Page 1

01

ŽIDOVSKÉ MĚSTO V MIKULOVĚ Mikulov je historické město v Jihomoravském kraji, asi 40 km jižně od Brna, u hranice s Rakouskem. V roce 2012 zde žilo přes 7 tisíc obyvatel. Historické centrum Mikulova nese status městské památkové rezervace. Město je položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských

vrchů. Jeho panoramatu vévodí zámek, vypínající se na skále západně od náměstí. Na východě se tyčí Svatý kopeček, na severu vrch Turold. Mezi ním a zámkem ještě ční menší vápencový pahorek se zříceninou Kozí hrádek, poskytující kruhový rozhled na celé město.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV KOZÍ HRÁDEK KONVENT + DITRICHSTEINSKÁ HROBKA

MIKVE

SVATÝ KOPEČEK

ZÁMEK

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV BRNO 50km

MIKVE

?

ZNOJMO

20

km

40

km

UHERSKÝ BROD

SYNAGOGA

HODONÍN

63km

PRAHA

MIKULOV

BŘECLAV

?

23km

RETZ m

LAA AN DER THAYA BRNO

POYSDORF

50

km

0k 10

TRNAVA

37km

MIKULOV RETZ VÍDEŇ BRATISLAVA

83km

LINZ VÍDEŇ

102km

BRATISLAVA

BOHATÁ HISTORIE první písemná zmínka o mikulovském hradě

příchod novokřtěnců

Mikulov povýšen na město

1249

Mikulov postoupen Liechtensteinům

1575

1421 1410

1218

vypovězení Židů z Vídně a Dolních Rakous

požár v židovském ghettu

vyplenění města švédským vojskem

1524

1719 1645

mikulovské panství prodáno Dietrichsteinům

požár v židovském ghettu

1919 1737

požár Mikulova vyhoření židovské čtvrti

vyhoření zámku

1926 1924

zrušena židovská obec

1945 požár v židovském ghettu

Mikulov prohlášen městskou památkovou rezervací

V 18.stol. zde žilo 10% moravských Židů a v 1. po-

ÚNOR

lovině 19.stol tvořili Židé téměř polovinu obyva-

BŘEZEN

tel města. V dnešní době již v Mikulově žádní Židé

DUBEN

nežijí, ale povědomí o nich se pomalu vrací zpět.

KVĚTEN

1836 ČERVEN

1938

Židovské město bylo jistým město

LEDEN

SLAVNOSTI MĚSTA

ŽIDOVSKÁ ČÁST MIKULOVA vždy

ŽIDÉ V MIKULOVĚ

1952

IMAGE MĚSTA

způsobem

SEZÓNNOST

CONCENTUS MORAVIAE

2014

ve

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍM TANCI JARO MIKULOV

ČERVENEC

FESTIVAL NÁRODŮ PODYJÍ

městě, od zbytku města bylo

NAPOLEON V MIKULOVĚ

izolovano topologií, ale také

KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV SRPEN

kulturou.

SPOLEK ŽIDOVSKÉ KULTURY V MIKULOVĚ

Jako většina židovských měst

VZHLED CENTRA

i mikulovská židovská čtvrť prosperovala

a

IMAGE MĚSTA

ekonomicky

přispívala městu.

VINAŘSTVÍ

Měla vlastní život, pestrou vybavenost

a

velký

počet

obyvatel. Z původních 317 domů se zachovalo 90 domů.

