Page 1

PLATFORM VOOR MVO EN KWALITEITSMANAGEMENT

1

FEBRUARI 2014

VAN MVO 1.0 NAAR MVO 2.0? VERANDEREN Koekjesbakkerij Veldt draait het organigram om

KWALITEIT IN DE ZORG Infectiepreventie blijft vaak onderbelicht

KLACHTEN Van een afvoerputje naar een warm bad

NORMEN Belangrijke mijlpaal in herziening ISO 14001 bereikt

WWW.KWALITEIT-IN-BEDRIJF.NL


22

Kwaliteit in Bedrijf

februari 2014

Systemen conform HKZ of ISO 9001 zijn niet waterdicht als het gaat om infectierisico’s

Infectiepreventie blijft vaak onderbelicht Kwaliteit in de zorg mag geen toeval zijn. Met het in 2012 afgeronde VMS Veiligheidsprogramma onderstrepen de overheid en instellingen hun ambities: patiëntveiligheid is een kernthema. Een schijnbaar voor de hand liggend onderdeel daarvan is infectiepreventie. Maar schijn bedriegt; in de meeste Veiligheid Management Systemen blijft infectiepreventie onderbelicht. Ondertussen groeien de belangstelling en de urgentie, vanuit de politiek en vanuit de samenleving. Door Hugo Huiskamp, Senior Consultant Healthcare DNV GL en Heleen Aalders, copywriter

In de eerste week van november stond

over patiëntveiligheid in de Tweede Kamer

derwerp: antibioticaresistentie. Ook daarin

patiëntveiligheid centraal in een overleg

op 14 maart 2013 en een brief van minister

agendeert zij infectiepreventie. In de eerste

tussen het ministerie van VWS en afge-

Edith Schippers van 11 juni over de stand

plaats om de kwaliteit van de zorg te verbe-

vaardigden van de Tweede Kamer. Tweede-

van zaken en ambities. Op 2 juli stuurde

teren en persoonlijk leed te verminderen.

Kamerlid Michiel van Veen (VVD) bereidde

de minister een alarmerende brief aan de

Maar ook in het kader van kostenbeheer-

een Initiatiefnota voor, volgend op het debat

Tweede Kamer over een aangrenzend on-

sing. Dat komt niet uit de lucht vallen.


Kwaliteit in Bedrijf

februari 2014

WAT VERSTAAN WE ONDER INFECTIEPREVENTIE?

RISK BASED APPROACH

spectrum van infectiepreventie af. De resul-

De risk based approach heeft zich bewezen

taten van het assessment worden vervol-

De noemer ‘infectiepreventie’ omvat een

in de farmaceutische, medische hulpmidde-

gens gepresenteerd in scores, waardoor de

breed spectrum preventieve maatregelen

len- en voedingsmiddelenindustrie en is dé

organisatie handvatten krijgt om prioritei-

die de gehele organisatie van een zieken-

benadering om onzichtbare oorzaken te eli-

ten te leggen in de beheersing van risico’s

huis aangaan. Het gaat niet alleen om de

mineren. Vanuit industriële ervaringen is ge-

en het verbeteren van de structuur. Door

surgical site infecties (POWI’s) maar ook

bleken dat contaminatierisico’s, waaronder

consequent invoeren en werken met het

om sepsis, de optimale bescherming van

infectierisico’s, het best te signaleren zijn

Scored Assessment IPM, zijn indrukwek-

infectiegevoelige patiënten en virale en/of

door externe experts, door waarneming en

kende resultaten te behalen: een enorme

bacteriële epidemische besmettingen.

vastlegging. Een methodiek die zich hiervoor

vermindering van persoonlijk leed, vermin-

bij uitstek leent, is de door DNV GL ontwik-

derde druk op artsen- en ziekenhuiscapaci-

Met de invoering van kwaliteitsmanage-

kelde en inmiddels wereldwijd bekende Sco-

teit en financieel voordeel:

ment- en veiligheidssystemen, zou de ver-

red Assessment methodiek*: een methodiek

- het verminderen van post-operatieve

wachting zijn dat infectiepreventie is ‘afge-

om eisen te toetsen door data verificaties,

dekt’. Maar systemen conform HKZ of ISO

interviews en lokale beoordeling. In overleg

9001 zijn niet waterdicht als het gaat om

met de WHO en op basis van haar richtlijnen,

infectierisico’s. Procotollen, handboeken en

heeft DNV GL een programma ontwikkeld

wondinfecties; - het terugbrengen van opnamedagen ten gevolge van sepsis; - een afname van de algemene ziekenhuisinfecties; en - instellingen beter weerbaar te maken

