reacties en vragen waarom er wél voor vluchtelingen gezorgd wordt en niet voor onze eigen inwoners zetten aan tot nadenken. Ook in onze gemeente zijn inwoners die het moeilijk hebben of die het niet breed hebben. Laten we ook oog hebben voor deze mensen en samen zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning. Iedereen heeft hierin een taak. Tijdens een bijeenkomst vorige week hebben zich 24 nieuwe vrijwilligers gemeld voor het begeleiden van de opvang aan de Lelsstraat. (Nog iets om

dankbaar voor te zijn.) Alblasserdam toont hiermee zijn karakter. Er zijn veel inwoners die willen en kunnen helpen, niet alleen voor onze tijdelijke gasten, maar ook voor onze eigen inwoners. En dat waarderen we als college enorm. Vrijdag 13 november mag ik tijdens het ‘Captainsdinner’ vrijwilligers bedienen in Landvast tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waar wij onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Ik ben dankbaar dat we in Alblasserdam zo veel hebben en dat wij samen met hen en alle andere inwoners van Alblasserdam, Alblasserdam verder mogen vormgeven. Arjan Kraijo wethouder


Een kijkje in het leven van een vluchteling Gepubliceerd op:

25 november 2015

Het zal u allemaal niet ontgaan zijn. Sinds enkele weken worden, in het voormalige school gebouw aan de Lelsstraat, 39 vluchtelingen opgevangen in de vorm van noodopvang. Een groep van vrij willigers, beveiliging en medewerkers van de gemeente draait diensten in deze opvang. Van één van hen kreeg ik een verslag van wat ze daar zoal horen en meemaken. Op de plek waar ik normaal mijn column schrijf, maak ik graag ruimte voor dit verslag om u een inkijkje te geven in de verhalen van de opvang….. “Op het bankje voor het kantoor van de stafkamer zit een twaalf jarig meisje. Het is één van de jongste vluchtelingen in de opvang. Ik heb haar al vaker zien lopen. Meestal met een prachtige glimlach. Dat is deze avond niet het geval. Ze kijkt triest voor zich uit. Als ik later opnieuw naar haar kijk, stromen de tranen over haar wangen. Ik neem naast haar plaats op de bank en vraag haar wat er is. Ze laat me foto’s zien van drenkelingen voor de kust van Griekenland en gestrande rubberen boten. Ze vertelt over haar barre reis, samen met twee oudere broers en zus. Allen nog twintigers. De boot waarin ze de oversteek maakten, zonk en ze hebben geruime tijd gevochten voor hun leven. Meer dan dertig mensen op hun boot hebben het niet gered. Ze begint nu hartverscheurend te huilen en snikt dat ze haar papa en mama mist. Ik vraag haar waar ze zijn. Ze laat me opnieuw foto’s zien van een verwoeste stad. Ze vertelt hoe bang ze was voor de bommen en nu de angst en zorgen om haar achtergebleven ouders en zusje in Damascus. Als ik vraag waarom ze niet met hen mee gevlucht zijn, geeft ze aan dat er niet genoeg geld was om iedereen de reis te laten maken. Ik sla een arm om de 12-jarige heen. Woorden van troost ontbreken. Wat valt hier nu op te zeggen? Dat

doet ze uiteindelijk zelf, door me met haar prachtige glimlach te bedanken voor alle goede zorgen en de veilige omgeving van de opvang. Hier komt ze tot rust na jaren van onveiligheid in haar thuisland Syrië en de afschuwelijke reis die ze achter de rug heeft.” Mede door dit soort berichten ben ik er van overtuigd dat we rust, menselijkheid en een goede, zeer gewaardeerde humane opvang bieden. Dank aan allen die er met elkaar en met onze gasten een succes van maken!” Jaap Paans burgemeester


Lesje marketing van Sinterklaas Gepubliceerd op:

9 december 2015

Samen met mijn kinderen sta ik in de kou te wachten. Sint en Piet varen met een iets kleiner bootje dan op televisie - maar een kniesoor die daar al te veel op let – de haven van Alblasserdam binnen. Voor mijn gevoel staat heel het dorp, in ieder geval het gedeelte tot 7 jaar en hun begeleiders, rond het amfitheater. We zingen en de kinderen springen en zijn blij. Mijn vierjarige dochter schudt de hand van de Sint en mijn zesjarige zoon staat er boos bij te kijken. Hij is veel te stoer voor dit festijn vindt-ie zelf, al komt bij hem de boodschap dat de Sint aan de lieve kinderen kadootjes geeft nog steeds binnen. Ik weet niet of het opvoedkundig verantwoord is, maar het werkt als een tierelier deze weken. Leren van de Sint Ik verbaas me er iedere keer weer over hoe stevig die boodschap bij iedere twee-tot zevenjarige tussen de oren zit. Mede dankzij een stevige marketingcampagne inclusief liedjes en zelfs een eigen journaal. Hoewel hij ons land inmiddels alweer heeft verlaten, kunnen we als gemeente nog wel wat van de Sint leren. Recent onderzoek laat weliswaar zien dat de gemeente een ruime voldoende krijgt als het gaat om communicatie en het contact met inwoners, wij zien echt nog mogelijkheden voor verbetering. Sint bereikt de Nederlandse kinderen met een gemak, waar wij jaloers op zijn. Zeker omdat wij nogal wat belangrijke boodschappen te brengen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de veranderingen in de zorg. Nu hoor ik u denken dat daar de vergelijking met de Sint wat mank gaat. En hoewel de vergelijking niet inhoudelijk was bedoeld, maar veel meer op het leggen van contact, snap ik wat u bedoelt. De gemeente is immers steeds minder van het zorgen voor en verwacht steeds meer van de samenleving. De veranderingen in de zorg komen bij sommigen hard binnen, omdat het soms ook echt minder wordt voor mensen.

Maar soms schort het ook aan bekendheid met de mogelijkheden. Neem nu bijvoorbeeld de dienstencheque. Een cheque waar iedereen die gebruik maakt van de WMO, recht op heeft en waarmee goedkoop bijvoorbeeld extra huishoudelijke hulp kan worden ingekocht. Hij bestaat en hij wordt uitgegeven, maar verbazingwekkend weinig mensen maken er gebruik van. Dat is jammer, want het is zo’n mooi middel dat mensen net even dat steuntje in de rug kan geven. Zorg-Dichtbij pagina’s Aan ons de taak om die boodschap bij de doelgroep tussen de oren te krijgen. Dat doen we nu bijvoorbeeld weer met de Zorg-Dichtbij pagina’s, die u ook deze week in de Klaroen vindt. Daarin kan iedereen lezen over hoe we in Alblasserdam met de veranderingen in de zorg omgaan en waar u bijvoorbeeld terecht kunt voor die dienstencheque. U leest er ook over op onze website en op social media. Maar we zoeken ook andere manieren om het contact te leggen. Bijvoorbeeld via de WMO-adviesraad die heel persoonlijk met mensen die te maken hebben met zorg in gesprek gaat. Om zo direct van de mensen om wie het gaat, te horen wat er nodig is. Zo werken we voortdurend aan de verbetering van onze communicatie met u. Mist u iets of heeft u goeie ideeën hoe het beter kan? We horen het graag! U kunt reageren door een mail te sturen aan bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl maar u mag uw reactie natuurlijk ook afgeven of in de bus doen op het gemeentehuis. Dorien Zandvliet wethouder


Terugblik op 2015 Gepubliceerd op:

23 december 2015

Een intensief jaar ligt achter ons. Veel inspanningen van inwoners, ondernemers en gemeente leidden tot mooie resultaten. De Beukelmanschool Mesdaglaan en de Blomhoeve werden geopend, tal van reconstructies rondden we af zoals de Van Eesterensingel, Vinkenwaard-Noord, het Wilgenplein, de Kastanjelaan en de Polderstraat. Het Werelderfgoed Kinderdijk kreeg een impuls en werkt aan een nieuwe entreezone. Ook zijn er veel plannen in de steigers gezet. We spraken over het

Raadhuisplein en het Scheldeplein als de nieuwe huiskamers en over het Lammetjeswiel als de ‘tuinkamer’ van ons dorp. 2015 was ook het eerste jaar dat we voor de nieuwe taken van Jeugd, Zorg en Werk verantwoordelijkheid droegen. En ons dorp kreeg een nieuwe burgemeester. Hij maakte kennis met het warme bad dat de Alblasserdamse samenleving is. Begin december besloot de gemeenteraad nog tot de herbestemming van de school aan de Lelsstraat tot Partici-pand en het instellen van een ondernemersfonds. Beide initiatieven uit de samenleving die typerend zijn voor de wijze waarop het samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers tot mooie resultaten kan leiden. Hier komt ons motto ‘Samen doen!’ heel goed naar voren. Tegelijk kwam de wereld in 2015 hard onze woonkamers binnen. Tot twee maal toe was Parijs het toneel van een terreuraanslag. En dat naast alle oorlog en terreur in het Midden Oosten en in Afrika. Beide keren stonden we er als gemeenschap met elkaar bij stil om afstand te nemen van geweld en terreur en te staan voor onze democratische waarden en om vrede en vrijheid te waarderen. De nood van de vluchtelingen leidde tot ruim tien weken crisisnoodopvang voor 39 vluchtelingen in ons dorp. Kerken, moskee, vrijwilligers, ondernemers en tal van anderen droegen eraan bij dat Alblasserdam op menswaardige wijze sober en humaan onderdak bood. Ik dank u namens het college van burgemeester en wethouders voor uw betrokken bijdrage in 2015 en wens u gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe! Peter Verheij wethouder


2016


Betekenisvol werk doen Gepubliceerd op:

6 januari 2016

Een nieuw jaar is aangebroken. Ook vanaf mijn plek wil ik u in uw persoonlijke leven alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt!

verschil maken in ons eigen bestaan voor de mensen om ons heen! Want invloed uitoefenen in het klein draagt bij aan een gezonde Alblasserdamse samenleving.

In de afgelopen weken werd er in jaaroverzichten volop teruggeblikt op gebeurtenissen in de wereld. Gebeurtenissen die soms ook spanning veroorzaken, problemen die onoplosbaar lijken en die laten zien dat de wereld om ons heen verandert. Deze wereldproblematiek kunnen wij niet individueel oplossen. Gelukkig kunnen we wel het

Voor de Alblasserdamse ambtelijke organisatie kwam vlak voor kerst na ruim tien weken een eind aan een periode van hoge inzet en betrokkenheid rond de opvang van 39 vluchtelingen. Ik ben ontzettend dankbaar en trots dat zo veel medewerkers samen met vrijwilligers uit de Alblasserdamse samenleving een verschil hebben mogen maken in de levens van mensen die het zwaar hebben. Een collega omschreef het als volgt: “Betekenisvol werk doen is de beste manier van organisatieontwikkeling en daar kan geen training tegenop�. Alblasserdam heeft laten zien welke krachten schuil gaan achter kleinschaligheid en sterke identiteit. Ook in 2016 willen wij graag betekenisvol werk doen voor Alblasserdam waarbij we weer samen en in open dialoog met u willen optrekken. Voor ons betekent dit dat we openheid, vertrouwen en creativiteit verder willen bevorderen. Afgelopen maandag presenteerde ik als start van het nieuwe jaar tijdens ons traditionele Nieuwjaarsontbijt de kalender voor 2016. We gaan verder in de ontwikkeling van projecten als het Lammetjeswiel, Bos van Rijkee en de renovatie van het Raadhuisplein en gemeentehuis. We willen verbindingen in de samenleving rond jeugd, participatie en kwetsbare groepen verder versterken. In de Drechtsteden werken we daarnaast verder aan economische innovatie van het hele gebied. In 2016 is het college al weer twee jaar onderweg en maken we een tussenbalans op met een vooruitblik naar 2018. Kortom, wat mij betreft wordt 2016 het jaar van Samen zien, Samen zijn en Samen doen. Mogen we ook weer op u rekenen? Rianne van den Berg gemeentesecretaris


Een kloppend centrumhart Gepubliceerd op:

20 januari 2016

Vorige week hebben we in het gemeentehuis met trots de visie op het centrumhart van Alblasserdam gepresenteerd aan raadsleden en geïnteresseerde Alblasserdammers. Deze visie is het resultaat van een proces waaraan we al langere tijd samen met u werken: bedenken hoe we het centrum van Alblasserdam mooier en levendiger kunnen maken. Velen van u hebben enthousiast meegedacht waarna onder professionele begeleiding dit plan is uitgewerkt. Een plan waarin in de lijnen voor de toekomst van het centrum zijn geschetst. Ik wil u vanaf deze plek hartelijk danken voor al die uren die u heeft meegewerkt aan het tot stand komen ervan. Ik word zelf erg enthousiast als ik de visie en de bijbehorende plaatjes bekijk. Ik zie het al helemaal voor me hoe het centrum er uit kan zien over een aantal jaren. Een Raadhuisplein waar veel ontmoetingen plaatsvinden, waar het goed toeven is op de ‘Alblasserdamse bank’ die slingerend over het plein is aangelegd en waar kinderen op warme dagen spelen in de waterpartij. En natuurlijk aan het plein een gerenoveerd gemeentehuis met een uitnodigende entree, waar u binnen een goede kop koffi e kunt drinken en zakelijke afspraken in een fi jne omgeving kunt ontvangen. Natuurlijk moet het plan verder worden verfi jnd en ingevuld. Het plan zoals gepresenteerd is nog niet in beton gegoten en ook zullen we moeten kijken naar de financiële haalbaarheid en fasering van de plannen. De aanwezigen bij de bijeenkomst van vorige week concludeerden dat deze visie op het hart van Alblasserdam ‘rijp’ is om voorgelegd te worden aan alle Alblasserdammers. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw reactie te geven en ons te laten weten wat u positief en minder positief vindt aan de visie op het hart van Alblasserdam. Het plan is te vinden op de website van de gemeente en

u kunt het inzien op de leestafel in het gemeentehuis. Verder is er een facebookpagina over het Raadhuisplein en omgeving (RaadhuispleinAlblasserdam), waar u uw reactie kwijt kunt. De architect die het plan heeft gemaakt, werkt op dit moment aan een serie sfeerpanelen die vanaf 25 januari tentoongesteld worden in de bibliotheek aan het Wilgenplein en daarna in het gemeentehuis. Daar kunt u alles op uw gemak bekijken en uw reactie achterlaten in de speciale reactiebox. De raad en het college willen ook graag persoonlijk met u in gesprek over de visie. Wij zoeken nog naar een geschikt moment en een geschikte vorm. Het zal met andere woorden moeilijk worden om deze mooie visie de komende tijd niet ergens tegen te komen. Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties. Mede op basis daarvan zal de gemeenteraad in het tweede kwartaal van dit jaar een besluit nemen over de visie op het hart van Alblasserdam en over de planning: wanneer gaan we wat doen. Ik hoop en verwacht dat het een besluit zal zijn waar heel Alblasserdam de komende, vele jaren heel veel plezier aan beleeft. Arjan Kraijo wethouder


Samen zien we meer Gepubliceerd op:

3 februari 2016

Vijf weken na de jaarwisseling blijft het beeld hangen van een feestelijke en zorgeloze nieuwjaarsnacht in Alblasserdam. Dat geeft een goed gevoel. Maar is wel het resultaat van een fl inke inspanning. In de eerste plaats van u! U heeft oud & nieuw vooral feestelijk met elkaar gevierd. Van onze buitendienst medewerkers die alle afvalbakken tijdig hebben gedemonteerd ter voorkoming van schade. Van onze hulpdiensten en medewerkers Veiligheid en Toezicht, die in de buitenruimte hebben geschouwd om materialen tijdig opgeruimd te krijgen. Maar ook van alle bedrijven en organisaties die inzagen, dat zij zelf konden bijdragen aan een veilige leefomgeving. Sommigen van hen hebben geïnvesteerd in eigen toezichthouders voor de kwetsbare momenten. Extra ogen en oren ter voorkoming van vervelende situaties. Conclusie is dat het resultaat telt: zeer weinig schade door een grote inspanning en betrokkenheid van velen. Samen zien we meer! Dat heeft gewerkt. Buurtpreventie Als burgemeester mocht ik de startbijeenkomst leiden van de proef met Buurtpreventie in de wijk Kinderdijk: in de Vogel- en Rivierenbuurt. Doel van de proef: nagaan of we in Kinderdijk, net als in anderen gemeenten, ogen en oren kunnen mobiliseren voor de wijkveiligheid. Na vier weken groeide de groep van 20 vrijwilligers naar 24. Enthousiast, energiek en op eigen initiatief bereid om nog meer avonden hun ogen en oren de kost te geven in de wijk. Mede-Alblasserdammers die geven om uw en eigen veiligheid. In het gebied waar zij rondlopen hangen inmiddels bordjes met “Attentie Buurtpreventie”. Ogen en oren In Kinderdijk loop je iedere dag de kans om mensen van buurtpreventie tegen te komen. Ook als je wat kwaads van zin bent. U kunt het uzelf en ons makkelijk maken. In eigen huis en tuin om te

beginnen. Kijk bijvoorbeeld of uw poort op slot is, ramen en deuren afgesloten zijn en laat ‘s avonds licht branden als u niet thuis bent. Hoort of ziet u wat vreemds in uw straat? Schroom dan niet om contact met uw buren te zoeken. Onze vrijwilligers van Buurtpreventie zijn als het ware uw en ons verlengstuk op straat, zij signaleren verdachte situaties. Ook vestigen zij de aandacht op zaken als: openstaande schuurtjes, niet afgesloten auto’s, zichtbare waardevolle zaken in voertuigen, donkere woningen, openstaande ramen en niet afgesloten deuren. Samen zien we meer! Niet om het van u over te nemen, maar vooral om u bewust te maken van de situatie die zij aantreffen. Neem contact op met de politie Bellen met de politie kan en mag ook. In nood: bel 112. In alle andere verdachte of vreemde situaties: bel de wijkagent via 0900-8844. Via twitter kunt u @wa_alblasserdam persoonlijk informeren of met een direct message (DM). Ook via Facebook Politie Alblasserdam kunt u een signaal afgeven. Namens onze wijkagenten kan ik u zeggen, dat zij liever een keer te veel informatie krijgen, dan net die ene keer niet toen het wel van betekenis had kunnen zijn. Alblasserdam nog veiliger Dit jaar starten we een aanpak met als doel nog meer resultaten te bereiken om Alblasserdam veiliger te maken. Ik zal de komende maanden gesprekken voeren met de gemeenteraad en met u over Veiligheid. In uw buurt, in uw wijk, in het dorp. Daarin staan twee vragen centraal: “Wat zien we?” en “Hoe kunnen we wat we zien samen aanpakken?”. Ik hoop u en uw buren te ontmoeten. Ik weet zeker dat we elkaar zullen inspireren met onze gezamenlijke wil om Alblasserdam nog veiliger te maken! Samen Zien we meer! Jaap Paans burgemeester


Winterpret Gepubliceerd op:

17 februari 2016

Of de draaiboeken voor de Molentocht up to date zijn. Kijkend naar buiten, waar het warm water regent, moet ik lachen om deze vraag die gesteld wordt in een overleg dat we hebben met vertegenwoordigers van de gemeente Molenwaard. Dat is onze buurgemeente waarmee we goed samenwerken en een Molentocht is een van de momenten waarop die samenwerking tot uiting komt.

de actieve Alblasserdamse IJsclub wordt er dan ook direct van alles georganiseerd. Het maakt een koude winter gezellig en warm (en dan zonder dat het ijs smelt). Dat hebben de mensen die wonen rondom het oude Wipmolen-terrein, goed gezien. Als het even vriest, zelf een ijsbaan maken, je moet het maar doen. Hulde voor degenen die zoveel mensen zoveel plezier bezorgden.

