Brainnovation in Bedrijf

Page 1

10

Kwaliteit in Bedrijf

februari 2017

Onderbouwde methode om oplossingen te bedenken voor problemen en uitdagingen

BRAINNOVATION IN BEDRIJF

Op het voorgaande jaarcongres van Kwaliteit in Bedrijf hebben wij gesproken over Brainnovation onder de titel creatief door luiheid. Brainnovation is een wetenschappelijk onderbouwde methode om oplossingen te bedenken voor problemen en uitdagingen van welke aard dan ook, door je eigen creatieve denkvermogen te gebruiken. Tijdens de workshop hebben we gedemonstreerd wat wel en niet werkt om je creatieve potentieel aan te boren. Inmiddels is het boek Brainnovation gepubliceerd en krijgt Brainnovation vaste grond in het onderwijs. De studenten van de pilot-klassen zijn zo enthousiast dat hogescholen overwegen Brainnovation tot een vast onderdeel van het curriculum te maken. Een volgende stap is de toepassing van Brainnovation in bedrijven. Daarom hebben wij voor de presentatie op het jaarcongres op 10 oktober a.s. als titel gekozen: Brainnovation in Bedrijf. Door Peter Biekens en Maurice Crijns

De wereld verandert en een onderneming

Mensen zijn zelfstandig denkende wezens,

GEZOND VERSTAND?

moet mee veranderen. De ontwikkelingen

geen robots. Mensen presteren optimaal

Een anekdote. 25 jaar geleden werd ik

gaan zo snel dat naar verwachting over vijf

als ze een zekere mate van vrijheid erva-

door het hoofdkantoor van een Ame-

jaar de eerste zelfdenkende robots op de

ren, in plaats van verstikkende targets.

rikaanse multinational aangesteld als

markt komen die net zo slim zijn als men-

Managers zijn bevreesd voor chaos. Vrij-

technisch directeur van de Duitse divisie.

sen. Nu al wil men op Europees niveau in

heid hoeft niet tot chaos te leiden als deze

In die hoedanigheid was ik verantwoor-

de wet vastleggen dat robots beschouwd

gekoppeld wordt aan regelmatige feed-

delijk voor de introductie van TQM. Tegen

worden als een rechtspersoon. Bedrijven

back. Bepaalde handelingen en ideeën van

de Duitse mores in, had ik de gewoonte

moeten kunnen inspelen op deze veran-

een medewerker worden teruggekoppeld

mij op de werkvloer te begeven. Het

deringen om te overleven. Dat doe je met

aan collega’s en leidinggevenden. Op deze

duurde niet lang voordat ik ontdekte dat

kwaliteit.

manier hoeven managers niet bang te zijn

de zorgvuldig uitgewerkte procedures in

dat ze de controle verliezen.

theorie perfect waren, maar in de praktijk nauwelijks werden toegepast. De kwali-

Kwaliteit in bedrijf is alleen mogelijk als de medewerkers zichzelf kunnen ontplooi-

Hoe dat in de praktijk werkt kun je zien

teitscirkels werden door de medewerkers

en. Ontplooien kun je alleen als je over

aan de succesvolle en de minder suc-

hoofdzakelijk gebruikt om een kop koffie

autonomie beschikt. Managers houden

cesvolle bedrijven. De minder succesvolle

te drinken en de laatste voetbaluitslagen

hier in het algemeen niet van. Zij houden

hebben vaak als kenmerk dat de onder-

door te nemen. Dit vrijblijvende gedrag

van gereguleerde en meetbare processen.

nemingscultuur gebaseerd is op starre

stond in schril contrast met de berg

De medewerkers worden afgerekend op

managementsystemen. Vaak beseft het

statistieken die naar het hoofdkantoor

targets. Een productiemedewerker moet

management niet eens dat deze systemen

werden gestuurd. Uit de TQM-statistieken

een bepaalde output realiseren. Een me-

niet werken.

