Page 1

Verandermanagement Effectief veranderen bij Eurofiber met de methode ‘gepland veranderen’

MVO Moonen Packaging: het ‘Groenste bedrijf van Nederland’

Reorganisatie Als achterblijvers zich achtergelaten voelen

Cradle to Cradle Duurzame wijnbouw in Greenport Venlo

PLATFORM VOOR VOOR MVO MVO EN EN KWALITEITSMANAGEMENT KWALITEITSMANAGEMENT PLATFORM

8

NOVEMBER 2013

CIRCULAIRE ECONOMIE: EEN ONVERMIJDELIJKE VERANDERING WWW.KWALITEIT-IN-BEDRIJF.NL


16

november 2013

Kwaliteit in Bedrijf

Eerste C2C wijngaard in Nederland wil ook de grootste worden

DUURZAME WIJNBOUW IN GREENPORT VENLO Afgelopen juni heeft het Maastrichtse Viti BV de eerste Chardonnay en Johannitter wijnstokken in Parc Zaarderheiken (Greenport Venlo) aangeplant. De nieuwe wijngaard scoort al direct een wereldprimeur: hij mag zich als eerste Cradle to Cradle inspired noemen. Alle ondersteuningsmaterialen – plantpaaltjes, plantkokers, palen, draden, enzovoort – bestaan uit gerecyclede of hernieuwbare materialen. Het Venlose areaal begint relatief bescheiden, maar groeit op termijn uit tot het grootste wijngoed van Nederland. Van de redactie

Wijngaard Parc Zaarderheiken start op 6

Het is de bedoeling in het derde jaar na

DUURZAME CRITERIA

percelen met een gezamenlijke grootte

de aanplant de eerste oogst te vinifice-

De wijngaard moet aan duurzame criteria

van circa 4 ha. In de toekomst voorzien de

ren in deels stille en deels mousserende

voldoen en Cradle to Cradle zijn. Naast

initiatiefnemers stapsgewijs ook alle daar-

wijnen. Ook de vinificatie en de botteling

de C2C ondersteuningsmaterialen, wor-

voor geschikte groene omwallingen (‘man-

zijn – voor zover mogelijk – straks Cradle

den in het onderhoud bijvoorbeeld alleen

chetten’) plus een aantal vlakke gebieden

to Cradle en biologisch. De Venlose drui-

natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen

binnen Greenport Venlo met wijnstokken.

ven leveren in 2015 naar verwachting zo’n

gebruikt, mogen er geen meststoffen van

Hierdoor ontstaat een wijngaard van onge-

6.000 tot 8.000 flessen wijn op, de jaren

buiten het gebied worden aangevoerd en

veer 50 ha, de grootste in Nederland.

daarna oplopend tot zo’n 25.000 flessen.

zijn hagelnetten ongewenst. Dezelfde cri-


november 2013

Kwaliteit in Bedrijf

teria gelden straks voor de wijnmakerij. Bij

beheermethode toe. De beheerders laten

gehoord. Ze zijn de ambassadeurs van kwa-

het vinificatieproces gaan de wijnmakers

de natuur veel meer haar gang gaan.

liteitswijn en dat is een kwalificatie die de

gebruikmaken van innovatieve technieken.

Uit onderzoek in Australië (minimal pruning)

initiatiefnemers hartgrondig delen en nastre-

Op dit moment loopt in samenwerking met

en Duitsland (Minimalschnitt) is gebleken

ven. Limburg is het aan haar stand verplicht

de HAS Den Bosch en Venlo een experi-

dat deze methode veel unieke voordelen

om uitsluitend producten van uitstekende

ment, waarbij een natuurlijke vervanger van

oplevert. Om te beginnen wordt het onder-

kwaliteit te produceren. Goudeerlijk, opti-

het schadelijke sulfiet onderzocht wordt.

houd aanzienlijk minder arbeidsintensief.

maal ecovriendelijk en met grote smaak-

Parallel daaraan is een onderzoek naar

Belangrijker is echter dat de stokken méér

reserves als ‘een huwelijk van satijn en

schimmelbestrijding in de wijngaard via

trossen én iets kleinere druiven opleveren.

fluweel’. Met het domein in Parc Zaarderhei-

ultraviolet licht positief afgesloten. Verder

Kleinere druiven zijn doorgaans geconcen-

ken wil men dan ook een stevige bijdrage

wordt het gebruik van water – het meest

treerder en kunnen daardoor – onder de

leveren aan het heroveren van Limburgs’

milieubelastende deel van het wijnmaken –

juiste omstandigheden – een voller smaak-

positie als dé wijnprovincie van Nederland.

tot het absolute minimum gereduceerd.

pallet opleveren. Verder zijn door de dikkere loofwand de druiven beter beschermd

EEN SNEEUWBALEFFECT

Behalve een duurzame exploitatie willen

tegen hagel en wind en zijn ze door de

De C2C-inspired aanleg en het duurzame

de initiatiefnemers de samenleving in de

groeiwijze ook meer bestand tegen schim-

beheer van de nieuwe wijngaard in Venlo

omgeving bij de wijngaard betrekken. Zo

melinfecties en ziektes.