Ja, de draaiboeken zijn up to date. Wat de ambtenaren veiligheid betreft kan er morgen een Molentocht geschaatst worden. Alle aanwezigen lijkt het gezellig en we dagen elkaar uit om mee te schaatsen. Ik besef dat ik wel even zou moeten oefenen. Was 2009 de laatste keer dat we op de schaats stonden? Lachend ‘plannen’ we de tocht op 7 maart.

Ik weet niet of 7 maart wat wordt, of de winter nog langskomt. Maar zo na de voorjaarsvakantie komen ook andere dingen weer op gang. Is er iedere zaterdag wat te doen in ons dorp. Komt Koningsdag er weer aan en kijken we weer uit naar de Paardenmarkt en dan hebben we de zomervakantie om ons voor te bereiden op het Havenfestival. Genoeg te doen, met dat lekkere weer. Maar die winter, die verdient ook een mooie activiteit. Daar is niet per se ijs voor nodig. Wie pakt de handschoen op?

IJs en weder dienende dan toch, want het zit nog niet echt mee met de winter. En wat zou het leuk zijn om de Alblas weer eens dichtgevroren te zien en de gezelligheid van het ijs te beleven. Daar kunnen we wat van in Alblasserdam. En met dank aan

Dorien Zandvliet wethouder


Zichtbaar Samen Maritiem Gepubliceerd op:

2 maart 2016

De ontwikkeling van Alblasserdam is onmiskenbaar nauw verbonden met de ontwikkeling van de regio Drechtsteden. De verwevenheid rond economie, bereikbaarheid, zorg en wonen is groot. Daarom is het voor de gemeentebesturen in onze regio belangrijk om vanuit eigen kracht, identiteit en zelfstandigheid samen op te trekken op die regionale thema’s. Sociaal economische analyse De Drechtsteden kennen een forse sociaal economische opgave. In cijfers en grafi eken scoren de Drechtsteden de voorbije periode net gemiddeld of zelfs negatief op het gebied van opleidingsniveau, gemiddeld inkomen en arbeidsaanbod. Het Drechtstedenbestuur heeft daarom vorig jaar een sociaal economische analyse van ons gebied laten opstellen. In deze analyse komen de sterkten en zwakten van onze regio aan de orde. De Drechtsteden zijn met recht dÊ maritieme topregio van Nederland. Niet alleen vanwege de unieke ligging op de as van de Rotterdamse haven naar het achterland; de regio onderscheidt zich vooral dankzij de maritieme maakindustrie, waterbouw/deltatechnologie, bagger- en binnenvaart en internationale topspelers in zowel de maritieme- als luchtvaarttechnologie. De Drechtsteden zijn echter veel te bescheiden over dit profi el en daardoor niet voldoende herkenbaar. Regio heeft hoge groeipotentie Volgens de analyse heeft de regio een hoger dan gemiddelde groeipotentie maar dreigen we achterop te raken op ontwikkeling van ICT en innovatie. De groeipotentie kan alleen tot zijn recht komen als we werken aan versterking van een evenwichtige bevolkingsopbouw, een toe-

komstbestendige werkgelegenheid, een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige woonwensen, een voorzieningenniveau passend bij de schaal, aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit, goed onderwijs en goede bereikbaarheid. Met betrekking tot de arbeidsmarkt in de regio is juist de sector zorg en welzijn de motor. Juist op die domeinen is er dus werk aan de winkel. EĂŠn van de belangrijke aanbevelingen van dit onderzoek is een economische raad in te stellen. Deze economische raad moet spelers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven verbinden om samen tot actie te komen. Een doe-tank met ambassadeurs voor de regio. Urgentie In de analyse van oud-commissaris van de koningin Jansen krijgt de regio een kritische spiegel voorgehouden die urgentie uitstraalt. Het komt erop aan die urgentie om te zetten in positieve actie om de sociaal economische ontwikkeling van de regio te versterken. Het zichtbaar maken van de economische potentie, het krachtiger en bindender samenwerken op ondersteunende domeinen en het versterken van het maritieme profi el vormen daarmee urgente speerpunten. Het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad zetten deze urgentie binnenkort om in actie. Een positieve ontwikkeling van de regio Drechtsteden draagt ook bij aan de positieve ontwikkeling van Alblasserdam! Peter Verheij wethouder


Gemeentehuis van de toekomst Gepubliceerd op:

16 maart 2016

Onlangs was ik met een groot aantal medewerkers van de gemeente op bezoek bij onze collega’s in Krimpen aan de IJssel. Aanleiding voor dit bezoek vormt de toekomstige renovatie van ons gemeentehuis als onderdeel van de visie op de ontwikkeling van het centrum van Alblasserdam. Het gebouw is na vijftig jaar sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Krimpen heeft vorig jaar een nieuw Raadhuis in gebruik genomen. Een mooi sfeerbeeld voor Alblasserdam! Het was inspirerend om van de gemeentesecretaris (en tevens voormalig raadslid van Alblasserdam) te horen hoe het voortraject daar geweest is, hoe het gemeentelijk apparaat georganiseerd is en wat dit betekent voor de inrichting. En ook op de werkvloer de nieuwe manier van werken te zien en te voelen. We werden ons daardoor extra bewust van hoe belangrijk het is om vooraf een goede visie te hebben over hoe wij als gemeentelijke organisatie willen werken ten dienste van de samenleving. Centraal in ons gesprek in Krimpen stond de vraag hoe onze toekomstige huisvesting kan bijdragen aan de wijze waarop wij als gemeente willen samenwerken met de Alblasserdamse samenleving en kunnen bijdragen aan uw plannen. Ook hebben wij besproken hoe wij in een voortdurend veranderende omgeving waarin nieuwe vragen op ons

af komen, wendbaar en flexibel kunnen blijven. Ik neem u graag mee in enkele van onze overwegingen. De toekomstige gemeentelijke huisvesting zal: • bijdragen aan de realisatie van plannen uit de samenleving • een Samenlevingsagenda ondersteunen • een ontmoetingsplek voor het dorp vormen • gastvrijheid en openheid uitstralen • integraal werken stimuleren • duurzaam worden ingevuld • opties bieden voor innovatie en ontwikkeling Als college, gemeenteraad en medewerkers spreken wij komende tijd verder over de visieontwikkeling. Wellicht heeft u al eerder meegepraat en uw ideeën rond het Raadhuisplein en het gemeentehuis met ons gedeeld. Binnen enkele weken vindt de selectie van de architect voor renovatie van het monumentale gemeentehuis plaats. In het vierde kwartaal van 2016 wordt het definitieve ontwerp en het bijbehorende kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. We hopen dat u, net als de monumentencommissie, de komende tijd met ons mee wil praten over wat u belangrijk vindt. Want.…. het toekomstige gemeentehuis is vooral ook een huis van de samenleving. Rianne van den Berg gemeentesecretaris/algemeen directeur


Visie op het centrumhart van Alblasserdam Gepubliceerd op:

Op 15 en 20 februari 2016 stonden gemeenteraadsleden van Alblasserdam en burgemeester en wethouders op diverse plekken in het dorp om met u in gesprek te gaan over de plannen voor het centrum. Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de plannen rond het centrum van Alblasserdam. De rode draad in veel gesprekken die ik met u voerde was dat het positief is dat er iets aan het centrum van Alblasserdam gaat gebeuren. Velen van u zijn blij met de verplaatsing van Dirk van de Broek naar het Bochanenterrein en vinden dat het Raadhuisplein en het gemeentehuis als eerste aangepakt moeten worden. Heldere boodschappen van u waar wij iets mee kunnen en waar we mee aan de slag gaan. Toekomstvisie: tien speerpunten De volgende tien speerpunten zijn tot stand gekomen door input van u, inwoners en belangstellenden. Deze punten geven richting voor verlevendiging van het centrumhart: 1. Versterken identiteit en samenhang 2. Plein als schakel: kleinschalig dorp en grootschalig haven/riviergebied 3. Versterken verblijfskwaliteit Raadhuisplein 4. Versterken verblijfszone Cortgene 5. Verbindend rondje haven 6. Opheffen barrièrewerking ‘drukke weg Haven’ 7. Gemeentehuis als schakel 8. Programmering gemeentehuis: hart van de samenleving 9. Flexibel plein: dagelijks gebruik en evenementen 10. Voldoende bereikbaar parkeren (bewoners en bezoekers)

30 maart 2016

Gemeenteraad Gisteravond sprak de gemeenteraad over de visie op het centrumhart en over de invulling van het Bochanenterrein. Hiermee komen we weer een stapje in de richting van het realiseren van een aantal projecten, die tot een levendig centrum van Alblasserdam moeten leiden. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een defi nitief besluit over de inrichting van het Bochanenterrein. Over een paar weken maken we een defi nitieve keuze voor een architect voor de renovatie van het gemeentehuis. De selectie van een bureau voor het aanpassen van het Raadhuisplein start binnenkort. Dit zijn weliswaar zaken waar u als inwoner nog niet direct de effecten van ziet, maar de plannen worden wel stapje voor stapje concreter. Ontwikkelingen Concreet zichtbaar is inmiddels wel het aanleggen van de tijdelijke camperplaatsen op het terrein van Haven-Zuid. Een ondernemer is daar op dit moment al bezig 45 camperplaatsen te realiseren. Ook heeft een aantal ondernemers de handen ineen geslagen om nog dit toeristenseizoen al activiteiten te starten. Hierover verwachten we binnenkort meer te kunnen vertellen. Deze ontwikkelingen zullen de nodige levendigheid in het centrum van Alblasserdam teweeg brengen. Een levendig centrum waar wij elkaar makkelijk ontmoeten en waar het goed toeven is voor iedereen komt zo stap voor stap dichterbij. Ik hoop u binnenkort weer te ontmoeten op een van de vele bijeenkomsten, die we de komende tijd organiseren om de plannen in het centrum verder vorm te geven. Tot ziens! Arjan Kraijo wethouder


De kracht van samen Het voorjaar is alweer bijna een maand oud, de eerste warme dagen zijn gemeten.Alblasserdam en de Alblasserdammers maken zich op voor een nieuw evenementenseizoen. Vanuit de wijde omtrek wordt er enigszins jaloers naar ons dorp gekeken. Vanwege de vaste evenementen waar Alblasserdam om bekend staat. Zelfs zonder Molentochten, die tot de ‘Big Five’ gerekend worden is onze jaarkalender goed gevuld. Woensdag 27 april Koningsdag, woensdag 27 juli Paardenmarkt én Wielerronde en in de derde week van september het Havenfestival en de Taptoe. Grote publiekstrekkers waarvoor de organiserende comités alweer volop in voorbereiding zijn. En dan heb ik de Alblasserdamse kermis, De Truckerstocht, de Willem IV rally, Kids for Cars, Jeugdland en de vele andere activiteiten en evenementen nog niet eens opgesomd. Duidelijk is wat al deze evenementen gemeen hebben: ze zijn het resultaat van maandenlange voorbereidingen waarbij vele Alblasserdammers, organisaties en bedrijven uit ons dorp betrokken zijn. Samen doen! Ook in de afgelopen weken en maanden bleek weer dat samen samenwerken loont. Samen Doen is niet voor niets ons leidend motto. Daarmee wil het gemeentebestuur u de ruimte geven om eigen inbreng, zeggenschap en bijdragen te leveren aan doelen die ons dorp dienen. Zo werden goed doordachte plannen besproken, uitgewerkt en gepresenteerd in en voor het Lammetjeswiel. Dé plek om plezierig in de buitenlucht te recreëren in eigen dorp met als doel nog aantrekkelijker worden voor nog meer Alblasserdammers. Een gemeenschappelijke tuinkamer waarvan we allemaal kunnen genieten. Ook de gemeenteraad reageerde enthousiast op de presentaties. Nu is het zaak om de plannen zo uit te werken dat ze fi nancieel haalbaar worden. Velen zeggen mij dat dit niet onmogelijk is; ook door samen samen te werken! Veel samenwerkingsprojecten Een ander voorbeeld van samenwerking is het plan voor het Centrumhart van Alblasserdam. In een

Gepubliceerd op:

13 april 2016

jaar tijd zijn ideeën van betrokken Alblasserdammers verzameld, besproken, uitgewerkt in scenario’s en weer opnieuw besproken. Het resultaat van dit project uit de Samenlevingsagenda is getoetst bij het winkelend publiek, zowel op het Scheldeplein als in en buiten ons Makadocenter; in de bieb en op het marktplein. Breed gedragen en getoetst hebben we nu een door de raad gedragen kader voor de invulling van het Raadhuisplein en op de verbouwing van het gemeentehuis. Daar beginnen we immers mee. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het Bos Rijkee ook al wordt aangepakt tot vreugde van velen van u! Ook een deelproject dat met betrokkenheid van Alblasserdammers en de Historische vereniging nu wordt gerealiseerd.

Samen plezier Kleinschaliger maar niet minder belangrijk is het resultaat van de samenwerking van Alblasserdammers tijdens de verkoping zaterdag georganiseerd voor De Schutse. Verkopers en kopers haalden met deze rommelmarkt samen maar liefst € 77.000,- op. Met als doel Alblasserdammers met liefde voor muziek samen te brengen is er sprake van hechte samenwerking tussen lokale muziekliefhebbers en ons Cultureel Centrum Landvast. Zij waren afgelopen weekend weer gastheer van een editie van Back to Vinyl. Wat een feest om te mogen ervaren dat 500 Alblasserdammers samen - zonder wanklank - de muziek van hun jeugd herleefden. Samen doelen realiseren; samen plezier beleven, dat is dé kracht van Samen. Ik wens u een mooi evenementenseizoen met voor elk wat wils. Jaap Paans burgemeester


Gemeentehuis met karakter Gepubliceerd op:

11 mei 2016

Recent heeft de gemeenteraad de visie op voor renovatie gemeentehuis het centrumhart vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor een samenhangende ontwikkeling van een aantal prominente locaties in het centrum van Alblasserdam. Raadhuisplein, gemeentehuis en Havenstraat vormen daar de kern van en verdienen het aangepakt te worden. Dankzij de voor ons kenmerkende stijl ‘ Samen doen’ hebben we de nodige inbreng gehad van ondernemers, instellingen en inwoners voor de visie en voor het ontwerp van het Raadhuisplein en de invulling van het gemeentehuis. Het Raadhuisplein willen we ontwikkelen tot een huiskamer van Alblasserdam. Waar het gezellig toeven is, je elkaar graag ontmoet en waar regelmatig wat te doen is. Passend in de reeks: Raadhuisplein, Lammetjeswiel, Scheldeplein. Open ontmoetingsplaats In de visie past dat we het gemeentehuis ontwikkelen tot een meer open, op het Raadhuisplein aansluitende, ontmoetingsplaats voor inwoners, instellingen en ondernemers. Het gemeentehuis als spilfunctie van de gemeenschap. “Wij denken hierbij aan een eigentijdse espressobar en een eigentijdse (fl ex) kantoorwerkplek. Voorzien van vergaderfaciliteiten van verschillend formaat en

gevarieerde beleving. Een kantooromgeving waar men zowel individueel als met grote groepen uitstekend gebruik kan maken van de nieuwste faciliteiten. Een inspirerende en interactieve plek voor eenmansbedrijven, voor startups en voor bijzondere ontmoetingen”, zo staat in de recent vastgestelde visie. Kortom, het gemeentehuis biedt een inspirerend uitgangspunt voor een nieuwe toekomstgerichte programmering. De karakteristieke structuur werkt hierbij als katalysator voor een unieke en typisch ‘Alblasserdamse’ invulling. Gemeentelijk monument Het gemeentehuis is een uniek gemeentelijk monument waar zorgvuldig mee omgegaan zal worden. Een recent bouwhistorisch onderzoek heeft de waarde daarvan nog eens bevestigd. Het gebouw uit 1965 kent voor velen onontdekte kenmerken die het verdienen voor een breder publiek bekend te zijn. Tegelijk is er de afgelopen vijftig jaar weinig veranderd aan de basisinrichting en functionaliteit van het gebouw. Die verdient duidelijk een renovatie om als hedendaagse kantooromgeving van onze en uw medewerkers nog jaren van dienst te blijven voor de gemeenschap. Een gemeentehuis met karakter dus! Peter Verheij wethouder


Leren van elkaar Gepubliceerd op:

25 mei 2016

Afgelopen donderdag was ik samen met een aantal collega’s uit de Drechtsteden op werkbezoek bij het Care Innovation Center West Brabant in Roozendaal. Een proeftuin met als titel ‘Alles is gezondheid’, waar studenten, aan de zorg gerelateerde partijen en gemeentes samenwerken om goede ideeën in de zorg toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Heel praktisch en herkenbaar. Hoewel ik het altijd lastig vind tijd vrij te maken voor een middag werkbezoek, realiseer ik me na afl oop altijd weer wat het heeft opgeleverd aan nieuwe inspiratie. In de bus naar huis stonden we met elkaar stil bij de vraag hoe wij een soortgelijk initiatief in onze eigen regio zouden kunnen stimuleren. Het gesprek hierover met partijen uit onderwijs, zorg en bedrijfsleven en met onze bestuurders krijgt zeker een vervolg en de ervaringen uit Brabant kunnen we daarbij goed benutten. Kijken door een nieuwe bril Leren van elkaar is een thema waar wij in onze Alblasserdamse gemeentelijke organisatie veel aandacht aan besteden. Een lerende organisatie maakt gebruik van waar anderen goed in zijn en helpt je verder om steeds door een nieuwe bril te kijken naar je eigen werk. Door te leren, te ontwikkelen en te experimenteren kunnen we blijven inspelen op actuele ontwikkelingen in Alblasserdam. Soms is het niet nodig het wiel opnieuw zelf uit te vinden en stappen we daardoor ook niet in dezelfde valkuilen als een ander. Wij worden als gemeente ook regelmatig benaderd door andere gemeentes met de vraag om onze ervaringen te delen. De manier waarop wij in Alblasserdam werken met een agenda van de samenleving in plaats van een collegeprogramma is uniek. Over dit onderwerp krijgen wij dan ook regelmatig de vraag meer te vertellen en tips en tops te delen. Leuk om te doen want van de vragen die gesteld worden, leren wij ook zelf weer.

