Page 1

Nr. 10 – 22. august 2011 Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad

Bilder fra semesteråpningen 17. august (Foto: Finn Olsen)

Kjære kolleger! Velkommen tilbake til studiestart! Vi er i gang igjen og starter studieåret 2011-2012 med rekordmange studenter. I høst har 2386 nye studenter takket ja til plass hos oss, ca 700 står på venteliste. Vi er glade for at så mange velger HiL som sitt studiested. Semesteråpningen den 17. august Åpningen ble en flott begivenhet med statsråd Tora Aasland som årets hovedtaler. I sin tale la statsråden vekt på utdanning som svar på hat og fordom. – I møte med kunnskap, taper kunnskapsløshet. I et virkelig møte med den andre, taper fremmedfrykten. I møte med undringen og spørsmålet, taper skråsikkerheten. Hun oppfordret studentene til å være nysgjerrige, og sette fordommene på prøve. Hun oppfordret videre til å utfordre det kjente og utforske det ukjente.

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 1


Hun understreket at vi skal være stolte av å ha et samfunn som bygger på fellesskap, toleranse, mangfold, åpenhet, solidaritet og demokrati. Disse verdiene er vårt svar på bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet og massakren på Utøya fredag 22. juli Seremonien ble videooverført fra Glassgården på plan 3 til plan 2 og Auditorium Bjørnstjerne Bjørnson. Det var fullsatt overalt I samtaler med ledelsen uttrykte statsråden seg svært positivt om høgskolens vekst og utvikling. Både her og på Høgskolen i Gjøvik gav hun klar støtte til og ønsket lykke til i arbeidet mot etablering av universitet i innlandet. Råd for samarbeid med arbeidslivet Som en oppfølging av St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja, har Kunnskapsdepartementet bestemt at alle institusjoner, alene eller sammen med andre institusjoner, skal opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Det er lagt til institusjonene å vurdere formen på rådet/rådene, men det legges til grunn at arbeidslivets parter og studentene er representert. Rådene skal utarbeide en strategi for samarbeid med arbeidslivet. Strategien skal være forankret i institusjonens ledelse og ha klare mål og kriterier for måloppnåelse. Høgskolene i innlandet er blitt enige om å ha et felles råd, og rådets første møte fant sted på HiL fredag den 19. august med deltakelse fra næringsliv, offentlig sektor, arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner samt høyskoleledelsen. Universitetsprosjektstyret (UPS) Den 26. august er det møte i UPS. Styret får ny sammensetning ettersom det er oppnevnt nye høgskolestyrer ved de tre høgskolene. Fra HiLs styre møter Geir Haugsbakk, Jan Grund og rektor. Direktør Kari Kjenndalen møter som observatør. På dette møtet skal det nye styret konstitueres og blant annet operasjonalisering av faglig organisasjonsstruktur drøftes. Beslutninger om lokalisering av fakulteter og funksjoner – som opprinnelig skulle behandles på dette møtet – utsettes til møtet den 16. september. Viktige datoer framover •

Tirsdag, 23.8. kl 1330

Jonas Gahr Støre kommer til HiL (aud. Bj. Bjørnson).

Fredag 26.8.

Trine Skei Grande kommer til HiL

Mandag 29. – tirsdag 30.8.

Administrasjonsseminar, Thorbjørnrud Alle teknisk/administrativt ansatte er invitert til seminar for å drøfte administrative og organisatoriske konsekvenser av PIU-prosessen. Utgangspunktet er arbeidet i de syv arbeidsgruppene som er nedsatt på tvers av de tre institusjonene og skal levere sine rapporter i månedsskifte september /oktober.

Onsdag 31.8.

Plenumsmøter om PiU med bl.a. Ulf Christensen som er styreleder for Universitetsstyre (kl 10 fellesadm. og SeLL (aud. F), kl 11 TVF og Dnf (aud F), kl 12 APS, ØKORG og ASF (aud. B)

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 2


• Tirsdag 6. 9.

Det nye høgskolestyret møtes første gang til seminar. Første ordinære styremøte holdes 29.9.