kan een voorbeeldfunctie vervullen voor

worden in Parc Zaarderheiken – in sa-

de mondiale wijnindustrie. Ofschoon de

menwerking met de Stichting Boeien! /Pro

EEN DANKBAAR WIJNBOUWGEBIED

biologische wijnbouw weliswaar uit de

Active – mensen met een afstand tot de

Uiteraard komen vanuit diverse (wijn)hoe-

startblokken komt, wordt bij de aanleg van

arbeidsmarkt, onder auspiciën van deskun-

ken kritische vragen over de te verwachten

nieuwe wijngaarden nauwelijks of géén

dige leermeesters, opgeleid voor functies

kwaliteit van de Venlose wijn. Het Neder-

aandacht besteed aan de ecologische

in de wijngaard.

landse klimaat en de Noord-Limburgse

footprint ervan. Met andere woorden: in de

Algemeen directeur René Postulart van

zandgronden zijn daarbij de gehoorde

conventionele wijnbouw gaat de aanplant

Development Company Greenport Venlo

kanttekeningen.

van jonge wijnranken nog steeds ten koste

(DCGV) is trots op de ontwikkeling: ‘Met

Limburg was echter al in de tijd van de

van heel wat bomen en speelt evenzeer de

deze wijngaard versterken we het duur-

Romeinen een dankbaar wijnbouwgebied.

milieuschadelijke, lineaire economie nog

zame imago van onze regio. We doen iets

Duitsland exploiteert op gelijke klimaat-

een hoofdrol in de start en het beheer van

productiefs met de grond en het initiatief sluit bovendien goed aan bij de groeiende vraag naar verantwoorde streekproducten.’ De wijngaard in Venlo bestaat voornamelijk uit het druivenras Johanniter (een variant van de Riesling). De Johanniter is een

‘DE NIEUWE WIJNGAARD IN VENLO KAN EEN VOORBEELDFUNCTIE VERVULLEN VOOR DE MONDIALE WIJNINDUSTRIE’

witte druif met een werkelijk frisse afdronk (Pinot-Gris) en het ‘zuurtje’ van de Riesling. Dit type druivenras (Europees met Ameri-

breedte al eeuwenlang honderden hectares

de wijngaarden. Met name als de Limburg-

kaanse trekjes) biedt een goede combinatie

wijngaard met uitstekende kwaliteitswijnen.

se pilot navolging krijgt in de grote wijnpro-

van eigenschappen op het gebied wijnkwa-

Behalve dat, is mede door het stijgen van

ducerende landen, kan de positieve impact

liteit (Europese rassen) en plantkwaliteit

de temperatuur tijdens de afgelopen decen-

op onze natuurlijke bronnen en CO2-uit-

(Amerikaanse rassen). Dit ras is niet gevoe-

nia, de klimaatgeschiktheid in Zuid-Neder-

stoot gigantische vormen aannemen.

lig voor de druifluis en veel minder vatbaar

landse contreien alleen maar toegenomen.

Deze impact beperkt zich trouwens niet tot

voor schimmelinfecties of strenge nacht-

De kwaliteit van de grond levert evenzeer

de wijnbouw. Ook de boom- en fruitteelt

vorst. Alles bij elkaar opgeteld dan ook

geen beletsels op. Doorwrocht onderzoek

maakt gebruik van (grotendeels) dezelfde

bij uitstek geschikt voor een zo duurzaam

toont aan dat de bodem absoluut geschikt

basismaterialen als de wijnproductie (grond-

mogelijk beheer.

is. En waar dat wellicht niet 100% zo mocht

ankers, steunpalen, steundraden, plantko-

zijn, is door toevoeging van organische

kers en nog veel meer). Als de C2C-aanpak

EXTENSIEF BEHEER

stoffen de grond alsnog aan te passen. De

vanuit Venlo wereldwijd overwaait naar

Naast de Cradle to Cradle inrichting en

Venlose bodem heeft trouwens ook een

deze sectoren, dan is er zonder overdrijven

de duurzame exploitatie onderscheidt de

voordeel: ze absorbeert veel gemakkelijker

sprake van een ware revolutie! Q

Venlose wijngaard zich ook qua beheer van

warmte. Noord-Limburg behoort tot de

de doorsnee wijngoederen. Waar elders de

warmste regio’s van Nederland. Meer informatie over de wijngaard vindt u

wijnstokken voortdurend worden gesnoeid en uitgedund, past het wijnbouwbedrijf hier

Overigens worden de criticasters van het

op www.facebook.com/DomeinLimburg of

voor het eerst de zogenaamde ‘extensieve’

nieuwe domein wel intensief gevolgd en

www.linkedin.com/company/domein-limburg.

17

Kwaliteit in Bedrijf Uitgelicht, november 2013  

Afgelopen juni heeft het Maastrichtse Viti BV de eerste Chardonnay en Johannitter wijnstokken in Parc Zaarderheiken (Greenport Venlo) aangep...