Lokale besturen leren van elkaar Binnen het college van B en W maken we op dit moment een rondje langs een aantal vrijwilligersbesturen in Alblasserdam. We voeren het gesprek over hoe binnen de Samenlevingsagenda de besturen optimaal hun rol kunnen invullen. Een rode draad in deze gesprekken is ook hoe deze besturen van elkaar kunnen leren op thema’s die vaak soortgelijk zijn in verschillende sectoren. Hoe werf ik vrijwilligers? Welke rol heb ik als bestuurslid en hoe kan ik die rol het beste invullen? Zomaar drie vragen die leven en waarover we na de zomer het gesprek vervolgen in een bijeenkomst met meerdere besturen bij elkaar. Rianne van den Berg gemeentesecretaris


Terugblikken en vooruitkijken Gepubliceerd op:

8 juni 2016

Nog een paar weken en dan begint voor velen van ons de vakantieperiode. Heerlijk, een periode van ontspanning. Tijd voor het gezin, familie, vrienden en tijd voor bezinning. Het college van Alblasserdam heeft er al weer twee jaar opzitten en is daarmee halverwege de rit. Ook zo’n moment om terug te kijken en vooruit te blikken naar de volgende twee jaar. Belangrijke mijlpalen bereikt De samenlevingsagenda waaraan we met velen van jullie hebben gewerkt is nog niet af, maar als we terugkijken dan zijn er al wel veel zaken opgepakt en aangepakt. In de raadsronde van mei en juni zijn en worden weer belangrijke mijlpalen behaald. Zo heeft de raad in mei het duurzaamheidsactieplan vastgesteld. Een plan vol acties die ertoe moeten leiden dat Alblasserdam belangrijke stappen gaat zetten op het gebied van duurzaamheid. Ook heeft een raadswerkgroep zich het afgelopen jaar gebogen over de luchtkwaliteit van Alblasserdam. Eind deze maand wordt het plan van deze werkgroep aan de raad en het college aangeboden. Schone lucht is zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat. Toch is er nog veel te doen in Alblasserdam om de lucht die we inademen schoner te krijgen. Daarnaast spreekt de raad zich deze maand uit over het vervolg van de verplaatsing van supermarkt Dirk naar het Bochanenterrein en over het vervolg van de nieuwe sporthal Molenzicht. Twee projecten die ons mooie dorp nog mooier zullen maken. Wat zijn uw dromen voor ons dorp? Zoals u kunt zien bereiken we door samen te werken in ons dorp resultaten. De afgelopen twee jaar heb ik met velen van u kennis mogen maken. De groep mensen waarmee mijn collega’s en ik samenwerken is al vrij omvangrijk, maar wij zouden

graag zien dat we de komende twee jaar met nóg meer Alblasserdammers kunnen samenwerken. Ons dorp telt bijna 20.000 inwoners. Ik ken ze niet allemaal bij naam, maar ik weet wel dat ieder mens talenten heeft gekregen om in te zetten, voor zichzelf, maar ook voor de mensen om zich heen. Wat zou het mooi zijn als nog meer mensen zich met ons willen inspannen om een bijdrage te leveren aan ons mooie dorp. Er kan soms meer dan u denkt. Ik wil u dan ook uitnodigen om met ons het gesprek aan te gaan. Wat zijn uw dromen voor ons dorp en wat zou ú willen ondernemen om die dromen werkelijkheid te laten worden? Ik hoop u binnenkort te ontmoeten. Arjan Kraijo wethouder


Handen schudden verbindt! Volgende week is het een jaar geleden dat Alblasserdam een nieuwe burgemeester verwelkomde. Inmiddels kunnen we met elkaar terugkijken op mijn eerste jaar als uw burgemeester. Mij is dat goed bevallen. Ook de fractievoorzitters vertelden mij afgelopen week blij te zijn. Met het feit dat Alblasserdam weer een burgemeester heeft die zich fulltime kan wijden aan ons dorp. Met de wijze waarop ik daar invulling aan geef én met de wijze waarop u mij als uw burgemeester in uw midden heeft opgenomen. Dat is een wisselwerking. Ik wil u danken voor alle ontmoetingen en reacties. Telkens voelde ik mij met u en ons dorp verbonden. Het gemeentebestuur heeft als credo ‘Samen Doen’. Dat is niet vanzelfsprekend en nog minder is het gratis. Daar moet iedereen die er een rol in heeft iets van zichzelf in steken. Samen terugblikken hoort daar onlosmakelijk bij. Het is nuttig en nodig om systematisch stil te staan bij wat we in de periode achter ons hebben gedaan, waarom we dat deden, hoe dat is gegaan en of we iedereen een goede plek in het proces hebben kunnen bieden. Om te leren en om te groeien in de dingen die we nog beter willen doen. Terugblikken op de afgelopen twee jaar doen we systematisch. Door de werkwijze die achter ‘Samen Doen’ schuil gaat te evalueren. Volgende week bespreken de gemeenteraadsleden wat goed gaat in het werken met de Samenlevingsagenda, wat we moeten vasthouden en wat wellicht anders kan. Volgende week gaat het over de inhoud. Over het ‘hoe’ wil de gemeenteraad in september eerst en vooral ook met u in gesprek. Nader bericht volgt! Nu is aan de orde of we onze inhoudelijke doelen halverwege de rit al hebben gehaald. Waar een tandje bij moet. Wat wellicht kan worden uitgesteld en wat nieuw is dat aandacht moet krijgen. Er zijn veel ambities. Niet alles kan, of althans niet

Gepubliceerd op:

22 juni 2016

tegelijk. Er liggen veel kansen en er valt dus wat te kiezen! Ik kijk uit naar de raadsvergadering waarin dat allemaal wordt besproken op 28 en 29 juni aanstaande. U bent daar van harte welkom! Ik schud u graag de hand. In het afgelopen jaar schudde ik ontelbare handen. Bij wijze van kennismaking. Bij wijze van begroeting. Uit respect en in verbinding. Het is een karakteristiek die past bij Alblasserdam. Mensen hebben oog voor elkaar. Handen schudden verbindt! Ik ga er mee door, ook in de komende jaren. Ik kijk er naar uit om in verbinding met u te blijven. Iedere keer opnieuw. Mocht u zich nog niet met mij verbonden voelen, ik kijk uit naar onze ontmoeting. Dat kan onverminderd tijdens mijn ‘#12uurtje met de burgemeester’ maar ook tijdens ‘Doen-in-hetDorp’ als ik meewerk bij ėėn van onze plaatselijke winkeliers. Een afspraak maken door een mailtje te sturen naar bestuurssecretariaat@ alblasserdam. nl mag altijd. En weet dat er zo veel mooie activiteiten en evenementen, verenigingen en gemeenschappen zijn binnen ons dorp dat de kans groot is dat we elkaar ‘morgen’ al tegen komen. Alblasserdam: een dorp met karakter. Dit karakter bevalt; handen schudden verbindt! Jaap Paans burgemeester


De avondvierdaagse Gepubliceerd op:

6 juli 2016

De avondvierdaagse? Uhm, nou....eh ja. Vroeger. Ik moet de medailles nog ergens hebben denk ik. En in die tijd liep je gewoon mee omdat het moest. Niet dat ik het niet leuk vond -eigenlijk herinner ik me vooral dat je de hele route aan het spelen was- maar er is bij mij als klein meisje geen bewust keuzemoment geweest om met de avondvierdaagse mee te doen. De juf zei dat we dat gingen doen en dat was dat. Hoe anders nu. Mijn dochter was de eerste. “En als je er dan bent krijg je een medaille en papa mag ook mee.” Waarop mijn man een ietwat scheef gezicht trok en zijn agenda voor de avonden begon leeg te vegen. Mijn zoon sloeg aan op de medaille. “Een gouden?” Hij is het blondejongetjes-equivalent van een ekstertje en ik verdenk hem ervan ergens een schatkistje te verbergen. Voor hem is alles goud wat er blinkt. Hij komt er nog wel achter dat niet alles schittert wat goud is. Maar een medaille is wel cool natuurlijk. En dat is dan weer een woord dat ik als moeder van hem best wel mag gebruiken. En dus togen we voor het eerst naar de avondvierdaagse, die ik als wethouder al een keer had ‘weg getoeterd’, maar nog nooit als oudervan- deelnemer had meegemaakt. Pas dan valt op hoe veel en hoe druk en hoe soepel. En ga je erover nadenken wat dat dan moet betekenen voor een organisatie die volledig draait op vrijwilligers, maar wel de verantwoordelijkheid heeft honderden mensen op een veilige en vooral leuke manier door Alblasserdam te laten wandelen. En dat dat dan nog lukt ook. Cool toch? Ik heb nog steeds permissie dat woord te gebruiken en het past hier. Onwijs gaaf dat die vrijwilligers dat doen. En die uitdrukking was in zwang toen ik als kind meeliep, dus die mag ik ook gebruiken. De eerste avond regende het. Het kleine meisje liep met haar vader en kwam blozend van regen en enthousiasme terug. “We hebben in de plassen gestampt”, liet ze me vrolijk weten. Zoonlief had het ook leuk gehad, maar de

medaille was die avond toch wel zijn allergrootste en noodzakelijke motivatie geweest. De tweede en de derde avond deed het weeriets meer wat je van het weer rond deze tijd verwacht. Er werd gelachen, gezongen, gerend en gedanst. Ouders praatten over hun kinderen, op welke verenigingen ze zitten en hoe leuk het daar is. Alleen al op basis van de avondvierdaagse zullen verschillende sportclubs hun ledenbestand zien stijgen. De vierde avond stond in het teken van het defilé en van het onweer dat roet in het eten dreigde te gooien. De organisatie kreeg het voor elkaar de mensen iets harder te laten lopen en zorgde voor een evenement dat werkelijk het ‘vier’ in avondvierdaagse stopte. Een feest. Zeker voor een klein meisje dat niet wist wat haar overkwam toen haar opa en oma, oom en tante, neven én de juf langs de kant stonden en haar zomaar snoep gaven. Zoonlief had eindelijk zijn medaille. “Zilver, ook goed.” Wij gingen tevreden naar huis en ik dacht nog na over hoe weinig het voor komt dat mensen de tijd nemen om onder het genot van een wandelingetje eens goed met elkaar te praten en hoe goed het zou zijn om dat vaker te doen. En dat je dan voor het goede gesprek een medaille zou kunnen krijgen. Gewoon omdat je contact met elkaar hebt gehad, nieuwsgierig naar elkaar bent geweest en elkaar beter bent gaan begrijpen. Een gouden medaille natuurlijk. Dat wel. Cool. Dorien Zandvliet wethouder


Een mooie toekomst voor Haven-Zuid Gepubliceerd op:

20 juli 2016

De scholen zijn dicht, de files naar het zuiden zwellen aan; het is vakantie! Veel collega’s en inwoners van Alblasserdam trekken eropuit om te genieten van de vrijheid. Dichtbij of ver weg. Zo vanzelfsprekend als het voor velen nu is, is het niet altijd geweest. De stijgende welvaart heeft in een paar decennia tijd miljoenen mensen in staat gesteld om soms zelfs meerdere keren per jaar op vakantie te gaan. We zien hetzelfde nu ook gebeuren in andere landen. Een half procent meer economische ontwikkeling in China betekent een miljoen meer Chinezen die naar Europa op vakantie kunnen gaan. En een bezoek aan de molens van Kinderdijk staat dan hoog op het verlanglijstje. Transferium Ik heb al eens eerder in een column geschreven over de ontwikkelingen in het molengebied. Mooie plannen die gemaakt worden en de zorgen die daarbij naar voren komen. De ontwikkelingen moeten wel passen bij ons gebied. We bereiden ons met onze buurgemeente Molenwaard en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk voor op de komst van meer toeristen. Hierbij kijken we ook naar de ontwikkelingen op Haven-Zuid. Al lange tijd is er de wens om daar een ‘transferium’ te maken waar toeristen hun auto en bus kunnen parkeren om met andere transportmiddelen (fiets, boot, paardentram, step, etc…) naar de molens te gaan. Maar wat zou daar nog meer passen? Deze vraag willen we het komend half jaar beantwoorden. Appartementen? Hotel? Horeca? Wat past bij Alblasserdam, zowel nu als in de toekomst? Ideeën welkom Bij het beantwoorden van deze vraag luisteren we naar de ideeën van de lokale ondernemers, naar de markt van projectontwikkelaars en bekijken we met de raad inspirerende voorbeelden elders in het land. Ook nodigen we u, inwoner van Alblas-

serdam, van harte uit om uw ideeën naar voren te brengen. U kunt mij daarvoor een mailtje sturen via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl of uw ideeën via andere kanalen kenbaar maken. Het is een mooie opgave om van deze lege plek een mooie plek te maken die het centrum van Alblasserdam verder versterkt. Denkt u met ons mee? Arjan Kraijo wethouder


Afscheid en een nieuw begin Gepubliceerd op:

3 augustus 2016

Voor mij is de zomerperiode altijd een periode van stilstaan, mijn hoofd leeg maken en energie opdoen voor weer een nieuwe periode. Dit geldt zowel privé als op het werk. Dit jaar is het voor mij wel een heel bijzondere zomer, een voorbereiding op een nieuwe fase, thuis en op het werk. Vanaf september verlaat ik de gemeente Alblasserdam. Na zeven mooie jaren als gemeentesecretaris/algemeen directeur verzet ik de bakens en ga aan de slag als directeur van de GGD/GHOR in de regio IJsselland. Dat betekent niet alleen een andere werkplek, maar ook een verhuizing naar een ander deel van ons land. Spannend dus! Loslaten Op dit moment zit ik midden in de periode van loslaten en opruimen. Dit is voor mij een goed verwerkingsproces. In mijn werkkamer staat een blauwe container, die inmiddels tot de rand toe is gevuld met papier. Zeven jaar van jaarrekeningen, adviezen, begrotingen, verslagen en ontwikkelplannen gaan door mijn handen. Vreemd eigenlijk dat we zo kort geleden nog alles uitprintten, terwijl we nu al grotendeels gewend zijn aan digitaal werken! Dankbaar Met dat opruimen gaat tegelijk van alles door mijn hoofd. Wat gebeurt er veel in zeven jaar en wat hebben we veel met elkaar meegemaakt, mooie en soms ook spannende dingen. Wat overheerst is dankbaarheid. Dankbaar voor alle fijne mensen, die ik heb ontmoet en de passie voor Alblasserdam die ik nog elke dag aantref. Ook ben ik trots op wat we met elkaar bereikt hebben, want het dorp heeft ten opzichte van zeven jaar geleden op sommige plekken grote veranderingen ondergaan. Resultaten die we samen met u bereiken door inzet, improvisatie, lerend vermogen en door het goede gesprek met elkaar. Ik kan er van genieten als ik zie hoe mijn collega’s op het gemeentekantoor elke dag weer met veel plezier werken aan de verdere ontwikkeling van Alblasserdam en tegelijk ook aan de persoonlijke ontwikkeling. Mooi en ook nodig dat dit samen opgaat. Nieuwe weg inslaan “Loslaten” ervaar ik niet als gemakkelijk. Ik denk dat ook u, net als ik, in verschillende fases van uw leven dat proces heeft meegemaakt. Het oude is vertrouwd en het voelt best fijn om zekerheden te hebben. Een nieuwe weg inslaan geeft onzekerheid, want de toekomst mag nog invulling krijgen. Ik heb er vertrouwen in, mede door de positieve ervaringen die ik in Alblasserdam heb opgedaan. Waar ik zeker ook vertrouwen in heb, is dat de nieuwe gemeentesecretaris een fantastische baan krijgt in Alblasserdam. Ik wens u alle goeds toe! Rianne van den Berg gemeentesecretaris


Een nieuw begin Gepubliceerd op:

20 juli 2016

De laatste week van augustus! Traditioneel voor mij een moment om geïnspireerd te beginnen aan een nieuw jaar. Geen kalenderjaar, maar voor velen het begin van een nieuw schooljaar, een nieuw jaar van hard werken tot aan de volgende zomervakantie. Veel sporters starten hun sportseizoen en ook in de wereld van politiek en bestuur geldt deze week als start van een nieuw politiek seizoen. Op landelijk niveau hebben we dat inmiddels al gemerkt met de lancering van de eerste verkiezingsprogramma’s van partijen, lijsten en personen die hoge ogen willen gooien bij de komende Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. Geïnspireerd door maatschappelijke vraagstukken, door ideologie of door gevoelens in de samenleving. Stilstaan Sporters zijn gemotiveerd en geïnspireerd door de Olympische Spelen. Anderen starten zo’n nieuw jaar of seizoen op ideeën gebracht door het doorbladeren van de nieuwe catalogus van een groot woonwarenhuis. U bent misschien geïnspireerd door wat u tijdens uw vakantie op andere plekken heeft gezien. Buiten ons dorp, in de regio of wellicht zelfs in een (ver) buitenland. Zelf word ik altijd enorm geïnspireerd door de ervaring dat op vele plekken buiten onze vertrouwde plek het ritme van het leven anders is. Dat roept in ieder geval bij mij de alertheid op dat we zo’n nieuw seizoen of jaar niet gejaagd moeten beginnen. Even stilstaan bij wat we allemaal hebben. De luxe van ons dagelijkse Nederlandse leven dieper op ons in laten werken. Waardering voor Alblasserdam Wat dat betreft is het ook waardevol om van anderen te horen met hoeveel waardering naar Alblasserdam wordt gekeken. Niet alleen door de ogen van bezoekers, ook door vertegenwoordigers van nieuw gevestigde bedrijven, de ouders van onze

20.000e inwoner of de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alblasserdam, en onze drijfveer om er samen wat moois van te maken, inspireert. Net zoals de foto’s van vernielde objecten in de openbare ruimte inspireren. Maar dan anders: om de daders te vinden en te laten boeten voor hun daden. Inspiratieagenda Inspiratie kun je op verschillende manieren halen. Alblasserdam doet dat ook. Eén van de nieuwe manieren is het stellen van een directe vraag aan u: wat inspireert u? Wat heeft u elders gezien dat we ook in Alblasserdam mogelijk moeten maken? Welke zaken kunnen anders, beter? Wat wilt u behouden en verdient alleen daarom al de aandacht van ons gemeentebestuur? U mag onze agenda vullen: De Inspiratieagenda 2017. Met die agenda inspireren we de politieke partijen en gemeente op weg naar de nieuwe raadsperiode 2018-2022. Hoe concreter uw idee, hoe beter! Natuurlijk voorzien van uw contactgegevens. Zo gaan we immers met elkaar om! Bel of mail ons via 14078 of bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl onder vermelding van Inspiratieagenda 2017 of op social media: #Inspiratieagenda2017 Uw inspiratie; onze Samenleving! Jaap Paans burgemeester


Laaggeletterdheid Gepubliceerd op:

21 september 2016

Drie was het maximum, maar als je een serie aan het lezen was wilde je boek twee en drie direct mee en dan nog een strip en misschien dat ene boek met allerlei weetjes. Een week later dan maar weer terug naar de bieb. Meestal waren de boeken dan ook wel uit, met dank aan de zaklamp die op mijn nachtkastje lag en die me die twee, drie, soms vier uur extra leestijd gaf. En mijn ouders zich maar afvragen waarom ik toch zo moe was. Ik groeide op met boeken. Misschien groeide ik zelfs op dóór boeken. Hoewel veel van de dingen die ik uit boeken leerde niet heel praktisch waren -wanneer heb je je kennis over wat te doen als je ineens in je spijkerbroek in de middeleeuwen in een kinderkruistocht belandt nou nodig? Maar andere dingen zijn zeker goed van pas gekomen. Niet in de laatste plaats de woorden die ik leerde en het besef van hoe mooi taal kan zijn. In Nederland is een op de negen mensen laaggeletterd. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om de bijsluiter van medicijnen te kunnen lezen of een sollicitatiebrief te kunnen schrijven. Voor deze mensen is het ook lastig om een reisplanner te gebruiken of iets op internet op te zoeken. Ook weten ze vaak niet hoe ze een bankafschrift moeten duiden. En dan gaat het niet alleen om mensen die Nederlands als tweede taal hebben.