‘WE VECHTEN TEGEN EEN VIJAND DIE WE SLECHTS KUNNEN BESTRIJDEN DOOR STRUCTUUR, GEDRAG EN DISCIPLINE’

tegen calamiteiten, zoals een uitbraak van MRSA of Klebsilla of, nog erger, een epidemische virusuitbraak. Een eenvoudige rekensom laat zien dat de besparingen voor de gezondheidszorg al snel kunnen oplopen tot driekwart à één

checklists geven wel de richtlijnen, maar de

voor Infectie Preventie Management (IPM),

miljard euro op jaarbasis. Het is dan ook

naleving ervan blijft mensenwerk. Infectie-

mede vormgegeven conform de Ameri-

niet verwonderlijk dat de overheid een be-

preventie vraagt om meer dan controleren

kaanse CDC-richtlijnen, de Europese norm

roep doet op organisaties om in beweging

en reageren. Als we reactief handelen, zijn

Steriliseren/Steriliteit en de leidraad van de

te komen omwille van de patiëntveiligheid

we namelijk te laat. We vechten tegen een

Nederlandse WIP. Om het meetinstrument

en omwille van kostenreductie. Het is be-

vijand die we slechts kunnen bestrijden

in lijn te brengen met gangbare normen, is

langrijk dat bestuurders en de medische

door structuur, gedrag en discipline. We

de Scored Assessment IPM vormgegeven

staf het maatschappelijk belang onderken-

kunnen niet wachten tot het probleem zich

volgens de methodiek van de NTA 8009:2011

nen en hun gezamenlijke verantwoordelijk-

manifesteert, maar moeten het risico her-

en toetsbaar parallel met de gangbare Vei-

heid hierin nemen. Q

kennen en ondervangen voordat het zich

ligheid Management Systemen.

aandient. Kortom: infectiepreventie vergt

Kijk voor meer informatie over infectiepreven-

een ‘risk based approach’.

SCORED ASSESSMENT INFECTIE PREVENTIE MANAGEMENT

tie op www.dnvba.nl/zorg

Ziekenhuisbesturen zijn verantwoordelijk en

Het Scored Assessment Infectie Preventie

*) Onderdeel van DNV GL ’s Scored Assess-

zullen op maat binnen de eigen organisatie

Management (IPM) heeft als basis de richt-

ment Services.

moeten delegeren. Artsen zullen de spil

lijnen van de Werkgroep Infectie Preventie

zijn in de uitvoering van infectiepreventie.

(WIP). Die behelzen elf aspecten van de

Bron: WHO guideline Prevention of hospital-

Zij zullen de invoering van programma’s

ziekenhuiszorg en dekken zo het complete

acquired infections, www.who.org

op zich moeten nemen, moeten uitdragen en een voorbeeldfunctie vervullen. De samenwerking zal in balans moeten zijn, met respect voor elkaars takenpakket en de be-

-

reidheid tot samenwerken op gelijk niveau, waarbij behandelaar en functionarissen op

Vanaf 2004 besteedt de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) expliciet aandacht aan patiëntveiligheid en aan de vermindering van ziekenhuisinfecties, met als resultaat de richtlijn Prevention of hospital-acquired infections, a practical guide 2nd edition (2012).

-

Sinds 2008 agendeert de Europese denktank European Centre for Disease Prevention

lijnniveau elkaar kunnen aanspreken op

and Control (ECDC) infectiepreventie en patiëntveiligheid. In 2009 verscheen de aanbe-

verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er

velingspublicatie: Council recommendation of 9 June 2009 on patient safety, including

extra aandacht besteed moet worden aan

the prevention and control of healthcare associated infections. Actueel: op haar website

de kennis van afdelingshoofden. En ook aan

(www.ecdc.europa.eu) meldt het ECDC alleen al voor Europa ca. 1,4 miljoen ziekenhuis-

de interne cultuur, het bewustzijn en het

infecties per jaar.

gedrag van alle verantwoordelijken.

23


24

Kwaliteit in Bedrijf

Hoe nu verder met MVO?

februari 2014

Laat u inspireren tijdens het exclusieve seminar

BEYOND CSR 2.0 FROM RESPONSIBILITY TO RESILIENCE

Op 12 maart geeft internationaal MVO-expert en thought leader dr. Wayne Visser het seminar Beyond CSR 2.0: from responsibility to resilience. Tijdens dit seminar presenteert hij zijn nieuwste ideeën over de ontwikkeling van MVO. Tevens schetst hij vijf strategieën om het vermogen tot resilience (‘veerkracht’) te ontwikkelen. Hiermee biedt Wayne Visser een inspirerend vervolg op zijn

succesvolle managementboek ‘The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business’ dat in 2011 verscheen. Andere sprekers op deze dag zijn o.a. Rob van Tilburg, auteur van het boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken: Het bedrijfskundig perspectief’ en MVO-expert Lars Moratis. Kijk voor het gehele programma op www.beyondcsr.nl.

Een hele dag MVO-inspiratie voor slechts € 199,- ! Abonnees van Kwaliteit in Bedrijf kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 169,- Gebruik bij inschrijving onderstaande code:

KKB1203

www.beyondcsr.nl

Infectiepreventie blijft vaak onderbelicht  

Kwaliteit in de zorg mag geen toeval zijn. Met het in 2012 afgeronde VMS Veiligheidsprogramma onderstrepen de overheid en instellingen hun a...

Infectiepreventie blijft vaak onderbelicht  

Kwaliteit in de zorg mag geen toeval zijn. Met het in 2012 afgeronde VMS Veiligheidsprogramma onderstrepen de overheid en instellingen hun a...

Advertisement