Page 1


Si er esdel asper sonasquenocr eeenunbuenpar chepar aher i daspor que

sedespegaant el ahumedad,r oces,cal or ,et c.debespr obarest anuevat ecnol ogi a.

¡Teacor dar asdehar t mann!

l aci spensadordef vacondi aadhesi nt ci a l ndañar elsi api e al er uso,queseadhi ¡REALMENTEUNALI VI O!

si cl aci evarpar l ldel aci saf cabol i act Pr ones. si asypequeñasexcur t es sonal osper i aaccesor opar Conespaci

ENCUENTRAELRESTO DELALI NEADEPRODUCTOSENWWW. ALCAPHARMA. COM


VE: DERMACTI Losmej or esaposi t oscont ecnol ogi ahi dr ocol oi de,di r ect ament edeAl emani a

¡Porf i nenChi l e!

Al i vi anaelescozor ,l aquemazonyeldol or . Reducenelr i esgodecont agi o. Acel er anl acur aci onyevi t al af or maci onde cost r a

Al i vi aneldol oryl apr esi on.t ot al ement e acol chados.Ti enen unef ect ode2ªpi el . Porsupuest o. . . . .SonHi dr ocol oi des! ENCUENTRAELRESTO DELALI NEADEPRODUCTOSENWWW. ALCAPHARMA. COM


DONDECOMPRAR? Compr ason l i ne de l ospr oduct osHar t mann di r ect ament e en nuest r a pag web www. al caphar ma. com. Toda l ai nf or maci ón en l í nea de nuest r oscat ál ogos ygal er í a de i mágenesen un sol o si t i o.

CONTACTO: Exequi elFi guer oa830-Ñuñoa,Sant i agodeChi l e. Fono:( 562)22272992-Fax:( 562)22771797 Emai l :cont act o@al caphar ma. com

www.ti ri tas.es

www.al capharma.com

Alcapharma dermaactive