1600 Laaggeletterden in Alblasserdam In Alblasserdam schatten we dat het om zo’n 1600 mensen gaat die niet goed kunnen lezen en schrijven. Daar willen we samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden wat aan doen. Bijvoorbeeld door het instellen van taalpunten in verschillende bibliotheken in de regio, het aanbieden van taalgroepen en -cursussen. Maar ook, en daar moeten wij als gemeente heel erg ons best op doen, ervoor zorgen dat we niet te ingewikkelde brieven schrijven. Veel mensen raken in lichte paniek als ze brieven van de overheid krijgen. Wat staat er nu? Wat bedoelen ze eigenlijk? Onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs 60% van de volwassen Nederlanders 80% van de meeste communicatie uitingen van overheden, instellingen en bedrijven niet begrijpt. En die zijn zelfs niet allemaal laaggeletterd. Veel te doen dus voor ons. Een van de belangrijkste dingen in de aanpak van laaggeletterdheid is het voorkomen ervan. Ervoor zorgen dat kinderen geen achterstand hebben in hun taalontwikkeling, maar juist in de eerste jaren een vliegende start maken. Kinderen die van de basisschool afkomen met de taalvaardigheid van een kind uit groep 6 halen die achterstand nooit meer in. Lezen begint met voorlezen. Kinderen aan wie een kwartier per dag wordt voorgelezen leren 1000 nieuwe woorden extra per jaar. Én die kinderen worden later vaker zelf lezers, waardoor hun taalvaardigheid nog meer omhoog gaat. Deze maand mocht ik voorlezen in verschillende klassen op de Alblasserdamse basisscholen. Niet zomaar, maar om te laten zien hoe leuk voorlezen en dus lezen is. In de hoop dat ik als ik naar de bieb ga ook kinderen tegenkom die eigenlijk net een boek meer mee willen nemen naar huis, maar volgende week toch weer terugkomen omdat ze allemaal uit zijn. En dan hoop ik stiekem dat ze ook een zaklampje op hun nachtkastje hebben liggen. Dorien Zandvliet wethouder


Maritieme topregio Gepubliceerd op:

28 september 2016

Het kan niemand zijn ontgaan. Onze lokale en regionale trots Oceanco heeft een imposant zeiljacht naar buiten gereden en te water gelaten in het Dock bij Keppel Verolme in Rotterdam. Dit levert voor velen in en buiten onze regio een prachtig beeld op van de maritieme topregio Drechtsteden. De plaatjes van Alblasserdam gingen de hele wereld over. Alblasserdam een dorp en Drechtsteden een regio waar ondernemen in het bloed zit. Talloze lokale en regionale bedrijven en ook diverse uit een ruimere omgeving hebben hun steentje bijdragen (en doen dat nog steeds) aan het fabriceren van een 106 meter lang superjacht Y712. De tientallen meters hoge masten torenen overal bovenuit. Er zijn niet zoveel mensen die zo puissant rijk zijn dat ze zich zo’n jacht kunnen permitteren en daar kun je ook wel weer van alles van vinden. Lokaal, regionaal en nationaal levert het in ieder geval de nodige werkgelegenheid op. Een prestatie van Oceanco om trots op te zijn. Wij faciliteren dat vanuit het gemeentebestuur graag. We feliciteren Oceanco met deze indrukwekkende prestatie! Sterkte arbeidsethos Bescheidenheid siert de mens. En dat past ook wel bij de calvinistische inslag van onze streek. We mogen echter best een beetje meer laten zien in onze regio waar we goed in zijn. Wat de unieke kenmerken en karakteristieken van de regio zijn. Dat constateerde recent oud-Comimissaris van de Koning Jansen in zijn rapport Zichtbaar Samen Maritiem ook al. De sterke arbeidsethos, de hechte sociale verbanden, het er zijn voor elkaar kenmerkt de cultuur. Voor nogal wat bedrijven reden om in onze regio te zitten en werknemers uit onze streek te betrekken, zo horen we steeds weer bij werkbezoeken terug. Iets om dankbaar voor te zijn. Promotie regio wordt verder opgevoerd Maar er is natuurlijk meer werk aan de winkel. Daarom hebben de gemeenten in de regio Deal Drechtsteden de opdracht gegeven de promotie en acquisitie van nieuwe bedrijven verder op te voeren en te versterken. De vruchten van de

achterliggende jaren zijn zichtbaar in banen en bedrijfsvestigingen. En inmiddels is ook een internationale campagne gelanceerd op de grootste internationale maritieme beurs in Hamburg (DealDrechtcities.nl). Er wordt hard gewerkt aan het versterken van netwerken van ondernemers, het stimuleren van innovatie via het MKB Katalysatorfonds. Onder andere het Alblasserdamse Netics ontving inmiddels al een bijdrage. De overheid creeërt geen banen is mijn overtuiging, dat doen ondernemers. Dag na dag risicodragend ondernemen en inzet levert banen op! Van groot tot klein. Van multinational tot zelfstandige. Parafraserend op Oceanco zou ik zeggen: ‘Next Level’ met de regio Drechtsteden. DEAL! Peter Verheij wethouder


Kijk eens aan.. Gepubliceerd op:

12 oktober 2016

Vol energie en met enthousiasme schrijf ik vanuit het gemeentehuis voor het eerst en meteen voor het laatst een column op deze pagina. Voor het eerst omdat ik, Saskia van Eck, tijdelijk gemeentesecretaris ben. Voor het laatst omdat juist vandaag, 5 oktober, bekend is gemaakt dat Alblasserdam per 1 december 2016 een nieuwe gemeentesecretaris heeft. Haar naam is Simone van Heeren-de Keizer. En met trots durf ik u te zeggen dat Simone een aanwinst voor ons dorp is. Simone heeft oog voor de mens, is geïnteresseerd en zit vol ideeën. Kijk eens aan, wel zo handig allemaal als het motto van dit college ‘Samen Doen’ is. Ik laat het hierbij, want uiteraard is het aan Simone om zichzelf te presenteren. Terug naar mijzelf Denkend aan Alblasserdam en wat schiet mij dan te binnen van de afgelopen tijd? Zomaar een greep: Havenfestival, Bachfestival, burendag en talloze initiatieven van individuele verenigingen. Ik zag een prachtige zonsondergang bij de brug over de Noord en een adembenemend ochtendgloren bij de molens. Kijk dat eens aan! Dynamisch dorp Laatst liep ik over de Plantageweg en ging binnen bij ‘KijkesAAN’. Een enthousiast duo, Denise en Steve, die een inspirerende broedplaats beheren. Met een lekker kopje koffie in de hand werd ik rondgeleid langs allerlei kunstwerken. In diezelfde week had ik een afdelingsoverleg in de oude school aan de Lelsstraat. Tegenwoordig een Partici-Pand en vorig jaar nog de locatie van tijdelijke opvang van vluchtelingen. Wat een dynamiek: van voormalig leslokaal, tot slaapzaal naar een startersplek voor maatschappelijke ondernemers. De officiële opening van Partici-Pand is vrijdag 14 oktober. En kijk nog eens aan: SMILE! Ons lokaal leerwerkbedrijf. Iedere woensdag organiseert SMILE met Waardeburgh in het MFC Maasplein een ‘Aan Tafel’.

Een gezamenlijke maaltijd voor de ouderen onder ons. Prachtig toch!? Genoeg te doen En tja, helaas was niet alles ‘okay’. Afgelopen tijd heb ik ook telefoontjes gevoerd met bewoners wiens belangen wij als gemeente niet meer scherp op het netvlies hadden. Hopelijk is door deze persoonlijke benadering de verbinding weer hersteld. En ook ik heb, net als u allen, gezien dat vandalisme plekken in ons mooie dorp kan verpesten. En dan besef ik, nee wij zijn er nog niet, er is meer dan genoeg te doen met elkaar. Voor mij nu in de rol als gemeentesecretaris. Vanaf december weer gewoon als Saskia van Eck, hoofd Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Alblasserdam. Hartelijke groet, Saskia van Eck


Met elkaar in gesprek Gepubliceerd op:

26 oktober 2016

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn er al weer tweeënhalf jaar verstreken. Veel plannen zijn gemaakt en de realisatie ervan is in volle gang. U heeft vorige week al kunnen lezen dat we op koers liggen met de meeste plannen die we destijds hebben opgenomen in de Samenlevingsagenda. We hebben een mooie sluitende begroting voor het laatste complete jaar van dit college aan de raad aangeboden. Laat uw ideeën horen Vindt u ook dat we nog op koers liggen? Moeten er nieuwe prioriteiten gesteld worden? Laten we gaten vallen? Laat het ons alstublieft weten. Wij nemen uw ‘dromen voor de toekomst van Alblasserdam’ graag op in de Inspiratieagenda, een initiatief van de burgemeester waarover hij al eerder op deze plaats schreef. De timing is natuurlijk niet zo maar; in 2017 stellen de politieke partijen weer hun verkiezingsprogramma op waarbij zij dankbaar gebruik maken van de ideeën van u, Alblasserdammers, in deze Inspiratieagenda. Afgelopen dinsdag heeft ook de tussenevaluatie plaatsgevonden van de Samenlevingsagenda. Tijdens een bijeenkomst in Landvast kon u, als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling, met de leden van de gemeenteraad in gesprek over het werken met de Samenlevingsagenda. Op het moment dat ik deze column schrijft moet deze avond nog plaatsvinden. Ik hoop op een grote opkomst, zodat we opnieuw over en weer meer begrip kunnen krijgen over wat u en ons bezighoudt. In verbinding staan De Samenlevingsagenda is wat mij betreft niet zomaar oude wijn in nieuwe zakken. Het is het zoeken naar manieren om als ‘politiek’ meer en meer in verbinding te staan met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Politiek is een mooi vak, waar het gaat om het afwegen van belangen en het nemen van beslissingen. Het is hierbij van groot be-

lang dat de politici zicht hebben op alle belangen, zodat we goede beslissingen kunnen nemen. Uw stem is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen eenmaal in de vier jaar in het stemhokje, maar ook tijdens bijeenkomsten zoals die van afgelopen dinsdag. Het vertrouwen in de politiek is erg laag. Dit komt helaas erg vaak terug in gesprekken die ik voer en het blijkt uit diverse onderzoeken. Toch wil ik u oproepen de moed niet te laten zakken en niet mee te doen in deze negatieve spiraal. Het werken met een Samenlevingsagenda is een mooie stap in het zoeken naar wegen om als politiek écht met u in gesprek te komen om zo te horen wat er leeft. Er zijn nog meer stappen nodig. Helpt u ons om die te zetten? Arjan Kraijo wethouder


Omzien naar elkaar Gepubliceerd op:

9 november 2016

Alblasserdam is een veilig dorp. Bij veel voorkomende misdrijven gaat het jaarlijks over tientallen, niet over honderdtallen per soort. Toch begrijpen we het wanneer iemand zich even minder veilig voelt. Bijvoorbeeld als je zelf slachtoffer bent van een misdrijf in huis of op straat, dan neemt je gevoel van veiligheid af. Objectief en subjectief. Je bent immers slachtoffer. Ook omstanders, familie, vrienden, buren en bekenden voelen zich soms minder veilig als er in de buurt sprake is van geweld, inbraak, diefstal etc. Recente incidenten in Alblasserdam bewijzen deze stelling, zoals laatst bij de grote brand op ons bedrijventerrein. Betrokkenheid en meeleven Gelukkig nemen we ook een andere rode draad waar: betrokkenheid en medeleven. Alblasserdammers leven mee met naasten die het moeilijk hebben. Dat kan een buurman of buurvrouw zijn, een familielid of collega. Een lid van dezelfde kerkgemeente of vereniging. Omzien naar elkaar is in Alblasserdam vanzelfsprekend. Zoals bij het pijnlijke nieuws over de sluiting van Nedstaal. Iedereen kent wel iemand die daar werkt of werkte, we voelen en leven mee. Omzien naar elkaar zit in ons Alblasserdamse DNA. Dat bleek de afgelopen periode ook waar het ging om openbare orde en veiligheid, zoals bij het heropstarten van een door brand getroffen bedrijf. Alblasserdammers zijn snel geraakt én hulpvaardig bij nieuws en feiten die het gevoel van veiligheid aantasten. Dat is een positief neveneffect van de sterke banden die we met elkaar onderhouden. “Zoiets mag niet gebeuren in ons dorp”. Feit is dat ook hier wekelijks zaken spelen die ongewenst zijn: geluidsoverlast, verkeersovertredingen, diefstallen, inbraken, geweldsincidenten en zo meer. Samen werken aan veiligheid Het college wil graag gebruik maken van onze kracht en verbondenheid. Slaan we samen met u de handen ineen om de dalende lijn van misdrij-

ven te versterken. Meer misdrijven voorkomen en waar nodig omzien naar elkaar. Uw ideeën hierover zijn nog steeds zeer welkom! Daartoe doen wij weer een oproep in de naastliggende kolom. Deze week besluit de gemeenteraad in welke mate ze daar in de begroting 2017, en verder, geld voor wil vrijmaken. Hierbij wordt terecht een afweging gemaakt tussen het algemeen belang van opsporing en veiligheid(beleving) en het individuele belang van privacy en bescherming van eigendom. Voorkomen is beter dan aanpakken Ongewenste gedragingen kunnen in de kiem worden gesmoord als we het vanzelfsprekend vinden dat we elkaar daar op aanspreken. Net zoals dat we respect tonen als we zelf worden aangesproken. Leerzaam was het optreden van een 93-jarige dame. Zij stapte gewoon naar buiten om een groep jongeren te vragen ergens anders te gaan staan. Ze liet hen de keuze elders door te gaan met hun gesprek op het late nachtelijke uur of hun volume te minderen, zodat ze kon slapen. Vriendelijk maar resoluut, respectvol met opties voor de ander. Een veiliger Alblasserdam begint bij ons zelf. Ogen en oren open houden. Elkaar aanspreken en omzien naar elkaar. Het is een kwestie van #SamenDoen. Jaap Paans burgemeester


Onze kinderen Gepubliceerd op:

23 november 2016

Geen betere periode dan deze om het eens over onze kinderen te hebben. Sinterklaas verdeelt ze in de categorieĂŤn lief en stout, de zorg in kwetsbaar en zelfredzaam, het onderwijs in slim en zwak, de politie in overlast gevend en rustig, het jongerenwerk in actief en passief. Nu is dat wel erg gegeneraliseerd, maar we zijn soms met zijn allen wel erg geneigd om kinderen in hokjes te stoppen en labeltjes op te plakken. Beleid en ondersteuning De gemeente doet daar maar al te vaak aan mee. We voeren beleid om overlast gevende jeugd tegen te gaan door alternatieven aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een jongerenontmoetingsplek, en een lik-op-stukbeleid. Daarnaast zoeken we naar vormen om kwetsbare kinderen en hun gezinnen te ondersteunen en zijn we met de scholen en kinderopvang in gesprek om te kijken hoe we problemen eerder kunnen signaleren. Veilig en gezond opgroeien Allemaal heel erg nodig natuurlijk. We willen dat alle kinderen in Alblasserdam veilig en gezond opgroeien. Kwetsbare kinderen moeten worden ondersteund, zorg moet worden geleverd en overlast tegengegaan. Maar het probleem is dat we onvoldoende kijken naar wat kinderen allemaal nog meer zijn dan het hokje waar ze in zitten of het labeltje dat ze opgeplakt hebben gekregen. Geen enkel kind is alleen maar lastig of kwetsbaar, of sterk of slim, of stout of lief - misschien dat daarom de goede Sint ook de kinderen die wel eens stout zijn tĂłch cadeautjes geeft, een grote opluchting voor mijn zoon die zich ietwat zorgen begon te maken. In gesprek Kinderen zijn met andere dingen bezig dan volwassenen en hebben hun eigen ideeĂŤn over hun leven, hun omgeving en hun toekomst. Los van

al dat beleid dat we voeren op al die labeltjes die kinderen hebben, zouden we veel meer in gesprek moeten gaan met kinderen en jongeren over wat zij vinden, over wat hen bezig houdt. In 2017 willen wij as gemeente in gesprek op de plekken waar kinderen en jongeren regelmatig zijn. In de eerste plaats natuurlijk op scholen. Het idee is om met de burgemeester en de wethouders met klassen in gesprek te gaan. En natuurlijk zijn er nog veel meer plekken waar kinderen en jongeren te vinden zijn. Het is een uitdaging om dat te gaan doen, maar die wil ik graag aangaan. Ieder kind heeft een stem die het verdient gehoord te worden. Dorien Zandvliet wethouder


Op zoek naar banen! Gepubliceerd op:

7 december 2016

Je baan raakt je bestaan. Dat is een trefzekere oneliner die voor vele dorpsgenoten en inwoners uit de regio weer heel tastbaar en voelbaar is geworden. Hun baan houdt op te bestaan! Het zal u niet zijn ontgaan dat Nedstaal heeft aangekondigd eind 2016 te sluiten. Ook IHC, Heerema, Boskalis en anderen kondigden aanzienlijke ontslagrondes aan. En dan zijn er ook nog de indirecte effecten bij bedrijven die nu veel omzet zien wegvallen omdat ze veel met hen samenwerken. De regio en in het bijzonder de honderden mensen in de metaal- en maritieme industrie, raakt dit hard. Het raakt hun bestaan, hun inkomen, hun gezin. En daarmee raakt het ook ons. Dat was voor mij heel voelbaar vorige week maandag tijdens de manifestatie van metaalwerkers op het Raadhuisplein. Ik bood een luisterend oor, medeleven maar ook een begin van perspectief. Samen de schouder eronder De aanhoudend lage olieprijs, de slechte situatie op de staalmarkt en de verplaatsing van activiteiten naar het buitenland in de sector zijn aanleiding voor al deze ontslagen. Hoe is dit te keren? Ik hoop van harte dat er nog een kandidaat te vinden is die met Nedstaal geheel of gedeeltelijk door wil. Dat zou voor de medewerkers die nu ontslag aangezegd hebben gekregen de meest directe winst opleveren. De vooruitzichten zijn daarvoor nog niet hoopgevend. Dat betekent dat we niet moeten blijven stilzitten maar gelijk samen de schouders eronder moeten zetten. Lokale samenwerking en banenmarkt Het eerste en meest tastbare resultaat daarvan is de samenwerking die tussen Nedstaal, Ondernemerskring Alblasserdam (OKA), OV de Noord, Baanbrekend Drechtsteden en de Gemeente Alblasserdam is opgezet. Doel is zoveel mogelijk voor ons nu nog onzichtbare vacatures te verzamelen van bedrijven waar het wĂŠl goed mee gaat. Die matchen we dan met de medewerkers van

