Page 1

De Tentamenbank De Tentamenbank verzamelt en biedt boekuittreksels, oefenvragen, college- en werkgroepaantekeningen, samenvattingen van arresten, readers , schema’s e.d. aan. Kijk voor het actuele aanbod op www.tentamenbank.nl . Maak je gebruik van de bovenstaande studiematerialen, dan stel je de Wereldstudiebank (worldstudybank.org) in staat ontwikkelingsprojecten uit te voeren. De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiebegeleidingsproducten aan. Vanaf het moment dat je begint met studeren tot het moment dat je de arbeidsmarkt op gaat kun je bij de Tentamenbank terecht. Voor de samenstelling van de studiematerialen wordt van professionele krachten gebruik gemaakt. Bij de samenstelling van de studiematerialen proberen we de kwaliteit zoveel mogelijk te waarborgen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik ervan. De materialen dienen als hulpmiddel en niet als vervanging van bijvoorbeeld het volgen van onderwijs of het bestuderen van boeken. De Tentamenbank zoekt voortdurend afgestudeerden voor het maken en controleren van de uittreksels en overzichten.

De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide boekuittreksels, handige schema’s, collegeaantekeningen en oefententamens. Deze producten zijn aanvullend op je eigen lesstof en studieboeken, besparen je tijd, vergroten je slagingskans en worden niet voor niets door vrijwel iedere student in de grote studentensteden al jaren als onmisbaar ervaren! Kijk voor het actuele aanbod op www.tentamenbank.nl. Voor de samenstelling van de materialen wordt gebruik gemaakt van professionele krachten. De boekuittreksels en samenvattingen worden geschreven door met name ouderejaars en (pas-)afgestudeerden. Voor publicatie worden alle materialen gecontroleerd door studenten die het vak volgen of pas hebben gevolgd. Je vindt de Tentamenbank in de zes JoHo centers. JoHo is de organisatie die de faciliteiten beschikbaar stelt. Amsterdam: Taksteeg 8, Den Haag: Paviljoensgracht 18, Groningen: Oude Kijk in ’t Jatstraat 30, Leiden: Stationsweg 2d, Rotterdam: Schaatsbaan 41-45, Utrecht: Sint Jacobsstraat 275, online: tentamenbank.nl

Je vindt de Tentamenbank in de zes JoHo centers. JoHo is de organisatie die de faciliteiten beschikbaar stelt. Leiden: Stationsweg 2d Rotterdam: Schaatsbaan 41-45 Groningen: Oude Kijk in ’t Jatstraat 30 Amsterdam: Taksteeg 8 Utrecht: St. Jacobsstraat 275 Den Haag: Paviljoensgracht 18

Sociale sturing van Nederland Dit is een gratis voorbeeldsamenvatting van:

An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making (Hoofdstuk 3) SOCIOLOGIE, JAAR 1


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

2


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

Inhoudsopgave

1: The study and Practice of Public Policy 2: ontbreekt helaas in de samenvatting 3: Official Actors and their Roles in Public Policy 4: Unofficial Actors and their Roles in Public Policy 5: Agenda Setting, Power and Interest Groups 6: Policies and Policy Types 7: Policy Design and Policy Tools

Dit is een voorbeeldsamenvatting en bevat slechts een deel van het boek. Het volledige uittreksel is verkrijgbaar bij het JoHo Center, St.-Jacobsstraat 275 in Utrecht.

Voor het boek de overige literatuur zoekt De Tentamenbank een auteur! Heb je interesse? Stuur dan vrijblijvend een mail naar utrecht@joho.nl en we brengen je op de hoogte van richtlijnen en vergoedingen.