bleek dat de kwaliteit van de producten en

dewerker van een call center wordt geacht tijdseenheid af te werken. Het managen

OPROEP

met targets is dodelijk, zowel voor de

Brainnovation leert mensen op een speelse manier hun creatief denk­vermogen

medewerker op korte termijn als voor het

te ontwikkelen. Het herbedraden van je brein geeft toegang tot ongekende

bedrijf op langere termijn. Je creëert als

mogelijkheden. Het brein is een creatieve power machine en het is de moeite

manager een walhalla voor turfsmurfen,

waard om daar in te investeren. Het onderwijs begint dat in te zien. Momenteel

vinkvee en vooral slaapkoppen.

wordt Brainnovation toegepast in het hoger onderwijs. Wij zijn op zoek naar een

gemiddeld een bepaald aantal klanten per

pilot-toepassing in een bedrijf dat echt wil veranderen. Geïnteresseerd? Stuur Het kapitaal van een bedrijf zit niet in

dan een e-mail naar Maurice Crijns: mauricecrijns@brain-factory.nl

machines of geld: het zijn hun mensen.

KIB1_Brainnovation.indd 10

30/01/17 12:53


Kwaliteit in Bedrijf

februari 2017

de efficiency van de Duitse dochter con-

tje op zijn eigen wijze te runnen. Waar dat

boven een baan bij Zappos heeft niet de

tinu verbeterden.

toe leidde? Dat leidde tot situaties die voor

gewenste instelling. In 2009 verkocht Tony

de doorsnee manager onacceptabel zijn:

de schoenenwinkel voor 1,2 miljard dollar

Een volgende ervaring was de ISO-certi-

Iemand van het callcenter presteerde het

aan Amazon.

ficering. Voordat wij met de certificering

om tien uur aan de lijn te hangen met één

begonnen, vroeg ik het accreditatiebedrijf

klant. Een ander hielp een klant aan een

BRAINNOVATION IN BEDRIJF

om alle benodigde documenten en stukken

goed adres voor afhaal-pizza’s. Deze me-

De creativiteit van Tony is adembenemend.

mee te nemen. Op mijn bureau kwam een

dewerkers werd niet ontslagen maar tot

Het blijkt te werken. En hier begint het

stapel papier van bijna één meter hoog: dit

voorbeeld gesteld. En dan deze doodzonde:

avontuur van Brainnovation in Bedrijf. Niets

kon niet werken! Ik besloot voor een zake-

relaties op de werkvloer worden door Tony

is zo bevredigend voor een westerling als

lijke oplossing te kiezen. Het bedrijf werd

aangemoedigd. Het bedrijf wordt een avon-

zelf iets te creëren waarmee hij zich on-

gecertificeerd zonder de medewerkers te

tuur waar je graag deel van uitmaakt. Ook

derscheidt van de rest. Het is dé manier

begraven onder procedures.

de personeelswerving is onthutsend: Een

voor medewerkers om zich te ontplooien en

nieuwe medewerker krijgt na drie maanden

tegelijk de onderneming beter te maken.

TONY HSIEH

4.000 dollar aangeboden om te vertrekken.

Iemand met een goed idee kan goud waard

Succesvolle ondernemingen verstikken hun

Want, zo redeneert Tony, wie geld verkiest

zijn voor een bedrijf. Q

11

organisatie niet met managementlagen en procedures. Misschien hebt u van Tony Hsieh gehoord? In 2000 stortte de internethype in. Juist toen kocht Tony de praktisch bankroete, online-schoenenwinkel Zappos. Wie kocht er in die tijd nou schoenen online? Tony is van Chinees-Amerikaanse afkomst. Hij weet als geen ander het beste van beide

Tijdens het Jaarcongres Kwaliteit op 10 oktober a.s. wordt in wervelende presentaties uit de doeken gedaan hoe de methode werkt. De mannen van Brainnovation verzorgen een plenaire

culturen te verenigen, ofwel: individualiteit

presentatie, maar u kunt zich ook inschrijven voor hun workshopsessie getiteld: Detox je

met teamwork. Aan de basis van zijn filoso-

Brein.

fie ligt zelfontplooiing: iedere medewerker

Ga naar www.jaarcongreskwaliteit.nl voor meer informatie.

wordt aangemoedigd om zijn eigen winkel-

KIB1_Brainnovation.indd 11

30/01/17 12:53