Nedstaal op een banenmarkt op 8 december. Ook als u mogelijkheden ziet om na omscholing medewerkers aan het werk te helpen vragen we u uw vacature te melden bij Nedstaal (y.eltink@nedstaal.nl) en Baanbrekend Drechtsteden (baanbrekend@drechtsteden.nl). Wij hopen dat dit op korte termijn al tot veel plaatsingen kan leiden. Ook na 8 december kunt u bij Baanbrekend blijven melden want ook andere inwoners zijn (via hen) naarstig op zoek naar een baan of raken door deze ontslagen werkloos. De gemeente heeft hierin de aanjagende en verbindende rol. Regionaal actieplan Naast de intensieve contacten met de geraakte bedrijven scherpen wij ook ons beeld van de arbeidsmarkt op zoek naar sectoren en bedrijven waar het wel goed mee gaat. De overheid maakt immers geen banen, dat doen ondernemers. Ondernemers die kansen zien, ze verzilveren en groeien. Ook maken wij op regionale schaal een actieplan gericht op het op grotere schaal bemiddelen naar werk, het omscholen, bijscholen en het hoofd bieden aan deze grootschalige ontslagrondes. Zoveel ontslagen tegelijk gaat echt onze pet te boven en dat verdient een onconventionele, creatieve en doortastende aanpak. Wij hopen dat dan ook de Rijksoverheid over de brug komt! Peter Verheij wethouder


2017


De beste wensen! Gepubliceerd op:

4 januari 2017

Hopelijk heeft u genoten van een mooie jaarwisseling met vrienden, familie, buren en anderen waar u om geeft om u heen. ‘De beste wensen voor het nieuwe jaar’: een zin snel en veelvuldig uitgesproken. Oprecht gemeend of oppervlakkig uitgesproken. En toch zit er veel in, in zo’n wens. Ik wens u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en dat deze wens maar vaak beantwoord mag worden met eenzelfde wens terug. In de jaaroverzichten over 2016 zijn terugkerende thema’s de individualisering, eenzaamheid en wantrouwen. Niet echt een sfeer waarin we elkaar het beste gunnen, zou je kunnen stellen. Hooguit een sfeer van ‘Ik gun jou het beste, als jij maar niet in de weg staat van mijn geluk’. Elkaar het beste gunnen Samen leven draait juist om elkaar het beste gunnen. Samen op zoek gaan naar hoe we elkaar kunnen helpen en samen tot mooie resultaten kunnen komen; samen gelukkig worden. Natuurlijk zullen we niet snel ‘one big happy family’ worden waar het altijd koek en ei is. Maar ons oog mag best wat vaker op de ander gericht zijn. Minder het ‘Dikke Ikke’, meer het ‘Jij en ik, samen zijn wij wij’. Dit geldt natuurlijk en misschien wel bij uitstek voor de politiek. Komend jaar wordt een spannend jaar. Landelijke verkiezingen. Ik hoop (tegen beter weten in) dat de komende campagne zal gaan over verschillen in idealen tussen partijen, over verschillen in opvatting over ‘mensbeelden’ en ‘maatschappijbeelden’. Over waar we naartoe moeten met grote maatschappelijke issues. De voorbeelden van verkiezingen elders in de wereld in 2016 stemmen mij helaas niet heel positief. ‘Gewoon’ hard werken aan resultaten in Alblasserdam Positiever ben ik over het lokale niveau. Binnen de politiek van Alblasserdam wordt constructief met elkaar samengewerkt. Natuurlijk zijn er ook

hier verschillen van inzicht, maar die verworden nooit tot scheldkanonnades. Mijn wens is dat we die sfeer kunnen behouden, ook als er landelijk een ander beeld ontstaat. Laten we in Alblasserdam maar ‘gewoon’ in 2017 hard werken aan het bereiken van mooie resultaten voor alle inwoners van Alblasserdam. Ik zie er naar uit dat we nu echt aan de slag gaan op het Bochanenterrein en in het Lammetjeswiel. En zo staat er dit jaar nog veel meer te gebeuren. Mooie projecten waar veel werk in zit en waarvan ik hoop dat u daar de komende jaren veel plezier aan zult beleven. Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst Op 11 januari organiseren we als gemeente samen met de ondernemers uit Alblasserdam de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Landvast. Ik hoop u dan te mogen ontmoeten zodat we elkaar persoonlijk wederzijds en oprecht het beste voor 2017 kunnen toewensen. Arjan Kraijo wethouder


Goed idee! Gepubliceerd op:

18 januari 2017

Met het woord ‘inspiratie’ nodigde ik begin 2016 Alblasserdammers uit ons te voeden met suggesties voor de Samenlevingsagenda van de toekomst. Een jaar later zien we de eerste opbrengst! Iedere week tekenden wij wel een goed idee op. Suggesties, concrete voorstellen, dilemma’s en vraagstukken die om een aanpak vragen. Zoals bijvoorbeeld het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen en het bieden van flexibele, mobiele mogelijkheden hen elkaar te laten ontmoeten. Of de spreiding van de verkeersbelasting in ons dorp. Het leidde tot de suggestie om een mobiel buurthuis mogelijk te maken. En om dynamisch eenrichtingverkeer op (een deel van) de (Oost-) Kinderdijk in te stellen . ‘s Ochtends richting A15 het dorp uit, ‘smiddags richting Kinderdijk het dorp in of precies andersom. Onderwerpen die mensen raken Of het goede suggesties zijn waarmee het beoogde doel wordt bereikt, dat is nog de vraag. Wel weten we dat het onderwerpen zijn die mensen raken. Waar mensen een mening over hebben en waar je politiek, bestuurlijk en maatschappelijke keuzes in kunt maken. Onderwerpen dus om aan samenleving en politiek voor te leggen. Dat gaan we doen!

Op de midden pagina van deze Klaroen treft u de Inspiratieagenda 2017-2022. Meer dan zestig ideeën en suggesties staan daar al op verwoord en verbeeld. Met als doel u uit te dagen er wat van te vinden. Maar ook om u te inspireren om andere, eigen ideeën aan ons en de Alblasserdammers kenbaar te maken. Heeft u ook een goed idee? Mail ons dan via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl onder vermelding van uw idee. Dat mag ver uitgewerkt of kort en bondig samengevat. U kunt ons ook via twitter of facebook inspireren. Vermeld in ieder geval #inspiratieagenda bij uw idee. Dan kunnen we uw inzending gemakkelijk terugvinden. Voor het gemak staat er ook een ideeënbus in de hal van het gemeentehuis. Daar - onder de kartonnen versie van de Inspiratieagenda 2017-2022 - kunt u uw suggesties, kwesties of idee op papier kwijt. Ieder idee is welkom! Of het wordt aangepakt of waargemaakt is aan de politiek of aan het maatschappelijk initiatief. We zijn immers Ondernemende Alblasserdammers. Wel staat de belofte genoteerd dat de politieke partijen er kennis van nemen én bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s zullen afwegen of en waarom ze er wel of niet voor kiezen om er een speerpunt van te maken. Iedereen ‘een beetje burgemeester’ Als burgemeester van alle Alblasserdammers beloof ik dat we alle ideeën op 15 maart 2017 aandacht zullen geven. Waarom dan, op dat moment? Politieke partijen, fractievoorzitters en gemeentebestuur vinden het een goed idee om de uitslagenavond van de Tweede Kamer verkiezingen duidelijk te maken dat in Alblasserdam iedereen ‘een beetje burgemeester’ kan zijn. Dat iedereen directe invloed kan uitoefenen op de keuzes die Alblasserdam uiteindelijk in 2018 gaat maken. Bij het vullen, opstellen en vaststellen van de Samenlevingsagenda 2018-2022. Mijn wens is dat we daarin nog meer ideeën, suggesties en wensen terug zien op het gebied van zorg, welzijn, arbeidsmarkt en ouder worden. Heeft u een goed idee? Mail, twitter of schrijf ons! Samen maken wij onze toekomst! Ondernemend Alblasserdam; een goed idee! Ik wens u een gezond, inspirerend én ondernemend 2017! Jaap Paans burgemeester


IJsvrij Gepubliceerd op:

1 februari 2017

Hij wilde zo graag donderdagavond ook schaatsen, want de ijsbaan zou weer open zijn én hij had net nieuwe hockeyschaatsen, de mooiste ooit, van Marktplaats. Hij had net de smaak een beetje te pakken. Met veel vallen en een beetje opstaan had hij net zijn eerste slagen bij elkaar geharkt. Ik voelde me rot toen ik hem op tijd op bed legde. Hoewel, als zevenjarige, op een schooldag mocht hij blij zijn dat hij niet direct na het eten moest. Zo’n moeder ben ik dan ook wel weer. En toch. Ik ben zo iemand die een dansje door de kamer maakt als het ijs dik genoeg is, schaatsen pakt en naar de eerste de beste plek gaat die beschaatsbaar is. Dat was de ijsbaan. Op de Alblas en de Boezem was net iets te veel ruimte voor de zwemmende eendjes ...... . Zoonlief heeft zijn schaatskoorts in ieder geval van niemand vreemd. En ik ook niet. Van oudsher is het ijs, als het er dan eens ligt, een plek om samen te komen. Waar je in alle vrijheid, op kleine glij-ijzertjes rondjes draait en plezier hebt. We kennen dan ook veel schilderijen uit de Gouden Eeuw die ijspret tonen. Winterlandschap met schaatsers van Hendrick Avercamp, uit 1608 vind ik de mooiste. Mensen waren misschien nog wel meer ijsgek dan nu, waarschijnlijk omdat in de Gouden Eeuw op het ijs geen sprake was van een wettenstelsel. De wetten die in de Republiek destijds van kracht waren, golden op het land en op het water. Voor op het ijs was niets geregeld. Dat gaf mogelijkheden. Een gezegde luidde: ‘Op bevroren water ontdooien de Hollanders’. Dat klopte, want op het ijs gebeurde van alles, illegale dingen, zoals gokken en buitensporig drinken. Niemand die kon zeggen dat het niet mocht. Een prettige bijkomstigheid was dat het een blijmoedig samenzijn was van mensen die elkaar normaal gesproken op het land, waar allerlei wetten en conventies golden, niet zouden tegenkomen. Adel, boeren, en arbeiders, rijk en arm, iedereen schaatste en kwam in contact met elkaar. Heel even telde niet je afkomst, maar waar je naartoe schaatste. Een samenleving die elkaar ontmoette door alle lagen heen! Natuurlijk is het nu niet meer zo dat een misdaad die je op het ijs begaat onbestraft blijft. Maar ijspret gaat nog wél steeds gepaard met ontmoetingen die je eigenlijk normaal gesproken nooit hebt. Het gevoel van vrijheid en blijheid, de echte ijspret, heeft nog steeds óók daar mee te maken. Het gaat om waar je naartoe schaatst en niet om wie je bent. Dat de conventies die we met elkaar gemaakt hebben even niet gelden, misschien omdat je door al die vrolijke wollen mutsen niet eens kán zien welke achtergrond mensen hebben. Dat is wel eens goed voor een samenleving waarbinnen soms afstanden bestaan die onoverbrugbaar lijken. Even iemand helpen met klunen heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Dorien Zandvliet wethouder


Mooi en vooral ook fijn wonen Gepubliceerd op:

15 februari 2017

‘Alblasserdam wordt steeds mooier!´ Het is niet voor het eerst dat ik dat te horen krijg. Vaak gaat het om mensen die zo af en toe in ons dorp komen en met tussenposen van afwezigheid de sprong zien die Alblasserdam in de loop van de jaren gemaakt heeft. Maar ook Alblasserdammers zelf valt het op als ze het Alblasserdam van pakweg 15 jaar terug vergelijken met nu. Twee locaties in ons dorp waar we die ‘steeds mooier’ slag nu maken zijn de woningbouwlocaties Klein Alblas (Waterhoven) en Meander van Souburgh (Vinkenpolderweg). Twee nieuwe pareltjes in ons dorp. Beide op het grensvlak van het stedelijk gebied en het open polderlandschap van de Alblasserwaard. Alblasserdam combineert sowieso goede stedelijke voorzieningen (scholen, winkels, zwembad, Landvast) en sterke sociale verbanden (verenigingen, kerken, vrijwilligers) met de vrije natuur (werelderfgoed Kinderdijk, polderlandschap Alblasserwaard). Dat is een unieke mix voor een goed woonmilieu. Binnen een minuut of 10 sta je vanaf iedere plek in ons dorp op de uitkijk over het weidse polderlandschap. Ook in Alblasserdam kennen we groene parels zoals Bos Rijkee, Park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel. En met de waterbus ben je in korte tijd in de binnenstad van Dordrecht of hartje Rotterdam. Dat zijn unieke kwaliteiten die ons dorp tekenen. Het is mooi wonen in Alblasserdam. De projecten Klein Alblas en de Meander van Souburgh voegen daar nog een unieke kwaliteit aan toe. Luxe villa’s en twee-onder-één-kap woningen in het duurdere segment. Dat brengt meer diversiteit in de woningmarkt in Alblasserdam en houdt en brengt mensen met een ruime(re) portemonnee naar ons dorp. En dat is weer goed voor het ondernemerschap en de plaatselijke winkeliers. Zo wast de ene hand de andere. Er is alle reden om dankbaar te zijn dat deze ontwikkelingen zich nu voltrekken. De woningmarkt trekt aan en is be-

hoorlijk op snelheid gekomen. Daarmee kan ook Alblasserdam weer verder met haar ontwikkeling. Voor een gemeente met de omvang die wij hebben (20.000 inwoners) vinden nog veel ontwikkelingen plaats op het gebied van bedrijvigheid, woningbouw en voorzieningen. ‘Alblasserdam is nooit af….’ werd mij in de gemeenteraad eens toegevoegd toen ik reflecteerde op het naderend einde van de collegeperiode 2010-2014 en de mate waarin we onze doelen hadden gerealiseerd. En het klopt: Alblasserdam is nooit af. Al is het alleen al omdat er voor ons als inwoners voortdurend de uitdaging ligt om te zien naar elkaar als het gaat over zorg, jeugd en werk. Het gaat niet om de stenen, het gaat om de mensen die er wonen! Laten we er met elkaar voor zorgen dat het naast mooi ook fijn wonen is omdat de sociale verbanden hecht zijn en mensen ook voor elkaar klaar staan als het even minder gaat. Dat tekent ons dorp met karakter! Peter Verheij wethouder


Vertrouwen Gepubliceerd op:

1 maart 2017

Vandaag eten we patat! Dochterlief heeft vanmiddag haar zwemdiploma A gehaald. We hebben dus wat te vieren! De aanloop naar dit voor haar grote evenement is al de hele week voelbaar in huize Van Heeren. En dan is daar het moment in de kleedkamer. Een laatste kus op haar voorhoofd en een duim in de lucht en dan....loslaten en vertrouwen.... Als nieuwe gemeentesecretaris stonden mijn afgelopen drie maanden in het teken van ontmoeten en opbouwen van relaties. Rondleidingen door het dorp Alblasserdam met haar indrukwekkende verscheidenheid aan bedrijven, verenigingen en inwoners. Op bezoek bij bedrijven en instellingen. Op de hei met het college en het managementteam en in gesprek met de zeer verschillende, maar stuk voor stuk betrokken medewerkers. En natuurlijk kennismaken met de dynamiek in de Drechtsteden en met het prachtige Werelderfgoed Kinderdijk. Niet vanzelfsprekend Ik geniet van al die mooie gesprekken en het warme welkom dat ik heb gekregen, van het enthousiasme van de vele vrijwilligers die ik al heb mogen spreken, maar vooral ook van het vertrouwen dat mensen mij ‘als nieuwe’ nu al schenken door hun mening te geven, lastige dilemma’s te delen, kwetsbaarheden op tafel te leggen, maar ook gewoon door een geintje te durven maken. Dat vertrouwen is zeker niet vanzelfsprekend. Vandaar dat ik het koester, er hard voor wil werken dat vertrouwen ook te blijven verdienen en zeker ook dat vertrouwen wil teruggeven. Ik bouw graag aan een organisatie waarin je als mens gezien wordt en waarin je talenten benut en gewaardeerd worden. En ik werk graag voor een overheid die haar inwoners kent of weet te vinden, die vasthoudt als het nodig is, samenwerkt aan gezamenlijke doelen en die op andere momenten juist ruimte geeft door los te laten. Doen wat je zegt en weten waar je aan toe bent.