PŘÍLEŽITOSTI

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ DOMY

MĚSTSKÉ DOMY ŽIDOVSKÁ OBEC DOMY VE ŠPATNÉM STAVU PROLUKY

S O

BLÍZKOST TŘÍ VELKÝCH MĚST

KULTURNÍ BOHATSTVÍ DOBRÉ MĚSTO PRO ŽIVOT TURISTI

MIKVE SYNAGOGA ZÁMEK

KVALITNÍ VODA

ŽIDOVSKÁ HISTORIE SOUKROMÍ INVESTOŘI PROLUKY V ŽIDOVSKÉ ČÁSTI

MVS „DÍLNA” EUROTRIALOG FOLKLORNÍ FESTIVAL FESTIVAL SOUSEDÉ

SLABÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY MALÁ NABÍDKA SLUŽEB

MÍSTA BEZ IDENTITY

SEZÓNNOST MÍSTA BEZ IDENTITY

CHYBĚJÍCÍ LÁZNĚ KONKURENCE OKOLNÍCH MĚST

MONOFUNKČNOST

MIKULOVSKÉ PIVOBRANÍ

ZÁŘÍ

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ ŘÍJEN

W T

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ KAMPANILA

LISTOPAD PROSINEC

JIHOZÁPAD

VYLIDŇOVÁNÍ HISTORICKÉ ČÁSTI PROLUKY

NEZÁJEM O HISTORICKOU IDENTITU MÍSTA

JIHOZÁPAD

ANONYMITA

MONOFUNKČNOST

HISTORICKÝ VÝVOJ

ROZVOJ MĚSTA NA JIHOZÁPAD

KVALITNÍ VODA V MIKULOVĚ Prameny obsahují VELICE KVALITNÍ JODOBROMOVOU VODU vhodnou pro léčbu pohybového ústrojí. Zdroje termální vody se nacházejí v hloubce dvou kilometrů pod Mikulovem. Existují zde i zřídla minerální vody,

ANONYMITA A SOCIÁLNÍ ODCIZENÍ

která vyvěrají na povrch nebo jsou zachycena v malé hloubce pod povrchem při hloubení domovních studní. 1836 MONOFUNKČNÍ

1952

BYDLENÍ A SLUŽBY

2010

MĚSTO VE MĚSTĚ? Židovské město postrádá IDENTITU. Z židů už tu nikdo nežije, většina domů se nedochovala. Ze čtvrti která byla samostatná a soběstačná, se stala MONOFUNKČNÍ ZÁSTAVBA. V současné době většina obyvatel ani netuší, kde se židovská čtvrť nacházela.

Pro náš projekt jsme vypracovaly DVĚ ODLIŠNÉ STRATEGIE, jak zacházet s dědictvím židovské kultury a obnovením identity, s různým dopadem, výsledkem a investiční i cílovou skupinou. Tyto stategie se MŮŽOU PROLÍNAT a doplňovat. Fungují každá samostatně, ale možná i společně.

OBNOVA MĚST - Stadterneuerung

ŽIDOVSKÉ MĚSTO - Mikulov

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš, Csc., Ing. arch. Michal Krištof ZS 2013/14, FA VUT Brno

Dominika Petrů, Monika Šafářová, Alžběta Widholmová 4. ročník, AT3, AT5


02

STRATEGIE N°1

MĚSTSKÉ LÁZNĚ Revitalizace židovské čtvrti pomocí zásahu z města. Ekonomický přístup k řešení dané problematiky. Vytvoření nové funkce a celková obnova. Komerční využití čtvrti. Nové pracovní příležitosti. Soukromí investoři. Princip “top to bottom”. Decentralizované městské lázně v malém měřítku.

NOVÁ TRADICE LÁZEŇSTVí

1.IMPULS

INSTALACE VODNÍCH

ÚČAST VE VINOBRANÍ, ATMOSFÉRA LÁZEŇSTVÍ

PRVKŮ

Mikulov již dlouho zvažuje o vybudování lázní, avšak

Židovská

nemá potřebné finance, vytvoří tedy za účelem

upozornila

získání kapitálu novou tradici - týden lázeňské kultury.

Pálavského vinobraní a tak se

čtvrť

na

jako

sebe

součást

město rozhodlo na základě vyšší návštěvnosti zbudovat VINOBRANÍ

TÝDEN LÁZEŇSKÉ KULTURY

pítka a rekonstruovat mikve.

Týden, ve kterém se z Mikulova stane lázeňské město, stánky s lázeňskými oplatky, dočasné OTEVŘENÍ PÍTEK

lázeňské stavby.