3


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

Hoofdstuk 3: Official Actors and their Roles in Public Policy Begrippen pagina 52: • Institutionalisme: de studie van politica gebaseerd op de interacties in de overheid, bijvoorbeeld bij de wetgevende, uitvoerende en de juridische macht. • Behaviorisme: De benadering dat sociale fenomenen onderzoekt gebaseerd op gemanipuleerd en observeerbaar gedrag: politieke motivaties van individuen. Er kunnen 2 categorieën actoren worden onderscheiden: formele en informele actoren. • Formele actoren zijn betrokken in het beleidsproces omdat zij verantwoordelijkheden krijgen opgelegd in wetten of in de grondwet, en daarom de macht hebben om beleid te maken en te handhaven. Een goed voorbeeld is de trias politica (wetgevende, uitvoerende en juridische macht) • Informele actoren zijn degenen die wel een rol in het beleidsproces spelen, maar deze functie is hierbij niet expliciet in een wettekst neergelegd. Zij hebben vooral de rol om hun interesses te beschermen en promoten om zo hun verlangens van beleid duidelijk te maken. Dit hoofdstuk zal vooral gaan over de formele actoren in het beleidsproces De wetgevende macht is waarschijnlijk de meest actieve en de meest belangrijke macht van de trias politica. Taak: het maken van wetten (bills) • Publiek wetsontwerp: algemeen geldend, goedgekeurd door beide huizen van het Congres (The House en de Senaat), en gesigneerd door de President. • Privaat wetsontwerp: hebben betrekking op individuen, zoals wetten over immigratiezaken. Wetsontwerpen worden over het algemeen gebruikt om wetten toe te voegen, te herroepen of te wijzigen in de United States Code. • Joint resolutions: betreft vaak beperkte of tijdelijke zaken die ook goedgekeurd moet worden door beide huizen van het Congres (The House en de Senaat), en gesigneerd door de President. • Concurrent resolutions: ook vaak beperkt. Deze zijn niet aan de president gepresenteerd, maar worden gebruikt om feiten, opinies, principes en voorstellen van het Congres te uiten. Resoluties worden over het algemeen gebruikt om tijdelijke of eenmalige uitzonderingen in bestaande wetten te creëren, om tijdelijke commissies, zoals de 9/11 Commissie te creëren enz. De 535 leden van het Congres hoeven dit niet allemaal alleen te doen. Ze hebben mensen in dienst die meehelpen ontwerpen, lezen e.d. Dit wordt het comité genoemd. Niet iedere wetsontwerp wordt geïntroduceerd in het Congres, een groot gedeelte haalt t niet tot voorbij het comité. Vaak verwerpt het comité het wetsontwerp omdat zij niet verwachten dat het ontwerp genoeg support zal krijgen in het Congres. Maar de wetgevende macht doet meer dan alleen het introduceren van wetsontwerpen en het maken van wetten. Ze hebben een druk schema met: meetings, hoorzittingen, media interviews, campagne optredens enz. Nog een aantal belangrijke taken: • Casework/Sociaal werk: mensen helpen met problemen met de overheid, of mensen helpen die een privilege of iets anders nodig hebben van de overheid, bijvoorbeeld: brieven schrijven voor toelating aan militaire academies, het oplossen van immigratie en/of paspoortproblemen enz. • Oversight/toezicht: toezicht houden op de uitvoering van het beleid. Zij worden hierbij geholpen door:

4


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

- General Accounting Office (GAO): bestudeerd programma’s en maakt aanbevelingen ter bevordering van de efficiëntie van beleid - Congressional Research Service: bestudeerd zaken en bereid lezingen voor voor de leden van het Congres - Media: geeft informatie wat een goed overzicht kan geven Hearing: Het houden van lezingen over beleidszaken en problemen: gaan vaak over nieuwswaardige gebeurtenissen als olierampen, overstromingen, orkanen, geweld op scholen e.d. Dit doen zij om zulke zaken beter te begrijpen en om de eventuele tekortkomingen in beleid te ontdekken. Of om politieke punten duidelijk te maken. Field hearing: lezingen houden in het veld, dus bij de mensen waar de rampen/ongelukken zijn gebeurd. Dit wordt vaak gedaan door partijen om te benadrukken dat er verandering in beleid nodig is.

Het wetgevingsproces ‘van wetsontwerp naar wet’ in Amerika: - Wetsontwerpen worden geïntroduceerd in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden - Er worden lezingen gegeven over de wetsontwerpen - Het wetsontwerp wordt goedgekeurd - Het comité bekijkt alles goed en het wetsontwerp wordt weer doorgestuurd naar het Congres - Het Congres stemt over het wetsontwerp - Wanneer het wordt goedgekeurd, wordt het doorgestuurd naar de President - Wanneer het wordt goedgekeurd, wordt het een wet, vastgelegd in de United States Code - Na vele inspecties/herzieningen vastgelegd in het Code of Federal Regulations. The speaker of the house: de officiële rol van de spreker is in het debat te surveilleren, verklaringen van de werkwijze maken en de resultaten van stemmen en dergelijke aan te kondigen. De spreker beslist wie kan spreken en heeft de bevoegdheden aan disciplineleden die de procedures van het huis breken. De spreker vertegenwoordigt vaak the body of the Congres persoonlijk in plechtige en een andere situaties. De verdeling van de stoelen in het comité is ongeveer gelijk aan de verdeling in het Congres. Kritieken over de uitvoering van de wetgevende macht: Er wordt bijvoorbeeld niet geluisterd naar de wensen van de burgers Dit komt vooral omdat de grootste motivatie van de leden is om herkozen te worden. Waarom? Omdat het macht geeft, aanzien, voldoening en de mogelijkheid geeft om beter beleid te maken. Zelfs degenen die er echt voor gaan om een goed beleid op te stellen, hebben er belang bij om herkozen te worden, juist om het maken van beleid voort te zetten. Er wordt ook wel gezegd dat er beleidsmakers in het Congres zijn die werkpaarden zijn (ze houden van het wetmakingsproces), maar dat er ook showpaarden zijn (diegenen die meer van de publieke aandacht houden dan van het werk zelf) Wat maakt het beleidsproces moeilijk? Er zijn 535 leden van het Congres, 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 100 leden van de Senaat. Ieder met eigen ambities, doelen en ideeën. Zo is het moeilijk om consensus te bereiken. Maar de leden van het Congres zijn niet vrij om te doen en laten wat ze willen. Er hangt nog een grote organisatie omheen met comités van de twee politieke partijen. Deze ijzeren driehoek: IJzeren driehoek: een termijn die door politieke wetenschappers wordt gebruikt om de beleidsvormingsverhouding onder de congrescommissies te beschrijven, de (uitvoerende) bureaucratie (ministeries), en belangengroepen. .. heeft te maken met issue network:

5


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

Issue network: de relaties van de verschillende actoren en interesses in een beleidskwestie. Deze term bevat meer actoren en relaties, en zij denken over de kwesties in een bredere context na dan de ijzeren driehoek.

De President De President heeft een aantal beleidstaken en wetgevende taken. Ten eerste is daar het hebben van het vetorecht. Alleen een tweederde meerderheid van het Congres kan de veto verwerpen. Het voorzitterschap is een gecentraliseerde tak van overheid. Nog een voordeel van het presidentschap is dat hij veel media-aandacht bereikt, omdat hij als hoofd van de overheid Amerika symboliseert. •

The Executive Office of the President: de President en alle officials die voor hem werken in ministeries

De taak houdt vooral de agendering van het maken. De uitdaging hierbij is niet eindeloze ideeën aan te dragen, maar om te definiëren en politieke overwinningen te behalen, zodat kiezers hem zullen herverkiezen als President. Hij heeft dus vooral het doel om publieke problemen aan te pakken. De president heeft aanzienlijke organisatorische, constitutionele en symbolische bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn veranderlijk, omdat zij op de huidige bewinden van de politiek worden gebaseerd. De president kan zijn bevoegdheden vermeerderen of verspillen om hem in diverse tijden sterker of zwakker te maken. (Clinton verspilde dus macht met zijn affaires) •

Bureaucratie (door Max Weber): een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Elke afdeling zorgt voor één stukje van de keten, waarbij de taakverdeling duidelijk is beschreven.

Ook scholen, universiteiten, ziekenhuizen en dergelijke zijn bureaucratieën, omdat het hiërarchische organisaties zijn, waarin iedereen met een set van regels en procedures een eigen taak krijgt opgelegd. Iedereen die in een grote organisatie werkt is in feite een bureaucraat. Tegenwoordig wordt 'bureaucratie' vooral als scheldwoord gebruikt. Mensen ervaren het als een overdreven papiermolen en krijgen het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Ook denken velen dat de overheid met een flinke afname van het aantal ambtenaren veel efficiënter zou werken. Datgene wat de bureaucratie doet zou onverklaarbaar zijn aan de burger, onjuist of zelfs ondemocratisch. Echter weten veel mensen niet hoe groot de overheid is en hoeveel mensen er eigenlijk voor werken en hoeveel zij het zelf nodig hebben. Het aantal mensen dat voor de overheid werkt groeit snel, omdat de vraag naar de services die de overheid bieden ook groeit. Wat doet de overheid? De overheid zorgt voor het aanbieden van publieke goederen. Hierbij kan echter wel het freerider probleem ontstaan • Publieke goederen: goederen waarvan je mensen niet kunt buitensluiten en waarbij de consumptie door de een niet ten koste gaan van de consumptie door de ander. Er zijn maar weinig echt publieke goederen. Zelfs infrastructuur is niet een volledig publiek goed, want er zijn tolpoortjes zoals bij snelwegen mogelijk. Bij zuiver publieke goederen gaat het gebruik door de een niet ten koste van de ander. Wel goede voorbeelden zijn defensie, dijken en schone lucht. • Free-rider probleem: het free-riderprobleem houdt in dat individuele rationaliteit kan leiden tot collectieve irrationaliteit. Een individu dat rationeel redeneert zegt: “als ik kan profiteren van de veiligheid van de dijken ongeacht hoeveel een ander ervan profiteert, en als ik niet van de veiligheid kan worden uitgesloten, waarom zou ik er dan voor betalen?” Maar als iedereen zo zou redeneren, dan zou er al snel geen geld meer zijn