Als je de sprong niet waagt… Grote ambities? Jazeker! In 1 dag geregeld? Zeker niet! Maar heel motiverend om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan en nog steeds de reden dat ik iedere dag met energie en plezier aan het werk ga. Want zeg nou zelf, als je de sprong niet waagt, weet je zeker dat er geen patat gegeten wordt! Simone van Heeren gemeentesecretaris


Verkiezingen Gepubliceerd op:

15 maart 2017

De dag dat deze column in de krant verschijnt is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ik hoop dat u bent gaan (of misschien nog gaat) stemmen. Ik hoop dat iedereen die dat mag in Alblasserdam is gaan stemmen. Tegelijkertijd weet ik dat er ook in Alblasserdam veel mensen zijn die geen gebruik maken van hun stemrecht. Te druk, boeit me niet, of een gevoel van ‘het maakt toch niet uit’ of ‘ik vertrouw ze niet’ zijn een paar van de argumenten die ik daarvoor de afgelopen tijd hoorde. Telkens als ik dit hoor voel ik teleurstelling. Zo jammer dat niet iedereen dit recht gebruikt om met elkaar de toekomst van Nederland te bepalen. Tegelijkertijd voelt het ook als een aansporing om, als onderdeel van het democratisch systeem, er alles aan te doen wat in mijn vermogen ligt het vertrouwen in de lokale democratie te vergroten. Samen doen begint met naar elkaar luisteren ‘Politici luisteren niet echt en nemen ons niet serieus’ is veelal de kern van de kritiek op de politiek. Graag wil ik hier op aanspreekbaar zijn. We hebben als college niet voor niets als motto ‘samen doen’ gekozen. Samen iets doen begint met naar elkaar luisteren om elkaar te begrijpen. Het staat niet gelijk aan: de gemeente moet doen wat ik wil. Maar ook niet: de gemeente drukt toch door wat zij wil. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaars motieven, belangen en mogelijkheden werken we aan mooie resultaten voor het dorp, nu en in de toekomst. Inspiratieagenda resultaat van uw ideeën Vanavond, op de avond van de verkiezingen, spreken we in Landvast met elkaar over de Alblasserdamse inspiratieagenda. Dit is het resultaat van de eerste ronde van luisteren naar inwoners en bedrijven. In de vele gesprekken die mijn collega’s, ambtenaren en ik met u voerden kwamen ideeën en suggesties voor de toekomst van het dorp naar voren. Deze hebben we allemaal verzameld. De burgemeester heeft deze ‘oogst’ tijdens de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst overhandigd aan de

diverse politieke partijen die in ons dorp actief zijn. Inmiddels zijn er weer nieuwe ideeën aan toegevoegd. Vanavond voeren we het gesprek over hoe nu verder met al deze ideeën. De komende maanden gaan alle partijen weer druk aan de slag het opstellen van programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Kom vanavond naar Landvast! Wilt u gehoord worden en uw ideeën voor de toekomst van Alblasserdam naar voren brengen? Dan ben u van harte uitgenodigd om vanavond tussen 20.00 en 22.00 uur aanwezig te zijn. Lukt dat niet? Schroom dan niet om contact met ons te leggen via ons secretariaat, bestuurssecretariaat@ alblasserdam.nl. U kunt altijd langskomen en wij zijn altijd bereid om ook bij u langs te komen als u dat liever wilt. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten. Vanavond en ook daarna. Arjan Kraijo wethouder


Samen stemmen Gepubliceerd op:

29 maart 2017

Woensdag 15 maart heeft Nederland de Tweede Kamer gekozen. In Alblasserdam hebben nog nooit zoveel Alblasserdammers stemrecht als nu. Ruim 14.828 stemgerechtigden mochten hun stem uitbrengen en 83,4% heeft daar gebruik van gemaakt. Op de 11 stembureaus was het de hele dag het feest van de democratie. Met gebak voor de leden van het stembureau en een ‘gevulde’ versnapering voor de latere uurtjes als dank voor al hun inzet om de kiezer te laten ‘spreken’. Gesproken heeft u! Maar liefst 12.392 stembiljetten belanden in de daarvoor bestemde stembussen. Nooit eerder vonden zoveel stemmen hun weg in Alblasserdam naar de stembus. U had dan ook een ruime keuze uit partijen: 26 in totaal. Vijfentwintig lijsten kregen één of meerdere stemmen. Slechts één lijst kon in Alblasserdam geen kiezer aanspreken. Dertien lijsten haalden meer dan 100 stemmen. Meeste stemmen gingen naar de SGP (1955), gevolgd door VVD (1907) en vervolgens PVV (1728). Met stemmen op CDA (1401), ChristenUnie (1112), D66 (797) en PvdA (684) wordt het beeld over de in de Alblasserdamse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen compleet. Zij verzamelden samen bij deze nationale verkiezing in totaal 7922 stemmen. Daarmee vonden 4470 stemmen een weg naar de andere lijsten. Met ook hoge aantallen voor SP (916) en GroenLinks (618) alsmede voor de eerdergenoemde PVV. Een verkiezingsuitslag die laat zien dat veel Alblasserdammers zich hebben laten leiden door nationale thema’s, overtuigingen en idealen die door de veelkleurigheid van lijsten en kandidaten worden gerepresenteerd. 15 maart was ook de dag waarop de realiteit van de verkiezingsuitslag op nationaal niveau werd verbonden met een lokaal gesprek over de inspiratieagenda 2017-2022. Tijdens de uitslagenavond in Landvast leverde dat interessante gesprekken op

tussen betrokken inwoners van buiten de politiek en de aanwezige vertegenwoordigers van de lokale fracties van CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD. Het was een eerste gesprek waarin de persoonlijke waardering over ideeën en vraagstukken door de deelnemers zichtbaar werd gemaakt. Inspiratie die wat hen betreft met voorrang mag worden aangepakt en punten die als het aan hen ligt geen of minder prioriteit mogen krijgen. Een mooie eerste nuancering op de inspiratieagenda waar de schrijvers van de lokale partijprogramma’s hun voordeel kunnen doen. Zij zijn immers straks als eerste aan zet. Samen stemmen was 15 maart ook weggelegd voor de Alblasserdamse jongeren tussen 13 en 17 jaar. Zij ontvingen mijn uitnodiging om ook hun stem te laten horen. Het legen van de stembussen leverde 175 ingeleverde stemformulieren op. Daarop veel ideeën, suggesties en kwesties die door onze jongeren als belangrijk worden aangemerkt. Veel verschillen daarin vragen om een nadere analyse. De wethouders jeugd, onderwijs en ik zelf pakken dat met onze medewerkers op. Alvast leuk om te melden: maar liefst 42 jongeren geven aan dat zij - als dat voor hen dan mogelijk zou zijn - kandidaat zouden willen zijn bij volgende verkiezingen. Terwijl een nog grotere groep van 151 jongeren aangeeft graag te willen meepraten en meebeslissen over de onderwerpen die door hen zelf zijn aangedragen. Één ding is mij 15 maart duidelijk geworden: de vertegenwoordigende democratie leeft als er thema’s en keuzes voorliggen die vragen om positie te kiezen. Een waardevolle opbrengst voor de lokale politiek om mee verder te gaan op weg naar de volgende verkiezingen: de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017. Samen Doen is immers ook Samen Stemmen! Jaap Paans burgemeester


Veilig drinkwater Gepubliceerd op:

26 april 2017

Ons drinkwater is veilig en betrouwbaar. Dat beschouwen we in ons welvarend westen als volstrekt vanzelfsprekend. In ons gebied is dat dankzij het zorgvuldige en professionele werk van Oasen. Het college van B en W was een tijdje terug op werkbezoek in een van de zuiveringsstations van Oasen. We hebben daar uitleg gekregen over het zuiveringsproces en wat er allemaal komt kijken bij veilig en betrouwbaar drinkwater. Dat is indrukwekkend. GenX Het is wel even schrikken als je vanuit datzelfde Oasen hoort, dat ook in putten waar ons drinkwater uit wordt gewonnen, GenX gevonden is. Die schrik overkwam ons in februari dit jaar. Weliswaar betrof het hoeveelheden die ver onder de wettelijke norm zitten. Daardoor wordt chronische blootstelling veilig geacht, maar toch. Het vormt een bedreiging voor de toekomstige kwaliteit van ons drinkwater, want het is op dit moment niet uit het water te filteren bij Oasen. Alblasserdam niet betrokken Voor wie het niet volgt: GenX is een, volgens deskundigen, giftige stof die (in plaats van C8) in het productieproces van Chemours gebruikt en ook in bepaalde hoeveelheden geloosd wordt in de rivier. Volgens experts een gevaarlijke stof die helemaal niet in het milieu thuishoort. Natuurlijk volgden we via de media en de omliggende gemeenten de ontwikkelingen rond de teflonfabriek. Maar we vermoedden niet dat we daar zelf zo dicht bij betrokken zouden raken. Dat dacht de Provincie als vergunningverlener ook. Daarom werd de gemeente Alblasserdam in geen enkele procedure rond Chemours als belanghebbende gezien of betrokken. Maar met de ervaringen rond de asbestproeven van Nedstaal nog vers in ons geheugen, wisten we na de melding meteen wat ons te doen stond.

Oasen alert De alerte houding van Oasen zorgde ervoor dat wij direct in actie kwamen. Na bestudering van de kwestie Oasen steunden we hen in hun zorgen over GenX en procedures tegen de vergunning voor Chemours. Het college stelt met Oasen dat ons drinkwater veilig en betrouwbaar is en dat we dat voor de toekomst ook graag zo willen houden. Dan moeten wel lozingen van giftige stoffen in welke concentraties dan ook stoppen. Het is de omgedraaide wereld, dat filters van drinkwatervoorzieningen voor miljoenen euro’s (op uw kosten dus) zouden moeten worden aangepast om stoffen die grote chemische bedrijven in de rivier lozen er weer uit te krijgen. Die stoffen moeten professioneel afgevoerd en verwerkt worden op kosten van het bedrijf zelf. Aangepaste vergunning Gelukkig heeft de provincie de vergunning aangepast en een flink strengere norm gesteld. Een stap in de goede richting wat het college van Alblasserdam betreft. Het bedrijf zelf heeft afgelopen week aangekondigd een proefinstallatie te bouwen om GenX uit het afvalwater te gaan filteren. Een goed initiatief, maar waarom nu pas? Eerst zien, dan geloven wat ons betreft. De landelijke politiek is in actie gekomen. Een tweede stap in de goede richting, maar aanpassing van wetgeving kan lang duren. Wij zijn pas tevreden als dit soort stoffen niet meer geloosd mogen worden in het milieu. Ons drinkwater is veilig en betrouwbaar en dat willen we graag zo houden. Peter Verheij wethouder


Parkeren Gepubliceerd op:

24 mei 2017

Parkeren is een voortdurend terugkerend onderwerp van gesprek in Alblasserdam. Iedereen met een auto wil deze het liefst zo dicht mogelijk bij huis neerzetten. Winkeliers hebben het liefst zo dicht mogelijk bij de voordeur zo veel mogelijk gratis parkeerplaatsen. Handhaving van foutgeparkeerde auto’s en vrachtwagens moet zo snel mogelijk opgepakt worden.

Allemaal waar, en als wethouder verantwoordelijk voor verkeer en parkeren probeer ik zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen. Tegelijkertijd weten we dat het niet mogelijk is om alle wensen overal te vervullen. Alblasserdam is ontstaan in een tijd dat er helemaal geen auto’s rondreden, de Polderstraat en de Kerkstraat zijn gebouwd in een tijd waarin er hooguit paarden als transportmiddel werden gebruikt. Bij alle bouwplannen in het dorp, gebruiken we de parkeernormen die verplicht zijn en vragen we ontwikkelaars om er liefst nog een schepje bovenop te doen. Hier houden we aan vast, ook al is het Rijk de druk aan het opvoeren om deze normen te verlagen zodat er meer gebouwd kan worden. Want dat is immers goed voor de economie. Hier ben ik geen voorstander van. Het moet wel leefbaar blijven. Maar toch…. Het is ook goed om stil te staan bij keuzes die we als individu maken. Is het wel nodig om alles met de auto te doen? Natuurlijk, de wekelijkse boodschappen kun je niet altijd aan je fietsstuur hangen. Kinderen naar school brengen met de auto? Kan, maar het is zo gezond om op de fiets te gaan. Naar de kerk op zondag met de auto? Moet kunnen, maar is het meer gewoonte of noodzaak? Daarnaast is wat vaker de auto laten staan ook nog eens goed voor de luchtkwaliteit in het dorp. Leefbaarheid van het dorp hangt af van vele keuzes, die we zowel collectief (in de politiek) als individueel (per persoon) maken. Laten we daar bewust mee omgaan. Arjan Kraijo wethouder


Renovatie gemeentehuis Gepubliceerd op:

7 juni 2017

Als college hebben we afgelopen week het definitief ontwerp voor het gemeentehuis, het Raadhuisplein en de Havenstraat gepresenteerd. Deze plannen volgen uit de vele bijeenkomsten met u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Uw input vormde de basis voor de vorig jaar vastgestelde visie op het centrumhart. U wilde meer levendigheid in het centrum en een ontmoetingsplaats. Met deze plannen geven we daar invulling aan en krijgt ons dorp de levendige huiskamer die het verdient én de gewenste ontmoetingsplek in het huis van de gemeente. Het renovatieplan van het gemeentehuis is opgesteld met respect voor het gemeentelijk monument uit 1965 en geeft het gebouw veel meer transparantie en openheid. Renovatie onontkoombaar Renovatie van het gemeentehuis is onontkoombaar. Dat is ons als gemeentebestuur al langere tijd duidelijk. Technisch is het gebouw op, het energieverbruik is zeer hoog en als werkplek voldoet het niet langer aan de arboeisen, onder meer door het slechte binnenklimaat. Het gemeentehuis staat in het hart van het centrum. Die basis geven we na de renovatie meer betekenis. Het huis van de gemeente wordt straks huis van en voor alle inwoners. Na de presentatie van de plannen hoorden we behalve positieve geluiden ook kritische vragen. Waarom moeten de renovatie van het plein, Havenstraat en gemeentehuis samen meer dan € 10 miljoen kosten? Kan de gemeente dat wel betalen? Is dat wel verantwoord? Past dat wel in de begroting? Terechte vragen. Investeringen in duurzaamheid De technische ingrepen die noodzakelijk zijn om het gebouw weer vele tientallen jaren te kunnen gebruiken, investeringen in maatregelen op het gebied van duurzaamheid en gewenste transparantie (meer openheid) vormen het grootste deel

van de kosten. De investeringen in duurzaamheid verdienen we terug want ze zorgen voor een sterk gereduceerd energieverbruik. We hebben deze kans aangegrepen om van het pand een open transparant huis voor de inwoners van te maken. Het is niet langer uitsluitend werkplek voor medewerkers en bestuur maar een trefpunt voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die (mede) gebruik willen maken van onze faciliteiten. De investeringen die we nu doen zorgen ervoor dat het gebouw weer minstens 40 jaar mee kan. Zelf kritisch gekeken naar kosten Natuurlijk hebben we zelf ook kritisch gekeken naar de kosten en ons afgevraagd of we wel scherp genoeg gerekend hebben. Daarvoor hebben we onze berekeningen vergeleken met de kosten van een soortgelijk gebouw met dezelfde functies. Ook hebben we de huisvestingskosten per vierkante meter van zo’n 20 gemeenten in de nabije omgeving vergeleken met die van Alblasserdam na de renovatie. In beide gevallen blijven we er ruimschoots onder. Dankzij solide financieel beleid van de achterliggende jaren zijn de financiën van de gemeente op orde. Dat maakt dat de investeringen in plein, huis en Havenstraat passen binnen de financiële ruimte die de gemeente heeft. Dankzij solide financieel beleid hebben we ook de woonlasten al enige jaren op nul kunnen houden. Na deze investeringen in het centrum hebben we nog steeds een gezonde financiële positie. Kortom: Is dit alles bij elkaar genomen verantwoord? Dat kunnen we als college volmondig beantwoorden met: Ja. Peter Verheij wethouder


Spelenderwijs Gepubliceerd op:

21 juni 2017

Die glijbaan moest er komen. Hij kostte weliswaar veel meer dan de cheque van 1500 euro die ze zouden kunnen winnen, maar de rest van het geld konden ze wel verdienen. Met het verkopen van eten, het inzamelen van flessen. En oh ja, het vervoer van de glijbaan was ook geen probleem. Eén van de vaders had een busje waar deze inpaste. Hadden ze allemaal al lang uitgezocht. Ik geloofde direct dat ze het voor elkaar kunnen krijgen. Als je als groep 8er met zoveel overtuiging een plan weet te presenteren, gaat daar een enorme kracht van uit. Mooie afsluiting debatlessen En die kracht, die kinderen bezitten zonder het te beseffen en die soms ineens naar voren komt, hadden ze allemaal tijdens ‘The Bat’ in Landvast vorige week woensdag. Een mooie afsluiting van de debatlessen die het jongerenwerk samen met Bart en Ellis, twee zeer actieve jongeren, aan de groepen 8 van de Alblasserdamse basisscholen hebben gegeven. De kinderen kregen uitleg over debatteren, mochten een plan bedenken voor de kinderen van het dorp en gingen dan op hun eigen school met hun klasgenoten in debat. In Landvast gingen de vijf groepjes van de verschillende scholen met elkaar in debat over hun ideeën. Zo vond een groepje dat er een chill-zone bij het Makado moet komen. Een ander wilde gratis WiFi bij de kinderboerderij. Het derde groepje ging voor een natuurspeeltuin. Er was het groepje dat die glijbaan in het Lammetjeswiel verdedigde. En het laatste groepje wilde speeltoestellen in het zwembad. Allemaal verdedigden ze hun idee met verve en allemaal waren ze kritisch op de andere ideeën. Zonder dat het lelijk werd en zonder dat ze te veel woorden gebruikten. To the point en eloquent. Zelf actief meedoen Mooie ideeën waren het, met allemaal een maatschappelijk thema als uitgangspunt. Overlast van hangjongeren tegengaan, iedereen toegang geven tot de digitale wereld, kinderen meer laten bewegen. Onderwerpen die er toe doen, ook in ons dorp. Ze hadden erover nagedacht en ze hadden zich voorbereid. Zo liet een groepje weten van te voren al met de mensen van zwembad te hebben gesproken. Het belangrijkst was misschien wel dat de kinderen de bereidheid toonden om zelf actief mee te doen aan de realisatie van hun idee. De groep van De Twijn die het idee had bedacht voor meer speelgelegenheid in het zwembad won de cheque van 1500 euro. Hún idee wordt sowieso uitgevoerd. Maar die andere ideeën zijn niet zomaar weg. Het enthousiasme dat ook de andere groepen hadden sloeg over op de mensen in de zaal. En laten daar nu net een aantal raadsleden tussen hebben gezeten. Dorien Zandvliet wethouder


Resultaten tellen! Gepubliceerd op:

5 juli 2017

Op 1 juli 2014 presenteerde het college de Samenlevingsagenda 2014-2018 ‘Samen doen’. Daarin staan de doelen, prioriteiten en plannen die het college samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners tot stand wil brengen. Inmiddels zijn we drie jaar met deze agenda onderweg en zien we de resultaten in de praktijk.

tot stand gebracht waarvan de eerste fase inmiddels is aangelegd. De uitvoering van het project Scheldeplein krijgt na de zomer zijn beslag. Op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit zijn de actieplannen gereed. Het nieuwe grondstoffenplan is (met als meest opvallende maatregel de plastic-, metaal- en drankcontainer) volop in uitvoering.

Resultaten De afgelopen jaren hebben we met elkaar al veel tot stand gebracht. Zowel de nieuwe taken rond zorg, werk en jeugd als de ontwikkeling van het Centrumhart vroegen onze volle aandacht. Cliënten kregen de nodigde zorg, werkzoekenden (o.a. van Nedstaal) werden geholpen aan een nieuwe baan en mantelzorgers kregen de helpende hand gereikt. Het netwerk tussen (vrijwilligers)organisaties en kerken werd verder versterkt, zodat inwoners nog beter geholpen kunnen worden. In het centrum werkten we na het Wilgenplein samen met de historische vereniging aan het opknappen van het Bos Rijkee en parkeerterrein Nedersassen. Ook maakten we plannen voor het havengebied, de renovatie van het gemeentehuis, het Raadhuisplein en de Havenstraat definitief. Ook hier is geluisterd naar en gebruik gemaakt van de ideeën van inwoners, ondernemers en partners.

Ondernemersagenda en sporthal Op het bedrijventerrein hebben we de reconstructie Vinkenwaard-Noord afgerond. Op voorspraak van OV de Noord en de Ondernemerskring Alblasserdam werd het Ondernemersfonds opgericht. Met hulp van dit fonds is cameratoezicht geïnstalleerd op het terrein Hoogendijk en Nieuwland Parc. In nauwe samenwerking met OV de Noord en de Ondernemerskring Alblasserdam werken we de ondernemersagenda uit. Na de realisatie van het nieuwe zwembad waar veel Alblasserdammers leren zwemmen en met plezier hun baantje trekken, is enkele maanden geleden een definitief besluit genomen voor de bouw van Sporthal Molenzicht. En ongetwijfeld ben ik niet volledig in deze opsomming. Ook komend jaar werkt het college graag met u verder aan en in ons mooie dorp Alblasserdam. Er is nog genoeg te doen!