DOČASNÉ STAVBY Umístění

dočasných

staveb

lázeňského charakteru (například mobilní sauny). obr. - mobilní sauna od H3T

2. AKTIVACE

OTEVŘENÍ PRVNÍCH ZÁBALŮ

ZÁKLAD PRO LÁZNĚ OD MĚSTA

V suterénech městských domů se otevřou první lázeňské služby organizované městem - například zábaly. Takovéto

ZÁKLAD PRO LÁZNĚ

služby budou poté sloužit zejména místním obyvatelům.

Město po získání kapitálu zbuduje základ pro fungující lázně v městských

V prvních patrech budou nadále setrvávat nájemníci.

domech a prolukách - informační centrum, saunu s bazénem a zábaly. Poté vydá podněty a regulace k zapojení soukromých investorů do projektu Lázně Mikulov.

3. PROCES

ZAPOJENÍ SOUKROMÝCH INVESTORŮ

PŘIPOJENÍ SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Pobídek od města využijí soukromí SOUKROMÍ INVESTOŘI

investoři, kteří žijí v Mikulově a otevřou

Soukromí investoři budou investovat na základě vidiny

další lázeňské kúry. DRUHOTNÉ SLUŽBY

marketingového potencíálu, výhod a pobídek od města,

K tomu se zde začnou objevovat res-

aby doplnili nabídku lázeňských služeb o koupele, masáže,

taurace, kavárny, cukrárny a pekárny,

manikúru, pedikúru, pitné léčby, masáže a jiné welness

ale také ubytování pro lázeňské hosty a

služby a procedury využívající vlastnosti jodobromové

druhotné služby podporující prosperitu

vody - procedury zameřené na léčbu pohybového aparátu

čtvrti, využívající vysoké návštěvnosti.

a cevních onemocnění.

REGULACE MĚSTSKÝCH DOMŮ Domy

Židovské

čtvrti

jsou

charakteristické, tím, že postrádají přízemí - vstupuje se přímo do suterénu. Město vydá regulace pro zachování tohoto charakteru, určující umístění služeb do barokních sklepů.

4. DŮSLEDEK PŘESAH DO CELÉHO MIKULOVA - DECENTRALIZOVANÉ LÁZNĚ MOTOR EKONOMICKÉ OBNOVY Narušení monofunkčnosti pomocí decentralizování lázní - nastartování reálné obnovy a tranformace se zachováním malého měřítka historického centra.

PŘÍŠTÍ ROK SEM MUSÍME ZAJET ZNOVU!

NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NOVÍ OBYVATELÉ

LÁZNĚ DO CELÉHO MIKULOVA Díky kúrám zaměřeným na pohybové ústrojí se připojí další služby využívající pohybový potenciál CHKO Pálavy DOPLNĚNÍ KALENDÁŘE AKCÍ LISTOPAD

- půjčovny kol kolem již fungující husté sítě cyklostezek,

PŘEHLÍDKA LAZEBNICKÝCH SLUŽEB

restaurace, kavárny a občerstvení poblíž turistických

SLAVNOST SVĚTEL

stezek.

PROSINEC LEDEN

SAUNA MARATON ÚNOR BŘEZEN DUBEN

LÁZEŇSKÝ PLES JARNÍ OČISTA TÝDEN LÁZEŇSKÉ KULTURY

OBNOVA MĚST - Stadterneuerung

ŽIDOVSKÉ MĚSTO - Mikulov

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš, Csc., Ing. arch. Michal Krištof ZS 2013/14, FA VUT Brno

Dominika Petrů, Monika Šafářová, Alžběta Widholmová 4. ročník, AT3, AT5


03

STRATEGIE N°2

AKTIVACE KOMUNITY Revitalizace židovské čtvrti pomocí zásahu od občanské iniciativy. Sociální přístup k řešení dané problematiky. Vytvoření fungující čtvrti a celková obnova pomocí malých zásahů. Nekomerční využití čtvrti. Vytvoření pocitu sounáležitosti k místu a zlepšení sociálních vztahů. Princip “bottom-up”. Dobré město pro život.

1. IMPULS IDENTIFIKACE MÍSTA BYDLIŠTĚ POMOCÍ BRAN SPOLEK PŘÁTEL ŽIDOVSKÉ KULTURY STAVÍ BRÁNY

PAMÁTNÍK URČUJÍCÍ IDENTITU MÍSTA Brána JE V MIKULOVĚ POVĚDOMÍ O ŽIDECH? Zjišťovali jsme, jaké je povědomí mezi občany Mikulova. Skupiny 27 dětí ze Základní školy

s

obloukem

jako

symbolický vstup do židovské

VYZNAČENÍ ŽIDOVSKÉ ČÁSTI A PROPOJENÍ

čtvrti. Síť bran začíná s

ČTVRTI S OKOLÍM Spolek přátel židovské kultury uspořádá sbírku na

vytvářením identity čtvrtě.

postavení bran v židovské čtvrti. Brány vyznačují a

Hraničářů jsme se zeptaly, co si představí pod

zpřístupňují další vchody do čtvrti a tím umožňují

pojmem Židé. Výstupy dětí by se daly zařadit do

navázat na okolní město.

4 kategorií - kresby variací synagogy, vodního prvku a židovského hřbitova. Poslední kategorii tvořily výkresy dětí, které zřejmě neměly ponětí

SPOJENÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL

Židech, ani o jejich čtvrti v Mikulově.

Brány odkazující na židovskou historii a jasně definující vstupy do čtvrti začínají posilovat identitu místa a vytváří diskuzi mezi obyvateli. Docházi ke spojení místních jedním společným prvkem.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Brány

posilují

2. AKTIVACE

KONCERTY, SEMINÁŘE, WORSHOPY

KOMUNITNÍ CENTRUM V SYNAGOZE

V komunitním centru se pořádají koncerty,

pocit

o

začínají jejich

více

bydliště.

workshopy,

výstavy a jiné akce podle potřeby.

sounáležitosti k místu, lidé se

semináře,

Synagoga se stává srdcem čtvrti a

zajímat

komunitního života. Dává podnět k

Vzniká

dalším aktivitám.

nová iniciativa občanského sdružení ve čtvrti. Sdružení organizuje

společenské

a

ostatní akce pro místní. VYUŽITÍ SYNAGOGY JAKO KOMUNITNÍHO CENTRA Synagoga funkci.

potřebuje

Vzniká

novou

dialog

mezi

Spolkem přátel židovské kultury a

občanským

sdružením.

Synagoga se tak začíná využívat FESTIVALY A SPOLEČNÉ AKCE SOUSEDŮ

jako komunitní centrum.

VE VNITROBLOKU NA LÁZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ Občanské sdružení využije volné zelené plochy na Lázeňském náměstí k pořádání festivalů a akcí pro celou čtvrť.

3. PROCES PALETA INICIATIV - PALETA VEŘEJNÝCH PROSTORŮ KLUBY A

RŮZNÍ LIDÉ, RŮZNÉ KOMUNITY, RŮZNÉ PROSTORY

KAVÁRNY

Na popud vzniku OS a komunitního domu/ klubovny - v

GARÁŽE JAKO PROVIZORNÍ TRŽIŠTĚ

KLUBY, KAVÁRNY

synagoze jsou zakládany nové spolky a iniciativy, tyto spolky se soustřeďují okolo veřejných prostorů.

KOMUNITNÍ CENTRUM NÁMĚSTÍ, HŘIŠTĚ, ZAHRADA

HAPPENINGY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ KOMUNITY

MĚSTSKÝ PARK

VZNIK NÁMĚSTÍ, OTEVŘENÍ ZÁMECKÉ

Komunitní projekt ,,Susedia na dvorku“ z Bratislavy

ZAHRADY A PROPOJENÍ S HLAVNÍM NÁMĚSTÍM

POCIT SOUNÁLEŽITOSTI K MÍSTU Přímá participace obyvatel na revitalizaci židovské čtvrtě, její využívání k volnočasovým aktivitám a vznik služeb v parteru pro zajištění potřeb obyvatel má za následek vytvoření vztahu ke čtvrti a její hodnotné využívání.

4. DŮSLEDEK

VYUŽITÍ MĚSTSKÝCH PROSTOR K VYTVOŘENÍ

UDRŽITELNOST KOMUNITY, ŽIVÉ MĚSTO

SLUŽEB V PARTERU Město, vlastnící domy v židovské čtvrti, po úspěšnosti trhů vydá regulace pro partery a začíná pronajímat prostory pro komerci. Někteří prodejci z trhů se rozhodnou pronajmout si plnohodnotné prostory. V parterech po zvýšené návštěvnosti lidí vznikají i další služby, čtvrť naplňuje poptávku trhu a stává se samostatnou.

FUNGUJÍCÍ VEŘEJNÉ PROSTORY Občanské sdružení zde bude pořádat akce jako je promítání filmů, menší divadelní hry, veřejné čtení a další činnosti odrážející potřeby

a

přání

místních

obyvatel.

FUNGUJÍCÍ KOMUNITA

Veřejná prostranství budou přispívat ke kvalitnímu životu v židovské čtvrti.

OBNOVA MĚST - Stadterneuerung

ŽIDOVSKÉ MĚSTO - Mikulov

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš, Csc., Ing. arch. Michal Krištof ZS 2013/14, FA VUT Brno

Dominika Petrů, Monika Šafářová, Alžběta Widholmová 4. ročník, AT3, AT5


04

DVĚ STRATEGIE, JEDEN CÍL... IDENTITA MÍSTA

x LÁZNĚ

BRÁNY

+

+

VELKÝ EKONOMICKÝ PŘÍNOS MĚSTU ZATRAKTIVNĚNÍ ČTVRTI A CELÉHO MĚSTA NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI ZVÝŠENÍ POČTU TURISTŮ NOVÁ IDENTITA ČTVRTI I MĚSTA ŘEŠÍ PROBLEMATIKU SEZÓNNOSTI

FINANČNĚ NENÁROČNÉ ZATRAKTIVNĚNÍ ČTVRTI PRO MÍSTNÍ UVĚDOMĚNÍ SI MÍSTA BYDLIŠTĚ BEZ NÁHLÝCH A VELKÝCH ZMĚN IDENTITA ČTVRTI ZLEPŠENÍ VZTAHŮ MEZÍ MÍSTNÍMI PRACUJE S OBYVATELI

-

-

HROZBA GENDRIFIKACE PŘÍTOMNOST TURISTŮ NA ÚKOR MÍSTNÍCH RAPIDNÍ ZMĚNA DEMOGRAFIE ÚZEMÍ NEPRACUJE PLNOHODNOTNĚ SE SOUČASNÝMI OBYVATELI ČTVRTI

BEZ VELKÉHO EKONOMICKÉHO DOPADU NA MĚSTO REALIZACE PROJEKTU JE ZÁVISLÁ NA SPOLUPRÁCI OBYVATEL ČTVRTI

...ALE JE MOŽNÉ ROZVÍJET EKONOMIKU A KOMUNITU ZÁROVEŇ? VÍTEJTE V MIKULANDU !

V MIKULOVĚ JE AŽ PŘÍLIŠ DOBŘE!

PROČ JE TADY TOLIK LIDÍ? JÁ SE CHCI TAKÉ NAPÍT!

JAKTO, ŽE JSOU MY CHCEME

VŠICHNI TAK ŠŤASTNÍ?

TAKÉ BYDLET V MIKULOVĚ!

OBNOVA MĚST - Stadterneuerung

ŽIDOVSKÉ MĚSTO - Mikulov

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš, Csc., Ing. arch. Michal Krištof ZS 2013/14, FA VUT Brno

Dominika Petrů, Monika Šafářová, Alžběta Widholmová 4. ročník, AT3, AT5

obnova židovského města Mikulova  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you