6


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

om de dijken in stand te houden. De dijken zullen dan in verval raken en ze bieden dan geen veiligheid meer. Soms wordt ook juist geprivatiseerd: het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector. Daarbij worden publiek eigendom (zoals een staatsbedrijf) in particuliere handen gebracht. Het idee daarachter is dat ondernemingen veel beter in staat zijn de wensen van burgers in te schatten dan de overheid dat kan. Concurrentie dwingt ondernemers ook op de kosten te letten en te innoveren. Bovendien betaalt de belastingbetaler niet meer mee aan een slecht functionerend of verlieslijdend bedrijf. De burger kan haar consumentenmacht uitoefenen op het bedrijf. *Woodrow Wilson: ‘Beleidsvragen zijn geen politieke vragen’. •

Bureaucratische discretie: de capaciteit van de ministeries van de overheid om besluiten te nemen zonder de expliciete toestemming van een andere afdeling van de overheid (Congres). Dit is een gedeelte van het proces van het ‘wie krijgt wat’-beleid. Wanneer een burger het gevoel heeft niet te krijgen wat hij wilt van de overheid, wordt vaak beweert dat bureaucratie ondemocratisch is. Het Congres staat het toe dat de ministeries op deze manier besluiten mogen nemen, omdat het Congres zo moeilijke politieke besluiten kan vermijden, maar ook vanwege tolerantie en vertrouwen in het ministerie.

Er zijn zoveel verschillende eisen die aan de overheid worden gesteld, werken er mensen die werken volgens hun waardigheid: expertise en knowhow van hun vakgebied. ‘If it is exercised by bureaucrats responsive to popular pressure, voiced directly through the public’s daily relationships with the agency, or indirectly through the elected branches, then we might say that the agency is broadly responsive to public demands.’ Het congres maakt openbaar beleid en de bureaucratie voert eenvoudig dat beleid zonder discretie uit te oefenen. The Courts (juridische macht) Het rechterlijke apparaat is er verantwoordelijk voor dat wetten volgens de juiste wijze van de grondwet worden geïnterpreteerd en gebruikt. De juridische macht heeft de macht om veto uit te spreken wanneer documenten of handelingen van de wetgevende en de uitvoerende macht in strijd zijn met de grondwet via een ‘juridical review’ (door John Marshall in Marbury v. Madison, 1803). De juridische macht heeft het laatste woord voordat een wet wordt aangenomen. Echter wordt sinds het ontstaan van de republiek de juridische macht als zwakste macht van de trias politica gezien: ze kunnen alleen een wet weigeren wanneer deze in strijd is met de grondwet. Taak in het beleidsproces: De staat maakt beleid en de wet garandeert dat dergelijk beleid juist wordt uitgevoerd. Er wordt van de juridische macht verwacht om niet met beleidsvorming bezig te zijn, wanneer het de grenzen van aanvaardbaar beleid bepaalt. Maar wanneer de definities van deze grenzen veranderen, worden de rechters toch in staat gesteld beleid te maken. - Wetgevende en uitvoerende machten nemen het initiatief voor beleid, maar de juridische macht reageert hierop om te wijzen op de praktische effecten van het beleid. Het is belangrijk om te weten hoe actoren met elkaar samenwerken om te begrijpen waarom een beleid wordt vastgesteld of wordt verworpen. Einde voorbeeldsamenvatting

7


Voorbeeldsamenvatting An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making

JoHo support center Utrecht JoHo is een belangenorganisatie die: Wereldwijd helpt talent te ontwikkelen, kennis te delen, keuzes te maken en samen te werken Wereldwijd steunt via support centers, sites & services Wereldwijd werkt voor scholieren, studenten, expats, ondernemers, reizigers, vrijwilligers & iedereen die internationale samenwerking een warm hart toedraagt.

JoHo WereldSupporter Voor de belangen van reizigers, wereldburgers en ieder die actief is – of wil zijn – op het vlak van internationale samenwerking. • Go Abroad Services • Medische informatie voor in het buitenland • Landeninfo • Trainingen • Wereldreis & wereld vacature service

Talentontwikkeling Academie In dé studentenwinkel van Utrecht vind je alles voor een geslaagd tentamen • Tentamenbank • Uittreksels, oefententamens en meer • Study abroad • Talentonwikkelingsdagen • Carrière- en sollicitatietips

JoHo Actief • • • • •

Vliegtickets & hostels Wereldreizen & rondreizen Vrijwilligerswerk & stages Eco-projecten & werkvakanties Taalreizen & TEFL-cursussen

JoHo Trade & Travel • • • • • • •

Visum service Reiswinkel One stop shop CJP/ISIC kortingskaarten Reisboeken Fair trade artikelen Books4Life

Openingstijden JoHo center Utrecht Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

11:30 – 17:30u. 10:00 – 17.30u.

JoHo Insurances • • •

Zorg- en schadeverzekeringen Expatverzekeringen Reisverzekeringen Wereldreisverzekeringen

8

An Introduction to the Policy Process  

SOCIOLOGIE, JAAR 1 De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld...

Advertisement