Projecten en plannen Daarnaast zijn de achterliggende jaren tal van andere projecten en plannen tot stand gebracht. Zoals de reconstructies in de openbare ruimte van de Polderstraat, de Kastanjelaan, Cortgene-Haven en de aanleg van de BenedenMerwederoute. Ook is inmiddels een doorbraak bereikt op het fietspad dijklint dat nu langs de Oost-Kinderdijk doorgetrokken kan worden. De reconstructie van de wijk Blokweer-II (tussen Plantageweg en Blokweerweg) is klaar voor uitvoering. Met betrokkenen rond het Lammetjeswiel is een prachtig plan

Peter Verheij wethouder


Thuis Gepubliceerd op:

2 augustus 2017

Het is vakantietijd. Diegenen die op vakantie niet of ik recht heb op huurtoeslag’ gaan reizen meestal af naar favoriete bestemmingen buiten ons dorp. Bij aankomst op die herkenbare plekken klinkt: “Och wat heerlijk, echt een gevoel van thuiskomen.” Met de woorden ‘Oost, West; thuis best’ keren anderen terug van hun vakantiebestemmingen. Een mooie uitspraak van een dierbaar familielid is: “Thuis is waar je hart ligt.”

het prachtige uitzicht op negentien molens waar ik spreekwoordelijk iedere steen weer opnieuw heb opgebouwd tot de dijkwoning die ik in 2003 verliet. Zo heb ik een soortgelijke klik met ons huis in Dubbeldam, dat we nu veertien jaar later leeg opleveren aan de nieuwe eigenaren. De plek waar onze prachtige kinderen zijn geboren. Voor hen letterlijk hun eerste ‘thuis’. ‘Een beetje ‘thuiskomen’ is voor ons gezin ook het binnenrijden van Bella Italia. Het favoriete vakantieland waar we ieder jaar maandenlang verlangend naar kunnen uitkijken.

Thuis voelen Thuis. Vijf letters, een vanzelfsprekendheid voor velen. Maar wat maakt dat we ons ‘thuis’ voelen? Is dat de plek waar je bent geboren? Waar je opgroeit, leeft? Waar je sociaal (familie en vrienden) netwerk zich bevindt? Of waar je je ‘veilig’ kan terugtrekken in de beslotenheid van de eigen privacy? Waar we omzien naar elkaar? Drentse Buurt Een mooi voorbeeld van ‘thuis komen’ mocht ik meebeleven tijdens mijn bezoek aan het tentenkamp van de Drentse Buurt op 1 juli. Voor velen een begrip! De kinderen, begeleiders en ouders straalden uit dat het jaarlijkse evenement een gevoel van ‘thuis komen’ geeft. Ze wonen er vaak niet zelf meer, maar zijn betrokken leden van de vereniging gebleven. Het saamhorigheidsgevoel van oud-bewoners spreekt tot de verbeelding. Eén grote familie. Waar men omziet naar elkaar en opkomt voor de ander. Andere Alblasserdammers vertellen mij over zo’n zelfde gevoel van verbondenheid tijdens de zomerkampen in de Loonse en Drunense duinen. Een klik Voor mij persoonlijk is ‘thuis’ niet één plek. Thuis is voor mij de plek, de omgeving, de mensen, het gebouw waar ik een klik mee voel en herinneringen koester. De provincie waarin ik geboren ben; ‘het land waar mijn wieg heeft gestaan’. Maar ook

Nieuw huis Het komende jaar krijgt het begrip ‘thuis’ voor ons een nieuwe betekenis. Ons woonhuis is verkocht. Veertien jaar geleden schreven wij ons als belangstellenden in voor een nieuwbouwplan in Alblasserdam. Recent ondertekenden mijn vrouw en ik het koopcontract voor onze toekomstige woning op die plek. In het dorp met karakter waar ik me al sinds 1976 thuis voel. Stap voor stap leven we toe naar het moment dat we ons allemaal thuis zullen gaan voelen in ons nieuwe huis. Maar er moet nog veel gebeuren voordat het zo ver is: heien, metselen, timmeren en tegelen. Stap voor stap wordt er gewerkt aan het stevige fundament onder ons nieuwe ‘thuis’. Ik wens u een mooie zomerperiode, een gezonde basis om op terug te vallen én voor straks: een welkom thuis! Jaap Paans burgemeester


Intens verdrietig Gepubliceerd op:

16 augustus 2017

Maandag 7 augustus jongstleden werden familie, vrienden, scouts en inwoners van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland opgeschrikt door vreselijk nieuws. Bij een auto-ongeluk in de Ardennen zijn twee zeer betrokken Roverscouts, Martijn Scheepers en Kimberley Capelle, overleden. Wat een mooi zomerkamp in de Ardennen moest worden is maandag veranderd in een verschrikkelijk drama. Een veelbelovende dag veranderde van het ene op het andere moment in intens verdriet. Twee jonge mensen zijn er niet meer, twee raakten gewond en anderen van de groep Roverscouts verloren onder hun ogen twee groepsgenoten. Een wond in vele harten, een kras op de ziel van Alblasserdam. Medeleven Ons medeleven gaat uit naar de getroffen families, vrienden, scouts en anderen voor wie zij veel betekend hebben. En zoveel was duidelijk donderdagavond in ‘t Fort van de Scouting. Beide omgekomen scouts waren zeer betrokken, meelevende en warme mensen die met hart en ziel aan Scouting Alblasserdam verbonden waren. Het is heel warm om te ervaren dat betrokken families, vrienden en de scouting omringd worden door velen die met hen meeleven. Dit is Alblasserdam van zijn warmste kant. Onze dorpsgemeenschap vangt het samen op. Deelt in elkaars verdriet. Hartverwarmend en indrukwekkend om onderdeel van te zijn. Waar een dorp groot in is. Diep respect Ronduit indrukwekkend is de wijze waarop de leiding en bestuur van de Scouting Alblasserdam ondersteund door Scouting Nederland met deze klap omgaan. Diep respect voor alle inzet die zij tonen. De groep terughalen, de groep opvangen en de achterliggende week, dag na dag, avond aan avond klaar te staan. Alles wat moest worden gedaan om deze klap op te vangen ook zoveel mogelijk zelf en in de richting van betrokkenen te doen. Diep respect!

Diep geraakt Dit nieuws heeft ook mij diep geraakt en het beste wat je dan kunt doen is je hart laten spreken. Meeleven, delen in het verdriet en warmte geven aan allen die geraakt zijn, hulp bieden waar maar mogelijk en nodig. Dat is Alblasserdam. Tegelijk is het ook voor mij persoonlijk een les: Memento Mori! Gedenk te sterven. Onze dagen zijn een handbreed gesteld (Psalm 39). Wat is wezenlijk van betekenis voor je? Waar gaat je hart naar uit? Veel wordt relatief in het licht van die vragen. ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!’ (Psalm 4:7). Ik wens en bid om kracht voor de familie en vrienden van de overleden scouts. Peter Verheij loco-burgemeester


Dorpsjeugd Gepubliceerd op:

30 augustus 2017

„De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en Beatle-haar en joelt wat mee met beat-muziek”, zong Wim Sonneveld. Ik vond heb ‘Het Dorp’ altijd een van de mooiste Nederlandse liedjes. Vooral omdat het zo herkenbaar is. Alblasserdam is ergens nog dat dorp waar je die kerk, de kar met het paard en Slagerij J. van de Ven zomaar zou kunnen plaatsen. Het is een melancholisch liedje over een tijd die nooit meer terugkomt. Maar terwijl alles verandert, blijft ook alles hetzelfde. Zorgen Was de dorpsjeugd in de jaren ‘60, toen Sonneveld zijn liedje zong onderwerp van gesprek. Nu zien we nog steeds de dorpsjeugd bij elkaar klitten en naar muziek luisteren. Niets nieuws onder de zon, al is de muziek anders en komt zij uit een smartphone. Zelfs de Beatle-look is terug. Nog steeds vragen we ons af hoe het toch moet met die jeugd. Ik maak me zorgen over de wereld waarin mijn kinderen opgroeien en waarmee ze in aanraking komen. De zorgen die iedere ouder heeft. Soms terecht. Daarom houden we ons als gemeente en partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdpunt, scholen, politie, peuterspeelzalen, brugcoaches en kinderopvang bezig met de vraag hoe we onze kinderen, ónze Alblasserdamse kinderen, gezond en veilig kunnen laten opgroeien. ‘It takes a village to raise a child’, zoals de Engelsen zeggen. En dat is ingewikkeld. Sommige kinderen komen in de knel, sommigen krijgen minder kansen, spanningen lopen op en mensen maken soms niet de juiste keuzes. Daarom is er hulpverlening, jongerenwerk en als het nodig is politie. Jeugdland En dan kom je eind van de zomer bij Jeugdland, gewoon om te kijken hoe het daar gaat. Of alles op rolletjes loopt en of het een beetje leuk is. En wat blijkt? Het is fantastisch! Iedere dag komen honderden kinderen knutselen, timmeren, dansen en

sporten. Iedereen heeft het naar zijn zin. Dankzij al die vrijwilligers die iedere dag weer een geweldig programma neerzetten. De hutten zijn prachtig en de vogelhuisjes kleurrijk. De kinderen zoeken kabouters in het bos en doen spelletjes waar ik het bestaan niet van wist. We hebben inderdaad een dorp nodig om een kind groot te brengen. Gelukkig gaat het niet alleen over zorgen en problemen, maar ook over spelen en op iets moois kunnen terugkijken. Bij Jeugdland is iedereen welkom. Het gaat altijd gewoon goed. De organisatie wil kinderen een fijne tijd bezorgen door ze te laten spelen, zelf iets laten bouwen waar ze trots op kunnen zijn. Jeugdland hoopt volgend jaar dat nog meer inwoners zich willen inzetten om het weer tot een succes te maken! Mandela Nelson Mandela zei eens: ‘Mogen de keuzes die je maakt reflecteren wat je hoopt en niet waar je bang voor bent’. Ik vind dat we in deze tijd niet genoeg quotes van hem kunnen verspreiden! De positiviteit, energie, gezelligheid én de hoop die Jeugdland uitstraalt is iets om trots op te zijn! Dorien Zandvliet wethouder


Mercon Kloos Gepubliceerd op:

20 september 2017

Al jarenlang is het stil op het Mercon-Kloos terrein. ‘Veel te lang’ in de woorden van enkele inwoners met wie ik sprak. Ik kan ze geen ongelijk geven. Zo’n mooi terrein langs de Noord roept om ontwikkeling. Gelukkig kan ik eindelijk melden dat er door de eigenaren een ontwikkelaar is gevonden die de uitdaging wil aangaan om er iets moois van te maken. Wat er precies gaat komen, wordt nu verder uitgewerkt. De ontwikkelaar, Whoonapart, wil dit graag samen met u gaan invullen. Zij hebben de afgelopen maanden een visie ontwikkeld en een aantal schetsen gemaakt voor mogelijke invullingen van het terrein. Plussen en minnen Deze visie willen zij graag met u bespreken. Wat zijn de plussen en de minnen? Welke ideeën heeft u voor invulling van het terrein? Wat zijn uw zorgen? De antwoorden op deze vragen worden zowel door de gemeente als door de ontwikkelaar meegenomen bij de uitwerking van de plannen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een concreet plan dat begin volgend jaar klaar is. Daarna kunnen de planologische procedures starten. Het zal dan vast nog geruime tijd duren voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat, maar het begin is er! Flessenhals De visie van de ontwikkelaar heeft wat mij betreft veel mooie aspecten. Het meest in het oog sprin-

gend is het verdwijnen van de hal die al jaren een onveilige verkeerssituatie veroorzaakt op de dijk. Als de flessenhals tot het verleden behoort, krijgen fietsers, automobilisten en dijkbewoners weer de ruimte. Omdat het grotendeels een open terrein wordt, kan je de Noord er straks echt beleven. Bovendien komt er ruimte om bezoekers die via het water en de Molenkade de molens willen bezichtigen gastvrij te ontvangen. Drukte Veel zaken moeten nog nader worden uitgewerkt. Met name de bereikbaarheid van het terrein via de weg is een aandachtspunt. Nu gebeurt er haast niets op het terrein, dus komen er weinig mensen en ook weinig auto’s. Dat verandert als er woningen staan. Waar gaan de bewoners parkeren? Wat doet dat met de drukte op de dijk? Hoe veilig worden de inrit en het oversteken? Meepraten Wilt u ook meepraten over de ontwikkelingen op het Mercon Kloos-terrein? Dan bent u van harte welkom op dinsdag 26 september in het Wapen van Alblasserdam. Om 19.00 uur start hier een bijeenkomst waarin het gesprek met u gezocht zal worden. Ik hoop u dan te ontmoeten. Arjan Kraijo wethouder


Werken aan ons fundament Gepubliceerd op:

4 oktober 2017

De regen striemt tegen de ramen terwijl ik naar buiten kijk. Ons nieuwe project ligt er wat troosteloos bij nu zich door de regenval een soort slotgracht vormt om mijn huis. Ik heb het over onze tuin. Die is de afgelopen jaren steeds harder verzakt en nodig toe aan renovatie. En terwijl ik wat vertwijfeld sta te kijken naar de bergen grond en zand, de kuilen vol water en de kale borders komt zoonlief naast mij staan en zegt: “Mam, waarom maken we er niet gewoon een zwembad van?” Er tovert zich een glimlach op mijn gezicht: Dat is eens denken in mogelijkheden! Onder de indruk Gelukkig is het fundament van de gemeentelijke organisatie er veel beter aan toe dan het fundament van mijn tuin. Ik geef als gemeentesecretaris nu bijna een jaar leiding aan de ambtelijke organisatie en ben nog steeds onder de indruk van de gedrevenheid waarmee grote en kleine resultaten geboekt worden. Natuurlijk gaat niet alles zoals we willen, maar ik durf te stellen dat we als kleine organisatie, in nauwe samenwerking met ons bestuur, nog steeds het verschil weten te maken en daarmee ons bestaansrecht kunnen rechtvaardigen. We praten stevig mee in de regio, realiseren de doelen uit onze Samenlevingsagenda en kunnen de technologische ontwikkelingen nog redelijk bijhouden. Niet vanzelfsprekend Toch zijn we ons ontzettend bewust van het feit dat ons bestaansrecht niet

vanzelfsprekend is. Juist daarom hebben we het afgelopen jaar met elkaar kritisch gekeken naar ons ‘organisatiefundament’ . Doen we nog wel de juiste dingen? Kunnen we de ambities en verwachtingen waarmaken? Doen we het nog wel voldoende Samen? Onze conclusie is dat het fundament stevig genoeg is, maar dat we in de dynamiek van vandaag niet alles meer kunnen oppakken. Daarom is het noodzakelijk dat we wendbaarder worden. Dat betekent duidelijke keuzes maken, rolbewust zijn, sneller besluiten en veel meer gebruik maken van al die talenten binnen en buiten onze organisatie. Samen kom je immers verder! De komende jaren gaan we daarom werken aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. We nemen afscheid van oude gewoonten en belemmerende procedures en kijken kritisch naar onszelf. Ook storten we ons op nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid en energie, informatietechnologie en werkgelegenheid, waarbij we – zoals u van ons gewend bent – u blijven opzoeken om uw mening of medewerking te vragen. Ons doel blijft om maximaal bij te dragen aan het prettig leven, werken en verblijven in Alblasserdam. En weet u…dat gaat zeker lukken. Ik zie zoveel mogelijkheden! Simone van Heeren gemeentesecretaris


Mensenwerk Gepubliceerd op:

11 oktober 2017

Gebeurtenissen in de afgelopen weken maakten het mooi duidelijk. Veel van het goede in onze samenleving is het resultaat van mensenwerk. Resultaat van inspanningen, betrokkenheid bevlogenheid en liefde voor waar mensen mee bezig zijn. De spreekwoordelijke ‘liefde voor het vak’. Dat zien we zowel professioneel bij bedrijven, instellingen en organisaties als in het vrijwilligerswerk. Recente voorbeelden in ons dorp: Jeugdland, Havenfestival en de 55+ beurs. Veel Alblasserdammers genoten ervan. Achter de al deze activiteiten en evenementen gaat veel voorbereiding schuil. Professioneel vakmanschap maakt ons dankbaar! Betrokken Op zondag 17 en zaterdag 30 september zag ik dat ook binnen de geloofsgemeenschappen van de Vrijzinnig Hervormde Elthetogemeente en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk. Bij de eerste zag ik waardering van de kerkgemeenschap voor het vijftig jarig bestaan en beheer van het kerkgebouw. Met als bekroning de Koninklijke Onderscheiding voor de heer Rosloot. De verpersoonlijking van dé professionele vrijwilliger die zich wegcijfert in het mensenwerk dat voor het dagelijks beheer van Zijn huis nodig is. Bij de tweede Gemeente zag ik een intredend predikant die was beroepen, benoemd en uitverkoren om in de voetsporen te treden van zijn leermeester. Dominee Bakker liet zijn gehoor én zijn broze, maar zeer betrokken leermeester vanaf zijn eerste prediking voelen het professionele vakmanschap van leraar en dienaar authentiek en zonder hapering te beheersen. Betekenisvolle momenten voor de betrokken individuen, hun omgeving en kerkgemeenschappen.