Om lag 250 studenter hadde vervet seg som fadder under studiestart (Foto: Gro Vasbotten)

Her følger et utdrag av saker på Ansattes sider siden forrige HiL-nytt. Mer om den enkelte sak og relevante lenker finner du der. Har du saker? Send en e-post til web-redaksjonen@hil.no

Felles idrettsbekledning til studenter og ansatte HiL har inngått avtale med en Sport 1 Lillehammer og BRIKO / XC SPORT. Sport 1 Lillehammer, med butikker i Kirkegata og på Strandtorget, tilbyr alle studenter og ansatte rabatter ved framvisning av student- eller ansattkort. BRIKO er valgt som HiL’s offisielle ”idrettsbekledning”. Sport 1 Lillehammer og BRIKO vil være på HiL 24. – 26. august. Da kan studenter og ansatte bestille treningsklær for sykkel, løp og ski. Klær som bestilles fra BRIKO i denne perioden har gunstige priser og vil få HiL’s logo trykket på. Mer informasjon på Sport 1 Lillehammer og Briko’s sportsstand på HiL 24. – 26. august.

Kristin Sandvik fungerer som hovedbibliotekar Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes er gitt permisjon for perioden 15.august 2011 til 14. august 2012 i forbindelse med at han tilsatt i et vikariat i Universitet- og høgskolerådet . Kristin Sandvik fungerer i sammen periode som hovedbilbliotekar og leder av biblioteket ved HiL. Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 3


Opplæring i ePhorte For nye medarbeidere og for alle som trenger oppfriskning blir det kurs i bruk av ePhorte i uke 37. Det blir følgende èn-times kurs tirsdag 13. september: kl 10:00 -11:00 - generell bruk av ePhorte kl 12:00 - 13:00 - opplæring i søking Det samme tilbudet gjentas torsdag 15. september: kl 10:00 - 11:00- generell bruk av ePhorte kl 12:00 - 13:00 -opplæring i søking Sted: Datarom Ø-42 (4.et ved inngang til TVF). Det kreves ingen påmelding, men gi gjerne beskjed til Anne Kari Grimstad om at du skal delta.

22. juli I forbindelse med tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet har ledelsen ved Høgskolen i Lillehammer drøftet opplegget ved studiestart med leder for Lillehammer Studentsamfunn. Målet er å ta imot studentene på best mulig måte, samtidig ta hensyn til at landet fortsatt er i en sørgeperiode. Det kan være studenter og ansatte som er sterkt berørt av hendelsene selv om høgskolen ikke har registrert omkomne eller skadete blant våre. Studiestart Arrangementene vil bli gjennomført som planlagt, men tragedien vil være et bakteppe for åpningsseremonien og for rektors og statsrådens tale ved studiestart. Alle nye studenter får tilbud om å være med i en faddergruppe. Behov for bistand Studentpresten er tilgjengelig for samtale for de som har behov for det. For øvrig viser vi også til helsetjenesten i studentsamskipnadens regi og deres generelle tilbud. Lillehammer kommune tilbyr psykososial hjelp til studenter som eventuelt har vært involvert i tragedien. Disse kan henvende seg til kommuneoverlegen på telefon 61 05 06 60 / 975 84 322, eller legevakten på telefon 61 25 14 50. Nyttige lenker • •

Sentral kriseinformasjon fra Helsedirektoratet på helsenorge.no Beredskapsplan Høgskolen i Lillehammer

Verktøykasse for engelsk Har du en båndsag, men mangler en fil? Er du i tvil om funderingen er god nok og om alt er i vater? Trenger du hjelp til finish og form? Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Lillehammer lanserer verktøykasse for deg som bruker engelsk på jobb. Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 4


Verktøykassa er laget for å lette din arbeidshverdag når du skal skrive på engelsk. Uavhengig om du skal forfatte et formelt brev, en forskningsrapport, en vitenskapelig artikkel, en korttekst på nett, en attest, et vitnemål eller en EU-søknad, vil du finne nyttige redskaper i verktøykassa. Tilbakemeldinger på bruk Er du fornøyd med utvalget i verktøykassa eller er det spesialverktøy du savner? Send tilbakemeldinger per e-post til Gunnar Furseth Klinge.

Forsking og utviklingsarbeid 2010 Høgskolen i Lillehammer (HiL) sin rapport om forsking og utviklingsarbeid for året 2010 ligg føre nå. Rapporten viser blant anna at tilsette ved HiL dette året publiserte 225 vitskapelege arbeid, av desse 64 artiklar i nasjonale og internasjonale referee-journalar og 21 bøker. Høgskolen oppnådde med det 105,3 publikasjonspoeng i 2010 og ligg på topp blant dei statlege høgskulane, målt i publisering per tilsett. Høgskolen fekk ein PhD-utdanning i Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling godkjent i 2010. Ein annan søknad om PhD-utdanning i Innovasjonsstudiar i offentleg og privat tenesteyting er p.t. til vurdering i NOKUT. Mastergradsstudiane har dessutan hatt auka søking. Satsingane på høgre grader har vore støtta av Prosjekt Innlandsuniversitetet. HiL har nokre forskingsprosjekt frå Noregs forskingsråd og frå EU, og ynskjer å auke dette talet i tida framover. Det er rundt 200 fagleg tilsette ved HiL, der meir enn 60 % er tilsett i topp- og førstestillingar. Høgskolen har ein robust kompetansestruktur med betydeleg forskingsaktivitet som grunnlag for å utvikla profilen innan samfunns- og mediefag vidare, blant anna for å styrkja posisjonen som leiande aktør i universitetsutviklinga. HiLs rapport om Forskning og utviklingarbeid kan lastes ned under fanen forskning på hil.no. Alle ansatte skal også ha fått rapporten i sin posthylle.

Forhåndsstemming Det vil bli mulig å avgi forhåndsstemme til kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011, samt kirkevalget, ved Høgskolen i Lillehammer den 30. og 31. august. Kommune- og fylkestingsvalg Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 er mandag 12. september 2011. Høgskolen i Lillehammer tilbyr muligheten for å forhåndsstemme den 30. og 31. august. Dette skjer i Servicesenteret på plan 3 klokken 1000-1300 begge dager. Bruk stemmeretten! Stem ved kirkevalget samtidig med kommunevalget. Valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke holdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalg. "Hvis kirken er viktig..." ble i vår valgt som Den norske kirkes

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 5


kampanjebudskap for årets kirkevalg. Kirkevalget gir deg mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske kirke. Ved Høgskolen i Lillehammer er det mulig å forhåndsstemme til Kirkevalget kun tirsdag 30. august klokken 1000-1300 i Servicesenteret, plan 3.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag Etter avtale med tillitsvalgte skal det gjennomføres lønnsforhandlinger på særlig grunnlag 25. august 2011. Disse forhandlingen omhandler i første rekke medarbeidere som har fått vesentlige endringer i sitt arbeids- og ansvarsområde siden forrige lokale forhandlinger ved HiL (høsten 2010). Grunnlag for lønnsforhandlinger på særlig grunnlag er gitt i Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4. Her er det særlig punkt 1 a som er aktuelt: Her går det fram at det kan føres lokale forhandlinger dersom det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ arbeidstakernes lønn. I rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tid. Det presiseres at det ikke er mengden oppgaver som er grunnlag for lønnsendring, men eventuell økning i ansvar og/eller kompleksitet i oppgavene. I tillegg til punkt 1 a om endring kan det etter punkt 2 tas opp forhandlinger når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats, og etter punkt 3 dersom dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingsloven § 5. Hovedtariffavtalen kan lastes ned her http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns%20og%20personalpolitikk/HTA_2010-2012_rettet.pdf. Det er tjenestemannsorganisasjonene og ledelsen v/direktør som forhandler om eventuelle lønnsendringer. Ledere som ønsker å fremme krav for noen av sine medarbeidere oversender innspill til Personal- og organisasjonsseksjonen innen mandag 22. august. Tjenestemannsorganisasjonene som vil fremme krav for noen av sine medlemmer gjør dette ved oppstart av forhandlingsmøtet 25. august, samtidig som arbeidsgiver fremmer sine krav overfor organisasjonene. Det avklares ved oppstart av forhandlingsmøtet om forhandlinger kan gjennomføres samme dag, ellert om det er behov for å avtale et nytt forhandlingstidspunkt. Medarbeidere som mener at de faller innenfor kriteriene for lønnsforhandlinger på særlig grunnlag kan melde sitt krav enten inn til sin organisasjon eller overfor nærmeste leder. Det vil også bli gjennomført ordinære lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på kr. 372 445,- for HiL senere i høst. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om disse forhandlingene.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte For å sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte er det med virkning fra 1. juli 2011 gjort endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Intensjonen er at sykefraværet skal bli så kort som mulig, og dette skal en oppnå gjennom tilrettelegging og dialog mellom Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 6


arbeidsgiver og sykmeldte. Endringene innebærer tidlig innsats og ”stoppunktene” i sykefraværsløpet fremskyndes. •

Senest innen 4 ukers sykmelding skal den sykmeldte og nærmeste leder sammen utarbeide en oppfølgingsplan. Denne planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte skal kunne gjenoppta arbeidet helt eller delvis. Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder.

Senest innen 7 ukers sykmelding skal det være avholdt et dialogmøte 1 mellom sykmeldte, nærmeste leder, sykmelder (med mindre sykmeldte ikke ønsker dette eller det ikke anses hensiktsmessig) og BHT. Dette gjelder også for delvis sykmeldte arbeidstakere.

Innen 9 ukers sykemelding skal arbeidsgiver rapportere til NAV om oppfølgingsarbeidet, og sende inn oppfølgingsplanen.

Etter lovendringene har NAV nå hjemmel til å sanksjonere både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder dersom plikter i oppfølgingsarbeidet ikke blir oppfylt. Det skal som tidligere være jevnlig kontakt mellom leder og sykmeldte under sykefraværet, og oppfølgingsplanen skal oppdateres etter hvert møtepunkt dersom det er hensiktsmessig. Dialogmøte i regi av NAV etter 26 ukers sykmelding NAV opprettholdes som tidligere. Mer informasjon om sykefraværsoppfølging finner du i sykefraværsprosedyren i HMS systemet.

Høgskolens avdelingsorganisering pr. 01.08.2011 Høgskolen endrer sin organsering av fagavdelinger fra 1. august 2011. Endringene gjøres som et ledd i arbeidet med å tydeliggjøre høgskolens faglige profil. Her følger informasjon om organiseringen slik den ser ut pr. 1. august, hva som endres pr. 1. august og hva det skal arbeides videre med med hensyn til de endringer som gjøres. Høgskolen er organisert i fem fagavdelinger: Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) •

Avdelingen består av følgende studiemiljø: BA i vernepleie, BA i barnevern, BA i sosialt arbeid, BA i pedagogikk (spes.ped og gen.ped), Veiledningsstudier, Masterprogram i pedagogikk og sosialfag og PhD prgrammet Barns- og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Avdelingen ledes av dekan Kjell Ivar Iversen. Det innføres en ny funksjon som prodekan som skal ha et særlig ansvar for ledelse og oppfølging av avdelingens FoU-virksomhet,

Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) (foreløpig navn). •

Avdelingen består av følgende fagmiljø: Seksjon for rettsvitenskap, Seksjon for idrettsvitenskap, Seksjon for psykologi, Seksjon for internasjonale studier med historie, Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap, Seksjon for kulturprosjektledelse, Seksjon for filosofi og Seksjon for sosiologi (til 2013). PhD programmet visuelle medier ligger administrativt under denne avdelingen.

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 7


Avdelingen skal ledes av dekan Tone Haraldsen (tiltrer 01.09.2011), Trude Israelsen fungerer som dekan inntil Haraldsen tiltrer stillingen.

Avdelingens navn besluttes av ledelsen etter forslag behandlet i det første avdelingsstyremøtet i ny avdeling. Avdelingen er inndelt i fagseksjoner. Dette innebærer at seksjonslederne - etter delegasjon fra dekan - har et et ledelsansvar både for studietilbud og FoU-virksomhet innenfor seksjonen.

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG). •

Avdelingen består av studiemiljø innen reiselivsfag, økonomi- og administrasjonsfag og organisasjons- og ledelsesfag samt Masterprogram innen forvaltning, innovasjon og næringsutvikling. PhD programmet "Studier av innovasjon i tjenesteyting offentlig og privat" og Senter for innovasjon i tjenesteyting ligger administrativt under denne avdelingen.

Avdelingen ledes av dekan Finn Olsen.

Avdeling for TV-fag (TVF). •

Avdelingen består av de praktiske fjernynsutdanningene innen dokumentarfilmproduksjon, flerkameraproduksjon og produksjons- og prosjektledelse.

Avdelingen ledes av dekan Hege Michelsen.

Den norske filmskolen (DNF). •

Avdelingen består av den kunstfaglige utdanningen innen filmregi, filmmanus, filmproduksjon, produksjonsdesign, filmklipp, fimfotografering og filmlyd.

Avdelingen ledes av dekan Thomas Stenderup.

Det er igangsatt et utviklingsarbeid som tar sikte på å etablere Den norske film og TVskolen fra 01.01.2013 med utgangspunkt i studietilbudene ved TVF og DNF.

Hva skjer pr. 1. august 2011? Den nye faglige organiseringen innebærer endringer for medarbeidere ved tre av høgskolens fagavdelinger; AHS og HIS legges ned som avdelinger, mens TVF videreføres som en mindre avdeling. Avdeling for pedagogikk og sosialfag består av medarbeidere fra tidligere AHS og HIS, mens Avdeling for samfunnsfag består av medarbeidere fra AHS, HIS og TVF. Pr. 1. august opprettes de nye avdelingene formelt. Det vil si at det foretas endringer i administrative fullmakter, nye regnskapsenheter opprettes og økonomiske og budsjettmessige forhold følges opp i samsvar med endringene. Videre overføres medarbeidere sammen med sine fagmiljør til nye avdelinger der dette er aktuelt. Hovedregelen er at medarbeidere følger sine arbeidsoppgaver ved en omorganisering. Dersom det er medarbeidere som har oppgaver for flere fagmiljøer ved tidligere avdeling følger rett og plikt til å flytte med de oppgavene som utgjør hoveddelen av stillingen. Ved usikkerhet må det avklares i dialog mellom avdelingsledelse, den aktuelle medarbeider og Personal- og organisasjonsseksjonen. Hva skjer videre utover høsten 2011? Selv om de nye avdelingene opprettes formelt fra. 1. august er det fremdeles en rekke forhold som ikke er på plass. Av de viktigste forholdene som følges opp videre er arealdisponering og

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 8


flytting (jf. tidligere informasjon), videre avklaringer vedr. den interne organiseringen av avdelingene (herunder etablering av nye avdslingsstyrer mv.) og delegasjon av myndighet fra dekan til studieledere og seksjonsledere (gjelder i hovedsak ny avdeling for samfunnsfag). Medarbeidere som er usikker vedrørende sin egen situasjon knyttet til endringene bes om å ta kontakt med dekan og/eller Personal- og organisasjonsseksjonen

Forskning – Formidling - Deltakelse Bente Ohnstad har publisert boka "Velferd, rettssikkerhet og personvern". Boka er er utgitt på Fagbokforlaget Professor II Ingar Sletten Kolloen har fått Norsk Faglitterær Forfatterforenings 2-årige arbeidsstipend på kr. 400.000 for å arbeide med prosjektet JUBILANTENE. Ved å sette søkelys på de vel 200 personene som ble født i Norge 8. mai 1945 håper Sletten Kolloen å skrive en generasjonsbiografi som skal åpenbare viktige trekk ved nasjonens liv de siste 70 år. Planlagt utgivelse 2015. Cand. agric./dr. oecon. Sondre Svalastog holdt foredraget "Kommunikasjon og kompetanse" i forbindelse med 150-års jubileet av Norsjø-Skienkanalen. Jubileet utløste en omfattende markering langs hele kanalstrekningen da rutebåtene åpnet sesongen, Svalastog holdt sitt foredrag på Ulefoss. Tittelen inviterer til å behandle utfordringen forflytning av fysiske gjenstander, så vel som overføring av informasjon. Stefán Snævarr har gitt ut boken Kreppa í kreddu (bildet) Frjálshyggjan og móteitrið gegn henni (Et dogme i krise. Markedsliberalismen og motgiften mot den). Boken er gitt ut på det islandske forlaget Forlagið, mer presist dets underforlag Heimskringla. Boken er gitt ut med støtte fra HILs FOU. Stipendiat Sveinung Jørgensen fikk publisert gjestekommentaren "Hva er problemet?" i GD den 13. juli. Jørgensen har også fått publisert artikkelen "Organizing for Responsibility"’ i Responsibility, Deep Ecology and the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. O. Jakobsen and L.J.T. Pedersen (Eds.), Oslo: Forlag1. Artikkelen er skrevet sammen med L.J.T. Pedersen som er ansatt ved NHH. Professor Ole Petter Askheim presenterte paperet "On equal terms - experiences with common university courses for social work students and service users" sammen med Verner Denvall fra Linnéuniversitetet i Växsjö og Maria Wolmesjö fra Universitetet i Linköping på "The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulent Times", Reykjavik 11. - 13. august.

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 9


Førsteamanuensis Ingrid Guldvik har publisert artikkelen "Strong and Weak Gender Quota Regimes" i tidsskriftet NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Reseach, Vol. 19, No. 3, 2011. Førsteamanuensis Anne-Stine Dolva har fått publisert artikkelen "Samhandlingens kraft barns deltakelse i en skole for alle" i tidsskriftet Ergoterapeuten nr. 3 -2011. Førsteamanuensis Thor Flognfeldt har fått publisert artikkelen "eco-travelling or eco-site vistes: how to include total trip characteristics when trying to develope or study a more sustainable tourism production" i boka "Sustainable and Alternative Tourism". Boka er redigert av Jigang Bao & Alan Lew og utgitt av Center for Tourism Planning Research ved Sun Yat Sen Universitetet i Guangzhou, Kina. Flognfeldt har dessuten presentert paperet "Cimate Changes as a creator of new att5actions the case of Klimapark 2469" på the 7th Biennial Internationale Forefront Tourism Conference i Zhangjiajie, Hunan, Kina. Temaet for konferansen var "Tourism, Peolpe and Environment." Paperet er skrevet sammen med bedriftsstipendiat Nataliya Holovan. Førsteamanuensis Terje Slåtten fått publisert artikkelen "An SOS-Construct of Negative Emotions in Customers’ Service Experience (CSE) and Service Recovery by Firms (SRF)” i det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of Services Marketing. Artikkelen er skrevet i samarbeid med professor Göran Svensson og høyskolelektor Sander Sværi som begge jobber ved Markedshøyskolen i Oslo. I tillegg var også direktør for senter for tjenesteforskning ved Universitetet i Karlstad, professor Bo Edvardsson, medforfatter på artikkelen. Tidsskriftet seminar.net er nå ute med nr. 1 i sin 7.årgang. Fire forskningsartikler er publisert med bidrag fra Østerrike, Sverige og Norge. Professor Halvor Nordby publiserer artikkelen "The nature and limits of interactive communication: A philosophical analysis". Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler om mediepedagogikk, medieteknologi og livslang læring. Professor Noralv Veggeland har publisert artikkelen "New Law-Making and Regulatory Welfare Trade-offs — The European Union and Scandinavia Cases, Beijing Law Review, 2011, 2, 88-96 doi:10.4236/blr.2011.21009 Published Online June 2011 Førsteamanuensis Ingrid Guldvik hadde innlegget "Partienes portvoktere" på debattsiden i Aftenposten 3. juli 2011. Amanuensis Marit Kollstad har fått publisert artikkelen "Fritidens muligheter" i tidsskriftet Fontene forskning 01/11. Artikkelen omhandler fire jenters tanker og erfaringer med et selvstendig liv i fritiden. Jentene har en lettere form for utvilkingshemming og er avhengige av hjelp i dagliglivet. Professor Stefán Snævarr har en anmeldelse i siste nummer av Nordic Journal of Aesthetics (No. 40-41), "Art as Amphibian Creature", s. 148-152.

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 10


Førsteamanuensis Roar Høstaker har gjeve følgjande paper på konferanse: "Deleuze and Guattari and the critique of the social sciences" på 4th International Deleuze Studies Conference, 27.-29 juni 2011 ved CBS i København. Alle som har publisert artikler, bøker, kronikker, holdt foredrag eller utøvet annen type forsknings- eller formidlingsaktivitet bes fortløpende melde fra til biblioteket@hil.no. Biblioteket vil registrere aktiviteten i FORSKDOK. Biblioteket vil også melde videre til Forskningsutvalget i de tilfeller det gjelder publikasjoner som er poenggivende og som dermed også utløser økonomisk støtte til forfatter. Biblioteket kan gi nærmere informasjon. Det oppfordres til å sende en kopi av meldingen direkte til web-redaksjonen@hil.no som vil kunne legge ut informasjon under "Ansattes sider" på hil.no og i HiL-nytt.

Internavisa for Høgskolen i Lillehammer

Side 11

HiL Nytt 10 - 2011  

HiL Nytt nummer 10 - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you