Vol overgave Ook bij gemeenten werken medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers iedere dag vol overgave. Als vakman of professioneel vrijwilliger. Wij werken hier met elkaar aan mooi Alblasserdam, dorp met karakter. Daar gaan ook wel eens dingen niet goed, niet goed genoeg of gewoon fout. De kunst is dat we leren van onze fouten. We moeten de tijd nemen én krijgen om knelpunten op te lossen, fouten te herstellen. Wat iets anders is dan bij wijze van vanzelfsprekendheid toe moeten geven aan het gelijk van de ander. Fouten mogen benoemd worden. Maar ook gemaakt worden. Door ervan te leren kunnen we groeien. Meningen over wat we als overheid doen of nalaten kunnen, nee mogen verschillen. Kritiek op ons handelen is gratis advies, mits met respect gegeven. Samen Samenleving zijn betekent in de eerste plaats ruimte geven aan elkaar. Accepteren, communiceren en relativeren. Alleen dan kunnen we excelleren, boven ons zelf uitstijgen. Vreedzaam naast elkaar samenleven is immers mensenwerk. Jaap Paans burgemeester


Ouderdom komt met.. Gepubliceerd op:

25 oktober 2017

Met mijn dochter van zes heb ik op gezette tijden een dansfeestje. Zij heeft muziek ontdekt en weet nu dat dat is hoe gevoelens klinken. Ze kan wegdromen bij This Town van Niall Horan, wat dan weer de toepasselijke tekst “If the whole world was watching I’d still dance with you”, bevat. Want als ze een vrolijk liedje hoort, een beetje up beat, zoals Uptown Funk van Mark Ronson, danst ze de benen uit haar broek. En ik vind het heerlijk om met haar mee te doen - en hoewel ik blij ben dat we het in de beslotenheid van onze huiskamer doen, zou ik ook met haar dansen als de hele wereld zou kijken. Ik hoop dat we dit blijven doen, ook als ze zestien is en misschien zelfs als ze zesentwintig is. Blijf je immers jong van! 55PlusBeurs En zo stond ik tijdens de start van de 55PlusBeurs in Landvast op 5 oktober mee te bewegen met Olga Commandeur, oud-atlete. En de hele wereld keek mee. Het filmpje is nog steeds op Facebook te vinden, voor de echte liefhebber. Maar belangrijker is dat iedereen die er was, op dat moment in Landvast, óók meedeed. En iedereen en dat waren in dit geval een heleboel mensen. Kraampjes Vijfenvijftigplussers waren in grote getalen, ondanks het slechte weer en dankzij de shuttle die heen en weer reed, op de beurs afgekomen. Om informatie te krijgen bij een van de vele standhouders die aanwezig waren. Landvast stond namelijk vol met kraampjes van zorgaanbieders, tot verkopers van elektrische fietsen en alles wat daartussen zit. Films Veel mensen kwamen om oude films te kijken over het Alblasserdam van vroeger - had ik uren kunnen blijven zitten. Geweldig om te zien hoe de Kerkstraat er in de jaren vijftig bij lag. Maar dan begon

er weer een demonstratie van een vereniging of een workshop die je kon volgen. Leuk, interessant en leerzaam. Vaker Ik sprak een mijnheer die gewoon een kopje koffie zat te drinken en zo blij was met dit uitje. Hij kwam zelden in Landvast, maar dit, het ontmoeten van mensen en al die leuke dingen. “Moeten ze vaker doen”, zei hij. Bewegen En ik heb dus mensen zien dansen. Zien bewegen op muziek bij Olga Commandeur. Zij gaf ook nog een workshop waarin ze het belang van bewegen, óók als je ouder bent, júíst als je ouder bent, nog eens benadrukte. En dat je dat dus op jouw manier kunt doen. De benen uit je broek dansen, of op je stoel blijven zitten en rustig meedoen. Maakt niet uit, als je maar niet stil zit. Over twintig jaar word ik vijfenvijftig. Hoop ik dus nog steeds met mijn dan zesentwintigjarige dochter regelmatig een dansje te doen. En dat die beurs nog steeds wordt georganiseerd door net zo’n fantastische ploeg mensen als nu. Dorien Zandvliet wethouder


Molen Souburgh verdient restauratie Gepubliceerd op:

22 november 2017

Visualisatie restauratie Molen Souburgh Fotobewerking door de SIMAV

Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad van Alblasserdam in overgrote meerderheid besloten om 750.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van de molen Souburgh. Breed draagvlak voor dit project. En dus een tevreden wethouder zou u kunnen denken. Als u de discussie in de raad en de vele commissievergaderingen de afgelopen jaren over dit onderwerp heeft gevolgd, weet u wel beter. Ik vatte de discussie vorige week zo samen: Breed politiek draagvlak, maar weinig enthousiasme. Een hoop geld voor een molen die na restauratie niet kan malen en die niet vaak toegankelijk zal zijn voor publiek omdat het op een privĂŠ-landgoed staat. De molen zelf is overigens eigendom van de Simav, de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Deze stichting heeft de molen in 2014 voor 1 euro gekocht van de gemeente zodat zij de molen zou restaureren en zou laten draaien. Daarnaast verdient het veel te lange proces dat tot dit besluit heeft geleid niet de schoonheidsprijs. Er is heel wat geharrewar geweest tussen overheden en andere betrokken partijen. En waarom dan toch dit besluit? Vooral omdat iedereen het er wel over eens is dat we zorgvuldig moeten omgaan met ons cultureel erfgoed. In het verleden zijn er daarom al bindende afspraken gemaakt met de provincie dat de gemeente de financiering van de restauratie op zich zou nemen. Deze afspraken willen we nakomen.

plek, voor het eerst de polder Souburgh ging bemalen. Het is een verhaal van innovatie, van agrarische ontwikkeling, van vooruitgang. Ver voordat het molencomplex van Kinderdijk werd gebouwd stond deze molen al te malen, zodat de boeren in de polder het land konden bewerken. De molen Souburgh staat daarmee ook symbool voor al die andere ‘solitaire’ molens die in ons gebied stonden om kleinere polders droog te houden. Alblasserdam is altijd verbonden geweest met het water, de polders en de molens. En die verbintenis geldt ook voor de Souburghse molen. De molen verdient het om gerestaureerd te worden en weer het verhaal te vertellen van onze strijd tegen het water en de innovatiekracht van onze streek.

De molen waar zo veel over gesproken is, vertelt zelf ook een verhaal. Een verhaal dat in de discussie over geld, eigendom, procedures en bestuurlijke afspraken nauwelijks meer gehoord werd.

Begin 2019 zal de molen er weer mooi bij staan en zullen de wieken weer draaien (zie foto). Ik hoop en verwacht dat dan ook het enthousiasme en de trots voor deze molen weer de boventoon zullen voeren.

Een verhaal dat terug gaat tot 1542, toen de voorganger van de huidige molen, op exact dezelfde

Arjan Kraijo wethouder


Opruimen Gepubliceerd op:

6 december 2017

Snippertjes papier, stickertjes, verdwaalde snoepjes, pennen en potloden en overal doosjes, blikjes en dingetjes... iedere week is het weer raak op het bureau van dochterlief! Een onoverzichtelijke bende van alle keren schooltje spelen, playlisten maken en doktersrecepten uitschrijven. En als het dan tijd is om op te ruimen zakt de moed haar in de schoenen. Waar te beginnen? Hoe heeft het weer zover kunnen komen? Maar áls we dan samen aan de slag gaan, valt het uiteindelijk vaak mee en is ze opgelucht dat het weer gelukt is om haar bureau onder de rommel tevoorschijn te halen en weer overzicht te hebben! Tja, ik snap die kleine meid wel. Als je helemaal op gaat in je spel dan vergeet je wel eens het overzicht te behouden. Eigenlijk doe ik niet veel anders als ik diep in een zaak ben gedoken. Maar wat een last kun je hebben van rommel op je bureau...het maakt je hoofd vol. Even goed opruimen maakt direct een stuk lichter in het hoofd! Leegruimen, uitzoeken en weggooien Op het gemeentehuis zijn we inmiddels ook ver gevorderd met de grote opruimactie. Lege kasten, volle blauwe containers...het gaat er serieus aan toe! We hebben natuurlijk ook een fl inke stok achter de deur, want we moeten het gebouw uit zodat de renovatie kan starten. En dat betekent dat we onze spaarzame vrije momentjes gebruiken om de boel leeg te ruimen, uit te zoeken, te archiveren en weg te gooien. Ik kan u vertellen dat we al een stuk ‘lichter’ zijn geworden! Helemaal klaar voor de overstap naar een geheel digitale organisatie. Alles opgeborgen in bits en bytes, de blauwe container en volle

kasten verleden tijd. De vraag is of we nu nog wel merken hoe vol ons bureau stroomt, of we ons verzamelinstinct kunnen temmen en of digitaal opruimen dezelfde opluchting geeft. We gaan het avontuur aan met elkaar! En mochten mensen nou toch behoefte hebben aan ouderwets opruimen....ik weet nog wel een vol bureautje.... Simone van Heeren gemeentesecretaris


Schuldbewust Gepubliceerd op:

20 december 2017

Het was een moment dat bij velen heftig binnen kwam. Persoonlijk raakte mij de gedachte dat de plek werd onteerd waar we diegenen herdenken die geleden hebben en vele anderen een hoge prijs betaalden. De schade die eind november werd aangebracht aan één van de stenen schalen op het monument aan de Polderstraat maakte goed duidelijk: ‘Alles van waarde is weerloos’. Relativeren Het gaat erom hoe we omgaan met datgene wat van waarde is. Een omwonende van het monument relativeerde de schade door te stellen dat de schalen geen origineel onderdeel zijn van het monument. Een oudere mevrouw in Kinderdijk herinnerde mij eraan dat een deel van de steentjes in het monument afkomstig is van één van de door het bombardement van mei 1940 getroffen panden. Een schuilplek waarin meerdere dodelijke slachtoffers vielen. Social media De emoties en het ongenoegen over het beschadigde monument zorgden samen met de video-oproep voor veel (social) media aandacht. Binnen twaalf uur na het eerste bericht werd duidelijk, dat de veroorzaker van de schade zich zou gaan melden. Dit gebeurde ook enkele uren later. Schuldbewust en met de bereidheid om de schade te vergoeden werd duidelijk dat tegenover mij iemand zat, die de schade een gezicht gaf en verantwoordelijkheid nam voor ondoordacht handelen. Verantwoordelijkheid Schuldbewust waren ook twee minderjarige jongens die misbruik van de gelegenheid maakten toen zij een twaalfjarig meisje duwden en zij haar bankpas kwijtraakte. Ook hier kwam berouw na de zonde. Liever zien we dat mensen geen misbruik maken van de omstandigheden. Het was in dit geval beter de bankpas op te rapen en via politie,

gemeente, of social media-aandacht snel terugbezorgen. Zoals twee dorpsgenoten recent gelukkig hebben meegemaakt! Feit is dat twee jonge Alblasserdammers schuldbewust hun verantwoordelijkheid namen en zich meldden bij politie. Verantwoordelijkheid nemen verdient respect! Schuldbewust Het roept in deze wintermaand, zo aan het einde van het jaar, de vraag op in welke mate wij zelf schuldbewust zijn, in relatie tot ons handelen. Bijvoorbeeld in de bejegening van anderen. Opgewonden of opgefokt in het verkeer of langs het sportveld. Of vanachter het toetsenbord of telefoon. Staan we zelf genoeg stil bij het effect van onze uitingen? Doen we recht aan de ander? Geven we onze mening een gezicht? Of kiezen we bewust of onbewust voor de gemakkelijke, vaak geanonimiseerde weg. Schreeuwen we onze eigen gemoedstoestand van ons af? Daarmee schade toebrengend aan een ander of...nog erger, aan het beeld dat anderen over ons hebben. Een mooie overpeinzing voor de komende weken richting Kerstmis en jaarwisseling. Ik wens u een schuldbewuste terugblik op 2017 en vredige start van 2018 toe! Jaap Paans burgemeester


2018


Waarde(n)vol… Gepubliceerd op:

Het is een goede gewoonte om aan het begin van een nieuw jaar goede voornemens te formuleren. Tegelijk blijft het een opvallend verschijnsel. Blijkbaar zien we het met elkaar, ondanks dat de zon juist in deze periode het minst schijnt, zonniger en positiever in als we een duidelijke streep kunnen zetten en aan iets nieuws kunnen beginnen dan als we aan het einde van een jaar staan en terugblikken. Ook terugblikken is echter waarde(n)vol. Terugblikken brengt herinneringen boven. Soms verdrietig, soms vreugdevol. Het geeft ook een blik op resultaten van onze inspanningen. Soms ook resultaten ondanks onze inspanningen. Dat relativeert. Het college blikt ook deze maanden terug op de periode 2014- 2018 waarbij wij ons motto is ‘Samen doen’. Terugblikkend zeggen we: ‘Samen gedaan’. En dan bedoelen we ook écht samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. U kunt het resultaat zien in een kort filmpje op onze website www.alblasserdam.nl/actueel/ college-blikt-in-filmpje-terugop-2014-2018.

24 januari 2018

grondstoffen, energietransitie en luchtkwaliteit. Het achterliggende jaar daalde het restafval van ongeveer 230 kilo per inwoner per jaar naar zo’n 185 kilo. Onze ambitie gaat verder: terug naar maximaal 100 kilo in 2020. Voor nu kunnen we ook hier zeggen: ‘Samen gedaan’. We zetten er als gemeentebestuur op in samen met inwoners deze doelstelling te halen. Daarvoor maken we nieuwe stappen in het verbeteren van de service aan huis voor de inzameling van papier, gft en plastic, blijven we informeren over hoe je goed kunt scheiden (www.indegoeiebak.nl) , zetten we de ondergrondse containers in heel ons dorp neer en vertrouwen we op de inzet van onze inwoners.

Niet voor niets luidt de titel van deze column waarde(n)vol. Het gaat in de diepste betekenis ook om de vraag vanuit welke waarden we ons inzetten voor Alblasserdam. Daar kunt u zich de komende weken weer volop in verdiepen in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Duurzaamheid en zuinig omgaan met het klimaat zijn gelukkig essentiële en bijna universele waarden geworden. En dat is heel waarde(n)vol!

Luchtkwaliteit blijvend punt van aandacht Een blijvend aandachtspunt is de luchtkwaliteit in ons dorp. Ook hier zijn resultaten geboekt maar ligt de grootste uitdaging nog voor ons. De slogan ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ kunnen we onszelf allemaal aantrekken. Wat doen we er zelf aan? Of laten we dit, terwijl we ons warmen bij de houtkachel, over aan de buurman? Dat geldt ook voor het gebruik maken van duurzame vormen van energie. Thuis genieten we al jaren van de zon! En dan in dubbel opzicht: in de zomer in de tuin, maar heel het jaar met het energieverbruik. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Laten we beginnen ieder onze eigen ecologische voetafdruk te berekenen: wat is het effect van uw levensstijl op het klimaat? U kunt het berekenen op onder andere www.voetafdruktest.wnf.nl. Ik wens u waarde(n) volle inzichten toe!

Minder restafval In ons dorp tekent zich dat af in het scheiden van

Peter Verheij wethouder


Dankbaar Gepubliceerd op:

7 februari 2018

Nog ruim een maand en dan mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een spannende tijd voor politici in ons dorp. Iedere partij maakt bekend welke plannen zij hebben voor het dorp en waar de verschillen zitten tussen de partijen. Voor het college is een tijd aangebroken om de balans op te maken en lessen te trekken voor een toekomstig college. In deze laatste column van deze collegeperiode van mijn hand wil ik graag mijn dank uitspreken aan al die mensen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan een mooier en beter Alblasserdam. Wat een energie! Vier jaar geleden mocht ik voor het eerst als wethouder aan de slag. Er lag een mooie samenlevingsagenda met heel veel punten die opgepakt moesten worden. Binnen mijn portefeuille kon ik aan de slag met de sport, onderwijs, luchtkwaliteit, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Het was een intensieve periode waarin ik met velen van u heb mogen samenwerken. Wat een energie zit er in Alblassserdam!

Het is iedere keer toch weer een positieve verrassing om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten voor Alblasserdam, als vrijwilliger, in bestuursfuncties, ondernemers en medewerkers van maatschappelijke partijen. Ieder met zijn eigen talenten wil er iets moois van maken. Er gaat gelukkig heel veel goed in ons dorp daar mogen we best trots en dankbaar voor zijn. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, zijn mensen teleurgesteld geraakt of hebben zich onvoldoende gehoord gevoeld. Hier sluiten wij onze ogen niet voor. We proberen hier van te leren en het in het vervolg beter te doen. Afwegen van belangen Besturen blijft een zaak van het afwegen van belangen en daar beslissingen over nemen en elke verandering kent weerstanden. Dit blijft een lastige afweging die we zo open en transparant mogelijk proberen te maken. Dankbaar ben ik voor alle gesprekken en ontmoetingen de afgelopen jaren en voor de samenwerking en tegengas die ik met en van u heb ervaren. Ik heb mijn werk de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan en ik hoop na de verkiezingen wederom uw wethouder te mogen zijn. Nu is het aan Ăş om een beslissing te nemen. In de aanloop naar de verkiezingen zult u bij verschillende partijen verschillende plannen tegenkomen die u al dan niet ziet zitten. Ik wens u heel veel succes bij het wikken en wegen welke partij uw stem en uw vertrouwen mag ontvangen op 21 maart. Arjan Kraijo wethouder


Petje af Gepubliceerd op:

2 maart 2018

Soms wilde ik dat ik een hoed had. Zo’n hoge zwarte die je dan met een sierlijk gebaar voor iemand kan afnemen. Met een lichte buiging erbij. De uitdrukking is natuurlijk ‘petje af’, dus een pet is ook goed. Dan het liefst een Schotse met een ruitje.

Het voor elkaar krijgt een ijsbaan te runnen op een doordeweekse donderdag en mensen zoveel pret te bezorgen

In de bibliotheek de boeken op hun plek zet

Als ik maar, als ik weer eens iemand zie van wie ik onder de indruk ben, dát kan laten merken.

Een buurt-whatsappgroep bent begonnen

Kinderen zwemles geeft

Weer een zaterdag in de kantine bij de

Ik neem mijn hoed voor u af, petje af dat u (in willekeurige volgorde) …..


sportclub staat

Wedstrijden begeleidt

Uitvoeringen organiseert

Luizenvader- of moeder bent op school

Heen en weer rijdt naar uitwedstrijden met groepjes kinderen

Helpt in een verzorgingshuis

Bij Jeugdland helpt

Boodschappen doet voor de buurvrouw

In de geschiedenis van het dorp duikt en daar anderen van mee laat genieten

Na een flinke storm samen met buurtgenoten buurtgenoten zorgt dat alles weer veilig en netjes is

Helpt op de Kinderboerderij

De kerk schoonhoudt

De website van uw vereniging beheert

Muziekles geeft

Met een buurtpreventiegroep meeloopt

Kookt voor mensen die eenzaam zijn of minder bedeeld zijn

Een ander kind helpt als die iets moeilijk vindt

In het bestuur van een van de vele stichtingen zit

Koningsdag organiseert

In de medezeggenschapsraad van school zit

Het Havenfestival ieder jaar weer tot een succes maakt

Nieuwe Nederlanders wegwijs maakt in hun nieuwe woonplaats

Een repaircafé runt

Met de jongeren van de kerk op kamp gaat

Culturele activiteiten bedenkt

Leiding geeft aan een groep Bever, Welpen of Scouts

De Speeltuin runt

Verkeersouder bent

Het straatje van de buurman meeneemt als er sneeuw moet worden geruimd

Meehelpt bij de Paardenmarkt

En nog veel meer dingen doet…. Vrijwilligersevent Maandag 5 maart is het Vrijwilligersevent begonnen. In deze week willen we al die mensen, die zich belangeloos inzetten voor de Alblasserdamse samenleving in het zonnetje zetten. Onze hoed afnemen, alleen dan in de vorm van leuke en handige workshops en een spetterende vrijwilligersavond op vrijdag. En dan is het vrijdag en zaterdag ook nog eens NLdoet, georganiseerd door het Oranjefonds samen met allerlei Alblasserdamse organisaties en verenigingen. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens NLdoet staat vrijwilligerswerk in de spotlights en vragen we iedereen een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ieder beetje helpt Vrijwilligerswerk kan namelijk ook een dagje of een keertje of voor een project. Sommige mensen willen in het bestuur van een stichting of iedere week aan de rand van een sportveld staan, anderen willen misschien een keer helpen om het clubhuis op te knappen of een dag op een evenement te helpen. Maakt niet uit, ieder beetje helpt. Letterlijk in dit geval. Ik neem mijn hoed af en zeg ‘Petje af’ voor alle vrijwilligers in Alblasserdam! Dorien Zandvliet Wethouder

Profile for Gemeente Alblasserdam

Columns college van burgemeester en wethouders Alblasserdam  

In de periode 2014-2018 hebben burgemeester Jaap Paans en de wethouders Peter Verheij, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo regelmatig een colum...

Columns college van burgemeester en wethouders Alblasserdam  

In de periode 2014-2018 hebben burgemeester Jaap Paans en de wethouders Peter Verheij, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo regelmatig een colum...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded